BookPDF Available

«Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920-х років

Authors:
  • Інститут народознавства НАН України

Abstract

У монографії проаналізовані поетичні та прозові тексти українського фольклору на тему чудес, що були створені чи приурочені до актуальних подій у підрадянській Україні 20-х рр., зокрема релігійного народного руху й пов’язаних з ним тривожних суспільних настроїв. На основі науково-методологічного досвіду української та зарубіжної фольклористики автор з’ясовує ґенезу цієї творчості, досліджує її пов’язаність з конкретними подіями, складання та функціонування, сюжетно-змістові і художньо-стилістичні особливості (специфіку теми та руху фольклорного тексту й особливість відображення реалій дійсності). У дослідженні доведено фольклорність більшості текстів цієї новотворчості, що була одним з найяскравіших проявів народної релігійності й антирежимних настроїв у підсовєтській Україні 20-х років. Для фольклористів, етнографів, філологів, істориків, культурологів, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться укра їнською культурою.
A preview of the PDF is not available
Article
Full-text available
Тема чудес в українському фольклорі і фольклористиці // Народознавчі Зошити. – Львів, 2005. – № 1 2. – С. 67-82.
Article
Full-text available
Передчуття катастрофи голодомору в українському “фольклорі чудес” 1920-х років // Відлуння голодомору-геноциду 1932-1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів: НТШ. Секція етнографії та фольклористики, 2005. – С. 96-105.
Article
Full-text available
Vivat Academia: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих учених-філологів. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 71-72.
Предисловие // Советский фольклор. Статьи и ма те ри а лы. Выпуск первый
  • М Азадовский
Азадовский М. Предисловие // Советский фольклор. Статьи и ма те ри а лы. Выпуск первый.-Ле нин град: Издательство АН СССР, 1934.-С. 3-8.
Про українські псальми та канти // Життя і Знання
  • В Андрієвський
Андрієвський В. Про українські псальми та канти // Життя і Знання.-[Б. м.], 1935.-№ 7-8.-С. 107-108.
Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Ук ра їні. ХІХ-ХХ ст
  • Д Архієрейський
Архієрейський Д. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Ук ра їні. ХІХ-ХХ ст.: Історичні нариси / Д. Архієрейський, О. Бажан, Т. Би ко ва та ін. Від п. ред. В. Смолій.-К.: Наукова думка, 2002.-С. 161-177.
Йде народ молитися, на Хрест Божий подивитися, або ще раз про Ка ли нівське диво // Подолія
  • В Бабій
Бабій В. Йде народ молитися, на Хрест Божий подивитися, або ще раз про Ка ли нівське диво // Подолія.-[Б. м.], 1997.-15 липня.-С. 1-2.
Спомин про Калинівське чудо // Прапор перемоги (газета Ка ли нів сь кої ра йонної ради народних депутатів та районної державної ад мі ністрації Він ницької об ласті)
  • В Бабій
Бабій В. Спомин про Калинівське чудо // Прапор перемоги (газета Ка ли нів сь кої ра йонної ради народних депутатів та районної державної ад мі ністрації Він ницької об ласті).-[Б. м.], 1995.-12 липня.-С. 4.
Вічні медитації Анатолія Загрійчука // Наро дознавство
  • Л Барабан
Барабан Л. Вічні медитації Анатолія Загрійчука // Наро дознавство.-К., 2002.-№ 63.-С. 1-5.
Передмова // Документи трагічної історії України (1917-1927 рр
  • П Бачинський
Бачинський П. Передмова // Документи трагічної історії України (1917-1927 рр.) / Ре д.-упор. П. Бачинський.-К., 1999.-С. 5-18.