ArticlePDF Available

Тема чудес в українському фольклорі і фольклористиці

Authors:
  • Інститут народознавства НАН України

Abstract

Тема чудес в українському фольклорі і фольклористиці // Народознавчі Зошити. – Львів, 2005. – № 1 2. – С. 67-82.
... Наприклад, Н. Дмитрук за пи сав від очевидця ритуал зустрічі груп паломників: "Як стрі ча ються,-опо ві дала баба Оксана Недільчиха,-партія з пар тією, то зна ме ну ють раньше іко ни й хрести, складають їх до купи, а послі вже лю ди по па да ють на коліна, про сять одні других прощенія. В уста не цілуюця, а толь ко в плечо одно дру го му" 72 . ...
... […] І вставали села одно по другім, го ро ї жа чись кри ком, одно поплі ч другого, йшли […] до Осафатової долини, де бу де Страшний Суд" 75 . 72 Дмитрук Н. Про чудеса на Україні року 1923-го.-С. 51. ...
Book
Full-text available
У монографії проаналізовані поетичні та прозові тексти українського фольклору на тему чудес, що були створені чи приурочені до актуальних подій у підрадянській Україні 20-х рр., зокрема релігійного народного руху й пов’язаних з ним тривожних суспільних настроїв. На основі науково-методологічного досвіду української та зарубіжної фольклористики автор з’ясовує ґенезу цієї творчості, досліджує її пов’язаність з конкретними подіями, складання та функціонування, сюжетно-змістові і художньо-стилістичні особливості (специфіку теми та руху фольклорного тексту й особливість відображення реалій дійсності). У дослідженні доведено фольклорність більшості текстів цієї новотворчості, що була одним з найяскравіших проявів народної релігійності й антирежимних настроїв у підсовєтській Україні 20-х років. Для фольклористів, етнографів, філологів, істориків, культурологів, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться укра їнською культурою.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.