PosterPDF Available

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΩΒ ΓΡΑΜΜΗΣ ΩΣ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Authors:

Abstract

Η αξιολόγηση της μωβ γραμμής (purple line) που ανατομικά ξεκινά από το όριο του πρωκτού και εκτείνεται προς τα πάνω μεταξύ των γλουτών, είναι μια σχετικά καινούρια μέθοδος εκτίμησης της πορείας του τοκετού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη νέα αυτή μέθοδο για την εκτίμηση της εξέλιξης του τοκετού έναντι της δακτυλικής κολπικής εξέτασης του τραχήλου. Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών: μωβ γραμμή, δακτυλική εξέταση, τοκετός, και διαστολή τραχήλου. Αναζητήθηκαν άρθρα από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Google Scholar κατά τη χρονική περίοδο 2010-2021. Βρέθηκαν συνολικά 3 μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. Τα ευρήματα των μελετών έδειξαν πως η μωβ γραμμή παρατηρείται σε υψηλό ποσοστό γυναικών στη διάρκεια του τοκετού (76-86%). Επίσης, παρατηρήθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ του μήκους της μωβ γραμμής και της διαστολής του τραχήλου της μήτρας (r = +0,36, P = 0,0001) αλλά και του ύψους της κεφαλής του εμβρύου (r = +0,42, P <0,0001). Τέλος, φάνηκε πως η απουσία της μωβ γραμμής σχετίζεται με την απουσία προόδου και στα δύο στάδια του τοκετού. Η καταγραφή της παρουσίας και του μήκους της μωβ γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρόσθετο κλινικό εργαλείο από τον επαγγελματία υγείας στη διάρκεια του τοκετού. Το όφελος της μεθόδου αυτής είναι η εκτίμηση της διαστολής του τραχήλου και του ύψους της προβάλλουσας μοίρας καθώς και της παρουσίας προόδου του τοκετού δίχως την χρήση παρεμβατικών τεχνικών.
Η μωβ γραμμή ήταν εμφανής στο 76% των γυναικών κατά την διάρκεια του τοκετού.
Παρατηρήθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ του μήκους της μωβ γραμμής και της διαστολής του τραχήλου της
μήτρας (r = +0,36, P = 0,0001) αλλά και του ύψους της κεφαλής του εμβρύου (r = +0,42, P <0,0001).
Η αξιολόγηση της εμφάνισης της μωβ γραμμής στο πρώτο στάδιο του τοκετού είχε 90.2% ευαισθησία, 45.3%
ακρίβεια, 88.1% θετική προγνωστική αξία, 51.0% αρνητική προγνωστική αξία. Στο δεύτερο στάδιο του τοκετού είχε
87.6% ευαισθησία, 52.4% ακρίβεια, 96.5% θετική προγνωστική αξία, 22.0% αρνητική προγνωστική αξία. Τέλος,
για το σύνολο της διαδικασίας του τοκετού είχε 68.57% ευαισθησία, 42.66% ακρίβεια, 85.32% θετική προγνωστική
αξία, και 43.85% αρνητική προγνωστική αξία.
Η αξιολόγηση της μωβ γραμμής έναντι της δακτυλικής εξέτασης έχει σημαντικά οφέλη στην ψυχολογία της γυναίκας
καθώς αποφεύγεται η πραγματοποίηση συνεχών παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του τοκετού της.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΩΒ ΓΡΑΜΜΗΣ (PURPLE LINE) ΩΣ ΜΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χα τζηπανα γιωτίδο υ Νικολ έτα , Π απουτσή ς Δημήτ ριος
Τμή μα Μ αιε υτικ ής, Σχο λή Επισ τημ ών Υ γεί ας, Παν επισ τήμ ιο Δ υτι κής Μακ εδον ίας
Ο τ ο κ ε τ ό ς είναι η δι α δ ι κ α σ ί α ε ξ ό δ ο υ του εμβρύου κα ι τ ο υ πλακούντα μέσα απ ό
τον πυελογεννητικό σωλήνα μετά από την 24η εβδομάδα της κύησης.
Η κ λ ι ν ι κ ή ε κ τ ί μ η σ η τ η ς εξέλιξης τ ο υ τ ο κ ε τ ο ύ γίνεται με τ η ν δ ι α σ τ ο λ ή του
τραχήλου της μ ή τ ρ α ς και τ ο ύψος τ η ς προβάλλουσας μο ί ρ α ς . Η δ α κ τ υ λ ι κ ή κολπική
εξέταση της επιτόκου επομένως χρειάζεται να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η μωβ γρ α μ μ ή (purple line) ανατομικά ξ ε κ ι ν ά α π ό το όριο τ ο υ π ρ ω κ τ ο ύ και
εκτείνεται προς τα πάνω μεταξύ των γλουτών. Η αξιολόγησή της ως μεθόδου
κλινικής εκτίμησης της εξέλιξης του τοκετού είναι σχετικά πρόσφατη στη
βιβλιογραφία.
Σ κ ο π ό ς της παρούσας ε ρ γ α σ ί α ς ε ί ν α ι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σ χ ε τ ι κ ά με
τη ν έ α αυτή μ έ θ ο δ ο για τ η ν εκτίμηση τ η ς εξέλιξης τ ο υ τοκετού σ ε σύγκριση μ ε την
κλασική μέθοδο της δακτυλικής κολπικής εξέτασης του τραχήλου της μήτρας.
Ει σα γω γή / Σ κο πό ς
Ko rd i, M. , I ra ni, M ., Ta ra, F . a nd Es ma ily , H. (2 014 ). Th e Dia gn ost ic Ac cu rac y of Pu rpl e Lin e in Pr ed ic ti on o f L ab or Pr ogr es s i n Omo lb ani n Hos pi tal , Ira n. Ir an ian R ed
Cr es cen t Med ic al Jo urn al , [ on lin e] 16 (1 1). A vai la ble a t: ht tps :/ /ww w. ncb i. nlm .n ih. go v/p mc /ar ti cle s/ PM C4 32 99 35 /.
Nu ne s, R. D., L oca te lli , P. an d T ra ebe rt , J . (20 18 ). Us e o f the p urp le li ne to d iag no se ce rvi ca l d il ata ti on an d fe ta l he ad st ati on du ri ng la bor . Int er nat io nal J our na l o f
Gy ne col og y & O bst et ric s, 14 1( 2), p p.2 50 –25 1.
Sh ep her d, A. , Che yn e, H. , K en ned y, S. , McI nt osh , C., S tyl es , M . and N ive n, C. ( 201 0) . T he pu rp le li ne a s a me asu re of l abo ur pro gr ess : a l on git ud ina l stu dy . B MC Pr eg nan cy
an d Chi ld bir th , 1 0( 1).
Βιβλιογραφία
Απ οτ ελ έσ μα τα Α να σκ όπ ησ ης
Μέσα α π ό τ ην ανασ κ ό π η ση της β ι β λ ι ογραφία ς π ρ οκύπτει τ ο σ υμπέρασ μ α ό τι η χρή σ η τ ης μωβ γ ρ α μ μής (pur p l e
line) γ ι α την εκτ ί μ η σ η της εξ έ λ ι ξ ης του τ ο κ ε τ ού χωρί ς π α ρεμβάσε ι ς ε ί ναι ιδι α ί τ ε ρα αξιόλ ο γ η . Το όφε λ ο ς της
μεθόδο υ α υ τής είν α ι η εκτίμησ η τ η ς διαστ ο λ ή ς του τρα χ ή λ ο υ και τ ο υ ύ ψ ους της π ρ ο βάλλουσ α ς μ ο ίρας κα θ ώ ς
και τη ς π α ρουσίας π ρ ο όδου του τ ο κ ετού δί χ ω ς την χρήσ η π α ρεμβατι κ ώ ν τεχνικών . Έ χ οντας 8 5 . 3 2 % θετική
προγνω σ τ ι κ ή αξία, η α ξιολόγησ η τ η ς γραμμ ή ς α υτής μπο ρ ε ί να χρησ ι μ ο π οιηθεί α π ό τ ον επαγ γ ε λ μ α τία υγε ί α ς
ως ένα ε π ι πρόσθετ ο κ λ ινικό ερ γ α λ ε ίο.
Συ μπέ ρασ μα
Shepherd et al. BMC Pregnancy and Childbirth 2010
Kordi M et al. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(11):e16183
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.