ArticlePDF Available

Monique Nelen, Trees Das, Anita Blonk, Inge Reijnders, Monique Baard, Emilie van Leeuwen, Gonnie Albrecht (2016). De vijf pijlers van SWPBS anno 2016. Tijdschrift voor Orthopedagogiek (55), 484-493

Authors:

Abstract and Figures

Zeven jaar geleden zijn bij de introductie van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) in Nederland ‘De vijf pijlers van SWPBS’ geformuleerd. In deze vijf pijlers is getracht de kernbegrippen en theoretische concepten van SWPBS te verbinden en overzichtelijk weer te geven voor de Nederlandse onderwijscontext. Nu steeds meer scholen met SWPBS gaan werken ontstaat de behoefte om de vijf pijlers kritisch onder de loep te nemen om ten eerste te kijken of zij de kern van SWPBS goed weergeven en ten tweede om te onderzoeken of voortschrijdend inzicht een nieuwe indeling vereist. In dit artikel passeren de pijlers één voor één de revue waarbij gebruik gemaakt wordt van inzichten uit onderzoek, literatuur en praktijk. Geconcludeerd wordt dat de destijds geformuleerde vijf pijlers nog steeds de kern van SWPBS weergeven. Op sommige plaatsen is de formulering van de vijf pijlers aangescherpt om de inhoud beter recht te doen.
Content may be subject to copyright.
484 Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55 (2016) 484-493
1 Inleiding
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een systematische en school-
brede aanpak die toepasbaar is in het primair, voortgezet en middelbaar beroepson-
derwijs (zowel regulier als speciaal). De aanpak is gericht op het creëren van een
positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waardoor het leren wordt bevorderd
en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen (beleidsnotitie Fontys
& Windesheim, 20152). De aanpak is afkomstig uit de Verenigde Staten en werd in
2009 in Nederland geïntroduceerd. Bij de introductie in het Nederlandse onderwijs
zijn de theoretische concepten en basisbegrippen samengevat in de zogenaamde vijf
pijlers zoals in diverse publicaties naar voren komt, waaronder ook in dit tijdschrift
(Blonk, Das, Haasen, Hoetmer & Wichers-Bots, 2014; Goei et al., 2010/2011; Leeuwen,
Albrecht & Vinkenvleugel, 2012; Nelen, 2010). Inmiddels zijn we zeven jaar verder:
steeds meer scholen zijn bezig met het implementeren van SWPBS en er is een aan-
tal (voornamelijk praktijkgerichte en evaluatieve) onderzoeken gedaan naar SWPBS
(Kuijk & Rens, 2013; Nieuw Meesterschap, 2013). Hoogste tijd om op basis van
deze praktijkervaring en onderzoek in Nederlandse scholen de pijlers onder de loep
te nemen en te kijken of ze anno 2016 nog steeds valide zijn.
Monique Nelen, Trees Das, Anita Blonk, Inge Reijnders, Monique Baard,
Emilie van Leeuwen & Gonnie Albrecht
De vijf pijlers van SWPBS anno 2016
SAMENVATTING
Zeven jaar geleden zijn bij de introductie van School Wide Positive Behavior Support
(SWPBS) in Nederland ‘De vijf pijlers van SWPBS’ geformuleerd. In deze vijf pijlers is ge-
tracht de kernbegrippen en theoretische concepten van SWPBS te verbinden en overzich-
telijk weer te geven voor de Nederlandse onderwijscontext. Nu steeds meer scholen met
SWPBS gaan werken1 ontstaat de behoefte om de vijf pijlers kritisch onder de loep te ne-
men om ten eerste te kijken of zij de kern van SWPBS goed weergeven en ten tweede om
te onderzoeken of voortschrijdend inzicht een nieuwe indeling vereist.
In dit artikel passeren de pijlers een voor een de revue waarbij gebruikgemaakt wordt van
inzichten uit onderzoek, literatuur en praktijk. Geconcludeerd wordt dat de destijds gefor-
muleerde vijf pijlers nog steeds de kern van SWPBS weergeven. Op sommige plaatsen is
de formulering van de vijf pijlers aangescherpt om de inhoud beter recht te doen.
Uit de enorme hoeveelheid publicaties, blueprints en praktijkmaterialen werden de
kernbegrippen overzichtelijk samengevat in vijf pijlers die de implementatie van
SWPBS in Nederlandse scholen ondersteunden
485
2 De vijf pijlers van SWPBS
In 2009 bezocht een groep Nederlandse professionals uit onderwijs en jeugdzorg
scholen en universiteiten in Eugene (Orgeon, V.S.) en Oslo (Noorwegen) die zich
bezighielden met het implementeren van SWPBS. Onder de indruk van de in het
buitenland bereikte resultaten en de mogelijkheden om SWPBS aan te passen aan
de culturele context werd besloten dit in Nederland te introduceren. Uit de enorme
hoeveelheid publicaties, blueprints en praktijkmaterialen werden de kernbegrippen
overzichtelijk samengevat in vijf pijlers die de implementatie van SWPBS in Neder-
landse scholen ondersteunden:
1 schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarden;
2 preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen;
3 positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst gedrag op basis van
heldere, eenduidige verwachtingen;
4 planmatige, systematische aanpak op basis van data;
5 partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners.
3 Theoretische concepten
Sugai en Horner (2009) beschrijven zes theoretische concepten die aan de basis lig-
gen van SWPBS: de gedragstheorie (of leertheorie) met de bijbehorende toegepaste
gedragsanalyse, preventietheorieën, het toepassen van evidence- en research-based
strategieën om gedrag te beïnvloeden, focus op instructie, aandacht voor systeem-
verandering en data gestuurd besluiten nemen. Deze zes concepten zijn terug te
vinden in de vijf pijlers. Voor de Nederlandse onderwijspraktijk zijn er nadrukke-
lijk ook elementen vanuit de positieve psychologie en oplossingsgericht werken aan
de vijf pijlers toegevoegd.
Aangezien SWPBS een schoolbrede benadering is waar de kenmerkende elementen
op maat gemaakt worden voor de (culturele) context van een school is gedegen
kennis van deze concepten noodzakelijk om dit succesvol in te kunnen voeren in
de school. In de vijf pijlers is getracht de theoretische concepten concreet uit te
werken in de praktijk.
4 De gedragstheorie nader belicht
Aangezien veel strategieën en interventies binnen SWPBS hun grondslag vinden in
de toegepaste gedragstheorie (in Nederland ook wel leertheorie genoemd), wordt
er in deze paragraaf extra aandacht besteed aan dit gedachtegoed. Binnen de ge-
dragstheorie gaat men ervan uit dat alle gedrag aangeleerd wordt en dus ook weer
afgeleerd kan worden.
Vaak wordt de gedragstheorie vereenzelvigd met grondleggers als Pavlov en Skinner
en met klassieke en operante conditionering. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw
is er veel onderzoek gedaan dat nieuwe en aanvullende inzichten heeft opgeleverd.
Zo onderzocht Berlyne (1965) de interne mediërende processen tussen de externe
stimulus en externe respons (mediatie theorie) en beschreef Bandura (1986) het le-
ren door observeren. De sociaal leren theoretici breidden de gedragstheorie uit met
psychische fenomenen (die voorheen alleen in de psychoanalyse aan bod kwamen)
486
zoals: gevoelens, emoties, denkbeelden, fantasieën en begrippen als identificatie en
morele ontwikkeling.
Een belangrijke loot aan de stam van de gedragstheorie is Applied Behavior Analy-
sis (ABA ofwel toegepaste of functionele gedragsanalyse). Deze wetenschappelijke
benadering om (complex) gedrag te bestuderen gaat ervan uit dat gedrag bepaald
wordt door vroegere en huidige gebeurtenissen in de omgeving van een persoon.
Maar zoals de omgeving ons gedrag beïnvloedt, beïnvloeden wij met ons gedrag
de (sociale) omgeving. Aan de hand van de principes van ABA wordt gedrag van
mensen exact omschreven, geanalyseerd en waar nodig veranderd, meestal door
veranderingen in de antecedenten en consequenties3 aan te brengen. ABA blijkt
effectief om op alle mogelijke gebieden het dagelijks functioneren van mensen te
verbeteren, hun welzijn te vergroten en gedragsproblemen te verminderen (Forster,
Sundell, Morris, Karlberg & Melin, 2012; Matson, Bernavidez, Compton, Paclawskyj
& Baglio, 1996).
In SWPBS wordt bij het ontwikkelen van interventies in de school veelvuldig ge-
bruikgemaakt van de principes van ABA. De Gedrags Functie Analyse (GFA) wordt
als middel ingezet om antwoord te geven op de volgende vragen: ‘Wat maakt dat
iemand zich in een bepaalde situatie zo gedraagt?’, ‘Wat bereikt hij met dit gedrag?’
en ‘Wat probeert iemand te vermijden door dergelijk gedrag te vertonen?’
5 Implementeren met betrouwbaarheid
SWPBS is geen geprotocolleerd programma of vastomlijnde methodiek. Het is een
theoretisch goed onderbouwd raamwerk4 met kenmerkende elementen die op maat
gemaakt moeten worden in de schoolcontext. Amerikaans en Noors onderzoek
(Bradshaw, Mitchell & Leaf, 2010; Horner et al., 2009; Muscott, Mann & LeBrun,
2008; Ogden & Sørlie, 2009; Oswald, Safran & Johanson, 2005; Sørlie & Ogden,
2007, 2015) toont aan dat de invoering van SWPBS bijdraagt aan de afname van
het aantal gedragsincidenten op een school, een verbetering van leerresultaten en
het ontstaan van een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat. Deze resultaten
zijn gemeten op scholen die SWPBS implementeerden met een hoge mate aan kwa-
liteit, ook wel implementatie betrouwbaarheid genoemd (Simonsen et al., 2012).
Implementatiebetrouwbaarheid refereert aan de mate waarin elementen van een
interventie zijn ingevoerd zoals oorspronkelijk bedoeld is (Lane, Bocian, MacMil-
lan & Gresham, 2004). Om implementatiebetrouwbaarheid te kunnen meten is het
van belang om de kenmerkende elementen van een interventie te specificeren. In
diverse publicaties (Sailor, Dunlap, Sugai & Horner, 2009), blueprints5 en binnen
SWPBS ontwikkelde zogenaamde ‘fidelity measures’ of evaluatie-instrumenten zijn
deze kenmerkende elementen omschreven.
Dit zal bij de beschouwing van de vijf pijlers meegenomen worden.
6 De vijf pijlers nader beschouwd
In dit artikel zullen de pijlers een voor een besproken worden waarbij de theoreti-
sche concepten, handboeken, evaluatie-instrumenten en inzichten uit de praktijk
er is alleen sprake van SWPBS als álle vijf pijlers in een school geïmplementeerd worden
487
met elkaar verbonden worden. Daarbij is het van belang op te merken dat de vijf
pijlers wel van elkaar te onderscheiden maar niet te scheiden zijn: er is alleen spra-
ke van SWPBS als álle vijf pijlers in een school geïmplementeerd worden.
6.1 Pijler 1: Schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarden
Binnen de gedragstheorie gaat men ervan uit dat gedrag wordt aangeleerd in een
omgeving, waarbij er een wisselwerking plaatsvindt tussen het gedrag van een
individu of groep en de context waarin het plaatsvindt. Bij het beïnvloeden van
gedrag speelt de omgeving dus een belangrijke rol. Een school is bij uitstek een
sociale omgeving waar veel geleerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat een schoolbrede
aanpak effectiever is in het beïnvloeden van gedrag van zowel leerlingen als leraren
dan op zichzelf staande interventies (Sørlie & Ogden, 2015).
Dat het schoolbreed implementeren van een aanpak geen sinecure is blijkt uit de
talloze verhalen van coaches en scholen. Naast gedegen kennis van de binnen
SWPBS gehanteerde conceptuele modellen is ervaring met het begeleiden van ver-
anderingsprocessen in de school onmisbaar. Schoolontwikkelingsprocessen zijn
complex, maar wanneer het lukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen leidt
dit tot veel voldoening bij de betrokkenen, zo blijkt uit de verhalen.
Aanvankelijk lag de focus bij het ontwikkelen en implementeren van SWPBS vooral
op gedrag. Maar omdat gedrag en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
richt men zich nu steeds meer op het integreren van gedragsinterventies met de
interventies die er (nodig) zijn om het leren van leerlingen te bevorderen.
Werken vanuit gedeelde waarden is de afgelopen jaren een steeds prominentere
plaats gaan innemen in SWPBS in Nederland. Soms wordt deze pijler ook wel af-
gebeeld als het fundament van een SWPBS huis (zie Figuur 2). Waardengestuurd
onderwijs heeft immers betrekking op alle pijlers. Maar daarnaast speelt ook een
andere, meer ethische overweging. Binnen SWPBS wordt er niet een expliciete
keuze gemaakt voor een pedagogisch doel van onderwijs (Nelen, 2010): de school
kiest zelf het doel waaraan zij wil werken en de manier waarop dat gebeurt. Juist
het bewust werken vanuit waarden die de school kiest voorkomt dat SWPBS een
‘kunstje’ wordt, een manier van werken waarin leerlingen en leraren gedrild en
geconditioneerd worden. De waarden staan dan ook centraal en worden gekozen
in samenspraak met alle betrokken partijen in een school: personeel, leerlingen en
ouders.
Het bovenstaande in ogenschouw nemend pleiten wij dan ook voor het aanpassen
van de formulering van pijler één in: ‘Vanuit gedeelde waarden schoolbreed werken
aan gedrag en leren’.
6.2 Pijler 2: Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van ge-
dragsproblemen
Centraal bij deze pijler staat het ontwikkelen van een meergelaagd model van on-
dersteuning in de school met interventies voor alle leerlingen, risicogroepen en in-
dividuele leerlingen, zoals weergegeven in de piramide van interventies (Figuur 1).
De interventies worden ontwikkeld voor de specifieke schoolcontext en afgestemd
op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Zo kan het zijn dat een ‘rode’
interventie op een basisschool tot het standaardrepertoire van een school voor
speciaal onderwijs behoort. Dezelfde interventie is in een andere context dan een
‘groene’ interventie. Bij het ontwikkelen van de interventies wordt zoveel mogelijk
gebruikgemaakt van evidence-based strategieën.
488
Essentiële universele interventies binnen SWPBS zijn allereerst het ontwerpen en
aanpassen van de fysieke omgeving van de school en de organisatie aan mogelijk-
heden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, vervolgens het formuleren
van heldere gedragsverwachtingen op basis van door de school vastgestelde waar-
den, het systematisch aanleren van gedragsverwachtingen, en het erkennen en
waarderen van gewenst gedrag.
Aparte vermelding bij deze pijler verdient nog het ontwikkelen van een consistent
systeem van reageren op probleemgedrag. Het is een illusie om te denken dat met
de komst van SWPBS, of welke andere schoolbrede benadering dan ook, probleem-
gedrag volledig zal verdwijnen op een school. Probleemgedrag zal echter wel in
aard, ernst en omvang afnemen indien het team erin slaagt overeenstemming te be-
reiken over welk gedrag men als problematisch beschouwt om te komen tot afspra-
ken over een eenduidige wijze van reageren op probleemgedrag. Belangrijke on-
derdelen in de manier van reageren zijn: het gewenste gedrag concreet benoemen,
heldere eenduidige consequenties hanteren waaruit leerlingen iets kunnen leren
en leerlingen een keuze geven. Bij onvoldoende vooruitgang bij leerlingen heeft de
school vormen van meer intensieve ondersteuning georganiseerd die vrijwel direct
toegankelijk zijn.
Pijler twee is misschien wel de meest omvattende pijler van de vijf en biedt de le-
raar op de werkvloer concrete handvatten, zo blijkt uit de ervaring van coaches en
scholen. Drie van de zes theoretische concepten staan hier centraal: preventietheo-
rieën, focus op instructie en het gebruikmaken van strategieën die uit onderzoek
naar voren zijn gekomen als effectief.
Figuur 1 De interventiepiramide, vrij naar Colorado Multi-tiered model of instruction and
intervention6
489
Om de essentie van deze pijler beter onder woorden te brengen wordt de volgende
formulering voorgesteld: Preventie staat centraal vanuit een meergelaagd model van
ondersteuning.
6.3 Pijler 3: Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst
gedrag op basis van heldere, eenduidige verwachtingen
Omdat de positieve benadering bij uitstek kenmerkend is voor SWPBS en instructie
een van de meest krachtige instrumenten is die de leraar tot zijn beschikking heeft
om leerlingen iets te leren, is ervoor gekozen dit in een aparte pijler onder te bren-
gen. Het accent ligt bij pijler drie op het aansluiten bij wat er goed gaat en systema-
tische instructie van wat nog geleerd moet worden.
Vanuit de schoolbrede waarden ontwikkelt de school specifieke gedragsverwach-
tingen voor verschillende situaties. Binnen SWPBS is er sprake van een gedragscur-
riculum: er worden lessen ontwikkeld en uitgevoerd om waarden en gedragsver-
wachtingen aan te leren. De lessen bevatten idealiter voorbeelden van welk gedrag
wel en welk gedrag niet verwacht wordt en er wordt gebruikgemaakt van een va-
riëteit aan didactische werkvormen. De lessen zijn ingebed in diverse thema’s bin-
nen het curriculum en leraren schenken dagelijks aandacht aan het aanleren van
gedrag. Bij het aanleren en oefenen van gewenst gedrag bedienen leraren zich van
instructietheorieën7. Leerlingen worden zoveel mogelijk actief betrokken bij het
formuleren en aanleren van de gedragsverwachtingen.
Het erkennen en waarderen van gewenst gedrag vormt een belangrijk onderdeel
van het managen van de consequenties in het SRC8-model: bekrachtigen, ook wel
positive reinforcement genoemd. Het aanbieden van een plezierige gebeurtenis
direct volgend op een gedraging vergroot de kans dat die gedraging zich in de toe-
komst nogmaals gaat voordoen. Daarbij is het niet alleen belangrijk een bekrachti-
ger te kiezen die voor de leerling op dat moment betekenis heeft maar ook positieve
bekrachtigers op de juiste manier te gebruiken.
Op PBS9-scholen in de VS ondersteunt men positief gedrag veelal met behulp van
een token economy systeem: een leerling ontvangt een token (bijvoorbeeld een
briefje, fiche of muntje) en wisselt dit in tegen een (groeps)beloning. In Nederland
bestaat er weerstand tegen het schoolbreed invoeren van dergelijke beloningsys-
temen, zo blijkt uit verhalen van PBS-coaches. Veelgehoorde argumenten zijn dat
het te Amerikaans is en niet past bij onze Hollandse nuchterheid van ‘Doe maar
gewoon’. Daarnaast bestaat er ten onrechte het idee dat het gebruik van belonin-
gen het ontstaan van intrinsieke motivatie van leerlingen ondermijnt (Cameron
& Pierce, 1994; Das, Haasen, Souisa-Vlam, Wichers-Bots & Boezen, 2014; Kuper,
2014). Veel leraren werken in de praktijk vaak al met beloningen, bijvoorbeeld in
de vorm van stickers of stempels of het verdienen van privileges. Maar een structu-
rele, schoolbrede manier van bekrachtigen is vaak lastiger te realiseren, zeker wan-
neer men streeft naar een 3:1 ratio (3 complimenten op 1 correctie (Fredrickson,
2009).
Een ander onderdeel van de positieve benadering in de Nederlandse onderwijs-
praktijk is, naast het zoeken van een manier van bekrachtigen die aansluit bij de
schoolcultuur, het aansluiten bij wat al goed gaat. Een gedachtegang die ook ken-
merkend is voor ‘Oplossingsgericht werken’ (Cauffman & Van Dijk, 2009) en ‘Han-
delingsgericht werken’ (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009).
Op basis van het bovengenoemde stellen wij de volgende herformulering voor: Posi-
tieve benadering: aanleren en waarderen.
490
6.4 Pijler 4: Planmatige systematische aanpak op basis van data
Bij de introductie van SWPBS in Nederland werd het werken met Office Discipline
Referrals (ODR) aangepast aan de culturele context door het registreren van gedrags-
incidenten: alle personeelsleden in de school registreren op een gedragsincidentenre-
gistratieformulier voorkomend groot en klein probleemgedrag. Deze data worden ge-
bruikt om te signaleren waar en wanneer het misgaat zodat er maatregelen getroffen
kunnen worden. Het systematisch verzamelen van informatie over gedragsincidenten
bleek in de praktijk lastig: leraren waren het niet gewend en ervoeren het vaak als
verhoging van de werkdruk.
Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat langzaam maar zeker het datagestuurd
werken vorm krijgt op de PBS-scholen in Nederland: enerzijds de komst van digitale
systemen, zoals SWIS en IRIS, die het registreren van gedragsincidenten en het ana-
lyseren van de data vereenvoudigen en het werken met het TIPS10-model. Anderzijds
het ontwikkelen van een bredere manier van datagestuurd werken door middel van
het concept ‘Moeilijke Onderwijs Situatie’ (MOS) (Blonk, 2013; Van ‘t Spijker &
Wichers-Bots, 2013; Wichers-Bots & Das, 2015). Ook de recente aandacht voor
Response to intervention (RTI) en opbrengstgericht werken ondersteunen het data-
gestuurd werken in de school (Burns, Appleton & Stehouwer, 2005; Schölvinck &
Jansen, 2014). En tot slot dient het werken met evaluatie-instrumenten genoemd te
worden. Evaluatie-instrumenten meten in welke mate kenmerkende elementen van
SWPBS in de school aanwezig zijn. In de V.S. zijn verschillende instrumenten ont-
wikkeld en in onderzoek gevalideerd11.
De huidige formulering van pijler 4 schept ons inziens onvoldoende duidelijkheid:
SWPBS kenmerkt zich door een systematische en planmatige aanpak, dat overstijgt
alle pijlers, evenals het gebruik van evidence-based strategieën. Juist het structureel
gebruik van (allerlei soorten) data maakt SWPBS uniek en krachtig. Daarom wordt
de volgende formulering voorgesteld: Data gestuurd werken.
6.5 Pijler 5: Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners
De manier waarop deze pijler gestalte krijgt is sterk afhankelijk van de culturele
context op nationaal en op lokaal niveau. Kern van deze pijler is een integrale sa-
menwerking met voor de school belangrijke partners. Dat kunnen professionele
ketenpartners zijn zoals jeugdzorg of maatschappelijk werk, maar ook maatschap-
pelijke ketenpartners zoals een sportclub of de kerk. Ouders nemen een bijzondere
positie in: zij delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling
van hun kind met de school. Daarom spreken we liever van partnerschap dan van
samenwerking.
Aparte aandacht verdient de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Voor
individuele leerlingen kan samenwerking in de praktijk weerbarstig zijn, maar
ligt het wel voor de hand. Samenwerking bij het ontwikkelen van universele inter-
venties voor alle leerlingen (universeel niveau, ook wel tier 1 genoemd) is echter
ook een krachtig preventief middel gebleken om problemen voor te zijn. Wanneer
jeugdhulpmedewerkers, vanuit hun ervaring met kinderen met gedragsproblemen,
in het onderwijs aanwezig zijn, ontstaat er een samenwerking op alle drie niveaus
(zie ook Figuur 1). Door tevens de behandelingen van de jeugdhulp te laten aan-
sluiten op de SWPBS-fundamenten van de school ontstaat een samenwerking waar-
bij de school uitgangspunt vormt en de jeugdhulp tijdelijk aansluit op school en
thuis. Voor ouders en kind is de behandeling niet iets nieuws maar een vervolg op
het pedagogische klimaat in de klas, waarbij extra ondersteuning noodzakelijk is.
Het is daarbij belangrijk dat ook de samenwerking met ouders en ketenpartners
491
datagestuurd is en er gebruikgemaakt wordt van evidence-based strategieën. Onder-
zoek van Buist-Bouwman en Reijnders (2013) toont aan dat door voor alle leerlin-
gen de SDQ12 af te laten nemen, er een duidelijk beeld ontstaat van wat kinderen op
welk gebied nodig hebben. Door specifieke SWPBS-interventies te koppelen aan de
zorgvraag van een kind, kan de jeugdhulp vanuit de aanwezige data een vroegtijdi-
ge interventie inzetten, waardoor erger wordt voorkomen. Ook voor de thuissituatie
van leerlingen zou de school in samenwerking met de jeugdzorg een meergelaagd
model van ondersteuning moeten ontwikkelen. Dat ouders tegelijkertijd partners
van de school zijn vraagt om over en weer goed afstemmen.
Ten aanzien van pijler 5 constateren we dat de formulering de lading voldoende dekt.
7 Conclusie en discussie
In dit artikel zijn de zeven jaar geleden geformuleerde vijf pijlers van SWPBS kri-
tisch bekeken aan de hand van literatuur, resultaten uit onderzoek, items uit evalu-
atie-instrumenten en ervaringen van PBS-coaches en -scholen. In de loop van de ja-
ren hebben de pijlers meer verdieping en focus gekregen, maar de vijf pijlers geven
nog steeds de kern van SWPBS weer. Wel stellen wij hier en daar een aanscherping
van de formulering van de vijf pijlers voor om de inhoud beter recht te doen:
1 vanuit gedeelde waarden schoolbreed werken aan gedrag en leren;
2 preventie staat centraal vanuit een meergelaagd model van ondersteuning;
3 positieve benadering: aanleren en waarderen;
4 datagestuurd werken;
5 partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners.
Iedere school kiest een manier die past bij de culturele context van de school om
de vijf pijlers vorm te geven. Hoe een school dat doet is minder belangrijk: er zijn
Vanuit gedeelde
waarden
schoolbreed
werken aan
gedrag en leren
Preventie staat
centraal vanuit
een
meergelaagd
model van
ondersteuning
Positieve
benadering:
aanleren en
waarderen
Data gestuurd
werken
Partnerschap
met ouders en
samenwerken
met
ketenpartners
Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
SWPBS: het bouwen van een huis
Figuur 2 Het bouwen van een huis als metafoor voor het implementeren van SWPBS, vrij
naar een model van J. Kamstra
492
immers meerdere wegen die naar Rome leiden. Uitgangspunt is dat er pas sprake is
van SWPBS wanneer een school alle vijf pijlers weet te realiseren. Belangrijke vraag
daarbij is hoe en in welke mate die vijf pijlers in de praktijk zichtbaar moeten zijn
om te kunnen spreken van een PBS-school. Met andere woorden: wat moet een
school minimaal gerealiseerd hebben? In de VS spelen de evaluatie-instrumenten
een belangrijke rol bij het beantwoorden van die vraag. In Nederland is de discussie
hierover nog in volle gang.
NOTEN
1
Geschat wordt dat momenteel ongeveer 350 scholen in Nederland bezig zijn met het implemente-
ren van SWPBS. Exacte cijfers zijn niet bekend.
2
Opleidingsnotitie Fontys en Windesheim http://docplayer.nl/4647746-Pbs-preventief-werken-aan-
een-positief-schoolklimaat.html
3 Schematisch weergegeven als ABC: Antecedent Behavior Consequence (ABC) of Stimulus Respons
Consequence (SRC).
4 SWPBS is opgenomen in de databank van het Nederlands jeugdinstituut (NJI) van effectieve
jeugdinterventies.
5 Te vinden op www.pbis.org
6 http://www.cde.state.co.us/mtss. Geraadpleegd op 05-09-2016.
7 Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van het directe instructiemodel: het oefenen, structureren en
samenvatten van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden en het opbouwen van een geordend en
betekenisvol bestand van kennis en vaardigheden (Veenman, 2001).
8 Zie noot 2.
9 Positive Behavior Support.
10 Team Initiated Problem Solving (Todd et al., 2011).
11 Er zijn instrumenten die gebaseerd zijn op zelfevaluatie (zoals de SAS en de TIC) en instrumenten
die door een externe coach of onafhankelijke deskundige worden afgenomen (zoals de SET). Er
zijn instrumenten die meten welke universele interventies op school zijn ontwikkeld (zoals BoQ)
en instrumenten die zich richten op groeps- en individuele interventies (zoals de BAT en MATT).
12 Strenghts and Difficulties Questionnaire.
GERAADPLEEGDE LITERATUUR
Zie hiervoor http://tvodigitaal.nl - oktober - ‘Artikelen, Columns, Mededelingen’.
OVER DE AUTEURS
Alle auteurs zijn lid van het SWPBS-team Nederland, een groep PBS-pioniers van
het eerste uur die het initiatief hebben genomen om een Nederlands SWPBS-net-
werk te starten. Het doel van dit netwerk is om mensen en organisaties die zich
bezighouden met SWPBS in Nederland met elkaar te verbinden; structuren te ont-
wikkelen die de implementatie van SWPBS op scholen ondersteunen; de kwaliteit
van de implementatie van SWPBS in Nederlandse scholen te bevorderen en samen
te werken in communicatie met de overheid.
Drs. Monique Nelen, Windesheim Expertisecentrum PBS, PBS
coach en opleider, onderzoeker.
E-mail: Mjm.nelen@windesheim.nl
493
Drs. Trees Das, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van
Fontys Hogescholen, senior docent, onderzoeker, PBS coach en
opleider.
E-mail: T.das@fontys.nl
Dr. Anita Blonk, Windesheim Expertisecentrum PBS, ex-officio
board member APBS, PBS opleider en onderzoeker.
E-mail: A.blonk@windesheim.nl
Drs. Inge Reijnders, PBSing, PBS opleider en trainer, Elker
jeugdzorg, gedragswetenschapper.
E-mail: Inge.reijnders@telfort.nl
Monique Baard, PicaPedia, PBS coach, trainer, opleider, ge-
dragsspecialist.
E-mail: monique@picapedia.nl
Drs. Emilie van Leeuwen, PBS coach en opleider, senior ont-
wikkelaar en trainer bij PI Research/Kenniscentrum SWPBS
Nederland.
E-mail: E.vanleeuwen@piresearch.nl
Drs. Gonnie Albrecht, PBS coach en opleider, directeur PI Re-
search/Kenniscentrum SWPBS Nederland.
E-mail: G.albrecht@piresearch.nl
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen, senior docent, onderzoeker
  • Trees Drs
  • Das
Drs. Trees Das, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen, senior docent, onderzoeker, PBS coach en opleider. E-mail: T.das@fontys.nl
Windesheim Expertisecentrum PBS, ex-officio board member APBS, PBS opleider en onderzoeker. E-mail: A.blonk@windesheim
  • Anita Dr
  • Blonk
Dr. Anita Blonk, Windesheim Expertisecentrum PBS, ex-officio board member APBS, PBS opleider en onderzoeker. E-mail: A.blonk@windesheim.nl
PBS coach en opleider, senior ontwikkelaar en trainer bij PI Research/Kenniscentrum SWPBS Nederland
  • Emilie Drs
  • Van Leeuwen
Drs. Emilie van Leeuwen, PBS coach en opleider, senior ontwikkelaar en trainer bij PI Research/Kenniscentrum SWPBS Nederland. E-mail: E.vanleeuwen@piresearch.nl
PBS coach en opleider, directeur PI Research/Kenniscentrum SWPBS Nederland. E-mail: G.albrecht@piresearch
  • Gonnie Drs
  • Albrecht
Drs. Gonnie Albrecht, PBS coach en opleider, directeur PI Research/Kenniscentrum SWPBS Nederland. E-mail: G.albrecht@piresearch.nl