ChapterPDF Available

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ GENİŞLETİLMİŞ 2. CİLT, Konuşan Kent (Speaking City), Astana Yayınları, Editörler Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKCAGÜNDÜZ, ISBN: 978-625-7890-74-8

Authors:

Abstract

Konuşan Kent (Speaking City), Kamu Yönetimi (Public Administration)
KAMU YÖNETİMİ
ANSİKLOPEDİSİ
GENİŞLETİLMİŞ
2. CİLT
Editörler
Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Esmeray ALACADAĞLI
Emre AKCAGÜNDÜZ
Ankara, Ocak 2021
2 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi
Editörler
Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Esmeray ALACADAĞLI
Emre AKCAGÜNDÜZ
© Bu eserin bütün hakları saklıdır.
Kapak ve Sayfa Tasarımı
FMK Tasarım
Ankara Ocak 2021
ISBN
978-625-7890-74-8
Baskı
Bizim A.Ş. (41356)
Astana Yayınları
Akademisyen Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Hizmetleri
A.Ş. Gökkuşağı Mahallesi 1195 Sok. No: 2/A Çankaya/
ANKARA Tel: 0 312 230 04 85
www.astanayayinlari.com
astanayayinlari@gmail.com
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 3
ÖNSÖZ
Modern toplum hayatında devlet tarafından üretilen hizmetler olmadan
günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak pek mümkün görünmemektedir. Kamu
yönetimi, bu kamusal hizmetlerin üretilip vatandaşlara ulaştırılmasında önemli
bir vazife görmektedir. Nüfusun artması, toplumsal ve siyasal yapının
değişmesi, teknolojinin ilerlemesi gibi bir çok sebep, kamu hizmetlerine olan
taleplerin çeşitlenmesine ve artmasına sebep olmuştur. Bu taleplere yönelik
olarak üretilecek politikaların yürütme gücü olması nedeniyle, kamu yönetimi
gün geçtikçe daha önem arz etmekte ve üzerinde daha fazla durulmaktadır. Bu
açıdan kamu yönetimini daha etkin kılmak amacıyla kamu yönetiminin yapısı,
işleyişi ve sorunları hakkında öncesine oranla daha fazla soru sorulmakta ve
araştırma yapılmaktadır. Özellikle 1980 sonrası dönemden sonra kamu
yönetiminin, ne olduğu ve olacağı; nasıl çalıştığı ve çalışması gerektiği gibi
konularda çok farklı paradigmalar ortaya çıkmıştır. Öte yandan, özellikle bilgi
iletişim teknolojilerinde ve insan hakları alanında meydana gelen gelişmeler de
kamu yönetimini yakından etkilemiştir. Bütün bu etkenlerin kamu yönetimine
yansımalarını açıklamak üzere, özellikle son otuz yıldır, oldukça yoğun olarak
yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar kamu yönetimi literatürünü de
önemli ölçüde genişletmiştir. Bu çalışma, sözünü ettiğimiz gelişmeler
neticesinde literatüre yeni giren kavramları, terimleri, kuramları, bilgileri ve
bakış açılarını alana ilişkin temel kavramlardan yola çıkarak ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Çalışma kapsamında 1000 civarında kavram belirlenmiş olup, bu
kavramların belirlenmesinde kamu yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası
düzeyde ansiklopedi, sözlük, sempozyum ve süreli yayın taraması ve madde
yazarı katkılarından yararlanılmıştır. Çalışmada her bir maddede yer alan
kavramlara ilişkin öz ve güncel bilgilerin verilmesine özen gösterilmiştir.
Ayrıca çalışma, kamu yönetiminin çevresi ile bir bütün oluşturduğu
gerçeğinden yola çıkılarak, sadece “kamu yönetimi” ile ilgili terim ve
kavramlarla sınırlandırılmayıp, ekonomi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler,
işletme, hukuk, çevre gibi bilim dallarının kamu yönetimi ile kesişen
kavramlarını da içine alacak şekilde tasarlanmıştır.
Kamu yönetimi tarihsel süreç içinde iş yapma ve yaptırma eyleminin
yegane aracı olarak daima varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte bir bilim
dalı haline gelmesi yakın bir zamana denk gelmektedir. Bu nedenle kamu
yönetimi bilimi bir çocuk misali günden güne büyüyen ve hacmi artan bir bilim
dalıdır. Diğer yandan, toplumlar ve yapılar değiştikçe doğaldır ki, kamu
yönetimi de değişecektir. Bu nedenle, şu anda belirlemiş olduğumuz 1000 adet
kavrama yenileri eklenmeye devam edecektir. Bu durum, çalışmamızın uzun
dönemli ve kapsamlı olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ilk fasikülde
127 kavramla yayına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmada ise 130 kavram
4 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
alanında uzman kişilerce hazırlanmıştır. Kavramların seçiminde disiplinde
‘anahtar kavram’ olmaları ve güncellik temel belirleyiciler olmuştur.
Kavramların açıklanmasında öz bilgilerin bütünsel bir şekilde verilmesine ve
bu kavramların gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda açıklık getirilmesine
büyük önem verilmiştir. Yazarların çalışmaları hem etik açıdan hem de çift kör
hakem sistemi ile değerlendirilerek yayına hazırlanmıştır. Böylelikle titiz ve
kapsamlı bir şekilde hazırlanan eserin, lisans ve lisansüstü düzeydeki
öğrenciler ile akademisyenlerin temel başvuru kaynağı olacağını umuyoruz.
Hiçbir akademik çalışma tek başına yapılmaz. En güzel çalışmalar da
birlikte uyum ve işbirliği içinde yapılanlardır. Bu çalışma da pek çok
akademisyenimizin katkısı ile ortaya çıktı. Böylesi güç bir işe başlamamız için
bize cesaret veren, kalemleri ile katkı yapan tüm madde yazarı ve hakemlik
yapan hocalarımıza; uzun ve yorucu çalışmalarımız esnasında sabır ve
anlayışlarını bizlerden esirgemeyen eşlerimiz ve çocuklarımıza; bizleri
yetiştirip büyüten anne ve babalarımıza; çalışmanın hızlı bir şekilde
yayınlanmasını ve okuyuculara ulaşmasını sağlayan ASTANA yayın grubuna
en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Dr. Yasemin M.
IŞIKÇI
Dr. Esmeray
ALACADAĞLI
Dr. Emre
AKCAGÜNDÜZ
Ocak 2021
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 5
BİLİM ve HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdullah YILMAZ
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın USTA
İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz KARTAL
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin GÜL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Önder KUTLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür ÖNDER
Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. S. Mustafa ÖNEN
İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Selma KARATEPE
Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Bulut GÜRPINAR
Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Ömür AYDIN
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Sevim BUDAK
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU
Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cemal SALMAN
İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KAYMAZ
Kafkas Üniversitesi
6 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Dr. Öğr. Üyesi Esmeray ALACADAĞLI
Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAHVECİ
Dr. Öğr. Üyesi Rengül EKİZCELEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Selin PELEK
Dr. Dilek DEDE
Dr. Emre AKCAGÜNDÜZ
Dr. Gökben DEMİRBAŞ
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 7
KAVRAMLAR VE YAZARLARI
YAZARLAR
KAVRAMLAR
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL
Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal
Cinsiyet Anaakımlaş(tır)ma, Kadın
Politikaları
Prof. Dr. Hüseyin GÜL
Liderlik, Metropol/Büyükşehir,
Sürdürülebilirlik, Kent-Bölge, Yerel
Yönetimler
Prof. Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Yasin TAŞPINAR
Kalite Yönetimi
Prof. Dr. Ali ŞAHİN
Arş. Gör. Mücahit NAVRUZ
İslam Şehri, Risk Toplumu,
Dayanıklı Şehirler
Doç. Dr. Filiz Tufan EMİNİ
İnovasyon, SWOT Analizi, Strateji,
Misyon, Stratejik Plan, Vizyon
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ
Kalkınma Ajansları
Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU
GÖKBINAR
Dijitalleşme, Nüfus Politikası, Dijital
Çağ Yönetişimi
Doç. Dr. Pınar YAZGAN
Bağlayıcı Sosyal Sermaye, Sosyal
Ağlar, Kapitalizm
Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Lisansüstü Öğrenci Çağla YAMAN
Çocuk Hakları
Doç. Dr. Demokaan DEMİREL
Bilgi Toplumu, Farabi, İbn-i Haldun,
Michel Foucault, Akıllı Şehirler
Doç. Dr. Bulut GÜRPINAR
Diplomasi, Kamu Diplomasisi,
Lobicilik
Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU
Dost Kentler
Dr. Öğr. Üyesi Selin PELEK
Kayıt Dışı Ekonomi, Dayanışma
Ekonomisi, Kadın İstihdamı
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZSOY
Sosyal Politika
Dr. Öğr. Üyesi Hülya AĞCASULU
Kameralizm, Çok Düzeyli Yönetişim,
Post-Bürokrasi
Dr.Öğr. Üyesi Cemal SALMAN
Kent Kuramları, Kentsel Haklar,
Kentsel Dönüşüm
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Politika Ağları, Ağ Yönetişimi,
Yönetişim Ağı
Dr. Öğr. Üyesi Murat DEMİREL
Su Politikası, İklim Değişikliği,
Derin Ekoloji
Dr. Öğr. Üyesi Rengül
EKİZCELEROĞLU
Siyasi Parti Tipolojileri, Seçim
Sistemleri, Yarı Başkanlık Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Caner
EKİZCELEROĞLU
Liberal Ekonomi Modeli, Karma
Ekonomi Modeli, Sosyalist Ekonomi
Modeli
8 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KAYMAZ
Toplumsal Hareketler,
Çevre(sel)cilik, Mutenalaştırma,
Yeniden Belediyeleştirme
Doç. Dr. Üyesi Ömür AYDIN
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Demokratik Toplum Düzeni, Bölgeli
Devlet
Dr. Öğr. Üyesi Aykut AYKUTALP
Popülizm, Elit Kuramları, Ulus
Devlet
Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÖZDEMİR
Siyaset Sosyolojisi, Kimlik Siyaseti,
Etnisite
Doç. Dr. Abdullah AYDIN
Subsidiarite, Desantralizasyon
Dr. Öğr. Üyesi Esmeray
ALACADAĞLI
Çevre Sağlığı
Dr. Öğr. Üyesi Yasin TAŞPINAR
Yeni Kamu Hizmeti
Dr. Öğr. Üyesi Niran CANSEVER
Komünizm, Sosyalizm,
Muhafazakârlık, Askeri Darbe
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZALTIN
Blokzincir Teknolojisi, Yapay Zekâ,
Konuşan Şehir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAHVECİ
Kamu-Özel Ortaklığı, Kamu Malları,
Kent Ekonomisi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU UTKU
Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı,
Müzakereci Demokrasi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜVEN
Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim,
Propoganda
Dr. Öğr. Üyesi Özlem EŞTÜRK
Gıda Güvencesi, Gıda Rejimi,
Yoksulluk
Dr. Metin ÖZKAN
Siyasal Temsil, Egemenlik, Burjuvazi
Dr. Emre AKCAGÜNDÜZ
Hiyerarşi, Stratejik Yönetim, Kamu
Yönetiminin Denetimi, Yetki Devri,
Kamuoyu, Yetki Genişliği
Dr. Dilek DEDE
Tarihsel Kurumsallık, Dijital
Bölünme, Dijital Yerli/Dijital
Göçmen/Dijital Vatandaş
Dr. F. Gökçen ÇETİN
Laiklik, Devlet, Sekülerleşme
Dr. Ahmet APAN
Kaymakam, Mülki İdare, Vali
Dr. Meriç KARAGÖZLER
Kamu Hukuku, Hukuk Devleti, İnsan
Hakları
Dr. Gökben DEMİRBAŞ
Kentsel Yaşam Kalitesi, Kent
Parkları, Kent Hakkı
Arş. Gör. Cansu KAYMAL
Anarşizm, Anarko Kapitalizm,
Milliyetçilik
Arş. Gör. Enes YALÇIN
Kent Diplomasisi, Ekolojik İktisat
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 9
Arş. Gör. Kübra İmran DİLER
Kamulaştırma, Kamu Tüzel Kişiliği
Arş. Gör. Ayşecan H. AK YILDIRIM
Kent Yönetimi, Kentleşme,
Metropoliten Kent Yönetimi
Arş. Gör. Mustafa KARAMAN
Parlamento, Yüksek Denetim
Kurumları
Lisansüstü Öğrenci Gürdal TUT
Neoliberalizm
10 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 1. CİLT İÇİNDEKİ
KAVRAMLAR LİSTESİ
Açık Hükümet
Open Government
Afet Yönetimi
Disaster Management
Adhokrasi
Adhocracy
Arsa Spekülasyonu
Urban Land Speculation
Bağımlı Kentleşme
Dependent Urbanization
Bağımsız İdari Otoriteler
Independent Administrative Authorities
Bakan
Minister
Bakanlar Kurulu
Council of Ministers
Başkanlık Sistemi
Presidential System
Bilgi Yönetimi
Knowledge Management
Bölge İdaresi
Region Administration
Bürokrasi
Bureaucracy
Cumhurbaşkanı ve Türkiye
President of The Repuclic and
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Turkish Presidental System
Çevre Yönetimi
Environmental Management
Çevre Yönetim Sistemi
Environmental Management System
Çevresel Adalet
Environmental Justice
Çokuluslu Şirketler
Multinational Companies
Denetim
Control
Dengeli Kalkınma
Balanced Growth
Dengesiz Kalkınma
Unbalanced Growth
Develüasyon
Develuation
Devletçilik
Etatism
Dış Denetim
External Audit
Düzenleyici Devlet
Regulatory State
E- Demokrasi
E-Democracy
E-Devlet
E-Goverment
Eko-feminizm
Ecofeminism
Ekolojik Hareketler
Ecological Movements
Ekolojik Ayak İzi
Ecological Footprint
Ekolojik Planlama
Ecological Planning
Ekososyalizm
Ecosocialism
Enflasyon
Inflation
Enformasyonel Kapitalizm
Informational Capitalism
Erişilebilirlik
Accessibility
Esnek İstihdam
Flexible Employment
Esnek Üretim
Flexible Production
E-Sicil
E-Performance Evaluation
Etik
Ethics
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 11
Evrensel Hizmet
Universal Service
Federal Devlet
Federal State
Feminizm
Feminism
Göç Politikası
Migration Policy
Hükümdar Aynası
Mirror for Princes
İç Denetim
Internal Audit
İç Kontrol
Internal Control
İdare
Administration
İdarenin Bütünlüğü
Integral Unity of Public Administration
İdari Kolluk
Administrative Police
İdari Reform
Administrative Reform
İdeoloji
Ideology
İstihdam
Employment
Kalkınma
Development
Kamu Değeri
Public Value
Kamu Denetçisi
Ombudsman
Kamu Hizmeti
Public Service
Kamu Personeli
Public Staff
Kamu Politikası
Public Policy
Kamu Yönetim
Public Administration
Kamu Yönetimi Disiplini
Public Administration Discipline
Kamusal Alan
Public Space
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Comparative Public Administration
Kentsel Ayrışma
Urban Segregation
Kentsel Güvenlik
Environmental Security
Kentsel Yeniden Geliştirme
Urban Redevelopment
Keynes
Keynes
Keynescilik
Keynesianism
Kırsal Kalkınma
Rural Devolepment
Kompakt Kent
Compact City
Kriz
Crisis
Küresel sermaye
Global Capital
Liberalizm
Liberalism
Mahalli İdare Birlikleri
Local Administration Unions
M-Devlet
M-Goverment
Merkezden Yönetim
Centralization
Minimal Devlet
Minimalist State
Modernleşme
Modernization
Modern Yönetim Kuramı
Modern Management Theory
Neo-Klasik Yönetim Kuramları
Neo-Classical Management Theories
Organize Sanayi Bölgeleri
Organized Industrial Areas
Organize Sanayi Bölgeleri Çevre
Organized Industrial Areas
Politikaları
Environmental Politics
Örgütsel Değişlim
Organizational Change
12 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Özerklik
Autonomy
Parlamenter Sistem
Parliamentary System
Personel Yönetimi
Personnel Administration
Planlama
Planning
Post-Fordizm
Post-Fordism
Postmodernizm
Postmodernism
Radikal demokrasi
Radical Democracy
Refah iktisadı
Welfare Economics
Sanal Kaytarma
Cyberloafing
Sanayi Devrimi
Industrial Revulation
Sayıştay
Court of Account
Seçmen Davranışı
Voter Behavior
Siyaset
Politics
Sivil İtaatsizlik
Civil Dicobedience
Sivil Toplum
Civil Society
Siyasal Davranış
Political Behavior
Siyasal Devrimler
Political Revolutions
Siyasal Katılma
Political Participation
Siyasi Parti Tipolojileri
Political Party Typologies
Siyaset Psikolojisi
Political Psychology
Sokak Düzeyinde Bürokrasi
Street-Level Bureaucracy
Sosyal Refah Devleti
Social Welfare State
Sosyal Sermaye
Social Capital
Sömürgecilik
Colonialism
Stagflasyon
Stagflation
Sürdürülebilir Kalkınma
Sustainable Development
Sürdürülebilir Kent
Sustainable City
Toplam Kalite Yönetimi
Total Quality Management
Yabancı Uzman Raporları
Foreign Expert Reports
Üniter Devlet
Unitary State
Yeni Kamu İşletmeciliği
New Public Management
Yeni Sağ
New Right
Yerel Demokrasi
Local Democracy
Yerel Özerklik
Local Autonomy
Yerinden Yönetim
Decentralization
Yoksullukla Mücadele Politikaları
Policies Against Poverty
Yönetim
Administration/Management
Yönetim Biliminin Öncüleri
Pioneers of Management Science
Yönetimin Fonksiyonları
Functions of Management
Yönetişim
Governance
Yürütme
Executive
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 13
KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2. CİLT
İÇİNDEKİLER
Ağ Yönetişimi (Network Governance) ............................................................. 18
Akıllı Şehir (Smart City) .................................................................................. 26
Anarko Kapitalizm (Anarcho Capitalism) ........................................................ 36
Anarşizm (Anarchism) ..................................................................................... 42
Askeri Darbe (Military Coup) .......................................................................... 51
Bağlayıcı Sosyal Sermaye (Bonding Social Capital) ....................................... 60
Bilgi Toplumu (Information Society) ............................................................... 68
Blokzincir Teknolojisi (Blockchain Technology) ............................................ 77
Bölgeli Devlet (Regionalized State) ................................................................. 86
Burjuvazi (Bourgeoisie) .................................................................................. 93
Büyükşehir/Metropoliten Kent (Metropolitan City) ....................................... 102
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Presidential Decree) .................................. 109
Çevre Sağlığı (Environmental Health) ........................................................... 117
Çevre(sel)cilik (Environmentalism) ............................................................... 128
Çocuk Hakları (Child Rights) ......................................................................... 140
Çok Düzeyli Yönetişim (Multi Level Governance) ....................................... 151
Dayanıklı Şehirler (Resilient Cities)............................................................... 159
Dayanışma Ekonomisi (Solidarity Economics) .............................................. 169
Desentralizasyon (Decentralization) ............................................................... 178
Demokratik Toplum Düzeni (Democratic Order of Society) ......................... 184
Derin Ekoloji (Deep Ecology) ........................................................................ 193
Devlet (State) .................................................................................................. 203
Dijital Bölünme (Digital Divide) .................................................................... 209
Dijital Çağ Yönetişimi (Digital Era Governance) .......................................... 215
Dijital Yerli/Dijital Göçmen/Dijital
Vatandaş (Digital Natives/ Digital Immigrants/ Digital Citizen) ................... 224
Dijitalleşme (Digitalization) ........................................................................... 230
Diplomasi (Diplomacy) .................................................................................. 238
Dost Kentler (Friendly Cities) ........................................................................ 247
Egemenlik (Sovereignty) ................................................................................ 253
14 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Ekolojik İktisat (Ecological Economy) .......................................................... 264
Elit Kuramları (Elite Theories) ....................................................................... 272
Etnisite (Ethnicity) .......................................................................................... 279
Farabi .............................................................................................................. 291
Gıda Güvencesi (Food Security) .................................................................... 301
Gıda Rejimi (Food Regime) ........................................................................... 306
Halkla İlişkiler (Public Relations) .................................................................. 313
Hiyerarşi (Hierarchy) ..................................................................................... 321
Hukuk Devleti (The Rule of Law) .................................................................. 327
İbn-i Haldun .................................................................................................... 333
İklim Değişikliği (Climate Change) ............................................................... 341
İletişimsel Eylem Kuramı (Theory of Communicative Action) ..................... 351
İnovasyon (Innovation) ................................................................................... 363
İnsan Hakları (Human Rights) ........................................................................ 369
Jürgen Habermas ............................................................................................ 376
İslam Şehri (Islamic City) ............................................................................... 385
Kadın İstihdamı (Female Employment) ......................................................... 395
Kadın Politikaları (Woman Policies) .............................................................. 404
Kalite Yönetimi (Quality Management) ......................................................... 415
Kalkınma Ajansları (Development Agencies) ................................................ 425
Kameralizm (Cameralism) ............................................................................. 439
Kamu Diplomasisi (Public Diplomacy).......................................................... 448
Kamu Hukuku (Public Law) ........................................................................... 455
Kamu Malları (Public Goods) ........................................................................ 462
Kamu Tüzel Kişiliği (Public Legal Entity) ..................................................... 471
Kamu Yönetiminin Denetimi (Control of Public Administration) ................. 482
Kamulaştırma (Expropriation) ........................................................................ 490
Kamuoyu (Public Opinion) ............................................................................ 501
Kamu Özel Ortaklığı (Public Private Partnership) ......................................... 508
Kapitalizm (Capitalism) ................................................................................. 517
Karma Ekonomi Modeli (Mixed Economic Model) ...................................... 526
Kayıt Dışı Ekonomi (Informal Economy) ...................................................... 534
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 15
Kaymakam (District Governor) ...................................................................... 543
Kent Diplomasisi (City Diplomacy) ............................................................... 552
Kent Ekonomisi (Urban Economics) .............................................................. 561
Kent Hakkı (Right to the City) ....................................................................... 567
Kent Kuramları (Urban Theory) ..................................................................... 578
Kent Parkları (Urban Parks) ........................................................................... 588
Kent Yönetimi (Urban Government) .............................................................. 598
Kent Bölge (City Region) ............................................................................... 606
Kentleşme (Urbanization) .............................................................................. 613
Kentsel Dönüşüm (Urban Transformation) .................................................... 619
Kentsel Haklar (Urban Rights) ....................................................................... 630
Kentsel Yaşam Kalitesi (Urban Quality of Life) ............................................ 640
Kimlik Siyaseti (Identity Politics) .................................................................. 652
Komünizm (Communism) ............................................................................. 664
Konuşan Kent (Speaking City) ....................................................................... 670
Laiklik (Laicism) ............................................................................................ 681
Liberal Ekonomi Modeli (Liberal Economic Model) ..................................... 688
Liderlik / Önderlik (Leadership) ..................................................................... 699
Lobicilik (Lobbying) ...................................................................................... 709
Metropoliten Kent Yönetimi (Metropolitan Government) ............................. 715
Michel Foucault .............................................................................................. 723
Milliyetçilik (Nationalism) ............................................................................. 732
Misyon (Mission) ........................................................................................... 741
Muhafazakârlık (Conservatism) ..................................................................... 747
Mutenalaştırma (Gentrification) ..................................................................... 756
Mülki İdare (Territorial Administration) ........................................................ 763
Müzakereci Demokrasi (Deliberative Democracy) ........................................ 774
Neoliberalizm (Neoliberalism) ....................................................................... 786
Nüfus Politikası (Population Policy) .............................................................. 796
Parlamento (Parliament) ................................................................................. 805
Politika Ağları (Policy Network) .................................................................... 814
Popülizm (Populism) ...................................................................................... 824
16 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Post-Bürokrasi (Post-Bureaucracy) ................................................................ 832
Propaganda (Propaganda) ............................................................................... 840
Risk Toplumu (Risk Society) ......................................................................... 848
Seçim Sistemleri (Electoral Systems) ............................................................. 854
Sekülerleşme (Secularism) ............................................................................. 865
Siyasal İletişim (Political Communication) .................................................... 871
Siyasal Temsil (Political Representation) ....................................................... 878
Siyaset Sosyolojisi (Political Sociology) ........................................................ 889
Siyasal Parti Tipolojileri (Typology of Political Parties) ............................... 899
Sosyal Ağlar (Social Networks) ..................................................................... 910
Sosyal Politika (Social Policy) ....................................................................... 919
Sosyalist Ekonomi Modeli (Socialist Economic Model) ................................ 928
Sosyalizm (Socialism) ................................................................................... 937
Strateji (Strategy) ............................................................................................ 946
Stratejik Plan (Strategic Plan) ......................................................................... 952
Stratejik Yönetim (Strategic Management) .................................................... 959
Su Politikası (Water Policy) ........................................................................... 969
Subsidiarite (Subsidiarty) ............................................................................... 980
Sürdürülebilirlik (Sustainability) .................................................................... 986
Swot Analizi (Swot Analysis) ........................................................................ 995
Tarihsel Kurumsallık (Historical Institutionalism) ....................................... 1001
Toplumsal Cinsiyet (Gender) ....................................................................... 1008
Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaş(tır)ma (Gender Mainstreaming) ............... 1016
Toplumsal (Sosyal) Hareketler (Social Movements).................................... 1022
Ulus Devlet (Nation State) ........................................................................... 1036
Vali (Governor) ............................................................................................ 1043
Vizyon (Vision) ............................................................................................ 1051
Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) ............................................................. 1058
Yarı Başkanlık Sistemi (Semi Presidential System) ..................................... 1071
Yeni Kamu Hizmeti (New Public Service) .................................................. 1082
Yeniden Belediyeleştirme (Remunicipalization) .......................................... 1094
Yerinden Yönetim / Yerel Yönetim (Local Administration) ........................ 1106
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 17
Yetki Devri (Delegation) .............................................................................. 1116
Yetki Genişliği (Deconcentration) ................................................................ 1123
Yoksulluk (Poverty) ..................................................................................... 1129
Yönetişim Ağı (Governance Network) ......................................................... 1136
Yüksek Denetim Kurumları (Supreme Audit Institutions) ........................... 1145
670 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Konuşan Kent (Speaking City)
Oğuzhan Özaltın, (Dr. Öğr. Üyesi), Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü,
Isparta/Merkez, Orcid No:0000-0002-8264-8358
oguzhanozaltin@isparta.edu.tr
Yakın Anlamlı Kavramlar
Akıllı Kent, Yapay Zeka, Nesnelerin/Şeylerin İnterneti (IoT),
Kent Otomasyonu.
Tanım
“Konuşan bitki terimi bitkilerin tepkilerinin sensörler yolu ile
ölçülmesini ifade etmektedir” (Hashimoto, vd., 2006, s. 245). “Çevresel
faktörlerin girdi olarak belirlendiği ve bitki yanıtlarının ise çıktı olarak
kabul edildiği bu yöntem konuşan bitki ve konuşan meyve yaklaşımı
olarak ifade edilmektedir” (Hashimoto, vd., 2006, s. 245; Taşova ve
Özgüven, 2018, s. 87).
Konuşan kent yaklaşımına kaynak teşkil eden, konuşan bitki ve
konuşan meyve terimleri, ilk defa tarım endüstrisiyle ilgili teknolojinin,
özellikle de tarımsal otomasyon sistemlerinin geliştirilmesinde
kullanılmıştır. Hashimoto ve ardından Tantau, Konuşan Bitki
Yaklaşımı’nı (KBY) ortaya koymuşlardır (Hashimoto, 1989; Tantau,
1993). Bu yaklaşımın devamı olarak Konuşan Meyve Yaklaşımı da
(KMY) bilim dünyasıyla paylaşılmıştır (De Baerdemaeker ve
Hashimoto, 1994). Başlangıçta otomasyon tasarımı olarak sunulan KBY
ve KMY, sonraki yıllarda teknolojik gelişmeyle doğru orantılı olarak
YK ile de ilişkilendirilmiştir (Hashimoto vd., 2006). Geleneksel
yaklaşımda bitki ve meyvelerin kontrollü ortam şartlarına uyum
sağlamak suretiyle yaşamaları beklenmektedir. Oysa KBY ve KMY
sayesinde çevresel koşullar, bitki ve meyvelerin tepkilerine göre
biçimlendirilmektedir. Bu yaklaşımlar ile bitkilerde ve meyvelerde kalite
artışı görülmekte, böylece çevre, ekonomi, enerji, sağlık gibi sektörlere
geleneksel yaklaşımlara kıyasla daha pozitif bir etki ve katkı sunulacağı
varsayılmaktadır (Taşova ve Özgüven, 2018, s. 91). Nitekim tıpkı
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 671
bitkiler yetiştirildiği ortamlar gibi kentler de sensörlerle donatılmış,
kontrollü mekânların başında gelmektedir. Kentlerdeki mevcut
sorunlara, potansiyel sorunlara çözüm arayışları, teknolojik gelişmedeki
hızlanmanın etkisi, planlamacı bir ön kabulle birleşerek akıllı kent
yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu eksende kamu yönetimi, şehir
bölge planlama, kent sosyolojisi gibi alanlarda araştırmalar
yürütülmektedir. Örneğin yapay zeka, IoT ve sensörlerden
faydalanılarak kurulan sistem ve e-demokrasi sayesinde Barselona’da
47.000 kişiye istihdam sağlandığı, enerji tüketimin %30 azaltıldığı, su
tüketiminden %5, otopark ücretlerinden ise %52 tasarruf edildiği iddia
edilmektedir (Reimer, 2020, s. 1).
Konuşan kent adı, 2015 yılında Rusya’nın St. Petersburg
Kenti’nde başlatılan toplu taşıma projesine verilmiştir. Projenin hedef
kitlesi görme engelliler başta olmak üzere ortopedik yönden dezavantajlı
gruplar, yaşlılar ve turistlerdir. Konuşan Kent Projesi’nin amacı engelli
insanların hayatlarını mümkün olan her yerde daha iyi hale getirmek,
ulaşım yönünden bu dünyayı daha erişilebilir kılmaktır. Düzenli toplu
taşıma sistemi, yaya geçidi gibi sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri,
duraklar, açık ve kapalı alanlar projenin uygulandığı mekânlardır
(Speakingcity, 2020). Konuşan kent projesinden de anlaşıldığı üzere
proje, akıllı kent idealini destekleyen, alt yapı temelli bir projedir.
Konuşan bitki, konuşan meyve yaklaşımları ve konuşan kent
projesinin yanı sıra yapay zeka ve IoT teknolojilerindeki hızlı gelişmeler
bütüncül olarak değerlendirildiğinde, kentlerin kimliklerine özgü
algoritmalarla çalışabilen makineler akla gelmektedir. Nitekim bu
gelişmeler neticesinde Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu
(APHİK) yapay zekâyla çalışan sistemlerin ayrı bir “elektronik kişilik”
olarak anılması yönünde görüş bildirmektedir (Avrupa Parlamentosu
Hukuk İşleri Komisyonu, 16.01.2017). Sonuç olarak yeni bir yaklaşım
olarak konuşan kent, büyük veriden çektiği verilerin girdi, kentle ilgili
aktör ve paydaşlardan aldığı geri bildirimlerin ise çıktı olarak kabul
edildiği, temsil ettiği kente özgü algoritmaları işleyebilen, kendisini
yazılı ve sözlü ifade edebilen elektronik kişiliktir. Konuşan kent, girdi ve
çıktı etkileşiminin her bir döngüsünde makine öğrenim düzeyini
yükseltmektedir.
672 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
İçerik
Konuşan kent yaklaşımının alan yazınımızda kabul görmesi
açısından, öncelikle akıllı kentler ve ardından aralarındaki ilişki
açıklanmalıdır. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde
yaşamasına rağmen hala yaklaşık üç milyar insan eğitim, güvenlik,
sağlık, gibi hizmetlerden ve içme suyu, enerji gibi temel ihtiyaçlarını
giderebilmekten yoksundur. Üstelik kentlerde yaşayan hemşerilerin,
kamu hizmetlerinden bekledikleri kalite düzeyi de artış eğilimindedir
(Mangır, 2016, s. 34; Güzel vd., 2019, s. 47). Dolayısıyla kentleri
yönetenlerin, çevreye ve insana daha da duyarlı sistemlere olan
gereksinimleri de artmakta, bu eksende veriye dayalı çözümler
üretebilen akıllı kent yaklaşımı gündeme gelmektedir. Akdamar, Dünya
Bankası’nın bakış açısıyla örtüşen açık verilerin önemini vurgulamakta
ve açık veriyi, akıllı kentler için kamusal veri olarak kabul etmektedir
(Akdamar, 2017, s. 45). Kent yönetimleri özellikle de belediyeler için
sundukları kamu hizmetlerinin sürdürülebilir ve kaliteli olması, bilişim
teknolojileriyle ve inovatif ürünlerle donatılmış olmasıyla doğru
orantılıdır. Bu orantıyla hem ölçek ekonomisinde gelişme hem de ulusal
düzeyde kalkınma sağlanmaktadır (Erkek, 2017, s. 70). İddialara göre
kentlerdeki hayata geçirilen akıllı uygulamalar bir yandan kaynakların
tüketiminde etkinlik ve verimlilik, diğer yandan yaşam kalitesinde artış
sağlamaktadır (Memiş, 2017, s. 85; Nair, 2019, s. 538). Akıllı kent
yaklaşımının mantığı, hemşerilerin yaşam kalitesinin arttırılması ve
çevresel sürdürülebilirlik amaçları için kentteki alt yapının kendi
kendine karar verebilmesidir (Akşit, 2018, s. 7; Sevim vd., 2019, s. 123).
Akıllı kent yaklaşımına göre birbirinden farklı fonksiyonlara sahip
kurumlar, güdüme bağlı kalarak, kentte yaşayanların ihtiyaçları in,
çeşitli teknolojiler ve anlık veriler vasıtasıyla akıllı kararlar
üretmektedirler (Aydın ve Öztürk, 2019, s. 241). Akıllı uygulamalar
yaygınlaştıkça kentler daha da dijitalleştiği için mevcut kimliklerinin
yanı sıra dijital bir kimliğe de sahip olmaya başlamaktadır (Örselli ve
Akbay, 2019, s. 229). Akıllı uygulamalar kentin kurumsal kapasitesine,
kimliğine uygun planlanmalıdır (Örselli ve Dinçer, 2019, s. 106).
Literatürde akıllı kentlerin tanımıyla ilgili pek çok öneri bulunmakla
birlikte genel kabul görmüş bir tanımdan, bir kentin hangi ölçütlere göre
ve ne kadar akıllı olduğunu gösteren bir ölçekten söz edilememektedir
(Asnaz, 2019, s. 109).
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 673
Türkiye ve Dünyadaki diğer ülkelerdeki akıllı kent örneklerini
inceleyen bir çalışmada, akıllı kentlerin tüm bileşenlerinin (Albino,
2015, s. 11; Cohen, 2018; Erdoğan, 2019, s. 19-20) bütüncül biçimde
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Aksi halde sadece
teknoloji boyutu odaklı çalışmalar yapılır, diğer boyutlar ihmal edilirse
akıllı kentler, teknolojik kent yaklaşımına indirgenmektedir (Çetin ve
Çiftçi, 2019, s.142; Gürsoy ve Ömürgönülşen, 2019, s. 20). Genellikle
metropol kentlerde, akıllı kentlerin diğer boyutlarından ziyade teknolojik
boyutuna önem veren uygulamalar görülmektedir. Kar amacı güden
bilişim şirketleri ve devlet tarafından desteklenen bu uygulamalar ilgili
kamu politikalarına da rehberlik etmektedir (Bilici ve Babahanoğlu,
2018, s. 137).
Akıllı kent yaklaşımının faydalarının yanı sıra potansiyel
zararları da tartışılmaktadır. Akıllı uygulamaların sunduğu teknoloji
temelli alt yapı hizmetlerinin, kamu güvenliğine yönelik olması
geliştirilmesinin güvenlik kurumlarının işlerini kolaylaştıracağı öne
sürülmektedir (Tozkoparan, 2019, s. 425). Oysa büyük veriden
faydalanan uygulamalarda, veri doğruluğu, veri güvenliği, kişisel
verilerin korunması, siber saldırı riski, mücbir sebep hallerinde
teknolojinin sönme riski, teknolojide dış bağımlılığın potansiyel
zararları, kamu yararından ziyade özel yararın öne çıkartılması,
öngörülmeyen negatif dışsallıklar olasılığı gündeme gelmektedir (Memiş
ve Babaoğlu, 2018, s. 155). Akıllı uygulamalarının, kentsel ilişkileri ve
kent kullanım biçimlerini etkilemek suretiyle kentlilerin bir bölümünü
öğrenmek zorunda bırakan, -adeta ötekileştiren- edilgen bir konuma
iteceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu görüşe göre kent
sosyolojisi içinde, öğrenenler, öğretenler, öğrenemeyenler, reddedenler,
içselleştirebilenler/meyenler vb. gruplar arasında potansiyel
uyumsuzluklar, çatışmalar ve ayrışmalar ortaya çıkabilecektir (Kılınç,
2019, s. 1110).
Konuşan kent ile akıllı kent kavramlarının ilişkisi
değerlendirildiğinde konuşan kentin kent pratiklerini, akıllı kentin ise
ideali yansıttığı ylenebilir. Sui generis elektronik kişiliği olan, hem
anlık hem de yapılandırılmış verilere göre konuşan bir kentin, ne kadar
akıllı konuşacağıyla ilgili sınırları, kentteki aktörler ve paydaşlar
belirleyecektir. Örneğin çevresel etkinin minimize edilmesi noktasında
kentin ne kadar sürdürülebilir olacağı, kent yönetimiyle ilgili karar
süreçlerindeki demokratikleşmeye, katılımcılığa yüklenen anlam akıllı
674 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
kentlerin sınırlarıyla ilgili ideallerdir. Literatürde akıllı kent kavramına
yönelik tanımlar çeşitlilik göstermektedir. Bir kentin son teknolojiyle
donatılması, o kentin akıllı olduğunu ya da akıllı yönetildiğini söylemek
için tek başına bir ölçü olamaz. Yönetim bilimi açısından
değerlendirildiğinde teknolojik kent teknik, konuşan kent taktik, akıllı
kent ise stratejik düzeydedir.
Konuşan kent, ihtiyaca göre bilgi üretir. Örneğin kent hakkında
bilgi almak isteyen turistlerin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra, onlara
önerilerde bulunur. Kentle ilgili aktör ve paydaşlara insan hareketliliği,
güvenlik riskleri, trafik yoğunluğu, içme suyu kalitesi, atık su kalitesi
gibi konularda sensörler yardımıyla anlık bilgi sunar. Kentin geleceğiyle
ilgili kararlarda kentte yaşayanların görüşlerini toplar, yapılandırır, işler,
önerilerde bulunur ve böylece politika yapımına, planlamaya katkı sunar.
Akıllı kent uygulamaları kentlerin marka değerlerini de
arttıracaktır (Aslan ve Bulut, 2019, s. 59). Konuşan kent, ait olduğu
kente özgü verileri işleyerek, bilgiye çevirecektir. Örneğin sadece
turistler için değil, kentteki kümeleşmeler, tedarikçiler arasındaki ağbağ
yapısı gibi konular hakkında da anlık bilgi üretebilen konuşan kent,
girişimci ekosistemine katkı sağlayacak ve yatırımcılar için güncel ve
cazip fırsatlar önerebilecektir. Dolayısıyla konuşan kent, kent
markalaştırılması için de bir enstrümandır. Diğer yandan Türkiye’deki
kentler, tarihsel, kültürel koşullarından kaynaklanan kendine özgü örtülü
bilgiler barındırmaktadır. Örneğin Gaziantep ve Kars idari anlamda aynı
statüde iki il olmakla birlikte, yöresel anlamda birbirine benzeyen,
benzemeyen, maddi ve maddi olmayan kültür öğeleri, sektörel
kümelenmeler barındırmaktadırlar. Konuşan kent yaklaşımının, kentlerin
kendini ifade etmesine aracılık etmesi yönüyle, yöreye özgü örtülü
bilginin kurumsal bilgiye dönüşmesi noktasında fırsatlar içerdiği
varsayılmaktadır.
Tıpkı internetin kullanım oranın artmasında olduğu gibi YZ
temelli uygulamaların kullanımı da artmakta, böylece hukuki ihtiyaçlar
da ortaya çıkmaktadır. Konuşan kent yaklaşımı, yapay zekadan
faydalanmayı hedefleyen bir yaklaşım olduğu için konuşan kentin
hukuki durumu, yapay zekanın hukuki durumu ile doğru orantılıdır. Bir
kentin kimliğini temsil eden yapay zekâsından bahsedebilmek için o
kentin bağlı olduğu hukuk kurallarına bakmak gerekmektedir. Türk
Medeni Hukuku (TMK) açısından bakıldığında, yapay zekânın
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 675
varlığından söz edebilmek için, her şeyden önce onun nevi şahsına
münhasır kişiliğinin 4721 sayılı TMK’da tanımlanması gerekmektedir
(Akkurt, 2019, s. 44). Bu tanımın yapılmasına veya yapılmamasına göre
bakılarak, onun hakları ve borçları belirginleşecek, böylece yapay
zekânın ait olduğu sosyolojinin içindeki konumu ortaya çıkartılacaktır
(Kılıçarslan, 2019, s. 369). Türk Borçlar Hukuku bağlamında
incelendiğinde ise kritik unsur, yapay zekânın kodlarını yazan/yöneten
kişilik ile yapay zekânın ediminden zarar gören kişilik arasında bir
sözleşmenin ilişkisinin olup, olmadığıdır (Akkurt, 2019, s. 54).
Avrupa Birliği (AB) hukuku açısından bakıldığında, Robotikler
Hakkında Medenî Hukuk Kuralları Raporu’nun, 59. Maddesi’nin f
bendinde, yapay zekânın yasal statüsünün klasik medeni hukuk
anlamında kabul gören özel ve tüzel kişilik yerine “Elektronik kişilik”
olarak tanımlanması yaklaşımı vurgulanmaktadır (APHİK, 16.01.2017;
Akkurt, 2019, s. 47; Kılıçarslan, 2019, s. 380). 19 Şubat 2020’de ise AB
Komisyonu tarafından, etik ve yasal çerçevenin sağlanması için yapay
zekâ ekosistemini teşvik etmeyi amaçlayan, beyaz kitap ve rapor
hazırlanmıştır. Beyaz kitap, mükemmellik ve güven yaklaşımı
konuludur. Rapor ise Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne yönelik olarak YZ’nin, IoT’nin,
robotiğin güvenliği ve yükümlülüğü hakkındadır (Avrupa Komisyonu,
2020).
Konuşan kent yaklaşımı, siber vatanda egemenlik ilkesi ve
rekabet gücü açısından Türk kamu yönetimi için önem arz etmektedir.
Bir çalışmaya göre bir ulus devlet, akıllı kent teknolojilerinin hem
kullanıcısı hem de üreticisi olmalıdır. Aksi halde söz konusu ulus devlet,
akıllı teknolojilerin salt kullanımından doğan dışa bağımlılık ve siber
güvensizlik risklerine, tehditlerine karşı savunmasız kalacaktır. Diğer
devletlerin, çok uluslu işletmelerin rekabet koşullarının küresel verili
durumunda, onların manipülasyonlarına açık hale gelecektir (Şengün ve
Koçhan, 2018, s. 386). Örneğin Birleşik Krallık’taki akıllı kent
uygulamaları açısından bakıldığında 2017 yılında Bristol’un,
Londra’dan daha ileri düzeyde olduğu iddia ilmektedir (UK Smart Cities
Index, 2017). Önceki yıllarda Huawei firması tarafından verimlilik,
çevresel sürdürülebilirlik gibi ilkelerle yürütülen metro, atık yönetimi
vb. uygulamalarda Covid 19 ile birlikte, ABD’nin Çin’e yönelik
uyguladığı politikalar yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle
İngiltere’deki Başbakan (Johnson, 2020), İstihbarat Kurumu Başkanı
676 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
(Parker, 2020) gibi kamu yöneticileri Huawei ile birlikte çalışma
noktasında zaman içerisinde birbiriyle çelişen açıklamalar yapmışlardır.
İngiltere Örneğinden anlaşıldığı gibi akıllı kent uygulamaları bir yandan
hemşerilik/kent düzeyinde sunulan kamu hizmeti noktasında faydalı
olurken diğer yandan devlet yöneticilerini küresel düzeydeki bazı
politikaların tarafı haline getirmektedir. Günümüzden bakınca akıllı
kentler konusunda en popüler tartışmaların, yapay zekâ, IoT, 5G,
blokzincir teknolojileri uygulamalarını kullanan kentlilerle, yaşadıkları
kentin kamu hizmetlerini arz edenler arasında olacağı ön görülmektedir.
İşte tam da bu nokta da konuşan kentin aktörler ve paydaşlar arasında bir
tür ihtiyaç olarak ortaya çıkmak üzere olduğu söylenebilr.
Türk kamu yönetimi açısından değerlendirildiğinde özellikle
yerel yönetimler, bazen doğal afetlerle ilgili riskleri yönetmekte çaresiz
kalabilmektedir (Yaman ve Çakır, 2018, s. 1136). Riskleri anlık verilere
göre hesaplayabilen ve ilgili makamlara öneri sunan bir konuşan kent,
pek çok durumda olduğu gibi doğal afetlerde de çeşitli düzeylerdeki
kamu kurumlarının eşgüdümü için kritik öneme sahip olacaktır.
Gelecekteki Yönelimler
IoT’teki kapasitenin genişlemesi, yapay zekâ, blokzincir
uygulamalarındaki gelişim akıllı kentlerle ilgili uygulamaların
çoğalmasıyla sonuçlansa da kentlerdeki sorunlar ve bunları çözmenin
maliyeti doğru orantılı biçimde artmaktadır. Çünkü akıllı kentlere ilişkin
üretilen yapay zeka temelli çözümler için yüksek finansal bütçelere
ihtiyaç duyulmaktadır. Üstelik bütçe bulunup, teknolojik alt yapı kurulsa
dahi bu teknolojiyi çalıştıracak insan kaynakları planlaması da
yapılmalıdır. Dolayısıyla kentleri yöneten otoritelerin, kentlerine özgü
çözümler üreten konuşan kentler inşa edebilmeleri için iyi bir kurumsal
kaynak planlaması yapması gerekmektedir. Özellikle anakentleri
yönetenler bir yandan her geçen gün artan palyatif ve yapısal sorunlara
çözümler üretmeli, diğer yandan kentin rekabet gücünü arttırmak için
konuşan kent gibi yenilikçi yaklaşımlara deneysel düzeyde destek
vermelidir.
Artık kentlerde yaşayanların tamamına yakınının, doğrudan ya da
dolaylı biçimlerde kullandığı internete bağlı makineler bulunmaktadır.
Bu makineler kentteki IoT ekosisteminin bir parçasıdır. Karar vericiler
bu makinelerden gelen, her geçen gün daha fazla, adeta çığ gibi büyüyen
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 677
verileri dikkate almak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluğa bağlı olarak,
bir kentin paydaşlarına cevap verebilen bir konuşan kente ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu ihtiyacı şimdilik çağrı merkezleri, kurumsal sosyal
medya çalışanları karşılamaya çalışmaktadır. Konuşan kent, yaklaşımına
göre algoritmalar, hemşerilerden gelen verileri işleyecektir. İşlediği
verileri bilgiye dönüştürüp, karar vericilerin, paydaşların sorularını,
yetkilendirildiği ölçüde cevaplandırabilecektir. Böylece konuşan kent
olası sorunlara proaktif çözümler üretilmesine de katkıda
bulunabilecektir.
İlgili Kavramlar
Kentleşmeyle İlgili Geleneksel Kavramlar, Büyük Veri
Yönetimi/Analitiği, Bulut Bilişim, Robotik, Blokzincir.
Tavsiye Edilen Okumalar
Akıllı kentler konseyi. Erişim tarihi, 03.08.2020.
https://smartcitiescouncil.com/.
Avrupa akıllı kentler platformu. Erişim tarihi, 03.08.2020.
http://www.smart-cities.eu/.
Smart circle projesi. Erişim tarihi, 03.08.2020. https://www.smart-
circle.org/.
2020-2023 Eylem planı. Erişim tarihi. 02.08.2020.
https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-
content/uploads/EylemPlani.pdf.
Kaynakça
Akdamar, E. (2017, Mart). Akıllı kent idealine ulaşmada açık verinin
rolü. Social Sciences Research Journal, 6(1), 45-52.
Akkurt, S., S. (2019). Yapay zekânın otonom davranışlarından
kaynaklanan hukukî sorumluluk. Uyuşmazlık Mahkemesi
Dergisi, 7(13), 39 59.
Akşit, A., (2018). Postmodern yerleşmelere doğru: akıllı kentler. GSI
Journals Serie C: Advancements in İnformation Sciences and
Technologies, 1(1), 1-11.
678 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Albino, V., Dangelico, M. R., & Berardi, U. (2015). Smart cities:
definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of
Urban Technology, 22(1), 321.
APHİK-Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu. (16.01.2017).
European parliament resolution of 16 february 2017 with
recommendations to the commission on civil law rules on
robotics. Erişim Tarihi, 22.06.2020,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0051_EN.pdf.
Aslan, M. M., Bulut, Y . (2019). Akıllı kent uygulamalarının kentsel
güvenlik açısından önemi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi,
13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel
Sayısı, 52-60.
Avrupa Komisyonu. (16.04.2020). Artificial intelligence. Erişim Tarihi,
22.06.2020, https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/artificial-intelligence#A-European-approach-to-
Artificial-Intelligence.
Aydın, G. T., Öztürk, Z. (2019). Akıllı kent lojistiğinin mekansal
ilişkilendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 7(1), 237-261.
Bilici, Z., Babahanoğlu, V., (2018, Kış). Akıllı kent uygulamaları ve
konya örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9(2), 124-139.
Cohen, B. (2018). Blockchain cities and the smart cities wheel. Erişim
Tarihi, 10.08.2020. Retrieved from
https://medium.com/iomob/blockchain-cities-and-the-smart-
cities-wheel-9f65c2f32c36.
Çetin, M., Çiftçi, Ç. (2019). Literatüre göre dünya ve ülkemizden
örneklerle akıllı kent kavramının irdelenmesi. Ulusal Çevre
Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 134-143.
De Baerdemaeker, J. and Hashimoto, Y. (1994). Speaking fruit approach
to the ıntelligent control of the storage system. Van Pee, M.,
Berckmans, D., Perez-Leroux, A. and Huygens, H. (Ed.)
Speaking Plant Approach Based on Mathematical Identification
of Environment Control Purposes, In: Proceedings of The CIGR
XII World Congress on Agricultural Engineering, vol. 1. (182
189) Milano: International Commission of Agricultural
Engineering.
Erdoğan, G. (2019). Akıllı kent göstergeleri ve stratejileri. Yönetim
Bilişim Sistemleri Dergisi, 4(2), 1-23.
Erkek, S. (2017). Akıllı şehircilik anlayışı ve belediyelerin inovatif
uygulamaları. Medeniyet ve Toplum, 1(1), 55-72.
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II 679
Gürsoy, O., Ömürgönülşen, U. (2019). Akıllı kent bileşeni olarak akıllı
vatandaş bağlamında bir test sahası olarak üniversite kampüsleri.
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 19-28.
Güzel, N., Özdemir Y., Özdemir Ş. (2019). Akıllı ulaşım ve akıllı kasis
aydınlatma projesinin akıllı ulaşım kapsamında
değerlendirilmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 47-52.
Hashimoto, Y. (1989). Recent strategies of optimal growth regulation by
the speaking plant concept. Acta Hortic. 260, 115-121.
Hashimoto, Y., Morimoto, T. and De Baerdemaeker J. (2006). Section
5.3 Speaking Plant / Speaking Fruit Approaches, pp. 244-259 of
Chapter 5 Precision Agriculture, in CIGR Handbook of
Agricultural Engineering Volume VI Information Technology.
Edited by CIGR--The International Commission of Agricultural
Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph,
Michigan, USA: ASABE.
Johnson, B. (2020). Boris Johnson follows washington’s lead on
Huawei. Erişim tarihi 27.02.2020.
https://www.politico.com/news/2020/07/14/boris-johnson-
huawei-5g-360688.
Karasu, Asnaz, M. S. (2019). Cornerstones of a smart city: more
sustainable and more versatile. Nevşehir Bilim ve Teknoloji
Dergisi, 8, Enar Özel Sayı, 104-110.
Kılıçarslan, Kara, S. (2019). Yapay zekanın hukuki statüsü ve hukuki
kişiliği üzerine tartışmalar. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 4(2),
363-389.
Kılınç, A. (2019). Akıllı kent: öğreten kentlerden öğrenen kentlilere.
Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(3), 1101-
1112.
Mangır, F. (2016). Yerel yönetimler için akıllı şehir stratejileri: Konya
Türkiye örneği. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19,
41.Yıl Özel Sayısı, 17-36.
Memiş, L. (2017). Akıllı teknolojiler, akıllı kentler ve belediye
örgütlenmesinde dönüşüm. Yasama Dergisi, Kamu Yönetiminde
Teknoloji Özel Sayısı I, 36, 66-92.
Memiş, L., Babaoğlu, C. (2018). Kentleri akıllandıran yollar: akıllı
kentler üzerine bir değerlendirme. Aksaray Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 151-157.
Nair, G. (2019). Kentsel yaşamın bilgi ve iletişim teknolojilerinin
ışığında yeniden inşası ve anadolu’dan bir örnek: Sivas
680 Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
belediyesi’nin akıllı kent uygulamaları. Manas Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 8(1), 521-540.
Örselli, E., Akbay, C., (2019). Teknoloji ve kent yaşamında dönüşüm:
akıllı kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1),
228-241.
Örselli, E., Dinçer, S., (2019). Akıllı kentleri anlamak: konya ve
barcelona üzerinden bir değerlendirme. Uluslararası Yönetim
Akademisi Dergisi, 2(1), 90-110.
Parker, A. (2020). US ıntelligence sharing will not be jeopardised ıf UK
uses Huawei MI5 Head. Erişim tarihi, 27.02.2020.
https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/12/huawei-
technology-poses-no-threat-to-uk-security-ex-mi5-head.
Reimer, J. (24.02.2020). Barcelona has been called europe’s smartest
city. what we don’t know is that ıt’s all thanks to e-democracy.
Erişim tarihi, 03.08.2020. https://360.here.com/barcelona-smart-
city-2020.
Sevim M. A., Kırcova, İ., Çuhadar E. (2019, Mayıs). Yerel yönetimlerde
akıllı şehir vizyonu: şehir yönetim araçları ve trendleri. Strategic
Public Management Journal, 9, 109-126.
Speakingcity, (10.07.2020). Speaking city - system for information and
orientation for visually and motorically impaired people. Erişim
Tarihi, 10.07.2020, https://www.speakingcity.org/en/.
Şengün, H , Koçhan, A . (2019). Akıllı kentler ve dijital (siber) güvenlik.
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 13. Uluslararası Kamu
Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, 376-388.
Tantau, H.-J. (1993). Optimal control for plant production in
greenhouses. In the computerized greenhouse (Hashimoto et al.
eds.), (pp.139-152), Academic Press: San Diego.
Taşova, M., Özgüven, M. M. (2018). Tarımsal otomasyonda yeni
yaklaşım: konuşan bitki ve konuşan meyve. Gaziosmanpaşa
Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), 7(3), 85-92.
Tozkoparan, İ., B., (2019). Değişen güvenlik anlayışında geleceğin akıllı
kentleri. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 13. Uluslararası
Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, 417-427.
UK Smart Cities Index (2017). UK smart cities index. Erişim tarihi,
27.07.2020.https://e.huawei.com/uk/special_topic/solution/smart
_cities_index_2017.
Yaman, M., Çakır, E. (2018). Dijitalleşen dünyada akıllı afet ve acil
durum uygulamaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları
Dergisi, 7(2), 1124-1138.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Kentsel sorunlara çözüm üretmek, ihtiyaçları gidermek ve kentin yaşam kalitesini iyileştirmek için, teknoloji önemli bir araç olarak karşılık bulmaktadır. Ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmelerin kentin farklı alanlarına/konularına yansımasıyla akıllı kent (smart city) kavramı ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin interneti ve sensörler gibi yeni teknolojilerin yardımıyla geliştirilen uygulamaların bir karşılığı olarak akıllı kentler gelişmektedir. Akıllı kent kavramına yönelik önemli sayıda kuramsal ve uygulamaya dönük araştırma yapılmakta ve uluslararası alan yazında önemli bir yoğunlaşmanın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ulusal yazında sınırlı bir ilginin olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, akıllı kent kavramı üzerinden bir yazın taraması gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen incelemede, kentsel alanda akıllı uygulamaların; problemlerin daha iyi tanımlanması, vatandaş odaklı yönetimin gerçekleşmesi, daha iyi hizmetlerle yaşam kalitesinin yükseltilmesi, anlık veri akışıyla kararların hızlı alınması ve tüm bu gerçekleştirilenlerle sürdürülebilir bir yaşam alanının oluşturulması amacıyla öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bunların yanında, büyük veriyle birlikte; kişisel verilerin güvenliği, siber saldırılar, teknolojide dışa bağımlılığın fazla olması, doğal afet gibi durumlarda güvencesizlik, özel sektör üzerinden kamusal çıkarın ihmal edilmesi gibi risk ve zorluklara dikkat çekilmektedir.
Article
Full-text available
Dünyada nüfusun özellikle son yıllarda çok fazla artması ve artan nüfusun şehirlerde yoğunlaşması, şehirlerdeki altyapı geliştirme buna bağlı olarak daha sürdürülebilir, güvenilir ve ulaşılabilir şehirler oluşması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçlar teknolojiyle birlikte gelişen akıllı şehirleri ve bunun alt kollarından biri olan akıllı ulaşım kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Makalede; ülkemizde akıllı şehirciliğe verilen öneme bağlı olarak akıllı ulaşım kavramı kapsamında geliştirilen yerli ve milli projelerden Akıllı Kasis Aydınlatma Projesi detaylı bir şekilde anlatılmış; projenin şehrin ve vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan araştırmalar sonucu güvenli ulaşıma katkı sağlayacağı hipotezi açıklanmaktadır. Projenin ar-ge çalışmaları sonucunda üretilen prototipi üzerinde kullanıcı deneyimleme çalışması yürütülmüştür. Bu deneyimleme çalışmasında, çeşitli araştırmalar, kullanıcılarla görüşmeler yapılmıştır ve çalışmada elde edilen verilerin analiziyle, Akıllı Kasis Aydınlatma projesinin şehirlerde güvenli ulaşıma katkı sağlayacağı hipotezini desteklediği görülmüştür. ABSTRACT The increase of the population in the world especially in recent years and the concentration of this increasing population in the cities, has brought about the need to create more sustainable, reliable and accessible cities for the development of the infrastructure in cities. As a result of these needs it brings out the term smart cities that are developing with technology and intelligent transportation concepts which are one of its sub-branches. In the article; Smart Speed Bump Lighting Project, one of the national projects of Turkey that developed within the scope of smart transportation concept, is explained in detail. After the research and development studies about the project and considering the needs of the city and the citizens there is a hypothesis of the project that it will contribute to safe transportation in cities. A user experience study was carried out on the prototype produced as a result of the R&D studies of the project. In this UX study, various researches, interviews were conducted with the users and it was observed that the analysis of the data obtained from the study supported the hypothesis that the Smart Speed Bump Lighting project would contribute to safe transportation in the cities.
Article
Full-text available
A smart city finds ways to better serve its citizens, and brings together key urban systems, including energy grids, water management, waste systems, smart mobility and transportation based on the engineering applications. The smart cities should aim to strengthen the socioeconomic backbone of the city, so the subject needs to be addressed in multi-dimensional framework. Thus, different disciplines such as engineering, architecture, sociology, economics and urban design are practiced upon in order to design smart technology plans and systems. Even though innovative smart city projects offer sustainable, mobile, digital, safe infrastructures that enable flexibility to different needs still there is no consent about what really forms a city smarter. This paper considers smart cities as integrated models, and aims at disclosing major catalysts for socioeconomic development in smart city projects. Besides, discusses about the tools for urban development enabled by knowledge-intensive digital applications, the role of open data in smart mobility systems and nature-based solutions. Several dimensions and elements of the smart cities are defined based on the projects of five chosen cities located in different continents. Findings from each project about their critical systems, salient concepts and driving elements are utilized to conclude the study with triggers that can set cities on the path to becoming smart. gerçekten daha akıllı kılan şeyin ne olduğuna dair literatürde karar kılınan tek bir formül yoktur. Bu çalışma akıllı şehirleri bütünleşik modeller olarak ele almakta ve sosyoekonomik gelişme kapsamında akıllı şehir projelerindeki temel katalizörleri açıklamayı hedeflemektedir. Ayrıca, bilgi yoğun dijital uygulamaların sağladığı kentsel gelişim araçlarını ve akıllı mobilite sistemlerinde doğaya dayalı çözümleri tartışıp, açık verilerin önemini vurgulamaktadır. Akıllı şehirlerin çeşitli boyutları ve unsurları, farklı kıtalarda bulunan beş akıllı kentin projelerine göre tanımlanmaktadır. Her bir projenin kritik sistemleri, göze çarpan konseptleri ve unsurları hakkındaki bulguları ile kentleri akıllı olma yoluna sokabilecek indikatörler paylaşılmıştır.
Article
Full-text available
Cities have been the heart of civilization, knowledge and collective life for centuries. From the end of the 19th century onwards, they have been affected and transformed by economic, social, and political conditions. It is important that the cities are taken over from past generations, and that they offer a quality lifestyle and are delivered to future generations accordingly. This necessitates a radical change and transformation of the construction and management of cities, both in social and environmental terms. Especially the cities which have been growing rapidly due to immigration and the cities which have been exposed to unplanned progress now face chronic problems. The basic needs such as infrastructure, transportation, communication, education, and health are rapidly growing at levels much higher than the service supply. Therefore, there emerged a searching for new ways other than the traditional problem-solving methods. In addition to these developments, rapid changes and developments in technology make it possible to have more accurate and fast solutions to the city problems by using technology and innovation based perspectives. In this study, the “Smart City Concept” which is one of the most crucial agenda-setting topics of the 21st century was emphasized, and the elements of city administration were examined in this context. The examples of the city management examined within the content of this study focused on the strong cases of cooperation with certain local administrations, and they further explore the establishment of smart cities, the provision of high living standards, and the creation of strong economies.
Article
Full-text available
Küresel büyüme ve kentsel nüfusun hızla artışıyla ortaya çıkan sorunları çözebilmek için geleneksel kamu politikaları terk edilmekte, vatandaşların yaşam kalitesini ve kamusal hizmetlerden memnuniyetlerini arttırmak için bilgi iletişim teknolojileri yaşamın her alanına entegre edilmektedir. Ayrıca hızlı nüfus artışı sonucu kentlerde ortaya çıkan ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve güvenlik gibi birçok alandaki sorunun çözümünde de teknoloji bir araç olarak kullanılarak, kentlerin yoğunlaşan kent nüfusunun ortaya çıkardığı sorunlara pratik çözümler için akıllı uygulamalar denenmektedir. Bunların sonucu olarak kentler daha çok dijitalleşmekte ve kentli dijital bir kimlik kazanmaktadır. Çoklu bir ağa dönüşen yaşam alanlarında, toplumun refah düzeyini yükseltebilmek ve sürdürülebilir düzeyde devam ettirilebilmek için; nüfus, kaynak, çevre ve bilgi işlem teknolojilerinin karşılıklı ve uygun olarak düzenlenmesi adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu süreçte giderek artan ve çeşitlenen hizmet beklentileri devletleri, kamu yönetimlerini ve yerel yönetimleri kentleri daha iyi analiz etmeye, sorunları önceden tahmin etmeye, sınırlı kaynakları ileri teknoloji desteğiyle verimli kullanmaya zorlamaktadır. Bu durum, akıllı kent projelerinin doğuşunu ve yayılımını tetiklemiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, dünyadaki akıllı kent uygulama örnekleri ile Türkiye’deki akıllı kent uygulamalarını karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Çalışma nitel bir yöntemle oluşturulmuştur. Öncelikle akıllı kent kavramı; ardından akıllı kentlerin unsurları ve teknolojileri incelenecek, daha sonra ise dünyadaki örnek uygulamalar ile Türkiye’deki akıllı kent uygulamaları kıyaslanarak değerlendirilecektir. Böylece Türkiye’nin, akıllı kent vizyonunda ulaştığı düzey daha net saptanabilecektir. ABSTRACT To solve the problems generated from fast-changing world order; information and communication technologies are combined with daily life to improve citizens’ quality of life and their satisfaction from public services. Besides, by using technology as a tool to solve problems that appear in cities, caused by rapid population growth, such as transportation, energy, water, health, environment, secure and security, smart combinations are being tried for practical solutions to problems caused by overpopulation in cities. As a result, cities become more digital and citizens gain the new digital identity. In life spaces which turn into a complex network, it is almost obligatory to regulate population, resources, environment and communication and information technologies in themselves to improve citizens’ life quality and keep it in a sustainable level. Within this period, improving and diversifying service expectations push governments, public and local administrations to analyze cities better, predict the upcoming problems and use limited resources productively with the help of high technology. This situation has triggered to exist and expand smart city projects. In this context, the main aim of this research is determined to consider good examples of smart city projects and to discuss comparatively their reflections on cities in Turkey. The qualitative approach is used. Firstly, smart city concept and components and characteristics of smart cities will be examined and than good examples of the smart city implementations around the World and Turkey will be compared and evaluated. Thus, it will be possible to determine the level of Turkey in this regard and compare it with the developments around the World