ArticlePDF Available

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2020 Sayfa: Derleme Makale BUTİK LOJİSTİK HİZMETİ

Authors:

Abstract

ÖZET Toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla birlikte, yönetim literatür'ün de birçok yeni kavramlar yer almaya başlamıştır. Bunlar arasında; süreç ve müşteri odaklı olmak öncelikli ve önem verilen kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavramın günümüzde önem kazanmasının nedenleri arasında; işletme yönetimince tam anlaşılıp uygulandığında, işletmenin alanında rakiplerine göre rekabet avantajı sağlaması söz konusu olabileceği gibi, işletmenin yaşam süresinin uzamasına da katkı sağlayabilecektir. Süreç odaklı çalışan işletmeler; bilim ve teknolojideki gelişmeleri, müşteri ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların gelecekte alabilecekleri şekli yakından takip etmek ve süratle uygulamaya koymak zorundadırlar. Entellektüel sermayenin en önemli unsurlarından biri olan müşteri sermayesi, en zor ulaşılan ve aynı zamanda elde tutulması da en zor olandır. İşletmelerin; müşteri sermayesinin en önemli unsurunun bilgi olduğunu dikkate alarak, müşteri ile birlikte çalışmaları, ürün ve hizmet üretme sürecinde müşteriye yetki vermeleri, müşteriye özel mal ve hizmet üretmeleri, proaktif davranarak pazar koşullarına kolay yanıt vermeleri müşteri bağlılığını arttırabilecektir. Her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de müşteri odaklılık önemli bir yere sahiptir. Lojistik işletmelerin, inovasyon çalışmalarına ağırlık vermeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri, müşteri ilişkilerini geliştirmeleri müşteri sermayelerine olumlu katkı sağlayabilecektir. Bu bağlamda "Butik Lojistik" kavramı farklı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme ve müşteri arasında normal çalışma şartları ve uygulamaları dışında, özel veya spesifik bir lojistik faaliyetin daha önce uygulamada olmayan, ancak işletme tarafından sadece, hizmet verdiği müşteri için uygulamaya koyduğu bir hizmet şekli olarak tanımlanan Butik Lojistik ile lojistik işletmelerinde kaliteli hizmet alamayan, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, hizmet kalitelerinin arttırılması, memnuniyet oranlarının yükseltilmesi, alışılagelmiş lojistik hizmetlerinin dışında özel ve butik hizmet verilerek müşteri sadakatinin sağlanması hedeflenmektedir.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Yayın Geliş Tarihi: 15.11.2019
Yayına Kabul Tarihi:14.07.2020
Mersin Üniversitesi
Denizcilik ve Lojistik
Araştırmaları Dergisi
Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2020 Sayfa:
Derleme Makale
E-ISSN: 2687-6604
BUTİK LOJİSTİK HİZMETİ
Halit KAYA
1
ÖZET
Toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla birlikte, yönetim literatür’ün de
birçok yeni kavramlar yer almaya başlamıştır. Bunlar arasında; süreç ve müşteri
odaklı olmak öncelikli ve önem verilen kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu iki kavramın günümüzde önem kazanmasının nedenleri arasında; işletme
yönetimince tam anlaşılıp uygulandığında, işletmenin alanında rakiplerine göre
rekabet avantajı sağlaması söz konusu olabileceği gibi, işletmenin yaşam
süresinin uzamasına da katkı sağlayabilecektir. Süreç odaklı çalışan işletmeler;
bilim ve teknolojideki gelişmeleri, müşteri ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların
gelecekte alabilecekleri şekli yakından takip etmek ve süratle uygulamaya
koymak zorundadırlar. Entellektüel sermayenin en önemli unsurlarından biri
olan müşteri sermayesi, en zor ulaşılan ve aynı zamanda elde tutulması da en zor
olandır. İşletmelerin; müşteri sermayesinin en önemli unsurunun bilgi olduğunu
dikkate alarak, müşteri ile birlikte çalışmaları, ürün ve hizmet üretme sürecinde
müşteriye yetki vermeleri, müşteriye özel mal ve hizmet üretmeleri, proaktif
davranarak pazar koşullarına kolay yanıt vermeleri müşteri bağlılığını
arttırabilecektir. Her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de müşteri
odaklılık önemli bir yere sahiptir. Lojistik işletmelerin, inovasyon çalışmalarına
ağırlık vermeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri, müşteri
ilişkilerini geliştirmeleri müşteri sermayelerine olumlu katkı sağlayabilecektir.
Bu bağlamda “Butik Lojistik” kavramı farklı bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır. İşletme ve müşteri arasında normal çalışma şartları ve
uygulamaları dışında, özel veya spesifik bir lojistik faaliyetin daha önce
uygulamada olmayan, ancak işletme tarafından sadece, hizmet verdiği müşteri
için uygulamaya koyduğu bir hizmet şekli olarak tanımlanan Butik Lojistik ile
lojistik işletmelerinde kaliteli hizmet alamayan, özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerin, hizmet kalitelerinin arttırılması, memnuniyet oranlarının
yükseltilmesi, alışılagelmiş lojistik hizmetlerinin dışında özel ve butik hizmet
verilerek müşteri sadakatinin sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Lojistik, Butik Lojistik, Müşteri Hizmetleri, Müşteri
Odaklılık
1
Halit Kaya, İş Geliştirme Müdürü, Mila Lojistik Ticaret A.Ş, Kocaeli, Türkiye,
hltky550@gmail.com
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
BOUTIQUE LOGISTICS SERVICE
ABSTRACT
Along with the total quality management approach, many new concepts
have started to take place in the management literature. These include; being
process and customer-oriented are the concepts that are given priority and
importance. Among the reasons why these two concepts gain importance today;
When it is fully understood and implemented by the business management, it may
be possible to provide a competitive advantage compared to its competitors in
the field of business, as well as contribute to the prolongation of the life of the
business. Process-oriented businesses; they have to closely follow the
developments in science and technology, customer needs and the future shape of
these needs and put them into practice rapidly. Customer capital, one of the most
important elements of intellectual capital, is the most difficult to reach and at the
same time the most difficult to hold. of businesses; Considering that the most
important element of customer capital is knowledge, working with the customer,
authorizing the customer in the process of producing products and services,
producing special goods and services for the customer, and responding to
market conditions by acting proactively will increase customer loyalty. As in
every sector, customer focus has an important place in the logistics sector.
Logistics companies, focusing on innovation studies and following technological
developments closely, improving customer relations will contribute positively to
customer capital. In this context, the concept of logistics Boutique Logistics
appears as a different application. Apart from the normal working conditions
and practices between the enterprise and the customer, Boutique Logistics,
which is defined as a service type that a specific or specific logistics activity has
not been applied before but which is applied by the enterprise only for the
customer it serves, cannot receive quality service in logistics enterprises, It is
aimed to increase the service quality of medium-sized enterprises, to increase the
satisfaction rates, to provide customer loyalty by providing private and boutique
services apart from the usual logistics services.
Keywords: Logistics, Boutique Logistics, Customer Service, Customer
Focus
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
1. GİRİŞ
Butik Lojistik Kavramı ilk kez 2018 yılında Sakarya Üniversite
tarafından düzenlenen 1.Intraders Uluslararası Ticaret Konferansın da
sunumu yapılarak literatüre girmiştir (Erenel ve Kaya, H., 2019).
Bu çalışma ile Butik Lojistiğin ilk uygulayıcılarından olan lojistik
şirketi yöneticileri ile yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve uygulama
yöntemleri, işletmeye sağladığı katkı ve diğer boyutları incelenmiştir.
İnceleme sonucunda; bu yöntemin sadece kâr amaçlı olmadığı, beşeri
ilişkileri de geliştirmeyi sağladığı, özel lojistik teslimatlar, depo içi özel
uygulamalar, maliyet düşürücü çaşmalar, lojistik danışmanlık ve benzeri
yöntemlerle işletmeye rakiplerine göre bir avantaj sağladığı
belirlenmiştir.
1.1. Butik Kelimesi ve Butik Lojistik Kavramı
Butik kelimesi Türk Dil Kurumu tanımı ile; giyim ve süs eşyası
satan dükkân olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım; butik kavramının,
bireyin özelinde satın aldığı ürün veya eşya olarak tanımlandığı
göstermektedir. Butik kavramı bugün birçok hizmet sektörü alanına
girmiş ve bu alan dahilinde müşteri odaklı faaliyetler bütünü içinde
değerlendirilmektedir. Bunlardan biri Türk Dil Kurumunun da bizzat
tanımladığı;” Butik Otel” dir.
Hizmet sektörü geliştikçe Butik kavramı birçok alanda görülmeye
başlamıştır. Bu hizmet alanları arasında;
Tarım Sektörü: Butik Üretim,
Eğitim-Öğretim: Butik Dershane/Butik Üniversite
Perakende Sektörü: Butik Mağaza
Sağlık Sektörü: Butik Hastane/Butik Ortopedi
Gıda Sektörü: Butik Lokanta
Turizm Sektörü: Butik Otel
Lojistik Sektörü: Butik Taşımacılık, Butik lojistik
hizmetler olarak düşünebilir.
1.2. Butik Lojistik Nedir?
Lojistik işletmesi ve müşteri arasında normal çalışma şartları ve
uygulamaları dışında, özel veya özellikli bir lojistik faaliyetinin
daha önce uygulamada olmayan, ancak işletme tarafından sadece,
hizmet verdiği müşteri için uygulamaya koyduğu bir hizmet şekli
olarak tanımlanabilir Lojistik aksiyonları içinde bulunan
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
taşımacılık faaliyetleri müşteri odaklı özel hizmet süreçleri
işletebilir. Bu hizmet, müşterinin talepleri doğrultusunda
şekillenerek yürütülür. Butik Lojistik hizmetin içinde sunulan butik
taşımacılık; araç türlerini, ekipmanlarınızı, organizasyon yönetimlerini
sizin yüklerinize göre organize eden, Personel eğitimden tutun da araç
seçimine kadar her türlü yatırımını sizin organizasyon yapınıza göre
belirleyen, size özel çözümler sunan bir taşımacılık biçimidir
(https://www.egenakliyat.com.tr/butik-tasimacilik/).
1.3. Hizmet sektörü ve Butik Lojistik
İkinci Dünya savaşından sonra işletmeler, müşteri veya tüketici
ihtiyaçlarının değişmesi, farklılık göstermesi ile hizmet üretmekte zorluk
yaşamışlardır. Bu sebeple farklı hizmet arayışları, müşteri
memnuniyetini arttırıcı gelişimler ve stratejiler bulmaya çalışmışlardır.
Geliştirilen ve ortaya atılan stratejilerden birisi de niş pazarlamadır. Niş
Pazarlamanın temel amacı, müşteri taleplerini doğru anlamak ve
karşılamak, ayrıcı beşerî ilişkileri geliştirerek müşteri ile güçlü bağlar
kurmaktır. Niş pazarlama aynı zamanda rekabetten uzak, çok karlı
fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar müşterilerin alacağı özel hizmet
koşulları ile belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
Şekil 1: Niş Pazar Boyutunda Temel Etkenler
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Kaynak: Dedeoğlu, 2007. Niş pazarlama sisteminin üç boyutlu işleyişi
ile sistemin yapılandırılması ve Eczacıbaşı Vitra'daki uygulama
Emek-yoğun bir sürecin yaşandığı lojistik sektöründe, müşteri
odaklı hizmet anlayışı, hizmeti veren ve hizmeti alan odaklı olarak
devamlı bir etkileşim halindedir. Lojistik firmaları, müşterileri var
oldukça, hizmet kaliteleri en üst seviyede oldukça varlıklarını
sürdürebileceklerdir. Devam bir inovasyon, lojistik firmaları için
olmazsa olmazdır. Lojistik hizmet alan, nihai, endüstriyel, üretim veya
dış ticaret firmaları beklentilerinin karşılanması yönünde her zaman bir
takip içindedirler.
2. NİŞ PAZARLAMA
Niş Pazarlama, değken olarak aynı özelliğe sahip mal veya
hizmet ihtiyacı duyan, kişi veya kurumların, daha değişken ve
farklı taleplerini karşılamak amacıyla gerçekleştirilen Pazarlama
faaliyetlerini içermektedir (Uçkun ve Çeltek, 2004; Zeithalm ve
Bitner, 1996).
Günümüz müşteri beklentileri devamlı değişiklik
göstermektedir. İhtiyaçlar kişiye özel belirlenmekte, buna göre
hizmet alımları ve uygulamalar yapılmaktadır. Hizmet sunan veya
mal üreten firmaların bu anlamda müşteri taleplerine ayak
uydurmaları, devamlılıkları açısından önemlidir. İşte, niş
pazarlama, bu taleplerin yerine getirilmesi için gerekli pazarlama
stratejilerinin belirlenmesi ve gerçekleşmesi için yapılan
çalışmaları kapsamaktadır (Shani ve Chalasani; Özcan, 1997).
Tablo1: Kitlesel Pazarlama ve Niş Pazarlama Arasındaki Farklar
Niş Pazarlama
Modern pazarlama anlayışı
Yüksek kâr marjı
Farklılaştırılmış ürün
Rekabet yok veya zayıf
Merkezkaç veya Esner
Organizasyon
Hedef: İhtiyacı karşılanmamış
küçük bir grup
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Kaynak: Ercan, G.B. (2007), Niş Pazarlama Stratejilerinin Turizm
Sektöründe A Grubu Seyahat Acentelerinde Uygulanması: ETS Tur
Örneği
2.1. Niş Pazarlama ve Butik Lojistik İlişkisi
Niş talepler lojistik sektöründe oluşacaktır. Lojistik bir emrinin
oluşması ve bu emrinin uygulamada daha önce yapılmamış ve sadece
müşteri odaklı yapılacak olması ona sektörel olarak bakıldığında butik
bir anlam yüklemektedir. Lojistik firmalarının müşterileri için
gerçekleştirdiği bazı organizasyonları proje bazlı butik süreçlerdir.
Lojistik şirketleri satış-pazarlama faaliyetlerini yürütürken hedef müşteri
portföyleri açısından niş işler yapıldığını aktarabilmektedir.
2.2. Butik Lojistikten Beklenenler
Butik Lojistik ile lojistik işletmelerinde kaliteli hizmet alamayan,
özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, hizmet kalitelerinin
arttırılması, memnuniyet oranlarının yükseltilmesi, alışılagelmiş lojistik
hizmetlerin dışında özel ve butik hizmet verilerek müşteri sadakatinin
sağlanması ve arttırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra spesifik ve
özel hizmet talebi olan firmaların müşteri odaklı taleplerine cevap
verebilmek adına gerçekleşen hizmetlerinde kapsamaktadır. Özellikle üst
segment araçların depolanması, sigortalanması, taşınması hizmet alıcının
talepleri doğrultusunda depo içinde verilecek hizmetlerin belirlenmesi
farklı uygulamalar gerektirmektedir.
2.3. Lojistik Sektöründe Butik Hizmet Boşluğu
Lojistik hizmet alımının doğru olarak algılanması için birçok
fonksiyonun doğru olarak işletilmesi gerekmektedir. Bunlar; doğru ürün,
tam miktarda, en uygun şartlarda, doğru yere, tam istenilen zamanda,
doğru alıcıya ve uygun maliyette sağlanmasıdır.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Şekil 2: Pazar Boşluğu Odağının Kaynakları ve Çevreleyen Faktörler.
Kaynak: Dedeoğlu, D. (2007). Niş pazarlama sisteminin üç boyutlu
işleyişi ile sistemin yapılandırılması ve Eczacıbaşı Vitra'daki uygulama
Lojistik hizmeti alan müşterilerin beklentileri, verilen hizmet
dışında beklenen farklı talepler şeklinde kendini gösterebilir. Bu
hizmetlerin diğer rakip firmalar tarafından verilip, verilmediği,
hâlihazırda hizmet alınan lojistik şirketinin müşteri beklentileri
doğrultusunda hizmet verebilme kabiliyetleri gibi unsurlar butik bir
lojistik hizmet vermek noktasındaki ana kıstaslardır. Özellikle orta ve
küçük ölçekli firmaların hizmet alımlarında yaşamış olduğu problemler,
istenilen seviyede olmayan beklentileri, firmaları kendilerine özel hizmet
sunacak tedarikçilere yönlendirmektedir. Her sektörde olduğu gibi,
lojistik sektöründe de hizmet alanın beklentisi, kendisi için oluşan
lojistik aksiyonlarda her türlü çözüm odaklı yaklaşım tarzının bulunması,
sorunlara duyarsız kalınmamasıdır. Lojistik sektöründe kullanılan her
rlü aksiyon, yukarıda kısmen de olsa değindiğimiz Niş Pazarlama
şeklinde kendini göstermektedir. Müşteri aslında kendine özgü; niş,
butik bir hizmet talep etmektedir.
Lojistik depolama hizmeti alan bir müşterinin talebi doğrultusunda,
tozlanma veya kirlenmeye karşı alınan önlemleri gösteren bir fotoğrafa
aşağıda yer verilmiştir. Bu örnekte depo içinde toz olmamasına rağmen
müşteri ürünlerine ekstra streçleme talep etmiş, depolamanın bu şekilde
yapılmasını istemiştir.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Resim 1: Streçlenmiş Ürünler
Bu eksende, lojistik işletmelerin; müşteri sermayesinin en önemli
unsurunun bilgi olduğunu dikkate alarak, müşteri ile birlikte çalışmaları,
ürün ve hizmet üretme sürecinde müşteriye yetki vermeleri, müşteriye
özel mal ve hizmet üretmeleri, proaktif davranarak pazar koşullarına
kolay yanıt vermeleri müşteri bağlılığını arttırabilecektir. Hizmet alımı
sonrasında fiyatlandırma baremleri, hizmeti alanın memnuniyeti arttıkça
önemi yitirmektedir. Fiyat-Hizmet denkleminde, fiyatın yüksek olması
hizmeti alan tarafından ikinci, hatta üçüncü seçim kriteri olmaktadır.
Her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de müşteri odaklılık
önemli bir yere sahiptir. Lojistik işletmelerin, inovasyon çalışmalarına
ağırlık vermeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri,
müşteri ilişkilerini geliştirmeleri müşteri sermayelerine olumlu katkı
sağlayabilecektir. Bu bağlamda “Butik Lojistik” kavramı farklı bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Butik lojistik hizmet anlayışının müşteri odaklı sonuçları aşağıdaki
gibidir;
Müşterinin, lojistik hizmet memnuniyeti artmıştır.
Daha önce alamadığı birçok hizmeti almaya başlamıştır.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Lojistik tedarikçiye olan sadakati artmıştır.
Küçük ölçekli bir şirket olmasından dolayı, daha önce hizmet
aldığı lojistik şirketlerinde kendisine uygulanan eksik hizmet
sunma anlayışı son bulmuştur.
Tüm lojistik hizmetini, tek firmadan alma durumu oluşmuştur.
Butik lojistik hizmet fiyatları, piyasa şartlarının üstünde bile
olsa hizmet alan firmalar tarafından kabul görmektedir.
Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen ve hizmet
sunarken firmalardan gelen farklı talepler doğrultusunda,
olumlu yaklaşım gösteren lojistik şirketleri butik lojistik hizmet
anlayışını benimsemişlerdir.
Lojistik sektörü devamlı kendini yenileyen bir dinamikte devam
etmektedir. Gelişen ve değişen global Dünya’da müşteri talepleri de
sürekli ivme kazanmaktadır. Bu taleplere çözüm odaklı yaklaşan lojistik
şirketleri niş pazarlama faaliyetleri yürüyerek müşterilerine butik hizmet
sunmak adına devamlı değişim içinde olmalıdır. Taleplere cevap
verebilmek için hem talep eden firmaların hem de hizmet sunan lojistik
şirketlerinin kazan-kazan üzerine kurulu bir iş ortaklığında projelerini
gerçekleştirmeleri gerekir. Önümüzdeki yıllarda bilim ve teknolojinin
lojistik sektörüne etkileri artarak devam edecek, bu yönde gelişim
gösteren ve müşterilerine hizmet sunabilen lojistik şirketleri
devamlılıklarını sürdürebilecektir.
KAYNAKÇA
Bedrettin, B. (2017). Havacılık ulaşımında niş pazarlama stratejilerinin
kullanılması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
Dedeoğlu, D. (2007). Niş pazarlama sisteminin üç boyutlu işleyişi ile
sistemin yapılandırılması ve Eczacıbaşı Vitra'daki uygulama. Yüksek
Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Erenel, F. ve Kaya, H. (2019). Lojistik Sektöründe Farklı Bir Uygulama:
Butik Lojistik. In Conference Book p. 405.
Ergen, F.H. (2013). Algılanan Lojistik Hizmet Düzeyi ile Marka Sadakati
Arasındaki İlişki: E-Ticaret Alanında Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
Ercan, G. B. (2007). Niş Pazarlama Stratejilerinin Turizm Sektöründe A
Grubu Seyahat Acentalarında Uygulanması: ETS Tur Örneği. Yüksek
Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
John T Mentzer, Daniel J Flint, John L Kent. (1999). Developing a
logistics service quality scale. Journal of Business Logistics, p 9.
John T. Mentzer, Daniel J. Flint, G. Tomas M. Hult. (2001). Segmente
Özelleştirilmiş Süreç Olarak Lojistik Hizmet Kalitesi. Pazarlama
Dergisi, Vol. 65, No. 4, s. 82-104.
Jari Juga, Jouni Juntunen, David B. Grant. (2010). Hizmet kalitesi ve
lojistik dış kaynak ilişkilerinde memnuniyet ve sadakat ile ilişkisi. Hizmet
Kalitesini Yönetme Dergisi, Vol. 20 Sayı: 6, 496-510,
https://doi.org/10.1108/09604521011092857
Irene Gil Saura, David Servera Francés, Gloria Berenguer Contrio, María
Fuentes Blasco. (2008). Lojistik hizmet kalitesi: sadakat için yeni bir yol.
Endüstriyel Yönetim ve Veri Sistemleri Dergisi, Vol. 108 Sayı: 5,
sayfa.650-668. https://doi.org/10.1108/02635570810876778
InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi Kongre Kitabı (I.:2018: Sakarya)
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.
Kayapınar, Ö. (2016). Lojistik hizmet kalitesi ile firma performansı
arasındaki ilişkide lojistik performansı ve teknoloji düzeyinin rolü.
Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Kaya, H. (2019). Butik lojistik hizmetleri: Üst segment otomobiller için
en uygun depo seçim analizi. Yüksek Lisans Tezi, Altınbaş Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Uçkun, G. ve Çeltek, E. (2004). Niş pazarlama ve turizm sektöründe
uygulanabilirliği. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human
Resources, 6 (2).
Shani, D., & Chalasani, S. (1992). Exploiting niches using relationship
marketing. Journal Of Consumer Marketing, 9(3), 33-42.
Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Dremler, D. (1996). Services
Marketing, international edition. New York, NY and London: McGraw
Hill.
Butik Lojistik Hizmeti Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi
https://www.egenakliyat.com.tr/butik-tasimacilik/, Erişim Tarihi:
23.12.2019
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
In this age of diversity, marketers are being rudely awakened to the erosion of the mass market. A massive upheaval in the social landscape has led to the fragmentation of the mass market. Marketers find that the traditional marketing methods are no longer as effective as they used to be. The search is on for new and more appropriate methods. Niche marketing and relationship marketing are two of the most talked-about methods. Each of these strategies was developed from a different perspective, and little attention was paid to the possible synergy between the two. This is the first step in trying to integrate the modern concepts of relationship marketing and database marketing with the more traditional concept of niche marketing in the packaged-goods environment. The synergy between niche and relationship marketing will be explored. The main objectives of this paper are to (1) distinguish between segmentation and niche marketing, (2) discuss the distinction between relationship marketing and database marketing, (3) provide a conceptual framework for the integration of niche and relationship marketing, and (4) discuss the managerial implications of the framework and provide some guidelines for implementing relationship marketing.
 • G B Ercan
Ercan, G. B. (2007). Niş Pazarlama Stratejilerinin Turizm Sektöründe A Grubu Seyahat Acentalarında Uygulanması: ETS Tur Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Segmente Özelleştirilmiş Süreç Olarak Lojistik Hizmet Kalitesi
 • John T Mentzer
 • Daniel J Flint
 • Tomas M Hult
John T. Mentzer, Daniel J. Flint, G. Tomas M. Hult. (2001). Segmente Özelleştirilmiş Süreç Olarak Lojistik Hizmet Kalitesi. Pazarlama Dergisi, Vol. 65, No. 4, s. 82-104.
Hizmet kalitesi ve lojistik dış kaynak ilişkilerinde memnuniyet ve sadakat ile ilişkisi
 • Jari Juga
 • Jouni Juntunen
 • B David
 • Grant
Jari Juga, Jouni Juntunen, David B. Grant. (2010). Hizmet kalitesi ve lojistik dış kaynak ilişkilerinde memnuniyet ve sadakat ile ilişkisi. Hizmet Kalitesini Yönetme Dergisi, Vol. 20 Sayı: 6, 496-510, https://doi.org/10.1108/09604521011092857
Lojistik hizmet kalitesi ile firma performansı arasındaki ilişkide lojistik performansı ve teknoloji düzeyinin rolü
 • Ö Kayapınar
Kayapınar, Ö. (2016). Lojistik hizmet kalitesi ile firma performansı arasındaki ilişkide lojistik performansı ve teknoloji düzeyinin rolü.
Butik lojistik hizmetleri: Üst segment otomobiller için en uygun depo seçim analizi. Yüksek Lisans Tezi, Altınbaş Üniversitesi
 • H Kaya
Kaya, H. (2019). Butik lojistik hizmetleri: Üst segment otomobiller için en uygun depo seçim analizi. Yüksek Lisans Tezi, Altınbaş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Niş pazarlama ve turizm sektöründe uygulanabilirliği
 • G Uçkun
 • E Çeltek
Uçkun, G. ve Çeltek, E. (2004). Niş pazarlama ve turizm sektöründe uygulanabilirliği. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 6 (2).