Technical Report

Göçmenlerle Çalışanlar için Kültürlerarası İletişim

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Bu çalışmanın amacı, “kültürlerarası iletişim” kavramına ilişkin temel unsurlar ve süreçler hakkında bilgi sağlayarak, göçmen ve sığınmacılarla çalışan, hizmet sağlayan kişilerin kültürlerarası iletişim üzerine farkındalıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktır. Çalışmanın ilk kısmında öncelikle kültür ve kültürlerarası iletişime ilişkin temel tanım ve kavramlara değinilmiştir. Kuramsal yaklaşımların anlatıldığı ikinci kısım sonrasında, sözlü ve sözsüz iletişim süreçleri açıklamıştır. Konu anlatımına kültürlerarası farklılıkların algılanma ve yorumlamasına ilişkin tartışmalarla devam edilerek, takip eden bölümde kültürlerarası iletişim becerisi geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur. Konu anlatımının son kısmında ise kültürlerarası iletişimde karşılaşılan sorunlara değinilerek, kültürlerarası iletişim konusu göçmenler, sığınmacılar ve göç alanında hizmet sağlayıcılar bağlamında ele alınmıştır.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology
  • E B Tylor
Tylor, E.B. (1871). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, andCustom. London: John Murray, s.1. https://books.google.com.tr/books?id=AucLAAAAIAAJ&hl=tr&source=gbs_navlinks_s.
Etnoloji Sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, s. 147
  • S V Örnek
Örnek, S.V. (1971). Etnoloji Sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, s. 147. https://turuz. com/storage/users/bey-1395/0706-Etnoloji_Sozlugu-Sedat_Veyis_Ornek-Ankara-1971.pdf.
Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür. Ankara: Ankara Kültür Merkezi Yayını
  • N Nirun
Nirun, N.(1994). Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür. Ankara: Ankara Kültür Merkezi Yayını. Ankara Üniversitesi Açık Ders, Kültür, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/56119/mod_resource/content/0/9.Kültür.pdf.
Farklılıklarla Yaşamak, s. 30
  • A Kartarı
Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak, s. 30.