Article

Θεωρία in Ancient Greek Exegetical Literature

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Современная научная богословская мысль склонна к унификации терминов и явлений в сфере своих компетенций. Эта тенденция в современных исследованиях в некоторых случаях распространяется и на древние христианские памятники. Так, например, слово θεωρία многие учёные определяют как мистический метод духовного толкования Священного Писания. Это определение нередко применяется в качестве универсального технического определения при анализе экзегетических произведений древних авторов. При этом игнорируется узус самих экзегетов, которые употребляют это слово в иных значениях. В рамках данной статьи предпринимается попытка выявить и показать основные значения слова θεωρία в древней греческой экзегетической литературе. The article deals with the theology, composition and literary form of the narrations which constitute the prologue part of the book of Genesis (1, 1-11, 26). During the second half of the 19th and at the turn of the 20th cent., following the emergence of the Documentary hypothesis as well as the comparison of the Holy Scripture with the newly-discovered literary monuments of Ancient Near East, the greater part of the narrations that constitute the Prologue were labeled myths and ancient Hebrew folklore (J. Wellhausen, H. Gunkel, J. Frazer). In addition to the then detected Near Eastern parallels, this new attitude towards the narrations of the Prologue was fostered by its lack of a clearly expressed historical dedication and the symbolic form of their exposition. Defending the traditional view of the Prologue as sacred history and prophetic revelation, bishop Kassian (Bezobrazov) proposed to consider all the biblical narrations that contain theophanies as metahistorical. Archpriest Sergey Bulgakov, A. F. Losev and B. P. Vysheslavtsev, who analyzed the phenomenon of myth-making, called the Biblical narration of the origins of the world a myth, but in a sense different from that proposed by Gunkel and Frazer. They have founded a new and positive conception according to which a myth is not fi but rather a kind of reality based upon mystical experience. The author of the article analyzes each of the terms enumerated - «history», «myth», «metahistory» - in their use relating them to the Prologue; he also examines the possibility of their harmonizing with the traditional ecclesiastical view of this part of the book of Genesis.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
E : CRI : R : CA : Th, Repr. de 2004 à Bossey: 189.2 KEL 2004 (il y a aussi, sous la c 189.2 KEL, un autre reprint de la même éd.: 5th rev. ed. [reprinted], London : Adam and Charles Black, 1980). A FR BCU: 5th, revised ed, London : A. & C. Black, 1980., S'il y a un numéro ci-après, c'est le champ Number, i.e. le vol. de la série (livres) ou le fasc. (revues): Kelly, John Norman Davidson
Иоанн Златоуст как экзегет // Раннехристианская и византийская экзегетика: сборник статей / сост
 • А С Балаховская
Балаховская А. С. Иоанн Златоуст как экзегет // Раннехристианская и византийская экзегетика: сборник статей / сост. сборника П. Б. Михайлов. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 119-211.
Allegoria pro typologia. Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннехристианскую эпоху
 • О Е Нестерова
Нестерова О. Е. Allegoria pro typologia. Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннехристианскую эпоху. М.: ИМЛИ РАН, 2006.
Толкование Священного Писания у отцов Церкви: IV-V вв
 • И Панагопулос
Панагопулос И. Толкование Священного Писания у отцов Церкви: IV-V вв.: в 2 т. М.: Перервинская православная духовная семинария, 2015. Т. 2.
The Power of the Word in the Worshiping Church. Crestwood
 • J Breck
Breck J.(1986) The Power of the Word in the Worshiping Church. Crestwood; New York: St. Vladimir's Press.
Ancient and Postmodern Chrystianity". Paleo-Orthodoxy in the 21-st Century
 • B Nassif
Nassif B. (2002) "Antiochene θεωρία in John Chrysostom's Exegesis", in "Ancient and Postmodern Chrystianity". Paleo-Orthodoxy in the 21-st Century. Illinois: InterVarsity Press, pp. 49-67.
The 'Spiritual Exegesis' of Scripture: The School of Antioch Revisited
 • B Nassif
Nassif B. (1993) "The 'Spiritual Exegesis' of Scripture: The School of Antioch Revisited". Anglican Theological Review, vol. 75, pp. 437-470.
La ΘεωρΙα nella scuola di Antiochia
 • S R Vaccari
Vaccari S. R. (1920) "La ΘεωρΙα nella scuola di Antiochia", Biblica, vol. 1, pp. 3-36.
Modern scientific theological thought tends to unify terms and phenomena in the field of their competencies. This trend in modern studies in some cases extends to ancient Christian monuments. For example, many scientists define the word θεωρία as a mystical method References
 • Abstract
Abstract. Modern scientific theological thought tends to unify terms and phenomena in the field of their competencies. This trend in modern studies in some cases extends to ancient Christian monuments. For example, many scientists define the word θεωρία as a mystical method References
John Chrysostom as an Exegete"], in Rannehristianskaja i vizantijskaja jekzegetika: sbornik statej [Early Christian and Byzantine Exegetics: a Collection of Articles
 • A S Balahovskaja
Balahovskaja A. S. (2008) "Ioann Zlatoust kak jekzeget" ["John Chrysostom as an Exegete"], in Rannehristianskaja i vizantijskaja jekzegetika: sbornik statej [Early Christian and Byzantine Exegetics: a Collection of Articles]. Moscow: IMLI RAN, pp. 119-211 (inRussian).
Thеodoretus Cyrensis. Explanatio in Isaiam
Guinot J.-N. (ed.) (1984) "Thеodoretus Cyrensis. Explanatio in Isaiam", in Théodoret de Cyr. Commentaire sur Isaïe. Paris: Les Éditions du Cerf, vol. 3, sections 14-20. (SC; 315).
Jekzegetika Svjashhennogo Pisanija: Kappadokijskie otcy
 • P B Mihajlov
Mihajlov P. B. (2018) Jekzegetika Svjashhennogo Pisanija: Kappadokijskie otcy [Exegetics of the Holy Scripture: the Cappadocian Fathers]. Moscow: PSTGU (in Russian).
Allegoria pro typologia. Origen i sud'ba inoskazatel'nyh metodov interpretacii Svjashhennogo Pisanija v rannehristianskuju jepohu
 • O E Nesterova
Nesterova O. E. (2006) Allegoria pro typologia. Origen i sud'ba inoskazatel'nyh metodov interpretacii Svjashhennogo Pisanija v rannehristianskuju jepohu [Allegoria pro Typologia.
Theodorus Mopsuestenus. Commentarius in Nahumum
 • H N Sprenger
Sprenger H. N. (ed.) (1977) "Theodorus Mopsuestenus. Commentarius in Nahumum", in Theodori Mopsuesteni Commentarius in XII Prophetas. Weisbaden: Otto Harrassowitz (Göttinger Orientforschungen; 5. Reihe: Biblica et patristica; 1), pp. 235-258.