PresentationPDF Available

COASTFRAG – Effekter av fragmentering og tap av habitater på økosystemer i kystsonen og betydningen for bærekraftig forvaltning i en verden i endring. Presentasjon for Miljødirektoratet

Authors:


 !
"
#$
"Det overordnede målet med COASTFRAG er å bidra til kunnskapsgrunnlaget som trengs for å sikre
økosystemtjenestene i de blå skogene og en langsiktig og bærekraftig blå vekst”
%"&'!
(')
*+,*+,
-.-+/-.-,
"&"$01&&&23&1!1&&"3&"45"&"!'441&
!6&$5&2!27&1&)-.-+)%
 !)('1!'.,).-)-.-+)

#$8#9:;<"&$)&5!")"4&
1')"!'44&5)&!!6)!&32)&5$&
27)2!&)1&!&=)
4$"!8"/9&;<)&3"&
4414481&>2;<14!"$0&!0
19$&>$<32&44)"?&5!3@&
9$"&>!8#;<
$4989!;<11!&A

508>$&>2;&38>&
$!;&B2$/38$>&B;&9!$(8>
(&($!;
 
!(&1!81!';&C!
!"#$#!
%%!&!"!
(
&
!
)
!C!
&

8;
$)
B'!


!)


&!
!C#
 !)
'"( 
)&!"!
&!
!&$'!!
&!
*+)
$D
!
$! !
!
8!$&E'!;&
!&$!
!!!'!
)
:
!F!
FF&!
!)
F))&&
!G!&FF))
&
($,!')!)%-#
('!
$$!
+
*+)
!$

&$&
!&!
$!$)
!$

$$!!!
)
B!!!$!

!
.$('"/(
%-#
+) 5
$$$!!
!$!!!H
-) 5!$

!'!&!!!
%!H
*) 5$!

$H
,) 5!!$
&!H
&0$(
!$1!$!
D)
#81;<!
!!&
!)
"/
'#9:
'
!'
7'<!!&$
&
 !$
!!!
$!'
B!
8/4!;<!
!$
&
!)$
8=4
;!8
=; !)
#:/1!8!/
"!
;<!
!&
 )
&0
!$!'):$&
!&$!&)
$$)B!
&''$
)
28Fucus vesiculosus;!
DD8#&!4!;&
'
"8Ascophyllum nodosum;!)
3*!#4!&'$
!!$$
!)B&'
)
91!$$!!Cystoseira)
B!!!! 
)
&0$(
$
!!!
8)$$
!;8)$'!$
$$;)
!!!<
8!&&&
!&$'&!)
!!!&$!4);
B!
"&&$$
8!;
B$'!!$!!$
! !$'
!&
D!)
-(
22I
2'info@coastfrag.org
#I
B!''!8
!;
-.-+/-.-,
(')*+,*+,
=<5)$&4/!<1))"!'448#9:&#0;)!<5)$&2)7)2!8#9:&#0;)
6(+0!!$'4)6(+0!!4&
153!4D!!
$!4/!)6(+0!!!41
$(4J4)
+)+%B
8!<$;
+)-%!4!
8!<2!;
678%)()0! $()
%#"($)$9$#
6:8.("%!))$;"#$#
)(!$(9#!
=<)"&4/!<)8#9:&#0;)!<1)"$0
81&>2;&)"8#9:&#0;
00!44!$4
!!04$4
$H94
!
0!4$$4H
'46(-0K$
4K$L+0
404$<4
!4)
60!!&
44$400
44$D!)
4$&00!!DM!
!N&M!!!NM!N
08-)+&!<"$0;)$4!
8-)-&!<";!4#0)
6=8.("%!))$;
!0($%!)#9$)$
#$9#& %(! (!
60!!
4J#08*)+&!<!;%O0J$
D!P*)-8!<2;<"!4O1&O
$P*)*)8!<"$0;<4!&O0J$O$
4!J&*),8!<";<#080J$!!;
"!48$!!;
=<)6)!&4/!<))18#9:&#0;)!<3)
28>$&;&1)"$081&>2;&)6)!&)
"8#9:&#0;
6!!4
!!4$
H0!4!$$
44H
'46(*0K$ 
4K$L-35
4;43
 344
4! 04$!
)
6>8.("%!))$!9!
)!(9)$
60!!
4J#08,)+&!<32)
;%OD
D!$!18,)-&!<;<
8D$4;
=<)&4/!<3)"8"/9&;)!<3)2)
8#9:&#0;&)8"/9&;
??$
4!4!!0!)
504!4
004!
H
'46(,0K$ 
4K$L*35<+
?+3<433
304$)
$O>?)-..Q)1(*-*<R*/RS
6@8(!9)")&!. ) (!
=<))&4/!<2)7)2!8#9:&#0;)
!<))8#9:&#0;&3)2
8>$&;)
60!!4!4$!!
$$H60!!T0T0
0!!T!T4!!
4H
'46(U0
K$4K$L,
534355
0 4$$
! 4&44
$ $44!4)
$D!)"!$
<GG))$)G/J!$G!G++-U.G-,VR.SS
60!!
4//!8U)+&!<;<
4!$!$$!!
48))4;&!
$$!4K$)
4$!44
8U)-&!<2;
"!$
6A89$%% 9)$
!%)$
=<1)1!89&9!;&4/!<5)")"4
8#9:&#0;&!!)
0!0!!!!
$!$4&
4&&$
!$!4)
Q)+%B!8!<1!;&4!)
'40
Q)-%4!!8!<
"4;
Q)*%BJ!8
!<1!;&4!)40
-.-+/-.-,
(')*+,*+,
22I
2'info@coastfrag.org
#I
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.