ThesisPDF Available

Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Kardeşlik Anlayışı

Authors:

Abstract

Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta kardeşlik konusunu ele aldığımız bu çalışmada kardeşlik olgusunun önemini genel anlamda ortaya koyup, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki kardeşlik anlayışını inceledik. Yahudilik ve Hıristiyanlığın kardeşlik konusuna yüklediği anlamı, bu anlam çerçevesinde ortaya çıkan çeşitli kardeşlik yaklaşımlarını irdelemeye çalıştık. Bu bağlamda çalışmamızda, “kardeş - kardeşlik” kavramlarını ve kardeşliğin çeşitli kavramlarla olan ilişkisini ele alıp inceledik. Kardeşlik, hemen bütün dinlerde bulunan ortak bir olgudur. Bu olgu, dinlerde daha çok, “kan, soy, din ve insan” kardeşliği bağlamında değerlendirilmektedir. Biz de, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kan, soy, din ve insan kardeşliği anlayışlarını tahlil edip, kardeşlikten kaynaklanan görevleri ve bu olguya aykırı olan hususları inceledik. Netice olarak kardeşlik, dinlerde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yahudilik ve Hıristiyanlık, kardeşliği, soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, günlük hayata aktarılan, somut ve aksiyoner bir olgu seviyesine çıkarmışolmakla birlikte, uygulamada birtakım farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar da, söz konusu bu dinlerin etki alanı, hitap ettiği kitlenin ve kendi temel karakterlerinin birbirinden farklı olmasıyla açıklanmaktadır.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The Bible and The Kor’an says basically the same thing about God’s Love, neigbourhood and brotherhood love, whereas they mentione different ideas about sexual love. Firstly, they announce that man should love God more than the other loved objects like parents, husband-wife and children.The most important manifestation of God’s Love is to obey his rules and to love each other. Secondly, they also indicate brotherhood and neighbourhood love. According to them, God has created entire food and favour for everyone. There is no discrimination between the believer in God or unbeliever in him. So, man should love man without considering who he/she is. Thirdly, while Old Testament mentions sexual love very much, New Testament doesn’t tell us anything about that. However, The Kur’an has expressed that sexual love is a reality of man and it should occur within the marriage
Article
Full-text available
Konfiçyüs Çin geleneklerini derleyip toparlayarak yeni kuşaklara aktarmak isteyen bir düşünürdür. Amacı Çin geleneğindeki yaşayan ahlâk ve geleneklerin devamını sağlayarak atalar kültürüne dayalı Çin Medeniyetini ortaya koymaktır. Pratik düşüncesi ahlâk, din ve muhafazakârlık açılarından insana seslenmektir. Konfüçyüs sadece Çin’e ait değil, bütün dünyaya aittir. O’nun siyasi düşüncesi insanlığın üstün idealinin temelidir. Konfüçyüs, önce prens unvanı ile yüceltilmiş, ondan sonra “Mükemmel Hakim” ve “Taçsız Kral” namıyla kutsanmış ve Çin’de kendi adına tapınaklar inşa edilmiştir. Öğretisi, hükümetin temeli, şahsiyeti ise milletinin en yüksek idealinin temsilcisidir. Öğretilerinin, bilinen Çin mizacına çok uygun olduğu bir gerçektir. Sadece insanla ilgilenen Konfüçyüs bundan dolayı Çin’in Sokrates’i sayılmıştır.
Yahudilik Ansiklopedisi II, s. 363
  • Besalel
Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi II, s. 363, 364.
Yahudilik Ansiklopedisi III, s. 753; Parry, s. 221
  • Besalel
Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi III, s. 753; Parry, s. 221.
Komşu Kavramı Yeni Ahit'te komşu" kelimesinin de "kardeş" ve "kardeşlik" ifade edecek şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Buna, "sevgi" temasının işlendiği bölümlerde rastlamak mümkündür
  • Levililer
Levililer, 19:11, 35; Tesniye, 25:13. 3.1.2. Komşu Kavramı Yeni Ahit'te komşu" kelimesinin de "kardeş" ve "kardeşlik" ifade edecek şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Buna, "sevgi" temasının işlendiği bölümlerde rastlamak mümkündür. 500 Nitekim bu cümlelerde, komşuyu sevmek bazen kardeş sevgisi, bazen
Muammer Ulutürk, Hıristiyanlık'ta Havarilik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), SÜSBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı
  • Demirci
Demirci, "Hıristiyanlık-Giriş", s. 329; ayrıca bkz. Muammer Ulutürk, Hıristiyanlık'ta Havarilik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), SÜSBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, Konya 2005, s. 49. 499 Katolik İnancında İsa'nın Kardeşleri Var mıydı?, http://www.hristiyanforum.com/forum/katoliklik-f21/katolik-inancinda-isanin-t317830.html.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı
  • Mustafa Ekici
  • Hıristiyanlık'ta Ve İslam'da Sevgi
Ekici, Mustafa, Hıristiyanlık'ta ve İslam'da Sevgi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara 2006.
  • Turgay Rev
  • Derek Üçal
  • Malcolm
Rev. Turgay Üçal, Derek Malcolm, Ahlak -Kutsal Kitap'a Göre Etik, (Genişletilmiş İkinci Baskı), Babylon Kitaplığı, İstanbul 2003, s. 165.