ArticlePDF Available

Prvi nalaz azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica u Hrvatskoj The first record of the asiatic string cottony scale Takahashia japonica in Croatia

Authors:
  • Institut za poljoprivredu i turizam Porec
  • Institute of Agriculture and Tourism Porec, Croatia
  • Institut za poljoprivredu i turizam Porec

Abstract and Figures

The Asiatic string cottony scale Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae) is a species native to Japan. The first record in Europe was observed in Italy in 2017 and again in UK in 2018. In this paper, we provide an overview of the first record of T. japonica in Croatia. First appearance of T. japonica was in 2019 in Pula (Istrian County, Croatia) but the species was determined in spring 2020. In order to collect the field data as efficiently as possible we launched a citizen scientist campaign under title:“A search for an insect – Takahashia japonica”. The campaign was shared to city utility companies in Istria, public institutions of protected areas, NGOs, local newspapers and radio stations. The specific morphology of the eggsacs enabled easy recognition of this species and ensured the accuracy of citizens’ reports. During the campaign we have collected in total seven reports in the city of Pula. The most common host plant of T. japonica was Acer sp. and Morus alba L.some of which have suffered significant defoliation and tree decay. Given the limited infestation and the relatively small number of infected trees, nextstep isto carry out a complete eradication of the species. The procedures of early detection measures and rapid eradication of invasive pest is in accordance to Regulation no. 1143/2014 of the European Parliament and the Council and by the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). In the end, eradication activities have been agreed with the city utility company Herculanea d.o.o. which is responsible for horticulture and plant protection in the city of Pula.
Content may be subject to copyright.
UDK 630* 453 Prethodno priopćenje – Preliminary communication
https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.5 Šumarski list, 5–6 (2021): 263–267
SAŽETAK
Azijska pamučna štitasta uš Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae), vrsta je pori-
jeklom iz Japana. U Europi je prvi put pronađena 2017. godine u Italiji te 2018. godine u Velikoj Britaniji. U ovom 
radu dajemo pregled prvog nalaza vrste T. japonica u Hrvatskoj. Prvi nalaz kukca T. japonica uočen je 2019. go-
dine u Puli (Istarska županija, Hrvatska), a vrsta je determinirana u proljeće 2020 godine. Kako bi što učinkovi-
tije prikupili terenske podatke, pokrenuli smo kampanju po načelu „građani znanstvenici“ pod naslovom: “Traži 
se neobičan kukac - Takahashia japonica. Poziv za dostavu dojava s lokacijama poslan je svim komunalnim 
gradskim poduzećima u Istri, javnim ustanovama zaštićenih područja, nevladinim udrugama te je podijeljen u
lokalnim novinama i radio postajama. Specična morfologija ooteka omogućila je lako prepoznavanje ove vrste 
i osigurala pouzdanost dojava građana. Tijekom kampanje prikupljeno je ukupno sedam dojava u širem središtu 
grada Pule. Najčešća biljka domaćin bila je Acer sp. i Morus albaL. od kojih su neka stabla pretrpjela značajnu 
defolijaciju te propadanje krošnje. S obzirom na ograničenu zarazu i relativno mali broj zaraženih stabala oprav-
dano je pokušati provesti potpuno uklanjanje ove vrste. Postupci mjera ranog otkrivanja i brzog iskorjenjivanja 
invazivnih štetočina u skladu su s Pravilnikom br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te Europske i Me-
diteranske Organizacije za Zaštitu Bilja (EPPO). Aktivnosti iskorjenjivanja dogovorene su s gradskim komunal-
nim poduzećem Herculanea d.o.o. koji je odgovoran za hortikulturu i zaštitu biljaka u gradu Puli.
KLJUČNE RIJEČI: prvi nalaz, azijska pamučna štitasta uš (Takahashia japonica), biljni nametnik, invazivna vrsta, 
rano otkrivanje
PRVI NALAZ AZIJSKE PAMUČNE ŠTITASTE
UŠI TAKAHASHIA JAPONICA U HRVATSKOJ
THE FIRST RECORD OF THE ASIATIC STRING COTTONY
SCALE TAKAHASHIA JAPONICA IN CROATIA
Nediljko LANDEKA1, Mirela UZELAC2, Danijela POLJUHA2, Barbara SLADONJA2
UVOD
INTRODUCTION
Štitaste uši su mali tofagni kukci rasprostranjeni na svim 
kontinentima osim Antarktike, invazivni su i važni biljni 
nametnici. Do sada je opisano 8194 vrsta štitastih uši iz 50 
porodica (Garcia Morales i sur. 2015). Strane štitaste uši
čine 30% ukupne faune štitastih uši u entomofauni u bli-
skim državama, primjerice u Italiji (Mazzeo i sur. 2014; 
Pellizzari i Porcelli, 2014). U Hrvatskoj je zabilježeno čak 
56 stranih vrsta štitastih uši koje spadaju u osam različitih 
porodica (Masten Milek i sur. 2016).
Prirodno stanište azijske pamučne štitaste uši Takahashia
japonica su zemlje Dalekog istoka: Kina, Indija, Japan i 
Južna Koreja (Xie i sur. 2006; Garcia Morales i sur. 2015). 
Do sada su njezini poznati domaćini stabla pripadnika ro-
dova: Acer, Albizia, Alnus, Celtis, Citrus, Cornus, Cydonia,
Diospyros, Juglans, Magnolia, Morus, Parthenocissus, Pru-
nus, Pyrus, Robinia, Sophora i Salix. U Europi su do danas
1 dr. sc. Nediljko Landeka, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Služba za epidemiologiju, Nazorova 23, p.p.192, 52 100 Pula, Hrvatska, e-mail: ddd@zzjziz.hr
2 mag. oecol. Mirela Uzelac, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Barbara Sladonja, Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska,
e-mail: mirela@iptpo.hr, danijela@iptpo.hr, barbara@iptpo.hr
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče,
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda,
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu,
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva,
lovstva i drvne tehnologije,
utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
zastupa interese svojih članova,
daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
organizira stručno usavršavanje svojih članova,
izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani
su u strukovne razrede:
Razred inženjera šumarstva,
Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te
Kodeksu strukovne etike.
264Šumarski list, 5–6, CXLV (2021), 263–267
objavljena dva nalaza, jedan u Italiji 2017. godine (Limonta 
i Pellizzari, 2018) te jedan u Velikoj Britaniji 2018. godine 
(Tuen i sur. 2019). Ova vrsta navedena je na listi Europske 
i mediteranske organizacije za zaštitu bilja važnih stranih 
biljnih nametnika (EPPO 2020).
Jedinke odraslih ženki su svijetlo smeđe boje, duljine tijela 
do 7 mm te širine do 4 mm. Zrele ženke su tamno smeđe, 
s dubokim brazdama na leđnom dijelu. Svaka ženka proi-
zvodi nitaste bijele voštane ooteke, duljine do 5 cm,  koje 
često oblikuju prstene smještene ispod kukca (Slika 1 i 2). 
Ooteke su čvrste građe  te  ostaju pričvršćene na grane i 
nakon što se jajašca izlegnu. Biologija vrste nije u potpuno-
sti poznata, no zna se da u našim klimatskim uvjetima ona 
ima jednu generaciju godišnje (Defra Plant Pest Factsheet 
2019). Izlijeganje jajašaca se događa se tijekom mjeseca lip-
nja kada nimfe prelaze na naličje lisne plojke. Krajem ljeta 
nimfe se  vraćaju na grane domaćina  gdje prezimljuju u 
obliku kukuljice. Nimfe se lokalno šire vjetrom. Širenje na 
veće udaljenosti vjerojatno se događa putem prijenosa za-
raženog biljnog materijala.
U ovom radu predstavljamo prve nalaze vrste T. japonica
u Hrvatskoj te opisujemo postupak ranog otkrivanja i br-
zog iskorjenjivanja invazivne vrste preporučene Uredbom
br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te od strane 
Europske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO 
– European and Mediterranean Plant Protection Organi-
zation).
MATERIJALI I METODE
MATERIALS AND METHODS
U proljeće 2019. godine, u Zavod za javno zdravstvo Istar-
ske županije pristigla je prva dojava građana o neobičnim 
tvorbama na stablu u Puli, no vrsta tada nije bila prepo-
znata. Slične tvorbe ponovo su uočene u svibnju 2020. na 
Slika 1. Oooteke azijske pamučne štitaste uši Takahashia japonica
na stablu javora (N. Landeka)
Figure 1. Eggsacs of the string cottony scale Takahashia japonica on a ma-
ple tree (N. Landeka)
Slika 2. Primjer visoke infestacije na stablu javora (N. Landeka)
Figure 2. High infestation example on a maple tree (N. Landeka)
Slika 3. Poziv građanima za dojavu lokacija T. japonica
Figure 3. A citizen science campaign - call for citizens
265
LANDEKA, N. i dr.: PRVI NALAZ AZIJSKE PAMUČNE ŠTITASTE UŠI TAKAHASHIA JAPONICA U HRVATSKOJ
stablu albicije (Albizia julibrissin Durazz) u središtu Pule.
Korištenjem stručne literature, vrstu smo determinirali 
kao stranu vrstu azijske pamučne štitaste uši Takahashia
japonica. Determinaciju vrste potvrdio je dr.sc. Nicola Bre-
ssi iz Prirodoslovnog muzeja u Trstu (Italija). Kako bi na
brz i učinkovit način prikupili podatke o rasprostranjeno-
sti ove vrste u Istarskoj županiji, pokrenuli smo kampanju 
po načelu „građani znanstvenici“. Kampanja pod nazivom 
“Traži se neobičan kukac – Takahashia japonica” sastojala 
se od fotograje ooteka ove vrste te kratkog popratnog 
opisnog teksta (Slika 3). Poziv za dostavu dojava s lokaci-
jama poslan je svim komunalnim gradskim poduzećima 
u Istri (u Odsjek za hortikulturu), Nacionalnom Parku 
Brijuni i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelo-
vima prirode Istarske županije Natura Histrica te udruzi 
Zelena Istra. S ciljem uključivanja građana Istarske župa-
nije u kartiranje, poziv je objavljen u lokalnim tiskovi-
nama, na internetskim portalima te društvenim mrežama 
Facebook i Instagram. Specičnost izgleda ooteka omo-
gućila je građanima lako prepoznavanje ove vrste te osi-
gurala pouzdanost njihovih dojava. Svaku dojavu  nove 
lokacije provjerili smo determinacijom vrste na terenu. 
Uzorak jedinki T. japonica depozitiran je u Prirodoslov-
nom muzeju Rijeka u entomološkoj zbirci pod inventur-
nim brojem ENT15000. 
REZULTATI I DISKUSIJA
RESULTS AND DISCUSSION
Tijekom dvotjedne kampanje zaprimili smo ukupno dva-
naest dojava građana od čega je sedam dojava u užem sre-
dištu Pule potvrđeno kao lokacija vrste T. japonica (Tablica
1.). S obzirom da je udaljenost između potvrđenih dojava 
tek nekoliko stotina metara možemo zaključiti da je areal 
vrste zasad ograničen (Slika 4.). Prvi determinirani nalaz
Slika 4. Karta rasprostranjenosti vrste T. japonica u užem središtu Pule
Figure 4. Distribution map of T. japonica species in the center of Pula
Tablica 1. Lokaliteti prvih nalaza azijske pamučne štitaste uši T. japon-
ica u Hrvatskoj
Table 1. Locations of the first records of Asian string cottony scale T. ja-
ponica in Croatia
Datum Ulica / Grad GPS koordinate Biljka domaćin
18. 5. 2020. Nazorova ulica 14, Pula N 44.862536
E 13.849222 Javor (Acer sp.)
28. 5. 2020. Ulica Kašića Miošića 4,
Pula N 44.864081
E 13.848633 Murva
(Morus alba L.)
28. 5. 2020. Mutilska ulica 69, Pula N 44.863169
E 13.858957 Albicija (Albizia
julibrissin Durazz)
28. 5. 2020. Valvazorova ulica 15,
Pula N 44.865168
E 13.855272 Javor (Acer sp.)
28. 5. 2020. Santoriova ulica 22,
Pula N 44.866918
E 13.856612 Javor (Acer sp.)
2. 6. 2020. Medulinska cesta 183,
Pula N 44.859541
E 13.871450 Murva
(Morus alba L.)
266Šumarski list, 5–6, CXLV (2021), 263–267
bio je 18. svibnja 2020. godine kad su ooteke zamijećene na 
stablu javora, u ulici Nazorova 14 u Puli. Sve dojave građana 
proslijeđene su Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pu-
tem online obrazaca na Portalu o invazivnim vrstama u
Republici Hrvatskoj.
Put unosa T. japonica u Hrvatsku nije poznat, no najvjero-
jatniji način širenja je putem transporta hortikulturnog ma-
terijala ili na neki drugi pasivni način.
Negativni učinak vrste T. japonica – Negative impact
of the species T. japonica
Ovaj strani nametnik može se smatrati invazivnim, jer za-
dovoljava uvjete iz denicije biljnih štetnika (Matošević i
Pernek 2011). Invazijom u ekosustave, strane štitaste uši 
utječu na bioraznolikost, uzrokuju štete na samoniklom i 
uzgojenom bilju te značajne ekonomske gubitke (Masten 
Milek i sur. 2016).
Ovim istraživanjem uočen je negativan utjecaj T. japonica
na biljne domaćine. Usporedbom istog stabla albicije (A.
julibrissin) iz srpnja 2018. godine (Slika 5A.) te svibnja 2020. 
godine (Slika 5B.) zamijećena je značajna defolijacija i pro-
padanje stabla.
Upravljanje invazivnom vrstom T. japonica –
Management of the invasive species T. japonica
Temeljni dokument za upravljanje invazivnim vrstama u 
Republici Hrvatskoj je Zakon o sprječavanju unošenja i ši-
renja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima 
(NN 15/18). Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu 
odredbi važećih EU dokumenata iz područja invazivnih 
vrsta kao što je Uredba (EU) br. 1143/2014. U članku 24. 
Uredbe o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja in-
vazivnih stranih vrsta navedeno je da su nakon unošenja 
invazivne strane vrste, mjere ranog otkrivanja i brzog iskor-
jenjivanja od ključne važnosti za sprječavanje njezinog na-
seljavanja i širenja. Često je najučinkovitiji i troškovno naj-
isplativiji odgovor iskorjenjivanje populacije u što kraćem 
roku, dok je broj jedinki još ograničen. S obzirom na ogra-
ničenu zarazu i relativno mali broj zaraženih stabala, oprav-
dano je pokušati provesti potpuno uklanjanje vrste. S tim 
ciljem dogovorene su aktivnosti s gradskim komunalnim 
poduzećem Herculanea d.o.o. koje je nadležno za hortikul-
turu i zaštitu bilja na području grada Pule. Izdana je prepo-
ruka uklanjanja zaraženih grana, njihovo spaljivanje te tre-
tiranje drveća insekticidom.
Potrebno je aktivno pratiti moguće širenje vrste i njezinu 
invazivnost te obratiti posebnu pozornost na odabir biljke 
domaćina. S obzirom da je vrsta izvan svog prirodnog are-
ala moguće su promjene domaćina te promjene u obras-
cima ponašanja ove vrste. Ukoliko potpuno uklanjanje vr-
ste ne bude učinkovito, u planu je nastavak laboratorijskih 
i terenskih istraživanja ove vrste s ciljem izrade procjene 
širenja areala.
ZAHVALA
ACKNOWLEDGEMENTS
Zahvaljujemo uključenim ustanovama i udrugama na su-
djelovanju u kampanji te svim zainteresiranim i motivira-
nim građanima koji su se odazvali na poziv za suradnju te 
dali svoj doprinos u determinaciji i izradi vrijedne i pouz-
dane baze podataka. Zahvaljujemo i prof. dr. Borisu Hra-
šovecu, dr. sc. Marinu Kirinčiću te mr. sc. Romanu Ozimec 
na svojem doprinosu.
LITERATURA
REFERENCES
EPPO 2020. EPPO Global Database (available online). Pristu-
pano na https://gd.eppo.int (2.06.2020.)
Defra. Plant Pest Factsheet. Cotton stringy scale insect Taka-
hashia japonica, 2019, 3 pp. (available online). Pristupano na
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/factsheets/Taka-
hashia-japonica-Defra-PP-Factsheet-Mar-2019.pdf (2.06.2020.)
Garcìa Morales, M., B.D. Denno, D.R. Miller, G.L.  Miller, Y. 
Ben-Dov, N.B. Hardy, 2016.: ScaleNet: a literature-based model 
Slika 5. A) Kineska mimoza srpanj 2018. godine i B) isto stablo
zaraženo azijskom pamučnom štitastom uši Takahashia japonica u
svibnju 2020. (preuzeto: 2. 6. 2020.; Street view)
Figure 5. A) Chinese silk tree in July 2018 and B) the same tree infected
by the Asian string cottony scale Takahashia japonica in May 2020 (re-
trieved: 2. 6.2020.; Street view)
267
LANDEKA, N. i dr.: PRVI NALAZ AZIJSKE PAMUČNE ŠTITASTE UŠI TAKAHASHIA JAPONICA U HRVATSKOJ
of scale insect biology and systematics. Database-Oxford Vol. 
2016: 1.-5.
Limonta, L., Pellizzari, G., 2018: First record of the string cot-
tony scale Takahashia japonica in Europe and its establishment
in Northern Italy. Bulletin of Insectology 71 (1): 159.-160.
Masten Milek, T., Šimala,M., Pintar, M., 2016: The dynamics of 
introduction of alien scale insects (Hemiptera: Coccoidea) into 
Croatia. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 2016 46 (2): 298.–304. 
Mazzeo, G., Longo, S., Pellizzari, G., Porcelli, F., Suma, P., Russo 
A., 2014: Exotic scale insects (Coccoidea) on ornamental plants 
in Italy: a never ending story.- Acta Zoologica Bulgarica, Sup-
plementum 6: 55-61. 
Pellizzari, G., Porcelli, F., 2014: Alien scale insects (Hemiptera 
Coccoidea) in European and Mediterranean countries: the fate 
of new and old introduction. Phytoparasitica. 42: 713-721. 
Tuen, M.,  Salisbury, A., Malumphy, C., 2019: Cotton stringy 
scale insect, Takahashia japonica (Hemiptera: Coccidae), new 
to Britain. Br. J. Ent. Nat. Hist. 32: 1.-4.
Uredba (EU) Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 
2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih 
stranih vrsta,  br. 1143/2014 
Xie, Y. P., Xue, J. L., Zheng, L., 2006: Wax secretions of soft scale 
insects their ultrastructure & chemical composition.- China 
Forestry Publishing House, Beijing, China
SUMMARY
The Asiatic string cottony scale Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae) 
is a species native to Japan. The rst record in Europe was observed in Italy in 2017 and again in UK 
in 2018. In this paper, we provide an overview of the rst record of T. japonica in Croatia. First ap-
pearance of T. japonica was in 2019 in Pula (Istrian County, Croatia) but the species was determined 
in spring 2020. In order to collect the eld data as eciently as possible we launched a citizen scientist 
campaign under title: “A search for an insect – Takahashia japonica. The campaign was shared to city 
utility companies in Istria, public institutions of protected areas, NGOs, local newspapers and radio 
stations. The specic morphology of the eggsacs enabled easy recognition of this species and ensured 
the accuracy of citizens’ reports. During the campaign we have collected in total seven reports in the 
city of Pula. The most common host plant of T. japonica was Acer sp. and Morus alba L. some of which 
have suered signicant defoliation and tree decay. Given the limited infestation and the relatively 
small number of infected trees, next step is to carry out a complete eradication of the species. The pro-
cedures of early detection measures and rapid eradication of invasive pest is in accordance to Regula-
tion no. 1143/2014 of the European Parliament and the Council and by the European and Mediter-
ranean Plant Protection Organization (EPPO). In the end, eradication activities have been agreed with 
the city utility company Herculanea d.o.o. which is responsible for horticulture and plant protection 
in the city of Pula.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The occurrence of the Asiatic string cottony scale Takahashia japonica Cockerell (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae) in Europe is reported. The string cottony scale was collected on branches of different trees (Acer pseudoplatanus L, Albizia julibrissin Durrazz, Carpinus betulus L, Celtis australis L, Liquidambar styraciflua L. and Morus nigra L.) growing in parks, parking lots and along tree-lined streets located in the provinces of Milano and Varese (Northern Italy). © 2018, Department of Agricultural and Food Sciences. All rights reserved.
Article
Full-text available
This contribution focuses on recent interceptions and introductions of alien scale insects and their current distribution in European and Mediterranean countries. Data and collections were gathered in markets, nurseries, and botanical gardens, mostly in Italy, either indoors or outdoors. New or recent records of the following alien species are presented: Exallomochlus hispidus (Morrison); Ferrisia virgata (Cockerell) (Pseudococcidae); Coccus viridis (Green); Milviscutulus mangiferae (Green) (Coccidae); Aonidiella orientalis (Newstead); Aspidiotus destructor Signoret; Aulacaspis tubercularis Newstead; Fiorinia fioriniae Targioni Tozzetti; Lepidosaphes pinnaeformis (Bouché); Pseudaulacaspis brimblecombei Williams (Diaspididae). New data and pest status of Phoenicococcus marlatti Cockerell (Phoenicococcidae) and Trabutina mannipara (Hemprich & Ehrenberg) (Pseudococcidae) are also reported. The possible repeated introductions of the latter from North Africa to south Italy by trans-Mediterranean winds, is hypothesized.
Article
Full-text available
The introduction of ornamental plants into Italy for commercial and hobby purposes has provided scale insects with many chances of dispersion. Coccoidea often go unnoticed at border controls due to their cryptic lifestyle. Moreover, many of the introduced alien species become acclimatized outdoors, possibly due to the effects of urban pollution and global warming. The authors attempt to analyse this phenomenon and report on the records of new alien species in Italy, starting from the end of the Second World War. In the period 1945-1995, an average of 0.64 new introduced alien species were reported per year, whereas an average of 0.7/year were introduced between 1995 and 2005 and 1.25/year since 2005. About fifty alien species have been recorded so far in Italy, of which about 50% are presently acclimatized on ornamentals. The increase in alien species introduction is probably due to: the ever easier and faster transport and dispatch of plants in a globalized world trade; the free movement of goods within the European Union; and the weakness of the National Plant Protection Organization (NPPO) monitoring. Moreover the effect of global warming may have played an important role, directly enhancing the survival and development of the insects in their new environment. The authors comment and discuss the more invasive species, namely Ceroplastes japonicus Green, C. ceriferus Fabricius, Protopulvinaria pyriformis (Cockerell), Phenacoccus madeirensis Green, Phenacoccus peruvianus Granara de Willink, Phenacoccus defectus Ferris, Chrysomphalus aonidum L. and Aulacaspis tubercularis Newstead.
Wax secretions of soft scale insects their ultrastructure & chemical composition
  • Y P Xie
  • J L Xue
  • L Zheng
• Xie, Y. P., Xue, J. L., Zheng, L., 2006: Wax secretions of soft scale insects their ultrastructure & chemical composition.- China Forestry Publishing House, Beijing, China