ChapterPDF Available

Potřeby pečujících

Authors:

Abstract

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, jehož výsledky předkládá tato kniha.
UNIVERZITA KARLOVA
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM 2020
Eva Dragomirecká (ed.) a kolektiv
Ti, kteří se starají
Podpora neformální péče
o seniory
Ti kteri se staraji.indd 3Ti kteri se staraji.indd 3 08.07.20 11:4508.07.20 11:45
Obsah
Úvod
1. Stárnutí populace a jeho důsledky (Eva Dragomirecká) 
2. Současný kontext péče o seniory (Eva Dragomirecká) 
3. Postoje veřejnosti k péči o seniory (Eva Dragomirecká) 
4. Rodinná péče o seniory a formální nástroje její podpory
(Anna Mikanová a Andrea Dvořáková) 
5. Pečující rodiny jako příklad mezigenerační solidarity
(Hynek Jeřábek) 
6. Přechod ke komplementárnímu modelu péče (Hana Janečková) 
7. Proměny a inovace v péči o seniory a podpoře
neformálních pečujících (Hana Janečková) 
8. Dopady péče o seniora s demencí na rodinu (Eva Jarolímová) 
9. Potřeby pečujících (Jiří Remr) 
10. Péče o blízkého člověka s demencí z pohledu rodinných pečujících
(výsledky kvalitativní studie) (Eva Dragomirecká) 
Závěry a doporučení 
Summary 
Seznam zkratek 
Použitá literatura 
Metodologická příloha 
Rejstřík 
Ti kteri se staraji.indd 5Ti kteri se staraji.indd 5 08.07.20 11:4508.07.20 11:45
277
Použitá literatura
Acarer’s perspective– Ten ways churches can oer more support to carers. Nedato-
váno. In Livability, disability charity. Online. Dostupné z: https://livability.org.uk
/carers-perspective-ten-ways-churches-can-oer-support-carers.
ADI. 2015. e World Alzheimer Report 2015, e Global Impact of Dementia: An analysis of
prevalence, incidence, cost and trends. London: Alzheimer Disease International.
Altschuld, J. W., Witkin, B. R. 2000. From Needs Assessment to Action. London: SAGE
Publishing.
ALZHEIMER EUROPE. 2015. Dementia in Europe Yearbook 2015: Is Europe becoming more
dementia friendly? Luxembourg: Alzheimer Europe.
ALZHEIMER EUROPE. 2018. Dementia in Europe Yearbook 2018: Comparison of national
dementia strategies in Europe. Luxembourg: Alzheimer Europe.
Andrieu, S., Bocquet, H., Joel, A., et al. 2005. Changes in informal care over one year for
elderly persons with Alzheimer’s disease.Journal Nutrition Health Aging9 (2): 121–126.
Aneshensel, C. S., Pearlin, L. I., Mullan, J. T., Zarit, S. H., Whitlatch, C. J. 1995. Proles in
Caregiving. e Unexpected Career. California: Academic Press.
Aneshensel, C. S., Pearlin, L. I., Mullan, J. T., Zarit, S. H., Whitlatch, C. J. 2007. Proles in
caregiving, the unexpected career. Amsterdam: Elsevier.
Aranda, M. P. 1997. e inuence of ethnicity and culture on the caregiver stress and coping
process: asociocultural review and analysis. Gerontologist 37, 342–354.
Atkinson, M. P, Kivet, V. R., Campbell, R. T. 1986. Intergenerational Solidarity: An exami-
nation of atheoretical model. Journal of Gerontology 41: 408–416.
Baldwin, S. 1998. Needs assessment and community care: clinical practice and policy making.
Oxford: Butterworth-Heinemann.
Bareš, P. et al. 2012. Analýza potřeb anabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy:
Závěrečná zpráva projektu. Praha: CESES FSV UK.
Barry, B. 1965. Political argument. London: Routledge and Kegan Paul.
Baštecká, B., Škábová, M. 2009. Poradenství vpomáhajících profesích. In Baštecká, B. Psy-
chologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, 136–236. Praha: Portál.
Baštecká, B., Mach, J. akol. 2015. Klinická psychologie. Praha: Portál.
BECOMING ADEMENTIA FRIENDLY CHURCH. Resource pack. Nedatováno. Chur-
ches Together in Greater Bristol. Online. Dostupné z: https://www.churchofengland.org
/sites/default/les/2018-07/Becoming%20a%20dementia%20friendly%20church.pdf.
Ti kteri se staraji.indd 277Ti kteri se staraji.indd 277 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
278
Bengtson, V. L. 2001. Beyond the nuclear family: e increasing importance of multigene-
rational bonds. Journal of Marriage and Family 63: 1–17.
Bengtson, V. L., Harootyan, R. A. 1994. Intergenerational Linkages. Hidden Connections in Ame-
rican Society. New York: Springer.
Bengtson, V. L., Giarrusso, R., Mabry, J. B., Silverstein, M. 2002. Solidarity, conict and
ambivalence: Complementary or competing perspectives on intergenerational relation-
ships? Journal of Marriage and Family 64: 568–577.
Bengtson, V. L., Lowenstein, A. (ed.). 2003. Global Aging and Challenges to Families. New York:
OASIS ade Gruyter.
Bengtson, V. L., Olander, E. B., Haddad, A. A. 1976. e „Generation Gap“ and Aging
Family Members: Toward aConceptual Model. In Gubrium J. F. (ed.) Time, roles and self
in old age. Behavioral Publications, 237–263.
Bengtson, V. L., Roberts, R. E. L. 1991. Intergenerational Solidarity in Aging Families: An
Example of Formal eory Construction. Journal of Marriage and the Family 53: 856–870.
Berger, G., Bernhardt, T., Weimer, F., Peters, J., Kratzsch, T., Frölich, L. 2005. Longitudinal
Study on the Relationship Between Symptomatology of Dementia and Levels of Subjecti-
ve Burden and Depression Among Family Caregivers in Memory Clinic Patients. Journal
of Geriatric Psychiatry and Neurology 18 (3): 119–128.
Berk, R. A., Rossi, P. H. 1999. inking About Program Evaluation 2. London: SAGE
Publishing.
Biedenharn, P. J., Normole, J. B. 1991. Elderly community residents’ reactions to the nur-
sing home: An analysis of nursing home-related beliefs. e Gerontologist, 31: 107–115, cit.
In Wol, J. L. et al. 2008. Long-Term Care Preferences Among Older Adults: AMoving
Target? Journal of Aging α Social Policy 20 (2): 182–200.
Bieber, A., Nguyen, N., Meyer, G., Stephan, A. 2019. Inuences on the access to and use of
formal community care by people with dementia and their informal caregivers: ascoping
review. BMC Health Services Research19:article number 88.
Blinkert, B. 2007. Bedarf und Chancen. Die Versorgungssituation pegebedürftiger Menschen
im Prozess des demographischen und socialen Wandels. Pege and Gesellschaft 12: 227.
Blinkert, B. 2008. Begleitforschung zur Einführung eines persönlichen Pegebudgets mit integriertem
Case Management. Schlussbericht des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissen-
schafte. V. Freiburg.
Blinkert, B., Klie, T. 2004. Solidarität in Gefahr? Hannover.
Boots, L. M. M., Wolfs, C. A. G., Verhey, F. R. J., Kempen, G. I. J. M., de Vugt, M. E. 2015.
Qualitative study on needs and wishes of early-stage dementia caregivers: the paradox
between needing and accepting help. International Psychogeriatrics 27(6): 927–936.
Bradshaw, J. 1994. e contextualisation and measurement of need: asocial policy perspecti-
ve. In Popay, J., Williams, G. (ed.) Researching the People’sHealth. London: Routledge.
Breithwaite, V. 1992. Caregiving burden. Making the concept scientically useful and policy
relevant. Research on aging 14(1): 3–27.
Brint, S. 2001. Gemeinschaft Revisited: Acritique and reconstruction of the community
concept. Sociological eory 10 (1).
Brodaty, H., Denkin, M. 2009. Family ceregivers of people with dementia. Dialogues Clin
Neurosci. 2009 Jun; 11(2): 217–228.
Brodaty, H., Green, A., Koschera, A. 2003. Meta-Analysis of Psychosocial Interventions
for Caregivers of People with Dementia. Journal of the American Geriatrics Society 51(5):
657–664.
Buijssen, H. 2006. Demence: průvodce pro rodinné příslušníky apečovatele. Praha: Portál.
Cantor, M. H. 1979. Neighbors and friends: An overlooked resource in the informal support
system. Research on Ageing (1): 434–463.
Ti kteri se staraji.indd 278Ti kteri se staraji.indd 278 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
279
Caron, CH. D., Ducharme, F. and Grith, J. 2006. Deciding on Institutionalization for
aRelative with Dementia: e Most Dicult Decision for Caregivers. Canadian Journal
on Aging 25(2): 193–205.
CHURCH COMMUNITY WORK IN THE UK. 2013. On line. Dostupné z: https://
godandpoliticsuk.org/2013/02/19/church-community-work-in-the-uk-is-valued-at-over
-2-5-billion-per-year/.
COFACE. 2009. KONFEDERÁCIA RODINNÝCH ORGANIZÁCIÍ EURÓPSKEJ
ÚNIE. Európska charta rodinných opatrovateľov (European charter for family careers).
Brusel.
Connell, C. M., Gibson, G. D. 1997. Racial, ethnic, and cultural dierences in dementia
caregiving: review and analysis. Gerontologist 37, 355–364.
Connidis, I. A., McMullin, J. A. 2002. Sociological ambivalence and family ties: Acritical
perspective. Journal of Marriage and Family 64: 558–567.
Crown, J. 1991. Needs assessment. British Journal of Hospital Medicine 46: 307–308.
Cutter, S. L., Ash, K. D., Emrich, Ch. T. 2014. e geographies of community disaster resi-
lience. Global Environmental Change 29: 65–77.
Cutter, S. L. et al. 2008. Aplace-based model for uderstanding community resilience to
natural disasters. Global Environmental Change 18 (4) 598–606.
ČALS. 2016. Zpráva ostavu demence 2016. Praha: Česká alzheimerovská společnost.
ČALS. 2018. Na pomoc pečujícím rodinám. Praha: Česká alzheimerovská společnost.
ČALS. 2019. Výroční zpráva za rok 2018. Praha: Česká alzheimerovská společnost.
ČSÚ. 2018a. Projekce obyvatelstva České republiky 2018–2100. Praha: Český statistický úřad. Dostup-
né z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100.
ČSÚ. 2018b. Senioři azdraví 2018 za období 2014, 2015 a2017. Praha: Český statistický úřad.
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2018.
Daatland, S. O., Herlofson, K. (ed.). 2001. Ageing international relations, care systems and qua-
lity of life: an introduction to the OASIS. Oslo: NOVA– Norwegian Social Research.
Danielová, B., Fitzpatrick, K., Provazníková, T., Starostová, O. Nedatováno. Jsem tady ještě
doma? Praktická příručka obydlení seniorů. Diakonie ČCE– Institut důstojného stárnu-
tí. Online. Dostupné z: https://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/000152.pdf?se-
ek=1489066962. (Navštíveno 11. 3. 2019.)
Daňková, Š. 2016. EHIS 2014– Základní výsledky šetření. Praha: Ústav zdravotnických
informací astatistiky ČR. Dostupné z: https://www.uzis.cz/rychle-informace/ehis-2014
-zakladni-vysledky-setreni.
Davies, G. 2013. Kompletní historie medicíny. Brno: CPress.
Davis, M. M. 1955. Medical care for tomorrow. New York: Harper.
Deist, M., Gree, A. P. 2014. Resilience in Families Caring for aFamily Member Diagnosed
with Dementia. Educational Gerontology 41(2): 93–105.
Demogracký informační portál. Nedatováno. Historie úmrtnosti. Demograe.info (online).
Demogracké informační centrum [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: http://www.demograe
.info/?cz_umrtnosthistorie.
Detmar, S. B. et al. 2001. Patient-physician communication during outpatient palliative tre-
atment visits: an observational study. JAMA, 285(10), 1351–1357.
Diakonie ČCE. Nedatováno. Sociálně aktivizační služba Lifetool. Online. Dostupné z: https://
lifetool.diakonie.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek-a-poradenstvi/.
Dinero, T. E. 1999. Selected Practical Problems in Health and Social Research. London: e
Haworth Press.
Dobiášová, K., Kotrusová, M. 2017. Zasluhují si neformální pečující větší péči? Změny
vsociální konstrukci neformálních pečujících adesignu politiky dlouhodobé péče vČR.
Sociální práce 17(6): 22–41.
Ti kteri se staraji.indd 279Ti kteri se staraji.indd 279 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
280
Dobiášová, K., Kotrusová, M. 2014. Situace pečujících osob aposkytovatelů sociálních služeb
ve Středočeském kraji. Zpráva zohniskových skupin. [online]. Centrum pro komunitní práci
Středočeského kraje. Dostupné z: http://cpkp.cz/index.php/publikace/detail.
Dohnalová, Z., Hubíková, O. 2013. Problematika lidí pečujících oblízkou osobu vměstě Brně.
Brno. Dostupné z: http://socialnipece.brno.cz/useruploads/les /kpss/studie_pecujici
_o_blizkou_osobu.pdf.
Donaldson, S. I., Christie, C. A., Mark, M. M. (ed.). 2009. What Counts as Credible Evidence
in Applied Research and Evaluation Practice? London: SAGE Publishing.
Dragomirecká, E. 2017. Postoje veřejnosti kzabezpečení péče oseniory. In Pospíšil, David
aLucie Smutková, ed. Podpora člověka vjeho přirozeném prostředí: sborník vědeckých textů
zmezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. až
24.září 2016. Praha: Ministerstvo práce asociálních věcí, 214–222.
Dragomirecká, E., Kvirencová, A., Janečková, H. 2018. Psychoedukace pro rodinné pečující
očlověka sdemencí. Fórum sociální práce: Social Work Forum (Special Issue), 35–48.
Dudová, R. 2015. Postarat se ve stáří. Rodina azajištění péče oseniory. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON).
Dudová, R., Volejníčková, R. 2014. Proč ženy pečují? Gender aneformální péče oseniory.
Gender, rovné příležitosti, výzkum 15(1): 41–53.
Durkheim, E. 1893/1933. e division of labor in society. New York: Free Press.
Dvořáková, A. 2018. Přehled vybraných nástrojů na podporu pečujících vsoučasné legisla-
tivní úpravě ivpraktickém výkonu — limity apříležitosti. Fórum sociální práce: Social Work
Forum (Special Issue), 9–20.
Dykstra, P. A. 2009. Older adult loneliness: myth and realities. European Journal of Aging 6:
91–100.
Dykstra, P. A., Fokkema, T. 2011. Relationships between parents and their adult children:
AWest European typology of late-life families. Aging & Society 31: 545–569.
Etzioni, A. 1994. e Spirit of Community. New York: e Reinvention of American Society.
EUROPEAN DEMENTIA MONITOR. 2017. Comparing and benchmarking national
dementia strategies and policies. Luxembourg: Alzheimer Europe.
Ezzeddine, P. 2014. Who cares? (Ageing, care and migration). Urban People/Lidé města 16(2):
2019–2237.
FDV. 2018a. Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujícíchII“.
Závěrečná zpráva zšetření. Fond dalšího vzdělávání. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu
/wp-content/uploads/2019/07/FDV_zaverecna-zprava_neformalni-pecujici_n.pdf.
FDV. 2018b. Jak podporovat pečující na regionální alokální úrovni? Příklady dobré praxe. Dostup-
né z: https://pecovatazit.cz/assets/uploads/sites/1071/2019/06/KA1.1_Jak-podporovat
-pečující-na-regionální-a-lokální-úrovni_Příklady-dobré-praxe.pdf.
FDV. 2019. Podpora neformálních pečujících. Výstupy dvou projektů 2014 a2019. Fond dalšího
vzdělávání. Online. Dostupné zwww.nepe.cz.
Flew, A. 1977. Wants or needs, choices or commands? In Fitzgerald, R. (1977) Human needs
and politics. London: Pergamon Press.
Franke, L. 2006. Demenz in der Ehe. Über die verwirrende Gleichzeitigkeit von Ehe- und Pegebe-
ziehung. Frankfurt/M.: Mabuse-Verlag.
Futurage. 2011. Aroad map for European ageing research. Sheeld: Futurage. Online.
Dostupné z: https://www.academia.edu/3449261/FUTURAGE._The_Road_Map
_for_Ageing_Research.
VanGaalen, R., Dykstra, P. A. 2006. Solidarity and Conict Between Adult Children and
Parents: ALatent Class Analysis. Journal of Marriage and Family 68: 947–960.
Gallagher, D., Rose, J., Rivera, P., Lovett, S. aompson, L. W. 1989. Prevalence of depre-
ssion in family caregivers. Gerontologist 29, 449–456.
Ti kteri se staraji.indd 280Ti kteri se staraji.indd 280 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
281
Gaugler, J. E., Kane, R. L., Kane, R. A. et al. 2005. Unmet care needs and key outcomes in
dementia. Journal of the Am Geriatrics Society 53(12): 2098–2105.
Geiger, A. 2013. Starý král ve vyhnanství. Praha: Mladá fronta, 110–111.
Geissler, H. et al. 2015a. Výstupní analytická zpráva osoučasné situaci apotřebách pečujících osob
abariérách pro poskytování neformální péče vČR. Praha: Fond dalšího vzdělávání.
Geissler, H. et al. 2015b. Závěrečná zpráva zfokusních skupin. Praha: Fond dalšího vzdělávání.
German Government commits to developing national dementia strategy, 2019. Dementia in
Europe, e Alzheimer Europe Magazine, 29(2): 27.
Giarrusso, R., Silverstein, M., Gans, D., Bengtson, V. 2005. Aging Parents and Adult Chil-
dren: New Perspectives on Intergenerational Relationships. In e Cambridge Handbook
of Age and Ageing. (ed. M. L. Johnson, V. L. Bengtson, P. G. Coleman and T. B. L. Kir-
kwood). Cambridge: Cambridge University Press.
Gilliam, C. M., Steen, A. M. 2006. e relationship between caregiving self-ecacy and
depressive symptoms in dementia family caregivers. Aging & Mental Health, 10(2), 79–86.
Given, B. A., Given, C. W., Kozachik, S. 2001. Family support in advanced cancer. CA Cancer
J Clin, 51(4): 213–231.
Glen, E. N. 2000. Creating aCaring Society. Contemporary sociology, 29(1): 89–94.
Graham, H. 1983. Caring: alabour of love. In Finch, J., Groves, D. (ed.), ALabour of Love:
Women, Work and Caring. London: Routledge and Paul Kegan, 13–30.
Granovetter, M. 1973: e strenth of weak ties. American Journal od Sociology, 1360–1380.
Cit. in Váně, J. 2012. Komunita jako nová naděje. Plzeň: Západočeská univerzita vPlzni.
Gray-Davidson, F. 1996. Alzheimer’s: Apractical guide for carers to help you through the day.
London: Judy Piatkus.
Gregorová, E. Projekt HELPS. [online] Dostupné z: //www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat
-mesta-brna/odbor-zahranicnich-vztahu/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-projekty
/projekt-helps/.
Gupta, K. 2007. APractical Guide to Needs Assessment. San Francisco: Pfeier.
Gzil, F. 2015. Commentary on vignette 5, the situation involving George and his (robotic)
cat. In Ethical dilemmas faced by health and social care professionals providing dementia care in
care homes and hospital settings. Dementia in Europe ethics report 2015, s. 25–27. Luxem-
bourg: Alzeimer Europe.
Hackl, A. et al. 2009. Handbuch für die Koordination für Betreuung und Pege. Amt der OÖ.
Linz: Landesregierungdirektion soziales und Gesundheitabteilung soziales.
Hall, H. D. 1986. e denition and role of the paraprofessional in home care. Caring
(April), 8–10.
Hamama, L., Sharon, M. 2013. Posttraumatic Growth and Subjective Well-Being among
Caregivers of Chronic Patients: APreliminary Study. Journal of Happiness Study 14:
1717–1737.
Hank, K. 2007. Proximity and Contacts Between Older Parents and eir Children: AEuro-
pean Comparison. Journal of Marriage and Family, 69: 157–173.
Heger, D., Korfhage, T. 2018. Care choice in Europe: To Each According to His or Her
Needs? Journal of Health Care Organization, Provision and Financing 55: 1–16.
Heider, F. 1958. e psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley.
Herbert, R., Bravo, G., Préville, M. 2000. Reliability, validity, and reference values of the
Zarit Burden Interview for assessing informal caregivers of community-dwelling older
persons with dementia. Canadian Journal on Aging 19(4): 494–507.
Ho, A. 2007. Patterns of intergenerational support in grandparent-grandchild and parent-
-child relationships in Germany. Aging and Society 27: 643–665.
Holeňová, A. 2019. Analýza sdílení neformální péče. Fond dalšího vzdělávání. Online. Dostup-
né zwww.nepe.cz.
Ti kteri se staraji.indd 281Ti kteri se staraji.indd 281 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
282
Holmerová, I. 2003. Problematika pečujících rodin, možnosti pomoci apodpory. Česká geri-
atrická revue 1(2): 33–37.
Holmerová, I. 2015. Sociální roboti vdobě demograckého stárnutí. Geriatrie aGerontologie,
4(3): 138–143
Holmerová, I. 2018. Case management vpéči olidi žijící sdemencí. Koordinace péče zaměřená na
člověka. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.
Holmerová, I. et al. 2006. Kvalita péče opacienty sdemencí aneb co potřebují pacienti
ajejich rodinní přislušníci. Česká geriatrická revue 4(2): 77–83.
Holmerová, I. et al. 2007. Péče opacienty skognitivní poruchou. Praha: EV public relations.
Holmerová, I. et al. 2014. Dlouhodobá péče: geriatrické aspekty akvalita péče. Praha: Grada.
Homans, G. C. 1950. e Human Group. New York: Hartcourt, Brace and World.
Hort et al. 2007. Paměť ajejí poruchy. Praha: Maxdorf.
Hrkal, J., Daňková, Š. 2005. Zdravá délka života uobyvatel EU. Demograe.info (online).
Demografické informační centrum. Dostupné z: http://www.demografie.info
/?cz_detail_clanku&artclID=107.
Hrušková, E. 2016. Nabídka avýznam svépomocných skupin vČR. Diplomová práce. Praha:
Univerzita Karlova.
Huis in Het Veld, J. G. et al. 2015. e eectiveness of interventions in supporting self-
-management of informal caregivers of people with dementia; asystematic meta review.
BMC Geriatrics 15: 147.
Ingleton, C. et al. 2003. Respite in palliative care: areview and discussion of the literature.
Palliative Medicine 17(7): 567–575.
ISVP. 2017. Pečující osoby aneformální péče (Národní strategie rozvoje sociálních slu-
žeb 2016–2025.) Revue pro sociální politiku avýzkum. Online. Institut pro sociální
politiku a výzkum: Dostupné z https://socialnipolitika.eu/2017/04/pecujici-osoby
-a-neformalni-pece-narodni-strategie-rozvoje-socialnich-sluzeb-2016-2025/.
James, M. 1999. Towards an integrated needs and outcome framework. Health Policy 46,
165–177.
Janečková, H., Nentvichová Novotná, R. 2013. Role rodinných vztahů vinstitucionální péči
oseniory. Sociální práce/Sociálna práca 13(1): 72–81.
Janečková, H., Dragomirecká, E. 2018. Sociálně intervenční projekty zaměřené na ovlivnění
aktuální situacerodinných pečujících apodporu rodinných pečujících vkomunitě. Fórum
sociální práce: Social Work Forum. Special Issue: 58–77.
Janečková, H. et al. 2017. Výzkumy voblasti neformální péče oseniory vČeské republice na
počátku 21. století. Sociální práce/Sociálna práca 17(6): 42–59.
Janovský, V. et al. 2015. Mobilní dohledová služba pro pacienty sAlzheimerem. Online. Dostup-
né z: http://www.uceeb.cz/system/les/souboryredakce/janovsky_mobilni_dohledova
_sluzba_pro _pacienty.pdf.
Jarolímová, E. 2016. Pečovatelská zátěž uAlzheimerovy choroby ajejí souvislosti. Disertační práce.
Praha: Filozocká fakulta Univerzity Karlovy.
Jarolímová, E., Nováková, H. 2013. Význam podpůrné (svépomocné) skupiny pro rodinné
pečující oseniora se syndromem demence. Geriatrie aGerontologie 3(2): 152–154.
Jarolímová, E. et al. 2014. Rodinný pečující oseniora sdemencí, pečovatelská zátěž apsy-
chosociální intervence. In Štěpánková, H., Höschl, C. et al. Gerontologie– současné otázky
zpohledu biomedicíny aspolečenských věd. Praha: Karolinum, 103–116.
Jarolímová, E. et al. 2016. Rodinný systém apečovatelská zátěž uAlzheimerovy choroby.
Geriatrie agerontologie 2016, 5(3): 128–131.
Jeřábek, H. 2005. Péče ostaré lidi vrodině (východiska, klasikace, kritické momenty). In
Jeřábek, H. et al. Rodinná péče ostaré lidi. Praha: CESES FSV UK, 42–48.
Ti kteri se staraji.indd 282Ti kteri se staraji.indd 282 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
283
Jeřábek, H. 2009. Rodinná péče oseniory jako „práce zlásky“: nové argumenty. Sociologický
časopis 45(2): 243–265.
Jeřábek, H. et al. 2013. Mezigenerační solidarita vpéči oseniory. Praha: Sociologické naklada-
telství (SLON).
Jeřábek, H. et al. 2015. Rodinná péče. Praha: SLON.
Jirák, R. 2011. Poruchy chování análady udemencí. Psychiatrie pro praxi 12(2): 56–60.
Jirák, R. 2013. Gerontopsychiatrie. Praha: Galén.
Kalvach, Z. 2019. Zdraví anemoc: Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů.
Středokluky: Zdeněk Susa.
Kalvach, Z. et al. 2004. Geriatrie agerontologie. Praha: Grada.
Kalvach, Z. et al. 2014. Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb.
Praha: Diakonie ČCE.
Karg, N. et al. 2018. Dementia as apredictor of care-related quality of life in informal caregi-
vers: across-sectional study to investigate dierences in health-related outcomes between
dementia and non-dementia caregivers. BMC Geriatrics,18, 189.
Keller, J. 2010. Nejistota adůvěra aneb Kčemu je modernitě dobrá tradice. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON).
Kitwood, T., Bredin, K. 1992. Towards aeory of Dementia Care: Personhood and Well-
-being. Ageing and Society 12(3) 269–287.
Klaes L. et al. 2004. Altenhilfestrukturen der Zukunft. Abschlussbericht der wissenschaftlichen
Begleitforschung zum Bundesmodellprogramm. Berlin, Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend.
Klie, T. 2012. On the way to aCaring community: Old people between Health and Social
Care. Keynote Lecture „Caring Community“– Kongress der International Association
of Gerontology and Geriatrics in Bologna, April 2011. Online. Dostupné z: https://www
.eh-freiburg.de/inc/template/ehfreiburg/de/Pdf/hochschule/personalverzeichnis/klie
/ENGL%20Lecture%20On%20the%20way%20to%20a%20Caring%20Community.pdf.
Klímová Chaloupková, J. 2013. Neformální péče vrodině: sociodemogracké charakteristiky peču-
jících osob. In Data avýzkum: SDA Info 7(2): 107–123.
Kohli, M., Künemund, H. (ed.). 2000. Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Parti-
zipation im Spiegel des Alters-Survey. Leske+Budrich, Opladen.
KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY. 2017. Praha: MPSV. [online]. [cit. 2019-11-12].
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/les/clanky/31574/Koncepce_rodinne_politiky.pdf
online.
Koldinská, K. 2015. Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních asociálních služeb
vobcích. Praha: MZ ČR.
Kotrusová, M. et al. 2012. Potřeba sociálně-zdravotních služeb pro seniory vPraze. Reexe
současného stavu. Zdravotnictví vČeské republice 15(2): 11–19.
Kotrusová, M. et al. 2013. Role rodinných pečovatelů vsystému sociální a zdravotní
péčevČR. Fórum sociální politiky 6, 10–20.
Kruse, A. 2017. Lebensphase hohes Alter: Verletzlichkeit und Reife. Universität Heidelberg,
Springer-Verlag.
Kruse, A., Schmitt, E. 2015. Shared responsibility and civic engagement in very old age.
Research in Human Development 12, 133–148.
Lai, D. W. L. 2007. Validation of the Zarit Burden Interview for Chinese Canadian caregi-
vers. Social Work Research 31(1): 45–53.
Lavretsky, H. 2005. Stress and depression in informal family caregivers of patients with
Alzheimer’sdisease. Aging Health 1(1): 117–133.
Lawton, M. P. et al. 1991. Two-factor model of caregiving appraisal and psychological well-
-being. Journals of Gerontology 46(4): 181–189.
Ti kteri se staraji.indd 283Ti kteri se staraji.indd 283 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
284
Levine, C. 1999. e loneliness of the long-term caregiver. New England Journal of Medicine
340, 1587–1590.
Litwak, E., Szelenyi, I. 1969. Primary Group Structures and eir Functions: Kin, Nei-
ghbours, and Friends. American Sociological Review 34: 465–481.
Lowenstein, A. 2007. Solidarity-Conict and Ambivalence: Testing Two Conceptual Fra-
meworks and eir Impact on Quality of Life for Older Family Members. e Journals of
Gerontology 62B: S100–S107.
Lowenstein, A., Daatland, S. O. 2006. Filial norms and family support in acomparative
cross-national context: evidence from the OASIS study. Ageing and Society 26: 203–223.
Lowenstein, A. et al. 2001. e intergenerational solidarity paradigm. In Daatland, S. O.
(ed.) Ageing international relations, care systems and quality of life: an introduction to the OASIS.
Oslo: NOVA– Norwegian Social Research, 11–30.
Lukeš, D. 2018. Asistivní technologie– pomoc vdenním provozu. Magazín Paraple, 12.
Lüscher, K., Pillemer, K. 1998. Intergenerational Ambivalence: ANew Approach to the Stu-
dy of Parent-Child Relations in Later Life. Journal of Marriage and the Family 60: 413–425.
Luzny, J. et al. 2014. Dementia Still Diagnosed Too Late– Data from the Czech Republic.
Iranian Journal of Public Health 43(10): 1436–1443.
Mair, CH. A. et al. 2016. Care Preference Among Middle-Aged and Older Adults With
Chronic Disease in Europe: Individual Health Care Needs and National Health Care
Infrastructure. Gerontologist 56(4): 687–701.
Mangen, D. J. et al. (ed.). 1988. Measurement of intergenerational relations. Newbury Park,
CA: Sage.
MARKENT, s.r.o. aVÚPSV, v.v.i. 2011. Pilotní výzkum způsobu zajištění péče opříjemce pří-
spěvku na péči ve vybraných lokalitách. Dostupné z: http://podporaprocesu.cz/wp-content/
uploads/2013/02/vyzkum.pdf.
Markowitz, J. S. et al. 2003. Health-Related Quality of Life for Caregivers of Patients With
Alzheimer Disease. Alzheimer Disease Association Disorder 17(4): 209–214.
Martire, L. M. et al. 1997. e interplay of work and caregiving: relationships between role
satisfaction, role involvement, and caregivers’ wellbeing. e Journals of Gerontology Series
B: Psychological Sciences and Social Sciences 52: 279–289.
Mastrian, K. G. et al. 1996. Predictors of caregiver health strain. Home Health Nurse 14:
209–217.
Mátl, O., Mátlová, M. 2015. Zpráva ostavu demence 2015. Praha: Česká alzheimerovská
společnost.
Matoušek, O. 2011. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál.
Mattimore, T. J. et al. 1997. Surrogate and physical understanding of patients’ preferen-
ces for living permanently in anursing home. Journal of the American Geriatrics Society
45: 818–824. Cit. in: Wol, J. L. et al. 2008. Long-Term Care Preferences Among Older
Adults: AMoving Target? Journal of Aging α Social Policy 20(2): 182–200.
Messerli, H., Meichtry, B. 2016. Stacionární péče oosoby sdemencí ve Švýcarsku. Tábor: APSS
ČR.
McKillip, J. 1987. Need Analysis. Tools for the Human Services and Education. London: SAGE
Publishing.
Merton, R. K. 1957. e role set: Problems in sociological theory. British Journal of Sociology,
8: 106–120.
Millward, C. 1999. Caring for Elderly Parents. Family Matters 52: 26–30.
Mitchell, L. 2012. Breaking New Ground: e Quest for Dementia Friendly Communities. Housing
LIN Viewpoint 25,1. London: Housing Learning & Improvement Network. Dostupné z:
www.housinglin.org.uk.
Ti kteri se staraji.indd 284Ti kteri se staraji.indd 284 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
285
MKF. 2008. Mezinárodní klasikace funkčních schopností, disability azdraví: MKF. Překlad Jan
Pfeier aOlga Švestková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 280 s.
Mládek, J. 1992. Základy geograe obyvateľstva: Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo.
Moody, H. R. 1993. Ethics in an Aging Society. Baltimore and London: e John Hopkins
University Press, 41–131.
MPSV online. Nedatováno. Karta sociálních služeb aneformální péče 2010–2015. Dostupné z:
http://www.podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2013/01/Karta-neform%C3%A1l-
n%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf).
MPSV. 2010. Diskusní materiál kvýchodiskům dlouhodobé péče vČeské republice. Praha: Minis-
terstvo práce asociálních věcí ČR.
MPSV. 2011. Návrh Věcný záměr zákona odlouhodobé zdravotně-sociální péči.
MPSV. 2013a. Manuál transformace ústavů. Deinstitucionalizace sociálních služeb [online].
[cit. 2017-6-12]. Praha. Dostupné z: http://www.trass.cz/archive_2015/les/5-dok-dopor-
-postupy(8)_ManualTransformaceTisk-Text.pdf.
MPSV. 2013b. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až
2017 [online]. [cit. 2017-6-12]. Praha. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/les/clanky/14540
/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf.
MPSV. 2014. Strategie sociálního začleňování 2014–2020. Praha. Dostupné z: http://www.mpsv.
cz/les/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf.
MPSV. 2015a. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025.
MPSV. 2015b. Asistivní technologie vdomácí aneformální péči. Dostupné z: http://www
.podporaprocesu.cz/wp-content/uploads/2016/03/V%C3%BDstup_2c.pdf.
MPSV. 2017. Pečujme osvé blízké– dlouhodobé ošetřovné. Dostupné z: https://www.mpsv.cz
/cs/28608.
MPSV. 2018. Statistická ročenka zoblasti práce asociálních věcí 2017. Praha: Ministerstvo práce
asociálních věcí.
MPSV. 2019. Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019–2025. Dostupné z: http://amsp.cz
/wp-content/uploads/2019/08/Strategie-p%C5%99%C3%ADpravy-na-st%C3%A1rnut
%C3%AD-spole%C4%8Dnosti-2019-2025-ma_ALBSBADJYUA2.pdf.
Mutlová, O. et al. 2018. Stárnout doma, vobci, vmístě. Sborník zkonference „Stárnout doma,
vmístě, vobci“. Diakonie ČCE.
Němečková, M. 2018. Žijeme odva roky méně než průměrný Evropan. Statistika amy 8(2):
23–24. Český statistický úřad.
Nikolai, T. et al. 2013. Neuropsychologická diagnostika kognitivního decitu uAlzheimerovy choro-
by. Praha: Psychiatrické centrum Praha.
Norris, F. H. et al. 2008. Community resilience as ametaphor, theory, set of capacities, and
strategy for disaster readiness. Am J Community Psychol. 41(1–2): 127–50.
Novák, R. 2018. Pobytová zařízení pro seniory. Special Report. EU Oce/Knowledge Centre.
Česká spořitelna.
Nye, F. I., Rushing, W. 1969. Toward family measurement research. In Hadden, J., Borgatta,
E. (ed.) Marriage and Family. Peacock, Illinois.
Odene, A. et al. 2016. e implementation of aCommunity Health Centre-based primary
care model in Italy. e experience of the Case della Salute in the Emilia-romagna Regi-
on. Ann Ist Super Sanita 52(1) 70–77.
OECD. 2017. Health at aGlance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. Dostupné
z: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en.
OECD/EU. 2018. Health at aGlance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. Paris: OECD
Publishing Dostupné z: https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
Ti kteri se staraji.indd 285Ti kteri se staraji.indd 285 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
286
O’Rourke, N. et al. 1996. e relative contribution of subjective factors to expressed bur-
den among spousal caregivers of suspected dementia patients. Canadian Journal on Aging
15(4): 583–596.
Ory, M. G. et al. 1999. Prevalence and impact of caregiving: adetailed comparison between
dementia and nondementia caregivers. Gerontologist 39: 177–185.
OSN. 2002. Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí 2002 [online]. Přijat vMad-
ridu dne 12. 4. 2002 [cit. 2017-6-15]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/les/clanky/1205
/madrid.pdf.
Parsons, T. 1973. Some afterthoughts on Gemeinschaft and Gesellschaft. In Cahnman, W. J.
(ed.). Ferdinand Tönnies: ANew Evaluation. Leiden: Brill, 140–150.
Pearlin, L. I. et al. 1990. Caregiving and the stress process: an overview of concepts and their
measures. Gerontologist 30(5): 583–594.
Pidrman, V. 2007. Demence– 1. část: Diagnostika adiferenciální diagnostika. Medicína pro
praxi (2): 83–88.
Pištorová, M. 2019. Počet uživatelů pečovatelské služby klesl, výdaje na ni nikoli. Statistika
amy, 9(1): 34–35. Český statistický úřad.
Polenick, C. A. et al. 2019. Purpose in Life Among Family Care Partners Managing Demen-
tia: Links to Caregiving Gains. Gerontologist 59(5): 424—432.
Potůček J., Roubík, L. 2017. InspectLife jako nadstavbový modul platformy Zdravel zamě-
řený na telemedicínu. Online. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft
/2017/Medsoft_2017_Potucek.pdf.
Poustková, D. 2017. Koordinátor podpory (terénní sociální pracovnice) vORP Mělník.
Online. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/13646599/.
PRB. 2018. World Population Data Sheet 2018 With aSpecial Focus on Changing Age Structures. Popu-
lation Reference Bureau. Dostupné z: https://www.prb.org/2018-world-population-data
-sheet-with-focus-on-changing-age-structures.
Prince, M. et al. 2013. e global prevalence of dementia: Asystematic review and metaana-
lysis. Alzheimer‘s& Dementia 9(1): 63–75.
Prokopová, A., 2018. Jak upravit domov člověka sdemencí. Praha: Česká alzheimerovská
společnost.
Proot, I. M. et al. 2004. e needs of terminally ill patients at home: directing one’slife,
health and things related to beloved others. Palliative Medicine 18(1): 53–61.
Provazníková, E., Kalvach, Z. 2016. Rady pro pečující očlověka sdemencí. Praha: Diakonie
ČCE.
Průša, L. 2008. Efektivnost nancování sociálních služeb vdomovech pro seniory. Praha: VÚPSV.
Průša, L. 2011a. Model efektivního nancování aposkytování dlouhodobé péče. Praha: VÚPSV.
Průša, L. 2011b. Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory aosoby se
zdravotním postižením. Kontakt, 13(2): 157–165.
Průša, L. 2013. Ekonomická efektivita zajišťování péče opříjemce příspěvku na péči. Praha: VÚPSV.
Průša, L. 2016. Respitní péče– analýza využívání sociálních služeb pečujícími anávrhy na zvýšení
dostupnosti podpory pro pečující vsystému sociálních služeb. Praha: Diakonie ČCE.
Průša, L. 2018. Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči vČR do roku 2030.
Demograe 60: 49–60.
Průša, L. 2019. Vznik center pro rodinné pečující zhlediska efektivnosti. Praha: Česká asociace
pečovatelské služby.
Rabins, P. et al. 1982. e impact of dementia on the family. Journal of the American Medical
Association 248(3): 333–335.
Rampino, M. R., Ambrose, S. H. 2000. Volcanic winter in the Garden of Eden: e Toba
supereruption and the late Pleistocene human population crash. Special Paper of the Geo-
logical Society of America 345: 71–82.
Ti kteri se staraji.indd 286Ti kteri se staraji.indd 286 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
287
Regnault, M. 2011. Alzheimerova choroba: průvodce pro pečující. Praha: Portál.
Remr, J. 2005. Institucionální péče oseniory. In Jeřábek, H. et al. Rodinná péče ostaré lidi.
Praha: CESES FSV UK, 11.
Remr, J. 2012. Typology of Family Care for Dependent Seniors. In Perek-Bialas, P., Ho,
A. Developing the “Sociology of Ageing”. To Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and
Eastern Europe. Kraków: Jagiellonian University Press.
Remr, J. 2016. Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí. In
Štěpánková, H., Šlamberová, R. (ed.). Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z3. Gerontologické
mezioborové konference, 146–154. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta.
Remr, j. 2018. e needs of caregivers. Fórum sociální práce: Social Work Forum (Special Issue):
21–34.
Reviere, R. et al. 1996. Needs Assessment: ACreative and Practical Guide for Social Scientists.
Washington: Taylor&Francis.
Ricoeur, P. 2007. Čas avyprávění III. Praha: Alfaprint.
Roberts, R. E. L., Bengtson, V. L. 1990. Is intergenerational solidarity aunidimensional
construct? Asecond test of aformal model. Journal of Gerontology: Social Sciences 45: 12–20.
Roberts, R. E. L. et al. 1991. Intergenerational Solidarity in Families: Untangling the Ties
at Bind. Marriage and Family Review 16: 11–46.
Robotické přístroje jako pomocníci vošetřovatelské péči. 2019. Online. Dostupné z: https://
penzista.net/pocitace-a-technologie-pro-seniory/roboticke-pristroje-jako-pomocnici
-v-osetrovatelske-peci/.
Robotics Tomorrow. 2016. Zora, the rst social robot already widely used in healthca-
re. Online. Dostupné z: https://www.roboticstomorrow.com/article/2016/04/zora
-the-rst-social-robot-already-widely-used-in-healthcare/7927.
Rose, O., Bock, F. A. 1987. Coping with Alzheimer’s: ACaregiver’s Emotional Survival Guide
Publisher. USA: Wilshire Book Company.
Rüegger, H. 2014. Etické výzvy fenoménu demence. Sociální služby, únor 2014: 17–21.
Schulz, R., Beach, S. R. 1999. Caregiving as arisk factor for mortality: the Caregiver Health
Eects Study. JAMA, 282(23): 2215–2219.
Schulz, R. 2000. Handbook on Dementia Caregiving: Evidence-Based Interventions for Family
Caregivers. Springer Publishing Company, 48–56.
Schulz, T. et al. 2018. I-CARE. Ein Mensch-Technik Interaktionssystem zur Individuellen Aktivie-
rung von Menschen mit Demenz. Sborník konference Zukunft der Pege– Innovative Tech-
nologien für die Pege, Oldenburg, 94–99. Online. Dostupné z: https://www.researchgate
.net/publication/325734969_I-CARE_-_Ein_Mensch-Technik_Interaktionssystem
_zur_Individuellen_Aktivierung_von_Menschen_mit_Demenz.
Shaw, W. S. et al. 1997. Longitudinal analysis of multiple indicators of health decline among
spouse caregivers. Annals of Behavioral Medicine 19: 101–109.
Siegel, K. et al. 1991. Caregiver burden and unmet patient needs. Cancer 68: 1131–1140.
Silverstein, M., Bengtson, V. L. 1997. Intergenerational solidarity and the structure of adult
child-parent relationships in American families. AJS 103: 429–460
Silverstein, M. et al. 2004. Is Ambivalence aComponent of the Solidarity– Conict Para-
digm? e Gerontologist 44(1): 90–100.
Smolík, P. 1996. Duševní abehaviorální poruchy: průvodce klasikací: nástin nozologie: diagnosti-
ka. Praha: Maxdorf-Jessenius.
Soriano, F. I. 1995. Conducting Needs Assessments. AMultidisciplinary Approach. London:
SAGE Publishing.
Speice, J. et al. 1998. e eects of family communication patterns during middle-phase
Alzheimer’s disease. Families, Systems, & Health 16(3): 233–248.
Ti kteri se staraji.indd 287Ti kteri se staraji.indd 287 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
288
Stacpooleová, M., ompsellová, A., Hockleyová, J. 2017. Manuál pro zavedení péče Namasté.
Udržování kvality života osob spokročilou demencí. Praha: Česká alzheimerovská společnost.
Starostová, O. 2016: Co je to seniorské bydlení. In Stárnutí vkomunitě. Podporované bydlení senio-
rů se sníženou soběstačností vobcích. Online. Dostupné z: https://www.dustojnestarnuti.cz
/res/archive/000163.pdf?seek=1489066972.
Strawbridge, W. J. et al. 1997. New burdens or more of the same? Comparing grandparent,
spouse and adult-child caregivers. Gerontologist 37: 505–510.
Sýkorová, D. 2005. Osobní autonomie seniorů vkontextu rodinných vztahů. In Třetí věk trojí
optikou. Olomouc: Univerzita Palackého vOlomouci.
Sýkorová, D. 2006. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů vrodině kambiva-
lenci avyjednávání. Sociologický časopis 42(4): 683–699.
Szydlik, M. 2008. Intergenerational Solidarity and Conict: Two scenarios: Conict and
autonomy. Journal of Comparative Family Studies 39: 97–114.
Šídlo, L., Křesťanová, J. 2018. Kdo se postará? Domovy pro seniory vČesku vkontextu
demograckého stárnutí. Demograe 60(3): 248–265.
Šimoník, P. 2015. Podpora neformálních pečovatelů– závěrečná zpráva zvýzkumu. Praha: Fond
dalšího vzdělávání.
ompson, M. M. et al. 1995. Let’s not be indiferent about (attitudinal) ambivalence. In
R. E. Petty & J. A. Krosnick (ed.). Attitude strenght. Antecedents and concequences, 361–368.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Tomášková, V. et al. 2015. Studie omožnostech avýznamu zavedení koordinátora podpory pro
pečující osoby aosoby odkázané na pomoc druhých. Praha: Fond dalšího vzdělávání.
Tönnies, F. 1957/1887. Community and society. (Gemeinschat und Gesellschaft). East Lansing:
Michigan State University Press.
Toseland, R. W., Rossiter, Ch. M. 1989. Group interventions to support family caregivers:
Areview and analysis. Gerontologist 29(4): 438–448.
Tošnerová, T. 2001. Pocity apotřeby pečujících ostarší rodinné příslušníky. Praha: Ambulance
pro poruchy paměti.
Triantallou, J. et al. 2010. Informal care in the long-term care system. European Overview Paper.
Vienna. Dostupné z: http://www.euro.centre.org/data/1278594816_84909.pdf.
UN. 2017. World Population Prospects: e 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. New
York: United Nations. Dostupné z: https://www.un.org/development/desa/publications
/publication.
UNFPA. 2011. State of World Population 2011. United Nations Population Fund. Dostupné z:
https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2011.
ÚZIS 2011. Evropské výběrové šetření ozdraví vČeské republice EHIS 2008. Praha: Ústav
zdravotnických informací a statistiky. Dostupné z: https://www.uzis.cz/publikace
/evropske-vyberove-setreni-zdravi-ceske-republice-ehis-2008.
Valenta, M., Michalík, J. 2008. Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících očlena rodiny se
zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Olomouc: Výzkumné centrum inte-
grace zdravotně postižených.
Váně, J. 2012. Komunita jako nová naděje. Plzeň: Západočeská univerzita vPlzni.
Veřejný ochránce práv. 2015. Souhrnná zpráva znávštěv ubytovacích zařízení poskytujících péči bez
oprávnění. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode
/neregistrovane-socialni-sluzby.
Veselá, J. 2002. Představy rodinných příslušníků ozabezpečení péče nesoběstačným rodičům. Praha:
Výzkumný ústav práce asociálních věcí.
Veselá, J., Janata, Z. 1999. Sociální služby ve světle připravovaných reforem. II. díl, Postoje občanů
důchodového věku kpřipravovanému zákonu osociální pomoci. Praha: Výzkumný ústav práce
asociálních věcí.
Ti kteri se staraji.indd 288Ti kteri se staraji.indd 288 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
289
Vidovičová, L., Petrová Kafková, M. 2019. Využití humanoidního robota pro aktivní stár-
nutí seniorů aseniorek (HUMR). Online. Dostupné z: https://www.muni.cz/vyzkum
/projekty/43869.
Vidovičová, L. et al. 2013. Stáří ve městě, město vživotě seniorů. Praha: Sociologické
nakladatelství.
Vitaliano, P. P. et al. 2003. Is caregiving hazardous to one’sphysical health? Ameta-analysis.
Psychological Bulletin 129(6): 946–972.
Výrost, J., Slaměník, I. 1997. Sociální psychologie– Sociálna psychológia. Praha: ISV.
Walsh, F. 2003. Family resilience: Aframework for clinical practice. Family Process 42(1),
1–18.
Weber, M. 1968/1922. Economy and Society. (Wirtschaft und Gesellschaft.) New York: Bedmin-
ster Press (orig. publ. 1922).
Weirich, S. L. 2014. Case-Management für Menschen mit Demenz und ihre versorgenden
Angehörigen (příspěvek). San Juan, Světové symposium Alzheimer Disease International.
WHO. 2019a. Age friendly cities and communities. Online. Dostupné z: https://www.who.int
/ageing/projects/age-friendly-cities-communities/en/.
WHO. 2019b. iSupport For Dementia. Online. Dostupné z: https://www.isupportfor dementia
.org/en.
Wiggins, D., Dermen, S. 1987. Needs, need, needing. Journal of medical ethics 13: 62–68.
Witkin, B. R., Altschuld, J. W. 1995. Planning and Conducting Needs Assessments. London:
SAGE Publishing.
Wol, J. L. et al. 2008. Long-Term Care Preferences Among Older Adults: AMoving Target?
Journal of Aging α Social Policy 20(2): 182–200.
Woods, B. et al. 2019. Timely diagnosis of dementia? Family carers’ experiences in 5 Euro-
pean countries. International Journal of Geriatric Psychiatry 34(1): 114–121.
Yee, J. Schulz, R. 2000. Gender dierences in Psychiatric Morbidity Among Family Caregi-
vers: AReview and Analysis. Gerontologist 40(2): 147–164.
Zarit, J. 2001. Atribute to adaptability: Mental illness and dementia in intimate late-life
relationships. Generations 25(2): 70–74.
Zarit, S. H. 1989. Do we need another „stress and caregiving“ study? Gerontologist 29:
147–148.
Zarit, S. H., et al. 1980. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden.
Gerontologist 20(6): 649–655.
Zarit, S. H. et al. 1986. Subjective burden of husbands and wives as caregivers: Alongitudi-
nal study. Gerontologist 26: 260–266.
Zavázalová, H. et al. 2001. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum.
Zimmerman, S. et al. 2014. Transforming Nursing Home Culture: Evidence for Practice and
Policy. Gerontologist 54(S1): S1–S5.
Zvěřová, M. 2010. Alzheimerova demence azátěž pečovatele. Česká aslovenská psychiatrie
106(5): 307−309.
Zvěřová, M. 2015. Vliv Alzheimerovy demence na psychosociální zdraví pečující osoby. Česká
aslovenská psychiatrie 111(2): 59–63.
Zvěřová, M. 2018. Alzheimerova demence. Praha: Grada.
Zwaanswijk, M. et al. 2013. Informal Caregivers of People with Dementia: Problems, Needs
and Support in the Initial Stage and in Subsequent Stages of Dementia: AQuestionnaire
Survey. e Open Nursing Journal 7: 6–13.
Mezinárodní dokumenty
Dodatkový protokol kEvropské sociální chartě. 1988. Rada Evropy.
Ti kteri se staraji.indd 289Ti kteri se staraji.indd 289 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
290
Mezinárodní pakt ohospodářských, sociálních akulturních právech. 1966. Organizace spo-
jených národů.
Úmluva oprávech osob se zdravotním postižením. 2006. Organizace spojených národů.
Všeobecná deklarace lidských práv. 1948. Organizace spojených národů.
Zdroje dat
EUROSTAT Data (online), https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
MPSV. 2018. Statistická ročenka zoblasti práce asociálních věcí 2017. Praha: Ministerstvo práce
asociálních věcí.
NZIS. 2018a. Lůžkový fond 2017. Národní zdravotnický informační systém. Dostupné z:
http://www.uzis.cz/publikace/luzkovy-fond-2017.
NZIS. 2018b. Domácí zdravotní péče 2017. Národní zdravotnický informační systém 2018.
Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru
-domaci-zdravotni-pece-za-obdobi-2007–2017.
OECD Data (online). Dostupné zhttps://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm.
ÚZIS (data). 1957–2017. Zdravotnická statistika ČSR 1957–1959; Zdravotnictví 1960–1991; Zdra-
votnická ročenka České republiky 1992–2017. Praha: Ústav zdravotnických informací astatis-
tiky České republiky. Dostupné z: http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/rocenky.
kony
Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 31. 3. 2006, osociálních službách. In Sbírka zákonů České
republiky. 2006.
Zákon č. 155/1995 Sb. ze dne 4. 8. 1995, odůchodovém pojištění. In Sbírka zákonů České
republiky. 1995.
Zákon č. 48/1997 Sb. ze dne 28. 3. 1997, oveřejném zdravotním pojištění. In Sbírka zákonů
České republiky. 1997.
Zákon č. 310/2017 Sb. ze dne 16. 8. 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., onemocen-
ském pojištění. In Sbírka zákonů České republiky. 2017.
Ti kteri se staraji.indd 290Ti kteri se staraji.indd 290 08.07.20 11:4608.07.20 11:46
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
This paper identifies the needs of caregivers, i.e. those who provide help to senior members of their families who are dependent and cannot perform the activities of daily living. Results are based on an explorative study that was conducted in 2017. The research used in-depth interviewing with 62 main caregivers. Altogether 76 different needs were identified and these needs were subsequently clustered into nine categories and described in detail. The identified needs may serve as a source of criteria for evaluating prospective interventions aimed at caregivers.
Article
Full-text available
Objectives Timely diagnosis of dementia is recommended in national strategies. To what extent is it occurring across Europe, what factors are associated with it, and what is the impact on carers emotions of quality of diagnostic disclosure? Methods/Design Survey of family carers recruited through five Alzheimer's associations (Czech Republic, Finland, Italy, the Netherlands and Scotland). 1409 carers participated, 84% completing on‐line. 52% were adult children and 37% were spouses, with median age 57. Most (83%) were female. Results Nearly half (47%) of carers reported an earlier diagnosis would have been preferable. Delaying factors included reluctance of the person with dementia, lack of awareness of dementia, the response of professionals, and delays within health systems. Recent diagnoses were no more likely to be considered timely, although professional responses appeared to be improving. Delayed diagnoses were more often reported by adult child carers and where the diagnosis was made in the later stages of dementia, or another condition had been previously diagnosed. In all countries except Italy, the diagnosis was shared with the person with dementia in the majority of cases. Timely diagnoses and higher quality diagnostic disclosure are associated with better adjustment and less negative emotional impact on carers in the short and medium term. Conclusions Although the study sample were well educated and likely to be in touch with an Alzheimer organisation, many continued to experience the diagnosis of dementia as coming too late, and further work on public awareness, as well as on professional responses is needed.
Conference Paper
Full-text available
"Caregivers´ needs assessment as a cornerstone for program evaluation" Satisfaction of caregivers´ needs is essential for achieving the necessary quality, extent and adequacy of care provided by family members in households. Needs of elderly care recipients are already documented by many researches and studies however, caregivers´ needs are not examined and reviewed in sufficient detail. Focusing on caregivers´ needs is important not only for well-being of those who provide care but also for sustainability of their role and performance during the whole process of caregiving. Main goal of the presented paper is to introduce the identified needs of caregivers who provide care about elderly family member, to put these needs into the context of family environment and to relate these needs with some of the key risk factors. Presented results may help to propose adequate interventions and to enable the evaluation of their relevance and effectiveness. Secondary analysis of transcripts of in-depth interviews that were conducted with caregivers and were focused on provided family care; altogether, it was 21 transcripts analyzed, mean duration of each interview lasted approximately one hour. Needs assessment, i.e. identification of gap between the current and optimal conditions for provided care, was performed. In contrast to surveys focused on explicitly expressed wants of caregivers, the performed needs assessment enabled to identify the needs even of those caregivers who did not seek any help and who did not specified any requirements, preferences and wants. Using the needs assessment technique, it was possible to identify the so-called unconscious needs. The presented paper brings the first results that summarize the identified needs. Among the achieved results there is also the categorization of individual needs and list of proposed criteria that might be used for their measurement in future studies. Available results also indicate that the combination of risk factors and needs is unique for analyzed individuals; such result leads to the conclusion that effective interventions must be customized and targeted.
Article
One important consequence of demographic ageing is the need to ensure adequate and quality care for the elderly. The aim of the article is to outline the main challenges concerning the current state of elderly care in Czechia, focusing on elderly care homes, since this form of social care is used most by the elderly population. The capacity of elderly care homes is already insufficient, and care providers are not planning to increase the number of places. In the last decade or so, the occupancy rate of elderly care homes has been at 100% and the number of applicants who are rejected is growing each year. There were on average 53 people aged 65+ and 11 people aged 80+ per one place in the elderly care homes, but this share is growing as is the gap between the number of beds available and the number of beds required. Model projections up to 2050 will be used to highlight what the potential consequences might be for society if elderly care homes do not increase their current capacity in the short to medium term. If the current ratio of care home capacity to size of the population aged 65 and over is to remain the same, the number of beds needs to increase by 26% to the year 2030 and by 59% to the year 2050.
Article
Background and Objectives. Purpose in life is associated with better health and has been found to minimize caregiving stress. Greater purpose may also promote caregiving gains (i.e., rewards or uplifts from providing care), yet the implications of purpose for positive aspects of the care role are largely unknown. The present study determined how perceptions of purpose in life among persons with dementia (PWDs) and their family caregivers are linked to caregiving gains. Research Design and Methods.This cross-sectional study examined 153 co-resident family caregivers drawn from the 2011 National Health and Aging Trends Study and National Study of Caregiving. Linear regressions were estimated to evaluate associations between caregivers’ and PWDs’ reports of their own purpose in life and caregivers’ perceived caregiving gains, along with whether these associations vary by caregiver gender. Models controlled for caregivers’ sociodemographic characteristics, relationship to the PWD, care tasks, role overload, negative caregiving relationship quality, and both care partners’ chronic health conditions. Results. Caregivers’ higher purpose in life was significantly linked to greater caregiving gains. Beyond this association, PWDs’ higher purpose in life was significantly associated with greater caregiving gains for women but not for men. Discussion and Implications. Purpose in life is a psychological resource that contributes to positive caregiving outcomes. Interventions to improve caregiver well-being could benefit from strategies that strengthen and maintain feelings of purpose among caregivers and PWDs.
Book
Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující formou demence (vyskytuje se u jednoho procenta populace) a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Publikace komplexně mapuje problematiku tohoto závažného onemocnění včetně jeho dopadu na rodinu pacienta a jeho blízké okolí. Kniha přináší základní informace z oblasti teorie choroby, podává přehled současného stavu výzkumu v oblasti její neuropatologie, neurofyziologie a etiopatogeneze. Seznamuje čtenáře s rozsáhlým pokrokem ve výzkumu nejnověji objevených genů, které se pravděpodobně účastní na vzniku tohoto onemocnění. Jsou zmíněny jak klinické aspekty onemocnění, tak poznatky o diferenciální diagnóze a diagnóze podle hlavních diagnostických kritérií. V oddíle zaměřeném na psychosociální problematiku se autorka věnuje mimo jiné genderovým rozdílům, hodnocení stupně zátěže rodinných pečovatelů i problému institucionalizace. Publikace čtenáře seznamuje s možnostmi léčby, kterou lze postup choroby podstatně zpomalit, a s opatřeními týkajícími se pečovatelů v rodině, pacientů a jejich vzájemného vztahu.