Article

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Tarih eğitimi anabilim dalı bulunup lisans eğitimi vermeyen üniversiteler de mevcuttur. Bu üniversitelerden bazıları; Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'dir.Ülkemizde öğretmen yetiştiren anabilim dallarının lisans programlarının karşılaştırılması üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur( Çoban, 2010; Gönen, 2009;Işık ve Soran 2005;Küçükahmet, 2007; Morgil ve Say 1996).Fakat Tarih Eğitimi Anabilim Dallarının Lisans Programlarının karşılaştırılmasına yönelik araştırmalar yok denecek kadar azdır. Erkan (2009) Türkiye'deki Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalları'nın tarih öğrenimi ve sorunlarını ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada lisans ders programlarını da incelemiştir. ...
Article
Full-text available
Education and training are of utmost importance in the advancement and development of states. Accordingly, states have demanded that their education and training be satisfactory and have made continuous efforts for a better quality of education and training. One of the most crucial elements in ensuring that education and training are fruitful and of high quality is the teachers who carry out those assets. Among the fundamental elements in teacher training are the undergraduate programs. Although the number of history departments in Turkish universities has significantly scaled up, the number of history teaching departments under the Faculty of Education which allow new students' enrollment for the 2017-2018 academic year is only 7. Erbakan University, Van Yüzüncü Yıl University are currently universities that have history education departments and enroll new students as far as it can be seen from the base points belonging to 2017-2018 academic year university entrance exam. In this study, the courses in the undergraduate programs of history education departments have been emphasized, the discrepancies among the curricula of these programs have been aimed to be identified, and suggestions with regard to making the undergraduate programs of history education departments more productive have been proposed. ÖZ Eğitim ve öğretim, devletlerin ilerlemesi ve gelişmesinde son derece önemlidir. Bu yüzden geçmişten beri devletler eğitim ve öğretimlerinin iyi olmasını istemişler ve daha kaliteli bir eğitim ve öğretim için sürekli çaba göstermişlerdir. Eğitim ve öğretimin iyi ve daha kaliteli olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de eğitim ve öğretimi uygulayan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli unsurlardan biri ise lisans programlarıdır. Türkiye'de üniversitelerin tarih bölümleri hatırı sayılır bir sayıya ulaşmasına rağmen Eğitim Fakülteleri'nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci kaydı alan tarih öğretmenliği bölümü sayısı sadece 7'dir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı üniversiteye giriş taban puanlarından yola çıkılarak anlaşıldığı kadarıyla Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hâlihazırda tarih eğitimi anabilim dalı bulunan ve öğrenci alımı yapan üniversitelerdir. Bu çalışmada tarih eğitimi anabilim dallarının lisans programlarındaki dersler üzerinde durulmuş, bu programlardaki dersler arasında farklılıklar tespit edilmeye çalışılmış ve tarih eğitimi anabilim dallarının lisans programlarının daha verimli hale getirilmesi ile ilgili öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tarih, tarih eğitimi, tarih öğretmenliği, tarih eğitimi anabilim dalı programları
... Fen alan bilgisi zayıf olan öğretmenler düşük öz yeterliğe sahip iken; alan bilgisi yüksek olan öğretmenler daha yüksek bir öz yeterliğe sahiptir (Rubeck ve Enochs, 1991 (Akdeniz, Çepni ve Azar, 1998;Ayas, Akdeniz ve Çepni, 1994;Böyük, Demir ve Erol, 2010;Ekici, Ekici ve Taşkın, 2002;Nakiboğlu, 2000;Nakiboğlu ve Sarıkaya, 2000;Sarı, 2011;Uluçınar, Cansaran, ve Karaca, 2004). Derslerinde laboratuvar çalışmalarına gereken önemi vermeyen öğretmenlerin çoğunluğunun, mezun oldukları üniversitede laboratuvar alışkanlığı kazanmayan veya okullarında laboratuvar imkânı olmayan öğretmenler olduğu belirlenmiştir (Değirmençay, 1999;Şahin, 2001 (Çoban, 2010;Kaymakcı, 2012;Küçükahmet, 2007;Şahin ve Kartal, 2013); 2018 lisans programlarının da eleştiriler alması kaçınılmazdır (Sağdıç, 2018;Yaman, 2018). ...
... Fen alan bilgisi zayıf olan öğretmenler düşük öz yeterliğe sahip iken; alan bilgisi yüksek olan öğretmenler daha yüksek bir öz yeterliğe sahiptir (Rubeck ve Enochs, 1991 (Akdeniz, Çepni ve Azar, 1998;Ayas, Akdeniz ve Çepni, 1994;Böyük, Demir ve Erol, 2010;Ekici, Ekici ve Taşkın, 2002;Nakiboğlu, 2000;Nakiboğlu ve Sarıkaya, 2000;Sarı, 2011;Uluçınar, Cansaran, ve Karaca, 2004). Derslerinde laboratuvar çalışmalarına gereken önemi vermeyen öğretmenlerin çoğunluğunun, mezun oldukları üniversitede laboratuvar alışkanlığı kazanmayan veya okullarında laboratuvar imkânı olmayan öğretmenler olduğu belirlenmiştir (Değirmençay, 1999;Şahin, 2001 (Çoban, 2010;Kaymakcı, 2012;Küçükahmet, 2007;Şahin ve Kartal, 2013); 2018 lisans programlarının da eleştiriler alması kaçınılmazdır (Sağdıç, 2018;Yaman, 2018). ...
Article
Full-text available
Teacher training undergraduate programs are of great importance in the training of qualified and well-equipped teachers. Within the scope of this research, 1998, 2006 and 2018 music education undergraduate programs were examined in line with the content of the field education, vocational knowledge, general culture courses and the opinions of the instructors. In this research, which aims to examine the 1998, 2006 and 2018 Council of Higher Education (YÖK) music teaching programs, qualitative method was followed and case study model was used. The study group of the research consists of academicians who provide education within the 1998, 2006 and 2018 YÖK music education programs and have a command of all three programs. Of these academics, 20 were contacted via e-mail and phone, and 11 academicians volunteered to participate in the study. The data obtained in terms of instructor opinions were analyzed by content analysis technique. Based on the findings of the research, it was concluded that the content knowledge, vocational knowledge and general culture courses of the 1998, 2006 and 2018 curricula differed in terms of course hours, course periods and number of courses, and that the 2018 curriculum was insufficient in terms of field education courses compared to the 1998 and 2006 curriculum.
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada araştırmanın amacı, ulusal güvenlik aygıtlarına yönelik bürokratik politikaları analiz etmektir. Siyasallaşma sorunu, ulusal güvenlik konularının kamu politikası alanını etkilemektedir. Bürokrasinin siyasallaşması olgusu, diğer kamu politikası alanlarında olduğu gibi ulusal güvenlik alanında da görülebilmektedir. Ulusal güvenlik bürokrasisinin siyasallaşması sorununun aşılabilir olup olmadığı ve özellikle istihbarat kurumlarında devlete hizmet etmenin adanmışlık çerçevesinde siyasallaşma sorununa direnç gösterebileceğinin irdeleneceği bu çalışmada siyasi kanat ve bürokratik kanat karşılaştırması yapılacaktır. Bu doğrultuda, ulusal güvenlik devletinin ne olduğu da analiz edilmeye çalışılacaktır. Askerileşme ve sivilleşme dikotomisinde tam konumlanamadığı düşünülen ulusal güvenlik bürokrasisinin siyasallaşma ekseninde anlaşılmaya çalışılacağı bu çalışmada teorik karşılaştırmalardan faydalanılarak bir fikir örüntüsü oluşturulması amaçlanmıştır. Ulusal güvenlik, bir “ulusal politika” olarak, dış ve iç politika meselelerinde politika analizi kavramı olmakla beraber bürokratik aygıtı da ifade etmektedir. Ulusal güvenliğin politika tasarımı, ulusal güvenlik bürokrasisi tarafından ele alınırken politika etkinliği ise ulusal güvenlik politikalarını siyasal içerik olarak kullanan siyasi kanat tarafından sağlanmaktadır. Bu doğrultu ve kapsamdaki “iyi bürokrasi” ölçütü, siyasallaşmadan kaçınmak ve hatta siyasallaşmaya karşı direnç gösterebilmek olarak yorumlanmaktadır. Araştırma, iki soruya dayanmaktadır. Birincisi, ulusal güvenlik bürokrasisi, “siyasallaşma” sorununa direnerek “iyi bürokrasi” kriterini karşılayabilir mi? İkincisi ise, “kalıcılık ilkesi” çerçevesinde devlete hizmetin sürdürülmesi “siyasallaştırma” girişimlerine engel olabilir mi? Araştırma, amacına göre; “açıklayıcı-betimleyici” bir tarzda tasarlanmıştır. Araştırmanın yaklaşımı nitel olup, verilerin toplanması ve yorumlanması, “doküman incelemesi” ve “literatür araştırması”na dayanmaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde, “Bürokrasinin Siyasallaşması ve Kalıcılık ilkesi” incelenecektir. Bu konu kapsamındaki önemli vurgu, değerleri ön planda tutan, “ulusal güvenlik kavramsallaştırması” yapan ve bu değerleri savunan stratejik bir zihniyetin önemli bir bürokratik öncelik olarak görüldüğüdür. İkinci bölümde, “Siyasi Kanadın Ulusal Güvenlik Bürokrasisine Müdahale İstenci” irdelenmiştir. Ulusal güvenlik bürokrasisinde merkezileşme ve entegrasyonun önemi, koordinasyon ve entegrasyonun referans nesnelerine tekabül ederken, doktrin olarak ulusal güvenliğin öncelikle kültür ve kimliğe entegre edilmesi gerektiği de bu bölümde önemli bir referans noktası olacaktır. Üçüncü bölümde ise “Ulusal Güvenlik Bürokrasisinde Bürokratik Kanadın Siyasallaşmaya Direnci” incelenmiştir. Bu bölümde bürokratik direnç, “ulusal güvenlik devleti” kavramı bağlamında analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik Devleti, İstihbarat, Bürokrasi, Siyasallaşma, Kalıcılık İlkesi
Conference Paper
Full-text available
Devletlerin içişleri ve dışişlerinde politika formülasyonunda önemli bir bileşen olan istihbarat, riskli coğrafyalarda daha fazla çeşitli anlamlar ihtiva edebilmektedir. İnsanlığın var oluşundan beri güvenlik kaygısı var olagelmiştir. Bu güvenlik kaygısının yanında özgürlük güdüsü ve refah arzusu da eşlik etmiştir. İstihbaratın doğasında ve istihbaratçının davranışında karar vericilerin kamuoyuna vermek istedikleri demeçlere yatkın ve uygun olma durumu söz konusu olmamalıdır. Terör, cephe hattında sıcak çatışma veya herhangi bir proksi karşılaşması gibi kriz durumlarda da aynı motivasyon geçerli sayılabilir. Anayurt güvenliğine yönelen tehditlerin başka bir devletin ya da devlet dışı aktörün patronajında olup olmadığı yönündeki bir tehdit değerlendirmesi bu şekilde uygulanabilmektedir. Dış müdahaleler, terörün tırmanması ve teröristin nöro-siyasal psiko-siyasal durumu hakkında bu belgi ile değerlendirme elde edilebilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, güvenlik sektörlerinden en önemlisi sayılabilecek “siyasal güvenlik” ortamının sağlanması, etkin bir terörle mücadele konseptine yaslı olduğunu ifade etmektir. Bunun için de sınırlı ve kısıtlı olmak yerine; terörizm, uluslararası kaçakçılık, ulus-devlet bütünlüğüne yönelik tehditler gibi sorunlar, üst düzey bilgi paylaşımı ve işbirliğini güçlendirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmanın önemi, düzensiz ve karmaşık bir çatışma ortamı olan terörle mücadelede “endişesizlik” halinin merkeze alınmasının ancak etkin bir “ulusal güvenlik yönetimi felsefesi” ile mümkün olduğu ifadesine dayanmaktadır. Bunun için de teröre alenen veya gizli surette himaye sağlayan devlet ya da örgütlere karşı istihbarat faaliyeti öncelikle “analiz seviyesi” ile güçlendirilmelidir. Terörle mücadelede istihbarat bağlamında önemli hususlardan biri de terör örgütlerinin eylemlerindeki “teknoloji faktörü”dür. Sınırların elektronikleştiği bir çağda, terör örgütleri bu fırsatı değerlendirmekte gecikmeyeceklerdir. Sosyal medyadaki propaganda faaliyetlerinden dron teknolojileri temelli saldırılara değin birçok konuda son derece karmaşık alana nispeten bir mücadele konsepti geliştirilmesi çevik bir politika sistemini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada irdelenecek olan, terörle mücadelede istihbarat yönetimi üzerinde durulması gereken son husus ise, terörle mücadeleye münhasır ihtisaslı istihbarat alanı olan “güvenlik istihbaratı”dır. Araştırma, amacına göre; “açıklayıcı-betimleyici” bir tarzda tasarlanmıştır. Araştırmanın yaklaşımı nitel olup, verilerin toplanması ve yorumlanması, “doküman incelemesi” ve “literatür araştırması”na dayanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, istihbarat analitik kültürü; ikinci bölümünde, teknoloji faktörü ve elektronik sınır güvenliği; üçüncü bölümde de güvenlik istihbaratı konuları terörle mücadelede istihbarat yönetimi referansıyla ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Terörle Mücadele, Bütünleşik Kamu Yönetimi, Çevik Hükümet, Güvenlik İstihbaratı, Analitik Kültür.
Article
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının lisans eğitimi sürecinde aldıkları Metindilbilim dersine yönelik görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve bahar döneminde Metindilbilim dersini alan 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının Metindilbilim dersinin lisans programında yer almasının gerekli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarına göre Metindilbilim dersinin, kendi metin çözümleme süreçlerine, mesleki yaşamlarında dil becerilerinin geliştirilmesi, metni anlama ve çözümleme çalışmaları, metne yönelik etkinlik tasarlama bağlamında katkı sunacağını ifade etmişlerdir. Metindilbilim dersinin teorik bilgilerle birlikte bol uygulama ve etkinlik tasarlama süreçlerini de içermesi gerektiğini belirten öğretmen adayları, ders süresinin artırılması ve ders içeriğinde farklı metin türlerine yönelik daha fazla uygulama ile karşılaşmak istediklerini vurgulamışlardır.
Chapter
Full-text available
YAZARLAR Cengiz ALYILMAZ-Nurşat BİÇER-Semra ALYILMAZ Duygu UÇGUN-Deniz MELANLIOĞLU-Berna ÜRÜN KARAHAN Musa ÇİFCİ-Tazegül DEMİR ATALAY-Meltem Merve KONU Fatih CAN-Murat ŞENGÜL-Onur ER Bahattin ŞİMŞEK-İsmail ÇOBAN-Harun ŞAHİN Kürşad Çağrı BOZKIRLI-Sıddık BAKIR-Nurullah ŞAHİN Faruk POLATCAN-Kübra ŞENGÜL Ankara, 2020 EĞİTEN KİTAP
Article
Full-text available
By the Academic Year of 2006-2007, new curriculum has been begun to be applied in the Faculties of Education. When it is evaluated in terms of Turkish Language Teacher Training Departments, it is seen that the most attractive changes are the abolition of Side Branch application, the increase in the number of the courses which will contribute to teacher candidates’ profession and the enrichment in the content. In the curriculum are 5 elective courses beside necessary ones. The aim of this study is to determine what and how much effects the Turkish Language Teacher Candidates as they decide on the courses mentioned above. In the study, based on scanning method, of which subject is consists of 2nd, 3rd and 4th year students from Turkish Language Teacher Training Department, The Faculty of Education of Nigde University Likert-type Scale with four grades which was improved by Tezcan and Gumus (2008) has been used as data collection tool. According to the finding acquired from the study the factors effecting Turkish Language Teacher Candidates’ preferences about elective courses have been determined and ideas which are going to contribute to determination of elective courses and effective process of them have been suggested.
Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen YetiĢtirme Sorunu
  • Aydin A
AYDIN A, (1998); "Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen YetiĢtirme Sorunu", Eğitim Yönetimi, (15), 275-286.
Yirmibirinci Yüzyılın Öğretmeni
  • Gökçe E
GÖKÇE E, (2000); "Yirmibirinci Yüzyılın Öğretmeni", Çağdaş Eğitim, (270), 21-26.
Eğitimde Arayışlar-1-Sempozyumunda sunulmuş bildiri
Öğretmen Adaylarına Öğretmenlik Niteliği Kazandırmada Öğretim Uygulamalarının ĠĢlevi. Eğitimde Arayışlar-1-Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ġstanbul KARAGÖZOĞLU G, (1999); "Cumhuriyet ve Demokrasinin YerleĢmesi ve YaĢatılmasında Öğretmenin Rolü". Cumhuriyet'in Yetmişbeşinci Yılında Öğretmen Yetiştirme. s: 27-33). Ankara: Millî Eğitim Basımevi, KARASAR N, (2000);
Türkiye'de Öğretmen Eğitimi
  • A Oktay
OKTAY, A, (1998); "Türkiye'de Öğretmen Eğitimi", Millî Eğitim, 137, s: 22-27.
Öğretmen Eğitiminde GeliĢmeler ve Sorunlar
  • Sezgġn Ġ
SEZGĠN Ġ, (2002); "Öğretmen Eğitiminde GeliĢmeler ve Sorunlar", Çağdaş Eğitim, (293), s: 6-8.