ArticlePDF Available

KÜLTÜR TURİZMİNDE YEREL DEĞERLER: ÖDEMiŞ İLÇESİ VE ÖDEMİŞ YILDIZ KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ ÖRNEĞİ/ LOCAL VALUES IN CULTURAL TOURISM: ÖDEMİŞ AND ÖDEMİŞ YILDIZ CITY ARCHIVES AND MUSEUM CASE

Authors:

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı, yerel ekonomilerin pazarlanmasında kültür turizminin katkılarını incelemektir. Bu çerçevede, İzmir’e bağlı Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni ziyaret edenlerin ilçe ve müze hakkındaki görüşlerini belirlemek için bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma kapsamında elde edilen anketlerin analizi ile Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin, Ödemiş İlçesi’nin kültür turizmi faaliyetlerine önemli bir katkı sağladığı görülmüştür. Çalışma, Ödemiş İlçesinin kültür turizminde ulusal marka olması için uygulanması gereken pazarlama stratejilerini öneri olarak getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Müze Pazarlaması. ************************************************************ LOCAL VALUES IN CULTURAL TOURISM: ÖDEMİŞ AND ÖDEMİŞ YILDIZ CITY ARCHIVES AND MUSEUM CASE ABSTRACT The purpose of this study is to analyse the contribution of cultural tourism on marketing of local economies. In this context, a pilot study has been conducted to determine the opinions of visitors to Ödemiş and Ödemiş Yıldız City Archives and Museum. The empirical results of pilot study revealed that Ödemiş Yıldız City Museum and Archives have positive influence on Ödemiş to be recognized as a cultural tourism destination. The results, managerial implications, and suggestions for marketing strategies to be a national brand of Ödemiş in cultural tourism are discussed in detail. Key Words: Cultural Tourism, Museum Marketing.
KÜLTÜR TURİZMİNDE YEREL DEĞERLER: ÖDEMiŞ İLÇESİ VE
ÖDEMİŞ YILDIZ KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ ÖRNEĞİ
Cihat KARSLI
1
Yunus KAYMAZ
2
Aykan CANDEMİR
3
G. Nazan GÜNAY
4
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yerel ekonomilerin pazarlanmasında kültür turizminin katkılarını
incelemektir. Bu çerçevede, İzmir’e bağlı Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve
Müzesi’ni ziyaret edenlerin ilçe ve müze hakkındaki görüşlerini belirlemek için bir pilot
çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma kapsamında elde edilen anketlerin analizi ile
Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin, Ödemiş İlçesi’nin kültür turizmi faaliyetlerine
önemli bir katkı sağladığı görülmüştür. Çalışma, Ödemiş İlçesinin kültür turizminde
ulusal marka olması için uygulanması gereken pazarlama stratejilerini öneri olarak
getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Müze Pazarlaması.
LOCAL VALUES IN CULTURAL TOURISM: ÖDEMİŞ AND ÖDEMİŞ
YILDIZ CITY ARCHIVES AND MUSEUM CASE
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyse the contribution of cultural tourism on marketing
of local economies. In this context, a pilot study has been conducted to determine the
opinions of visitors to Ödemiş and Ödemiş Yıldız City Archives and Museum. The
empirical results of pilot study revealed that Ödemiş Yıldız City Museum and Archives
have positive influence on Ödemiş to be recognized as a cultural tourism destination. The
results, managerial implications, and suggestions for marketing strategies to be a national
brand of Ödemiş in cultural tourism are discussed in detail.
Key Words: Cultural Tourism, Museum Marketing.
1
Arş. Gör., Ege Üniversitesi, İİBF, cihat.karsli@ege.edu.tr
2
Arş. Gör., Ege Üniversitesi, İİBF, yunus.kaymaz@ege.edu.tr
3
Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İİBF, aykan.candemir@ege.edu.tr
4
Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İİBF, nazan.gunay@ege.edu.tr
88
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
1. Giriş
Turizm, Türkiye’nin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünün bulunduğu sektörler
arasında yer almaktadır. Sahip olduğu üstünlükler ve gelişim potansiyeli bu
sektörün ülkemizde gelecekte daha önemli bir konuma geleceğini ortaya
koymaktadır (DPT, 2007: 1). Kültür turizmi, turizmin gelişmesinde önemli bir
katkıya sahiptir. Tarihi ve doğal güzellikler, yöresel kültür ve müzeler kültür
turizminin gelişmesi için önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bununla
birlikte, kültür turizmine katılan turistlerin motivasyonlarını ve bir yöreyi çekici
bulmasını sağlayan faktörleri de incelemek gerekmektedir.
Bu çalışmada, kültür turizminde önemli olan faktörler ve yerel ekonomilerin
gelişmesinde kültür turizminin katkıları, Ödemiş ilçesi kapsamında detaylı
olarak incelenmektedir.
2. Literatür Araştırması
Literatürde, turist davranışları genel olarak itme ve çekme teorisi ile
açıklanmaktadır. Turistleri seyahat etmeye yönlendiren itme faktörleri,
duygusal faktörler olup; öğrenme, dinlenme, prestij, günlük yaşamdan kaçış ve
maceradan oluşur. Turist, seyahat etmeye karar verdikten sonra çekme
faktörleri ön plana çıkar. Çekme faktörleri ise tarihi yerler, doğal ve güzel
manzaralı yerler, kültürel ve sportif etkinlikler gibi ziyaret edilecek yerlerle ilgili
çekicilik unsuru yaratan faktörlerdir. İtme, turistin seyahat için karar vermesidir
ve çekme bu seyahatin nedenlerini açıklar. Bu nedenle, turizmin yönlendirici
gücü destinasyon çekiciliğidir (Tam, 2012: 217).
Kültür turizmi, 1970’li yıllarda başlayan bir akım olup gittikçe ivme
kazanmaktadır ve yavaşlık, sakinlik temaları ile macera turizmin karşıtı olarak
turizmi canlandırmaktadır (Bachleitner ve Zins, 1999: 199). Birçok çalışma,
turistlerin önemli bir bölümünün deniz güneş, kum yerine çeşitli kültürel
faaliyetlere katılım ve kültürel çekicilikleri ziyaret gibi kültürel deneyim
aramakta olduğunu göstermektedir. OECD 2009 raporunda da uluslararası
turistlerin yaklaşık %40’ının kültürel turist olduğunun vurgulanması bu
araştırmaları desteklemektedir (Hennessey vd., 2014: 15).
Kültür turizmi, bir toplum, bölge, grup ya da kurumun sunduğu tarihi, sanatsal,
bilimsel ya da yaşam tarzı, gelenek ve ortak miras gibi değerleri görmek üzere
gerçekleşen ziyaretlerdir (Silberberg, 1995: 361). Kültür turizmi ile ilgili üzerinde
anlaşılmış tek bir tanım olmasa da (Dolnicar, 2002: 94, Hughes, 1996: 707,
Stylianou-Lambert, 2011: 404) Silberberg (1995) kültür turizmini geniş bir şekilde
“başka bir toplumun, bölgenin veya yerin sahip olduğu (sunduğu) tarihsel,
sanatsal, bilimsel ve/veya beşeri unsurlarla ilgilenerek yaptığı ziyaretler”
şeklinde tanımlamıştır. Tanımın kapsamına göre kültürel çekicilik olarak
89
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
sayılabilecek unsurlar müzeler, galeriler, festivaller, mimari, kültürel mirasla
ilgili yerler, sanatsal performanslar, yiyecek-içecek, dil, din vb. olabilir. Bir başka
tanımlamaya göre kültür turizmi, ‘Çağdaş ve geçmiş kültürlere ait somut ve
somut olmayan değerlerle ilgili olarak, onları görme, haklarında bilgi ve
deneyim edinme amacıyla gerçekleşen ve bununla ilgili ürün ve hizmetlerin
satın alınmasına bağlı olarak doğrudan ve dolaylı faaliyetlerden oluşan bir
turizm olgusudur’ (Gülcan, 2010: 102).
Kültür turizminin gelişmesi ile şehir ve bölgeler, ziyaret destinasyonu, o bölgede
yaşama ve rekabet güçlerini artıracak yatırımların yapılması konularında
çekiciliklerini arttırabilirler. Kültür turizmi, özellikle geleneksel endüstrilerin
yok olmaya yüz tutması nedeni ile ekonomisi, çevresi ve toplumu sorunlar
yaşayan şehirlerde, alternatif gelir kaynağı sağlayabilir (Liu, 2014: 498).
Kültür turizmi için öncelikle kültürel turistin motivasyonlarını anlamak gerekir.
Kültürel turistin motivasyonları, yerel kültürdeki geçici bir ilgiden belirli bir
bölgedeki özel ilgiye kadar değişmekle birlikte, kültürel ziyaretler ile bölgenin
cazibesi, turistik özellikleri ve kullanılan tanıtım araçları arasında güçlü bağlar
bulunmaktadır (Richards, 2002: 1048). Efes yöresini ziyaret edenlerin yöreye
yönelik algılarını ölçmek için yapılan bir araştırmada kültürel mekânların
pazarlanmasında bölge imajının önemi vurgulanmaktadır (Öter ve Özdoğan,
2005: 130). Araştırmada, yöre tarihi, mimari, görülecek yerler, müze ve kültürel
çekicilikler, halkın misafirperverliği, farklı kültür ve yerel mutfağın
ziyaretçilerin algılarına ve bölge imajına olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır.
Bir yörenin turizm için çekici gelen yerel kültürel kaynakları resim, müzik, dans,
endüstri, el sanatları, iş, tarım, eğitim, edebiyat, dil, bilim, yönetim, din, mutfak,
tarih olarak sıralanmaktadır ve bu kaynaklara kentin fiziki özelliklerini, mimari
eserlerini ve yerel halkın da ilave edilmesi gerektiğini savunulmuştur (Sohn,
1999’dan aktaran Uslu ve Kiper, 2006: 305). Niemczyk (2013) kültür turizmi
içinde ürün çeşitleri olarak kültürel miras turizmini, müze turizmini, endüstriyel
turizmi, tarihi-askeri turizmi, dini turizmi ve yiyecek-içecek turizmini
belirtmektedir.
Kültür turizminde göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birisi de
kültür turizminin olduğu bölgenin destinasyon imajıdır. Buhalis (2000: 98),
destinasyonları oluşturan özellikleri altı ana başlıkta toplamaktadır:
1. Çekicilikler (Attractions): İnsan yapısı, doğal, mimari, kültürel miras,
özel olaylar.
2. Ulaşılabilirlik (Accessibility): Ulaşım sistemi, terminaller, araçlar.
3. Tesisler (Amenities): Konaklama, yeme-içme, seyahat aracıları ve diğer
hizmetler.
90
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
4. Planlı Turlar (Available packages): Seyahat aracıları tarafından önceden
organize edilmiş turların varlığı.
5. Faaliyetler (Activities): Turistin ziyareti sırasında yararlanacağı
destinasyondaki tüm faaliyetler.
6. Destekleyici Hizmetler (Ancillary Services): Bankacılık, iletişim araçları,
sağlık gibi turistin yararlanacağı hizmetler.
Kültür turizminin temelinde yer alan kültürel çekiciliklerin popüler olabilmesi
için kültür varlıklarının turizm ürünlerine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Ancak bu dönüşüm yaratılırken, kültürel çekiciliklerin mutlaka bir hikâye
anlatması, tarihin yeniden canlandırılması, deneyim yaratması, kaliteye
odaklanmış bir hizmet sunması ve özgünlüğünün sağlanması da gerekmektedir.
Bu faktörler, kültürel çekicilikleri etkin hale getirecektir (McKercher vd., 2004:
395). Dönüşümün yaratılmasında bir başka önemli konu kültürel
metalaşmadan, kültürel ürünlerin çok fazla ticarileştirilmesinden kaçınmanın
gereğidir. Özgünlüğü korurken, hediyelik eşya satışları, giriş ücretlerinin
yüksek olması ve fotoğraf çekerken ücret talep edilmesi gibi kültürel değerlerin
ticarileştirilmesi, turistler üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır (Cole, 2007:
955).
Kültürel miras ve turizmin işbirliği sonucu kültürel mirası oluşturan unsurlar
turizm açısından çekim merkezleri olarak ortaya çıkmakta, bunun sonucu olarak
da kültürel turizm bir anlamda deneyim ekonomisinin bir bölümü olarak
görülmektedir ve ziyaretçiler bilinçli ve planlı olarak kültürel anlamda keşif
yapma isteği içinde olduklarından kültürün farklı yanlarını
deneyimlemektedirler (Stebbins, 1996: 948; Richards, 1996: 280; Wall ve
Mathieson, 2006: 261; Wang vd., 2006: 49-50). Kültürel unsurların ekonomiye
katılması sonucunda son yıllarda kültür deneyimi yaşama amacıyla yapılan
ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinde artış olmuştur ve kültür turizminin
geliştirilmesi bu anlamda önem taşımaktadır (Besculides vd., 2002: 303304;
Cohen, 1988: 372; Küçükaltan vd., 2005: 52; Uygur ve Baykan, 2007: 45).
Turist memnuniyetini sağlayabilmek için beklentilerin karşılanması
gerekmektedir. Ancak, bu beklentilerin belirlenmesi için de bölgeye gelen turist
profillerinin bilinmesi önem taşımaktadır (Çakıcı ve Aksu, 2006: 357). Bu
çerçevede kültürel turistler;
- Amaçlı kültürel turist,
- Görülmeye değer yerleri gezen kültürel turist,
- Tesadüfi kültürel turist,
- Kazara kültürel turist,
- Deneyim kazanmada bölgenin öneminin olmadığı kültürel turist
91
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
olmak üzere sınıflandırılmaktadır (McKercher ve Cros’dan aktaran Çakıcı ve
Aksu, 2006: 360).
Kültür turizm içinde önemli bir yer tutan kültürel miras turizmi, odak noktası
miras kalan şeyler olan turizm şekli olarak tarif edilmektedir. Miras turizmi,
mekânın yeniden yorumlanması sonucu ortaya çıkan, her türlü geçmiş (doğal ve
sosyo-kültürel geçmiş) özleme dayalı bir turizm çeşididir. Zaten var olan nesne
ve olguların 1970’li yıllarda yeniden yorumlanması sonucu ortaya çıkmış olan
miras turizmi, kültürel turizmin bütünleyicisi ve gelişen bir parçasıdır
(Aliağaoğlu, 2004: 61). Miras kalanlar tarihi binalar, müzeler ve sanat eserleri
gibi çok farklı unsurları içermektedir. Kültürel mirasa sahip olan kentlerin,
kaynaklarını ekonominin gelişiminde kullanabilmesi için daha çok turist
çekecek faaliyetleri planlaması ve tanıtımını yapması gerekmektedir. Kültürel
turizm, kültür mirasına sahip olan bölgelerin ekonomisine katkıda bulunurken,
bu kültürel miras arasında müzeler önemli bir yer tutmaktadır. Bu özellikler
içerisinde yer alan kültürel miras ile ilgili turizm öğelerinden birisi de
müzelerdir. Turizm ile müzelerin arasındaki ilişki gelişirken aynı zamanda
turizm de gelişmekte, müzeler ise yeni ziyaretçiler için çekicilik oluşturmaktadır
(Kirshenblatt-Gimblett, 1998: 151; Jolliffe ve Smith, 2001: 150). Müzelerin
kültürel turizme ve ekonomiye olan katkısını açıklayan bir başka çalışmada,
Guggenheim müzesinin açıldıktan sonraki iki yıl içinde Bask bölgesini ziyaret
eden turist sayısında %58 artış sağladığı tespit edilmiştir (Plaza, 2000: 1057).
Müzeler kültürel mirasın araştırılması, toplanması, korunması, sergilenmesi ve
toplumun bilgilendirilmesi gibi amaçlara öncelik verirken, turizm endüstrisi
müzeleri bir çekicilik olarak değerlendirir. Seyahatin merkezine yerleştirilen
müzeler birer turistik ürün haline dönüşür. Böylece müze ve turizm ilişkisinde
karşılıklı bir bağlılık oluşur (Arslan, 2014: 24). Uluslararası Müzeler Konseyi
(ICOM), müzeyi “kâr amacı gütmeyen, sürekli toplumun hizmetinde olan ve
toplumun gelişmesini sağlayan, kamuya açık, insanlar ve çevre için maddi delil
sağlayan, toplayan, koruyan, muhafaza eden, eğitim ve eğlence olanağı da
sunan kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır
5
. Genel olarak bütün müzelerde
faaliyetler, koleksiyonların sergilenmesine bağlı olarak oluşturulmaktadır.
Günümüzde, yalnızca koleksiyon sergisiyle yetinilmemekte ve farklılaştırma
çabaları içerisine girilmeye çalışılmaktadır. Müzeler, faaliyetlerini ve
koleksiyonlarını analiz ederek, kendilerini diğer müzelerden eğitim, eğlendirme
gibi boyutlarla farklılaştırmaktadır. (Cengiz, 2006: 90; Zorzi, 2003: 14; Chhabra,
2008: 431).
Bu çalışmanın literatür araştırmasında üzerinde durulduğu gibi kültür turizmi,
kent turizmi ve yerel ekonomilerinin gelişmesinde müzelerin ro yadsınamaz.
Bu nedenle müze ziyaretçilerinin güdüleri ve davranışları kent turizmi ve
5
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/, Erişim Tarihi: 30.03.2014.
92
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
kültürel turizmi geliştirmek için dikkatlice analiz edilmelidir (Jansen-Verbeke ve
Van Rekom, 1996: 364). Arslan (2014: 24) müzelerin, kültürel mirasın
araştırılması, toplanması, korunması, sergilenmesi ve toplumun
bilgilendirilmesi gibi faaliyetleri önceliklendirdiğini, turizm endüstrisinin ise
müzeleri bir çekicilik olarak değerlendirdiğini belirtmiştir. Müze ziyaretçilerinin
özelliklerini, motivasyonlarını, ihtiyaçları ve beklentilerini belirlemek için
yapılan bir araştırmada (Gürel, 2013: 2) Ankara ilinde müze ziyaretçilerinin;
temel olarak öğrenmek, çocuklarının ve torunlarının öğrenmesini sağlamak,
merak, özel sergileri görmek ve kaliteli zaman geçirmek için müzeleri ziyaret
ettiği belirlenmiştir.
Müze pazarlaması üzerine yapılan bir başka araştırmada, sergilerin,
bilgilendirme araçlarının, kafeterya ve alışveriş mağazasının ziyaretçilerin
memnuniyetini önemli derecede etkilediği belirlenmiştir (Sezgin, Haşıloğlu ve
İnan, 2011: 201). Müze ziyaretçilerinin memnuniyetinde algılanan hizmet
kalitesi, algılanan değer ve deneyimler de önem taşımaktadır (De Rojas ve
Camarero, 2008: 525; Chen ve Chen, 2010: 29). Müze ziyaretçilerinin
memnuniyetinde algılanan hizmet kalitesi de önem taşımaktadır. Yapılan bir
araştırmada, yaşlı ve engelli ziyaretçilerin müzeyi ziyaret edebilmesindeki
kolaylık, müzedeki kalabalık düzeyinin tahammül edilebilir olması, müze
personelinin nazik ve yardımsever olması ayrıca ziyaretçilerinin taleplerini
karşılayabilecek donanıma sahip olmasının, ziyaretçilerin memnuniyetlerini ve
algılanan hizmet kalitesini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir (Yılmaz, 2011:
183).
Bir destinasyonun sahip olduğu bu özellikler, destinasyon markası oluşturmak
üzere oluşturulacak pazarlama stratejileri kapsamında anlam kazanacaktır.
Kültürel mirasa sahip olmanın yanında destinasyon markası oluşturmak için
yapılacak çalışmaların da önemi ortaya çıkmaktadır.
Destinasyon markası, kapsamlı bir marka stratejisinin uygulanması sonucunda
oluşan ve destinasyon ziyaretçilerinin destinasyona özgü her türlü
deneyimlerini içeren, hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını yansıtmasıyla ve
onların burada yaşadığı deneyimlerle ortaya çıkan bir imaj olarak akıllarda yer
tutan deneyimsel bir kavramdır (Ersun ve Arslan, 2011: 239). Destinasyon
markası, o destinasyonla özdeşleşmiş hatırlanabilir anılar, o destinasyonu çekici
kılan özellikleri ve kaliteli yönlerinin çağrışımından oluşan sembolik bir yapıdır
(Hankinson, 2004: 11). Destinasyon imajı, turistlerin bir destinasyon için sahip
olduğu inançlar, fikirler ve izlenimlerden oluşan tutumlardır (Crompton, 1979).
Destinasyon imajı için oluşan bu olumlu tutumlar, destinasyonun markasının
yaratılmasında temel faktörler arasında yer almaktadır.
Gelen turistlerin ziyaret amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar, turistlere
sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve turist memnuniyetinin
93
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
arttırılmasına neden olacaktır. Turistik bölgelerin pazarlanmasında belirlenecek
pazarlama stratejilerinin temelinde turist profilleri önem kazanmaktadır.
3. Ödemiş İlçesi ile Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi
Ödemiş, Ege bölgesinde İzmir iline bağlı ve İzmir’e 113 kilometre uzaklıkta olup
75.577 nüfusuyla İzmir'in en büyük ilçesidir. İlçeye, karayolu ve demiryolu ile
ulaşım mümkündür.
Ödemiş ovasının yerleşim tarihi geç kalkolitik (madentaş) çağından başlamakta
olup Lidya egemenliğine dayanmaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyetin bu
topraklarda yaşamış olması Ödemiş’in tarihi kültürünün temelini
oluşturmaktadır. Ödemiş ovasındaki en eski insan kültürü, günümüzden 13 bin
yıl öncesine (M.Ö. 11 bin) dayanmaktadır
6
. Ödemiş’te bulunan turizm
çekiciliklerini oluşturan başlıca unsurlar arasında kültür turizmi kapsamında
Birgi, Bademli, Ödemiş, Günlüce, Kayaköy, Lübbey (Çamyayla), inanç turizmi
kapsamında Ulu Cami ve Aydınoğulları Türbesi (Birgi), İmam-ı Birgivi Türbesi
(Birgi), kış turizmi kapsamında Bozdağ Kayak Merkezi (Ödemiş-Bozdağ),
ornitoloji (kuş gözetleme) turizmi (Başova), foto safari (Birgi, Bozdağ, Gölcük,
Bademli, Kayaköy, Hamamköy, Lübbey, Günlüce (Hypaipa), Kemer, Yılanlı),
botanik (bitki inceleme) (Bozdağ, Çamyayla, Horzum, Subatan, Başova, Ayvacık
yaylaları), kamp-karavan turizmi (Gölcük) sayılabilir. Bunların yanında yamaç
paraşütü, mağaracılık sporu, bisiklet turları, olta balıkçılığı, su sporları ve tekne
turu, dağ ve doğa yürüyüşü ile dağcılık gerçekleştirilen sportif faaliyetler
arasında sıralanabilir (http://www.odemis.bel.tr/genel-bilgiler.html, erişim
tarihi: 29.03.2014).
Ödemiş’te yer alan Ödemiş Belediyesi İ. Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve Bedia
Akartürk Sanat Müzesi kapsamında, İbrahim Hakkı Ayvaz mirasçılarının kültür
ve güzel sanatlar faaliyetleri, kent müzesi amacıyla bağışladıkları tarihi evde yer
almaktadır. İbrahim Hakkı Ayvaz ismi verilen kent müzesinin bir bölümünde
aileye ait tarihi belge ve bilgiler bulunurken, mekanın diğer bir bölümü ise Türk
halk müziğinin güçlü yorumcusu Ödemişli sanatçı Bedia Akartürk sanat müzesi
olarak düzenlenerek 14 Haziran 2008 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bedia
Akartürk Sanat Müzesinde, sanatçının bugüne kadar almış olduğu ödüller,
plaketler, çıkarmış olduğu plaklar, kasetler, gazetede çıkan haberleri, sanatçı
dostlarıyla olan resimleri, aile resimleri, sahne kıyafetleri ve gittiği her yöreye ait
yapmış olduğu bebekleri sergilenmektedir (http://www.odemis.bel.tr/i-hakki-
ayvaz-kent-muzesi.html, erişim tarihi: 29.03.2014).
6
http://www.odemis.gov.tr/default_b0.aspx?content=198, erişim tarihi: 30.03.2014.
94
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Ödemiş’te yer alan diğer bir müze olan Ödemiş müzesi 1983 yılında
tamamlanmıştır. Etnografya Müzesi olarak yapılan binada mevcut etnografik
malzemelerin yanı sıra bölgeye ait arkeolojik eserler de teşhir edilmektedir.
Arkeolojik bölümde; çoğunluğu Eski Tunç Çağı'na (M.Ö. 3000), Arkaik (M.Ö.
700-480) Klasik (M.Ö. 30-M.S. 395) ve Bizans (M.S. 395-1453) çağlarına ait eserler
teşhir edilmektedir. Bu eserler seramikler, idoller, keski ve baltalar, ağırşaklar,
kandiller, bronz eserler, cam eserler, süs eşyaları, pişmiş toprak heykelcikler,
mermer heykel ve heykelciklerdir. Arkeolojik bölümde ayrıca Hellenistik, Roma,
Bizans, Selçuk ve Osmanlı Dönemlerine ait 2545 adet sikke bulunmaktadır.
Etnografik bölümde; çoğunluğu Osmanlı dönemine ait çeşitli silahlar, bakır ve
gümüş eşyalar, cam eserler, süs eşyaları, el işlemeleri, giysi örnekleri
sergilenmektedir. Müzede Türkiye Cumhuriyeti Dönemine ait el sanatlarına
ilişkin örnekler de mevcuttur. Ödemiş Müzesi'nde kolleksiyoner Mutahhar
Başoğlu tarafından hibe edilen bir grup arkeolojik ve etnografik eser ile birlikte
satın alma yoluyla elde edilenler toplam 4458'e ulaşmıştır
7
.
Ödemiş’teki üç müzeden biri olan ve Ödemiş ve Yukarı Küçük Menderes
Havzası’nın tarihi ve kültürünü tanıtmak, taşınır kültür varlıklarını toplayıp
koruma altına almak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Yıldız
Kent Arşivi ve Müzesi, tarihi Yıldız Oteli ve Keçecizade Hanı’ndan
oluşmaktadır. Sayısı 9600’e yakın taşınır kültür varlıklarının 2/3’ü, toplam
büyüklüğü 455 civarında olan bu müzede sergilenmektedir. Müzenin
kurulduğu Şubat 2012’den bu yana 27.830 kişi müzeyi ziyaret etmiştir
8
.
Müzenin alt ve üst katında mevcut toplam 14 oda 4 koridor ile Keçecizade
Hanı’nın alt katında 1 oda ve 155 metre karelik sergi salonundan oluşmaktadır.
Şu an itibariyle sayısı 9600’e yakın taşınır kültür varlıklarının 2/3’ü, toplam
büyüklüğü 455 metrekare civarında olan bu odalar ve koridorlar ve sergi
salonuna yerleştirilmiş camlı dolaplarda ve avluda açık olarak
sergilenmektedir.
Çoğu etnografik nitelikte olan taşınır kültür varlıkları Yıldız Kundura Odası,
“Çeyiz-Gelin-Düğün” Sergi Salonu, Berber Odası, Tütün Odası, Saatçi Odası,
Oturma Odası, Çeyiz Odası, Efeler Odası, Otel Odası, Mutfak, Şükrü Saraçoğlu
Anı Odası, Dr. M. Bengisu Anı Odası, Ödemişli Kültür ve Sanat İnsanları ve
Ödemiş Tarihi Odası olarak düzenlenen teşhir odalarında sergilenmektedir.
Söz konusu koridor ve odalarda sergilenen taşınır kültür varlıkları arasında ise
bölgede 80-100 yıl önce kullanılan ayakkabılar, çarıklar, meshler, çizmeler, nişan
ayakkabıları, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden Kütahya çini tabaklar, portmanto, kıl
heybe, ipek kumaş üzerine tel sarma bir gelin başı, Yıldız Oteli’ne ait (taş) boy
aynası; 1950’lerden kalma ayaklı fotoğraf makinesi, Sevr Antlaşması’na göre Batı
7
http://www.odemis.bel.tr/odemis-muzesi.html, erişim tarihi: 29.03.2014.
8
http://www.oykam.org/tr/oykam/muze.html, erişim tarihi: 29.03.2014.
95
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Anadolu ve Trakya haritası ile Ödemiş Beldesi” başlıklı ölçeği büyütülüp
renklendirilmiş harita (1925 tarihli), Ödemişli Ermeni berber Sarkis Parseg’e ait
1901 tarihli bir berber tezgâhı ile çoğu 20. Yüzyılın ilk yarısında kullanılmış
berberlik mesleğine ait aletler, erken cumhuriyet döneminde, Ödemişlilerin
geçiminde son derece önemli bir yer tutan tütün ve tütüncülükle ilgili
canlandırmalar ve objeler, Ödemiş’in tanınmış saatçi ustalarından Ahmet
Güldağ’ın müzeye bağışladığı malzemeler kol, köstekli, masa ve duvar saatler,
mutfak eşyaları (geç Osmanlı ve erken cumhuriyet döneminde kullanılmış çoğu
etli bakırdan kebap tabakları, sahanlar, lengerler (pilavlıklar), kaşıklar, ibrikler,
tepsiler, bakraçlar, kahve değirmenleri, tepsiler, sürahiler, taslar, maşrapalar,
sütlükler, bakraçlar, zgüler (ilistirler), kevgirler, saleplikler, semaverler,
tencereler, yerli ve yabancı değişik türde porselen eşya vb.), kadın takıları
(gümüş ve/veya alpakadan, bazıları mercan taşlarıyla da süslenmiş: tepelikler,
göğüslükler, cevşenler, kemerler, muskalıklar, halhallar, alınlıklar), ateşli ve
kesici silahlar, seramik eşya, hamam takımları, duvar saatleri, lambalar, fenerler,
gaz ocakları ve kaminetolar, mangal ve semaverler, ütüler, tartı aletleri ve
ağırlıklar, heybeler ve semerler, ahşap kapılar, halı, kilim ve seccadeler, çıkrıklar
ve dikiş makineleri, giyim eşyası, tuvalet eşyaları, cep saatleri, sikkeler, madalya
ve rozetler, kapı ve dolap kollarıyla kilit ve anahtarlar, Ödemiş Belediyesi
objeleri, ecza malzemeleri, ayrıca kumaş panolar, beşikler, çeyiz sandıkları,
rahle, değişik türde yöresel dokuma bezler, danteller, mihnet işleri, kanaviçeler,
efe ve krep oyaları, çemberler, keçe minderler ile çok sayıda eski fotoğraf ve
belgeler yer almaktadır
9
.
4. Araştırma Yöntemi
Bu araştırmanın temel amacı, yerel ekonomilerin pazarlanmasında kültür
turizminin katkılarını incelemektir. Bu kapsamda, Ödemiş ilçesi ve Ödemiş
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni ziyaret edenlerin ilçe ve müze hakkındaki
görüşlerini belirlemek için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırma, bir pilot çalışma niteliğindedir. Bu nedenle sonuçları
genelleştirilemez. Ancak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir sonraki
aşamada gerçekleştirilecek olan bir model önerisi için temel oluşturabilecek
niteliktedir.
Araştırma Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleştirilmiş olup
araştırmanın ana kütlesini Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni ziyaret eden
yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle, 14 Ocak- 14
Mart 2014 tarihleri arasında müzeyi ziyaret edenlere yönelik yapılan
araştırmada, toplam 114 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada yabancı
ziyaretçiler kapsam dışında tutulmuştur, bunun en önemli sebebi ise
9
http://www.oykam.org/tr/oykam/muze.html, erişim tarihi: 29.03.2014.
96
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
araştırmanın yapıldığı dönemde müze ziyaretçilerinin büyük ölçüde yerli
ziyaretçilerden oluşmasıdır.
Verilerin oluşturulmasında kullanılan anket formunda toplam 61 soru
sorulmuştur. Anketin ilk bölümünde katılımcılara Ödemiş’i, ziyaret amaçları ile
ilgili çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. İkinci bölüm LIKERT ölçekli
sorulardan oluşup katılımcıların Ödemiş ilçesini değerlendirmelerine yönelik
sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve
Müzesi’nin bilinirliğini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli sorular sorulmuştur.
Dördüncü bölüm LIKERT ölçekli sorulardan oluşup katılımcıların Ödemiş
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’ni değerlendirmelerine yönelik sorular içerirken
son bölümde katılımcıların demografik özelliklerine yönelik sorular
bulunmaktadır. Ankette kullanılan ölçek sorularının hazırlanmasında; Frochot
ve Hughes’un (2000) toplam 24 soru üzerinden oluşturduğu 5 faktörlü
HISTQUAL ölçeği, Yücelt’in (2000) ABD’de Pennsylvania’da 24 tarihi ören yeri
ve müze ile ilgili ziyaretçilerin istek, ihtiyaç, ilgi ve tatminlerini ölçmek üzere
geliştirdiği ölçek, Nowacki’nin (2005) Polonya’da Rogalin sarayı hizmet kalitesi
ölçümü için Parasuraman vd. (1988)’nin oluşturduğu SERVQUAL’ı temel alan
36 soruluk ölçeği, Öter ve Özdoğan’ın (2005) kültür amaçlı seyahat eden
turistlerin Selçuk-Efes yöresinde algıladıkları destinasyon imajı üzerine
kullandıkları ölçek ve Yılmaz’ın (2011) Göreme ık Hava Müzesi hizmet
kalitesi ile ilgili kullandığı ölçek referans olarak alınmıştır. Bu araştırmada
kullanılan ölçek belirtilen çalışmalardan derlenmiştir.
Elde edilen veriler, SPSS 21.0 istatistik paket programıyla analiz edilerek
değerlendirilmiştir. Analizlerde frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör
analizi, tek yönlü Anova ve korelasyon testleri yapılmıştır.
Araştırma, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma kapsamına bu müzenin alınmasının nedenleri:
1- Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve zesi’nin ilçede bulunan diğer iki
müzeye göre konumlarının görece daha ulaşılabilir olması
2- Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin aynı zamanda kent arşivi
görevi görmesi sayesinde daha fazla ziyaretçi çekme potansiyelinin
olması
3- Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin bölgesel medyada pazarlama
faaliyetlerinin daha yoğun olarak yürütülmesi.
5. Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir. Ödemiş ilçesini
değerlendiren Faktör analizinde yer alan 14 sorunun bulunduğu ölçeğin bir
97
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
bütün halinde güvenilir olup olmadığının anlaşılabilmesi için güvenilirlik
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeği oluşturan 14 değişken için
hesaplanan Cronbach’s Alfa katsayısı 0.887’dir. Müze’yi değerlendiren sorular
için yapılan test sonucunda 20 değişken için hesaplanan Cronbach’s Alfa
katsayısı 0.925’dir. Bu sonuçların 0.70’dan büyük olması kullanılan ölçeklerin
güvenilir olduğunu göstermektedir (Malhotra, 2010).
5.1. Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri
Demografik özellikler Tablo-1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Müze Ziyaretçilerinin Demografik Özellikleri
Verilerin analizi sonucunda 114 katılımcıya ait demografik özellikler Tablo 1’de
gösterilmiştir. Ankete katılanların %47.4’ü erkek %52.6’sı kadınlardan
oluşmaktadır. Katılımcıların %36’sı 18-24 yaş aralığında iken %20.2’si 25-31
yaşları arasındadır. 32-38 yaş grubunda olan katılımcılar %8,8’lik bir dilim
oluştururken, 39-45 yaş grubuna ait katılımcılar %6.1’lik yüzdeye sahiptir.
Katılımcıların %28.9’luk kısmının 46 yaş ve üzeri katılımcılardan oluştuğu
görülmüştür.
Değişkenler
n
Geçerli
Yüzde
n
Geçerli
Yüzde
Cinsiyet
Öğrenim Durumu
Erkek
54
47.4
27
23.7
Kadın
60
52.6
68
59.6
19
16.7
Yaş
Meslek
18-24
41
36
27
23.7
25-31
23
20.2
43
37.7
32-38
10
8.8
20
17.6
39-45
7
6.1
24
21
46 ve üzeri
33
28.9
İkamet İli
İkamet İlçesi
İzmir
103
90.4
41
36
İzmir Dışı
11
9.6
62
54.4
11
9.6
98
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Tablo 1’de katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında ise üniversite
mezunlarının oranının %59.6, lisansüstü mezunları oranının %16.7 ve lise ve
altının %23.7 olduğu görülmüştür. Bu anlamda araştırmaya katılan
ziyaretçilerin eğitim durumlarının yüksek olduğu söylenebilmektir.
Müze ziyaretçilerinin meslek dağılımına baktığımızda ise çoğunluğun yani
%37.7’sinin öğrenci, %21’inin ise kamu sektöründe çalıştığı rülmektedir.
Emeklilerin oranı %17.6 iken, özel sektörde çalışanların oranı ise %23.7’dir.
Katılımcıların %90.4’ünü İzmir ilinden gelen ziyaretçiler oluşturmakta iken
İzmir dışından gelenlerin oranı %9.6’dır. İkamet ilçesi bölümüne baktığımızda
ise katılımcıların %36’sı Ödemiş ilçesinde ikamet etmekte iken, %54.4’ü İzmir’in
diğer ilçelerinde, %9.6’sı ise diğer şehirlerin ilçelerinde ikamet etmektedirler.
5.2. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi ile İlgili Veriler
Katılımcıların Müze hakkındaki genel görüşleri Tablo-2 de özetlenmiştir. Ankete
katılan ziyaretçilerin müzeyi ziyaret sebepleri incelendiğinde yeni şeyler
öğrenmek için ziyaret ettiklerini söyleyenler %40 iken, merak ettikleri için
ziyaret ettiklerini söyleyenlerin oranı %23’tür. Ankete katılan ziyaretçilerin
%64’ü “müzeyi daha önce ziyaret ettiniz mi ?” sorusuna hayır cevabı vermiştir.
Müzeyi tekrar ziyaret etme istekleri sorulduğunda %79.8’i müzeyi ilerde tekrar
ziyaret etmek istediklerini vurgulamışlardır. Müzeyi ziyaret eden katılımcıların
%61.4’ü müze hakkında önceden bilgisi olduğunu belirtmiştir. Katılımcılara
müze hakkında edinilen bilgilerin kaynakları sorulduğunda, arkadaş, akraba
vb. tavsiyesi olduğunu söyleyenlerin oranı %36’dır. Müzeyi ziyarete gelenlerin
%50.9’u müze tanıtımının yeterli olmadığını söylemiştir.
99
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Tablo 2: Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Hakkındaki Genel Görüşler
Ziyaretçilerin müzeleri
ziyaret sebepleri
n
Geçerli
Yüzde
Müze hakkında edinilen
bilgilerin kaynakları
n
Geçerli
Yüzde
Yeni şeyler öğrenmek
46
40
İnternet
16
14
İyi vakit geçirmek
15
13
Arkadaş, akraba vb.
tavsiyesi
41
36
Merak
26
23
Gazete haberi
14
12.3
Meslek gereği
6
5
Broşürler vb.
13
11.4
Tavsiye
7
6
TV, radyo
6
5.3
Binası ve atmosferi
14
12
Seyahat acentesi
4
3.5
Müze’yi tekrar ziyaret
etmek ister misiniz?
Müze hakkında önceden
bilginiz var mıydı?
Evet
91
79.8
Evet
70
61.4
Hayır
23
20.2
Hayır
44
38.6
Müzeyi daha önce ziyaret
ettiniz mi?
Müzenin tanıtımı sizce
yeterli mi?
Evet
41
36
Evet
56
49.1
Hayır
73
64
Hayır
58
50.9
5.3. Faktör Analizleri
Bu araştırmada Ödemiş’in ve Yıldız Kent Arşivi ve Müzesiyle ilgili
değerlendirmeler iki ayrı faktör analizi yapılarak incelenmiştir. Faktör analizi ile
amaçlanmak istenen Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi ziyaretçilerinin Ödemiş ve
müzeyle ilgili değerlendirmelerini ölçmeye yönelik ifadelerin arasındaki
ilişkilerin incelenmesi ile daha az sayıda değişkene indirilmesini sağlamaktır.
Anketlerin tümü faktör analizine dâhil edilmiştir.
5.3.1. Ödemiş İlçesini Değerlendiren Faktörler
Katılımcıların Ödemiş ilçesi hakkındaki değerlendirmelerini ölçmeye yönelik 14
yargı ifadesinden kendilerine yakın olanı seçmeleri istenmiştir. Mevcut literatür
ışığında geliştirilen 14 yargı ifadesinin faktör analizi sonucunda 2 tanesi faktör
başlıkları ile ilişkilendirilemediğinden analiz kapsamı dışında kalmıştır.
Faktör analizinde yer alan 12 sorunun bulunduğu ölçeğin bir bütün halinde
güvenilir olup olmadığının anlaşılabilmesi için tekrar güvenilirlik analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeği oluşturan 12 değişken için hesaplanan
100
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Cronbach Alpha katsayısı 0.878 bulunmuştur. Bu durum ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Tablo 3: Ödemiş İlçesi ile İlgili Faktörler
Faktörler
Faktör
Yükleri
Açıklanan
Varyans
Cronbach
Alpha
Faktör 1: Ödemiş’in Kültürel Unsurları
26.57
0.854
Ödemiş Yerel Mutfak Açısından Zengindir
Ödemiş Gelenek ve Görenek Açısından Zengindir
Ödemiş’in Halkı Misafirperverdir
Ödemiş’in Kültürel Potansiyeli Geliştirilebilir
Ödemiş Festival ve Etkinlik Açısından Zengindir
0.905
0.890
0.708
0.626
0.513
Faktör 2: Ödemiş’in Kültürel Tarihi Zenginlikleri
23.24
0.817
Ödemiş Mimari Açıdan Zengindir
Ödemiş Kültürel ve Tarihi Mekanları Zengindir
Ödemiş Müze ve Diğer Anıt Mekanları Zengindir
Ödemiş Turizm Varlıkları Açısından Zengindir
0.786
0.785
0.752
0.619
Faktör 3: Ödemiş’in Çok Kültürlülüğü
16.68
0.717
Ödemiş Çok Kültürlülükte Zengin bir Bölgedir
Ödemiş’te Farklı Kültürel Özellikler Bir Aradadır
Ödemiş Farklı Dilsel Özellikler (Şive, Ağız vb.)
açısından Zengin bir Bölgedir
0.816
0.799
0.651
Analiz sonucunda %95 güven aralığında df=66 ve Sig=0.000 için KMO=%86,1
bulunmuştur. Elde edilen 3 faktörün açıkladığı kümülatif varyans değeri
66,499’dur.
5.3.2. Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesini Değerlendiren Faktörler
Analiz sonucunda 3 ifade faktör dışında kalmıştır. Faktör analizinde yer alan 18
sorunun bulunduğu ölçeğin bir bütün halinde güvenilir olup olmadığının
anlaşılabilmesi için tekrar güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda
ölçeği oluşturan 18 değişken için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı
0.925’dir.
101
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Tablo 4: Müze ile İlgili Faktörler
Faktörler
Faktör
Yükleri
Açıklanan
Varyans
Cronbach
Alpha
Faktör 1: Müzenin Koleksiyonu ve Çekiciliği
21.73
0.880
Müzeyi Ziyaret Etmekten Memnuniyet Duyma
Müze Ödemiş’in Çekiciliğini Artırmaktadır
Müzeyi Arkadaş ve Tanıdıklarıma Tavsiye Ederim
Sergi ve Koleksiyonlar Müzenin Konseptine
Uygundur
Sergilenen Eserler Müzenin Özgünlüğüyle
Uyumludur
Sergiler İlginç ve Çekici Tarzda Düzenlenmektedir
0.822
0.815
0.803
0.653
0.583
0.510
Faktör 2: Müze Görevlilerinin Tutumu
17.89
0.872
Görevlilerin Verdikleri Bilgiler Tatmin Edicidir
Görevliler Her Zaman Nazik ve Yardımseverdir
İyi Bir Şekilde Karşılandığımızı Hissetmekteyiz
Görevliler Gerekli Donanıma Sahiptir
0.817
0.772
0.771
0.580
Faktör 3: Müzenin İşleyişi ve Hizmet Unsurları
15.55
0.739
Görevlilerin Bilgilendirmeleri Tatmin Edicidir.
Yasak ve Sınırlamalarla İlgili Bilgiler Aydınlatıcıdır
Yaşlı ve Engelliler için Müzeyi Ziyaret Kolaydır
Müzedeki Kalabalık Tahammül Edilir Düzeydedir
Ziyaret Saatleri Uygundur
0.780
0.722
0.620
0.615
0.530
Faktör 4: Hizmete Yönelik Fiziksel Unsurlar
11.78
0.696
Müzedeki Yön Levhaları Açık ve Anlaşılırdır
Müzeyle İlgili Basılı Yayınlar Açık ve Anlaşılırdır
Tuvalet ve Mekânların Temizliği Tatmin Edicidir
0.823
0.603
0.486
Analiz sonucunda %95 güven aralığında df=153 ve Sig=0.000 için KMO=%85
bulunmuştur. Elde edilen toplam 4 faktörün açıkladığı kümülatif varyans değeri
yaklaşık olarak 66.963’dür.
5.4. İstatistiksel Analizler ve Değerlendirmeler
Bu bölümde anket uygulamasıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda elde
edilen verilere yönelik istatistiksel analizler yapılmıştır.
102
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Tablo 5: Müze ve Ödemiş ile İlgili Faktörlerin Ortalamaları
MÜZE İLE İLGİLİ VERİLER
N
Ortalama
Müze koleksiyon ve çekiciliği
114
4.36
Müze görevlilerinin tutumu
114
4.21
Müzenin işleyişine yönelik unsurlar
114
4.90
Hizmete yönelik fiziksel unsurlarını
114
4.08
ÖDEMİŞ İLE İLGİLİ VERİLER
N
Ortalama
Ödemiş’in kültürel unsurları
114
3.99
Ödemiş’in kültürel ve tarihi mekânsal
zenginlikleri
114
3.85
Ödemiş’in çok kültürlülüğü
114
3.38
Ödemiş’in kültürel unsurları, kültürel ve tarihi mekânsal zenginlikleri ve çok
kültürlülüğü konusunda anketi cevaplayan müze ziyaretçileri, Ödemiş’i
kültürel unsurlar ile kültürel ve tarihi mekânsal açıdan zengin olarak
değerlendirirken, Ödemiş’in çok kültürlülüğü konusundaki görüşleri ise
kararsıza yakındır.
Ankete katılan müze ziyaretçileri, müze koleksiyon ve çekiciliği (m=4.36), müze
görevlilerinin tutumu (m=4.21), müzenin işleyişine yönelik unsurlar (m=4.90) ve
hizmete yönelik fiziksel unsurlar (m=4.08) açısından müzenin iyi hizmet
sağladığı görüşündedirler.
Katılımcıların, Ödemiş ilçesine yönelik değerlendirmelerini ortaya koyabilmek
için elde edilen faktörler, demografik değişkenler çerçevesinde korelasyon ve
farklılık testleri ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede katılımcıların cinsiyet, yaş,
meslek grupları ve eğitim durumları ile faktör analizi sonuçları
değerlendirmeye alınmıştır ve Tablo 6’da veriler gösterilmiştir.
5.5. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Ödemiş, Müze ve Marka Şehir
Değerlendirmeleri
Ziyaretçilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve meslek grupları ile Ödemiş
ilçesi, Müze ve marka şehir faktörleri arasındaki farklılıklar Tablo 6’da
gösterilmiştir.
103
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Tablo 6: Cevaplayıcıların Cinsiyet, Yaş, Öğrenim Durumu ve Meslek Grupları
ile Ödemiş İlçesi, Müze ve Marka Şehir Faktörleri Arasındaki Farklılıklar
Faktörler
Cinsiyet
Yaş
Öğrenim
Durumu
Meslek
Grupları
Ödemiş ile ilgili veriler
f
p
f
p
f
p
f
p
Ödemiş’in Kültürel
Unsurları
Ortalamalar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Gruplar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Gruplar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
4.094
0.009
Ödemiş’in Kültürel ve
Tarihi Mekansal
Zenginlikleri
4.156
0.008
Ödemiş’in Çok
Kültürlülüğü
3.07
0
0.020
6.107
0.001
Müze ile ilgili veriler
Müzelerin Koleksiyon ve
Çekiciliği
Ortalamalar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Gruplar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Gruplar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Gruplar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
Müze Görevlilerinin
Tutumu
Müzenin İşleyişine
Yönelik Unsurlar
Hizmete Yönelik Fiziksel
Unsurlar
Marka şehir
değerlendirmesi
Marka şehir
değerlendirmesi
Ortalamalar
arasında
anlamlı bir
farklılık yok
4.455
0.002
5.645
0.005
4.378
0.006
Katılımcıların, Ödemiş’e yönelik değerlendirmeleri ile cinsiyetlerine göre elde
edilen veriler, %95 güven aralığında değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Katılımcılar, cinsiyete bakılmaksızın Ödemiş’i kültürel
unsurları ile kültürel ve tarihi mekânsal zenginlikler açısından iyi olarak
değerlendirirken çok kültürlülük konusunda kararsız kalmışlardır.
Tablo 6’da görüleceği üzere, katılımcıların yaşı ile Ödemiş’e yönelik
değerlendirmeleri arasında sadece katılımcıların yaşı ile Ödemiş’in çok
kültürlülüğü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre Ödemiş’in çok
kültürlülüğüne yönelik değerlendirmelerde yaş grupları arasında 25-31 yaş
grubu ile 39-45 yaş gruplarındaki katılımcılar Ödemiş’in çok kültürlü olduğunu
söylemektedirler.
Farklılıkların tespiti için tanımlayıcı istatistikler tablosu incelendiğinde,
emeklilerin Ödemiş’in kültürel unsurları, Ödemiş’in kültürel ve tarihi mekânsal
104
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
zenginlikleri ve Ödemiş’in çok kültürlülüğü arasında diğer meslek gruplarına
göre daha güçlü bir farklılık tespit edilmiştir.
Katılımcıların öğrenim durumuna göre Ödemiş’e yönelik olarak
değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Farklılıkların tespiti için
tanımlayıcı istatistikler tablosu incelendiğinde lise ve altı öğrenim
durumundakiler üniversite ve lisansüstü öğrenim durumundakilere re
Ödemiş’in kültürel zenginliklerine daha bağlıdır.
Müzenin sağladığı hizmete yönelik faktörlere verilen cevaplar, katılımcıların
cinsiyetine göre %95 güven aralığında değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır.
Müzenin sağladığı hizmete yönelik faktörlere verilen cevaplar, katılımcıların yaş
gruplarına göre %95 güven aralığında değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Farklılıkların tespiti için tanımlayıcı istatistikler tablosu
incelendiğinde 25-31 yaş aralığındaki gençler müzenin koleksiyon ve çekiciliğini
diğer yaş gruplarına göre daha yüksek görmektedir. Müze görevlilerinin
tutumu konusunu 32-38 yaş aralığındaki katılımcılar daha olumlu görürken,
müzenin işleyişi ve hizmete yönelik fiziksel unsurları 25-31 yaş aralığında
katılımcılar daha iyi bulmaktadır.
Müzenin sağladığı hizmete yönelik faktörlere verilen cevaplar, katılımcıların
öğrenim durumuna göre %95 güven aralığında değerlendirildiğinde anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır. Farklılıkların tespiti için tanımlayıcı istatistikler
tablosu incelendiğinde sadece müzenin işleyişi konusunda üniversite mezunları
lise ve altı ile lisansüstü eğitim düzeyindekilere göre daha olumsuz
görmektedir.
Farklılıkların tespiti için tanımlayıcı istatistikler tablosu incelendiğinde,
Müzelerin Koleksiyon ve Çekiciliği, Müze Görevlilerinin Tutumu, Müzenin
İşleyişine Yönelik Unsurlar ve Hizmete Yönelik Fiziksel Unsurlar ile meslek
grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 7: Ödemiş’in Ziyaretçiler Tarafından Marka Şehir Olarak Görülmesi
Hakkındaki Veriler
Frekans
Yüzde
Geçerli Yüzde
Geçerli
Olumsuz
27
23.7
23.7
Kararsız
41
36.0
36.0
Olumlu
46
40.4
40.4
Toplam
114
100.0
100.0
Ödemiş’in marka şehir olmasına yönelik katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo
7’de verilmektedir. Tabloya göre katılımcıların Ödemiş’i marka şehir görme
105
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
konusunda kararsız ve olumlu düşüncelerinin birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Katılımcıların verdikleri cevapların genel ortalaması 2.16
bulunmuştur. Katılımcıların Ödemiş’i marka şehir olarak değerlendirme
konusunda olumlu yaklaşmalarına rağmen hala kararsızlıklarını korudukları
söylenebilir.
Tablo 6ya göre, Ödemiş’in marka şehir görülmesi hususunda verilen cevaplar,
değerlendirildiğinde %95 güven aralığında cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Aynı tabloya göre katılımcıların yaşı ile Ödemiş’in marka şehir
olarak görülmesi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna
göre katılımcıların yaş grubu yükseldikçe alınan cevaplar Ödemiş’in marka
şehir olarak görülmesi ile ilişkilidir. Katılımcıların yaş gruplarına göre
bakıldığında, daha üst yaş gruplarının Ödemişi daha fazla kabullendiklerini
söylemek mümkündür. Katılımcıların mesleği ile Ödemiş’in marka şehir olarak
görülmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır. Farklılıkların tespiti için
tanımlayıcı istatistikler tablosu incelendiğinde öğrenim durumlarına göre
katılımcılar Ödemiş’i marka şehir olarak görmemektedir.
Katılımcıların mesleği ile Ödemiş’in marka şehir olarak görülmesi arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Fakat ankete katılan ziyaretçiler, meslek
gruplarına göre Ödemiş’i marka şehir olarak görmemektedir.
Müzenin kültürel çekiciliği ve Ödemiş’in kültürel unsurları ve kültürel, tarihi ve
mekânsal zenginlikleri ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Bu noktada
müze Ödemiş’in kültürünü ve Ödemiş’e yönelik değerleri iyi bir şekilde temsil
etmektedir. Fakat müzenin kültürel çekiciliği ve Ödemiş’in çok kültürlülük
unsuru arasında anlamlı bir ilişki olmasına rağmen temsil değeri bakımında
daha düşüktür.
Tablo 8: Müzenin Kültürel Unsurları ile Müzenin Kültürel Çekiciliği Arasında
İlişki
Ödemiş’in
kültürel
unsurları
Ödemiş’in kültürel,
tarihi ve mekânsal
zenginlikleri
Ödemiş’in çok
kültürlülüğü
Müzenin
kültürel
çekiciliği
Pearson
Korelasyonu
.442**
.491**
.219*
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.021
N
111
112
111
*Korelasyon %95 (2-yönlü) güven aralığındadır, **Korelasyon %99 (2-yönlü) güven
aralığındadır.
106
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
6. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde müzeler de işletmeler gibi yoğun rekabet ortamı içerisindedirler.
Bu rekabet ortamı elbette ki maddi anlamdan ziyade, bir bölgenin, topluluğun
kültürü, tarihi ve yaşayışları ile ilgili gelenek görenekleri ile ilgili tanıtımları
içermektedir. Bu anlamda müzeler kendilerini hem insanlara tanıtmak hem de
edindikleri eserleri korumak gibi bir göreve sahiptirler. Bu nedenle müzeler
artık kendi içlerine kapanıp ziyaretçi bekleyen konumdan çıkıp, ziyaretçileri
çekme gibi bir görev edinmektedirler. Bunu en güzel ve yakın örneğini, 2014
Avrupa Konseyi Müze Ödülünü alan Bayburt’un Bayraktar Köyü’ndeki Baksı
Müzesi göstermektedir. Bu anlamda, Ödemiş’te 2012 yılında kurulan Ödemiş
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi hem barındırdığı eşsiz eserler ve kent arşivi
bulundurması özelliği sebebi ile bölgede yer alan müzeler arasında cazip bir
konuma sahiptir.
Günümüzde müzeler artık uluslararası platformlarda kendilerini göstermekte
ve büyük başarılar elde etmektedirler. Bu anlamda geleneksel sanatların ve
özgün kültürün sergilendiği Ödemiş Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi sa sürede
elde ettiği başarıları ve bölgesel medyada ön plana çıkması ile gelecek
vadetmektedir. Henüz iki yıllık olan müze, 2013 yılında Kültür Mirasında
Müzecilik ve Kent Müzeleri temalı Kent Müzeleri fuarına, Gaziantep ve Bursa
Kent Müzeleri ile birlikte davet edilen üç müzeden biri olmuştur. Avrupa Tarihi
Kentler Birliği tarafından da desteklenen fuara davet edilmiş olmak Ödemiş
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nin önemini ortaya koymaktadır.
Ödemiş ilçesi geleneksel el sanatları, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve yöresel
yemekleri ile ünlü olan ve kültür turizmi çerçevesinde Ege Bölgesi’nde çok fazla
ziyaretçi alan bir ilçedir. İlçenin sahip olduğu çekicilikler, seyahat acenteleri
tarafından da fark edilmiş ve düzenli olarak turların düzenlediği bir kent haline
gelmiştir.
Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi kültür turizmi
çerçevesinde yerel bir öneme sahipken ve yerel ekonomiye önemli katkılar
sağlarken ulusal bir marka olabilecek mi sorusuna da yanıt aramak
gerekmektedir. Bu bağlamda ve başlangıç aşaması olarak gerçekleştirilen bu
çalışmada İlçe ve müze sınırlı da olsa değerlendirmeye alınmıştır.
Pilot çalışma çerçevesinde elde edilen sonuçlara göre, kültür turizmi,
destinasyon çekiciliği ve müze pazarlaması konusunda literatürde yer alan
faktörler bu çalışmada da doğrulanmıştır. Bu çalışmada amaçlanan, bir sonraki
aşama kapsamında model önerisi oluşturmak için gerekli temel veriler elde
edilmiştir. Analiz sonuçları her ne kadar Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent
Arşivi ve Müzesi için genel bir fikir verse de pilot çalışma niteliğinde olduğu
için sonuçlar kesin bir yargı ile ifade edilemez.
107
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Yapılan analizler sonucunda, müzeyi ziyaret çoğunluğun gençler ve orta yaş
üzeri insanlar oldukları görülmektedir. Ziyaretçilerin öğrenim durumuna
bakıldığında ise ziyaretçilerin genellikle üniversite ve lisansüstü öğrenim
gördükleri belirlenmiştir. Çalışmanın can alıcı noktasını ise müzenin, Ödemiş’in
kültürünü ve Ödemiş’e yönelik değerleri iyi bir şekilde temsil ettiği ortaya
çıkmıştır. Fakat ziyarete gelen ziyaretçilerin çoğunluğu müzenin yeterli olarak
tanıtımının yapılmadığını belirtmişlerdir. Her ne kadar bölgesel medyada müze
tanıtımı yapılsa da bu çalışmaların yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu bilgiler ışığında, müzenin tanıtımı açısından daha fazla pazarlama
faaliyetlerinin yürütülmesi akıllıca olacaktır. Bölgedeki diğer müzeler de
bölgenin sunduğu bu potansiyelden yararlanma imkanı konusunda gelecekte
adımlar atabilecektir.
Pazarlama faaliyetlerinin İlçe yönetimi tarafından daha kapsamlı yönetilmesi
için Ödemiş ve Müze ziyaretçilerinin profillerinin çıkarılması ve bu doğrultuda
pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Tanıtım çalışmalarının ise
bölgesel medyadan ulusal medyaya taşınması için gerekli adımlar atılmalıdır.
İnternet ve sosyal medya profesyonel olarak tanıtım için kullanılmalıdır. Sosyal
medyanın etkinliğinin gittikçe arttığı göz önüne alındığında sosyal medyada
yapılacak profesyonel pazarlama faaliyetlerini daha da önemli kılmaktadır.
Müze’de yerel halkın sıklıkla gittiği bir Müze Kahve bulunmaktadır. Bu
anlamda müze tarihi doku içinde sosyalleşme ihtiyacına da hizmet vermektedir.
Müze içerisinde ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği hediyelik eşya mağazasının
açılması bir pazarlama faaliyeti olarak gerçekleştirilebilir. Özgün eserlerin ve
tarihi bir bina olan müzenin minyatürlerinin satılabileceği hediyelik eşya
mağazası aynı zamanda sanal ortamda da açılabilir. Bu faaliyetler, müzenin
ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini arttıracaktır.
Sadece bölgesel turlar düzenleyen seyahat acenteleri ile yürütülen pazarlama
faaliyetleri, ulusal ve uluslararası turların düzenlendiği mecralara
kaydırılmalıdır. Bu ise hem yerli hem de yabancı turistlerin İlçe ve Müzeyi
planlı turlar kapsamında ziyaret etmesini sağlayacaktır. Zaman içinde ağızdan
ağıza pazarlama ile İlçenin ve Müzenin ziyaretçi sayısı artacaktır.
Bir sonraki araştırmaya temel oluşturmak için gerçekleştirilmiş olan bu pilot
çalışmadan elde edilen verilere göre, kültür turizminde yerel ekonomiden ulusal
ekonomiye katkı sağlamaya ve ulusal marka olmaya giden yolda pazarlama
faaliyetleri bir kez daha önemini ortaya koymuştur. Gelecekte daha fazla sayıda
ziyaretçi ile yapılacak anketler, çalışmaya farklı boyutlar ekleme konusunda da
önemli katkılarda bulunacaktır.
108
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Kaynakça
Aliağaoğlu, A. (2004). Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler.
Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2): 50-64.
Arslan, A. (2014). İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Turizmdeki Yeri Üzerine Bir
Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (29): 23-29.
Bachleıtner, R ve Zıns, A. H. (1999). Cultural Tourism in Rural Communities:
The Residents’ Perspective. Journal of Business Research, 44 (3): 199209.
Besculıdes, A., Lee, M.E. ve McCormick, P.J. (2002). Residents’ perceptions of the
cultural benefits of tourism. Annals of Tourism Research, 29: 303319.
Buhalıs, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of the Future.
Tourism Management, 21 (1): 21-98.
Cengiz, E. (2006). Müze Pazarlaması: Pazarlama Karması Elemanlarının
Müzelere Uyarlanması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1): 87-108
Chhabra, D. (2008). Positioning Museums On An Authenticity Continuum.
Annals of Tourism Research, 35(2): 427447.
Chen, F.C. ve Chen, F.S. (2010). Experience Quality, Perceived Value,
Satisfaction and Behavioral Intentions for Heritage Tourists. Tourism
Management, 31(1): 2935.
Cole, S. (2007). Beyond Authenticity and Commodification. Annals of Tourism
Research, 34(4): 943960.
Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of
Tourism Research, 15: 371386.
Crompton J.L. (1979). An Assessment of The Image of Mexico as a Vacation
Destination and the Influence of Geographical Location Upon that Image.
Journal of Travel Researches, 17(4): 1823.
Çakıcı, C. ve Aksu, M. (2006), (ve McKercher ve Cros’dan aktaran).Troya Antik
Şehrini Ziyaret Eden Kültür Turistlerinin Profili. II. Balıkesir Ulusal
Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu, 20-22 Nisan 2006, Balıkesir, s. 357-368.
De Rojas, C. ve Camarero, C. (2008). Visitors’ Experience, Mood And Satisfaction
In A Heritage Context: Evidence From An İnterpretation Center. Tourism
Management, 29(3):525537.
Dolnicar (2002). Activity-based market sub-segmentation of cultural tourists.
Journal of Hospitality and Tourism Management, 9(2): 94105.
Dpt (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). Özel İhtisas Komisyonu
Raporları: Turizm.
109
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Gülcan, B. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür
Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı. İşletme Araştırmaları
Dergisi, 2(1): 99-120.
Gürel E. (2013). Ankara’daki Müzelerde Ziyaretçi Profillerinin ve
Motivasyonlarının Değerlendirilmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 61(2):
1-9.
Ersun N. ve Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel
Unsurlar Ve Pazarlama Stratejileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,
31(2): 229-248.
Frochot I. ve Hughes, H. (2000). HISTOQUAL: The Development of a Historic
Houses Assessment Scale. Tourism Management, 21(2):157-167.
Hankınson G. (2004). The Brand Images of Tourism Destinations: A Study of the
Saliency of Organic Images. Journal of Brand Management, 13(1): 146.
Hennessey, S., Yun, D. ve Macdonald, R. (2014). Segmenting And Profiling The
Cultural Tourism Market For An Island Destination. International Journal
of Management And Marketing Research, 7(1): 15-28.
Hughes H.L, (1996). Redefining cultural tourism. Annals of Tourism Research,
23(3): 707709.
Internatıonal Councıl of Museums http://icom.museum/
Jansen-Verbeke, M. ve Rekom, J. Van (1996). Scanning Museum Visitors. Annals
of Tourism Research, 23(2): 364-375.
Jollıffe L. ve Smıth, R. (2001). Heritage, Tourism and Museums: the case of the
North Atlantic islands of Skye, Scotland and Prince Edward Island,
Canada. International Journal of Heritage Studies, 7(2): 149-172.
Kırshenblatt-Gımblett, B. (1998). Destination Culture: Tourism, Museums, and
Heritage. California, University of California Press.
Küçükaltan, D., Oğuzhan, A., Apak, S. ve Boyacıoğlu E. Z. (2005). Bölgesel
Kalkınmada Kültürel Turizmin Etkisi: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Örneği.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 1-22.
Liu, Y. (2014). Cultural Events and Cultural Tourism Development: Lessons
from the European Capitals of Culture. European Planning Studies, 22(3):
498514.
Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation (6th
Edition), Pearson Education.
Mckercher, B., Ho, P ve Du Cros, H. (2004). Attributes of Popular Cultural
Attractions In Hong Kong. Annals of Tourism Research, 31(2): 393407.
Niemczyk A., (2013). Cultural tourists: An attempt to classify them. Original
Research Article Tourism Management Perspectives, 5: 24-30.
110
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
Nowacki M. M. (2005). Evaluating a Museum as a Tourist Product Using the
SERVQUAL Method. Museum Management and Curatorship, 20: 235-250.
Ödemiş belediyesi, www.odemis.gov.tr
Ödemiş yıldız kent arşivi ve müzesi www.oykam.org.tr
Öter Z. ve Özdoğan, O. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde
Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi, 16(2): 127-138.
Parasuraman A., Zeıthaml, V. A. ve Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-
Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality.
Journal of Retailing, 64(1): 12-40.
Plaza, B. (2000). Guggenheim Museum's Effectiveness to Attract Tourism. Annals
of Tourism Research, 27(4): 1055-1058.
Rıchards, G. (2002), “Tourism Attraction Systems: Exploring Cultural Behavior”,
Annals of Tourism Research, 29(4): 10481064.
Rıchards, G. (1996). Production and consumption of European cultural tourism.
Annals of Tourism Research, 23 (2): 261-283.
Sezgin M., Haşıloğlu, S.B. ve İnan, M.E. (2011). Müze Pazarlamasında Müşteri
İlişkileri ve Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. ZKÜ Sosyal Bilimler
Dergisi, 7(13): 201220.
Sılberberg, T. (1995). Cultural Tourism And Business Opportunities For
Museums And Heritage Sites. Tourism Management, 16(5): 361-365.
Soper, A.K. (2007). Developing mauritianness: National identity, cultural
heritage values and tourism. Journal of Heritage Tourism, 2: 94109.
Stebbins, Robert A. (1996). Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism
Research, 23(4): 948-950.
Stylianou-Lambert T. (2011). Gazing from home: Cultural tourism and art
museums. Annals of Tourism Research, 38(2): 403-421.
Tam, B.T. (2012). Application of Contextual Approach for Measuring Tourism
Destination Attractiveness. Journal of Science, Hue University, 70(1): 217-
226.
Uslu, A. ve Kiper, T. (2006) (Sohn, Dae-Hyun (1999)’dan aktaran). Turizmin
Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel
Halkın Farkındalığı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3): 305-314.
Uygur M.S., Baykan E., (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar
Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 30-49.
Yılmaz, İ. (2011). Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları: Göreme
Açık Hava Müzesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(2):
183-193.
111
Kültür Turizminde Yerel Değerler: Ödemiş İlçesi ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Örneği
Yücelt U. (2000). Marketing Museums: An Empirical Investigation Among
Museum Visitors. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 8(3): 3-13.
Wang, S., Fu, Y.-Y., Cecıl, A. ve Avgoustıs, S. H. (2006). Residents’ Perceptions
of Cultural Tourism And Quality of Life- A Longitudinal Approach.
Tourism Today, 47-61.
Zorzi, Y. (2003). Museum Management and the Network Perspective”,
University of Lugano Institute for Corporate Communication. (The paper
was published at the 19th IMP-Conference in Lugano), İsviçre, 1-17.
112
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Ocak 2016, ss. 87-111
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Understanding the importance of touristic attributes in contributing to attractiveness of a tourism destination is always a search not only by tourism managers and practitioners, but also by research scholars. Using a structured questionnaire survey with 418 respondents in 3 provinces of Central region, Vietnam, this study examines the use of the contextual approach for measuring tourism destinaton attractiveness by incorporating three different types of vacation experiences in the specific context of immature tourism destinations. The study found that different attributes of tourism destination can be perceived and evaluated differently depending on the context in which the judgment is made. The relevant methodological and managerial implications are discussed for further research and development in tourism destination management.
Article
Full-text available
Culture is an important part of the tourism “product” and is one of the variables that can increase the attractiveness and the competitiveness of a tourism destination. Cultural tourism covers all aspects of travel and provides an opportunity for visitors to learn about a destination’s history and way of life. However, the size and importance of cultural tourism for specific destinations is still a matter of some debate. Some suggest that it is difficult to truly document the size of the cultural tourism market due to the issues of defining a "cultural tourist." This paper examines the magnitude and significance of cultural tourism for Prince Edward Island, a major Canadian tourist destination. In doing so, the paper segments and profiles the tourism market, and identifies distinguishing trip characteristics. Based on the research, two segments of travellers, based on cultural related activities, are clearly evident. The results indicate that “culture-seeking tourists” and “other interest tourists” are significantly different in terms of many travel variables, and particularly in spending patterns. For the destination studied, the extra economic impact associated with cultural visitors is substantial due to three factors: a closer personal connection to the destination, a longer overall length of stay, and higher per person per night spending.
Article
Full-text available
One of the major forms of cultural tourism development undertaken throughout Europe has been the staging of a growing number of cultural events. The event of European Capitals of Culture (ECOC) is probably the best example of the new trends of cultural tourism in Europe, which is therefore used in this article to demonstrate some of the key issues surrounding the event-led strategy for cultural tourism development. Based on case study, historical approach and document analysis, this study reviewed systematically the cases, documents and literatures of ECOC over a 20-year period. The research findings point to a number of ways in which the ECOC constitutes a boost for the development of cultural tourism in terms of realizing experience economy, enhancing city image, facilitating urban regeneration, promoting cultural production and consumption, as well as establishing partnerships.