PreprintPDF Available

The Swede whose research found the 6th entrepreneurial archetype - Svensken som fann den 6e arketypen.

Authors:
  • Lindstrom & Partners.
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

According to research by Stefan Lindström, there are six different types of entrepreneurs. Read about the different profiles and do it behavioral profile test now done by 28,000 people. By the Editorial Board of www.foretagande.se The editorial staff of www.foretagande.se published in Entrepreneurship 2020-11-12 You may have wondered if you are an entrepreneur? Or you may have wondered if you have any qualities that you can use to develop a business. And what is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who takes an idea for a product or service, reflects on the risk or rather the chance, identifies the possibilities, gathers resources, plans, and implements the idea. - (Stefan Lindström) These have succeeded in changing the direction of something, designing new angles of approach, and creating new businesses and markets. Entrepreneurs are often described as creative and curious, with a high degree of independence and visionary thinking. Other characteristics can be a positive view at work and devotion. The list goes on. Like other people, entrepreneurs have different characteristics, which make them succeed in their tasks. In the research previously done in the field in the United States including at MIT; Massachusetts Institute of Technology, and many more, that there have been five different archetypes from which an entrepreneur creates his role, It is this research that is partly the starting point for the behavioral profile test- (www.entrepreneurprofiletest.com) -and the 6th archetype, the Work Style Entrepreneur as Stefan Lindström - specialist Entrepreneurial management was brought to light from this research. 1 Intro Are entrepreneurs a homogeneous group, or not ? If not, could one determine different characteristics or traits among entrepreneurs ? Many have wondered if one could measure different skills or traits or patterns as in one and or, from a homogeneous group. The challenge that here appeared is that not only has this research come up with the results that entrepreneurs are not one homogeneous group, but they can be categorized into 6 different major groups. 2 The first experiments with distinguishing these different profiles (later on referred to as archetypes), through existing behavioral or personality tests, did not prove decisive or crucial. Classic tests and parameters can possibly work on a scale to distinguish entrepreneurial versus not, or less likely entrepreneurial. But not to distinguish within the group of entrepreneurs. E.g., when measuring procrastination, none of the entrepreneurs gets an indication on that scale. So here the challenge was to find what to measure and what gives different and crucial results but still within the group. 3 background / history If we look for what these skills could be. An entrepreneur is a person who takes an idea for a product or service, reflects on the risk or rather the opportunity, identifies the possibilities, gathers resources, plans and implements the idea. These entrepreneurs have succeeded in changing the direction of something, designing new angles, and creating something new, in many cases new businesses and markets. Entrepreneurs are often described as creative and curious, with a high degree of independence and visionary thinking. This research came to this as autonomy, other qualities can be a positive view of work and dedication. The list goes on. Like other people, entrepreneurs have different characteristics, which make them successful in their tasks. If one focuses on what leads to seeking these opportunities, identifying possibilities etc. There are otherwise two basic paths here as in the field of entrepreneurship - opportunity or necessity – in this research the focus is on opportunity patterns, alone. By looking at different both traits and different skills e.g., -planning vs flexibility, holistic vs detail orientation, shortsighted vs long-sighted, impulsive vs-controlled behaviors, and a few more. (IP) https://entrepreneurprofiletest.com. This research came to the conclusion that there are 6 major categories that can describe entrepreneurs and then translate their behaviors into characteristics. These previous above-mentioned skills and more gave the results of how one could start to distinguish the different profiles, later on, referred to as - archetypes. E.g., just in one of these examples within these different measurements, is that the 6th archetype shows neither Extrovert nor Introvert, so-called Ambivert. Lindstrom's accumulated research on different archetypes in entrepreneurship later led to the creation of this test. All entrepreneur profiles. In short, this research has concluded that entrepreneurs can be distinguished into six different types or roles: Read all about them on : https://entrepreneurprofiletest.com/all-archetypes/
Svensken som fann
en 6:e
entreprenörstyp:
Vilken tillhör du?
Testa dig själv
Redaktionen www.foretagande.se i Entreprenörskap 2020-11-12 08:19
Enligt forskning av Stefan Lindström finns det sex olika
entreprenörstyper. Läs om de olika profilerna och gör det
beteendeprofiltest som nu gjorts av 25 000 personer.
av Redaktionen
Du har kanske funderat över om du är en entreprenör?
Eller så har du kanske funderat över om du har några egenskaper, som du kan
använda för att utveckla en verksamhet eller att utveckla företag.
Vad innebär det ordet entreprenör?
En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över
risken eller snarare chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar
och implementerar idén. - Stefan Lindström
Dessa lyckats med att ändra riktning på någonting, utforma nya infallsvinklar och
skapa nya affärer och marknader.
Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad
av självständighet och visionärt tänkande. Andra egenskaper kan vara en positiv syn
på arbete och hängivenhet. Listan kan göras lång.
I likhet med andra människor har entreprenörer olika egenskaper, som gör att de
lyckas med sina uppgifter. I den forskning som tidigare gjorts inom området i USA
bland annat på MIT; Massachusetts Institute of Technology, har man sedan längre tid
tillbaka kunnat utmönstra fem olika arketyper som en entreprenör skapar sin roll från,
s k arketyp.
Det är denna forskning som delvis är utgångspunkten för detta beteendeprofiltest
samt den 6:e arketyp, Arbetsstils-entreprenören som Stefan Lindström - specialist
Entrepreneurial management, bringat i dagen ur sin forskning.
"Efter min tid 2005 vid Boston University Entrepreneurial Institute och runt Bostons
”ecosystem” var det observationer jag gjorde där som var utgångspunkten för min
forskning inom entreprenologi." säger Stefan
Resultaten och denna 6:e arketyp presenterade han för första gången på The
International Conference of Thinking då 2009 i Malaysia.
The International Conference on Thinking är en tvärvetenskaplig konferens som
fokuserar på tänkande, lärande, pedagogik, hjärnforskning och nya mentala
modeller.
Konferenskommitteen är organiserad efter de olika områden som presenteras av
framstående forskare i viktiga brett definierade områden såsom Arts, Business,
Culture, Education, Health, Media, Sport och Politics. Som tvärgående tema finner vi
- Lärande, Innovation, Organisation och Ledarskap.
På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa
& medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.
Lindstroms ackumulerade forskning om olika arketyper inom entreprenörskap ledde
sedermera fram till skapandet av detta test.
Alla entreprenörsprofiler
I korthet har denna forskning kommit fram till att entreprenörer kan urskiljas i sex
olika typer eller roller: Uppstartentreprenören, Professionelle
entreprenören, Serieentreprenören, Livsstilsentreprenören eller Arbetsstilsentreprenö
ren. Samt uppfinnaren som i den uppdaterade versionen av EPT testet lanserat på
engelska 2020, döpts om till Innovatören.
Här är samtliga.
Uppstartaren
The starter - är en typ av entreprenör som närmast kan beskrivas som besatt av den
kreativa processen. Uppstartaren kallas ofta kort och gott startaren eller the starter.
Han/hon startar gärna bolag, bygger upp det snabbt och tröttnar lätt. Personen har
mycket "spring i benen", tänker gärna i språnget och är ofta först med det nya.
Uppstartaren älskar att sätta ihop delarna i ett nytt företag skapa prototyper- sätta
ihop teamet, få finansiering och befordra kunderna. När verksamheten är samlad och
igång som tänkt, förlorar Uppstartaren ofta sin initialt höga energi.
Ofta har denna Entreprenörstyp inte alltid förmåga att avsluta saker och ting och kan
därför ibland få svårt att tjäna pengar på företagets kärnidé.
Personen kan till exempel tänka sig att sälja det halvfärdiga bygget för att istället
starta ett nytt. Vidare har denne lätt för att entusiasmera sin omgivning och att sälja in
sin idé, eller rent av idéer.
Den professionelle
The professional denna typ av entreprenör är som regel långsiktig. Den
organisation eller bolag han/hon bygger skall gärna överleva entreprenören själv.
Dessa vill starta ett företag med en bra potential för tillväxt och sedan stanna i det
livet ut. Han/hon köper ofta upp bolag som Uppstartaren eller Innovatören skapat.
Den så kallade Professionelle arketypen genomgår ofta alla faser i
entreprenörskapet, och detta innebär att utveckla företagets olika faser från att starta
upp, till att nå resultat, genom förvaltningsfas till nya utvecklingsfaser. Detta kan
exempelvis innebära att bli publikt, dvs. etablerat och börsnoterat.
Denna arketyp kan även strategiskt välja en avgränsad profil eller nisch beroende av
marknadsstruktur eller teknisk komplexitet och problematik.
Arketypen innefattar en person med en allsidig förmåga och med utmärkande drag
av envishet och långsiktighet, som utgör huvuddragen i agerandet. Han/hon föredrar
ofta att arbeta med det genomtänkta i kombination med det långsiktiga.
Detta är en komplex arketyp som kräver mångsidighet samt förmåga till att kunna
utveckla sig själv för att klara av de olika krav som riktas mot henne/honom under de
olika faser som organisationen går igenom. Liksom Arbetsstilsentreprenören uppvisar
denne en såväl extrovert som introvert orientering. Ambivert! (= om man varken
föredrar introverta eller extroverta aktiviteter, utan istället väljer från gång till gång.)
Denna arketyp bygger ofta ett så kallat livsverk.
Serieentreprenören
The Serial - är en Entreprenörstyp som både vill ha och äta kakan. I detta inbegrips
en blandning av entreprenörstyperna Uppstartaren och den Professionelle.
Han/hon bygger ofta ett standardföretag som i regel ska säljas till en annan
entreprenör eller större koncern. Pengarna som serieentreprenören tjänar brukar
användas till att bygga ett nytt standardföretag som ersätter det tidigare. På sätt
säljer entreprenören "kakan" men har den kvar likväl. Om inte så kan de komma med
idéer som att utöka företagets geografiska eller produktomfattning. Ibland kan de
också starta ett ”kedjeföretag” eller så kallad franchise som affärsmodell.
Därav namnet serie-entreprenören.
Innovatören
The Innovator är en som inte alltid startar helt själv. Hon eller han har uppfinningen
som ledstjärna för sin aktivitet. Denne passar, eller upplever själva att de ofta eller
inte alltid passar in i stora organisationer, såtillvida organisationen inte är bra på att
plocka upp intraprenörskapet som det kan innebära.
Vanligt förekommande är därför att dessa, ibland nästan i frustration som motivator -
startar eget. Gärna då tillsammans med andra likartade arketyper med samma
intresse. För dessa är frihets- och rikedomssökande ofta en gemensam nämnare.
Denna Entreprenörsarketyp finnes ofta i branscher som IT, telekom, biotech och
green Tech. De har vanligtvis betydande teknisk kunskap men kan ibland behöva
någon med ekonomisk insikt eller intresse snarare, såväl som någon med kundfokus
för att få satsningen att lyckas fullt ut kommersiellt. Dessutom förvärvas och förfinas
gärna deras satsningar över tiden. Därav att deras verksamheter köps oftast upp och
renodlas efter hand.
De finner ofta nya idéer eller produkter längs vägen sin.
Livsstilsentreprenören
The Lifestyle - är en entreprenör som skapar företaget i sig, för sin egen skull i syfte
att skaffa och upprätthålla en speciell livsstil (därav namnet). För denna arketyp kan
god ekonomi vara en stark drivkraft, men personen kan också ha kärlek för god fritid
eller utlandsresor.
Denna arketyp driver oftast bolag med ett begränsat antal anställda, med högt
täckningsbidrag och starkt fokus på försäljning. De prioriterar ofta hög kreditvärdighet
framför satsningar på riskprojekt. Livsstilsentreprenörer betalar ofta i tid eftersom de
sällan har några kassaflödesproblem. Arketypen skiljer sig från de övriga i avseende
att företaget är till för entreprenören och inte tvärtom. Man låter därför företaget växa
begränsat.
Livsstilsentreprenören driver sitt företag med såkallat - kundnära fokus.
Arbetsstilsentreprenören
Detta är en entreprenör som är motpolen till Livsstilsentreprenören.
Arbetsstilsentreprenören njuter också av livet, men inte utanför själva arbetet lika
mycket som just Livsstilsentreprenören, - utan genom detta. Arbetet i sig, är själva
drivkraften!
Pengarna spelar därför mindre roll, eftersom arbetet i sig är så intressant och
stimulerande samt utvecklande.
Ofta driver dessa arketyper bolag utan anställda, eller med få anställda, lågt
täckningsbidrag och lägre fokus på försäljning eller omsättning är därför inte ovanligt.
Vidare kan Arbetsstilsarketypen ganska ofta ha uppfunnet något nytt eller utvecklat
en eller någon unik process, t.ex. affärsprocess, tillverkningsprocess, affärsmodell,
mm.
Dessa kan från början i vissas ögon framstå som såkallade ensamvargar, mer ser sig
inte som det, utan betraktar sig hellre som -individuella snarare än ensamma. Detta
kan bero på att arketypen kan uppvisa både en extrovert sida med även en introvert.
Även ambivert, som visade sig sent nu i Lindstroms senaste forskning och är, eller
kan ses som en tillgång för denna arketyp. Ambivert är något som Arbetsstilen delar
med den Professionella arketypen.
Arketypen Arbetsstil har hellre få än flera intresseområden, och har därför lättare att
fokusera på vissa delar i processer eller intresseområden än att alltid ha fokus
helhetsperspektivet. Detta i sig ger förutsättningar att lätt bli specialist på sitt område.
Testa vilken entreprenörstyp du är
Entreprenörstestet ger en djupare bild av de egenskaper hos dig som kännetecknar
några klassiska entreprenörstyper, s k ”arketyper” och ger en bild av din ”typ”. Du får
också information om styrkor och svagheter eller via detta självinsikts instrument
hellre såkallade utvecklingsmöjligheter, som finns för dig. Med den bild av dina
personliga egenskaper och hur de stämmer in i en arketyp, som du kan placeras in i
är det viktigt att vara medveten om att dina s k svagheter ofta kompenseras av
styrkor, som du inte tänker på. . Det är detta som ger dig din utvecklingspotential.
Vanliga anledningar till att själv göra EPT
Du som strävar efter att bli entreprenör
Du som ska driva eller starta ett nytt företag
Vill identifiera områden för utveckling
Man kan även bli utbildat i EPT samt en ackrediterad utövare. Numera och på senare
år används detta beteendeprofilstest även av ackrediterade personer inom syften
som - rekrytering, teamutveckling, teamsammansättning, vidareutveckling av
ledningsgrupper, personligutveckling utvecklingssamtalsmall, mm.
Viktigt att veta är att testet inte mäter om du passar som entreprenör eller inte. Det
ger dig bild av vilken eller vilka av de sex entreprenörsarketyperna som ligger
närmast dig. Och det mäter din självinsikt, (svarskongruens i % ) alltså hur väl du
känner till dina styrkor och svagheter. Testet försöker inte att bedöma om du är en
entreprenör eller inte.
+25 000 har gjort testet
Gör det här
Stefan talar på TEDx om sina arketyper
Svensken som fann en 6:e entreprenörstyp: Vilken tillhör du? Testa dig själv (foretagande.se)
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.