Thesis

İbrahimî Dinler Olgusu

Thesis

İbrahimî Dinler Olgusu

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

Abstract

Hz. İbrahim, ilahî kaynaklı Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri için ortak bir figürdür. Hz. İbrahim konusunda her üç din de birbirinden farklı birtakım görüşlere sahip olsalar da, kendisini “ortak ata” olarak kabul etmeleriyle müşterek bir paydaya da sahip bulunmaktadırlar. Daha çok bu müştereklikten kaynaklı olarak, hali hazırda yaygınlık kazanmış bir kullanım olan “İbrahimî Dinler” terimi, günümüzde bu üç dini diğer dinlerden ayırmak için kullanılan “ilahî dinler” ve “semavî dinler” terimleri gibi, temelde “tasnif edici” özellikte bir kullanım gibi görünmektedir. Ancak, tıpkı “ilahî dinler” ve “semavî dinler” terimlerinde olduğu gibi, söz konusu bu terimde de, kullanımın sıhhati konusunda bir takım problem ve tartışmaların olduğu görülmektedir. Çünkü her dinin “İbrahim” ve “İbrahimî din” algısında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların “İbrahimî dinler” algısını da farklılaştırması ihtimal dahilindedir. “İbrahimî Dinler” terimi, Batılı bilim çevrelerinde üretilen ve İslam dünyasına “dinler arası diyalog” faaliyetleriyle pazarlanan bir terimdir. Bu çalışmada, söz konusu bu terimin tarihsel geçmişi ve kökenleri incelenmeye ve bilimsel, tarihsel ve teolojik kıstaslar açısından durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.