ArticlePDF Available

A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre

Authors:

Abstract

Family Planning and Birth Control in Hungary as a Legacy of War Time Sexual Violence and Lobby Work of Gynaecologists. In Hungary, the regulation of family planning and birth control intersect with mass rapes committed during the First and the Second World War. The paper observes how the phenomenon of mass military rape influenced ongoing debates on termination of pregnancy, and what legal and practical consequences followed. Cases of rape during World War I sparked public debates that gradually created space for abortion legalisation. The longdiscussed permissive law only came into effect after the mass rape committed by soldiers of the Soviet Army in 1945 followed by the adoption of the Soviet family policy model with all its turns. The article introduces the contribution of the obstetrician-gynaecologist lobby to the debates, more precisely: how could they represent their own professional and financial interests during the policy making processes. Abortion committees and their social role have proven to be crucial for at least one generation of women. The vigorous medicalization and administrative control that began in the early 1950s changed the birth control system by the 1970s: the dominance of abortions was gradually replaced by the widespread use of modern contraceptives. The subsequent population policy campaign (1973) and civil resistance, followed by the heated debates over constitutional regulation after the change of the regime show the fragility of the delicate balance and a possibility for a compromise.
50
Per AsPerA Ad AstrA
VIII. évfolyam, 2021/1. szám
Pető Andrea – Svégel Fanni
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi
hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
Magyarországon a családtervezés és a születéskorlátozás az első és a második világháború
időszakában összekapcsolódott a tömeges nemi erőszakkal. A tanulmány azt vizsgálja,
hogy a reproduktív folyamatokról folytatott korábbi vitákat hogyan erősítette fel a hábo-
rús nemi erőszak jelensége, illetve ennek milyen törvényi és gyakorlati következményei
lettek. A megengedő szabályozás korábban megfogalmazódott igénye az első világháborús
tömeges katonai erőszak miatt valósult meg, 1945 után pedig a váltakozó szovjet család-
politika irányvonalait követte a magyar szabályozás. A cikk bemutatja, hogy a nőgyógyász
lobbi hogyan vett részt a vitákban, illetve hogyan volt képes szakmai és anyagi érdekeit az
éppen aktuális szakpolitikai döntések során is képviselni. A terhességmegszakítás történe-
tét az első világháborútól kezdődően áttekintve a szerzők amellett érvelnek, hogy a hazai
születésszabályozási rendszer megértéséhez elengedhetetlenek a háborús nemi erőszak és
annak társadalmi hatásai, illetve a szülész-nőgyógyász szakmai tevékenység következtében
elterjedő, a nőket tárgyiasító medikalizáció elemzése.
A reprodukcióhoz fűződő jogok az emberi alapjogok negyedik generációjához sorolha-
tók.1 Ehhez tartozik az abortuszhoz való jog, amelynek szabályozása során általánosan négy
típusú indoklást szokás elkülöníteni: a nő életének megmentése, egészségének megóvása, a
szociális indoklás, illetve a nő kívánsága.2 A 20. század elején, a terhességmegszakítás sza-
bályozása kialakulásának kezdeteinél főként az első két indokról folyt szakmai és közéleti
vita, mivel a művi abortusz bizonyos feltételekhez kötött dekriminalizációját szerette vol-
na elérni az orvosi szakma. Az 1878 óta érvényben lévő büntető törvénykönyv (Csemegi-
kódex) 285. és 286. paragrafusa értelmében minden magzatelhajtás bűncselekménynek
számított, ám vita alakult ki a különleges helyzet és a törvényértelmezés okán is.
Ezen a ponton már láthatóvá vált az abortusz és a magzatelhajtás közti különbség
mibenléte, amely az abortusz elvégezhetősége körüli dilemmák egyik alapja. Magzatelhaj-
tás alatt értettek minden olyan terhességmegszakítást, amit egészségügyi intézményen kívül
végzett bába, orvos vagy a terhes nő, saját maga. A büntető törvénykönyv szankciója tehát
csak az olyan esetekben volt alkalmazható, mikor az ellátórendszeren kívül, bábák vagy
a terhes nők otthonában, magánorvosok rendelőjében, titokban végzett műtétekről be-
szélhetünk.3 Ezzel szemben az előidézett vagy művi abortusz alatt a hivatásos orvos által,
intézményben elvégzett beavatkozást értették, amelyekről már a 19. század második felében
is beszámoltak szaklapok, elvégzése része volt az egyetemi orvosképzésnek.4 A nőgyógyász
szakma vitái által normatívvá váló terminológiai különbségtétel az első és második világ-
háborúban elkövetett katonai nemi erőszak eredményeképp vált el végleg egymástól a
nyilvános diskurzusban.
P 2007. 83.
2 N 1992. 81–92.
K 2015. 269.
B  1859.
10.15170/PAAA.2021.08.01.03
Pető Andrea – Svégel Fanni
51
Szakmai érvek és ellenérvek kibontakozása a 20. század elején
A szülészet fejlődésével és a nőjogi mozgalmak térnyerésével párhuzamosan felerősödött a
reprodukcióról szóló eszmecsere. A közéleti-politikai viták mellett, olykor azokhoz szoro-
san kötődve, érvrendszereiket támogatva jelen voltak a terhességmegszakításról folytatott
szakmai viták is. A megengedő érvek közt találjuk a nők autonómiájának tiszteletben
tartását, az eugenikai érveket, a nemi erőszak kriminalitásának említését, valamint a neo-
malthusianizmushoz és a birth control (születésszabályozás) mozgalomhoz kapcsolódó
túlnépesedéstől való félelmet is, mely szerint a Föld erőforrásai nem elegendőek ekkora
népesség eltartására. Ezeket az érveket főleg a szociáldemokraták és a baloldali mozgalmak
használták, összekötve az abortuszkérdést a munkásosztály tarthatatlan szociális helyze-
tével, ahol a sok gyerek az életszínvonal és az egészségügyi helyzet további romlásához
vezetett.5 Az ellenérvek főként a magzat védelmét, az abortusz különböző egyházak ál-
tal hangoztatott bűnösségét, demográai okokat és a nőknek mint anyáknak elsődleges
társadalmi szerepét emelték ki.6 Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a politikai hovatar-
tozás ekkor még nem feltétlenül határozta meg az egyén helyét a terhesség megszakításáról
szóló vitákban. Az abortuszvitákban elfoglalt hely mint a politikai álláspont jelzése és e
kettő szoros összetartozása a háborús és trianoni veszteségeket követően rögzült Magyar-
országon, amikor a demográai diskurzus került az ország jövőjéről folytatott nyilvános
beszéd középpontjába.
Mivel az első világháború alatt elkövetett nemi erőszak addig nem látott helyzetet
teremtett, válaszokat kellett találni az újonnan felmerülő kérdésekre. Így került fókuszba
az a kérdés, hogy az életveszély előidézése mint ok az abortuszra csupán zikailag lehetsé-
ges-e. A hazai orvosi lapokban sokat idézett berlini szülész, orvostanár, Robert Olshausen
a lelki eredetű veszélyhelyzetekre (depresszió) hívta fel a gyelmet, amelynek mérlegelését
az orvos hatáskörébe kell utalni. Extrém esetekben az orvosi büntetlenséget azért tartotta
volna indokoltnak, mert az erőszakos nemi közösülés bűncselekmény, ami közvetlenül és
közvetve is kihat az anya egészségére.7 Ezzel a vita új dimenziót kapott: az anya jólétét.
Téves tehát az a feltételezés, mely azt az érvet, hogy az anya egészségét a meg nem született
magzat egészsége elé lehet helyezni csak a feminizmus második hullámához és az 1968-as
mozgalomhoz köti. Ez az érv jóval korábban jelen volt már mind az orvosi, mind a poli-
tikai diskurzusban, de csak az 1960-as évek végén kerül az ideológiai viták középpontjába
az anyahibáztatás.
Az első világháborúban elkövetett nemierőszak-esetek orvosi, jogi és politikai vitát
generáltak a nem orvosi indokkal végzett terhességmegszakításról. Ekkor merült fel elő-
ször társadalmi szinten a nemi erőszakból fogant terhességek megszakításának gondolata.8
A galíciai, bukovinai és észak-magyarországi orosz betöréseket követő terhességek 1915
januárjában kezdtek megmutatkozni, a nők pedig orvosi segítséget kértek. Bécsben és
Budapesten orvosi egyesületek vitatták meg a kérdést. Az osztrák büntető törvénykönyv
alapján az orvos, aki azért hajt el magzatot, hogy egy „másként el nem hárítható életvesze-
S 1911; T 1932.
S 1919.
A   1915.
S 2020.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
52
delmet, amely az anya egészségét tartósan befolyásolná, elhárítson, nem büntethető.9 Magyar-
országon ilyen jogi lehetőség nem állt fenn, habár a nem kívánt terhesség okozta testi-lelki
megpróbáltatás komolyan veszélyeztethette a nők életét, egészségét.
Az 1914 szeptemberétől a keleti fronton (Máramaros, Bereg, Ung) az orosz hadse-
reg által elkövetett tömeges nemi erőszak fokozta a jogi, orvosi, erkölcsi és végső soron
világnézeti vitákat. A sajtóforrások pedig különös jelentőséget kaptak, miután az új keletű
problémával a nők gyakran nem tudtak hivatalos szervekhez fordulni. A szakemberek
többé-kevésbé kiforrott álláspontjai arra engednek következtetni, hogy a kérdés már fog-
lalkoztatta őket a háborús nemierőszak-esetek megtörténte előtt is. A sajtóviták során
egyik oldalon az a vélemény állt, hogy azokat a nőket, akik nem kívánják megszülni az
erőszakból fogant magzatokat, az államnak segítenie kell, mivel egy idegen katonától szár-
mazó gyerek komoly hatást gyakorolna a leendő anya társadalmi pozíciójára. A másként
vélekedők azonban a magzat ártatlanságát helyezték előtérbe és a magzat érdekeit, illetve
élethez való jogát védték. A megengedő érvek között szerepelt még a törvénytelen gyere-
kek hátrányos megkülönböztetése, az erőszak büntetése és a következmény elviselésének
kényszere közt feszülő ellentmondás, ellenérvként pedig felmerültek demográai megfon-
tolások is, miszerint népesség növekedése egyenesen arányos az életminőség javulásával.10
A viták legfontosabb szereplői és alakítói a nőgyógyászok voltak. Tauer Vilmos, a
szülészet és a bábaügy kormánybiztosa összegezte a hazai szakmai konszenzust: az orvosi
álláspont szerint a leendő anyák zikai egészségére hatással vannak a lelki fájdalmak is,
vagyis az erőszakból fogant magzatok elhajtása életmentésnek minősül, ezért az orvos nem
büntethető. Bizonyított esetekben elvégezhetik a műtétet, de nem szabad, hogy a nők
visszaéljenek a kialakult helyzettel, ezért a szakértői döntést háromfős orvosi konzíliumra
bízná. Ez a felvetés bizonyos mértékben a kommunista hatalomátvétel után felállított
abortuszbizottságok előképének is tekinthető. Tauer véleménye szerint az erőszaknak ál-
dozatul esett nőknél a lelkiismeretes orvosnak el kell végeznie a beavatkozást.11 A szakmai
konszenzus azonban korántsem lehetett teljes körű. A háború végét követően egy előadás
során Scipiades Elemér orvostanár például az erőszakból fogant terhességek megszakításá-
nak jogossága ellen foglalt állást.12
Az intézetben végzett terhességmegszakítások engedélyezése kapcsán kibontakozó
vita tehát a születésszabályozás történetének egy fontos állomása, hiszen először merült
fel, hogy az idegen katonáktól teherbe esett nőknek joga van rendelkezni a magzat sorsa
felett. A megszületett gyerekek megítélése kapcsán a sajtóban inkább az apa származása,
„idegensége” bizonyult döntőnek és nem feltétlenül az, hogy a teherbe esés erőszak ered-
ménye, míg az orvosi vitákban nem volt hangsúlyos az idegen származás, inkább az anya
egészségének védelme mellett érveltek. Emellett a vitáktól függetlenül a „szürke zónában
végrehajtott magzatelhajtásokat orvosok és bábák végezhették el, a nők kapcsolati hálójá-
tól és anyagi lehetőségeitől függően.
S- 1915.
10 A   1915; V- 1915; W 1915.
11 T  1915.
12 S 1919.
Pető Andrea – Svégel Fanni
53
A művi terhességmegszakítás szabályozása a két világháború között
Az első világháborút lezáró, Magyarország számára lesújtó következményekkel járó béke-
szerződést követően sem szűnt meg a terhességmegszakításról szóló vita. Bár a kormány
pronatalista népesedéspolitikát folytatott és minden lehetséges fórumon – a hagyományos
nemi szerepelvárásokkal összhangban – az anyaság kultuszát hirdette, az orvosi szakma
eközben mérlegelte a terhességmegszakítás legalizálásának lehetőségét. A két világháború
közötti időszakban történt legfontosabb jogi változást a Magyar Országos Orvosszövetség
1928. szeptember 8-án tartott kongresszusa indította el, ahol kidolgozták a legális (orvo-
si) terhességmegszakítás elveit és kötelező orvosi gyakorlatát. A szövetség Minich Károly
törvényszéki orvosszakértő javaslatát Tauer Vilmos kiegészítésével fogadta el. Eszerint
csakis az anya életét és egészségi állapotát komolyan veszélyeztető indokokból13 végezhető el
a terhességmegszakítás, amelyről egy háromfős orvosi konzílium dönt a jövőben. Az elő-
zetes tanácskozáson egy szakorvos jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett hoznak dön-
tést, amelyet egy zárt borítékban juttatnak el a szülészeti kormánybiztoshoz. Az abortusz
végrehajtása csak egybehangzó vélemények mellett volt lehetséges.14 A hivatalos állásfogla-
lás visszanyúlt az első világháborús erőszakesetek kapcsán létrejött szakmai konszenzushoz
és előkészítette a Kúria 1933-as döntvényét.
Az orvosi és jogi kérdésen túl a terhességmegszakítás ügye politikai kérdésként is
megfogalmazódott. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) Orvostagjai Szer-
vezetének 1932 januárjában tartott nagyszabású népesedési ankétján orvosok, jogászok,
írók, szociológusok ismertették álláspontjukat a születésszabályozás különböző formáit
illetően. A megengedő vélemények közt szerepelt a család romló egészségügyi helyzete, a
törvénytelen státusszal járó rosszabb életfeltételek, az eugenikai érvek, valamint a túlné-
pesedéstől való félelem is. A kongresszus zárásaként a jelenlévők felkérték az MSZDP-t,
hogy parlamenti pártként az ankét tanulságai alapján dolgozzák ki és nyújtsák be az új
abortusztörvényt.15
1932 áprilisában a Budapesti Orvosegyesület Nőgyógyászati Szakosztályának ülésén
hangzott el Schulcz Ágost előadása a magzatelhajtások szabályozásának kérdéseiről, hosz-
szas vitát generálva az orvosilag indokolt abortuszok jogi védelméről. Az 1928-as szakmai
konszenzusra alapozva az előadó törvényi szabályozást sürgetett, amely a legális abortuszt
intézményesítette volna. A hozzászólók rávilágítottak arra is, hogy a bizonytalan jogi hely-
zet az 1878-as büntető törvénykönyv tiltó paragrafusai és az 1876-os közegészségügyi
törvény megengedő kitétele (47.§) között feszülő ellentmondásnak tudható be. Utóbbi
ugyanis felhatalmazta az orvosokat, hogy a tudomány jelenlegi állása és a saját lelkiisme-
retük szerint szabadon cselekedhessenek, épp ezért a törvénykezés ellenzői egy esetleges
jogi passzust a szabad hivatásgyakorlás kerékkötőjének láttak.16
A törvényalkotás ugyan elmaradt, ám a Kúria B.I. 118/1933. számú döntvénye
jogszerűvé tette a kialakult gyakorlatot.17 A Büntető Jog Tára közölte Harmath Jenő részle-
13 A O 1928.
14 A O 1928.
15 T 1932.
16 S 1932; A G S 1932; A . O 1932.
17 L 1934. 33–35.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
54
tes elemzését a döntés megokolásáról. Az 1928-as orvoskongresszus etikai állásfoglalására
hivatkozva kifejtette, hogy legális terhességmegszakítás alatt azt értik, mikor az orvos egy
más módon el nem hárítható életveszélytől vagy súlyos egészségkárosodástól menti meg a
terhes nőt a műtét elvégzése által. Mindez nemcsak a jelenben fennálló, hanem a jövőben
fenyegető veszélyekre nézve is áll. Harmath szerint addig azért nem került sor a kérdés
rendezésére, mert ez a jogi elv megfelel az általános jogérzetnek, ezért magától értetődő.
Ugyan a Csemegi-kódex magzatelhajtást büntető paragrafusai közt nem szerepelt kitétel
az orvosok által végzett terhességmegszakításokról, ennek jogossága más rendelkezésekből
következik.18 Az érvelésben megjelent még az egyetemi tananyagban jelenlévő szülészeti
műtéttan, mely során már a 19. század végén is kötelezően oktatták a vetélés művi befe-
jezését.
Mindebből látjuk tehát, hogy a szakmai állásfoglalások elsősorban a nőgyógyászok
védelmét szolgálták. A szakma érdeke volt, hogy a jogos életmentést elkülönítsék a nye-
reségvágyból elkövetett magzatelhajtásoktól, vagyis nem minden orvosi eljárás került vé-
delem alá, csupán a szakmai konszenzust betartók beavatkozásai. Ebben az időszakban az
orvos egyéni lelkiismerete alapján dönthetett, mi számított adott esetben életveszélynek
vagy egészségkárosodásnak. Ezáltal pedig alkupozícióba kerültek a jómódú és széles kap-
csolati hálóval rendelkező nők. A tisztakezűség látszatán túl a kenyérharc is alakította
a diskurzust: az egészségügyi szereplők (orvosok és bábák) közt feszülő érdekellentétek
hol előremozdították, hol hátráltatták a legalizációt. Az egyetemi diplomával rendelkező,
magasan képzett okleveles bábáknak nem fűződött érdeke a tiltott műtétek elvégzéséhez,
mivel magánbábaként vagy vármegyei alkalmazottként, ha szűken is, de meg tudtak élni
keresetükből. A főként falvakban dolgozó, képzetlen parasztbábák vagy a gyakran másod-
rendű képzettséggel rendelkező községi bábák azonban rászorultak a magzatelhajtásokból
származó bevételre, különösen az alacsony születésszámú vidékeken, ahol a nők legtöbb
esetben el is várták a bábától, hogy más születésszabályozási eszköz híján, segítsen meg-
szabadulni a nem kívánt terhességektől.19 Mivel a tiltott műtétekből származó bevétel az
abortőrök számára magasabb életszínvonalat biztosított, így a nőgyógyászok egy másik
csoportja sürgette a törvényalkotást, hogy elkerülhessék a felelősségre vonást. Az erősen
rétegzett, hierarchikus szakmákon belül más-más pozíciót betöltők eltérő érdekei és ér-
dekérvényesítő képességei meghatározták a század első felének küzdelmeit.
Liberalizáció és korlátozások a kommunizmus alatt
Radikális váltást a művi vetélés szabályozásában a szovjet hadsereg által 1944–45 telén
elkövetett tömeges nemi erőszak okozta. A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. február
14-től (X/2.–1945. BNB) tisztiorvosi engedéllyel egészségügyi intézményben ingyene-
sen elvégezhetővé tette az abortuszt.20 A művi terhességmegszakítás újraszabályozásakor
szükségszerűen fellángoló belpolitikai csatározások elkerülése végett a koalíció pártjai
tudatosan fenntartották a szabályozási bizonytalanságot. A kommunista irányítás alatt
álló Egészségügyi Minisztérium nem kívánta újabb kérdéssel növelni az amúgy is na-
18 B J T 1933. 82.
19 D 1996.
20 GH 1975. 33.; P 2005; P 2018.
Pető Andrea – Svégel Fanni
55
pirenden lévő koalíciós koniktusokat, ezért csak közvetlen minisztériumi utasításokkal
szabályozta a kérdést. Így a koalíciós időszakban sikerült elkerülni az összeütközést a művi
terhességmegszakítást minden korlátozás nélkül engedélyezni kívánó szociáldemokrata és
a vallási, pronatalista okokból szigorú korlátozó szabályozást követelő kisgazdák között.21
Ennek árnyékában a nőgyógyász szakmán belül újra és újra napirendre került a születés-
szabályozás kérdése. A koniktust egy rendelet oldotta fel, amely egészen 1990-ig megha-
tározta a jogi keretet.
A változást az abortusz szabályozásában a kommunista hatalomátvétel és a for-
dulat éve után a szovjet minta kötelező másolása hozta. A Szovjetunió volt az első
ország, ahol a forradalmat követően, 1920-ban legalizálták és ingyenessé tették a művi
terhességmegszakítást, és ezzel a kiépülő állami egészségügyi rendszerben csökkent a női
halálozások száma is.22 1936-tól azonban az extenzív iparosítás munkaerőigénye és a
népesség fokozott sztálinista ellenőrzése miatt az abortuszt betiltották. A magyar egész-
ségügyi igazgatás a többi kelet-európai népi demokráciával egy időben szovjet nyomásra
döntött a művi terhességmegszakítás újraszabályozása mellett. A szovjet modell bevezetése
együtt járt a szülések medikalizációjával is, a két világháború közötti időszakhoz hasonló
demográai diskurzust idézve, azonban már nem a revizionizmus szükségessége, hanem a
kommunizmus építése céljából sürgette sok magyar megszületését. Szintén szovjet min-
tára kerültek megrendezésre a nagyszabású, nyilvános abortőrperek. A zsidó származású,
magánpraxist fenntartó nőgyógyászok elleni, nagy sajtónyilvánosságot kapott perek pedig
illeszkedtek a „cionista orvosperek” sztálinista koncepciójába.23
Az ideiglenes és szakmai-erkölcsi vitákat kiváltó helyzet az 1952–53. évi népesedés-
politikai programmal változott meg, amelynek meghatározó részét képezte a magzatel-
hajtás elleni küzdelem, melynek kidolgozása egészségügyi, belügyi és igazságügyi kérdés-
ként jelent meg. A szovjet alapok követésén túl a munka nagy részét az egészségügyi
miniszterhelyettes, Drexler Miklós és az 1953 áprilisától egészségügyi miniszter, Zsoldos
Sándor irányította az igazságügyi miniszterrel, Erdei Ferenccel egyetértésben. A politikai
szándék már 1951 tavaszán érezhető volt, és megkezdődtek a szakmai előmunkálatok:
szeptemberben az országos egészségügyi nőgyógyászati szakorvoscsoport vezetőségi ülésén
véleményezték a rendelettervezetet, amely több szempontból is megosztotta az orvosokat:
ilyen volt a mellékelt betegségek listája, a büntetés mértéke, illetve a bizottság felépítése.24
Az Egészségügyi Minisztérium 1952 februárjában körlevelet adott ki az abortusz el-
leni küzdelemről, amelyet az április 11-ére összehívott aktíva értekezlet követett, amit a
magzatelhajtás elleni küzdelem kezdetének nyilvánítottak.25 A 81/34/1952. EüM. rendelet
a terhesség megszakításának szabályozása tárgyában május 29-én kiadott utasítás változta-
tott az addigi megengedő szabályozáson. Szigorúan szabályozta a terhességmegszakításhoz
való hozzáférést, az orvosok és bábák bejelentési kötelezettségeit, és az illegális abortőrök
elleni fellépésbe bevonta a rendvédelmi szerveket is. Újdonság volt, hogy 28 hétben álla-
pította meg a művi beavatkozás határidejét, és a beavatkozást első, illetve másodfokon is
21 P 2007. 119.
22 S 1990.
23 P 2005.
24 MNL OL XIX–C–2–d (1. d) 1952.
25 MNL OL M–KS 276–96. 56. ő. e. 1952.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
56
működő bizottságnak kellett engedélyezni. A propagandamunkát a 81/32/1952. számú,
Az abortusz elleni küzdelem felvilágosító-nevelőmunkájának megszervezése című, június 11-
én kelt utasítás szabályozta. A brossúrák és röplapok kiadásán kívül lmvetítéseket és
felvilágosító előadásokat tartottak azokban az üzemekben, ahol többségben voltak a női
dolgozók, így a Rákosi Mátyás Művekben, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt-ben,
a Magyar Pamutiparban és a Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyárban is. Az előadók közt meg-
találhatók a korszak nőgyógyász szaktekintélyei, mint Zoltán Imre, Horn Béla és Lajos
László.26
A művi terhességmegszakítás ebben az időszakban tehát nem tilos volt, hanem egy
bizottság vizsgálta meg a végrehajtáshoz szükséges egészségügyi okokat, melyeket hosszú
listában mellékeltek a rendelethez.27 A „szociális ok”, mellyel a művi abortusz kérelmét
indokolni lehetett volna, hiányzott, hiszen 1952-ben, a dinamikusan fejlődő Magyaror-
szágon az utasítás alkotói szerint egyetlen nő sem hivatkozhatott szociális nehézségekre.
Ez a közvéleményben az ún. Ratkó-korszakként ismert időszak, noha Ratkó Anna
maga csak 1953. április 3-ig állt a minisztérium élén. A büntetés-végrehajtási szervek
kemény fellépése 1952 végétől 1953 júliusáig tartott, miközben a nagyszabású propa-
gandakampány mellett demonstratív abortőrpereket tartottak a fővárosban,28 amelyekre
vidékről is elküldték az egészségügyi dolgozókat.29 Minisztériumi háttérdokumentumok-
ból tudható, hogy 1952 októberében Ratkó már felvetette a méltányos bizottsági elbírálás
és az abortuszkérvények indoklási körének szélesítését, hogy népszerűbbé váljanak a
bizottságok, így segítve a terhességmegszakítások intézménybe terelését, ugyanakkor szi-
gorúbb rendőrségi ellenőrzést és bejelentési kötelezettséget is követelt, szintén az illegális
abortuszok elleni fellépés jegyében.30 Ebben az időszakban az élveszülések száma közel
21ezerrel nőtt, ám nem változtatta meg tartósan a demográai trendet. A legtöbb terve-
zett, csupán előretolódott szülés volt, amelyet nem követett további gyermekek megszü-
letése. A statisztikai görbe a mérsékelt növekedést követően erős csökkenést mutatott.31
A szemlélet- és tudatformáló tevékenység mögött azonban nem a korszak névadója-
ként számon tartott Ratkó Anna, hanem főként az egészségügyi államigazgatási apparátus
és a szülész-nőgyógyász szakma állt. 32 A „korszak” maga 1953 nyaráig tartott, amikor
Nagy Imre kormánya az abortőrők elleni szigorú rendőri fellépést enyhítette, majd 1954.
26 MNL OL M–KS 276–96. 56. ő. e. 1952.
27 Például: csigolyagümőkór, vészes terhességi hányás, tüdőgümőkór, szívbetegségek, anaemia aplastica,
uraemia, Basedow-kór, vesebaj, rubeola, szklerózis multiplex, agydaganat, epilepszia, pszichózis, szűk meden-
ce, skizofrénia, depresszió, paralízis, Parkinson-kór, örökletes vakság, tüdőtágulás, hepatitis, vérbaj, leukémia
stb.
28 Például 1952. augusztus 16. és szeptember 4. lásd P 2005; Sztálinvárosi esetet (1957. január 24.) idézi
H 2004. 104–105.
29 MNL OL XIX–C–2–d (1. d) 1952, 81/32–16. Fónai Sándor beszámolója, Debrecen.
30 MNL OL M–KS 276–96. 56. ő. e. 1952.
31 A Központi Statisztikai Hivatal adatai: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_
wdsd001a.html [2021.03.02.]
32 K 2006; N 1992. 82. A szerző kiemeli, hogy „szétverték azokat a struktúrákat, melyek elérhetővé
tették az abortuszt, egyszerre emelve az árakat és rontva a minőséget.” Erre a megállapításra erősít rá Román
József hódmezővásárhelyi orvos beszámolója, miszerint a megszaporodott lázas, szeptikus esetek mögött a
hivatásos abortőrök „visszahúzódása” és a laikusok előtérbe kerülése áll. MNL OL XIX–C–2–d (1. d) 1952,
81/32–25. Román József beszámolója, Hódmezővásárhely.
Pető Andrea – Svégel Fanni
57
január 1-jétől szociális indoklással elérhetővé vált az abortusz. Ettől fogva folyamatosan
nőtt az engedélyezett terhességmegszakítások száma, novemberben Budapesten a művi
vetélések száma már meghaladta a szülésekét, 1955 nyarától pedig a szülések és az abortu-
szok száma közel azonos volt.33
A Ratkó Anna által jegyzett utasítások alapja az 1936-os szovjet rendelet volt, melyet
a szülész-nőgyógyász szakma tárgyalt és hagyott jóvá. Az 1004/1953. (II.8.) az anya- és
gyermekvédelem továbbfejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat már a népesedési
kampány késői szakaszának számított.34 Az abortuszról szóló rendelkezés mellett a ter-
hesség medikalizációját segítette elő a háromszori, kötelező orvosi vizsgálat előírásával.35
A korszak meghatározó szakpolitikai alakja volt Drexler Miklós sebészorvos, aki minisz-
terhelyettesként irányította az abortusz elleni küzdelmet, amely egy nagyobb szabású
anya- és csecsemővédelmi programba illeszkedett.36 Az ötéves terv keretében létrehozta
a Járási Egészségvédelmi Szolgálatot, amely számára gépkocsikat kérvényezett, hogy ha-
tékony egészségvédelmi munkát tudjanak végezni a falvakban, továbbá terhesotthonok
felállítását javasolta leányanyák számára. Szintén fontos háttérmunkát végzett Hirschler
Imre nőgyógyász, aki a Kádár-rendszerben felvilágosító és nővédelmi kiadványai miatt
vált népszerűvé.
Az ún. Ratkó-korszak abortusztilalmának máig élő mítoszához több tényező is hoz-
zájárult. Az abortuszbizottságok feladata és céljai nem voltak egyértelműek: nem volt
világos sem a közvélemény, sem az orvosok számára, hogy a bizottság csupán egy ellenőrző
vagy pedig egy tiltó és büntető szerv. A kezdeti szakaszban a bizottságban ülő orvosoknak
sem volt egyértelmű, mit is vár tőlük a minisztérium. Így rendkívül nagy volt az ország
különböző kórházai közötti különbség, hogy mikor és milyen rendeletet hajtottak végre.
Mindehhez hozzáadódott az általános politikai légkör táplálta félelem és bizonytalanság,
a nagy sajtónyilvánosságot kapott abortőrperek és az üldöztetési kampány, valamint a
pletykák szerepe. Így az abortuszbizottságoknak előbb terjedt el a rosszhíre, mintsem valós
munkát végezhettek volna. A Ratkó-korszak emlékezetéhez számításba kell vennünk még
a privát emlékezet és a hivatalos dokumentumok közti feszültséget is. A korszakról az oral
history visszaemlékezésekben rendre előkerülő, több éves, teljes abortusztilalomról szóló
történetek rávilágítanak az emlékezetkonstrukciók esetlegességére, ezek azonban közelebb
visznek a megélt történelem értelmezéséhez.
Bár a bizottságok központi irányítás alatt álltak, túlnyomórészt a helyi jellemzők,
úgymint a vezető főorvos személye és hozzáállása határozták meg az engedélyek és eluta-
sítások arányát. A meglehetősen eltérő statisztikák rávilágítanak, hogy az egységes sza-
bályozás értelmezése mekkora különbségeket szült a terhességmegszakítások engedélye-
zése arányában: míg a bizottságok fennállásának első 4 hónapjában Békés megyében a
kérelmek 75%-át elutasították, addig Szabolcsban ez az arány 5% volt. Ekkor átlagosan az
elsőfokú kérelmek 72%-át engedélyezték, az elutasításoknak pedig 33%-a jutott tovább
33 BFL XXII. 102. a. 1. (1956. február 16.)
34 M K 1953.
35 A kampányhoz kapcsolódó fontosabb dokumentumok teljes szövegét lásd M 1992; a szabályozásról
bővebben P 2007. 118–123.
36 MNL OL M–KS 276–96. 56. ő. e. Az élveszülések arányainak megjavítása, illetőleg az anya-csecsemő és
gyermekvédelem megjavításán keresztül a csecsemő és gyermek halálozás csökkentése. (1952.07.29.)
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
58
másodfokra, ahol ennek körülbelül a fele kapott engedélyt.37 A viszonylag magas engedé-
lyezési arány utalhat arra, hogy eleve olyan nők fordulhattak a bizottsághoz, akik több-
nyire biztosak lehettek a pozitív elbírálásban. Illetve az is látszik, hogy elenyészően kis
százalékuk jutott el a másodfokú eljárás végéig.
A születésszámok növekedésénél gyelembe kell venni az adott időszakban szülőké-
pes korú nők arányát is. Az első világháború idején drasztikusan lecsökkent születések
generációs hullámvölgyet hoztak létre, az ötvenes években pedig egy nagy számarányú nő-
generáció volt szülőképes korban, ami szintén közrejátszott a mitikus „Ratkó-generáció
létrejöttében. A demográfusok egybehangzó véleménye szerint a népesedési kampánynak
nem volt széles körű és hosszú távú hatása az élveszülések számát illetően.38 Az állami
beavatkozás ugyan minimálisan megemelte a születésszámot, ám valószínűsíthető, hogy
csupán előrehozta az amúgy is tervezett gyerekek megszületését, jelentős többletet vi-
szont nem produkált.39 Mindez azonban elégnek bizonyult, hogy hosszú távú, generációs
problémát idézzen elő: a gyermekgondozási intézményrendszer nem bírt lépést tartani a
megnövekedett igényekkel, ami feszültséget hozott létre a hivatalos szocialista nőtípus
(dolgozó nő) és a gondoskodó anya ideálképe között.
Az 1047/1956. (VI.3.) MT határozat gyakorlatilag indoklás nélkül lehetővé tette a
terhességmegszakítást az első 12 hétben.40 Ezután a népesedési viták és a terhességmegszakítás
szabadságát lényegileg nem érintő kisebb szabályozási módosítások (ki zeti a műtétet,
szükség van-e tanácsadásra és hányszor) mellett az abortusz szociális okokra hivatkozva
továbbra is elérhető volt. Az 1956-os forradalom idején a munkástanácsok követelései kö-
zött megtaláljuk a megengedő terhességmegszakítási törvény hatályon kívül helyezésének
követelését, azzal az érveléssel, hogy a terhességmegszakítás engedélyezése „szovjet” ta-
lálmány, melyet ráerőltettek a magyarokra, hogy a magyar nemzetet elveszejtsék. Balas-
sagyarmat például „külön utas megoldást” választott: a helyi egészségügy nyomására a
járási tanács módosította a minisztertanácsi rendeletet, miszerint a város népesedéspo-
litikai okokból megadja a jogot a kezelőorvos számára, hogy megtagadhassa az abortusz
elvégzését.41 A pro-life érvelés a forradalom tíz napja alatt nacionalista felhangot kapott,
mely előrevetítette az 1989 utáni érveléseket.
Bár nemzetközi összehasonlításban a volt szocialista országokban kiugróan magas
volt a művi terhességmegszakítások száma, ez a korszerű fogamzásgátló eszközök és az
ismeretek hiányával is magyarázható, miközben a hagyományos abortív technikákat már
felszámolták, jórészt a kommunista rendőrség ismert hatékonyságának köszönhetően.42
A szülések medikalizációjával ugyanis együtt járt a születéskorlátozás medikalizációja is:
az ötvenes évek első felében a bábák bekerültek a kórházakba és szülőotthonokba, ami-
37 MNL OL M–KS 276–96. 3. ő. e. Ratkó Anna egészségügyi miniszter jelentése az MDP KV Adminiszt-
ratív osztálya részére az Egészségügyi Minisztérium abortusz elleni munkájáról. (Budapest, 1953. február 27.
1. sz. melléklet)
38 K – M 1981. 414–415.
39 Az ötvenes évekre vonatkozóan lásd H 2004. 102–103.; P 2005. 303.
40 M K 1956.
41A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács módosítja a terhesség megszakításáról szóló mi-
nisztertanácsi és miniszteri rendeletet.” (Balassagyarmat, 1956. november 2.) idézi T 2006. 299–302.
42 S 1999.
Pető Andrea – Svégel Fanni
59
nek következtében csökkent a magzatelhajtások száma, és ezzel arányosan növekedett az
intézeti abortuszoké. A hetvenes évektől pedig meggyelhető a születésszabályozási rend-
szer változása: az abortuszok számának 1968–69-es tetőzését követő csökkenése egyfelől a
fogamzásgátlás szélesebb körű elterjedésének, a fogamzásgátlási eszközök hozzáférésének
növekedésével, másfelől az új népesedéspolitikai intézkedéseknek tudható be.43
A magyar demokratikus ellenzék formálódásában is fontos szerepet játszott az
abortuszszigorítás elleni küzdelem. Egyik első és egyben sikeres akciójuk az a Körösi
Zsuzsanna által kezdeményezett petíció volt 1973 nyarán, melyben ezerötszáz aláírást
gyűjtöttek össze – köztük Rajk Júliáét és Károlyi Mihálynéét –, mikor felröppentek a
hírek, hogy a Kádár-rendszer a művi terhességmegszakítás szigorítását tervezi.44 A fé-
lelmeket a román kommunista rendszer indokolta, mivel 1966-ban Nicolae Ceauescu
pronatalista népesedéspolitikájának részeként teljes abortusztilalmat hirdetett és betiltotta
a fogamzásgátlókat. Ennek eredményeképp az abortuszhoz köthető anyai halálozás aránya
Romániában drasztikusan megemelkedett: az 1980-as években évente közel 500 nő halt
meg illegális abortusz következtében. Ez az arány a magyar és európai halálozások tízsze-
resére tehető.45
Magyarország egy másik modellt követett a születésszám emelése érdekében, amely-
től a szakemberek szintén gazdasági növekedést reméltek. Az 1040/1973. (X.18.) MT
népesedéspolitikai határozatot az új gazdasági mechanizmus és a GYES bevezetése előzte
meg.46 Az ambivalens népesedési és foglalkoztatási politika megértéséhez gyelembe kell
venni, hogy a női munkaerő az 1950-es évektől gazdasági érdekek mentén került bevo-
násra a termelésbe a fellendülés időszakában, majd recesszió idején az állam úgy pró-
bálta csökkenteni a munkanélküliséget, hogy a nőket anya-státuszba terelte, ezzel is ki-
alakítva egy szükség esetén munkába állítható „tartalék hadsereget”.47 Mivel a hosszabb
ideig gyermekgondozási segélyen lévő, jellemzően alacsonyabb keresetű és iskolázottságú
nők tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, így „a családpolitikai támogatások a rejtett
munkanélküliség egyik forrásává váltak.48 A GYES emellett a pronatalista politika egyik
eredményét, a demográai hullámzás által létrehozott gyermekgondozási intézményekben
jelentkező férőhelyhiányt is igyekezett mérsékelni.
A főként anyagi támogatásra, az egészségvédelem fejlesztésére és a tudatos családter-
vezésre fókuszáló 1973-as politikai bizottsági határozat az abortuszbizottságok szabályozá-
sát is magába foglalta. Így az 1956 óta fennálló szabad abortusz intézménye megszűnt, ám
mellette nagy hangsúlyt kapott a korszerű fogamzásgátlási módszerek megismertetése a
lakossággal. A határozat emelte a családi pótlékot és a GYES-t, a gyerekápolási táppénzjo-
gosultságot és az anyák zetett szabadnapjait, valamint meghatározta az egyszeri anyasági
segély összegét. A 4/1973. (XII.1.) EüM. rendelet alapján a terhességmegszakítás kérvé-
nyezése formanyomtatványon történt, amelyet továbbra is az abortuszbizottság bírált el az
előre meghatározott tízféle indoklás alapján.49
43 F – H – V 1959; K 2000.
44 K 2019; P 2020.
45 S – W – B – S 1992.
46 M K 1973.
47 A 2012. 150–173.; FK 2014.
48 H 2012. 180.
49 M K 1973; P 2007. 121.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
60
Az abortuszbizottságok működése
Az abortuszviták középpontjában az a kérdés állt: kinek áll jogában döntést hozni a női
testen elvégzett orvosi beavatkozásról. A Vörös Hadsereg katonái által elkövetett tömeges
nemi erőszak következtében engedélyezett művi beavatkozások kérvényezéséhez a nőknek
nőgyógyászati osztályokon kellett jelentkezniük és nyilatkozni, miszerint a terhesség nemi
erőszak következményeként jött létre, amelyet írásba kellett adni, ellátva a nőgyógyász
szakorvosok aláírásával. Bizonyos esetben a férj is jelen volt és aláírta a jegyzőkönyvet.
Az 1952 nyarán felállított, a terhességmegszakítás állami ellenőrzését biztosító abor-
tuszbizottságok különböző jogkörökkel egészen az 1988. év végig működtek.50 Az in-
tézmény első- és másodfokú bizottságok összességét jelentette, melyek eltérő feladatokat
láttak el. Országos szinten 71 elsőfokú bizottság működött járási kórházakban a helyi
szülész-nőgyógyász főorvos vezetésével.51 A háromtagú bizottság munkájában részt vett
egy belgyógyász szakorvos és az adott betegség szakorvosa. A kezdeti években kizárólag
súlyos betegségre hivatkozva volt kérvényezhető az abortusz, melyek listáját az utasítás 2.
számú mellékletében összesítették. A lista tartalmáról hosszas egyeztetés folyt a szülész-
nőgyógyász szakmán belül. Zoltán Imre professzor szerint az abortusz általában elvégezhe-
tő, a terhesség kihordásának kockázatát kell mérlegelni, vagyis az anya életének, egészsé-
gének védelme, az abortőrök okozta károk mérséklése a cél. Hirschler Imre szerint tartós
betegség esetén megfontolandó az állam által biztosított ingyenes pesszárium ajánlása, de
a sterilizálást is fontolóra kell venni. A betegségek súlyossága (tbc vagy cukorbaj esetén) és
inaktív státusza is megosztotta a szakmát.52
Az elsőfokú bizottságok kizárólag betegségre hivatkozva engedélyezhettek terhesség-
megszakító műtétet az erre kijelölt intézmények valamelyikében. Másodfokon azonban
volt lehetőség a rendkívüli esetek elbírálására, vagyis nem orvosi indikáció alapján – akár
szociális indoklással is – engedélyezhettek műtétet.53 Ez a bizottság öt tagból állt, a me-
gyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályvezetőjének vezetésével. A megyei
kórházakban végezték tevékenységüket, amelyhez hozzátartozott az elsőfokú bizottságok
ellenőrzése és döntéseik felülbírálása. A bizottságoknak iktató- és jegyzőkönyvet, valamint
abortusznaplót kellett vezetnie. A kórházi beutalók kiállítása is feladatkörükhöz tartozott,
amelyet a Szülészeti Rendtartás 7. sz. nyomtatványa alapján készítettek el. Az elutasítás
tényét kötelesek voltak közölni a végrehajtó bizottság egészségügyi osztályával, így a ter-
hes nőt a helyi terhesgondozóban nyilvántartásba kellett venni. A terhességi kiskönyvbe
bekerült az elutasítás ténye, így fokozott orvosi és védőnői ellenőrzés várt a kismamára.
A megszületett csecsemő fejlődését élete első évében nyomon követték a hatóságok.54 A
terhességi nyilvántartás tehát olyan adminisztrációs biohatalmi eszköznek is tekinthe-
tő, amelyben egyszerre jelenik meg az óvó-gondoskodó funkció és a szigorú ellenőrző,
50 76/1988 (XI.3.) MT rendelet.
51 Átlagosan megyénként 3-4 bizottság működött.
52 MNL OL XIX–C–2–d (1. d) 1952, 3135/M/2–26. A művi vetélések szabályozásának rendelettervezet
véleményezése.
53 Amennyiben ennek ellenére a kérelmező a terhesség megszakításához ragaszkodik, a bizottság az engedélyt
ahhoz megadja.” 1.004/1953. (II. 8.) MT. h.
54 MNL OL M–KS 276–96. 3. ő. e. Az elsőfokú abortusz bizottságok ügymenetének szabályozása. (Buda-
pest, 1952. november 5.)
Pető Andrea – Svégel Fanni
61
büntető jelleg. A terhes nők tehát nem csupán az abortuszbizottság, de védőnők ellenőr-
zése alá is kerültek.
A bizottsághoz fordulók személyes félelmeit meghatározta a szégyenérzet, a szitu-
áció kellemetlensége és a félelem is, mivel egy esetlegesen elutasító határozat esetén a
fokozott terhesgondozás nem tette lehetővé, hogy a nők „alternatív megoldásokat” ke-
ressenek. Ezért működhetett az a rendszer, miszerint a helyi bába, egy ismerős, illetve
egy megzethető orvos vagy a terhes nő maga csupán megindította a vetélést, amit végül
intézményben – immár legálisan, életmentés céljából – fejeztek be. Ugyan a szabályozás-
ban több „kiskapu” is található, kérdéses, hogy a korabeli jogtudatosság alacsony foka és a
bizonytalan politikai légkör mennyire gátolta meg a nőket abban, hogy akár több hivata-
los kérvényt megírjanak, illetve kétszer is odaálljanak a bizottság elé. Az 1954-es enyhítés
után is találkozhatunk olyan kérvényekkel, levelekkel, amelyben a nők jogtalan elutasítás-
ról, személyes megalázásról írnak a hatóságoknak. Számolnunk kell továbbá a nők között
terjedő fals információk szerepével is: Horváth Sándor sztálinvárosi vizsgálatából kiderül,
hogy az illegális magzatelhajtáson átesett nők többsége vagy nem tudott a kórházi abor-
tusz létezéséről, vagy különféle hallomások alapján úgy ítélte meg, elutasítaná kérvényét
az abortuszbizottság, illetve döntésükben közrejátszott a félelem is.55 Ezzel szemben még
a Ratkó-korszakban is volt lehetőség megszakíttatni egy terhességet azoknak, akik ismer-
ték a szabályozás kiskapuit, vagy elengedő anyagi tőkével rendelkeztek, hogy zessenek
a szükséges dokumentumokért egy nőgyógyásznak.56 Mindez a regionalitás, a kapcsolati
tőke és az anyagi lehetőségek szerepének jelentőségére hívja fel a gyelmet.
Az abortuszbizottságok 1956 után gyakorlatilag adminisztrációs funkciókat láttak el
egészen 1973-ig.57 Ahogy a húsz évvel korábbi kampánynak, ennek is csupán egy része
volt a terhességmegszakítás korlátozása. Az egészségpolitikai döntések között szerepelt a
családtervezési ismeretek elsajátítása, amelyre a házasság előtti kötelező tanácsadáson volt
lehetőség. Az ekkorra felállított Család- és Nővédelmi Tanácsadók feladatköréhez tarto-
zott továbbá a fogamzásgátlási tanácsadás és a terhesgondozás. Jól látható, hogy itt még
egy különálló intézmény bírálta el az abortuszkérelmeket, tehát világossá vált, hogy a
jogszabály nem tekinti a családtervezés eszközének az abortuszt.
A 4/1973. (XII.1.) EüM. rendelet szabályozta a kérvények elbírálásának menetét. En-
nek értelmében a kétfokú bizottságok taglétszáma változatlan maradt, azonban működési
helyük bármely egészségügyi intézmény lehetett, beleértve a családvédelmi tanácsadót is.
Az eddig szakorvosokból álló bizottságok összetétele is megváltozott: 1973-tól már egy
védőnő és egy tanácsi megbízott ült a nőgyógyász elnök mellett az elsőfokú bizottságban,
másodfokon pedig szakszervezeti képviselők is részt vettek az üléseken. A jogszabály heti
két tanácskozást tett kötelezővé, valamint megszabta, hogy az abortuszt kérvényező nők
55 H 2004. 112–114.
56 P 2005.
57 Feltételezhető, hogy már korábban is, hiszen 1955-ben „[a] bizottságok a hozzájuk beérkezett kérelmek je-
lentős részét engedélyezték, csupán a kérelmek 15%-át utasították el végérvényesen.” Feljegyzés Gerő Ernő elvtárs
részére a magzatelhajtásról. (KSH Levéltár F-12/15. doboz. Péter György iratai) idézi M 1992. 162.
Az sem zárható ki, hogy a törvények ismeretében nagyrészt olyan nők jelentkeztek a bizottságnál, akiknek jó
eséllyel engedélyezhették a műtétet.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
62
a lakóhelyük szerint illetékes abortuszbizottságot keressék fel.58 Utóbbi kitétel nehezítet-
te az abortusz tényének titokban tartását, ezzel bizonytalanná téve a nőket az abortusz
kérésében, illetve olyan alternatív megoldások keresésére sarkallta őket, mint az illegális
beavatkozás vállalása, annak minden anyagi vonzatával és egészségügyi kockázatával.
A születésszabályozás egyéb formái és hatásai
A statisztikák alapján az is elmondható, hogy a politikai akarat, melynek célja a kom-
munista gazdaság élénkítése érdekében a háromgyerekes családmodell általánossá tétele,
kudarcba fulladt.59 Az abortuszok száma a hetvenes évektől folyamatosan csökkent, ami
azonban nem a bizottságok munkájának, sokkal inkább a korszerű fogamzásgátlási mód-
szerek elterjedésének volt köszönhető. Ezek fokozatos hozzáférhetővé válása alapvetően
megváltoztatta a nő fogamzáshoz való viszonyát. A teherbeesés nem a végzet és szerencse
dolga lett, hanem szélesebb társadalmi körben szabályozható biológiai folyamattá vált.
Az ötvenes években használt, kevésbé hatékony Timidon zselé és tabletta után 1967-
től vezették be az első magyar gyártmányú, hormonális tablettát, az Infecundint, majd
1971-ben a Bisecurint.60 Statisztikai adatok szerint az orális fogamzásgátlót szedő nők
aránya 1970-ben 6%, 1974-ben pedig már 15% volt.61 Ezek a magas hormontartalmú
készítmények korántsem voltak alkalmasak minden nő számára, valamint kérdéses az is,
hogy mennyire voltak tisztában a lehetséges egészségügyi következményekkel. 1972-ben
a Korányi Sándor Tudományos Társaság szervezett nagygyűlést a korszerű fogamzásgátlás
kérdéseiről.62 A tablettákkal kapcsolatos addigi ismeretekről, illetve a nők reprodukciós
egészségéhez kötődő viszonyról sokat elárul, hogy egy 1984-es egyetemi oktatási segéd-
anyagban az olvasható, hogy a piacon lévő antibébi tabletták részletes hatásai egyelőre
nem ismertek az orvosok számára sem.63 A tabletta bevezetését az MSZMP PB is tárgyalta.
Kádár János magánvéleménye szerint nem tartozott a demokratikus szabadságjogok közé,
hogy egy nő maga dönthessen róla, hány gyermeket szeretne vállalni, de sem az abortusz
liberalizálása, sem a fogamzásgátló tabletta bevezetése elé nem gördített jogi akadályt.64
Az Infecundint kizárólag nőgyógyászati szakrendelésen lehetett felíratni receptre, és
csak az erre kijelölt gyógyszertárakban forgalmazhatták. A lakosság tájékoztatásának hiá-
nyában az orális fogamzásgátlók nem voltak képesek érdemben mérsékelni az abortuszok
számát, sok kérvényező nő nem is hallott a tablettáról.65 Az Infecundin 1981-es kivonása
után piacra került még az Ovidon és a Rigevidon, amelyek szintén kombinált fogamzás-
gátló tabletták voltak. 1974-től volt kapható a folyamatosan szedhető, csak progeszteront
tartalmazó Continuin is. A fogamzásgátlók hatásairól a szakma az Orvosi Hetilap hasáb-
jain közölt cikkeket, míg a felvilágosító irodalom kisebb ponyvakiadványokban került a
nagyközönség elé.
58 M K 1973.
59 S – S 1978. 105.
60 T – M 2014. 46.
61 G – F 1975. 65.
62 M 1974.
63 B et al. 1984. 36.
64 T 2006.
65 Zuglói adatok szerint 80%. T 2006.
Pető Andrea – Svégel Fanni
63
A Kádár-korszakban a népesedéspolitikai célok a mennyiségi szempontoktól elmoz-
dultak a minőség szem előtt tartása felé. A szabályozások már arra törekedtek, hogy csak
bizonyos társadalmi csoportoknak kínáljanak kedvező feltételeket a gyerekvállaláshoz.66
A háromgyerekes családmodell elképzelése67 és a GYES68 igénylésének előzetes munka-
helyhez kötése mind diszkriminatívan hatott a romákra és a atalon gyereket vállaló nők-
re.69 A politikai cél tehát elsősorban a házas, biztos egzisztenciával rendelkező közép- és
felsőközéposztálybeli nők reprodukciójának elősegítése volt.70 Az 1989. január elsején
életbe lépő 76/1988. (XI.3.) MT rendelet a terhességmegszakításról eltörölte az 1973-as
határozatot, ezzel együtt az abortuszbizottság intézményét, és az abortuszt kérvényező nők
szociális hátterének kivizsgálására ideiglenesen a Család- és Nővédelmi Tanácsadót jelölte
ki, majd szerepüket 1993-tól a Családvédelmi Szolgálat vette át.71
Jelenkori helyzet a rendszerváltástól az illiberális fordulatig (1989–2010)
A rendszerváltást követő jogi változások miatt szükségessé vált az abortusz alkotmányos
szabályozása, mivel azt, ahogy korábban említettük, korábban csak egy rendelet szabályoz-
ta. Az átalakulás során az elsők között rendezni kívánt kérdés rávilágít arra, hogy az állami
reprodukciós politika nem pusztán az abortusz szabályozásának mikéntjéről szól, hanem
világnézeti kérdésként jelent meg, és töréspontot jelölt a nők és az anyaság egymáshoz való
viszonyában.72 Ez a világnézeti koniktus nyíltabbá vált a kommunizmus bukásával, ahol
ugyanezek a magzat jogaiért megfogalmazott érveket a kommunista jövőbe vetett hittel
igazolták. A vallásos, magzatvédő csoportok, immár vallási érvekkel megtámogatott fel-
lépését követően az Alkotmánybíróság 1991-es határozata kimondta: a nők önrendelke-
zéshez fűződő joga miatt az abortuszt betiltani nem lehet, viszont a magzati élet védelme
érdekében nem engedhető meg indok nélkül.73 A szabályozás körüli vitában aktívan részt
vett a Feminista Hálózat Szabad Döntés Jogáért kampánycsoportja. A Nőszemély hasáb-
jain rendszeresen közöltek írásokat a témában.74 Mindemellett látnunk kell, hogy míg
társadalmi szinten a nők tevékenyen részt vettek a vitában, a parlamenti döntéshozatalban
már szinte kizárólag férak játszottak döntő szerepet.75
66 Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ugyanezen megfontolás állhat az abortusz feltételekhez kötött
engedélyezése mögött is.
67 A 15/1959 (III. 27.) Korm. rend. értelmében a 3. gyerek után változatlan a családi pótlék összege.
68 1973-tól a gyermekgondozási segély mértéke a 3. gyerekig növekszik, utána stagnál.
69 G 2011. 47–48.; V 2017.
70 G 2011. 45–46. Kérdéses azonban, hogy a tehetősebb nőknek milyen egyéb nem legális lehető-
ségeik voltak a terhességük megszakítását illetően (külföldre utazás, magánorvos megzetése, kapcsolatok
kihasználása stb.).
71 M K 1988.
72 G – K 2000. 15–17.
73 L 2005. 179.
74 AB 1993; a Szabad Döntés Jogáért kampánycsoport nyilatkozata: AB
1993. 17.
75 Kivételt képeztek: Maczó Ágnes, Rózsa Edit, Pusztai Erzsébet. L 2005. 179–180. A 90-es évek politi-
kai összetűzéseiről lásd S A. 1992.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
64
A Családvédelmi Szolgálatok tevékenységéről az 1992-es magzatvédelmi törvény,76
valamint az azt betartató 32/1992. (XII.23.) NM rendelet rendelkezett.77 A szolgálathoz
a terhesség 12. hetéig, veszélyeztetettség esetén fordulhattak a nők. A súlyos válsághelyzet
a terhesség kihordása esetén testi és lelki megrendülést, valamint társadalmi ellehetetlenü-
lést jelentett. A törvény által előírt tanácsadáson a kérvényező nő négyszemközti beszélge-
tésen vett részt egy védőnővel, ami sok szempontból megváltoztatta az addigi gyakorlatot.
Az abortuszbizottságoktól eltérő módon a Családvédelmi Szolgálatnál a tanácsadás jellege
személyesebb és jellemzően jóval hosszabb is volt, mint az abortuszbizottság orvosaival
való, pár perces hivatalos találkozás. Eltérés még a két szervezet között, hogy a Családvé-
delmi Szolgálatnak soha nem volt joga sem a kérvény elutasítása, sem annak mérlegelése,
míg az abortuszbizottság ezt megtehette 1952–54 között, valamint részlegesen 1974–1988
között. A szolgálat védőnőinek munkaköréhez egyéb tevékenységek is tartoztak, például
a terhességi tanácsadás és terhesgondozás, míg az abortuszbizottságoknak kizárólagosan a
terhességmegszakítási kérelmeket kellett elbírálni.
A 2000. évi LXXXVII. törvény a súlyos válsághelyzetre hivatkozva engedélyezte a
terhesség megszakítását.78 Előírta továbbá az abortusz előtti kétszeri tanácsadáson való
kötelező részvételt, amelyek között 3 munkanapnak kellett eltelni. Ezt követően a terhes-
nek 8 napon belül jelentkeznie kellett a kijelölt egészségügyi intézményben, ahol a nem
orvosi indokkal végzett abortusz díjának megzetése után elvégezték a beavatkozást. Ez a
törvény jelenleg is hatályos.
Bár a művi terhességmegszakításról folytatott közel tíz évig tartó vita, mely a külön-
böző női érdekcsoportok között folyt, a magyar társadalmi és kulturális viszonyoknak
megfelelő kompromisszumos megoldást hozott, egyik politikai csoport sem mutatta ki
nyilvánosan, hogy elégedett lenne a törvénnyel. Jelenleg is ez a kényes egyensúly áll fenn,
hiszen Magyarországon, illetve a volt szocialista országokban az abortusztörvények (Len-
gyelország kivételével) liberálisabbak, mint a világ legtöbb országában: korlátozás nélkül
a terhesség első 12 hetében, speciális orvosi okokból (például a magzat súlyos fejlődési
rendellenessége esetén) pedig egészen a 24. hétig lehet kérvényezni a terhesség megsza-
kítását. Magát a törvényt alacsonyabb rendű jogszabályok, miniszteri rendeletek ültetik
át a gyakorlatba. Ezek a rendelkezések általában olyan, a női jogvédők által sérelmezett
szabályokat tartalmaznak, mint az abortusz díja, a tanácsadásokon való kötelező részvétel,
a két tanácsadás közötti kötelező, háromnapos várakozási idő, az anya „súlyos válsághely-
zetének” esetleg előre lefektetett kritériumai és az egészségügyi dolgozóknak (orvos, nő-
vér) szóló utasítás, hogy milyen információkkal kell ellátnia a művi terhességmegszakítást
kérelmező nőt.
2011-ben az alkotmány helyébe lépő Magyarország Alaptörvénye szerint a „mag-
zat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”,79 ugyanakkor a jelenlegi szabályozási
gyakorlat ennél megengedőbb. A jövő kérdése, hogy érdekében áll-e valakiknek a ké-
nyes, évtizedek alatt kialakult egyensúly megbontása. Ha valaki így is véli, biztos lehet
76 M K 1992.
77 A szabályozás jogi elemzését lásd S 2018. 101–103.
78 M K 1992.
79 Magyarország alaptörvénye, U cikk, Szabadság és Felelősség II. bekezdés (https://www.parlament.hu/
irom39/02627/02627.pdf) [2021.03.10.]
Pető Andrea – Svégel Fanni
65
benne, hogy ezzel az egész magyar társadalmat megmozgatja és mobilizálja. Valójában a
művi terhességmegszakítások száma folyamatosan csökken, és a felmérések szerint első-
sorban a szegény, kiskorú, illetve már több gyermeket nevelő nők tekintik a mesterséges
terhességmegszakítást a születésszabályozás olcsón hozzáférhető egyetlen eszközének.80 De
ahogy a politikai harc és a viták a nők társadalmi helyzetének megítélésében egyre heve-
sebbek, mint ahogy az Európában egyik legszigorúbb lengyel művi terhességmegszakítási
törvény újraszabályozása körüli tiltakozások mutatják, úgy várható, hogy a nőgyógyász
lobbi ezt ismét a saját érdekeinek védelmében kihasználja. A szülés és születésszabályozás
témákban jelenleg is fontos szakmai-politikai viták zajlanak. A hálapénzről, a szülészeti
erőszakról, azaz a szülő nők jogairól folynak viták a túlmedikalizált, lélektelen és alul-
nanszírozott magyar egészségügyben.81 Az abortuszról szóló politikai vitát az amerikai ke-
resztény fundamentalista érveket, mint a „szívdobbanás” elvet Magyarországra importáló,
és adózetők pénzéből támogatott, egyre erősödő abortuszellenes hangok generálják, me-
lyeknek célja a mesterséges születésszabályozás legitimációjának megkérdőjelezése. Mind
a két irány, a szakmai, illetve a politikai is abba az irányba mutat, hogy várható a születés-
szabályozás újraszabályozása. Kérdés, hogy a civil szervezetek és a magyar választópolgárok
hogyan reagálnak majd egy ilyen újabb politikai kísérletre.
LevéLtári Források
BFL Budapest Főváros Levéltára
XXII. 102. a. 1. Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek
jegyzőkönyvei
MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
XIX–C–2–d Az államigazgatás felsőbb szervei, Egészségügyi Minisztéri-
um, Anya- csecsemő- és gyermekvédelmi főosztály(1952–
1983)
M–KS 276–96 Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkás-
párt iratai, MDP központi szervei, Adminisztratív osztály
(1950–1956)
sajtóForrások
A G
S 1932
A Gynaekologiai Szakosztály április 28-i ülése és közgyűlése. Or-
vosi Hetilap, 1932. június 4. 499–500.
A .
O
1932
A kir. Orvosegyesület Gynaekologiai Szakosztályának május 12-i
ülése. Orvosi Hetilap, 1932. június 25. 563–564.
80 KSH: Terhességmegszakítások, 2016. (https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/terhessegmegsz16.
pdf) [2021.03.02.]
81 A szülészet és korrupció viszonyáról lásd K 2020.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
66
A O
1928
Az Orvosszövetség azt kívánja, hogy a terhesség csak három or-
vos indítványára legyen megszakítható. Pesti Napló, 1928. szept-
ember 11. 6.
A – B
1993
A Judit – B Nilda: Kampány az abortuszról való
döntés jogáért. Nőszemély, 1993. április 11. 11–12.
A -
  1915
Aktuális szülészeti kérdés. Végezhet-e az orvos művi vetélést erő-
szakosságból eredő (kozákok által okozott) terhességnél? Pesti
Futár, 1915. március 5. 3–12.
B J T
1933
Büntető Jog Tára 1933. LXXXV. kötet 6. sz. 81–87.
B  1859 Braun tanár szülészeti kórodájáról Bécsben. A hányás terheseknél.
Orvosi Hetilap, 1859. december 11. 803–815.
M K
1953
1004/1953. (II.8.) MT hat. Az anya- és gyermekvédelem to-
vábbfejlesztéséről. Magyar Közlöny, 1953. február 8. 41–46.
M K
1956
1047/1956. (VI.3.) MT hat. A terhesség megszakításával kap-
csolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás büntetésé-
ről. Magyar Közlöny, 1956. június 3. 285.
M K
1967
3/1967. (I. 29.) Korm. rend. A gyermekgondozási segélyről. Ma-
gyar Közlöny, 1967. január 29. 69–71.
M K
1973
1040/1973. (X.18.) MT hat. A népesedéspolitikai feladatokról.
Magyar Közlöny, 1973. október 18. 774–778.; 4/1973. (XII.1.)
EüM. rendelet A terhességmegszakítás iránti kérelem elbírálásá-
ról. Magyar Közlöny, 1973. december 1. 836–841.
M K
1988
76/1988. (XI.3.) MT rendelet A terhességmegszakításról. Ma-
gyar Közlöny, 1988. november 3. 1185–1186.
M K
1992
1992. évi LXXIX. törvény A magzati élet védelméről. Magyar
Közlöny, 1992. december 23. 4705–4708.; 32/1992. (XII.23.)
NM rendelet. Magyar Közlöny, 1992. december 23. 4711–4721.
M K
2000
2000. évi LXXXVII. törvény a magzati élet védelméről szóló
1992. évi LXXIX. törvény módosításáról. Magyar Közlöny, 2000.
június 22. 3809–3811.
S 1932 S Ágost: Az orvos és az igazságszolgáltatás szerepe a jog-
talan vetélések leküzdésében. Budapesti Orvosi Újság, 1932. júli-
us 21. 710–714.
S 1919 S Elemér: Háborús nyomok a szülészetben és a
nőgyógyászatban. Orvosi Hetilap, 1919. március 16. 128–129.
S- 1915 Szabad-e megölni az ellenség gyermekét? Szeged és vidéke, 1915.
január 26. 6.
T  1915 Tauer tanár nyilatkozata az orvosi beavatkozásról. Pesti Futár,
1915. március 12. 5–6.
Pető Andrea – Svégel Fanni
67
V- 1915 Végezhet-e az orvos művi vetélést erőszakos közösülésből eredő
(kozákok által okozott) terhességnél? Ügyvédek Lapja, 1915. ja-
nuár 16. 2–3.
W 1915 W Ödön: Vélemény egy aktuális kérdéshez. Ügyvédek Lapja,
1915. április 10. 4.
irodaLom
A 2012 A Mária: A gondoskodás ökonómiája az államszocializ-
musban. A gyes-diskurzus avagy a szocialista modernizáció vá-
lasza a nemek közötti egyenlőség kihívására. In: Bevezetés a szo-
ciálpolitika nem szerinti értelmezésébe. „Gendering Social Policy”.
Szerk. A Mária. Budapest, 2012. 150–177.
B et al. 1984 B Gyula et al.: Szülészet-családtervezés. Klinikai- és
társadalomorvostani oktatási segédanyag a Pécsi Orvostudományi
Egyetem hallgatói részére. Pécs, 1984.
D 1996 D Zita: A bába a magyarországi népi társadalomban (18. szá-
zad vége – 20. század közepe). Budapest, 1996.
F – K
2014
F Éva – K Erika: Making the ’reverse army’ invisible:
Lengthy parental leave and womens economic marginalisation
in Hungary. European Journal of Womens Studies 21. (2014):4.
382–398.
F – H –
V 1959
Szülészeti rendtartás statisztikai adatai: 1931–1958. Összeáll.
F Béláné – H Géza – V Zoltán. Budapest, 1959.
G – K
2000
G, Susan – K, Gail: e Politics of Gender After
Socialism. A Comparative-Historical Essay. Princeton, 2000.
G – H
1975
A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1946. Szerk.
G Ferenc – H László. Budapest, 1975.
G – F
1975
Szülészeti rendtartás statisztikai adatai: 1931–1973. Összeáll.
G Lajos – F Béláné. Budapest, 1975.
G 2011 G Anikó: From Quantity to Quality. e Politics of
Reproduction in State Socialist Hungary (1948–1989). Mestersza-
kos diplomamunka, Budapest, 2011. (Kézirat)
H 2004 H Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros.
Budapest, 2004.
H 2012 H Sándor: Két emelet boldogság.Mindennapi szociálpolitika
Budapesten a Kádár-korban. Budapest, 2012.
K 2000 Terhességmegszakítások. Szerk. K Ferenc. Budapest,
2000. (https://docplayer.hu/1746856-Kamaras-ferenc-
terhessegmegszakitasok-magyarorszagon.html) [2020.11.23.]
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
68
K – M
1981
K András – M István: Népesedés és népesedéspoli-
tika Magyarországon az 1970-es és az 1980-as évtizedben. Demo-
gráa 24. (1981):4. 395–433.
K 2006 K Piroska: „Aki ettől a naptól fogva abortuszt hajt vég-
re, azt a legkeményebben büntetjük.ArchívNet 16. (2006):3.
(https://archivnet.hu/politika/aki_ettol_a_naptol_fogva_abor-
tuszt_hajt_vegre_azt_a_legkemenyebben_buntetjuk.html)
[2020.11.23.]
K 2015 K Gábor: Magzat a méhből. Magzatelhajtás a két
világháború közötti Magyarországon. In: A test a társadalomban.
Szerk. G Emese – L András – T Erzsébet. Bu-
dapest, 2015. 267–281.
K 2019 K Zsuzsanna: Petíció az abortusz-szabadság megőrzéséért
1973 (1. rész) TNTeF 9. (2019):2. 1–22. (http://tnteournal.
hu/vol9/iss2/Korosi.pdf) [2020.11.24.]
K 2020 K Sarolta: Born in Corruption:
Maternity Care after the Change of System in Hungary. Analize
29. (2020): 15. 19–44.
L 1934 Büntetőjogi Döntvénytár 26. Szerk. L Aurél. Budapest,
1934.
L 2005 L Katalin: A magyarországi feminizmusról. In: Házastárs?
Vetélytárs? Munkatárs? A női szerepek változása a 20. századi Ma-
gyarországon. Szerk. P Mária – S Balázs. Budapest,
2005. 171–185.
M 1974 Fogamzásgátlás. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései
XIII. Szerk. M Imre. Budapest, 1974.
M 1992 Az 1952–53. évi népesedéspolitikai program Magyarországon
(dokumentumgyűjtemény). Összeáll. M István. Budapest,
1992. (Demográai tájékoztató füzetek 11.)
N 1992 N György: Volt-e Ratkó törvény? Társadalmi Szemle 47.
(1992):12. 81–92.
P 2007 P Mária: A női egyenjogúság szabályozása Magyarországon a
20. század második felében. In: A nő és a politikum. A nők politi-
kai szerepvállalása Magyarországon. Szerk. P Mária. Budapest,
2007. 81–125.
P 2005 P Andrea: Abortőrperek és „bajba jutott nők” 1952-ben. In:
Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A női szerepek változása a 20.
századi Magyarországon. Szerk. P Mária – S Balázs.
Budapest, 2005. 300–319.
P 2018 P Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak
Magyarországon a II. világháború alatt. Budapest, 2018.
Pető Andrea – Svégel Fanni
69
P 2020 P Andrea: Árnyékban. Rajk Júlia élete. Budapest, 2020.
S 2018 S Andrea: Az abortuszról és a jogi feminizmusról – az
„abortusz-tanácsadás” és az „abortuszturizmus” esete Magyaror-
szágon. Állam- és jogtudomány 59. (2018):1. 93–110.
S 1990 S Péter: A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig.
Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után. Társadalmi Szemle
45. (1990):6. 25–40.
S –
W – B
– S 1992
S, Patricia – W, Marsden – B, Mihaela
S, Florina: Commentary: e public health
consequences of restricted induced abortion – Lessons from
Romania. American Journal of Public Health 82. (1992):10.
1328–1331.
S 1999 S, Libor: Understanding the „Abortion Culture” in
Central and Eastern Europe. In: From abortion to contraception:
A resource to public policies and reproductive behavior in Central
and Eastern Europe from 1917 to the present. Szerk. H, Da-
vid. Westport, 1999. 23–27.
S 2020 S Fanni: Nemi erőszak az első világháborúban. Kérdések,
források, problémák. Sic Itur ad Astra 72. (2020) 103–132.
S A. 1992 S A. Ferenc: Az abortuszvita. Világosság 31. (1992):7. 549–
560.
S – S 1978 S Vilma – S Mihály: Szegedi abortusz bizottság kétéves
adatainak elemzése. Demográa 21. (1978):1. 97–108.
S 1911 S Ödön: A magzatelhajtás jogi és szociális szempontból.
Huszadik Század 12. (1911):1. 161–173.
T 2006 T János: Az Infecundin-sztori, 1967. Beszélő 11.
(2006):1. 58–61. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-infecundin-
sztori-1967) [2020.11.23.]
T 1932 Születésszabályozás. Szerk. T Béla. Budapest, 1932.
T – M 2014 T Eszter Zsóa – M András: Szex és szocializmus. Buda-
pest, 2014.
T 2006 T Árpád: Írások a forradalomról. Balassagyarmat, 2006.
(Nagy Iván könyvek 16.)
V 2017 V Eszter: „e Gypsy Population Is Constantly Growing”.
Roma and the Politics of Reproduction in Cold War Hunga-
ry. In: From the Midwife’s Bag to the Patients File. Public Health
in Eastern and Southeastern Europe. Szerk. B, Sara
K, Heike – K-K, Friederike. New York, 2017.
263–291.
A háborús nemi erőszak és a nőgyógyász lobbi hatása a magyarországi születésszabályozási rendszerre
70
Family Planning and Birth Control in Hungary as a Legacy of
War Time Sexual Violence and Lobby Work of Gynaecologists
by Andrea Pető – Fanni Svégel
(Summary)
In Hungary, the regulation of family planning and birth control intersect with mass ra-
pes committed during the First and the Second World War. e paper observes how
the phenomenon of mass military rape inuenced ongoing debates on termination of
pregnancy, and what legal and practical consequences followed. Cases of rape during World
War I sparked public debates that gradually created space for abortion legalisation. e long-
discussed permissive law only came into eect after the mass rape committed by soldiers of
the Soviet Army in 1945 followed by the adoption of the Soviet family policy model with all
its turns. e article introduces the contribution of the obstetrician-gynaecologist lobby to
the debates, more precisely: how could they represent their own professional and nancial
interests during the policy making processes. Abortion committees and their social role have
proven to be crucial for at least one generation of women. e vigorous medicalization and
administrative control that began in the early 1950s changed the birth control system by the
1970s: the dominance of abortions was gradually replaced by the widespread use of modern
contraceptives. e subsequent population policy campaign (1973) and civil resistance,
followed by the heated debates over constitutional regulation after the change of the regime
show the fragility of the delicate balance and a possibility for a compromise.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Generous parental leave policies are popular in a number of countries around the world and are usually seen as a sign of the ‘family friendliness’ of the state. Relying on in-depth interviews with mothers on parental leave in Hungary, the authors argue that the context in which the policies are implemented should be examined when evaluating their consequences. In semi-peripheral, resource-poor Hungary lengthy parental leave policies turn women into an invisible ‘reserve army of labourers’. While their employment is mostly unaccounted for in aggregate statistics, and political discourse suggests that their ‘job’ is to look after children, nevertheless many women do end up doing some work for wages during the almost five years they spend on parental leave. However, given the rigidity of the labour market and rampant discrimination against mothers with small children, their chances of obtaining formal employment are small. They therefore resort to doing ad hoc, temporary, informal work, which is often underpaid and well below their qualifications. Thus generous family policies do not necessarily indicate the ‘women friendliness’ of the state and may not lead to the relatively favourable trade-off between stable public sector work and lower wages suggested recently by comparative researchers. Instead, in this specific context, which combines legacies of state socialism, a backlash against women’s emancipation before 1990 and a peripheral, vulnerable labour market, familialist policies are associated with a high degree of marginalisation for women with small children in which the state is at best complicit, at worst, an active agent.
Article
Full-text available
The question of whether abortion should be legal is currently being decided in many countries. Although much of the discussion has focused on ethical issues, the public health consequences should not be overlooked and should be addressed realistically and responsibly. Nowhere are the public health manifestations of restricted abortion more apparent than in Romania. The pronatalist policies of the Ceaucescu regime resulted in the highest maternal mortality rate in Europe (approximately 150 maternal deaths per 100,000 live births) and in thousands of unwanted children in institutions.
Article
With the collapse of communism, a new world seemed to open for the peoples of East Central Europe. The possibilities this world presented, and the costs it exacted, have been experienced differently by men and women. Susan Gal and Gail Kligman explore these differences through a probing analysis of the role of gender in reshaping politics and social relations since 1989. The authors raise two crucial questions: How are gender relations and ideas about gender shaping political and economic change in the region? And what forms of gender inequality are emerging as a result? The book provides a rich understanding of gender relations and their significance in social and institutional transformations. Gal and Kligman offer a systematic comparison of East Central European gender relations with those of western welfare states, and with the presocialist, bourgeois past. Throughout this essay, the authors attend to historical comparisons as well as cross regional interactions and contrasts. Their work contributes importantly to the study of postsocialism, and to the broader feminist literature that critically examines how states and political-economic processes are gendered, and how states and markets regulate gender relations.
Végezhet-e az orvos művi vetélést erőszakosságból eredő (kozákok által okozott) terhességnél? Pesti Futár
  • Kérdés Aktuális Szülészeti
Aktuális szülészeti kérdés. Végezhet-e az orvos művi vetélést erőszakosságból eredő (kozákok által okozott) terhességnél? Pesti Futár, 1915. március 5. 3-12.
MT hat. A terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás büntetéséről. Magyar Közlöny, 1956. június 3. 285. Magyar Közlöny 1967 3/1967. (I. 29.) Korm. rend. A gyermekgondozási segélyről. Magyar Közlöny
  • Magyar Közlöny
Magyar Közlöny 1956 1047/1956. (VI.3.) MT hat. A terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás büntetéséről. Magyar Közlöny, 1956. június 3. 285. Magyar Közlöny 1967 3/1967. (I. 29.) Korm. rend. A gyermekgondozási segélyről. Magyar Közlöny, 1967. január 29. 69-71.
76/1988. (XI.3.) MT rendelet A terhességmegszakításról. Magyar Közlöny
  • Magyar Közlöny
Magyar Közlöny 1988 76/1988. (XI.3.) MT rendelet A terhességmegszakításról. Magyar Közlöny, 1988. november 3. 1185-1186.
évi LXXIX. törvény A magzati élet védelméről. Magyar Közlöny, 1992
  • Magyar Közlöny
Magyar Közlöny 1992 1992. évi LXXIX. törvény A magzati élet védelméről. Magyar Közlöny, 1992. december 23. 4705-4708.; 32/1992. (XII.23.) NM rendelet. Magyar Közlöny, 1992. december 23. 4711-4721.
  • Magyar Közlöny
Magyar Közlöny 2000 2000. évi LXXXVII. törvény a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról. Magyar Közlöny, 2000. június 22. 3809-3811. Schulcz 1932 Schulcz Ágost: Az orvos és az igazságszolgáltatás szerepe a jogtalan vetélések leküzdésében. Budapesti Orvosi Újság, 1932. július 21. 710-714. Scipiades 1919 Scipiades Elemér: Háborús nyomok a szülészetben és a nőgyógyászatban. Orvosi Hetilap, 1919. március 16. 128-129.
A gondoskodás ökonómiája az államszocializmusban. A gyes-diskurzus avagy a szocialista modernizáció válasza a nemek közötti egyenlőség kihívására. In: Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe
  • Adamik Mária
Adamik Mária: A gondoskodás ökonómiája az államszocializmusban. A gyes-diskurzus avagy a szocialista modernizáció válasza a nemek közötti egyenlőség kihívására. In: Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe. "Gendering Social Policy". Szerk. Adamik Mária. Budapest, 2012. 150-177.
Szülészet-családtervezés. Klinikai-és társadalomorvostani oktatási segédanyag a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatói részére
  • Bédi Gyula
Bédi Gyula et al.: Szülészet-családtervezés. Klinikai-és társadalomorvostani oktatási segédanyag a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatói részére. Pécs, 1984. Deáky 1996