ArticlePDF Available

L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a Catalunya

Authors:

Abstract and Figures

The Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni association in Catalonia The coastal fixed sands grassland of Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, comprises a community of great ecological interest due to its unique character. Up to now, its known distribution in Catalonia has been limited to the county of Baix Llobregat, where Bolòs (1962) described the association on the basis of a single inventory made in 1950. In the course of a dune vegetation study conducted in the province of Girona, new localities for this association were identified in the Alt Empordà and Baix Empordà counties, bringing the total number of localities to six. This paper presents 12 unpublished inventories that have enabled us to analyse the community from phytosociological and ecological perspectives. These backdune meadows are very limited in both distribution and extent, due to habitat destruction and the loss of natural dynamics. The variability of the association allows us to distinguish up to three new ecological varieties , always marked by the presence of Thero-Brachypodietea species. The community is ephemeral, in transition between Ammophilion arundinaceae dune units and Mediterranean vegetation, and is of great conservation interest as well as being highly threatened. Based on the observations and inventories made, this paper highlights the importance of these meadows and the need to increase our knowledge of them, in order to preserve them within a profoundly transformed coastline.
Content may be subject to copyright.
19
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
GEA, FLORA ET FAUNA
L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a
Catalunya
Jordi Bou Manobens* & Lluís Vilar Sais*
* LAGP-Flora i Vegetació. Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. Campus de Montilivi. 17003 Girona.
Autor per a la correspondència: Jordi Bou: A/e: jordi.bou.manobens@gmail.com
Rebut: 12.02.2021; Acceptat: 01.03.2021; Publicat: 31.03.2021
Resum
Els prats dels sorrals xats del litoral del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, constitueixen una comunitat de
gran interès naturalístic per la seva singularitat. La distribució coneguda ns el moment a Catalunya es limitava al Baix Llobregat, on Bo-
lòs (1962) va descriure l’associació a partir d’un sol inventari fet el 1950. En el decurs d’un estudi de la vegetació dunar de les comarques
de Girona s’han trobat noves localitats per aquesta associació a l’Alt Empordà i el Baix Empordà, arribant així a un total de sis localitats.
L’escrit presenta 12 inventaris inèdits que permeten analitzar la comunitat des dels punts de vista tosociològic i ecològic. Aquests prats
de rereduna tenen una distribució i extensió molt limitada degut a la destrucció de l’hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals. La
variabilitat de l’associació permet diferenciar ns a tres varietats ecològiques noves, sempre marcades per la presència d’espècies dels
Thero-Brachypodietea. Es tracta d’una comunitat efímera, de transició entre les unitats dunars de l’Ammophilion arundinaceae i la vege-
tació mediterrània llenyosa, amb un elevat interès de conservació i un alt grau d’amenaça. Mitjançant les observacions i inventaris fets,
l’escrit posa en rellevància aquests prats i la necessitat d’aprofundir en el seu coneixement per tal de poder preservar-los dins d’un litoral
profundament transformat.
Paraules claus: Hàbitat d’Interès Comunitari, Empordà, tosociologia, vegetació dunar, prat, Bartsia trixago, successió ecològica.
Abstract
The Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni association in Catalonia
The coastal xed sands grassland of Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962, comprises a community of great eco-
logical interest due to its unique character. Up to now, its known distribution in Catalonia has been limited to the county of Baix Llobregat,
where Bolòs (1962) described the association on the basis of a single inventory made in 1950. In the course of a dune vegetation study con-
ducted in the province of Girona, new localities for this association were identied in the Alt Empordà and Baix Empordà counties, bring-
ing the total number of localities to six. This paper presents 12 unpublished inventories that have enabled us to analyse the community from
phytosociological and ecological perspectives. These backdune meadows are very limited in both distribution and extent, due to habitat
destruction and the loss of natural dynamics. The variability of the association allows us to distinguish up to three new ecological varie-
ties, always marked by the presence of Thero-Brachypodietea species. The community is ephemeral, in transition between Ammophilion
arundinaceae dune units and Mediterranean vegetation, and is of great conservation interest as well as being highly threatened. Based on
the observations and inventories made, this paper highlights the importance of these meadows and the need to increase our knowledge of
them, in order to preserve them within a profoundly transformed coastline.
Key words: Habitat of Community Interest, Empordà, phytosociology, dune vegetation, grassland, Bartsia trixago, ecological succession.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (1): 19-28. 2021 ISSN 2013-3987 (online edition)
DOI: 10.2436/20.1502.01.68
Introducció
Els ecosistemes dunars del litoral català són un element
singular del patrimoni natural del territori, i ofereixen nom-
brosos serveis ecosistèmics (Defeo et al., 2009; Everard et
al., 2010; Valls et al., 2017; Rodríguez-Revelo et al., 2018),
entre els que destaquen ser una barrera de protecció pels hà-
bitats del litoral davant els temporals i l’erosió (Judge et al.,
2003; McLachlan & Brown, 2006; Pries et al., 2008; Taylor
et al., 2015). Per altra banda, la ora que contenen aquests
ambients és molt especíca, degut a les condicions ambien-
tals particulars d’aquest hàbitat. De fet, la vegetació dunar
és típicament coneguda per la seva zonicació paraŀlela a la
línia de costa, que es veu inuenciada per diversos factors
abiòtics com el vent, l’onatge, les marees, la salinitat del sòl,
la granulometria de les sorres, les dinàmiques costeres i la
morfologia dunar (Acosta et al., 2007; Doody, 2008; Iser-
mann, 2011).
La vegetació dels sistemes dunars a Catalunya ha estat es-
tudiada orísticament de forma força completa, tal com es
pot comprovar amb els nombrosos treballs publicats, (Braun-
Blanquet et al., 1936; Bolòs, 1950, 1962, 1967; Rivas Goday
20
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
& Rivas Martínez, 1958; Bech & Hernández, 1976; Lapraz,
1976; Perdigó & Papió, 1985; Curcó, 1990; Seguí, 1994;
Farràs & Velasco, 1994; Franquesa, 1995; Hoyo & González,
2001; Gesti, 2006; Seguí & Batriu, 2009; Vilar & Quintana,
2014). Gràcies a aquests treballs, es coneix amb prou detall
la composició típica de les associacions més abundants a les
dunes de Catalunya: Cypero mucronati-Agropyretum juncei
Kühnholtz-Lordat ex Br.-Bl. 1933, Ammophiletum arundina-
ceae Br.-Bl. (1921) 1933 i Crucianelletum maritimae Br.-Bl.
1933. En canvi no es el cas per altres comunitats de rereduna,
en part perquè estan pobrament representades al territori, a
causa dels impactes sobretot antròpics al litoral.
Actualment els sistemes dunars es troben entre els ecosis-
temes més amenaçats tant a nivell europeu com global (Hesp
& Martínez, 2007; Schlacher et al., 2007; Janssen et al., 2016;
Marcenò et al., 2018). Els factors que més amenacen la seva
biodiversitat són el desenvolupament urbanístic, seguit del
sobreús recreacional d’aquests espais (Janssen et al., 2016).
Durant les últimes dècades, les modicacions antròpiques
del paisatge litoral (Martí, 2005; Malavasi et al., 2013), con-
juntament amb el creixement de la indústria turística i totes
les activitats relacionades (Romano & Zullo, 2014; Mir-Gual
et al., 2015), han danyat severament els fràgils sistemes du-
nars (Garcia, 2019; Sperandii et al., 2019a). També s’han de
considerar la proliferació de les espècies invasores (Janssen
et al., 2016), que causen grans impactes sobre les comunitat
vegetals (Marcantonio et al., 2014; Del Vecchio et al., 2015a;
Sperandii et al., 2018). Per últim, no es pot ometre el context
de canvi climàtic, que pot afectar a la vegetació dunar alte-
rant el període vegetatiu, facilitant l’expansió d’espècies ter-
mòles, tant natives como exòtiques (Sobrino Vesperinas et
al., 2001; UNEP-MAP-RAC/SPA, 2010; Del Vecchio et al.,
2015b). Lamentablement, aquest context europeu es repeteix
a Catalunya on les últimes dècades es calcula que el 60 % de
sistemes dunars han desaparegut i que el 30 % s’han reduït de
dimensió, quedant només el 10 % en un estat de conservació
favorable (Garcia, 2019).
Al tractar-se d’hàbitats amb un grau alt d’amenaça, es de-
diquen molts esforços per a la seva conservació (Roig-Munar,
2016; Sperandii et al., 2019b). De fet, tots els hàbitats dunars
de Catalunya són hàbitats d’interès comunitari a nivell eu-
ropeu (HIC; CEE, 1992), amb les implicacions en gestió i
conservació corresponents. En el cas concret que pertoca en
aquest treball, el HIC 2240 Dunes amb prats d’anuals dels
Thero-Brachypodietalia, és un hàbitat representat a Catalu-
nya per una única associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum
holoschoeni que només era coneguda a una sola localitat al
delta del Llobregat. Aquesta associació va ser descrita per
Bolòs (1962), a partir d’un sol inventari publicat d’aquesta
comunitat (Bolòs, 1950), que inicialment s’havia identicat
com una forma del Crucianelletum maritimae on la succes-
sió ja havia avançat amb plantes del Thero-Brachypodion i
de les garrigues. La informació que es té sobre el Bartsia tri-
xaginis-Scirpoidetum holoschoeni és molt limitada degut a la
seva raresa i a què només es disposa de la interpretació to-
sociològica de l’inventari en qüestió que va fer Bolòs (1962)
i una breu descripció en el Manual dels hàbitats de Catalunya
(Carreras et al., 2017).
En el decurs d’un estudi per aprofundir en el coneixement
de les comunitats dunars a Catalunya, s’han realitzat tot un
seguit d’inventaris als sistemes dunars amb els que s’ha pogut
identicar per primer cop al litoral de l’Empordà la presència
del Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni fora del del-
ta del Llobregat (Fig. 1). Aquest estudi té un caire tosocio-
lògic, però també tracte aspectes claus de les dinàmiques del
paisatge dels sistemes dunars i aporta noves de dades sobre la
singularitat i l’interès de conservació d’aquesta comunitat.
Materials i mètodes
El territori estudiat en el present treball comprèn el litoral,
entre les comarques de l’Alt Empordà i del Baix Empordà.
Les localitats estudiades es troben dins del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter; a excepció d’un inventari de la Ro-
vina situat just a la perifèria de l’àmbit del Parc, però dins de
la xarxa Natura 2000. Una descripció detallada de les carac-
terístiques del territori es pot trobar a Gesti (2006), Vilar &
Quintana (2014) i Bou & Jover (2016).
L’estudi i la caracterització de les comunitats s’ha realitzat
mitjançant l’aixecament de 12 inventaris segons el mètode
sigmatista de Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1964), amb
la determinació de totes les espècies i una anàlisi i cataloga-
ció dels inventaris. Pel que fa a la denominació dels tàxons,
pel noms cientícs s’ha seguit la nomenclatura de la Flora
Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 1993), excepte per
les espècies que donen nom a l’associació. Alhora s’ha dis-
posat d’un inventari inèdit cedit per Jordi Carreras i Albert
Ferré d’un nou punt a la localitat de Gavà (Baix Llobregat).
Figura 1. Àrea d’estudi. En vermell, la localitat on ja es tenia constància
(Bolòs, 1950) del pradell de Bartsia trixago i, en groc, les noves locali-
tats que s’aporten en aquest estudi.
21
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
L'ASSOCIACIÓ BARTSIA TRIXAGINIS-SCIRPOIDETUM HOLOSCHOENI A CATALUNYA
Resultats i discussió
Descripció fitosociològica
Ass. Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bo-
lòs 1962 nom. corr. (art. 44) [Bellardio-Holoschoenetum aus-
tralis O. Bolòs 1962 nom. inept.]; pradell de Bartsia trixago
dels sorrals xats del litoral.
Prat d’anuals de sovint 30-70 cm d’alçària i amb un reco-
briment del sòl del 70-95 %, ric en teròts alguns de les quals
poden ser força abundants, com ara Lagurus ovatus o Rumex
bucephalophorus (Fig. 2). També s’hi fan alguns geòts pri-
maverals entre els quals algunes orquídies. Els hemicriptòts
són freqüents, tot i que tenen un rol secundari, com Dactylis
glomerata subsp. hispanica, mentre que la presència de ca-
mèts no és molt rica, però més o menys constant com en el
cas d’Helianthemum apenninum. Finalment, els faneròts no
hi són molt presents, però conjuntament amb algun camèt
(Ex: Thymus vulgaris) donen un aspecte diferencial respecte
la resta de vegetació dunar.
Pel que fa a les formes corològiques, les més freqüents són
les plantes mediterrànies i les pluriregionals (Fig. 3). Tot i
que la freqüència d’espècies exòtiques és baixa, a la localitat
hi hem observat Carpobrotus edulis, que es podria estendre
fàcilment per l’hàbitat.
Figura 2. Espectres de formes vitals de la comunitat en abundància re-
lativa i riquesa relativa. Abreviacions: MP, macrofaneròts; NP, nano-
faneròts; P, faneròts; H, hemicriptòts; Ch, camèts; Th, teròts; G,
geòts.
L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni
es diferencia per la presència de l’espècie característica Bart-
sia trixago, i per l’abundància dels tàxons propis de la Class.
Thero-Brachypodietea, entre els que cal destacar Scabiosa
atroporpurea, Trifolium scabrum, Catapodium rigidum i Si-
lene nocturna. Aquest conjunt de plantes sol anar acompanyat
d’espècies psammòles (Teucrium polium subsp. dunense o
Medicago littoralis) que diferencien l’associació respecte els
altres prats secs de l’aliança Thero-Brachypodion. També hi
ha plantes silicícoles de l’Ord. Helianthemetalia guttati, com
és el cas d’Helianthemum guttatum o Aira caryophyllea.
Cal destacar que a diferència dels inventaris del delta del
Llobregat de Bolòs (1950), cap dels inventaris actuals no té
presència de Scirpoides holoschoenus, essent només present
un tàxon característic de la Class. Molinio-Arrhenatheretea
(Linum angustifolium subsp. usitatissimum). Però si que
s’observa un clar caràcter de prat sec de l’All. Thero-Brachy-
podion que el separa de les comunitats de plantes arenícoles
que es troben en els sistemes dunars.
Figura 3. Espectres de les corologies de la comunitat en abundància
relativa i riquesa relativa. Abreviacions: Eur., eurosiberiana; Intro., in-
troduïda; Lateatl., late-atlàntica; Med., mediterrània; Plurireg., plurire-
gional.
Els pradells de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoscho-
eni de mitjana tenen una riquesa orística de 22 tàxons per
inventari, sense gaires espècies singulars. Cal destacar la pre-
sència d’Astragalus tragacantha, espècie protegida dins del
Pla d’Espais d’Interès Natural (Annex 3 del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, per el que s’aprova el Pla d’Espais d’In-
terès Natural. Espècies de la ora estrictament protegides)
com una planta singular dins dels espais naturals protegits
del Cap de Creus, Illes Medes i Baix Ter (Generalitat de Ca-
talunya, 2008).
Holotypus
Bolòs (1950: 50) [sub Crucianelletum maritimae Br.-Bl.
(1921) 1933 etapa avanzada de sucesión hacia el Trero-Brac-
hypodion]; designat a Bolòs (1962: Taula 22) [sub Bellardio-
Holoschoenetum australis] (art. 18).
Sintaxonomia
Associació descrita per Bolòs (1962) a partir d’un inventa-
ri del delta del Llobregat, amb el nom Bellardio-Holoschoe-
netum australis, que seguint l’article 44 del Codi Internacio-
nal de Nomenclatura Fitosociològica (Theurillat et al., 2021),
s’ha d’anomenar Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoe-
ni O. Bolòs 1962 nom. corr. El nom emprat a Bolòs (1962)
provenia de l’espècie característica de l’associació Bellardia
trixago, que actualment s’inclou dins del gènere Bartsia (Be-
nedí, 2009), així com d’anomenar el jonc boval Holoschoe-
nus vulgaris Link. i de considerar la varietat australis, però
actualment el tàxon s’anomena Scirpoides holoschoenus
(L.) Soják. i no hi ha un consens sobre el valor taxonòmic
d’aquesta raça, per la qual cosa s’opta per anomenar el sintà-
xon com a Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.
Els nous inventaris concorden amb la presència de plan-
tes de la Class. Thero-Brachypodietea observades ns ara, i
22
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
n’afegeixen de noves per aquesta associació. La diferència
més notable és l’absència de Scirpoides holoschoenus en el
nous inventaris, ja que a l’holotypus hi era força abundant.
Tanmateix, la composició orística global, l’ecologia i la co-
rologia coincideixen i permeten adscriure els nous inventaris
al Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.
Aquesta associació va ser descrita per Bolòs (1962) dins
l’All. Thero-Brachypodion, ja que es tractava de prats amb una
important riquesa d’espècies d’aquesta aliança. Posteriorment
Rivas-Martínez et al. (2001) proposen de situar aquesta asso-
ciació dins de l’All. Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl.
ex Tchou 1948, de l’Ord. Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl.
ex Tchou 1948, de la Class. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen
1937. Aquesta proposta no seria adequada si s’analitzen el
conjunt d’inventaris disponibles actualment, ja que hi ha poca
presència d’espècies de prats humits. Per aquest motiu, seguim
el criteri original proposat per Bolòs (1962).
Dins de l’associació hi distingim tres variants ecològiques:
Var. Catapodium rigidum. Variant típica i la més propera als
Thero-Brachypodion. Les espècies diferencials són: Catapo-
dium rigidum, Arenaria serpyllifolia i Petrorhagia prolifera.
Inv.: 1-9.
Var. Thymelaea hirsuta. Variant menys madura i més prope-
ra a l’Ammophilion arundinaceae. Les espècies diferencials
són: Thymelaea hirsuta i Medicago marina. Inv.: 12 i 13.
Var. Cistus albidus. Variant més madura de l’associació, amb
abundància d’espècies llenyoses. Les espècies diferencials
són: Cistus albidus i Pinus halepensis. Inv.: 10 i 11.
Existeix també un inventari a Bolòs (1950: 66), que l’autor
descriu com una fase de transformació del Crucianalletum
cap a l’associació rica en geòts. Després d’analitzar l’inven-
tari s’ha de concloure que es tracta també del prat de Bartsia
trixago, tot i que aquest tàxon és absent a l’inventari. De fet
al ser una fase en transformació, no es pot acabar d’identi-
car com a cap de les varietats ecològiques trobades.
Distribució
Les úniques localitats on s’havia observat aquesta asso-
ciació ns el moment eren al delta del Llobregat (Baix Llo-
bregat), al costat de l’estany de l’Illa, a uns 8-10 m s.n.m. i
a Gavà, a l’estany de la Murtra (Bolòs, 1950). Actualment la
primera d’aquestes localitats ha desaparegut, mentre que a la
segona s’han observat pradells de poca superfície (Jordi Car-
reras, com. pers.). Ara s’hi afegeixen les noves localitats de
les comarques de Girona, ampliant així l’àrea de distribució
de l’associació a l’Empordà. Les localitats de l’Alt Empordà
es troben aïllades entre si, la de més al nord a la Rovina a 0,8
m s.n.m. (Fig. 4), entre un ambient de maresmes i el sistema
dunar actiu, i la del sud al Bol Roig, en unes sorres consolida-
des sobre d’un penya-segat a 10 m s.n.m. En el cas del Baix
Empordà s’ha observat l’associació a dues localitats, però
també es troben aïllades per diversos elements. La localitat
de la Fonollera a 1 m s.n.m., se situa en una rereduna des-
connectada del cordó dunar, i a Ràdio Liberty hi ha diversos
rodals al llarg de l’espai (3-6 m s.n.m. De moment, només es
disposen d’inventaris de Ràdio Liberty. Si bé sempre es trac-
ta de pradells de dimensions reduïdes, en el cas de la Rovina
n’hi ha dos una mica més extensos de més de 2000 m2 cada
un (Bou et al., 2020).
També existeix una cita d’aquesta associació a Mallorca
de Martinez Taberner (1983), però de la qual no aporta cap
inventari.
Ecologia i dinàmica vegetal
Aquesta comunitat creix en els sorrals xats del litoral, en
reredunes estables, on les dinàmiques de les sorres són poc ac-
tives. La seva distribució potencial semblaria estar relacionada
a la distribució de Bartsia trixago i els prats secs dels Thero-
Brachypodietea, de manera que també podria créixer en altres
punts del litoral català, i en d’altres regions de clima mediter-
rani òptims per aquesta tipologia de tàxons. Actualment té una
distribució i extensió molt limitada, segurament degut a la des-
trucció de l’hàbitat i a la pèrdua de les dinàmiques naturals que
afavoreixen l’aparició d’aquests ambients, motiu pel qual ns
ara només s’havia localitzat en un sol punt de Catalunya.
Aquest alt grau d’impactes sobre la comunitat fa difícil l’es-
tudi de la seva ecologia, però a partir dels inventaris efectuats i
a l’observació de la seva variabilitat, es pot deduir aproximada-
ment la seva dinàmica vegetal. Al tractar-se d’una comunitat de
rereduna, l’associació semblaria presentar una successió similar
a la del Crucianelletum maritimae típic, que com més estable
és l’ambient, més plantes mediterrànies acaben colonitzant la
comunitat. En alguns casos hi ha dunes residuals colonitzades
per brolles o garrigues al litoral, però l’existència d’aquests prats
seria una sèrie successional alternativa. En aquests cas una sèrie
més lenta en el procés d’establiment de faneròts, possiblement
lligada a sòls més pobres en nutrients que no afavoreix l’establi-
ment de les plantes llenyoses. En aquests casos la successió por-
ta a l’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni,
que, com demostra la variant ecològica de Thymelaea hirsuta,
certa anitat amb el Crucianelletum maritimae. En aquests
inventaris s’observen amb certa freqüència alguns taxons més
propis del Crucianelletum maritimae (Thymelea hirsuta i Me-
dicago marina), els quals, a mesura que madura la comunitat,
van desapareixent a favor de plantes característiques dels Thero-
Brachypodietea, i acaben formant el Bartsia trixaginis-Scirpoi-
Figura 4. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a la
Rovina (Alt Empordà), envoltat de vegetació halòla.
J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
23
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
detum holoschoeni var. Catapodium rigidum. Aquest pradell
d’anuals va modicant el sòl, afavorint a la llarga l’entrada de
faneròts, com els pins i les estepes (Fig. 5), fenomen que acaba
transformant la comunitat cap al Bartsia trixaginis-Scirpoidetum
holoschoeni var. Cistus albidus. Aquesta última varietat ecològi-
ca seria més afí a les brolles, i faria pensar que la potencialitat
de l’associació estaria relacionada amb una brolla mediterrània i
amb pinedes secundàries.
Es tractaria, doncs, de comunitats efímeres de transició
entre les unitats dunars de l’Ammophilion arundinaceae i la
vegetació mediterrània. El nínxol ecològic compartit per les
plantes característiques de l’associació i l’aliança tindrien un
espai en el temps curt, ja que només creix en alguns sorrals
xats amb condicions determinades. Tanmateix, és necessari
aprofundir en aquestes condicions òptimes per tal de poder
detallar més l’ecologia de la comunitat, alhora que s’hauria
d’aprofundir més en la dinàmica vegetal d’aquest sintàxon
tan singular del sistema dunar de Catalunya.
Interès de conservació
El pradell de Bartsia trixago dels sorrals xats del litoral
només és present a sis localitats, i en la majoria de casos es
tracte de superfícies exigües, a excepció de la localitat de la
Rovina, on hi ha algun pradell més gran. La seva extensió
territorial i forma d’implantació territorial fan d’aquests prats
una comunitat de raresa notable. La composició orística
més típica d’aquesta comunitat (Bartsia trixaginis-Scirpoi-
detum holoschoeni var. Catapodium rigidum) presenta una
riquesa d’entre 22 i 29 tàxons per inventari, entre els quals
es pot trobar Astragalus tragacantha, espècie singular que
dóna un elevat interès naturalístic a l’hàbitat. Alhora, el grau
de maduresa és elevat, ja que és una comunitat de dunes xa-
des que segueix a les associacions dunars corresponents. És
per aquest motiu que l’hàbitat CORINE “16.229 Llistonars
(prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb te-
ròts, colonitzadors d’arenys marítims”, a la que s’atribueix
aquesta associació un Interès de Conservació (IC) de 16
sobre 24 (Carreras & Ferré, 2013). Tot i que tenint en compte
els nous inventaris el seu IC hauria de ser de 17, ja que la
riquesa sol ser superior a 20, de manera que el valor de “Ri-
quesa orística (biodiversitat)” (IC1) hauria de ser de 3, i no
pas de 2 com ns ara era considerat.
Les característiques de la comunitat també la fan molt vul-
nerable a pertorbacions i impactes. La seva raresa al territori
és una de les seves principals fragilitats, ja que qualsevol ti-
pus de situació pot comprometre fàcilment gran part de les lo-
calitats. A més, el seu caràcter efímer de pradell ric en teròts
fa que sigui una comunitat de transició molt sensible, on la
mateixa successió natural tendeix a transformar-la fàcilment.
L’entrada d’espècies llenyoses és clarament un element clau a
tenir en compte en l’ecologia i la seva conservació. Aquestes
característiques són especialment problemàtiques per una co-
munitat del litoral marítim català, on hi ha hagut una impor-
tant destrucció d’hàbitats durant el segle XX i a on la pressió
turística és molt elevada, ja que la combinació d’aquests dos
contextos representa una vulnerabilitat important. Per aquest
motiu, el grau d’amenaça considerat per l’hàbitat 16.229 es
de 3 (Carreras & Ferré, 2013). Tot i que observant els nous
inventaris el seu grau hauria de ser de 4, ja que el nombre de
localitats es menor de 20.
Durant la realitzacdels inventaris s’ha pogut comprovar
com aquests pradells estan situats a prop de platges d’eleva-
da freqüentació estival, amb paisatges profundament trans-
formats. En aquest sentit, la localitat de Ràdio Liberty és la
que té més minimitzada aquests impactes, ja que l’espai
l’accés tancat al públic. La localitat de l’estany de l’Illa és el
cas contrari, on l’ampliació de la tercera pista de l’Aeroport,
entre altres equipament, han transformat la vegetació de l’en-
torn (González et al., 2016), alterant de forma important la ve-
getació dunar (Jordi Carreras, com. pers.). Pel que fa als usos
actuals, també cal tenir en compte que la sobrepastura exis-
tent a la Rovina desafavoreix la conservació d’aquest pradell,
ja que empobreix la comunitat i afavoreix la presència de Pa-
rentucellia viscosa que acaba fent poblaments molt importants
(Bou et al., 2020). Com que en tots els casos es tracta d’espais
dins de la Xarxa Natura 2000, hauria de ser viable el control
d’aquests tipus d’impactes sobre la comunitat. De la mateixa
manera que en bona part del litoral, les espècies invasores són
una amenaça per aquests pradells, ja que en ocupar poca super-
fície, fàcilment poden quedar totalment coberts per especies
com ara Carpobrotus edulis, que a part d’aparèixer en un in-
ventari de Radio Liberty, també va ser observat a prop d’algun
inventari de la Rovina. En darrer lloc, cal considerar la pròpia
dinàmica natural d’aquesta comunitat, que tendeix a tancar-se,
desapareixent els prats actuals vers brolles i pinedes secundàri-
es. En el paisatge primitiu s’anirien formant nous ambients on
creixeria aquesta comunitat a la rereduna, però actualment les
dinàmiques dunars estan molt alterades, i només es produiria
el primer fenomen. Això implica la necessitat de més estudis
per poder planicar una gestió activa especica, segons els di-
ferents casos, i, si pot ser, la seva restauració.
Considerant l’elevat interès de conservació i el grau alt
d’amenaça, juntament amb les observacions fetes en aquest
estudi, es posa de manifest la necessitat de l’elaboració
d’unes bases estratègiques per a la preservació d’aquests pra-
dells singulars de reredunes. Per una gestió adequada de la
vegetació dunar de Catalunya és necessari, doncs, aprofundir
en el coneixement de l’ecologia d’aquests pradells de Bartsia
trixago, ja que són un element únic d’aquests ecosistemes.
Figura 5. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a la
Rovina (Alt Empordà), on en primer terme s’observa Pinus halepensis.
L'ASSOCIACIÓ BARTSIA TRIXAGINIS-SCIRPOIDETUM HOLOSCHOENI A CATALUNYA
24
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
Esquema sintaxonomic
Class. Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947
Ord. Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R. Mol. 1934
All. Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925
Suball. Parentucellenion latifoliae Bharucha 1933 em. nom. O.
Bolòs 1981
Ass. Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni O. Bolòs 1962
Seguim aquí l’esquema sintaxonòmic clàssic per aquest
sintàxon, si bé sembla que caldria incloure’l a la classe
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae (Rivas-Martínez et al.,
2001; Mucina et al., 2016).
Taula 1. Pradell de Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni.
Número d’inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Àrea estudiada (m2) 25 25 25 25 25 25 25 - - 25 25 25 25 -
Alçària de l’estrat arbori (m) 0 0 0 0 0 0 0 - - 12 8 0 0 12,5
Recobriment de l’estrat arbori (%) 0 0 0 0 0 0 0 - - 70 95 0 0 50
Alçària de l’estrat arbustiu (cm) 0 0 0 0 5 50 80 - - 200 50 0 100 -
Recobriment de l’estrat arbustiu (%) 0 0 0 0 0 10 10 - - 10 40 0 10 -
Alçària de l’estrat herbaci (cm) 70 70 70 70 70 30 50 - - 70 30 70 70 -
Recobriment de l’estrat herbaci (%) 90 90 90 90 95 80 90 - 70 50 20 60 60 60
Recobriment total de la vegetació (%) 90 90 90 90 95 90 90 - 70 100 100 60 60 60
Nombre d’espècies 29 27 32 22 22 22 23 24 21 17 17 15 14 28
Característiques de l’associació
Bartsia trixago 1 1 1 + + + + 2 + + + +
Característiques de l’aliança, l’ordre i la classe
Scabiosa atropurpurea + + + + + 2 2 +
Catapodium rigidum subsp. hemipoa + + + + 1 + +
Trifolium scabrum + + + + + +
Arenaria serpyllifolia + + + + 1
Silene nocturna + + + + +
Sedum album + + + +
Petrorhagia prolifera + + + +
Urospermum dalechampii + + + +
Cerastium pumilum + + + +
Linum strictum + + 2 1
Plantago albicans + 2 + +
Paronychia argentea + + (+)
Psoralea bituminosa 2 + +
Hedypnois rhagadioloides + + +
Vulpia myuros + + +
Helianthemum ledifolium + +
Brachypodium distachyon + +
Centaurea aspera 1 1
Asterolinon linum-stellatum 1 +
Hippocrepis multisiliquosa + (+)
Argyrolobium zanonii +
Filago pyramidata +
Hyparrhenia hirta 2
Leontodon taraxacoides +
Leontodon tuberosus +
Medicago minima +
Ophrys tenthredinifera 1
Reichardia picroides subsp. picroides +
Ruta chalepensis +
Espècies psammòles
Teucrium polium subsp. dunense + + + + + + (+) + 1 +
Medicago littoralis + + + + +
Pancratium maritimum + + + +
Thymelaea hirsuta + + 1
Elymus farctus subsp. farctus + +
Medicago marina + +
Echinophora spinosa + +
Ephedra distachya 1 +
Ononis natrix subsp. ramosissima + 2
Aetheorhiza bulbosa 1 1
Euphorbia terracina + +
J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
25
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
Número d’inventari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Crucianella maritima +
Cutandia maritima +
Cyperus capitatus +
Euphorbia paralias +
Rumex roseus +
Silene cf. niceensis +
Silene sclerocarpa +
Sporobolus pungens +
Vulpia membranacea subsp. fasciculata 2
Companyes
Lagurus ovatus + 2 + 1 1 3 3 + 1 + 2 1
Avena barbata + + + + + + + +
Helichrysum stoechas + + + + + 1 1 +
Dactylis glomerata subsp. hispanica + + + + + + +
Daucus carota subsp. maritimus + + + + + 1
Alyssum maritimum subsp. maritimum + + + + + +
Helianthemum apenninum subsp. apenninum + + + + + +
Plantago lagopus 1 + + + +
Sedum sediforme + + + 2 +
Cistus salviifolius + + 2 + 1
Linum angustifolium subsp. usitatissimum + + + +
Anagallis arvensis + + + +
Trifolium campestre + + + +
Blackstonia perfoliata + 1 + +
Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus 1 1 1 +
Aira caryophyllea + + +
Plantago crassifolia 2 + 1
Koeleria phleoides + 1 +
Thymus vulgaris + + +
Orobanche minor + 1 +
Dipcadi serotinum + + 1
Pinus halepensis (+) 1 +
Pistacia lentiscus + (+) +
Astragalus tragacantha 1 1 +
Scirpoides holoschoenus 3 3
Limonium narbonense + +
Artemisia campestris + +
Festuca glauca 1 +
Gladiolus sp. + +
Lathyrus cf. clymenum + +
Parentucellia viscosa + 1
Plantago coronopus + +
Polycarpon tetraphyllum + +
Psilurus incurvus + +
Cynodon dactylon + +
Sonchus tenerrimus + +
Eryngium campestre 1 +
Asparagus acutifolius 1 +
Pinus pinea + 3
Cistus albidus + +
Carpobrotus edulis (+) +
Corynephorus canescens + +
Helianthemum guttatum + +
Entre parèntesis quan el tàxon era present fora de l’inventari.
Companyes presents només en un inventari
1 Allium sp., Serapias lingua, Juncus bufonius, Sherardia arvensis.
4 Inula viscosa, Lathyrus ochrus, Plantago lanceolata, Trifolium angustifolium.
5 Asparagus ofcinalis, Olea europaea, Schoenus nigricans, Torilis arvensis.
6 Limonium virgatum 1.
7 Echinops ritro, Romulea ramiora, Rosmarinus ofcinalis.
8 Bromus cf. diandrus, Oryzopsis miliacea.
10 Euphorbia segetalis, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Yucca aloifolia.
12 Lavandula stoechas. Linum trigynum, Silene nutans.
13 Scrophularia canina.
14 Asphodelus stulosus, Clematis ammula, Muscari neglectum, Odontides lutea, Ophrys fusca, Sanguisorba sp., Vicia sp.
L'ASSOCIACIÓ BARTSIA TRIXAGINIS-SCIRPOIDETUM HOLOSCHOENI A CATALUNYA
26
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
Procedència dels inventaris
1 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
2 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
3 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
4 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
5 Castelló d’Empúries, sorrals de la Rovina, Alt Empordà EG1178 (11/05/2020)
6 l’Escala, Bol Roig, Alt Empordà EG1262 (25/05/2020)
7 l’Escala, Bol Roig, Alt Empordà EG1262 (25/05/2020)
8 Inventari inèdit de Jordi Carreras i Albert Ferré 2018 (Gavà, camí de la Pineda, Baix Llobregat DF1969)
9 Inventari publicat a Bolòs (1950) i Bolòs (1962) (Estany de l’Illa, Baix Llobregat)
10 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (8/06/2020)
11 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (8/06/2020)
12 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (19/06/2020)
13 Pals, Ràdio Liberty, Baix Empordà EG1648 (19/06/2020)
14 Inventari publicat a Bolòs 1950 (Estany de la Murtra, Baix Llobregat)
Agraïments
Volem agrair a Jordi Carreras i Albert Ferré la cessió d’un
inventari de vegetació i els comentaris aportats. Aquest es-
tudi s’ha realitzat dins de diferents projectes, però principal-
ment sota l’empara dels projecte ECOPLAYA del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-095677-
B-I00).
Bibliografia
Acosta, A., Ercole, S., Stanisci, A., Pillar, V. D. P. & Blasi, C. 2007.
Coastal vegetation zonation and dune morphology in some
Mediterranean ecosystems. Journal of Coastal Research 236:
1518-1524.
Bech, J. & Hernández, A. M. 1976. Estudios sobre suelos y
vegetación del delta del Llobregat. Collectanea Botanica
(Barcelona) 10: 33-105.
Benedí, J. 2009. Bartsia L. P. 501-505. In: Benedí, C., Rico, E. &
Güemes, J. (eds). Flora iberica 13. Real Jardi Botánico. CSIC.
Madrid.
Bolòs, A. 1950. La vegetación de las comarcas barcelonesas.
Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Barcelona. 579 p.
Bolòs, O. 1967. Comunidades vegetales de las comarca próximas al
litoral situadas entre los los rios Llobregat y Segura. Memorias la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 38 (1): XX.
Bolòs, O. 1962. El paisaje vegetal barcelonés. Cátedra ciudad de
Barcelona. Barcelona. 192 p.
Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R. M. & Ninot, J. M. 1993. Flora
manual dels Països Catalans. Editorial Pòrtic, Barcelona. 1247 p.
Bou, J. & Jover, M. 2016. Cartograa digital dels hàbitats
CORINE i dels Hàbitats d’Interès Comunitari del Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, escala 1:10.000.
Disponible en: http://atzavara.bio.ub.edu/geoveg/docs/Memoria_
cartograa_habitats_Montgri2016.pdf. [Data de consulta: 11
gener 2021]
Bou, J., Vilar, L. & Quintana, X. 2020. Cartografía digital de los
hábitats de la Rovina, escala 1:5.000. Universitat de Girona.
Informe técnico para Tragsatec. 55 p.
Braun-Blanquet, J. 1964. Panzensoziologie Grundzüge der
Vegetationskunde. Springer Vienna. Vienna. 631 p.
Braun-Blanquet, J., Font Quer, P., Braun-Blanquet, G., Frey, E.,
Jansenm, P. & Moor, M. 1936. L’excursion de la SIGMA en
Catalogne (Pâques 1934). Communication SIGMA num. 38. 37 p.
Carreras, J. & Ferré, A. 2013. Avaluació del grau d’amenaça i de
l’interès de conservació dels hàbitats de Catalunya. Universitat
de Barcelona. Barcelona. 130 p.
Carreras, J., Ferré, A. & Vigo, J. (eds). 2017. Manual dels hàbitats
de Catalunya: catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el
territori català d’acord amb els criteris establerts pel CORINE
biotopes manual de la Unió Europea. 8 volums. Edició revisada.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
CEE. 1992. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de
1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y ora silvestres. Bruselas.
Curcó, A. 1990. La vegetació del Delta de l’Ebre (I): les comunitats
dunars (Classe Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. 1943). Butlletí del
Parc Natural del Delta l’Ebre 5: 9-18.
Defeo, O., Mclachlan, A., Schoeman, D. S., Schlacher, T. A.,
Dugan, J., Jones, A., Lastra, M. & Scapini, F. 2009. Threats to
sandy beach ecosystems: A review. Estuarine, Coastal and Shelf
Science 81 (1): 1-12.
Del Vecchio, S., Pizzo, L. & Buffa, G. 2015a. The response of plant
community diversity to alien invasion: evidence from a sand dune
time series. Biodiversity and Conservation. 24: 371-392.
Del Vecchio, S., Prisco, I., Acosta, A. T. R. & Stanisci, A. 2015b.
Changes in plant species composition of coastal dune habitats
over a 20-year period. AoB Plants 7: 1-10.
Doody, J. P. (ed). 2008. Sand dune inventory of Europe, 2nd ed.
National Coastal Consultants and EUCC – The Coastal Union,
IGU Coastal Commission. Peterborough. 685 p.
Everard, M., Jones, L. & Watts, B. 2010. Have we neglected the
societal importance of sand dunes? An ecosystem services
perspective. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater
Ecosystems 20: 476-487.
Farràs, A. & Velasco, E. 1994. Les comunitats vegetals de les zones
humides de l’Alt Empordà. In: Gosálbez, J., Serra, J. & Velasco,
E. (eds.) Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’Empordà.
Institució Catalana d’Història Natural (Treballs de la Institució
Catalana d’Història Natural 13). Barcelona. 228 p.
Franquesa, T. 1995. El paisatge vegetal de la península del cap de
Creus. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. 628 p.
Garcia, C. 2019. Els sistemes dunars de la costa catalana. Evolució
històrica, estat actual i potencial de restauració. Tesi doctoral.
Universitat de Girona. Girona. 270 p.
Generalitat de Catalunya. 2008. Decret 172/2008, de 26 d’agost, de
creació del Catàleg de ora amenaçada de Catalunya.
Gesti, J. 2006. El poblament vegetal dels Aiguamolls de l’Empordà.
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 862 p.
González, V., Hoyo, R., Seguí, J.M. & Valverde, A. 2016. Flora
J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
27
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
vascular del delta del Llobregat. Institució Catalana d’Història
Natural. 514p.
Hesp, P.A. & Martínez, M.L. 2007. Disturbance processes and
dynamics in coastal dunes. In: Johnson, E.A. & Miyanishi, K.
(ed.). Plant Disturbance Ecology: The Process and the Response.
Academic Press, Elsevier. 720p.
Hoyo, R. & González, V. 2001. Anàlisi de l’estat de la vegetació
i catàleg orístic del paratge de la pineda de Cal Francès i la
seva zona litoral (Viladecans, Delta del Llobregat). Spartina 4:
79–106.
Isermann, M. 2011. Patterns in species diversity during succession
of coastal dunes. Journal of Coastal Research 27: 661-671.
Janssen, J.A.M., Rodwell, J.S., García Criado, M., Gubbay, S.,
Haynes, T., Nieto, A., Sanders, N., Landucci, F., Loidi, J.,
Ssymank, A., Tahvanainen, T., Valderrabano, M., Acosta, A.,
Aronsson, M., Arts, G., Attorre, F., Bergmeier, E., Bijlsma,
R.J., Bioret, F., Biţă-Nicolae, C., Biurrun, I., Calix, M., Capelo,
J., Čarni, A., Chytrý, M., Dengler, J., Dimopoulos, P., Essl, F.,
Gardfjell, H., Gigante, D., Giusso Del Galdo, G., Hájek, M.,
Jansen, F., Jansen, J., Kapfer, J., Mickolajczak, A., Molina, J.A.,
Molnár, Z., Paternoster, D., Piernik, A., Poulin, B., Renaux,
B., Schaminée, J.H.J., Šumberová, K., Toivonen, H., Tonteri,
T., Tsiripidis, I., Tzonev, R. & Valachovič, M. 2016. European
Red List of Habitats. Part 2. Terrestrial and Freshwater Habitats.
European Union. Luxembourg. 44 p.
Judge, E.K., Overton, M.F. & Fisher, J.S. 2003. Vulnerability
Indicators for Coastal Dunes. Journal of Waterway, Port, Coastal,
and Ocean Engineering 129: 270–278.
Lapraz, G. 1976. Recherches phytosociologiques en Catalogne.
Collectanea Botanica X: 205–279.
Malavasi, M., Santoro, R., Cutini, M., Acosta, A.T.R. & Carranza,
M.L. 2013. What has happened to coastal dunes in the last half
century? A multitemporal coastal landscape analysis in Central
Italy. Landscape and Urban Planning 119: 54–63.
Marcantonio, M., Rocchini, D. & Ottaviani, G. 2014. Impact of alien
species on dune systems: a multifaceted approach. Biodiversity
and Conservation 23: 2645–2668.
Marcenò, C., Guarino, R., Loidi, J., Herrera, M., Isermann, M.,
Knollová, I., Tichý, L., Tzonev R.T., Acosta, A.T.R., Fitzpatrick,
U., Iakushenko, D., Janssen, J.A.M., Jiménez-Alfaro, B., Kącki,
Z., Keizer-Sedláková, I., Kolomiychuk, V., Rodwell, J.S.,
Schaminée, J.H.J., Šilc, U. & Chytrý, M. 2018. Classication of
European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied
Vegetation Science 21: 533–559.
Martí, C. 2005. La transformació del paisatge litoral de la Costa
Brava: Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat
actual i prognosi de futur. Tesi doctoral. Universitat de Girona.
Girona. 631p.
Martinez Taberner, A. 1983. La franja dunar de la badía d’Alcúdia
(Mallorca) I. Estat actual de la maquia de Juniperus oxycedrus
L. subsp. macrocarpa (Sibth. et S.) Ball. Bolletí de la Societat
d’Història Natural de les Balears 27: 7–22.
Mclachlan, A. & Brown, A.C. (eds). 2006. The ecology of sandy
shores. Elsevier. Burlington. 392p.
Mir-Gual, M., Pons, G.X., Martín-Prieto, J.A. & Rodríguez-Perea,
A. 2015. A critical view of the Blue Flag beaches in Spain using
environmental variables. Ocean and Coastal Management 105:
106–115.
Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J., Raus, T., Čarni,
A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., García, R.G., Chytrý,
M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniëls,
F., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovič,
M. Schaminée, J., Lysenko, T., Didukh, Y., Pignatti, S., Rodwell,
J., Capelo, J., Weber, H., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar,
C., Hennekens, S. & Tichý, L. Vegetation of Europe: hierarchical
oristic classication system of vascular plant, bryophyte, lichen,
and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (S1):
3-264.
Perdigó, M.T. & Papió, C. 1985. La vegetación litoral de
Torredembarra (sud de Catalunya). Collectanea Botanica 16:
215–226.
Pries, A.J., Miller, D.L. & Branch, L.C. 2008. Identication of
Structural and Spatial Features that Inuence Storm-Related
Dune Erosion along a Barrier-Island Ecosystem in the Gulf of
Mexico. Journal of Coastal Research 4: 168–175.
Rivas-Martínez, S., Fernández-González, F., Loidi, J., Lousã, M.
& Penas, A. 2001. Syntaxonomical checklist of vascular plant
communities of Spain and Portugal to association level. Itinera
Geobotanica 14: 5–341.
Rivas Goday, S. & Rivas Martínez, S. 1958. Acerca de la
Ammophiletea del Este y Sur de España. Anales del Instituto
Botánico A. J. Cavanilles. XVI: 549–564.
Rodríguez-Revelo, N., Espejel, I., Arredondo García, C., Ojeda-
Revah, L. & Sánchez-Vázquez, M.A. 2018. Environmental
Services of Beaches and Coastal Sand Dunes as a Tool for Their
Conservation. In: Botero, C., Cervantes, O. & Finkl, C.W. (eds)
Beach Management Tools - Concepts, Methodologies and Case
Studies. Springer International Publishing AG.
Roig-Munar, F.X. (ed). 2016. Restauració i gestió de sistemes
dunars. Esudi de casos. Càtedra de Geograa i Pensament
Territorial. Girona. 222p
Romano, B. & Zullo, F. 2014. The urban transformation of Italy’s
Adriatic coastal strip: Fifty years of unsustainability. Land use
policy 38: 26–36.
Schlacher, T.A., Dugan, J., Schoeman, D.S., Lastra, M., Jones, A.,
Scapini, F., Mclachlan, A. & Defeo, O. 2007. Sandy beaches at
the brink. Diversity and Distributions 13: 556–560.
Seguí, J.M. 1994. Alguns aspectes de la vegetació del Delta del
Llobregat. Direcció General del Medi Natural. DARP. Generalitat
de Catalunya.
Seguí, J.M. & Batriu, E. 2009. Línies d’estudi de la biodiversitat
al delta del Llobregat. Anàlisi, estructura i composició de les
comunitats vegetals psammòles. Any 2009. Consorci per la
Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.
Sobrino Vesperinas, E., González Moreno, A., Sanz Elorza, M.,
Dana Sánchez, E., Sánchez Mata, D. & Gavilán, R. 2001. The
expansion of thermophilic plants in the Iberian Peninsula as
a sign of climatic change. In: Walther, G.R., Burga, C.A. &
Edwards, P.J. (eds) “Finger- prints” of cliamte change. Kluwer
Academic/Plenum Publisher. New York. 184p
Sperandii, M.G., Bazzichetto, M., Acosta, A.T.R., Barták, V.
& Malavasi, M. 2019a. Multiple drivers of plant diversity in
coastal dunes: A Mediterranean experience. Science of The Total
Environment 652: 1435–1444.
Sperandii, M.G., Bazzichetto, M., Gatti, F. & Acosta, A.T.R. 2019b.
Back into the past: Resurveying random plots to track community
changes in Italian coastal dunes. Ecological Indicators 96: 572–
578.
Sperandii, M.G., Prisco, I. & Acosta, A.T.R. 2018. Hard times for
Italian coastal dunes: insights from a diachronic analysis based
on random plots. Biodiversity and Conservation 27: 633–646.
Springer Netherlands.
Taylor, E.B., Gibeaut, J.C., Yoskowitz, D.W. & Starek, M.J. 2015.
Assessment and Monetary Valuation of the Storm Protection
Function of Beaches and Foredunes on the Texas Coast. Journal
of Coastal Research 315: 1205–1216.
L'ASSOCIACIÓ BARTSIA TRIXAGINIS-SCIRPOIDETUM HOLOSCHOENI A CATALUNYA
28
Butlletí ICHN 85 (1), 2021
GEA, FLORA ET FAUNA
Theurillat, J.,Willner, W., Fernández‐González, F., Bültmann, H.,
Čarni, A., Gigante, D., Mucina, L. & Weber, H. 2021. International
Code of Phytosociological Nomenclature. 4th Edition. Applied
Vegetation Science 24 (1): 1-62.
UNEP-MAP-RAC/SPA. 2010. Impact of climate change on marine
and coastal biodiversity in the Mediterranean Sea: current state
of knowledge. RAC/SPA Edit. Tunis. 28 p.
Valls, J.F., Rucabado, J., Sardá, R. & Parera, A. 2017. The beach
as a strategic element of governance for Spanish coastal towns.
Journal of Sustainable Tourism 25: 1338-1352.
Vilar, L. & Quintana X. (eds.) 2014. El poblament vegetal i els
hàbitats del massís del Montgrí, les illes Medes i la plana del
Baix Ter. Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis. Girona.
252 p.
J. BOU MANOBENS & L. VILAR SAIS
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Thesis
Full-text available
Coastal dune systems are located in the inner section of beaches and are essential parts of beach-dune systems. They become exclusive habitats for some animals and floristic species and work as a natural protection barrier for goods located near the shoreline. According to Habitats Directive from the European Union, dunes are habitats of Community interest and some dune environments are even considered of Priority interest. In Catalonia, 11 beach-dune restricted habitats have been identified which host 37 plants whose exclusive habitat are beach-dune systems. Apart from natural and protective functions, beaches also accomplish cultural and leisure role. Dune morphologies are dynamic environments of great ecological, biological, geological and landscape values, under constant natural and human disturbance. The accelerated intensification of economic activities along the coast during the last decades has led to an accelerated occupation of the coastal areas, particularly along the low-lying coastal stretches. Usually, urbanization processes causes the disappearance of the coastal dune systems. The artificialization and rigiditzation of the coast complicates beach-dune systems recovery after non-storm periods. Storms erosion produces dune scarp that recovers naturally during calm seasons. The disappearance of the dune landscape hinders the exchange of sediments between beach and dunes and endangers the littoral active zone. Sediment budget is also modified by the decrease in sediments provided by rivers and alongshore transport disruption. In this context of rapid change in beach-dune systems, the historical transformation in Catalan dune systems has been described and assessed. This research quantifies the change and points out its main causes. Likewise, the current dune morphologies are studied and classified according to morphological and ecological criteria. Finally, a set of check list indexes are developed with the objective of assessing the different parts that interact in the beach-dune system and establish the dune restoration potential of each system. Depending on this potential, beach-dune systems have been classified according to the most appropriate management measures. The results validated that human developed coasts in Catalonia show a high-degraded dune landscape. Along the last decades, dunes have disappeared from 60% of the beaches studied, whereas 30% of dunes have been reduced in extension, and only 10% have suffered fewer changes. Costa Brava is one of the most affected regions by dune degradation, closely followed by Barcelona province and Costa Daurada. The land cover changes analysis confirmed that reduction of dune habitat occurred due to urbanization processes and the prioritization of recreational functions against natural and protection ones. As a result of historical transformation, among 823 beaches that currently compose the Catalan shoreline, only 127 host some type of dune morphology comprising incipient dunes, dune ridges, dune ridges with semifixed dunes, ramp type dune, climbing dunes, fixed dunes and dune fields. The most extensive and developed dunes are located in the Ebre Delta, Costa Daurada, Pals Bay, Llobregat Delta and in the Gulf of Roses. Other dune systems are small-sized and associated to urban structures that impede their full development. Regardless of their volume and extension, the Catalan coastal dunes reflect, in general, an advanced status of degradation related to the lack of management focused on maintaining and restoring dune morphologies. Given this dune degradation, the application of the indexes proposed in this Thesis allowed to classify beaches of Catalonia in three groups according to the most suitable management measures: dune conservation, dune restoration, dune recovery and renaturalization of the dry beach. The results verify that the most part of studied beaches presents higher values in dune restoration potential index, which corresponds to urban and urbanized touristic beaches. Secondly, a group of beaches is defined for conservation measures and composed by natural beaches. A third group is proposed for dune recovery where dunes have been disappeared during the last decades and beaches present environmental characteristics good enough for dune development. Finally, it has been recommended the renaturalization of beaches in those systems whose environmental characteristics do not allow dune ridge development. These beaches are the ones made up of coarse sands with light winds.
Article
Full-text available
Aims Although many phytosociological studies have provided detailed local and regional descriptions of coastal dune vegetation, a unified classification of this vegetation in Europe and the Mediterranean Basin has been missing. Our aim is to produce a formalized classification of this vegetation and to identify the main factors driving its plant species composition at a continental scale. Location Atlantic and Baltic coasts of Europe, Mediterranean Basin and the Black Sea region. Methods We compiled a database of 30 759 plots of coastal vegetation, which were resampled to reduce unbalanced sampling effort, obtaining a dataset of 11 769 plots. We classified these plots by TWINSPAN, interpreted the resulting clusters and used them for developing formal definitions of phytosociological alliances of coastal dune vegetation, which were included in an expert system for automatic vegetation classification. We related the alliances to climatic factors and described their biogeographical features and their position in the coastal vegetation zonation. We examined and visualized the floristic relationships among these alliances by means of DCA ordination. Results We defined 18 alliances of coastal dune vegetation, including the newly described Centaureo cuneifoliae‐Verbascion pinnatifidi from the Aegean region. The main factors underlying the differentiation of these alliances were biogeographical and macroclimatic contrasts between the Atlantic‐Baltic, Mediterranean and Black Sea regions, along with ecological differences between shifting and stable dunes. The main difference in species composition was between the Atlantic‐Baltic and Mediterranean‐Black Sea regions. Within the former region, the main difference was driven by the different ecological conditions between shifting and stable dunes, whereas within the latter, the main difference was biogeographical between the Mediterranean and the Black Sea. Main conclusions The first formal classification of the European coastal dune vegetation was established, accompanied by an expert system containing the formal definitions of alliances, which can be applied to new datasets. The new classification system critically revised the previous concepts and integrated them into a consistent framework which reflects the main gradients in species composition driven by biogeographical influences, macroclimate and the position of the sites in the coast‐inland zonation of the dune systems. A revision of the class concept used in EuroVegChecklist is also proposed. This article is protected by copyright. All rights reserved.
Chapter
Full-text available
Ecosystem services (ES) are direct and indirect benefits of ecosystems that are not generally offered by markets and from which society obtains goods and services. ES are grouped according to four ecosystemic functions: regulation, provisioning, habitat and cultural. Our study aimed at identifying ES provided by beaches and coastal dunes in the Baja California Peninsula. ES were identified in a literature search in the international and local scientific bibliography databases. We used key words like: ES in Baja California, ES in beaches and ES in coastal dunes. We analyzed 350 selected papers. Explicit and implicit mentions to ES or to their elements were extracted from the reviewed documents; the assigned value represents the degree of importance of each ES: 0 (unimportant), 1 (low importance), 2 (medium importance) and 3 (high importance). The ES cultural function was the best documented, being mentioned in 40 publications. The habitat function was the most reported for the Pacific Ocean coast mainly refuge for flora and fauna. The functions of regulation of air quality and climate are equally analyzed in ten publications. The ES of erosion regulation, pollination, and water flow are only documented in the Gulf of California coastline. We concluded it is highly relevant to know the ES provided by beaches and coastal dunes in order to design and implement adequate management practices that conserve the ecosystem in order for it to continue providing ES to humans.
Article
Full-text available
Multi-year temporal studies are invaluable tools for monitoring changes in biodiversity through time. However, their applications in coastal ecosystems are still scarce. We investigated temporal trends in coastal dunes analyzing a set of 858 randomly-sampled georeferenced relevés performed between 2002 and 2015 along Central Italy’s sandy coastlines. Specifically, we explored changes in species richness and cover of targeted sandy habitats, we investigated trends in the cover of selected psammophilous native species and we assessed patterns of invasion by means of regression techniques. We observed a significant decrease in species richness and cover of the dune grasslands habitat. The species-level analysis confirmed a negative trend for two characteristic species of dune grasslands, Cutandia maritima and Medicago littoralis, while revealing a similar decline for Crucianella maritima and for Ammophila arenaria subsp. australis, key species of mobile dunes. The most striking trends emerged analyzing patterns in the cover of an invasive alien species, Carpobrotus sp., which showed a concerning increase in shifting dunes. In conclusion, our analyses reveal concerning changes involving dune grasslands, and at the same time hint at “early warnings” of degradation processes traceable in shifting dunes.
Article
Full-text available
Governance models and future strategic visions for Spain's beach social–ecological systems are assessed using an online questionnaire. Beaches continue to represent the most valuable attraction for Spanish coastal towns, but their strategic vision regarding the beach consists more of it being a profitable attraction and of maintaining the traditional “sun and sand” model, rather than of planning strategically. There are three trends looking to 2020. First, beach resorts are becoming linked with culture and heritage, gastronomy, events and ecotourism to enhance their attraction capacity and competitiveness. Second, the coastal towns plan to reduce the strain on beaches by increasing the number of square metres of sand per user. Third, they plan to reduce the strain of the seasonal population compared to the year-round population. Two indices (Beach Quality and Governance Quality) and two factors (Beach Management Proximity and Tourist Resource Expectations) were developed to assess municipal beach governance frameworks, enabling us to construct a typology of four municipal governance models. The country follows a classical public hierarchical model of beach management. Other than at the local scale, beaches are not strategically managed. There is a lack of implementation of adaptive measures, collective actions, integrated management, or policy learning.
Article
Full-text available
Aims: Syntaxonomic classification is widely used for vegetation survey in Europe. The long history of its use has produced many concepts and names of vegetation units that need to be revised and integrated into a single classification system. Here we (1) present a new, global hierarchical syntaxonomic systems of alliances, orders, classes of the Braun-Blanquet syntaxonomy for vascular plant, bryophyte, lichen and algal communities; (2) characterize all accepted syntaxonomic concepts in ecological and geographical terms, (3) link all available synonyms to these concepts, and (4) provide a list of diagnostic species for all classes of European vegetation. Location: Europe, Greenland, Arctic archipelagos, Canary Islands, Madeira, Azores and Cyprus. Methods: We reviewed about 10 000 bibliographic sources to compile the syntaxonomic systems of classes, orders and alliances, and species lists characterizing all classes. All known syntaxonomic concepts were critically evaluated by experts and their names revised according to the International Code of Phytosociological Nomenclature. Results: The newly compiled EuroVegChecklist is a syntaxonomic conspectus consists of systems of classes, orders, and alliances for the communities dominated by vascular plants (EVC1), bryophytes and lichens (EVC2), and algae (EVC3). EVC1 comprises 110 classes, 300 orders and 1088 alliances (with 4067 synonyms for all ranks); EVC2 27 classes, 53 orders and 137 alliances (with 410 synonyms for all ranks); EVC3 13 classes, 24 orders and 53 alliances (with 188 synonyms for all ranks). 13 289 diagnostic taxa were assigned to classes of EVC1, 2099 to classes of EVC2 and 346 to classes of EVC3. Information on each accepted syntaxonomic concept was made accessible through the software tool EuroVegBrowser. An expert system for an automatic identification of class membership based on the proportion of character species was also developed. Conclusions: The Conspectus is the first comprehensive and critical account of syntaxa synthesizing more than 100 years of classification effort of European phytosociologists. It aims at stabilizing the nomenclature of the syntaxa and of classification concepts for practical uses such as calibration of habitat classification used by the European Union, standardization of terminology for environmental assessment studies, management and conservation of nature areas, landscape planning and education.
Article
In light of the global biodiversity loss, syntheses of the available knowledge about drivers of biodiversity are becoming increasingly important. However, despite the high number of studies analyzing patterns of plant species diversity, few attempts have been made to synthesize findings within different ecosystems. In this work, the relative role of a wide set of predictors imputable to three conceptual-methodological domains (abiotic, human-mediated disturbance and landscape domain, hereafter AD, DD and LD) was simultaneously analyzed in 644 random plots distributed along the coastal dunes of Central Italy. Native species richness and focal species cover, both field-recorded, were used as response variables. Predictors pertaining to the three domains were derived from both field surveys and high-resolution remotely sensed imagery (LiDAR and orthophotos).To test how AD, DD and LD affect native species richness and focal species cover, a GLM and a linear model were fitted respectively. The three domains were then ranked according to their relative importance. Although the role of the three domains was always significant, they turned out to unequally contribute to the explanation of native species richness and focal species cover patterns. For Mediterranean coastal dune ecosystems, AD appears to be the key biodiversity driver, followed by DD and LD. Our results suggest that as long as human disturbance is limited, plant diversity will distribute according to species abiotic tolerances, regardless of habitat loss and fragmentation per se. Representing a first effort towards a synthesis of plant diversity drivers in coastal dunes, this work points to the importance, in Mediterranean coastal dune ecosystems, of zonation dynamics, whose occurrence should be addressed as a priority issue by efficient conservations strategies.
Article
Resurveying studies are commonly appreciated as a means to monitoring temporal changes in plant diversity. However, most of them still rely on phytosociological plots, which, although representing an invaluable source of data, can lead to biased estimates of vegetation changes. At the community-level, temporal changes can be quantified by means of beta-diversity measures. However, compositional variation can be the result of two different, often contrasting, processes: turnover and nestedness. In this context we test the effectiveness of resurveying approaches based on quasi-permanent plots in revealing temporal changes in herbaceous communities of Mediterranean coastal dune systems. Indeed, due to their being highly dynamic, coastal dunes can be considered ideal habitats for implementing such tools. In particular, we quantified temporal changes in species composition occurred over 10-15 years by calculating Sørensen index of dissimilarity and, in order to determine whether the change was really driven by species turnover, we partitioned Sørensen index into its two components of turnover and nestedness. At the same time, since diagnostic species are considered to be particularly sensitive to habitat modifications and helpful in assessing changes in the ecological structure of a community, we analyzed temporal changes in the occurrence and cover of diagnostic species of the investigated habitats. Results show that coastal dune communities of our study area underwent consistent changes during the analyzed time-span. Almost 25% of the historical plots disappeared. Major transformations, mainly driven by species turnover, involved upper beach communities, embryonic and mobile dunes, as revealed by the parallel analysis of beta diversity and diagnostic species. This work shows how resurveying approaches can efficiently reveal useful insights on vegetation dynamics, therefore providing a solid basis for the implementation of effective conservation strategies, especially in endangered habitats.
Article
Beaches and dunes dampen wave energy and protect against storm surge. This protection is not uniform and varies according to geomorphic characteristics along the coast. Barrier island communities should identify the protection afforded by beaches and dunes to better assess their vulnerability and inform decision making regarding management alternatives. Our study presents a classification identifying a theoretical level of protection that beaches and foredunes could provide against overwash resulting from a tropical storm or hurricane along Mustang and North Padre Islands, Texas. In addition, a monetary valuation of this protective function is estimated at a site level. The theoretical level of storm protection was determined by assessing the response of representative beach-dune profiles to a set of synthetic storms and identifying the storm level at which profiles were overwashed. A monetary value was then assigned to the storm protection function of beach-dune profiles using a replacement cost approach. The level of protection afforded by beaches and foredunes varies across the islands. Some areas are more vulnerable to overwash and inundation during low-intensity storms. About 50% of the assessed beach-dune profiles provide overwash protection against at least a 100-year storm. Areas with the highest protection levels (100 and 200 y) share the following characteristics: (1) they have high dunes (>4 m in elevation), (2) they are in largely undeveloped areas or where buildings are at least 150 to 200 m landward of the line of vegetation, and (3) they generally have a wider beach-foredune complex width. The total annual value of the storm protection function of beaches and foredunes is estimated to be141.4 million (USD 2013, replacement cost equivalent).