ChapterPDF Available

Abstract

Chemické názvoslovie a vzorce sú základným dorozumievacím prostriedkom v chémii. Tento sprievodca predkladá prehľadný súbor základných pravidiel na vytváranie názvov anorganických látok. Podkladom na jeho vytvorenie sú diela Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii a Názvoslovie anorganických látok aktualizované o novšie odporúčania IUPAC: Nomenclature of Inorganic Chemistry 2005 a Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry. Vzhľadom na špecifiká slovenčiny nie je možné použiť všetky odporúčania IUPAC, preto tu uvádzame len tie, ktoré sú ustálené.
STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM
ANORGANICKEJ CHÉMIE
Úvod.
Chemické názvoslovie a vzorce základným
dorozumievacím prostriedkom v chémii. Tento
sprievodca predkladá prehľadný súbor základných
pravidiel na vytváranie názvov anorganických látok.
Podkladom na jeho vytvorenie diela Ako tvoriť
názvy v anorganickej chémii1aNázvoslovie
anorganických látok2aktualizované onovšie
odporúčania IUPAC: Nomenclature of Inorganic
Chemistry 20053aBrief Guide to the Nomenclature
of Inorganic Chemistry4.Vzhľadom na špecifiká
slovenčiny5nie je možné použiť všetky odporúčania
IUPAC, preto tu uvádzame len tie, ktoré ustálené.
Značky anázvy prvkov. Homoatómové entity.
Slovenské názvy vsúčasnosti 118 chemických
prvkov. Značky prvkov píšeme vždy stojato (nie
kurzívou). Značky anázvy najnovšie pripravených
prvkov :112Cn – kopernícium, 113Nh – nihónium,
114Fl – fleróvium, 115Mc – moskóvium, 116Lv
livermórium, 117Ts – tenés, 118Og – oganesón
(vyslovujeme [ogaňesón]).
Jednoatómové aviacatómové entity zložené z
rovnakého druhu atómov, resp. ich iónov,
pomenujeme tak, že vyjadríme počet atómov (Tab.
1) a názov príslušného prvku. Ak ide o anión,
použijeme príponu -id-ový;ak ide o katión,
použijeme valenčnú príponu podľa oxidačného čísla
atómu daného prvku (Tab. 2). Ak oxidačné číslo nie
je celočíselné alebo je rôzne pre jednotlivé atómy
toho istého prvku, nábojové číslo entity vyjadríme
arabskou číslicou vzátvorke.
O2dikyslík; N monodusík; S8oktasíra
Na+sodný katión;Fe3+ železitý katión
Cl⁻ chloridový anión; I3trijodidový(1)anión
O2oxidový anión;
O22dioxidový(2−) anión, peroxidový anión
N3trinitridový(1−) anión, azidový anión
Základné číslovky Násobné číslovky
1mono --
2di 2×bis
3tri 3×tris
4tetra 4×tetrakis
5penta 5×pentakis
6hexa 6×hexakis
7hepta 7×heptakis
8okta 8×oktakis
9nona 9×nonakis
10 deka 10×dekakis
11 undeka 11×undekakis
12 dodeka 12×dodekakis
20 ikosa 20×ikosakis
24 tetrakosa 24×tetrakosakis
Tab. 1 Názvoslovné číslovkové predpony
Základné číslovky používame na vyjadrenie počtu
atómov jedného druhu:
P4tetrafosfor S2O72disíranový anión
Násobné číslovky používame na vyjadrenie počtu
skupín atómov, najmä viacjadrových katiónov,
aniónov a ligandov v zlúčeninách.
Používanie základných čísloviek je zaužívané aj pri niektorých
viacatómových entitách, ato najmä: H2Oako akva ligand aj v
hydrátoch,NH3ammin ligand, OHhydroxidy,hydroxido
ligand, CNkyanidy,kyanido ligand, CO karbonyl ligand.
Oxidačné číslo Zakončenie
prídavného mena
I -ny/-*
II -atý/-natý**
III -itý
IV -ičitý
V -ičný, -ečný
VI -ový
VII -istý
VIII -ičelý
Tab. 2 Valenčné prípony pre kladné oxidačné čísla atómov
* lítny, drasel** cínatý, berylnatý
Poznámka: V súčasnosti prebieha diskusia o zavedení ďalších
valenčných prípon pre pomenovanie entít ako napr. [IrIXO4]+
alebo [PtXO4]2+.6
Binárne zlúčeniny vodíka aodvodené ióny.
Binárne zlúčeniny vodíka rozdeľujeme na dve názvoslovné
skupiny. Hydridy binárne zlúčeniny vodíka s prvkami 1. 12.
skupiny, napr.: LiH hydrid lítny, LaH3hydrid lantanitý, CuH
hydrid meďný. Prvky 13.17. skupiny tvoria s atómom
vodíka diskrétne molekuly, ktoré pomenovávame jednoslovným
názvom podľa Tab. 3. Pre binárne zlúčeniny vodíka s prvkami
13.17. skupiny, ktorých atómy majú menšiu elektronegativitu
ako atóm vodíka, možno použiť aj dvojslovný názov podobne
ako pri ostatných prvkoch.
Pri zlúčeninách CH4,NH3, H2O a halogenovodíkoch
akceptované ich tradičné názvy. Pri halogenovodíkoch
používame ich systémové názvy len na vytvorenie názvov
katiónov, ktoré vo všeobecnosti vytvárame pridaním prípony
–ánium, resp. –ániový katión knázvu východiskovej binárnej
zlúčeniny, napr. H2F+– fluoránium. Pre niektoré katióny
akceptovateľné názvy spríponou –ónium (má pôvod v
substitučnom názvosloví):NH4+– amónium, amóniový katión,
amónny katión (azánium); H3O+– oxónium (oxidánium); H3S+
sulfónium (sulfánium). Pri ostatných katiónoch preferujeme
príponu –ánium, napr. H3Se+selánium, H3Po+polánium (názov
„polónium“ by bol nerozlíšiteľný od názvu prvku). Ióny
formálne odvodené od týchto katiónov pomenujeme tak, že
pomocou číslovkovej predpony (Tab. 1) vyjadríme počet
substituentov (Tab. 4), napr. F2Cl+– difluorochloránium; alebo
ich pomenujeme ako komplexné katióny (difluoridochloritý
katión, vide infra).
Pre lepšiu prehľadnosť môžeme názov tejto viacatómovej
skupiny uvádzať vzátvorke:
Al(PO3)3trisfosforečnan hlinitý
[Ag(NH3)3]2[SnF6]hexafluoridociničitan
bis(triamminstrieborný)
STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE (ZOHĽADŇUJE AKO ŠPECIFIKÁ NÁZVOSLOVIA V SLOVENČINE 1,2,5 TAK AJ
RELEVANTNÉ NÁZVOSLOVNÉ DOKUMENTY 3,4 IUPAC) SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV; SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IUPAC
1
Poznámka:IUPAC zaviedol koncept tzv. materských hydridov kvôli unifikácii
substitučného názvoslovia všetkých prvkov. Napríklad hypotetický hydrid SH6
názov λ6sulfán. Symbol λ označuje neobvyklú väzbovosť,číslo 6 v pravom hornom
indexe počet takýchto väzieb. Tento názvoslovný systém sa v slovenskom názvosloví
vyskytuje zriedkavo (napr. v názvosloví organokovových zlúčenín alebo niektorých
zložitejších kyselín7) a nie je vhodné nahrádzať ním aktuálne názvoslovné systémy.
Lukáš Krivosudský 1, Michal Galamboš 2, Jana Levická 3
Email: lukas.krivosudsky@uniba.sk
STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE (ZOHĽADŇUJE AKO ŠPECIFIKÁ NÁZVOSLOVIA V SLOVENČINE 1,2,5 TAK AJ
RELEVANTNÉ NÁZVOSLOVNÉ DOKUMENTY 3,4 IUPAC) SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV; SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IUPAC
13. XH314. XH415. XH316. H2X 17. HX
BH3
Borán
CH4
Metán
(Karbán)
NH3
Amoniak
(Azán)
H2O
Voda
(Oxidán)
HF
Fluorovodík
(Fluorán)
AlH3
Alumán
SiH4
Silán
PH3
Fosfán
H2S
Sulfán
HCl
Chlorovodík
(Chlorán)
GaH3
Galán
GeH4
Germán
AsH3
Arzán
H2Se
Selán
HBr
Bromovodík
(Bromán)
InH3
Indán
SnH4
Stanán
SbH3
Stibán
H2Te
Telán
HI
Jodovodík
(Jodán)
TlH3
Talán
PbH4
Plumbán
BiH3
Bizmután
H2Po
Polán
HAt
Astatovodík
(Astatán)
Tab. 3 Názvy binárnych zlúčenín prvkov skupín 13 – 17 s vodíkom
Ostatné binárne zlúčeniny.
Ide o zlúčeniny, ktoré obsahujú dve zložky – atómy
skladným aatómy so záporným oxidačným číslom – odvodené
od dvoch rozdielnych prvkov. Z hľadiska názvoslovia sem patria
aj niektoré viacprvkové zlúčeniny, tzv. pseudobinárne zlúčeniny,
ako napr. hydroxidy, kyanidy, peroxidy a pod. Poradie názvov
prvkov v názvoch binárnych anorganických zlúčenín je dané ich
elektronegativitami, pričom na prvom mieste je názov atómu s
väčšou, na druhom mieste je názov atómu smenšou
elektronegativitou. Názov atómu na prvom mieste (so záporným
oxidačným číslom) uvedieme s príponou -id, názov atómu na
druhom mieste (s kladným oxidačným číslom) vyjadríme
pomocou valenčnej prípony (Tab. 2).
CO2oxid uhličitý VCl5chlorid vanadičný
CaF2fluorid vápenatý GaAs arzenid galitý
Al(OH)3hydroxid hlinitý KCN kyanid draselný
Poznámka: Pre zlúčeniny vodíka akyslíka nepoužívame valenčné prípony, ale ich
genitívnu formu; napr. H2O2peroxid vodíka, OF2difluorid kyslíka.
Kyseliny. Deriváty kyselín.
Dvojslovné názvy vodných roztokov niektorých binárnych
zlúčenín (tzv. bezkyslíkaté kyseliny)zložené zpodstatného
mena kyselina, za ktorým nasleduje jednoslovný názov
zlúčeniny spríponou -ová (prípona -ová v tomto prípade
nevyjadruje oxidačné číslo VI):
HF·aq kyselina fluorovodíková
HCl·aq kyselina chlorovodíková
HCN·aq kyselina kyanovodíková
H2aq kyselina sírovodíková (kyselina sulfánová)
Názov kyslíkatej kyseliny so všeobecným vzorcom HIXO−II,
kde X je atóm kyselinotvorného prvku, pozostáva zpodstatného
mena kyselina a názvu kyselinotvorného prvku s valenčnou
príponou podľa oxidačného čísla jeho atómu (Tab. 2). Počet
atómov vodíka vyjadríme číslovkovou predponou (Tab. 1)
pred predponou hydrogen (s krátkym -e-) ak je vyšší ako 2 alebo
na zabránenie zámeny s inou kyselinou.
H2SO4kyselina sírová HClO4kyselina chloristá
H4P2O7kyselina tetrahydrogendifosforečná
HPO3kyselina monohydrogenfosforečná
H3PO4kyselina trihydrogenfosforečná
Názvy derivátov kyslíkatých kyselín odvodených formálnou
zámenou atómov alebo skupín =O, O,OH za iné atómy
alebo skupiny atómov sa tvoria substitučným názvoslovným
systémom, ato pričlenením názvov jednotlivých substituentov
(Tab. 4) pred názov východiskovej kyslíkatej kyseliny (alebo jej
aniónu).
Tab. 4 Substitučné názvy niektorých funkčných skupín
Funkčná skupina Názov
=S, Stio
F, Cl fluoro, chloro
NH2, =NH, ≡N amido, imido, nitrido
OOperoxo
HNO4= (HOO)NO2kyselina peroxodusičná
HSO3Cl kyselina chlorosírová
Katióny kyselín.
Ich názvy je najvhodnejšie tvoriť využitím adičného
názvoslovia, teda vymenovaním počtu oxido-, resp.
hydroxido- ligandov (príp.iných podľa Tab. 5)
na centrálnom atóme kyselinotvorného prvku, tento
uvedieme s príponou podľa jeho oxidačného čísla.
H4PO4+tetrahydroxidofosforečný katión
H2NO3+dihydroxido-oxidodusičný katión
H3SO4+trihydroxido-oxidosírový katión*
*Názvy ako „sulfátacídium“ a pod. nie sú systémové.
Anióny kyselín a soli.
Soli kyslíkatých kyselín sa od nich odvodzujú
odštiepením jedného alebo viacerých hydrónov (H+).
Názov aniónu sa stáva podstatným menom zloženým z
prídavného mena názvu pôvodnej kyseliny
spridaním prípony -an.Zachovaný základ valenčnej
prípony kyselinotvorného prvku poukazuje na oxidačné
číslo atómu tohto prvku. V názve katiónu soli (prídavné
meno) sa používa valenčná prípona na vyjadrenie
oxidačného čísla atómu prvku v katióne (Tab. 2). Počet
katiónov/aniónov sa vyjadrí číslovkovou predponou
(Tab. 1), obvykle ak je vyšší ako 2 alebo na zabránenie
zámeny siným iónom.
Al2(MoO4)3 tris(molybdénan) dihlinitý
Ba(ClO4)2 chloristan bárnatý
K2Cr3O10 trichróman didraselný
Be2XeO6 xenoničelan diberylnatý
NdPO4 fosforečnan neodymitý
K2H3IO6 trihydrogenjodistan didraselný
Zmiešané soli obsahujú viac druhov aniónov;podvojné,
potrojné,atď.soli obsahujú viac druhov katiónov. Ich
názvy vytvárame vymenovaním jednotlivých zložiek v
abecednom poradí, pričom názvy jednotlivých aniónov,
resp. katiónov oddelíme spojovníkom
a ich počet vyjadríme číslovkovou predponou (Tab. 1).
Názvy všetkých katiónov okrem posledného obsahujú
navyše príponu -o.
KSrPO4fosforečnan draselno-strontnatý
BiBrSO4bromid-síran bizmutitý
AlLiMn2O4(OH)4tetrahydroxid-tetraoxid
hlinito-lítno-dimanganičitý
2
Koordinačné zlúčeniny.
Ide o látky, ktoré obsahujú komplex (ohraničený vo
vzorci hranatými zátvorkami), amôžu obsahovať ďalšie
zložky. Komplex je zložený zcentrálneho atómu a
ligandov. Na základe nábojového čísla komplexu
rozlišujeme neutrálny komplex, komplexný katión a
komplexný anión vsúlade s textom uvedeným nižšie.
Názvy najbežnejších ligandov zosumarizované v Tab.
5. V názve komplexu uvádzame názvy ligandov v
abecednom poradí svyjadrením ich počtu (Tab. 1); za
nimi nasleduje názov centrálneho atómu, v ktorom
jedným zdefinovaných spôsobov používania valenčných
prípon (Tab. 2) vyjadríme jeho oxidačné číslo.
Adičné aintermetalické zlúčeniny.
Názvy týchto zlúčenín vytvárame jednotne, a to
pomenovaním jednotlivých zložiek oddelených
pomlčkou, za ktorými nasleduje vyjadrenie pomeru
ich látkových množstiev. Bodku vo vzorci píšeme z
oboch strán bez medzery a vyjadruje „plus“, nie
„krát“.
• kryštalosolváty:AlCl3·4C2H5OH
chlorid hlinitý – etanol (1/4)*
• klatráty:Kr·6H2O
kryptón – voda (1/6)
• interkaláty:C6,69·FeCl3
chlorid železitý – grafit (1/6,69)
• kokryštály:[Cu(CH3CO2)2(py)2py
bis(acetáto)-bis(pyridín)meď-
natý komplex – pyridín (1/1)
Ligand Názov Ligand Názov
Hhydrido NH2amido
N3nitrido CNkyanido
Ffluorido S2sulfido
Clchlorido CO32karbonáto
Brbromido NO3nitráto
O2oxido NO2nitrito
OHhydroxido SO32sulfito
PO43fosfáto SO42sulfáto
NCStiokyanáto
CH
3CO2
acetáto
H2Oakva NH3ammin
NO
NO
+
, NO
nitrozyl CO karbonyl
en etyléndiamín bpy 2,2´-bipyridín
phen 1,10-fenantrolín py pyridín
Správne tvary niektorých problematických zložených slov
nasledovné: stroncium - strontnatý, osmium -
osemnatý/osmičelý/osmiový, osmian (ox.číslo +VI), kadmium -
kademnatý. Pred príponami začínajúcimi na "i" sa skracuje
predchádzajúca slabika: mangán -mangánny,mangánatý,
manganitý,manganičitý,manganičný,mangánový, manganistý;
cín -cínatý,ciničitý;chróm -chromitý, chrómový;vanád -
vanadid, vanádny,vanádnatý,vanaditý,vanadičitý,vanadičný;
síra -siričitý, sírový apod.
Sprievodcu recenzovali:
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. (UPJŠ)
doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. (SAV)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (STU)
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (UK)
Sprievodcu odporúča Slovenský národný komitét IUPAC ako
základnú príručku pre výučbu azvládnutie pravidiel
názvoslovia anorganickej chémie.
Tab. 5 Názvy niektorých ligandov
Literatúra
1. ZIKMUND, M. 1995. Ako tvoriť názvy v anorganickej
chémii. Bratislava : SPN, 237 s. ISBN 80-08-01600-0
2. GALAMBOŠ, M., TATIERSKY, J., KRIVOSUDSKÝ, L.,
ROSSKOPFOVÁ, O. 2016. Názvoslovie anroganických
látok. Bratislava: Univerzita Komenského, 178 s. ISBN
978-80-223-3962-9.
3. IUPAC: CONNELLY, N. G., DAMHUS, T.,
HARTSHORN, R. M., HUTTON, A. T. 2005.
Nomenclature of Inorganic Chemistry IUPAC
Recommendations 2005. The Red Book. The Royal Society
of Chemistry, 366 p. ISBN 0-85404-438-8.
4. IUPAC: HARTSHORN, R. M., HELLWICH, K.-H.,
YERIN, A., DAMHUS, T., HUTTON, A. T. 2015.Brief
guide to the nomenclature of inorganic chemistry. Pure and
Applied Chemistry 87,10391049.
5. GALAMBOŠ, M., KRIVOSUDSKÝ, L., LEVICKÁ, J.
2017. Specificities and origins of the Slovak nomenclature
of inorganic chemistry. Chemical Papers 71,699705.
6. KRIVOSUDSKÝ, L., GALAMBOŠ, M., LEVICKÁ, J.
2017. Koncept formálneho oxidačného čísla IX anávrh
valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII.
Chemické listy 111,509515.
7. KRIVOSUDSKÝ, L., GALAMBOŠ, M. 2020.
Systematické názvoslovie kyslíkatých kyselín, ich aniónov a
katiónov apolyoxometalátov.Chemické listy 114,416421.
Ak centrálny atóm záporné oxidačné číslo,
použijeme jeho slovakizovaný latinský názov s
príponou -id.Za názvom komplexného aniónu sa
uvedie v okrúhlej zátvorke buď oxidačné číslo
centrálneho atómu, alebo nábojové číslo
komplexného aniónu:
Li 2[Fe(CO)4]tetrakarbonylferrid(II) lítny
alebo tetrakarbonylferrid(2)lítny
STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE (ZOHĽADŇUJE AKO ŠPECIFIKÁ NÁZVOSLOVIA V SLOVENČINE 1,2,5 TAK AJ
RELEVANTNÉ NÁZVOSLOVNÉ DOKUMENTY 3,4 IUPAC) SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV; SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IUPAC
Jazykovedné okienko
Ak vslovách zložených znázvu prvku a valenčnej prípony
(prípadne prípony –id) dôjde k stretu spoluhlások d, t, n, l a
samohlások e, i; vyslovujeme ich takmer vždy tvrdo, okrem
niekoľkých ojedinelých prípadov: [kobalťitý], [hliňitý],
[uhľičitý]. V spisovnom jazyku by sme teda mali vyslovovať bez
mäkčenia slová ako napríklad [jodid], [arzeničnan], [titaničitý],
[platičitý], [manganistan], [bizmutitý], [vanadičnan] a pod.
Názov prvku platina vyslovujeme s -t-. Slová ako „dusičňan,
fosforečňan“ a pod. nespisovné. Slovo kademnatý
vyslovujeme s -d-, pretože -d- sa nachádza aj vzáklade slova. Z
obdobného dôvodu vyslovujeme slovo meditý s -ď-.
Kryštalohydráty (podtyp kryštalosolvátov)môžeme pomenovať
aj tak, že pred názvom zlúčeniny vyjadríme počet molekúl vody
pomocou číslovkových predpôn pred slovom „hydrát“ anázov
samotnej zlúčeniny uvedieme v genitíve:
KNaCO3·6H2O
hexahydrát uhličitanu draselno-sodného
Komplexné katióny majú príponu názvu
centrálneho atómu podľa jeho oxidačného čísla:
[Cr(H2O)5(NH3)]PO4fosforečnan pentaakva-
amminchromitý
Komplexné anióny navyše obsahujú príponu –an:
K3[Fe(CN)5(CO)] karbonyl-pentakyanido-
železnatan tridraselný
Neutrálne komplexy obsahujú slovo komplex
za názvom komplexu. Ak centrálny atóm
nulové oxidačné číslo, vymenujeme prítomné
ligandy a ich počet anázov prvku upravíme do
genitívu:
[CoIII(H2O)3Br3]triakva-tribromidokobaltitý
komplex
[Co02(CO)8]oktakarbonyl dikobaltu
Komplexné kyseliny pomenovávame ako
komplexné katióny, pričom pred názov dáme slovo
kyselina a názov príslušného komplexu uvedieme
vženskom rode (komplexná časť zlúčeniny je
aniónom):
H2[PtCl6]kyselina hexachloridoplatičitá
• intermetalické zlúčeniny:Al5Mn3Ni2
hliník – mangán – nikel (5/3/2)
*Čítame: jeden ku štyrom.
3
STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE (ZOHĽADŇUJE AKO ŠPECIFIKÁ NÁZVOSLOVIA V SLOVENČINE 1,2,5 TAK AJ
RELEVANTNÉ NÁZVOSLOVNÉ DOKUMENTY 3,4 IUPAC) SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV; SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IUPAC
4
Ac aktínium actinium
89
III
Ag striebro silver
47
I
Al hliník aluminium
13
III
Am amerícium americium
95
III
Ar argón argon
18
-
As arzén arsenic
33
-III, III, V
At astát astatine
85
-I, I, III, V, VII
Au zlato gold
79
I, III
Bbór boron 5 III
Ba bárium barium
56
II
Be berýlium beryllium 4 II
Bh bohrium bohrium
107
VII
Bi bizmut bismuth
83
III, V
Bk berkélium berkelium
97
III
Br bróm bromine
35
-I, I, III, V, VII
Cuhlík carbon 6 -IV, II, IV
Ca vápnik calcium
20
II
Cd kadmium cadmium
48
II
Ce cér cerium
58
III, IV
Cf kalifornium californium
98
III
Cl chlór chlorine
17
-I, I, III, IV, V, VII
Cm curium curium
96
III
Cn kopernícium
copernicium
112
II
Co kobalt cobalt
27
II, III
Cr chróm chromium
24
II, III, VI
Cs cézium caesium
55
I
Cu meď copper
29
I, II
Db dubnium dubnium
105
V
Ds darmštátium
darmstadtium
110
-
Dy dysprózium dysprosium
66
III
Er erbium erbium
68
III
Es einsteinium einsteinium
99
III
Eu európium europium
63
III
Ffluór fluorine 9 -I
Fe železo iron
26
II, III, VI
Fl fleróvium flerovium
114
-
Fm fermium fermium
100
III
Fr francium francium
87
I
Ga gálium gallium
31
III
Gd gadolínium gadolinium
64
III
Ge germánum germanium
32
II, IV
Hvodík hydrogen 1 -I, I
He hélium helium 2 -
Hf hafnium hafnium
72
IV
Hg ortuť mercury
80
I, II
Ho holmium holmium
67
III
Hs hásium hassium
108
-
Ijód iodine
53
-I, I, III, V, VII
In indium indium
49
III
Ir irídium iridium
77
II, III, IV, VI
Kdraslík potassium
19
I
Kr kryptón krypton
36
II, IV
La lantán lanthanum
57
III
Li lítium lithium 3 I
Lr lawrencium lawrencium
103
III
Lu lutécium lutetium
71
III
Lv livermórium
livermorium
116
-
Mc moskóvium moscovium
115
-
Md mendelévium
mendelevium
101
II, III
Mg horčík magnesium 12 II
Mn mangán manganese 25 II, III, IV, VI, VII
Mo molybdén
molybdenium
42 II, III, IV, V, VI
Mt meitnérium meitnerium 109 -
Ndusík nitrogen 7 -III, I, II, III, IV, V
Na sodík sodium 11 I
Nb niób niobium 41 III, V
Nd neodým neodymium 60 III
Ne neón neon 10 -
Nh nihónium nihonium 113 -
Ni nikel nickel 28 II, III
No nobélium nobelium 102 II, III
Np neptúnium neptunium 93 III, IV, V, VI, VII
Okyslík oxygen 8 -II, -I
Og oganesón oganesson 118 -
Os osmium osmium 76 II, III, IV, VI, VIII
Pfosfor phosphorus 15 -III, I, III, V
Pa protaktínium
protactinium
91 V
Pb olovo lead 82 II, IV
Pd paládium palladium 46 II, IV
Pm prométium promethium 61 III
Po polónium polonium 84 IV, VI
Pr prazeodým
praseodymium
59 III
Pt platina platinum 78 II, IV
Pu plutónium plutonium 94 III, IV, V, VI
Ra rádium radium 88 II
Rb rubídium rubidium 37 I
Re rénium rhenium 75 II, III, IV, VI, VII
Rf rutherfordium
rutherfordium
104 IV
Rg röntgénium
roentgenium
111 -
Rh ródium rhodium 45 II, III, IV, V
Rn radón radon 86 II
Ru ruténium ruthenium 44 II, III, IV, VI, VIII
Ssíra sulfur 16 -II, IV, VI
Sb antimón antimony 51 -III, III, V
Sc skandium scandium 21 III
Se selén selenium 34 -II, IV, VI
Sg seaborgium seaborgium 106 VI
Si kremík silicon 14 -IV, IV
Sm samárium samarium 62 III
Sn cín tin 50 II, IV
Sr stroncium strontium 38 II
Ta tantal tantalum 73 V
Tb terbium terbium 65 III
Tc techcium technetium 43 II, IV, VII
Te telúr tellurium 52 -II, IV, VI
Th tórium thorium 90 II, III, IV
Ti titán titanium 22 II, III, IV
Tl tálium thallium 81 I, III
Tm túlium thulium 69 III
Ts tenés tennessine 117 -
Uurán uranium 92 III, IV, V, VI
Vvanád vanadium 23 II, III, IV, V
Wvolfrám tungsten 74 II, III, IV, V, VI
Xe xenón xenon 54 II, IV, VI, VIII
Yytrium yttrium 39 III
Yb yterbium ytterbium 70 III
Zn zinok zinc 30 II
Zr zirkónium zirconium 40 IV
Značky, slovenské a anglické názvy, atómové čísla a najčastejšie oxidačné čísla prvkov periodickej sústavy
1Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
2Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
3Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Slovenská akadémia vied, Panská 26, 811 01 Bratislava
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Obsah 1. Úvod 2. Názvoslovie kyselín 2.1. Kyslíkaté kyseliny 2.2. Komplexné kyseliny 2.3. Izopoly-a heteropolykyseliny 3. Problém kyslíkatých kyselín 4. Katióny kyselín 5. Izopoly-a heteropolykyseliny a ich anióny, polyoxometaláty 6. Návrh názvoslovného systému 1. Úvod Každý učebný text zaoberajúci sa chemickým názvos-lovím zdôrazňuje, že jeho funkciou je zabezpečiť jasnú, zrozumiteľnú a presnú interpretáciu chemického vzorca 1-4. Pravidlá tvorby chemických vzorcov majú charakter mate-matických poučiek, ktorých platnosť je taká všeobecná, že väčšinou nepotrebujú osobitnú úpravu v jednotlivých jazy-koch. Vytváranie názvov zo vzorcov je komplikovanejšie, ale aj tu si často vystačíme s viac-menej mechanickým postupom, pri ktorom sledujeme vopred odporúčané pra-vidlá. Zdanlivo nemôžu nastať komplikácie, pokiaľ sú pravidlá transformácie vzorca na názov a opačne definova-né správne. V tomto článku ukážeme, že to neplatí pre tvorbu názvov kyselín. Už v úvode zdôrazňujeme, že ustá-lenie tohto názvoslovia bude možné len na základe kon-senzu. V posledných rokoch sme sa pokúšali o priblíženie slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín k názvosloviu medzinárodnému, teda k anglickému, ktoré odporúča Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) 5. Či bol tento pokus úspešný, ukáže čas. Zaobe-rali sme sa skúmaním pôvodu slovenského názvoslovia anorganických zlúčenín a jeho špecifikami 6,7 , ale rovnako sme sa venovali aj novým výzvam v chemickej terminoló-gií, ako je zavádzanie valenčných prípon pre novoobjave-né vyššie oxidačné stavy 8. V sérii vysokoškolských učeb-níc "Názvoslovie anorganických látok" sa dlhodobo venu-jeme aktualizácii slovenského názvoslovia anorganických látok 9-11. Akceptovanie niektorých názvoslovných pravi-diel odporúčaných IUPAC považujú za dôležité evidentne aj iní slovenskí a českí autori 12-15. Diskusia v odborných kruhoch vyvolaná našimi a inými prácami ukázala, že náz-voslovie ešte nie je úplne ustálené a najmä akceptované širokou chemickou verejnosťou. Tu máme na mysli pre-dovšetkým chemikov pôsobiacich na vysokých školách, univerzitách, ústavoch SAV, učiteľov základných a stredných škôl i študentov 16-20. Ako radi pripomíname v našich prácach, názvoslovné pravidlá, ktoré vydáva IUPAC ako aj Slovenský národný komitét IUPAC, majú odporúčací charakter a nie sú (ani by nemali byť) záväzné. To sa týka aj nasledujúcej práce, v ktorej sme sa podujali analyzovať a diskutovať pravidlá tvorby slovenských sys-tematických názvov kyselín a ich aniónov. Ukážeme, že v tomto prípade nie je možné aplikovať odporúčania IUPAC bez toho, aby sme sa vyhli logickým sporom. 2. Názvoslovie kyselín Pred tým, ako sa budeme venovať použiteľnosti me-dzinárodne akceptovaných pravidiel pre tvorbu názvov kyselín do slovenčiny, zhrnieme v tejto kapitole pravidlá pre písanie názvov jednotlivých typov kyselín. Uvádzame len základné pravidlá, ktoré sú potrebné pri porovnaní slovenského a odporúčaného medzinárodného názvoslo-via. V roku 2018 vyšiel český preklad názvoslovnej prí-ručky IUPAC "Red Book" pod názvom "Názvosloví anor-ganické chemie podle IUPAC. Doporučení 2005" (cit. 21). Táto publikácia nie je len prostým prekladom do češtiny, ale je aj vydarenou snahou o akceptáciu mnohých doteraz nevžitých názvoslovných pravidiel angličtiny do českého jazyka. V kapitole IR-8 "Anorganické kyseliny a jejich deriváty" autori dospeli k názoru, že slovo kyselina je v názvosloví používané nekonzistentne a jeho použitie v systematickom názvosloví je neakceptovateľné. S týmto záverom sa samozrejme dá súhlasiť. Vylúčenie slova kyse-lina z názvoslovného systému by pochopiteľne viedlo k značnému zjednodušeniu a zjednoteniu vytvárania ná-VÝUKA CHEMIE
Article
Full-text available
Nowadays the discussion on the symbiosis of the international and national nomenclature systems in different areas of science provides clear evidences that full implementation of conventional international (mainly English) nomenclature principles in the local ones is sometimes not only unnecessary, but even redundant or impossible. Rapid development of natural sciences necessitates creation of accurate, comprehensive and comprehensible nomenclature systems for objects and phenomena under research. This study outlines the origins and development of the Slovak chemical nomenclature which is based on the Czech model. We analyze the unique Slovak nomenclature items as well as the re-evaluation of linguistic means in the field of inorganic chemistry in the international context. A part of this work is devoted to the syntactical structure of the names of inorganic compounds. At the same time we draw a parallel between chemical nomenclature and the phenomenon of controlled language.
Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii. Bratislava : SPN, 237 s
  • M Zikmund
ZIKMUND, M. 1995. Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii. Bratislava : SPN, 237 s. ISBN 80-08-01600-0
Názvoslovie anroganických látok. Bratislava: Univerzita Komenského, 178 s
  • M Galamboš
  • J Tatiersky
  • L Krivosudský
  • O Rosskopfová
GALAMBOŠ, M., TATIERSKY, J., KRIVOSUDSKÝ, L., ROSSKOPFOVÁ, O. 2016. Názvoslovie anroganických látok. Bratislava: Univerzita Komenského, 178 s. ISBN 978-80-223-3962-9.
Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII
  • L Krivosudský
  • M Galamboš
  • J Levická
KRIVOSUDSKÝ, L., GALAMBOŠ, M., LEVICKÁ, J. 2017. Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII. Chemické listy 111, 509-515.