Conference PaperPDF Available

EVALUATION OF THE POSSIBLE EFFECT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON THE RIGHT TO VOTE AND ELECTION RESULTS (Covid-19 Salgınının Oy Verme Hakkına Ve Seçim Sonuçlarına Muhtemel Etkisinin Değerlendirilmesi)

Authors:

Abstract

The Covid-19 outbreak, which emerged in Wuhan, China at the end of 2019 and turned into a globalsituation, caused different effects in many areas such as economy, education and tourism, especiallypublic health. Due to the transmission of the Covid-19 virus through contact and breathing betweenpeople, the outbreak has had a number of consequences on the actual and legal situations of voting.Evaluation of the number of voters in the local government elections held in 2019, the results of theelections, and the numerical data regarding the Covid-19 positive cases of April 2021 and their closecontacts, showed that the number of voters who could be under quarantine due to the outbreak couldaffect the election results in four of the twelve districts of Çanakkale province. In this context, it isrecommended to take measures to ensure that the voters who will be in quarantine on the election dayare included in the voter registers, and that preparations are made for the voters to vote in separateplaces (epidemic hospitals, etc.) who will be under quarantine.
COVİD-19 SALGINININ OY VERME HAKKINA ve SEÇİM SONUÇLARINA
MUHTEMEL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Fatih GÜLER
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi / Çan Meslek Yüksekokulu
fatih.guler@comu.edu.tr – ORCID ID: 0000-0002-5365-5700
2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir duruma dönüşen Covid-19
salgını, başta halk sağlığı olmak üzere ekonomi, eğitim, turizm gibi birçok alanda farklı etkilere sebep
olmuştur. Covid-19 virüsü insanlar arasında temas ve solunum yoluyla bulaşması sebebiyle,
seçmenlerin oy vermelerine ilişkin hukuki ve fiili durumlar üzerinde salgının bir takım sonuçları
olmuştur. 2019 yılında gerçekleşen mahalli idare seçimlerindeki seçmen sayıları, seçim sonuçları ile
2021 yılı Nisan ayı Covid-19 pozitif vakalar ile yakın temaslılarına ilişkin sayısal veriler
harmanlandığında salgın sebebiyle karantina altında olabilecek seçmen sayısının Çanakkale ilinin on
iki ilçesinin dördünde belediye başkanlığı seçim sonuçları üzerinde etki edebilecek nitelikte olduğu
gözlemlenmiştir. Bu çerçevede salgın döneminde seçim günü karantinada olacak seçmenlerin seçmen
kütüğüne işlenmesi sağlayacak tedbirlerin alınması, karantina altında olacak seçmenlerin diğer
seçmenlerden ayrı yerlerde (salgın hastaneleri vb.) oy kullanması için hazırlıkların yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi, Covid-19, Oy Verme Hakkı, Seçmen Kütüğü,
Karantina.
EVALUATION OF THE POSSIBLE EFFECT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON THE
RIGHT TO VOTE AND ELECTION RESULTS
The Covid-19 outbreak, which emerged in Wuhan, China at the end of 2019 and turned into a global
situation, caused different effects in many areas such as economy, education and tourism, especially
public health. Due to the transmission of the Covid-19 virus through contact and breathing between
people, the outbreak has had a number of consequences on the actual and legal situations of voting.
Evaluation of the number of voters in the local government elections held in 2019, the results of the
elections, and the numerical data regarding the Covid-19 positive cases of April 2021 and their close
contacts, showed that the number of voters who could be under quarantine due to the outbreak could
affect the election results in four of the twelve districts of Çanakkale province. In this context, it is
recommended to take measures to ensure that the voters who will be in quarantine on the election day
are included in the voter registers, and that preparations are made for the voters to vote in separate
places (epidemic hospitals, etc.) who will be under quarantine.
Keywords: Administration and Control of Elections, Covid-19, Right to Vote, Voter Register,
Quarantine.
1. GİRİŞ
Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde gerçekleşmesi planlanan genel ve yerel seçimler, salgının
kısa bir sürede ortadan kalkacağı beklentisine sahip ülkeler tarafından ertelenmiştir. (Association of
World Election Bodies, 2020:1) Buna karşın salgının seyri seçimleri ertelemenin kısa vadede bir
çözüm olmayacağını ve salgın sürecinde de seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini göstermiştir.
2020 yılının başından itibaren dünya genelinde her alana etki eden Covid-19 virüsünün temel
bulaşma şekli, enfekte kişilerden hava veya temas yolu ile damlacıkların iletilmesidir. (Samancı,
2020:2) Virüsün sebep olduğu hastalık için etkinliği kanıtlanmış bir tedavinin henüz olmaması ve
toplumun önemli bir kısmının aşılanamamış olması sebebiyle hastalığın sebep olduğu salgının
yayılımının önlenmesi halk sağlığı önlemleri marifetiyle sağlanabilmektedir. (Ünlü & Çiçek,
2021:104) Bu önlemlerden birisi Covid-19 pozitif vakalar ve onların yakın temaslılarının belirli
süreler için karantina altına alınmasıdır. Türk hukukunda genel bir tanımı olmayan karantina kavramı,
(Gündüz, 2021:96) bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek amacıyla hasta
(olan) olmayan şüpheli kişilerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya diğerlerinden ayrılması olarak
ifade edilebilir.[CITATION Hud \l 1055 ]
Salgın, genel ve yerel seçimlerin uygulanması ile ilgili bir takım sonuçlar doğurmuştur.
Bunlarda birisi, bir kişinin veya bir metnin kabul edilmesi veya reddedilmesi konusundaki irade
beyanına ilişkin pusulanın sandığa atılması şeklinde kullanılan oy verme hakkıdır. (Gözler, 2011:697)
Salgın sürecinde karantina altında olan seçmenlerin oy verme hakkı, halk sağlığının korunması ve
siyasal katılım hakları arasındaki hassas ve kırılgan denge bağlamında değerlendirilmelidir. Toplumsal
yaşam, bireyin özgürlüğü ve toplumun sağlığının korunması arasında bir değerler tartımını gerektirir.
(Erdem, 2020:6) Covid-19 pozitif vakaların ve yakın temaslıların oy kullanması salgının seyri
üzerinde olumsuz etki yaratabilecek potansiyeldedir. Covid-19 pozitif vakaların ve yakın temaslıların
oy kullanmaması ise ilgili seçim bölgesinde seçmen iradesinin sağlıklı bir gerçekleşmesini
engelleyebileceği gibi seçimi kazanan aday açısından ilave bir meşruiyet sorununa da sebebiyet
verebilecek niteliktedir.
Çalışmada, ilk önce salgın sürecindeki verilerden yararlanılarak seçim gününde karantina
altında olabilecek tahmini seçmen sayısı hesaplanmıştır. Ardından 2019 yılında gerçekleşen mahalli
idare seçimlerindeki seçmen sayıları, seçim sonuçları ile 2021 yılı Nisan ayı Covid-19 pozitif vakalar
ile yakın temaslılarına ilişkin sayısal veriler harmanlanarak seçim günü salgın sebebiyle karantina
altında olabilecek seçmen sayısının Çanakkale ilinin on iki ilçesinin belediye başkanlığı sonuçlarına
etkisi Yüksek Seçim Kurulunun müstakar içtihatları bağlamında değerlendirilmiştir.
2. SEÇİM GÜNÜ KARANTİNA ALTINDA OLABİLECEK TAHMİNİ SEÇMEN SAYISININ
HESAPLANMASI
Covid-19 salgınının oy verme hakkına ve seçim sonuçlarına muhtemel etkisi hakkında
değerlendirme yapabilmek için toplam vakalar içinde, seçmen olan vaka sayısının belirlenmesi
gerekmektedir. İzmir ilinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2020 yılı Mart Haziran
ayını kapsayan Covid-19 pozitif olan 595 vakanın yaş gruplarına (0-9, 10-19, 20-29 …) ilişkin
tablodan, vakaların %10’nun 20 yaşının altında olduğu görülmektedir. (Durusoy, ve diğerleri,
2020:31) Bu örneklemin zaman ve kişi anlamında kısmen sınırlı olması sebebiyle, seçmen olan vaka
sayısının tespiti için daha geniş bir örnekleme ihtiyaç duyulmuştur. Sağlık Bakanlığı 2020 yılı Haziran
ve Ekim ayları arasında aylık ve haftalık Covid-19 durum raporları yayınlamıştır.[ CITATION Sağ20 \l
1055 ] Mezkûr raporlarda Türkiye’nin Epidemiyolojik Durumu / Vakaların Demografik Dağılımı
başlığı altında vakaların yaş gruplarına göre dağılımı incelenmiştir. Fakat bu dağılım 15 yaş altı
çocuklar, 15-24, 25-49,50-64, 65-79 ve 80 üstü olarak sınıflandırılmıştır. Yaklaşık bir değer
belirlemek açısından 15-24 yaş grubunun yarısının seçmen vaka, diğer yarısının ise seçmen olmayan
vaka olarak kabul edilerek aşağıdaki verilere ulaşılmıştır. Bu çerçevede çalışmamızda toplam
vakalardan %86,2 ‘sinin seçmen vaka olduğu kabul edilmiştir.
Tablo -1: Covid-19 Pozitif Vakalarda Seçmen Oranı
DÖNEM
18 YAŞ ALTI
VAKA ORANI
SEÇMEN VAKA
ORANI
19.10.2020-25.10.2020 13,4 86,6
12.10.2020-18.10.2020 13,45 86,55
05.10.2020-11.10.2020 13,45 86,55
28.09.2020-04.10.2020 13,5 86,5
21.09.2020-27.09.2020 13,5 86,5
14.09.2020-20.09.2020 13,55 86,45
07.09.2020-13.09.2020 13,65 86,35
31.08.2020-06.09.2020 13,75 86,25
24.08.2020-30.08.2020 13,85 86,15
17.08.2020-23.08.2020 13,95 86,05
10.08.2020-16.08.2020 14,05 85,95
03.08.2020-09.08.2020 14,05 85,95
27.07.2020-02.08.2020 14,05 85,95
20.07.2020-26.07.2020 14,15 85,85
13.07.2020-19.07.2020 14,1 85,9
06.07.2020-12.07.2020 14,1 85,9
29.06.2020-05.07.2020 14,1 85,9
01.06.2020-28.06.2020 14,15 85,85
ORTALAMA 13,8 86,2
Covid-19 salgınının oy verme hakkına ve seçim sonuçlarına muhtemel etkisi hakkında
değerlendirme yapabilmek için diğer önemli bir unsur, Covid-19 pozitif vakaların tahmini temaslı
birey sayısının belirlenmesidir. Sağlık Bakanlığı’nın tedavi algoritması salgının seyrine göre zaman
içerisinde güncellenmiştir. Fakat genel uygulama Covid-19 pozitif vakaların yakın temaslıların
karantina altına yönünde gelişmiştir. Konuyla ilgili çalışmalarda (Durusoy, ve diğerleri, 2020:25)
(Şimşek, ve diğerleri, 2020:270) bir Covid-19 pozitif vakanın ortalama temaslı birey sayısı 4-5 olarak
ifade edilmesi sebebiyle çalışmamızda bir Covid-19 pozitif vakanın ortalama temaslı sayısı 4 olarak
kabul edilmiştir.
Covid-19 salgınının oy verme hakkına ve seçim sonuçlarına muhtemel etkisi hakkında
değerlendirme yapabilmek için göz önünde bulundurulacak diğer bir unsur ise karantina süresidir.
Salgının ilk dönemlerinde Covid-19 pozitif vakalar ve bunların yakın temaslıları on dört gün
karantinada kalmaktaydı.2020 yılı Aralık ayında söz konusu süre on dört günden on güne düşürülmesi
sebebiyle, [ CITATION Ana20 \l 1055 ] çalışmamızda karantina süresi on gün olarak kabul edilmiştir.
3. COVİD-19 SALGINININ OY VERME HAKKINA ve SEÇİM SONUÇLARINA
MUHTEMEL ETKİSİ: ÇANAKKALE İLİ İÇİN 2019 YILI MAHALLİ SEÇİM SONUÇLARI
İLE 2021 YILI NİSAN AYI COVİD-19 POZİTİF SAYILARININ HARMANLANMASI
Çalışmamızda Covid-19 pozitif vakaların ve yakın temaslıların karantina altında olmaları
sebebiyle seçime katılamamaların etkisinin incelenmesi açısından Çanakkale ili ele alınmıştır.
Çanakkale ilinin özel olarak ele alınmasının sebebi, Sağlık Bakanlığı tarafından illerin vaka sayılarının
açıklanmaya başlandığı 2021 yılı Şubat ayında Çanakkale ili, vaka sayısı sıralamasında Türkiye
genelinde 51. il olmasına rağmen, 2021 yılının Nisan ayının ikinci haftasında en çok vakanın
görüldüğü il olarak tespit edilmiş olmasıdır. Türk seçim mevzuatında seçim takviminin başlangıcı ile
seçim tarihi arasında yaklaşık üç aylık bir süre olduğu göz önüne alındığında, Çanakkale ili örneğinde
seçim takvimin başlangıcında salgın açısından düşük riskli olan bir il, seçim tarihine yaklaşıldığında
riskin en yüksek olduğu il haline gelebilmektedir.
Tablo -2: 2021 Şubat – Nisan Ayları Çanakkale İli Covid-19 Pozitif Vaka Durumu
DÖNEM HAFTALIK VAKA SAYISI
(100 BİNDE) İLİN SIRASI
17-23 Nisan 838 2
10-16 Nisan 962 1
3-9 Nisan 797 3
27 Mart- 2 Nisan 546 4
20-26 Mart 348 6
13-19 Mart 202 14
6-12 Mart 149 18
27 Şubat - 5 Mart 107 24
20-26 Şubat 81 27
15-21 Şubat 43 43
8-14 Şubat 37 51
2020 yılı için Çanakkale ilinin nüfusu 541548’dir.[ CITATION Tür21 \l 1055 ] 2021 yılı Nisan
ayının ilk üç haftasında ortalama haftalık yüz binde Covid-19 pozitif vaka sayısı 865 olması sebebiyle
Çanakkale ili 2021 yılı Nisan ayı içerisinde günlük Covid-19 pozitif vaka ortalaması 668’dir.
( Haftalık Yüz Binde Vaka Sayısı * (Çanakkale İl Geneli Nüfus/100000) /7 , 865*5,41=4679 /7= 668)
Her bir Covid-19 pozitif vakanın dört yakın temaslısı olduğu kabul edildiğinde bir günde ortalama
karantina altında olması gereken kişi sayısı 3340’tır. (Covid-19 Pozitif Vaka Sayısı * 5, 668*5=3340)
Yukarıdaki seçmen vaka / seçmen olmayan vaka ayrımından hareketle günlük seçmen vaka ve yakın
temaslı sayısı 2872’dir. (Karantina Altındaki Birey Sayısı * Seçmen Vaka Oranı, 3340 * 0,86= 2872)
Covid-19 pozitif vaka ve yakın temaslılarının on gün karantina altında olması sebebiyle seçim günü
Çanakkale ili genelinde karantina altında olması gereken seçmen sayısı 28720’dir. (Karantina
Altındaki Seçmen Sayısı * Karantina Süresi , 2872*10=28720)
2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Çanakkale İl Genel Meclisi seçimi için kayıtlı seçmen
sayısı 401.125, [ CITATION Yük19 \l 1055 ] İlçe ve Belde Belediye Başkanlığı seçimleri için kayıtlı
seçmen sayısı 280.492’dir. [ CITATION Yük191 \l 1055 ] Covid-19 pozitif vaka ve yakın temaslıların,
ilçe ve belde belediye başkanlığı için oy kullanacak seçmenler ile köylerde sadece il genel meclisi için
oy kullanacak seçmenler arasında homojen olarak nüfusa orantılı şekilde dağıldığı varsayıldığında ilçe
ve belde belediye başkanlığı seçimleri esnasında karantina altında olması gereken seçmen sayısı
20082’dir. ((Sadece İlçe/Belde Belediye Başkanlığı için Kayıtlı Seçmen / İl Genel Meclisi için Kayıtlı
Seçmen)* Karantina Altındaki Toplam Seçmen, (280492/401125) * 28720=20082) İlçe ve belde
belediye başkanlığı için oy kullanacak seçmenlerden karantina altında olanların ilçe ve beldelerde
homojen olarak fusa orantılı şekilde dağıldığı varsayıldığında, her bir ilçe belediye başkanlığı
seçimleri esnasında karantina altında olması gereken seçmen sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo -3: Çanakkale İli 2019 Yılı Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
Belediye
Kayıtlı
Seçme
n
Sayısı
Karantina
Altındaki
Seçmen
Sayısı
Belediye Başkanı
Seçilen Aday ile
En Yakın Oy
Alan Aday
Arasındaki Fark
Seçim Sonucuna Etkisi
1 AYVACIK 6675 478 1093 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
2 BAYRAMİÇ 11827 846 1363 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
3 BİGA 39796 2848 353 SONUCA ETKİLİ
4 BOZCAADA 2509 180 685 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
5 ÇAN 22722 1626 1137 SONUCA ETKİLİ
6ÇANAKKALE
MERKEZ 93936 6723 19098 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
7 ECEABAT 4580 328 127 SONUCA ETKİLİ
8 EZİNE 10045 719 575 SONUCA ETKİLİ
9 GELİBOLU 22334 1598 1907 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
1
0GÖKÇEADA 4426 317 970 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
1
1LAPSEKİ 9844 705 1102 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
1
2YENİCE 5596 401 2029 SONUCA ETKİLİ
DEĞİL
Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanma hakkı olmayıp (kısıtlı, asker vb.) oy kullanan seçmen
sayısı, en yüksek oy alan iki aday arasındaki farktan fazla ise ilgili seçimleri istikrarlı olarak iptal
etmektedir. (Güler, 2021:80) Yüksek Seçim Kurulu’nun bu içtihadından hareketle belediye başkanı
seçilen aday ile ona en yakın oy alan aday arasındaki fark karantina altındaki seçmen sayısından az
ise, karantina altındaki seçmenlerin seçim sonucuna etkili olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede
Çanakkale ilinin 12 ilçe belediye başkanlığına ilişkin 31 Mart 2019 tarihli mahalli idareler seçim
sonuçları incelendiğinde, karantina altındaki seçmenlerin dört belediye başkanlığı seçim sonucuna
etkili olacağı söylenebilir.
4. SONUÇ
2019 yılı mahalli idare seçimlerindeki seçmen sayıları, seçim sonuçları ve 2021 yılı Nisan ayı
Covid-19 pozitif vakalar ile tahmini yakın temaslılarına ilişkin sayısal veriler harmanlanarak elde
edilen seçim günü salgın sebebiyle karantina altında olabilecek tahmini seçmen sayısının, Çanakkale
ilinin on iki ilçesinin dördünde seçim sonuçları üzerinde etki edebilecek nitelikte olduğu
gözlemlenmiştir. Bu veriler seçim günü karantina altında olacak seçmenlerin oy kullanma haklarının
sağlanmasının önemine işaret etmesi açısından önemlidir.
Seçim günü karantina altında olacak seçmenlerin oy kullanması her şeyden önce seçmen
kütükleri ile ilgilidir. Seçmen kütüklerinin güncellenmesi, seçim kurullarının ilgili adli ve idari
mercilerle işbirliği ile mümkün olmaktadır. Salgın dönemi ile birlikte sağlık kurum ve kuruluşlarının
da seçmen kütüklerinin güncellenmesi sürecine dahil olması gerekecektir. Fakat seçmen kütüklerinin
güncellenmesi seçimden önceki daha kapsamlı bir süreci kapsaması sebebiyle seçim günü karantina
altında olacak seçmenler açısından seçmen kütüklerinin güncellenmesi için farklı bir perspektifle
konuya yaklaşmak gerekecektir. Bu anlamda seçim günü sadece karantina altında olan seçmenlerin oy
kullanabileceği özel sandık alanlarının oluşturulması, seçim günü karantina altında olan seçmenlerin
katılma haklarını kullanmalarının sağlanması ve temaslı bildiriminin amacı dışında kullanılmasını
engelleyecek olması açısından oldukça önemlidir.
Bazı ülkelerde Covid-19 salgını sebebiyle daha sağlıklı bir oy verme düzeni temin etmek
amacıyla seçim takviminin genişletilmesi veya oy vermenin birden fazla güne yayılması gibi
seçenekler değerlendirmektedir. (Essensa, 2020:2) Bu ve benzeri uluslararası uygulamalar izlenerek
salgın döneminde gerçekleşecek seçimlerde hem halk sağlığının korunması hem de vatandaşların oy
kullanmaları esnasında sağlık durumlarını riske etmeden oy kullanmasını sağlamak amacıyla
kanaatine sahip olmaları sağlanarak seçime katılım oranının artırılmasını amacıyla daha fazla sandık
alanının oluşturulmasına yönelik teknik ve hukuki altyapı hazırlanmalıdır.
KAYNAKÇA
Anadolu Ajansı. (2020). Kovid-19 tanılı kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10
güne düşürüldü. 01.05.2021 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kovid-19-tanili-
kisilerle-yakin-temaslilarin-karantina-suresi-14-gunden-10-gune-dusuruldu-/2068291
adresinden alındı
Association of World Election Bodies. (2020). Ways to overcome the challenges of COVID-19 in
election management: From a policy and technological perspective. Association of World
Election Bodies.
Durusoy, R., Teneler, A., Geçim, C., Özbay, N., Küçük, E., Şimşek, S., . . . Ersel, M. (2020). Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde COVID-19 vakalarının sürveyansı, filyasyonu ve
temaslılarının belirlenmesi. Turk J Public Health, 18(Special issue), 25-39.
Erdem, M. (2020). Covid-19'la Bağlantılı Ceza Hukuku sorunları. Yaşar Hukuk Dergisi, 2(2 (Özel
Sayı)), 1-8.
Essensa, G. (2020). Special report of the Chief Electoral Officer (Canada / Ontario) on election
administration and the COVID-19 pandemic. Election Ontario.
Gözler, K. (2011). Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt I. Bursa : Ekin.
Güler, F. (2021). Seçimlerin Yönetim ve Denetiminde Görev Alan Kurumların Yapısal ve İşlevsel
Sorunlarını Giderici Çözümler. Bursa: Ekin.
Gündüz, H. (2021). Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Karantina Tedbirlerine Uymamanın Ceza Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 6(1), 87-118.
Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik (2011). Madde 3-ı.
Sağlık Bakanlığı . (2020). Covid-19 Haftalık Durum Raporu. Ankara: Sağlık Bakanlığı.
Samancı, M. (2020). Küresel Bir Salgın: Covid-19. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 6-11.
Şimşek, A., Kara, A., Baran Aksakal, F., Gülüm, M., İlter, B., Ender, L., . . . Demirkasımoğlu, M.
(2020). COVID-19 pandemisinde filyasyon ve temaslı yönetimi. Türk Hijyen ve Deneysel
Biyoloji Dergisi, 77(3), 269-280.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020. Ankara:
Türkiye İstatistik Kurumu.
Ünlü, H., & Çiçek, E. (2021). Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19
Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dergisi, 8(1), 101-107.
Yüksek Seçim Kurulu. (2019). 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri İl, İlçe Seçmen ve
Sandık Sayıları. Ankara: Yüksek Seçim Kurulu.
Yüksek Seçim Kurulu. (2019). 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Muhtarlık, Belde, Köy
Seçmen ve Sandık Sayıları. Ankara: Yüksek Seçim Kurulu.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.