BookPDF Available

Francesc Dasí i la taulelleria valenciana del segle XIX. Xàtiva, Ulleye, 2014. ISBN 978-84-942340-7-1

Authors:

Abstract

Mostra. Primeres pàgines
FRANCESC DASÍ
I LA TAULELLERIA VALENCIANA DEL SEGLE XIX
Josep Lluís Cebrián i Molina
Beatriu Navarro i Buenaventura
Col·lecció Una Ullada a la Història
Xàtiva 2014
Col·lecció una Ullada a la Història
Francesc Dasí i la taulelleria valenciana del segle
XIX
Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció
“Una Ullada a la Història” consulteu el web:
http://www.xativa-llibres.com
http:// www.ulleye.com (secció publicacions)
o contacteu amb nosaltres:
correu electrònic:
ulleye@ulleye.com
correu postal:
ULLEYE
Apartat de Correus 170
46800 XÀTIVA
© dels textos i les fotografies els autors
© Ulleye d’aquesta edició, 2014
ISBN 978-84-942340-7-1
Dipòsit Legal: V-1291-2014
Impressió: Imprenta Comunicación Gráfica, S. L.- Paterna
Coberta i maquetació: Beatriu Navarro
Imatge de la coberta: Detall del paviment de Dasí que conserva el convent
de Sant Esperit de Gilet (Camp de Morvedre)
Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà o
procediment d’aquesta publicació, sense autorització prèvia, per escrit de l’editor; tret de les
citacions en revistes, diaris o llibres si s’esmenta la procedència.
SUMARI
Presentació
Antoni López Alemany 5
Un manuscrit d’Efrén Beltrán sobre Francesc Dasí 7
La taulelleria valenciana del segle XIX. Els pintors 11
Francesc Dasí i Ortega (1833-1892) 37
Transcripció. El pintor cerámico D. Francisco Dasí 61
Il·lustracions. Obres de Francesc Dasí 101
Un manuscrit d’Efrén Beltrán
sobre Francesc Dasí
Entre els manuscrits que es conserven a la Biblioteca Serrano
Morales de València es troba una biografia de Francesc Dasí
signada per Efrén Beltrán i Calpe. L’autor la dedica a Josep
Enric Serrano Morales, amic seu, raó per la qual forma part del
fons d’aquesta biblioteca. Són poc més 90 pàgines en quartilla
dividides en deu quaderns numerats sense cosir.1
L’obra, datada el 31 de gener de 1898, conté el text de la con-
ferència El pintor ceràmic D. Francesc Dasí que l’autor pronun-
cià el 9 d’agost de 1899 en l’associació Lo Rat Penat de Valèn-
cia. Consta d’una introducció sobre la història del taulell que va
des de l’antic Egipte i Babilònia, passant per la producció an-
dalusina i la manisera cristiana, fins arribar a la segona meitat
del segle XIX, època de Dasí. A continuació hi ha la biografia
del pintor on també s’esmenten diverses obres, i finalment
transcriu documentació referida al pintor i a la seua família.
La secció d’arqueologia de Lo Rat Penat, dirigida en aquell
moment per Josep Martínez Aloy, fomentava la divulgació cien-
tífica a través de conferències. El 1899, a més d’Efrén Beltrán
1 Fons Serrano Morales, ms. núm. 6.764, “biográficos”. Referit en GINER, Rosa (1991):
Manuscrits del fons de la Biblioteca Serrano Morales. València, Ajuntament, vol. I, pàg. 217.
7
JOSEP LLUÍS CEBRIÁN I BEATRIU NAVARRO
participaren altres conferenciants de l’alçada de Lluís Tramo-
yeres, Roc Chabàs, el Baró d’Alcahalí, Rafael Valls David, Josep
Serrano Morales, Pedro Sucías, etc.2
Que hi havia interés pel tema –si no de taulelleria pròpiament,
sí sobre ceràmica– ho demostren les dissertacions de l’any
anterior. En 1898 en la Secció arqueològica hi ha, entre moltes
altres, tres conferències sobre ceràmica pronunciades per Bo-
dría, per Tramoyeres i per Valls David.3 El mateix Efrén Bel-
trán, després de la de Francesc Dasí, en dictà una el 1900 sota
el títol Ceràmica valenciana.4 Eixe mateix any guanyà el
premi a la millor biografia en els Jocs Florals dedicada al
pintor Dasí.5
Aquesta biografia era molt recent perquè feia pocs anys que el
pintor havia mort i la memòria es mantenia en certa manera
encara íntegra. A més, segons l’autor, era amic personal de
Francesc Dasí i el coneixia bé, amb la qual cosa aporta algunes
dades inèdites. Com a col·leccionista domini sobre el tema,
tant pel que fa a la història de la taulelleria com sobretot en
qüestions tècniques i artístiques de l’època. No només obra
de Dasí en la seua col·lecció, a més a s ens explica que el
pintor l’assessorava en l’adquisició d’obres dels seus coetanis.
A l’hora d’estudiar la taulelleria valenciana, una referència im-
portant és el llibre de Rafael Valls David de 1894 La cerámica:
Apuntes para su historia, producte també d’una conferència.
Ara hem de sumar aquesta biografia sobre Dasí d’Efrén Bel-
trán, que a més de donar notícies sobre el pintor aporta moltes
dades de la segona meitat del segle XIX.
2 Almanaque de Las Provincias para 1900, pàg. 147-148.
3 Almanaque de las Provincias para 1899, pàg. 130.
4 IGUAL ÚBEDA, Antonio (1959): Història de Lo Rat-Penat en el LXXX aniversari de la seua
fundació i el LXXV dels Jocs Florals. València, Ajuntament, pàg. 132. També una altra
conferència sobre l’aragonès Francesc Aranda el mateix any.
5 Almanaque de Las Provincias para 1901, pàg. 355.
8
FRANCESC DASÍ I LA TAULELLERIA VALENCIANA DEL SEGLE XIX
Efrén Beltrán morí el juliol de 1901, però la seua col·lecció es
mantingué i el seu descendent amb el mateix nom, Efrén Bel-
trán, enginyer industrial, continuà la labor divulgativa. Per
exemple, exposà algunes obres en casa de Martínez Aloy du-
rant les tertúlies que aquest promovia. Entre les obres exposa-
des hi havia unes plaques amb paisatges pintades per Dasí
titulades La primavera i El matí, aquesta darrera esmentada al
manuscrit.6
6 Almanaque de Las Provincias para 1916, pàg. 217-219. En la publicació s’esmenta el fill
Francesc Dasí Esteve per error com a autor de les obres.
9
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.