ChapterPDF Available

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar

Authors:
İmtyaz Sahb / Publsher • Yaşar Hız
Genel Yayın Yönetmeni / Edtor n Chef • Eda Altunel
Editörler / Editors • Doç. Dr. Onur Zahal
Kapak & İç Tasarım / Cover & Interior Design • Gece Kitaplığı
Birinci Basım / Frst Edton • © Eylül 2020
ISBN • 978-625-7243-53-7
© copyright
Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı’na aittir.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, izin
almadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.
The rght to publsh ths book belongs to Gece Kitaplığı.
Ctaton can not be shown wthout the source, reproduced n any way
wthout permsson.
Gece Kitaplığı / Gece Publishing
Türkiye Adres / Turkey Address: Kızılay Mah. Fevzi Çakmak 1. Sokak
Ümit Apt. No: 22/A Çankaya / Ankara / TR
Telefon / Phone: +90 312 384 80 40
web: www.gecekitapligi.com
e-mail: gecekitapligi@gmail.com
Baskı & Cilt / Printing & Volume
Sertifika / Certificate No: 47083




İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1

 1
BÖLÜM 2


 29
BÖLÜM 3


 47
BÖLÜM 4



 61
BÖLÜM 5


 81
BÖLÜM 6


 97
BÖLÜM 7


 123
BÖLÜM 8


 155
BÖLÜM 9



 175
BÖLÜM 10


 193
BÖLÜM 11



 219
BÖLÜM 12


 239
BÖLÜM 13 ..........................................................................................

 255
BÖLÜM 14



 269
BÖLÜM 15



 289
BÖLÜM 16


 313
BÖLÜM 17

 327
BÖLÜM 18 .......................................................................................... 345

 345
BÖLÜM 19


 379
BÖLÜM 20



 395
BÖLÜM 21



 409
BÖLÜM 22

 429
BÖLÜM 23


 455
BÖLÜM 24


 473
BÖLÜM 25

 503
BÖLÜM 26

 521
BÖLÜM 27


 537
BÖLÜM 28



 557
BÖLÜM 29

 577
BÖLÜM 30

 607
BÖLÜM 31

 625
Bölüm 30
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN
İSTİHDAM SÜRECİ
Gizem Sebahat ÇOBAN1
 
Gizem Sebahat Çoban
608 .
Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .609
1. GİRİŞ
  

      





     
   


2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Geçmişten Günümüze Öğretmen Yetiştirme


 



       
   








    




          
 

 
      
   
Gizem Sebahat Çoban
610 .
 
        
        







   




     
  
 








       
     


Tablo 1.
  
 







1982 

 




Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .611
 


1996 


1997 











2006 


2009 




2010 





 


 




 


 





 










 


 

Kaynak:

Gizem Sebahat Çoban
612 .





   



2.2. Öğretmen İstihdamında İzlenen Politikalar


       


      

     

    




   





       

    


        


   



Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .613
     
     
       


  
       

            

 



    
         




     



  



2.3. Öğretmen Arzı

   










Gizem Sebahat Çoban
614 .





Şekil 1. 





     
      
 
  


Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .615



   
          

 

 


2.4. Özel Kurumlarda Öğretmen İstihdamı
      
      




         
    






  
       
    


       




   
  

          


Gizem Sebahat Çoban
616 .



  

 




       



















        



      
         
       
      
     

      

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .617



2.5. Öğretmen İstihdamı Sürecinde Atama Politikaları ve Prob-
lemleri







    





       
    
  

    


 













   

      
Gizem Sebahat Çoban
618 .









       
   


  

     
          


 
     


  





   


        




3. SONUÇ ve TARTIŞMA

 
       
   
Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .619

   
       
  
   




  

 
   



     
 



      



   
      





     


   

     



     
 
Gizem Sebahat Çoban
620 .
       
       
    
    

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .621
KAYNAKÇA
  


   
       

       
         
20

  

     

           
  
20

  



    
3
    


        



            


       

Gizem Sebahat Çoban
622 .



2

            
         

           

 
    

       
 
         


        










        
     
2
       
     

        
       
     

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar .623


      

         

         

        


         

         
        

    
         









   

       

       
       
       
2


        
      

Gizem Sebahat Çoban
624 .
     


23





        
        







          
       

         
     


  


        
       

          
    


       

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Türk kamu yönetiminde eğitim alanında kamu politikaları, etkisi ve kapsamı açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitimin, paydaşları göz önüne alındığında, ülkenin bütününü ilgilendiren, bugünü olduğu kadar geleceği de içine alan bir niteliği bulunmaktadır. Bu nedenledir ki eğitim, ülkenin geleceğine ilişkin kararlar verecek olan nesillerin yetiştirilmesi bakımından önemlidir. Önemi doğrultusunda da eğitimin kalitesini artırmak amacına yönelik olarak zaman zaman uygulanan politikalar üzerinde köklü değişikliklere gidilmekte ya da mevcut politikalar tümden kaldırılarak yerine yenileri getirilmektedir. Bu yola başvurulmasının nedenleri arasında ise ortaya konulan politikalarla eğitimin niteliği ve kalitesinde arzulanan sonuçlara ulaşılamaması başta gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında eğitim politikalarının özellikle insan kaynakları boyutunda sıkça değiştiği gözlenmektedir. Bu değişikliklerin ülke çapında geniş boyutlu etkileri bulunmakta gerek sivil toplum kuruluşları gerekse medya tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Son yıllarda uygulamaya konulan bu politikalardan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ülke gündeminde önemli yer tutan ve çeşitli taraflarca meşruiyeti üzerinde uzun süreli tartışmalara neden olan politikalardan biridir. Bu çalışmada; kamu politikası, kamu politikası analizi, kamu politikası sürecinin kavramsal boyutları açıklanmakta ve Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmenlik uygulanmasına ilişkin süreçler ele alınmaktadır. Ardından sözleşmeli öğretmen istihdamı politikası süreç modeline göre analiz edilmek suretiyle kamu politikası analizi bağlamında sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının Türkiye'nin eğitim alanında getirdiği yenilikleri, etkilerini ve önemini ortaya çıkarmak amaçlanmış, bu doğrultuda eleştiri ve öneriler sunulmuştur. ABSTRACT Public policies in the field of education in Turkish public administration are of great importance in terms of their impact and scope. The education has a quality that includes all of the country as well as the future as it is today when the stakeholders are taken into consideration. For this reason, education is important in terms of raising the generations that will make decisions about the future of the country. In line with its importance, in order to increase the quality of education, radical changes are made to the policies applied from time to time or existing policies are removed and replaced with new ones. Among the reasons for applying this path, it is important to not reach the desired results in the quality and quality of education by the policies put forward. It is observed that education policies in the Ministry of National Education have changed frequently especially in the human resources dimension. These changes have wide-scale impacts across the country and are frequently brought to the agenda by non-governmental organizations and the media. The implementation of contractual teaching from these policies implemented in recent years is one of the policies that have an important place in the country's agenda and cause long-term debates on the legitimacy of various parties. In this study; Public policy, public policy analysis, conceptual dimensions of public policy process are explained and processes related to the implementation of contract teaching in the
Article
Full-text available
Planning Approaches in Education and Educational Indicators Used in Turkey – In this study educational planning approaches which have been used since the early years of 1960s which is accepted as the beginning of the planned period in Turkey, and critics of these approaches were examined; then strategic planning approach which has been widely used since the beginning of 2000s is tried to placed into a theoretical framework with a economic planning viewpoint. Within this framework performance indicators used in strategic plans prepared in education sector are compared to those used by previous approaches; and it is discussed that the performance indicators should be those related to outcomes of the education institutions. At the end, there is a proposal for schools which can be used in strategic planning preparation practices.
Book
The Handbooks in Economics series continues to provide the various branches of economics with handbooks which are definitive reference sources, suitable for use by professional researchers, advanced graduate students, or by those seeking a teaching supplement. With contributions from leading researchers, each Handbook presents an accurate, self-contained survey of the current state of the topic under examination. These surveys summarize the most recent discussions in journals, and elucidate new developments. Although original material is also included, the main aim of this series is the provision of comprehensive and accessible surveys. This volume contains: (13) Using Wages to Infer School Quality (Robert Speakman and Finis Welch); (14) School Resources (Eric A. Hanushek); (15) Drinking from the Fountain of Knowledge: Student Incentive to Study and Learn--Externalities, Information Problems and Peer Pressure (John Bishop); (16) Schools, teachers, and Education Outcomes in Developing Countries (Paul Glewwe and Michael Kremer); (17) Has School Desegregation Improved Academic and Economic Outcomes for Blacks? (Steven G. Rivkin and Finis Welch); (18) Teacher Quality (Eric A. Hanushek and Steven G. Rivkin); (19) Teacher Supply (Peter J. Dolton); (20) Pre-School, Day Care and After School Care: Who's Minding the Kids? (David Blau); (21) The Courts and Public School Finance: Judge-Made Centralization and Economic Research (William A. Fischel); (22) Income and Peer Quality Sorting in Public and Private Schools (Thomas J. Nechyba); (23) Public Intervention in Post-Secondary Education (Thomas J. Kane); (24) US Higher Education Finance (Michael S. McPherson and Morton Owen Schapiro); and (25) Income Contingent Loans for Higher Education: International Reforms (Bruce Chapman). An author index and a subject index are included. [For related reports, see Volume 1 (ED527053), Volume 3 (ED527055), and Volume 4 (ED527056).]
Article
We revisit the question of what is the rate of return to education in Great Britain. We make two contributions. Firstly, we re-assess the robustness of Harmon and Walker (1995), Oreopoulos (2006) and Devereux and Hart (2010) to equation specification and estimation method. Secondly, we generalize the previous IV approaches by using the month of birth in the calculation of a more accurate IV exploiting the 1947, 1963 and 1972 UK School Leaving Age reforms. Our results highlight the importance of equation specification and they provide a robust case for a 6% Rate of Return to Education for men.
Article
Bu arastirmanin amaci, Turkiye’de faaliyet gosteren egitim sendikalarinin oncelikli amaclari, uyelerin sendikalardan beklentileri ve sendikalarin temel sorunlarinin belirlenmesidir. Nitel arastirma deseninde yurutulen bu arastirmada veriler yari yapilandirilmis gorusme yontemiyle toplanmistir. Arastirmanin katilimcilari, egitim is kolunda faaliyet gosteren ve uye sayisi en fazla olan dort buyuk sendikanin (Egitim – Bir – Sen, Turk Egitim – Sen, Egitim – Sen, Egitim – Is) Istanbul’daki yonetici ve uyelerinden secilmistir. Elde edilen veriler icerik analizi teknigiyle analiz edilmistir. Arastirma sonuclarina gore sendikalarin egitim alanindaki oncelikli amaclari, egitimde temel haklarin saglanmasi, egitimin niteliginin artirilmasi ve calisanlarin haklarinin korunmasidir. Uyelerin sendikalardan beklentileri de benzer sekilde uyelerin haklarinin savunulmasi ve egitimin niteliginin artirilmasina katki sunulmasidir. Yonetici ve uyelere gore egitim sendikalarinin en onemli sorunlari, sendikalarin siyasi parti veya goruslerle iliskili gorulmesi, sendikalara karsi olumsuz algi ve onyargilar ile sendikalarin grev hakkinin bulunmamasi gelmektedir.