ArticlePDF Available

NASILJE U PORODICI U SVJETLU NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVA USAGLAŠENOST SA PRAVOM EU

Authors:
PRAVNE TEME, Godina 6, Broj 12, str. 60-67 60
UDK: 343.85:343.62-055.2(497.11) Pregledni•nau•ni•rad
343.85:343.54/.55-055.2(497.11)
NASILJE U PORODICI U SVJETLU NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA
U PORODICI REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVA USAGLAŠENOST SA PRAVOM
EU
MSc Jasmina Nikšić*
Apstrakt:
Nasilje• u• porodici• kao• društvena• devijacija javlja se tamo gdje solidarnost i
zaštita•trebaju•biti•najve i,•u•porodici.•Porodica,•pak,•kao•primarna•društvena•grupa•
ne•bi•trebala•biti•mjesto•gdje• e•nasilje•biti•vršeno.•Upravo•iz•ovih•razloga•porodi!no•
nasilje je pojava koja je inkriminisana u zakonodavstvu R. Srbije. Naime, nasilje u
porodici•regulisano•je•Krivi!nim•zakonikom,•Porodi!nim•zakonom,•a• pojedine•radnje•
iz•ovog•djela•prepoznaju•se•i•u•Zakonu• o• prekršajima.•U• cilju• zaštite• i• prevencije• od•
nasilja•u•porodici•R.•Srbija•je•otišla•korak•dalje,•usvojen•je•Zakon•o•spre!avanju•nasilja•
u porodici koji se primjenjuje od 1. juna 2017. g. U tom smislu, R. Srbija je u ovoj
oblasti•otpo!ela•sa• usaglašavanjem•pozitivnopravnih•propisa•sa•propisima•Evropske•
unije.
Klju!ne• rije!i:• nasilje• u• porodici,• Zakon• o• spre!avanju• nasilja• u• porodici,•
krivi!no•djelo,•pravo•Evropske•unije
Uvod
Nasilje u porodici je takav oblik kriminaliteta koji se, statisti!ki gledano, iz godine u
godinu, pove"ava. Ono što ga karakteriše jeste velika tamna brojka. Republika
Srbija ima dobar zakonodavni okvir po pitanju nasilja u porodici. Naime, ovaj oblik
ponašanja regulisan je u više zakonskih propisa gdje se pokušalo obuhvatiti i
zakonski regulisati što ve!i broj ponašanja koja potpadaju pod nasilje u porodici. Pa
je tako nasilje u porodici regulisano, najprije, Krivi"nim zakonikom R. Srbije ("Sl.
glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009,
121/2012, 104/2013 i 108/2014)), zatim Porodi"nim zakonom ("Sl. glasnik RS",
br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), a odre#eni oblici ponašanja
inkriminisani su Zakonom o prekršajima ($Sl. glasnik RS$, br. 65/2013, 13/2016 i
98/2016 - odluka US). Republika Srbija je, tako#er, novembra mjeseca 2016.
godina usvojila i Zakon o spre"avanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, 94/2016),
* Asistent na Depratmanu za pravne nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, e-mail:
j.pljakic@uninp.edu.rs.
Nasilje u porodici u svjetlu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije.... 61
dalje: Zakon, koji je stupio na snagu 1. juna 2017. godine i koji predstavlja još jedan
oblik zaštite od ovog oblika ponašanja u društvu.
Krivičnopravna i građanskopravna zaštita
Od vremena kada nasilje u porodici nije bilo posebno sankcionisano,
zna!ajan napredak na planu zaštite žrtava nasilja u porodici (koje su naj!eš"e žene,
deca, starije osobe dakle najranjiviji !lanovi društva) postignut je 2005. godine
donošenjem Porodi!nog zakona. Porodi!ni zakon po prvi put u porodi!nopravnoj
oblasti, u posebnom dijelu, uvodi odredbe o nasilju u porodici i porodi!nopravnoj
zaštiti žrtava nasilja.
Imaju"i u vidu da su posljedice nasilja u porodici teške telesne i duševne
patnje uglavnom žena i djece, te da su neka od tih djela posebno traumati!na za
žrtvu, u novo porodi!no zakonodavstvo uvrštene su materijalnopravne i
procesnopravne odredbe o zaštiti od nasilja u porodici. Smisao ovih odredbi jeste
da, prije svega, sprije!e da nasilje koje se ve" dogodilo u porodici bude nastavljeno
ili da eskalira u još opasnijem pravcu. Namjera zakonodavca u ovom slu!aju bila je
da djeluje preventivno i odvra"aju"e, kako ne bi došlo do ve"eg ugrožavanja života,
fizi!kog ili psihi!kog integriteta odnosno slobode jedne osobe ili ozbiljnog
narušavanja razvoja njene li!nosti.1
Porodi!ni zakon najprije u prvom, opštem dijelu, u glavi koja nosi naziv
Nasilje u porodici, u !lanu 10. stav 1. navodi da je zabranjeno nasilje u porodici, a
stavu 2. da svako ima, u skladu sa zakonom, pravo na zaštitu od nasilja u porodici.
Zatim, u devetom dijelu koji nosi naziv Zaštita od nasilja u porodici,
poglavlju pod nazivom Nasilje u porodici, u !lanu 197. odre#uje se šta šta se
podrazumijeva pod nasiljem u porodici u smislu ovog Zakona. Pomenuti !lan, u
stavu 1. kaže: „Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan
!lan porodice ugrožava tjelesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog
!lana porodice“, gdje se daje opšta odredba koja se to ponašanja mogu podvesti pod
nasiljem u porodici.
Zašti"ene vrijednosti po zakonskoj definiciji su tjelesni integritet, duševno
zdravlje i spokojstvo. Dok se u stavu 2. taksativno nabraja koji se to slu!ajevi
naro!ito smatraju nasiljem u porodici.
Nasilje u porodici na izvjestan na!in ima dugu tradiciju kojoj su pogodovali
patrijarhalni odnosi u porodici, zavisnost nekog !lana porodice od drugog i sl.
Me#utim, krajem XX stolje"a ovaj fenomen izdvojen je iz privatne sfere i postao je
društveni problem. Na taj na!in žrtve nasilja postaju predmet posebne pažnje
društva, a u tim okvirima i objekat krivi!nopravne zaštite.2
Prema Krivi!nom zakoniku iz 2005. godine ($Sl. glasnik RS$, br. 85/2005,
88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013),
1 Draškić Marija, Porodično pravo i prava deteta, Sl. glasnik, Beograd, 2007., str. 62.
2 Stojanović Zoran, Perić Obrad, Krivično pravo-posebni deo, osmo izdanje, Pravni fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. g., 212. str.
62 Jasmina Nikšić
nasilje u porodici se nalazi u glavi devetnaestoj koja isto tako nosi naslov Krivi!na
djela protiv braka i porodice (!l. 187-197.). U !lanu 194. Krivi!no djelo iz !lana 194.
KZ ima osnovni i nekoliko težih i jedan poseban oblik. Osnovni oblik iz stava 1.: “Ko
primjenom nasilja, prijetnjom da "e napasti na život ili tijelo, drskim ili bezobzirnim
ponašanjem ugrožava spokojstvo, tjelesni integritet ili duševno stanje !lana svoje
porodice, kazni"e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine” sastoji se u ugrožavanju
spokojstva, tjelesnog integriteta ili duševnog stanja !lana svoje porodice
primjenom nasilja da "e napasti život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem.
Ima više razloga zbog kojih se brak i porodica štite putem materijalnog krivi!nog
prava. Nesporno je da je porodica osnovno jezgro svakog društva koje je višestruko
zna!ajno. Me#utim, izvesni odnosi iz ove najuže "elije su od daleko šireg uticaja, pa
imaju zna!aja i za društvo u cjelini. Odatle i potreba njihovog usmjeravanja, a i
krivi!nopravne zaštite ukoliko se za tim ukaže potreba.3
Šta donosi novi Zakon o sprečavanju nasilja u pordici?
Zakon o spre!avanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS” 94/16) predstavlja
još jedan krug zaštite od nasilja u porodici u zakonodavnom sistemu Republike
Srbije. Kao lex specialis u ovoj oblasti on se najprije bavi mjerama koje "e
doprinijeti dosljednoj primjeni važe"ih zakonskih propisa i !vrš"u saradnju
nadlježnih institucija. Najve"i zna!aj ogleda se u tome što "e primjenom ovog
Zakona na opšti i jedinstven na!in biti ure#ena organizacija i postupanje državnih
organa i ustanova i time omogu"ava djelotvorno spre!avanje nasilja u porodici,
hitnu, blagovremenu i djelotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.
Idu"i ka evropskim integracijama R. Srbija je 2013 g. ratifikovala Konvenciju
Savjeta Evrope o spre!avanju i borbi protiv nasilja u nad ženama i nasilja u
porodici, Istanbulska konvencija iz 2011. godine. Osnovni cilj Konvencije Saveta
Evrope predstavlja uspostavljanje nulte tolerancije u Evropi u odnosu na nasilje
nad ženama i nasilje u porodici. Pravni doprinos Konvencije predstavlja !injenica
da ona obavezuje zemlje potpisnice da u svoja doma"a zakonodavstva unesu
propise o krivi!nom gonjenju odre#enih krivi!nih dela, kao što su: genitalno
saka"enje žena i djevoj!ica, prinudni brak, uznemiravanje li!nosti, prinudni abortus
i prinudna sterilizacija. Konvencij$ predst$vlj$ prvi region$lni pr$vni
me#un$rodno-pr$vni instrument n$ nivou Evrope z$ borbu protiv n$silj$ n$d
žen$m$ i porodi!nog n$silj$. Sveobuhv$tni cilj ove Konvencije je z$štit$ pr$v$
žrt$v$ n$silj$, prev$shodno n$silj$ n$d žen$m$ i ost$lih žrt$v$ n$silj$ u porodici, te
obejbje#ivanje n$jviše gnivo z$štite.
Zakon o spre!avanju nasilja u porodici upravo je rezultat dosljedne primjene
Zakona o potvr#ivanju konvencije Saveta Evrope o spre!avanju i borbi protiv
nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, /2013) kojim se ratifikuje
Konvencija Saveta Evrope o spre!avanju i borbi prtotiv nasilja u porodici i nasilja
3 Stojanović Zoran, Perić Obrad, Krivično pravo-posebni deo, XI izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd, 2006. g., 116. str.
Nasilje u porodici u svjetlu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije.... 63
nad ženama (dalje: Konvencija) od 11. maja 2011. godine. Upravo su glavni
mehanizmi zaštite i prevencije preuzeti iz pomenute Konvencije.
Cilj ovog zakona je da na opšti i jedinstven na!in uredi organizaciju i
postupanje državnih organa i ustanova i time omogu"i djelotvorno spre!avanje
nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i djelotvornu zaštitu i podršku žrtvama
nasilja u porodici.4
Definisanje rada na prevenciji novina je u našem zakonodavstvu, gdje se u
samom zakonu kaže da su nadlježni organi dužni da rade na prepoznavanju
okolnosti koje mogu dovesti do nasilja u porodici.
I ovaj zakon, pored Porodi!nog zakona (Sl. glasnik RS, "Sl. glasnik RS", br.
18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) koji to !ini u !l. 197. st. 3, definiše ko se
ima smatrati !lanom porodice odre"uju#i da je to lice sa kojim se u!inilac nalazi u
sadašnjem ili ranijem bra!nom ili vanbra!nom ili partnerskom odnosu ili prema
licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobo!noj liniji do drugog stepena ili
sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik,
hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedni!kom
doma#instvu (Zakon o spre!avanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016, !l. 3.,
st.3).
Disciplinska odgovornost ustanovljena je u !l. 6 Zakona gdje je odre"eno da
nepostupanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u rokovima koji su
odre"eni ovim zakonom predstavlja disciplinski prekršaj.
U oblasti informisanja Zakon name#e obavezu svim gra"anima da prijave
nasilje,a koja proizilazi iz obaveze državnih organa da informišu gra"ane. 5 Ova
obaveza predvi"ena je za sve gra"ane, ali prije svega za državne i druge organe,
organizacije i ustanove. Tako"er, Zakonom je ustanovljeno i pravo na obavještenje
(!l. 29.) žrtve nasilja u porodici o organima, pravnim licima i udruženjima koji joj
pružaju zaštitu i podršku, a od strane nadlježnih organa. Zakonom je tako"er
ustanovljeno i pravo na besplatnu pravnu pomo# (!l. 30.) kao i obaveza izrade
individualnog plana zaštite i podrške žrtvi (!l. 31). Pored davanja ovih uopštenih
obaveštenja, !lan 56. Konvencije Savjeta Evrope o spre!avanju i borbi protiv nasilja
prema ženama i nasilja u porodici, koju je država Srbija ratifikovala u okviru mjera
zaštite detaljnije je propisano obaveštavanje žrtve i to u slu!ajevima kada žrtve i
njihove porodice mogu biti u opasnosti, o privremenom ili trajnom puštanju
u!inioca na slobodu; obavještavnje o njihovim pravima i raspoloživim uslugama, o
ishodu njihovih prijava, o toku istrage ili postupaka, i o njihovoj ulozi u istima, kao i
o ishodu njihovog slu!aja. $injenica da je Republika Srbija ratifikovala ovu
Konvenciju zna!i da se gra"ani mogu pozivati direktno na odredbe konvencije,
odnosno da su profesionalci koji postupaju u slu!ajevima nasilja u porodici dužni
da omogu#e ostvarivanje šireg prava žrtve na obaveštavanje, daju#i joj sve gore
4 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016), čl.2.
5 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016), čl.22., Lice koje ima saznanja o
izvršenom krivičnom delu određenom ovim zakonom dužno je da to prijavi policiji ili javnom tužiocu.“
64 Jasmina Nikšić
navedene informacije.6 Specijalizovanoj obuci posve!ena je posebna glava Zakona o
spre"avanju nasilja u porodici. Nadlježni policijski službenici i javni tužioci,
zamjenici javnih tužilaca i sudije koji primjenjuju ovaj zakon dužni su da završe
specijalizovanu obuku prema programu koji donosi Pravosudna akademija. Upravo
ovaj !lan Zakona ukazuje na to da se žrtvama nasilja u porodici mora posvetiti
posebna pažnja, kao i to da lica koja rade ovu oblast moraju imati posebna znanja
kako bi bili u stanju da najprije prepoznaju, a zatim i adekvatno sprovedu sam
postupak.7
Saradnja u spre!avanju nasilja u porodici je klju! prevencije. Samim tim u
Zakonu je posve"ena jedna glava pomenutoj saradnji. U Zakonu se, najprije, govori
o licima odre#enim za vezu u u policijskoj upravi, osnovnom i višem javnom
tužilaštvu, osnovnom i višem sudu i centru za socijalni rad. Njihova obaveza je da
svakodnevno razmjenjuju obavještenja i podatke bitne za spre!avanje nasilja u
porodici, otkrivanje, gonjenje i su#enje za krivi!na djela odre#ena ovim zakonom i
za pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivi!nih dela
odre#enih ovim zakonom.8
Organizovanje i sastav grupe za koordinaciju na podru!ju svakog Osnovnog
javnog tužilaštva predvi#eni su !lanovima 24. i 25. Zakona. Grupu za koordinaciju i
saradnju !ine predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, policijskih uprava i centara
za socijalni rad, sa podru!ja za koje se grupa obrazuje. Grupa razmatra svaki slu!aj
nasilja u porodici koji nije okon!an pravosnažnom sudskom odlukom u
gra#anskom ili krivi!nom postupku, slu!ajeve kada treba da se pruži zaštita i
podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivi!nih djela iz ovog zakona,
izra#uje individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadlježnom javnom
tužilaštvu mjere za okon!anje sudskih postupaka. U rad grupe za koordinaciju
uklju!uju se i zdravstvene, obrazovne, vaspitne ustanove kao i ustanove koje mogu
pružiti pomo" žrtvi nasilja u porodici kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje,
Sigurne ku"e itd.
Nasilje u porodici je jedan dinami!an fenomen, koji se svakodnevno mijenja.
Lice koje nasilje vrši, nije nasilno svih 7 dana u nedjelji, niti svih 24 !asa u toku
dana, te ni jednom izvršena procjena rizika nije konstantna. Na!ini na koje se vrši
nasilje ponekad mogu biti indirektni, prikriveni, sofisticirani. Ono što je u jednom
trenutku moglo da izgleda kao sva#a, u drugom može biti ozbiljan vid kontrole i akt
nasilja. Samo svakodnevnom razmjenom informacija izme#u svih nadlježnih
organa i vršenjem ponovne procjene rizika mogu"e je sagledati komleksnost ovog
fenomena i pravovremeno i adekvatno reagovati.9
Hitne mjere su preventivne mjere koje su predvi#ene Zakonom o
spre!avanju nasilja u porodici, !l.17. Nadlježni policijski službenik donosi
nare#enje kojim izri!e hitnu meru u!iniocu koji je doveden u nadlježnu
6 https://iskljucinasilje.rs/mere-prevencije/, 1.12.2016. g.
7 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016), čl.28.
8 Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016), čl.24.
9 https://iskljucinasilje.rs/mere-prevencije/, 1.12.2016. g.
Nasilje u porodici u svjetlu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije.... 65
organizacionu jedinicu policije. Hitne mjere su: mjera privremenog udaljenja
u inioca!iz!stana!i!mjera!privremene!zabrane!u iniocu!da!kontaktira!žrtvu!nasilja!i!
prilazi joj. Hitna!mjera!koju!izri e!nadležni!policijski!službenik!traje!48! asova!od!
uru enja!nare"enja. Sud!može!hitnu!mjeru!produžiti!za!još!30!dana.!Hitne!mjere!su!
novina!u! našem! zakonodavstvu,!a!osnovni!cilj! im! je!da! preduprede i preventivno
djeluju!na!samog!u inioca!nasilja! u! porodici,!kao!i!pružanje!pravovremene!zaštite!
žrtvi.!
Hitnu mjeru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska u smislu Zakona o
spre avanju! nasilja! u! porodici,! nužno! je! razlikovati! i! od! mjere! iz! lana! 197.
Zakonika!o!krivi nom!postupku.!Naime,!dok!je!za!odre"ivanje!mjere!iz! l.!197!ZKP-
a!potrebno!da!postoji!osnov!sumnje!da!je!izvršeno!krivi no!djelo,!za!izricanje!hitne!
mjere!ne#e!se!tražiti!taj!uslov.!Dakle,!hitna!mjera!#e!mo#i!da!se!izrekne!i!kada!nema!
osnova! sumnje! da! je! izvršeno! krivi no! djelo.! Šta! više,! upravo! je! intencija!
zakonodavca!i!da!se!hitne!mjere!izri u!u!takvim!slu ajevima,!a!jedino!pod!uslovom!
da se procjenom rizika utvrdi da je to neophodno, odnosno da postoji opasnost od
ponavljanja nasilja.10
Zakon!donosi!i!obavezu!nadlježnih!organa!o! vo"enju!evidencije!podataka!o!
slu ajevima!nasilja!u!porodici!u! l.!32.!Nadlježna!policijska!uprava!vodi!evidencije!o!
prijavljenim!slu ajevima! nasilja!u! porodici! i! o! izricanju! i! izvršenju! hitnih! mjera!i!
izvršenju! mjera! zaštite! od! nasilja! u! porodici.! Evidenciju! o! slu ajevima! nasilja! u!
porodici!vode! i!osnovni! sudovi,!osnovna! javna! tužilaštva!i! centri!za! socijalni!rad.!
Evidencije! policijskih! uprava,! osnovnih! sudova,! osnovnih! javnih! tužilaštava! i!
centara za socijalni!rad!vode!se!u!elektronskom!obliku!i! ine!Centralnu!evidenciju!o!
slu ajevima! nasilja! u! porodici! koju! vodi! Republi ko! javno! tužilaštvo.! Podaci! se!
uvaju!u!evidencijama!i!u!Centralnoj!evidenciji!deset!godina!i!poslije!toga!brišu.
Dodatnu sigurnost u primjeni!Zakona!zakonodavac!daje!odredbama!u! l.!35.!
kojim se obrazuje Savjet za suzbijanje nasilja u porodici koji prati primjenu ovog
zakona!i! poboljšava! koordinisanje!i!djelotvornost!spre avanja! nasilja! u!porodici!i!
zaštitu!od!nasilja!u!porodici.!Savjet!obrazuje!Vlada,!a! ine!ga!predstavnici!državnih!
organa!i!ustanova!nadlježnih!za!primjenu!Zakona.
Zaključak
Nasilje u pordici je veoma rasprostranjena negativna društvena pojava na
!ijem suzbijanju se mora raditi sistemski i u dužem vremenskom periodu.
Donošenje novih Zakona i njihovo uskla"ivanje jesu svakako dobar na!in ka
ispunjavanju gore navedenog cilja ali to ne može i ne smije biti jedini put kojim se
kao društvo borimo protv ove pojave. Pored Zakonskih rješenja veoma bitna stavka
jeste i kaznena politika sudova gdje se u!inioci krivi!nih djela osu"uju na veoma
blage zatvorske kazne pa samim ti mi kazna gubi svoju primarnu svrhu, a to je
ne!injnje istog djela ponovo. Još jedan problem u radu sa u!iniocima ovih krivi!nih
10 https://iskljucinasilje.rs/mere-prevencije/, 1.12.2016. g.
66 Jasmina Nikšić
djela jeste i pitanje njihove resocijalizacije u ustanovama u kojima izdržavaju svoje
zatvorske kazne, ukoliko možemo govoriti o bilo kakvom obliku resocijalizacije.
Zakonski regulisan odnos službenika nadležnih instiucija prema žrtvi veoma !esto i
nije odgovaraju#i jer se dešava i da se sama žrtva okrivi za nastalu situaciju. Iz
aspekta žrtve problem sekundarne viktimizacije se pojavljuje kao goru#i gdje se
ona dešava kako u okviru sredine u kojoj žrtva živi, tokom samog postupka ali i
putem medija koji zarad senzacije i pove#anja !itanosti i gledanosti nerijetko bivaju
okrutni u svojim izveštajima. Iz ugla žrtve javlja se i problem nepoznavanja pravnih
propisa u ovoj oblasti, te nepoznavanja prava koja žrtva ima. I na kraju ali ustvari
na po!etku jeste podizanje svijesti o nasilju u porodici, na!inima prepoznavanja,
ohrabrivanje na prijavljivanje od stane gra"anstva, te rad na po!ecima tj. uzrocima
samog nasilja koje se dešava u najbitnijoj #eliji društva.
Literatura:
1. Draški# Marija, Porodi!no pravo i prava deteta, Sl. glasnik, Beograd, 2007.
2. Gasmi, G. (2012.). Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad
ženama i nasilja u porodici - Komentar-. Beograd: Ministarstvo rada i
socijalno politike.
3. Stojanovi# Zoran, Peri# Obrad, Krivi!no pravo-posebni deo, XI izdanje,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006. g.,
4. Zakon o spre!avanju nasilja u porodici (Sl. grasnik RS, 94/2016)
5. Zakona o potvr"ivanju konvencije Saveta Evrope o spre!avanju i borbi
protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, /2013)
6. https://iskljucinasilje.rs/mere-prevencije/, 1.12.2016. g.
Nasilje u porodici u svjetlu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije.... 67
FAMILY VIOLENCE IN THE LIGHT OF THE NEW LAW ON PREVENTION OF
VIOLENCE IN FAMILY OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND ITS COMPLIANCE
WITH EU LAW
MSc Jasmina Niksic
Abstract
Domestic violence as a social deviation occurs where solidarity and protection
should be the largest, in the family. The family, however, as the primary social
group should not be a place where violence should be done. For this reason
domestic violence is a phenomenon which is incriminated in the legislation of the
Republic of Serbia. In fact, domestic violence is regulated by the Criminal Code, the
Family Law, and specific actions from this paper can be identified within the Law
on Misdemeanors. In the direction of protection and prevention of domestic
violence, R. Serbia went one step further, adopted the Law on Prevention of
Domestic Violence, which starts with the application from 1 June 2017. In this
regard, Republic of Serbia in this area began with harmonization of the positive
legislation with EU regulations.
Keywords: domestic violence, the law on the prevention of domestic violence, a
crime, the European Union law
Article history:
Received: 24. 8. 2018.
Accepted: 30. 10. 2018.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ivanju konvencije Saveta Evrope o spre!avanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
  • Zakona O Potvr
Zakona o potvr"ivanju konvencije Saveta Evrope o spre!avanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", /2013)