BookPDF Available

Pintura sobre taula a Xàtiva. Segles XIV-XVI.

Authors:

Abstract

Muestra. Primeras páginas.
PINTURA SOBRE TAULA A XÀTIVA
SEGLES XIV-XVI
Josep Lluís Cebrián i Molina
Beatriu Navarro i Buenaventura
Col·lecció Una Ullada a la Història
Xàtiva 2017
Col·lecció una Ullada a la Història
Pintura sobre taula a Xàtiva. Segles XIV-XVI
Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció
“Una Ullada a la Història” consulteu el web:
http://www.xativa-llibres.com
http:// www.ulleye.com (secció publicacions)
o contacteu amb nosaltres:
correu electrònic:
ulleye@ulleye.com
correu postal:
ULLEYE
Apartat de Correus 170
46800 XÀTIVA
© Josep Lluís Cebrián i Molina, Beatriu Navarro i Buenaventura
© Ulleye d’aquesta edició, 2017
ISBN 978-84-947138-1-1
Dipòsit Legal V1217-2017
Maquetació Beatriu Navarro
Impressió By Print Percom, S.L. Picassent
Imatges de la coberta i contracoberta: Taula central del tríptic de Santa
Anna de Joan de Joanes i detall de l’Àngel anunciador de Sant Joaquim
(retaule de Santa Anna) de Joan Reixach. Fot. J. Ll. Cebrián.
Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol
mitjà o procediment d’aquesta publicació, sense autorització prèvia, per escrit de
l’editor; tret de les citacions en revistes, diaris o llibres si s’esmenta la procedència.
ÍNDEX
Presentació
Antoni López Alemany 7
Introducció 11
Els pintors i la ciutat 15
Catàleg 77
Bibliografia 261
Índex alfabètic 275
Il·lustracions 289
INTRODUCCIÓ
La ciutat de Xàtiva conserva encara una estimable col·lecció
pictòrica sobre taula del segles XIV, XV i XVI –especialment dels
dos darrers– que des de la publicació en 1912 del llibre d’Elies
Tormo Las tablas de las Iglesias de Játiva no s’havia tornat a
estudiar globalment. En l’any 2007 vam dur a terme l’edició
facsímil en aquesta mateixa editorial. Enriquírem la segona edi-
ció amb una introducció, un índex alfabètic i un apèndix foto-
gràfic a color que actualitzava una mica l’estat de la qüestió. La
figura de l’albaidí Elies Tormo s’enlairava des de principis del
segle XX com el primer i gran historiador de la pintura xativina
de l’època medieval i moderna.
Des de l’edició original d’aquell llibre han passat més de cent
anys i el patrimoni pictòric xativí es troba en una situació molt
diferent. Com diferent és també l’estat de la historiografia so-
bre la pintura valenciana, llavors en els inicis fundacionals.
Algunes obres recollides per Tormo van desaparèixer durant la
Guerra d’Espanya (1936-1939). És el cas del retaule de l’ermita
de Santa Anna del Mestre de Perea, el retaule de Sant Joaquim i
Santa Anna del Calvari Alt pintat per Gaspar Requena o la Mare
de Déu de l’Armada... Entre les obres que la historiografia con-
siderava destruïdes en la contesa, en 2016, durant la preparació
d’aquest llibre, descobrírem en una col·lecció privada el retaule
dels Principats del convent de les dominiques del Portal Fosc. És
possible doncs, que en anys venidors, es puga localitzar alguna
altra obra desapareguda. Especialment obres del barri de Sant
11
JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I BEATRIU NAVARRO
Pere, on fou una realitat el salvament de tres retaules sencers
de l’església parroquial i una part important del patrimoni artís-
tic del convent del Portal Fosc.
Amb anterioritat a l’obra d’Elies Tormo, l’interès per la pintura
medieval i moderna de Xàtiva es despertà durant el segle XIX de
la mà d’estrangers i comerciants d’Art. En 1837 el baró Taylor i
el pintor Adrien Dauzats adquiriren per 4.000 reials, en nom del
rei dels francesos, tres retaules antics del convent de Sant Do-
mènec que foren enviats a París per a formar part de la Galeria
reial. Aquella col·lecció oberta al públic parisenc, en caure la
dinastia Orleans, fou considerada per la nova República patri-
moni privat de l’ex-monarca, de manera que es permeté traure-
la de França i fou subhastada a Londres. Per tant, caldria localit-
zar els tres retaules xativins de la Galeria de Louis Philippe en
col·leccions particulars estrangeres i/o museus, encara que po-
drien haver estat fragmentats i les taules trobar-se disperses.
Mig segle després les pintures xativines foren objecte d’algunes
excursions acadèmiques, com la que va realitzar la Institución
Libre de Enseñanza en Nadal de 1883, ocasió en la qual visitaren
la capella del Papa Borja Calixt III (encara en peu per poc de
temps, fent funcions de capella de la comunió de la Seu en
construcció) i el retaule de Santa Anna de Joan Reixach. El 1935
Elies Tormo realitzaria una visita universitària amb els alumnes
de la Facultat de Filosofia i Lletres de Madrid.
El contingut d’aquest llibre Pintura sobre taula a Xàtiva se cir-
cumscriu a les obres relacionades amb la ciutat i el límit crono-
lògic dels segles XIV, XV i XVI. A més, tractem la pintura sobre
taula, de manera que resten al marge les pintures murals, de
característiques diferents i mereixedores d’un estudi particular,
12
PINTURA SOBRE TAULA A XÀTIVA
com les que es troben als murs de les esglésies gòtiques de Sant
Feliu i de Sant Pere, o les perdudes els darrers vint-i-cinc anys al
convent de Sant Domènec i a l’ermita del Puig.
Hem dividit Pintura sobre taula a Xàtiva en dues parts. La pri-
mera situa els pintors de forma succinta a la ciutat i, si és el cas,
en el context general de l’Art valencià. La segona constitueix el
catàleg raonat de les obres. Per qüestions d’impressió hem ha-
gut d’agrupar les il·lustracions a color al final de la publicació. Fi-
nalment, hem afegit un índex alfabètic que de segur facilitarà
les recerques.
13
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.