Article

Zjednoczenie Niemiec a transkulturacja polityki historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie Ziemi Lubuskiej

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

This article introduces the concept of transculturation of collective memory and the politics of memory in the Polish-German borderland. The role of the 1990 German reunification in that process is studied using the example of the Lubusz region. Reunification made it possible for cooperation between local governments, associations and individuals, which – consequently – led to the creation of a new, trans-border collective memory.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Article
Rola miast w stosunkach międzynarodowych systematycznie wzrasta. Wiele współczesnych inicjatyw globalnych z zakresu ochrony środowiska, walki z nierównościami społecznymi czy nielegalną imigracją bierze swój początek w aktywności zagranicznej samorządów. Coraz chętniej też miasta budują swój międzynarodowy potencjał poprzez tzw. dyplomację pamięci. Przeszłość, a w zasadzie odgórnie usankcjonowana forma jej upamiętnienia lub zapomnienia, staje się bowiem jedną z nadrzędnych kategorii polityki zagranicznej. Wykorzystując różne narzędzia realizowania polityki historycznej, jak np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej czy wspieranie działalności instytucji pamięci, samorządy tworzą pożądany wizerunek na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji wzmacniają własny potencjał gospodarczy i polityczny.
Article
Full-text available
The contents of collective memory are determined by the public dimension of remembering and forgetting the ‘difficult past’. The dynamics of public memory are determined by public debates, which involve the symbolic elites and during which opposing discourses and knowledge about the past compete with one another. Comparative analysis of the debate in Poland about the books of Jan T. Gross — Neighbors (2000), Fear (2008) and Golden Harvest (2011), which concern Polish-Jewish relations around the time of the SecondWorldWar and other major controversies relating to the painful collective memory—allows us to distinguish the mechanisms common to such debates. The most important of these is the personalization of the dispute: the focus on the biography and ethnicity of the author of the controversial text. The Polish debate also displays characteristics that are typical of the discourses of post-communist states and societies with strong Catholic traditions, which impede settlement with the past.
Article
This article presents an analysis of the process of sacralization of history in the media discourse. Certain events and figures from the past are incorporated into the sphere of sacrum which excludes any discussion and maintains the domination of one narration of history. The process of sacralization may take places directly or indirectly. The first relies on direct inclusion to the discourse of certain words, which are associated with religion. The indirect sacralization takes place when episodes from the past are changed into universal stories of fight between the good and the evil. The analysis is performed on printed media discourses concerning three events from Poland’s contemporary history: the 1920 Warsaw Battle of Warsaw, the 1944 Warsaw Uprising and the postwar armed underground.
25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemiecki, red
 • E Jaworski
 • G Kostkiewicz-Górska
 • K Wasilewski
Regionalizm literacki - historia i pamięć
 • Z Chojnowski
 • E Rybicka
Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Uniwersytet Wrocławski
 • S Ciok
Pejzaże (po)granicza, Drukarnia Inmedia
 • M J Dudziak
Pismo, zapamiętywania i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego
 • J Assmann
 • Pamięć Kulturowa
Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina
 • Z Czarnuch
 • Landsberczycy
 • Gorzowianie
Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, Oficyna Naukowa
 • G Woroniecka
Pamięć zbiorowa - przedmiot polityki historycznej?, w: B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
 • H H Hahn
Polsko-niemieckie miejsca pamięci, czyli o nowym spojrzeniu na historię sąsiedztwa, „Kultura Współczesna
 • K Kończał
Polityka historyczna - propozycje definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym, w: B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej
 • B Korzeniewski
 • Wprowadzenie
Cuban counterpoint. Tobacco and sugar
 • F Ortiz
Traktat Graniczny RP - RFN z 14 listopada 1990 roku jako ostateczne zamknięcie polsko-niemieckiego sporu o granicę po II wojnie światowej (ze wspomnień głównego negocjatora po 25 latach), „Niepodległość i Pamięć
 • J Sułek
Pogranicza i granice jako zadanie dla polskiej socjologii w nowych kontekstach kulturowych i politycznych
 • J Kurczewska
Tożsamość lokalna Gorzowa. Między niemieckim dziedzictwem a polską codziennością
 • P Lewandowski
Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej, w: Euroregiony mosty do Europy bez granic
 • W Malendowski
 • M Szczepaniak
Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne
 • L M Nijakowski
Problematyka otwarcia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pomiędzy PRL a NRD w latach siedemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Polsko-Niemiecki”
 • P Popieliński
Między pamięcią a historią: Les Lieux de Memoire, „Tytuł roboczy: archiwum”
 • P Norra
Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
 • J Romanowska
red.) Peryferie pogranicza. O potrzebie różnorodności, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Z Rykiel
Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza, Wydawnictwo Nomos
 • A Sadowski
Procesy integracji i dezintegracji społecznej na Ziemiach zachodnich i Północnych Polski po 1945 roku, w: A. Sakson (red.), Pomorze - trudna ojczyzna?
 • A Sakson
Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku
 • R Traba
Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca - napięcia - konflikty
 • R Skobelski
Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • B Szacka
Zarządzanie Funduszem Małych Projektów (FMP) Phare CBC w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, Pro Europa Viadrina
 • K Szydłak
Polsko-niemieckie miejsca pamięci
 • R Traba
 • H H Hahn
„Bezdomnych gromady niemałe…”. Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924), Wydawnictwo Bractwa Trojka
 • K Wasilewski
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Gorzowie Wielkopolskim w schyłkowym okresie swojego istnienia (1989-1990), „Studia Zachodnie
 • K Wasilewski
Destrukcja dialogu polsko-niemieckiego. Uwarunkowania, konsekwencje, „Ruch Prawniczy
 • A Wolff-Powęska
Ideowe i polityczne przesłanki ewolucji stosunków polsko-niemieckich
 • A Wolff-Powęska
Od „wyzwolenia d faszyzmu” do „bolszewickiej okupacji”. Kultura pamięci zakończenia drugiej wojny światowej w prasie lubuskiej, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze
 • K Wasilewski
Dyskurs o przeszłości na łamach „Nadodrza
 • K Wasilewski
Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945
 • A Kossert
 • Kalte Heimat