Article

Critique of Imam Māturīdī on Jewish Theology in the Context of the Divinity (Ulûhiyet)/İmam Mâtürîdî’nin Ulûhiyet Bağlamında Yahudi Teolojisine İlişkin Eleştirileri

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
ABSTRACT Mankind's ancestors and the first prophet of the Prophet accepted, Adam has notified the monotheistic religion of the people. However, people started to degenerate the Tawhid religion with time because of superstitions and polytheisticactions. To re-set the religions and to promote the Tawhid belief, Allah sentprophets in different times. In this context, allprophetsannounced the same religion and called people to accept the Tawhid of Allah, worshipjust for Allah and servejust for Allah. One of the primary groups that degenerate the Tawhid belief is Jewish people, making Judaism a religion that lost the Tawhid belief. The only group that protects the Tawhid belief as its original is the Muslim group. Muslims cholars criticized the Jewish people from many aspects. Maturidi who had an important role in these arguments between Muslimsand Jews, accepts Tawhid as an indispensable part of all religions and strictly criticized Jewish people on this issue. One of the primary issues that Maturidicriticizes is Jews' holy book belief. In this study, Maturidi's criticismtoholy books is examined. In this context, Jews perceptions to their holy book and its degeneration are this study's main concern. ÖZET İnsanoğlunun atası ve ilk peygamberi kabul edilen Hz. Âdem insanlara tevhid dinini tebliğ etmiştir. Ancak bu dine inanan topluluklar zaman içerisinde birtakım hurâfe ve şirk unsurlarına bulaşmak suretiyle tevhid inancını bozmuşlardır. Allah Teâlâ bozulan ilahî din-leri aslına döndürmek, tevhid inancını tekrar ikâme etmek için farklı zamanlarda peygam-berler göndermiştir. Bu anlamda bütün peygamberler aynı dini tebliğ etmiş; insanları sadece Allah'ı birlemeye, ibadeti O'na has kılmaya ve O'ndan başkasına tapmamaya çağırmışlardır. Tevhid inancı bozulan grupların en başında öz itibariyle ilahî bir dine sahip olan Yahudiler gelmekte, Yahudilikde zamanla tevhid inancından uzaklaşarak tahrif ve tebdîle uğrayanbir dini ifade etmektedir. Tevhid inancını aslına uygun şekilde koruyan tek dinî grup ise Müs-lümanlardır. Müslüman âlimler, Yahudilerin başta ulûhiyet ve nübüvvet olmak üzere inanç esaslarını çeşitli açılardan eleştirmişlerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasındayaşanan bu teolojik tartışmalarda ve reddiye geleneğinde önemli bir rol oynayan İmam Mâtürîdî de tevhid inancını bütün ilahî dinlerin vazgeçilmez temel unsuru kabul etmiş, bu inancı tahrif eden Yahudilere yönelik eleştirilerini de bu doğrultuda dile getirmiştir. Mâtürîdî'nin Yahu-dileri eleştirdiği konuların en başında ise kutsal kitap inançları gelmektedir. Bu çalışmada Mâtürîdî'nin kutsal kitap inançlarına ilişkin eleştirileri ele alınacaktır. Bu bağlamda konu Yahudilerin kutsal kitaplara karşı tutumları ve kitaplarını tahrif etmeleri şeklinde incelene-cektir.
Te'vîlâtü'l-Kur'ân, VI
 • Mâtürîdî
Mâtürîdî, Te'vîlâtü'l-Kur'ân, VI, 161.
Allah peygamberlerine bunu emrettiği için onlar, insanları Allah'a ibâdete davet edip emretmişlerdir. Hâlbuki, diğerleri adı zikredilenlere ibâdet etmeye bizzat kendileri davet etmişlerdir
 • Mâtürîdî
Mâtürîdî, bu itirazı ise şöyle cevaplandırır: "Allah peygamberlerine bunu emrettiği için onlar, insanları Allah'a ibâdete davet edip emretmişlerdir. Hâlbuki, diğerleri adı zikredilenlere ibâdet etmeye bizzat kendileri davet etmişlerdir." 99 Ayrıca Mâtürîdî, Nisâ 4/80'e istinaden Allah'ın, peygambere ibâdeti değil, itaat edilmesini emrettiğini belirtir. Zira peygambere ibâdet etmek câiz değildir; fakat Allah, peygambere itaati kendisine ibâdet saymıştır. 100
Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, VII
 • İbn Kesîr
İbn Kesîr, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, VII, 3455-3456.
Te'vîlâtü'l-Kur'ân, III
 • Mâtürîdî
Mâtürîdî, Te'vîlâtü'l-Kur'ân, III, 345.
İmrân 3/78. Mâtürîdî'nin delil olarak kullandığı diğer âyetler için bkz. en-Nisâ 4/46
 • Âl-I
Âl-i İmrân 3/78. Mâtürîdî'nin delil olarak kullandığı diğer âyetler için bkz. en-Nisâ 4/46; el-Mâide 5/13.
İmrân 3/181. 110 el-Mâide 5/64. 111 el-Bakara 2/245
 • Âl-I
Âl-i İmrân 3/181. 110 el-Mâide 5/64. 111 el-Bakara 2/245.
İmrân 3/181. 113 el-Mâide 5/64
 • Âl-I
Âl-i İmrân 3/181. 113 el-Mâide 5/64.
Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları, İstanbul: Pınar Yay
 • Baki Adam
ADAM, Baki, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Kur'an'ın Tartışmalı Konuları, İstanbul: Pınar Yay., 2011.
Müslümanların Yahudilere Yönelttiği Teolojik Eleştiriler
 • Baki Adam
ADAM, Baki, "Müslümanların Yahudilere Yönelttiği Teolojik Eleştiriler", Dinler Tarihi Araştırmaları, 4 (2004): 103-118.
 • Karen Armstrong
 • Tanrının Tarihi
ARMSTRONG, Karen, Tanrının Tarihi, çev. Oktay Özel v.dğr., Ankara: Ayraç Yay., 2008.
Bir Sessizliğin ya da Yhvh'nin Tarihi
 • Fuat Aydin
AYDIN, Fuat, "Bir Sessizliğin ya da Yhvh'nin Tarihi", Usûl, 2 (2004): 103-128.
İstanbul: Gözlem Yay
 • Yusuf Besalel
 • Yahudilik Ansiklopedisi
BESALEL, Yusuf, Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul: Gözlem Yay., 2002.
Kur'an'ın Temel Konuları, İstanbul: İFAV Yay
 • Muhsin Demirci
DEMİRCİ, Muhsin, Kur'an'ın Temel Konuları, İstanbul: İFAV Yay., 2000.
İbrahim'in Çocukları, çev. Çağlayan Erendağ v.dğr., İstanbul: Gözlem Yay
 • Reuven Firestone
 • Yahudiliği Anlamak
FIRESTONE, Reuven, Yahudiliği Anlamak: İbrahim'in Çocukları, çev. Çağlayan Erendağ v.dğr., İstanbul: Gözlem Yay., 2004.
Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, çev. B. Karlığa v.dğr., İstanbul: Çağrı Yay
 • İbn Kesîr
 • Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn B. Şihâbiddîn
 • Ömer
İBN KESÎR, Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn b. Şihâbiddîn Ömer, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, çev. B. Karlığa v.dğr., İstanbul: Çağrı Yay., 2002.
Ubeydillâh el-Kurtubî el-İsrâîlî, Delâletü'l-hâirîn, nşr. Hüseyin Atay
 • İbn Meymûn
 • Ebû İmrân Mûsâ B
İBN MEYMÛN, Ebû İmrân Mûsâ b. Ubeydillâh el-Kurtubî el-İsrâîlî, Delâletü'l-hâirîn, nşr. Hüseyin Atay, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974.
Erken Dönem Yahudi Tarihi: Yahudiliğin Mimarı Ezrâ, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yay
 • Ali Kurt
 • Osman
KURT, Ali Osman, Erken Dönem Yahudi Tarihi: Yahudiliğin Mimarı Ezrâ, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yay., 2007.
 • Yaşar Kutluay
 • İslam Ve
 • Yahudi Mezhepleri
KUTLUAY, Yaşar, İslam ve Yahudi Mezhepleri, İstanbul: Anka Yay., 2004. el-MÂTÜRÎDÎ, Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmûd, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara: İSAM Yay., 2009.
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye Göre İslam Dişi Dinler
 • Recep Önal
ÖNAL, Recep, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye Göre İslam Dişi Dinler, Bursa: Emin Yayınları, 2013.
İslâm'ın Dışındaki Monoteist Düşünce ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı
 • H Tunçbilek
 • Hüseyin
TUNÇBİLEK, H. Hüseyin, "İslâm'ın Dışındaki Monoteist Düşünce ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı", MARİFE, 3/1 (Bahar 2003): 119-140.