ArticlePDF Available

Initiatives Towards Organic Farming: Integrated Disease and Pest Management (Hindi)

Authors:
  • Spices Board (Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
  • Indian Cardamom Research Institute

Abstract

Article discusses about the integrated pest and disease management as an initiative towards adoption of organic farming during transition stage of conversion.
`120
´ÉÉ̹ÉEò SÉÆnùÉ (Nir»» 2020, ¦ÉÉMÉ 5, ºÉÆ. 10
31
(Nir»
VÉèÊ´ÉEò JÉäiÉÒ EòÒ +Éä® {ɽ±É:
}k§(µLq§0%w(µ@¸[mMK
xN¥z2©NmB']G¥*³'{'{i¥rro¥t:¥O*¥³[]`t1'¥irmy1
ltNp!w!8][]Q].ªOp][]Q]`!ªjªG
NS«22]Nª*¸(*¸n
1ltNp!w!8][]Q]`!ªjªGn®wG½`t!G*¸*ª¸tw
in±ÉiÉä ´Éèʶ´ÉEò {ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå xÉ ÊºÉ¡Çò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ®½xÉ-ºÉ½xÉ
jSwtjw*¸/]`]n«lNª;ªjSwz
t®;`:wªSªS|*¸«n«nuÁ?]'z*¸M
a*¸tNlª;pph¸Bh¸GtzpªS|*¸lª;]
Eäò |ÉÊiÉ +É¨É VÉxɨÉÉxÉºÉ ¨Éå xɪÉÒ SÉäiÉxÉÉ B´ÉÆ ÊVÉYÉɺÉÉ EòÉ
8t*¸t]ª zwt z®|z*¸Nt `t*¸! jt'ª
;ja*¸tN/Yj]]ªzwjtBp*¸`]p«
`t;n]w2p]ppwp]a*¸tM'!*¸'*¸
an/*¸tMwª2«n«a*¸tNlª;]*ª¸zQpj[
nwª'z"]*ª¸St2n`tMnª*ª¸jtªn«;]*¸t'z
]N]p8]«*¸S]aS]®
zNn]n«wª2zQp]*¸wlª;]'z/ªN*ª¸;®z*¸
Nt*¸« *¸ ªt w2Nt *¸N ª tª ® N pª
]n]w2]n|*¸w]*¸lzpn«;®z*¸z[ª
"N`SNlª;]*¸n2w2NtjLª2pnVª*¸jN
p®*¸(pntª``p`N*¤¸ln®;n«;®z*¸
/ªNªt®p`p`N*¤¸ln;®z*¸n«`tzNNª
8*¸®$"Pt®]`t`t2N*¤¸ª;®z*¸*¤¸
32
(Nir»
n«`tzN]'*¸S5z[a,¸p®®t!*¸z~ªE
"StM(*¸n®;ªw2Ntap«*ª¸jS]*ª¸zw
ltNjw*¸z|z*¸aQn;®z*¸t;pj]pY`p
!N]]a,¸pl](p«*¸/ªNn«|wªN
tp]*¸"zt*¸*¸B]|*¸ptª2]|*¸*¸"`pª2
8]*¸ jS *¸t Sª]  ] ® p '*¸ S5z[
a,¸p® ;nª*¤¸OnvÂ`ª|wªNtp]ª*¸
"`pª2,¸n|*¸n*¸t*ª¸]p]NnNtN*¸wp;N
®[tª[tª/ªN*¸ *¸paMw*¸ªa*¤¸N*¸/ªNn«
`tzNN*¸p ;N® 'zg¸w "N`S]*¸ ;®z*¸
z[patnl*¸;N¯Än]p|jS«n«*¸;'Nª
nª*¸Ntª2'z*¸H]pOM`t`t2N*¤¸ª;®z*¸
*¤¸*¸aQn8tM®
{m¥*³Nr¥2'w*³B¶]oOM
'*¸*¤¸N*¸Baj[]IPM;ª'*¸*¤¸N*¸B]pOM
(IPC*ª¸vÂ`n«l;];N®'*¸zp`*¸TB*¸ªM
® ;ª *¸B« *ª¸ Q*¸ ]pOM *ª¸ w' z[p« 'z
N*¸]*¸«*¸ª'*¸*¤¸N*¸tN®!`'n*¸"Vª|p*¸B
jS*¸ªQ*¸8ªBNteconomic injury level*ª¸
]8ª]pON *¸t]®/Y ®t*¤¸2E] p-¸
tB*ª¸ ]t!`'n*¸ Ql "`wj[*¸B
]pOMz[p'zN*¸]*«¸;ª*¸BjS*ª¸z*¸
*¸ªNªNN*¸tNª¯*¸B]|*¸«®t`H*¸]|*¸ª
!NpSQ*¸vÂ`ª'*¸*¤¸NNt«`tj]'t/Nª¯
VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É º´ÉɺlªÉ +Éè® {ɪÉÉÇ´É®hÉ VÉÉäÊJÉ¨É EòÉä Eò¨É Eò®iÉä
¯ !`'n *¤¸`tQN*¸ aMwp« n« *¸n ª
*¸nlzNzpz[]*ª¸Q'*¸zQg¸w*ª¸z*¸
`t ;ªt SªN ® ®t a*¤¸N*¸ *¸B ]pOM NO *¸ª
aªNN*¸tN®*¸Bz>]p«®t`tQN*¸zS«
]ª*ª¸S|*¸ª!`'n*¸B]pOM*¸ª`]]ª
*¸4*¸p®
nªt*¸!`'naMw*¸ª:j]pS5B*¸«*ª¸w'
N®pt*¸p2p®
33
(Nir»
{w*³o*³B{Nr - (VÉÉä® ÊxɪÉÆjÉhÉ {É® ½è, =x¨ÉÚ±ÉxÉ {É®
]!`'nn]N®*¸'*¸`t*¸BjS]B
*¸t]ª*¸ap(tn2t.N®tlzªN
®!`'n`wªz*¸p*¸BNtQ`N*¸t]ª*ª¸
w'*¸n*¸tNª¯;]«*¸tz!nAction threshold
*¸;N®®tpS*¸B"]S¿Äw;*¸ª`t*¸tN
®Nª]pOMw2*¸tNª¯pªS¿Äw;*¸B®t!B
z|B¯QNp'*¸!B`tz*¸pª*¸N
®;®ª*¸gª¸SN`Np5wª*¸]*¸]p!B
`t] p"St*¸ª*¸n*¸tN® ;`t '*¸
*¸B '*¸ ]pOM *ª¸ w' aNtª[ z*¸N *¸tN ®
(p«*¸pSw2l2l*¸Bntª;Nª¯Nª;]*ª¸`
aNtª[® zªlzp *¸jS *¸ª]z|*¸[t
aS]*¸t«2ªaNtª[]n]«*¸'*¸nNz`M/p*¸ª
`]a`N*¸t]ªª*¸laNtª[;]*¸zp`*¸N
a*¸BªN®
]wr*³*³zaQ' jSwNQ]p`tQNp«
*ª¸w't.*¸`w`-¸zªPn*¸n«*¸8p]*¸t]
®tzQg¸w«*¸ªj]'t/]®`®[2tª[®t
*¸paj[];®ªtª24N`®[«*¸ªB]ª®t,¸nM
*¸ªg®¸w]ªªtª*¸]:B!*¸t]ªzw*¸¯8*¸g¸!
2w8tM®wl*¸t*¸z*¸®tj®(Btp*¸ªvÂB
jntp«*ª¸w'zªS]|wj2z]g¸w«*¸`²B2
¨ÉÒÊbªÉÉ (potting median«n~N*¸p;N®;ª
*¸z*¸*¸;vÂtN*¸ª*¸n*¸p;*¸N®
]2r]]pnNzwª*¸]NnNz`M®*¸B«
*ª¸Nt*¸ ]2t]*ª¸ w'T|p]t.M *¸B®t
j;M;w®t]pNt*¸«*¸"`pª2*¸p;N
®lwª/]record keepingz|p*¸®(p«*¸!ª
*¸Bzpzt®ta;]]8,¸*¸;]*¸ta`NªN
®(p«*¸*¸HªEGª/]zwªªNª¯!w';pSNt
8O'z*¸B«'z!wwp«*¸ªj]]
34
(Nir»
*¸B«n«z¤W'zz*¸*¸8,¸N`n]`t]ltªN
®! ª*¸B z|ª*ª¸a*¸ª`*¸ ]*¸wNnnp
][tNªN®
oO*³]oOM*¸B«*¸ªz*¸pNtN*¸`8]ª
ªtª*¸]ª*ª¸w';ªaQn"`p®zª®pO*¸Nt*ª¸ 
"StMQ !wwp *¸B 'z "]*ª¸ Gª *¸ª Q« ª
8]]j]]ztª[w2];®ªN]ªn«8*¸]!zwª
wª`;wg¸!®ta;]]*¸ªj[N*¸t]ª*ª¸w'
;N!S
;©w*³]oOMa*¤¸N*¸;®z*¸a,¸p®tn4
z*¸p `pztMp alz ®t (t *¸n w2N `t
]pOMaS]*¸t*¸N ®n/pTB*¸ªMwl*¸t
*¸B«*¸ª jLzSª]® ;ªw.p*¸B« *¸ª/Nª¯ p
]pNt*ª¸ª]B*¸tNª¯a*¤¸N*¸vÂ`ª`';]ª
zwª.n;z«ªa`N;®z*¸*¸B]|*¸l!~ªM
n« Nª ¯ ;®ª  jB 'Bªnª`®Qª;ª]*¸ *¸z*¸ ®t
'Bªnª`®Qª;ª]*¸]nªBªG
ww¥*³`M"8N'w;mm¥Sr"`o¥2 - ºÉƶ±ÉäʹÉiÉ
*¸B]|*¸« *¸ "`pª2 z|p*¸N]t ®t *¸B *ª¸
;z]8,¸n«*ª¸zwz|Bnp`t*¸p;N®*¸!
]'*¸B]|*¸`®[«pa*¤¸N*¸vÂ`ª`';]ªzwª
`SQª;®ª]*¸ªB]`!tªRn®t*¸B*¸|ªtnª]
8O'zpGªnª]ªj;"`8t'z*¸B`|
*ª¸z¤Pªa`NªNª¯wª*¸]jLª';®z*¸2Nz[
pQtNaS]*¸t]ª*ª¸w'Bª(ªg¸ªtp,¸p5B
*¸*¸ªjSwSp;*¸N®*¸B]|*¸«*ª¸]apª2
`]ª!8:Nw.pN*¸`8]ª8'g¸w*¸B®t
*¸B]|*¸*ª¸apª2N*¸]*¸*¸nw]nNz`M®*¸n
¨ÉÉjÉÉ (low volumeaª"`*¸tM*ª¸"`pª2ªn4*¸B
]|*¸*¸"`pª2®t~nw2N*¸nª;N®
'*¸ !`'n zpzQ tw p ;Bw ª *¸N ®
p ]2nN z[p« N*¸]*¸« aMwp« *¸B z|ª
'z `tQN*¸ `t ]lt *¸tN ® 'ªN*¸ vÂ`
ª !`'n *¸p,¸n« *¸ n/p [p] *¤¸ *¸B« `t
Q w*¸ !`'n nw vÂ` ª *¤¸ *¸B aj[]
*ª¸ w'z*¸N *¸p2p ® wª*¸]zNn] n« p
jntp«/t`Nzt®t]p*¸B«*ª¸]pOM*ª¸w'
l z*¸N *¸p ; t ® ;ª *¸ zp ®t
zM;p*¸ t8]« w²] ®t Bg¸ .ªO« 5t ®t
nSp*¸"Y]«*¸ª]*¸]`8Nª¯
n]p|jS«n«*¸;'Nª!`'n;®z*¸/ªN*¸
`w*¸aQn8tM®;tp]*¸*¸B]|*¸'z
tª2]|*¸"`8t«*¸ª,¸n|]p]NnNt`twp;N
® ;ª!]*ª¸S5z[*ª¸]*¸t*¸alz«ª];N
`p;*ª¸
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.