BookPDF Available

Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag

Book

Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag

Abstract

Contributing authors: Sverker Sörlin, Mats Benner, Tobias Dalberg, Per Wisselgren, Linnea Hanell, Fredrik Bertilsson, Sara Edenheim, Louise Bringselius, Ulrika Bjare, Eugenia Perez Vico & Björn Hammarfelt. https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/humanvetenskapernas-verkningar.html
Innehåll
Förord.................................................. 7
LINuS SaLö, Sverker SörLIN & MatS BeNNer
Humanvetenskapernas kunskapspolitik
En inledning ................................................ 9
toBIaS DaLBerg
1. Ett elfenbenstorn i samhällets tjänst?
Humanisters och samhällsvetares uppdrag och
yrkesbanor under 1900-talets första hälft ......................... 35
Per WISSeLgreN
2. Vad gjorde kvinnorna när männen skrev
(samhällsvetenskapernas) historia?
Om könskodade passager, arenor och
kunskapspraktiker, 1900–1950.................................. 64
LINNea HaNeLL
3. Klarspråk som kommunikationsideologi
En länk mellan nordistik och statsbyråkrati ........................ 92
FreDrIk BertILSSoN
4. Från fä till folk
Införandet av en empiriskt bestämd människosyn
i den svenska civilförsvarsplaneringen............................ 120
LINuS SaLö
5. De nyvunna synsättens inympning
Modersmålsundervisningens tillblivelse
i Invandrarutredningen 1968–1974 .............................. 145
Sara eDeNHeIM
6. Forum för levande historia, historikerstriden
och den internationella realpolitiken .................. 173
MatS BeNNer
7. Vetenskap och politik som gränsarbete
Staten, akademin och kunskapen ................................ 200
LouISe BrINgSeLIuS
8. Oberoende forskning i det statliga
kommittéväsendet
Lärdomar från Tillitsdelegationens uppdrag i välfärdssektorn .......... 221
uLrIka Bjare & eugeNIa Perez vIco
9. Föreställningar om samverkan
Hur visioner om lärosätenas roll i samhället tagit sig
uttryck i högskolelagen ........................................ 251
BjörN HaMMarFeLt
10. Samverkans ovissa värde
Samhällelig interaktion som merit i nationalekonomi och historia ....... 281
Sverker SörLIN
Humanvetenskapernas verkningar
– större än vi förut vetat
En avslutande kommentar ..................................... 307
Chapter
This introductory chapter offers a meta-analysis of the scholarly discourse on populism and argues for a humanities-informed approach to populism, which can account not only for broader cultural perspectives on the phenomenon but also for "epistemic populism", an aspect that is often neglected in favor of political populism. Several topics, such as the relationship between populism and education and the de-polarizing role of the humanities, are tentatively explored and suggested as directions for further humanistic research on populism. The introduction also presents the organization of the book, with summaries of all ten chapters.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.