ChapterPDF Available

COVID-19 Pandemic and Ethics | COVID-19 Pandemisi ve Etik

Authors:

Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory infection caused by a newly emergent coronavirus that is called SARS-CoV-2. It was first detected in Wuhan, China, in December 2019, and has spread rapidly around the world. World Health Organization (WHO) declared COVID-19 as a pandemic on 11 March 2020. As the pandemic continues, many ethical issues have arisen. These ethical issues mainly revolve around how the patients with COVID-19 who need intensive care can access necessary health services and how to allocate limited health resources. Physicians might have to make difficult ethical decisions such as selecting patients and withholding or withdrawing mechanical ventilation of critically ill patients. Thus, the decisions about withholding or withdrawing life-sustaining treatment will become prominent. In this respect, action plans must have a triage plan based on disaster medicine and consider basic bioethical principles for the correct management of pandemics. In the frame of pandemic management, whether patients can access necessary health services will depend on especially how their countries prepared for such a pandemic, and the countries' current health policies and the action plans. In this context, the approaches of countries for providing health services to the elderly and vulnerable populations, and developing policies specific to these populations will gain importance during the pandemic. Pandemics primarily threaten public health, so non-discriminatory policies that prioritize public health should be developed for correct pandemic management. The right to health, which is one of the fundamental rights of every individual, should also be protected. Therefore, pandemic action plans of the countries should protect fundamental human rights and comply with universal ethical principles. Keywords: COVID-19 pandemic, bioethics, disaster medicine, triage, the allocation of resources, vulnerable populations, human rights ÖZET Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19), yeni ortaya çıkan bir coronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. İlk kez 2019 yılının Aralık ayında, Çin’in Wuhan bölgesinde görülmüş ve dünyada hızlı bir şekilde yayılmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu hastalığa bağlı pandemi ilan edilmiştir. Pandemi devam etmektedir ve beraberinde birçok etik problem ortaya çıkmaktadır. Bu etik problemler, daha çok COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların gerekli sağlık hizmetlerine nasıl ulaşacakları ve yoğun bakımdaki sınırlı kaynakların nasıl dağıtılacağı konularında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hastaların seçilmesi, solunum cihazına hiç bağlanmaması ya da solunum cihazından ayrılması gibi konularda hekimler etik açıdan zor kararlar vermek zorunda kalabileceklerdir. Böylece tedaviye hiç başlamama ya da devam eden tedaviyi sonlandırma kararları öne çıkacaktır. Bu açıdan, afet tıbbına yönelik hazırlanmış eylem planları ile temel biyoetik ilkelerle uyumlu triyaj uygulamalarının geliştirilmesi, pandemilerin doğru yönetilmesinde büyük bir rol oynayacaktır. Pandemi yönetimi kapsamında, hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişebilmeleri, özellikle yaşadıkları ülkenin böyle bir pandemiye ne kadar hazırlıklı olduğu, mevcut sağlık politikaları ve pandemiye yönelik eylem planlarına bağlı olacaktır. Bu çerçevede, ülkelerin yaşlılara ve savunmasız/örselenebilir gruplara sağlık hizmetleri sunumundaki yaklaşımları ve pandemi sürecinde bu gruplara özel olarak geliştirdiği veya geliştirmediği politikalar da önem kazanacaktır. Pandemiler, öncelikle halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle, doğru bir pandemi yönetimi için toplum sağlığını önceleyen ve ayrımcı olmayan politikalar geliştirilmelidir. Her bir bireyin temel haklarından biri olan sağlık hakkı korunmalıdır. Bunun için ülkelerin pandemi eylem planları, temel insan haklarını gözetmeli ve evrensel etik ilkeler ile uyumlu olmalıdır. Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, biyoetik, afet tıbbı, triyaj, kaynakların dağıtımı, örselenebilir gruplar, insan hakları.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.