ChapterPDF Available

VAILLA TEKNISTÄ RATKAISUA: YHTEISLAIDUNTEN TRAGEDIA, YHTEISTOIMINNAN ONGELMAT JA YMPÄRISTÖPOLIITTINEN TEORIA

Authors:

Abstract

Garrett Hardinin artikkeli "Yhteislaidunten tragedia" on herättänyt ja herättää yhä intohimoja moneen suuntaan. Artikkeliin on viitattu lukemattomia kertoja paitsi hyväksyvässä myös erittäin kriittisessä sävyssä. Mielestäni "Yhteislaidunten tragedian" merkittävä asema perustuu siihen, että artikkelin yksinkertaistettu esimerkki yhdistettynä kirjoittajan jyrkkiin näkemyksiin etenkin väestökysymyksessä synnytti myös valtavan vastareaktion ja kriittisen keskustelun. Tuolla keskustelulla on ollut kauaskantoiset seuraukset näkemyksiimme muun muassa siitä, miten luonnonvarojen käyttöä eri olosuhteissa voidaan hallita kestävästi ja mitkä tekijät kiihdyttävät ympäristön liikakäyttöä. Yhteisten varantojen hallinnan ympärillä käyty vilkas keskustelu on monipuolistanut ja tarkentanut käsitystämme siitä, mitkä seikat vaikuttavat yhteislaitumien tragedian kaltaisen tilanteen syntyyn ja mitkä seikat estävät tai korjaavat sen. Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda jäsennellysti esiin tätä monipuolistunutta kuvaa. Hardinin artikkelin suuri ansio on se, että se painottaa ympäristöongelmien johtuvan ensi sijassa ihmisten kollektiivisesta toiminnasta.Siksi käyn tässä artikkelissa läpi kollektiivista toimintaa ja siihen liittyviä ongelmatilanteita erilaisten peliteoreettisten mallien avulla. Mallien avulla on helppo havainnollistaa ihmisten toimintaa ohjaavia motiiveja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käy ilmi, että Hardinin yhteismaan tragediasta antama kuvaus on vain yksi mahdollinen kuvaus luonnonvarojen ja ympäristöön käyttöön liittyvästä kollektiivisesta toiminnasta. Vaihtoehtoisilla kuvauksilla haluan myös täsmentää, milloin Hardinin yhteislaitumien tragedia ja hänen antamansa ratkaisuehdotukset ovat kritiikistä huolimatta yhä ajankohtaisia ja milloin ne johtavat meitä kohtalokkaasti harhaan. Tässä mielessä Hardinin artikkeli tarjoaa hyvän lähtökohdan tarkastella erilaisia ympäristöongelmien poliittisia ratkaisuja ja niistä käytyä yhteiskuntafilosofista keskustelua.
Käsikirjoitus kirjaan: Kyllönen, S., Noponen, N., Lemetti, J. & Oksanen, M. (toim.) 2011:
Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka. Niin & Näin, Tampere.
Simo Kyllönen
VAILLA TEKNISTÄ RATKAISUA: YHTEISLAIDUNTEN TRAGEDIA,
YHTEISTOIMINNAN ONGELMAT JA YMPÄRISTÖPOLIITTINEN TEORIA
i
1. Johdanto
Garrett Hardinin artikkeli ”Yhteislaidunten tragedia” on herättänyt ja herättää yhä intohimoja
moneen suuntaan. Artikkeliin on viitattu lukemattomia kertoja paitsi hyväksyvässä myös
erittäin kriittisessä sävyssä. Mielestäni ”Yhteislaidunten tragedian” merkittävä asema
perustuu siihen, että artikkelin yksinkertaistettu esimerkki yhdistettynä kirjoittajan jyrkkiin
näkemyksiin etenkin väestökysymyksessä synnytti myös valtavan vastareaktion ja kriittisen
keskustelun. Tuolla keskustelulla on ollut kauaskantoiset seuraukset näkemyksiimme muun
muassa siitä, miten luonnonvarojen käyttöä eri olosuhteissa voidaan hallita kestävästi ja
mitkä tekijät kiihdyttävät ympäristön liikakäyttöä. Tausta tekee myös ymmärrettävämmäksi
sen, miksi Hardinin artikkeli nostetaan yhä uudelleen esille ympäristöfilosofian lukemistoissa
ja oppikirjoissa yhtenä alan perustekstinä
ii
. Viitataanpa siihen edelleen myös
yhteiskuntafilosofiassa, kun haetaan perusteita esimerkiksi valtion olemassaolon
välttämättömyydelle
iii
.
Toinen syy Hardinin artikkelin suosioon löytyy mielestäni sen julkaisuajankohdasta. Kuten
tämän kokoelman muista artikkeleista käy hyvin ilmi, Hardinin huomiot yhteisten varantojen
käyttöön liittyvistä ongelmista eivät olleet millään tavoin uusia tai uraauurtavia; samanlaisia
löytyy jo esimerkiksi Aristoteleelta. Myös Hardinin antama kuva ihmisyksilöistä puhtaasti
omaa lyhytnäköistä etuaan (ja vapauttaan) ajavina on tuttu poliittisen filosofian
varhaismoderneista klassikoista kuten Thomas Hobbesin Leviathanista (1651) tai David
Humen ”Tutkielmasta ihmisluonnosta” (Treatise of Human Nature, 1739–40). Vaikka
”yhteislaidunten tragediassa” puhutaan yhteiskuntafilosofian klassisista teemoista, Hardinin
artikkeli toi nämä teemat sopivasti keskelle kasvavaa tietoisuutta yhä pahenevista
kollektiivisen toiminnan aiheuttamista ympäristöongelmista. Väestönkasvu, toistuvat
nälänhädät kehitysmaissa ja luonnonvarojen maailmanlaajuinen riittävyys ihmisen kasvavan
kulutuksen tarpeisiin olivat 1960- ja 1970-luvun tärkeitä teemoja, joiden selkeään käsittelyyn
ja ratkaisujen etsimiseen Hardinin artikkeli tuntui antavan hyvät eväät. Yhteiskunnallisen
muutoksen vuoksi myös monet perinteiset tavat hallita ja säännellä luonnonvarojen käyttöä
niin paikallisesti kuin globaalistikin olivat ja ovat yhä murtumassa. Monia muuttuneita
käyttötilanteita on voinut hyvin luonnehtia samaan tapaan kuin Hardinin tragediaa: yhteisten
varantojen vapaa ja hallitsematon käyttö johtaa perikatoon. On puheena sitten yhteinen
ilmakehämme, valtamerien kalakannat tai yhteisomistuksessa oleva laidunmaa, niiden
kestävän käytön on usein tulkittu vaativan yhteisen vapaan käytön lopettamista joko
yksityistämällä yhteinen varanto tai rajoittamalla yksilöiden vapaata toimintaa tiukasti
hallinnollisin määräyksin.
Samaan aikaan kokemukset ja empiiriset tutkimukset erilaisista tavoista hallinnoida yhteisten
luonnonvarojen käyttöä kuitenkin osoittivat, että Hardinin kuvaus tragedian syistä oli liian
yksipuolinen eikä pitänyt läheskään aina paikkaansa. Ensinnäkin jo varhain huomattiin, ettei
yhteisomistus tai yhteiskäyttö ollut useinkaan Hardinin olettamalla tavalla täysin vapaata tai
rajoittamatonta. Esimerkiksi keskiajalta lähtien Englannissa vallinnut yhteislaitumien
(commons) järjestelmä, johon Hardinin esimerkki usein liitetään, ei perustunut laitumien
kaikille avoimeen käyttöön vaan käyttöoikeus oli rajoitetusti tietyillä henkilöillä ja ryhmillä
ja tämän oikeuden käyttöä myös valvottiin. Järjestelmä toimi menestyksekkäästi useita satoja
vuosia eikä sen loppumisen tärkein syy ollut laitumien hallitsematon (liika)käyttö vaan
laajemmat yhteiskunnalliset muutokset. Maataloustekniikoiden kehittyminen ja teollinen
vallankumous vain johtivat vallinneiden käyttöoikeuksien ja –sääntöjen vanhentumiseen.
Uudet karjankasvatusmenetelmät vaativat uudenlaisia laitumia ja uusia tapoja hallita noiden
laitumien käyttöä.
iv
”Yhteislaitumien tragedia” ei siis useinkaan aiheutunut Hardinin kuvaamasta sisäsyntyisestä
kollektiivisen toiminnan ongelmasta vaan ulkoisissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista,
jotka johtivat vallinneen hallintajärjestelmän hajoamiseen ja siihen, että ajauduttiin tragedian
kuvaamaan hallitsemattomaan ja vapaaseen käyttöön. Samanlainen tilanne vallitsi usein myös
1960- ja 1970-luvuilla toteutettujen kehitysmaiden maareformien ja maatalousuudistusten
taustalla. Usein ne perustuivat ”yhteislaidunten tragedian” kaltaisiin ratkaisuehdotuksiin:
yhteisessä käytössä olleet luonnonvarat ja maat tuli ottaa joko valtion tai yksityiseen
omistukseen. Monesti nämä ratkaisut kuitenkin johtivat olemassa olleen paikallisen
yhteisomistukseen perustuvan hallintajärjestelmän tuhoutumiseen. Ratkaisun sijaan ne siis
pikemminkin synnyttivät Hardinin kuvaaman vapaan ja rajoittamattoman käytön tilanteen.
v
Yhteisten varantojen hallinnan ympärillä käyty vilkas keskustelu on monipuolistanut ja
tarkentanut käsitystämme siitä, mitkä seikat vaikuttavat yhteislaitumien tragedian kaltaisen
tilanteen syntyyn ja mitkä seikat estävät tai korjaavat sen
vi
. Tämän artikkelin tarkoituksena on
tuoda jäsennellysti esiin tätä monipuolistunutta kuvaa. Hardinin artikkelin suuri ansio on se,
että se painottaa ympäristöongelmien johtuvan ensi sijassa ihmisten kollektiivisesta
toiminnasta. Kuten Hardin toteaa, harvaanasutuilla seuduilla yhteismaan edes tuhlaileva
käyttö ei välttämättä johda maan kantokyvyn ylittämiseen, kun taas suurkaupungeissa saman
käytöksen lopputulos on kestämätön. Vielä olennaisempaa on kuitenkin se, että Hardinin
kuvaama yhteislaidunten tragedia johtuu kollektiivisen toiminnan rakenteesta eli etenkin siitä,
miten ihmiset uskovat toisten ihmisten toimivan ja minkä he tämän perusteella arvioivat
itselleen parhaimmaksi toimintatavaksi
vii
.
Siksi käyn tässä artikkelissa läpi kollektiivista toimintaa ja siihen liittyviä ongelmatilanteita
erilaisten peliteoreettisten mallien avulla. Mallien avulla on helppo havainnollistaa ihmisten
toimintaa ohjaavia motiiveja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Käy ilmi, että Hardinin
yhteismaan tragediasta antama kuvaus on vain yksi mahdollinen kuvaus luonnonvarojen ja
ympäristöön käyttöön liittyvästä kollektiivisesta toiminnasta. Vaihtoehtoisilla kuvauksilla
haluan myös täsmentää, milloin Hardinin yhteislaitumien tragedia ja hänen antamansa
ratkaisuehdotukset ovat kritiikistä huolimatta yhä ajankohtaisia ja milloin ne johtavat meitä
kohtalokkaasti harhaan. Tässä mielessä Hardinin artikkeli tarjoaa hyvän lähtökohdan
tarkastella erilaisia ympäristöongelmien poliittisia ratkaisuja ja niistä käytyä
yhteiskuntafilosofista keskustelua.
2. Keskeisiä oletuksia ja käsitteitä tragedian taustalla
Hardinin tragedian perusoletukset voidaan esittää seuraavasti:
1) On olemassa yhteislaidun, jonka käyttöä laitumen kantokyvyn näkökulmasta kukaan ei
hallinnoi tai säätele, vaan jokaisella karjankasvattajalla on täysi vapaus lisätä karjaansa omien
etujensa ja halujensa mukaisesti.
2) Karjankasvattajien toiminta perustuu heidän omien etujensa ja halujensa maksimointiin,
mikä toteutuu ainoastaan karjaa lisäämällä.
Näiden kahden oletuksen vallitessa traaginen lopputulos seuraa samanlaisella
vääjäämättömyydellä kuin klassisessa vangin dilemma –pelissä, joka on esitelty oheisessa
tietolaatikossa 1.
viii
. Tässä peliteoreettisessa esimerkissä tutkintavankeudessa istuvat epäillyt
kohtaavat saman kysymyksen kuin karjankasvattajat Hardinin tragediassa: kannattaako
minun olla tunnustamatta rikosta (tai osallistua toisten kanssa yhteiseen projektiin karjan
määrän rajoittamiseksi), jolloin voimme välttää pitkän tuomion (tai yhteislaitumen
tragedian)? Vai kannattako minun tunnustaa (tai lisätä karjani määrää)? On siis valittava,
osallistuuko yhteistoimintaan, jolla saavutetaan kaikkien kannalta paras lopputulos, vai
jättääkö osallistumatta. Derek Parfit (1986) käyttääkin tällaisista kollektiivisen toiminnan
ongelmista nimitystä ”osallistujan dilemma” (contributor’s dilemma).
Laatikko 1
Vangin dilemma
Vangin dilemma (Prisoner’s Dilemma) on yksi kuuluisimmista kollektiivisen toiminnan
ongelmatilanteista. Dilemman esimerkki on seuraava: Kaksi rikoksesta epäiltyä on vangittu
erillisiin selleihin. Piirisyyttäjä on varma, että he ovat yhdessä syyllisiä rikokseen, mutta
hänellä ei ole riittävää näyttöä heitä vastaan. Syyttäjä tekee ehdotuksen erikseen molemmille
epäilyille: Heistä kumpikin voi joko tunnustaa rikoksen tai olla tunnustamatta. Jos kumpikaan
ei tunnusta, piirisyyttäjä voi syyttää heitä vain lievästä anastuksesta ja kumpikin saa vain
lyhyen tuomion (esim. 1 vuosi) . Jos kumpikin tunnustaa, heidät tuomitaan rikoksesta, mutta
syyttäjä tulee ehdottamaan lievennystä tuomioon (esim. 8 vuotta). Jos taas toinen tunnustaa
toisen pysyessä vaiti, se, joka tunnustaa, saa erittäin lievän tuomion (esim. 3 kk), kun taas
vaiti pysynyt saa kaikkein ankarimman tuomion (esim. 10 vuotta). Samoista syistä kuin
karjankasvattajat Hardinin tragediassa päätyvät kuluttamaan laidunmaansa loppuun
kumpikin epäilty valitsee vangin dilemmassa tunnustamisen ja saa niin 8 vuoden tuomion,
vaikka pysymällä yhdessä vaiti molemmille olisi voitu tuomita vain vuoden tuomio.
ix
Peliteoreettisena taulukkona vangin dilemma voidaan esittää seuraavasti. Taulukossa numero
4 on paras vaihtoehto ja numero 1 huonoin. Sarakkeiden vaihtoehto on aina ruudun oikeassa
yläkulmassa ja rivin vasemmassa alakulmassa. Sarakkeet voivat edustaa yhden tai useamman
muun osapuolen vaihtoehtoja suhteessa ”minään”, jonka vaihtoehdot riveillä.
Taulukon avulla ilmaistuna vangin dilemman perusrakenne on lyhyesti kuvattuna seuraava:
Osapuolten motiivien kuvaus: Vain omien välittömien hyötyjen maksimointi, eli
vapaamatkustaminen muiden kustannuksella aina kun mahdollista (”minulle” vasen
alaruutu). Esimerkissä kumpikin vanki saa lyhimmän tuomion (3 kk), kun vain itse tunnustaa
toisen kieltäytyessä tunnustamasta. Toisaalta on myös kaikin tavoin pyrittävä välttämään oma
yksipuolinen osallistuminen eli tilanne, jossa itse ei tunnusta (ja saa 10 vuotta) ja toinen
tunnustaa saaden lyhimmän tuomion (”minulle” oikea yläruutu). Siksi riippumatta siitä mitä
Toinen osallistuu
(ei tunnusta)
Ei osallistu
(tunnustaa)
Osallistun (en tunnusta)
(1 vuosi) 3
3 (1 vuosi)
(3 kk) 4
1 (10 vuotta)
En osallistu (tunnustan)
(10 vuotta) 1
4 (3 kk)
(8 vuotta) 2
2 (8 vuotta)
toinen valitsee ”minun” kannatta aina tunnustaa eli ei osallistua.
Vaadittava ratkaisu: Osapuolten jatkuvan vapaamatkustuspyrkimyksen vuoksi kaikkien
kannalta paras vaihtoehto (vasen yläruutu) voidaan saavuttaa vain ulkopuolisella
pakottamisella ja valvonnalla, joka estää vapaamatkustamisen ja takaa, että riittävä määrä
osallistuu.
Kuten oheisesta tietolaatikosta käy ilmi vangin dilemman perusrakenne on sellainen, että
kaikissa tilanteissa yksilön kannalta paras vaihtoehto on olla osallistumatta, Hardinin
esimerkissä siis lisätä karjaansa traagiseen loppuun asti. Tämän lopputuloksen taustalla oleva
perusajatus on seuraava:
A) Mikäli kukaan muukaan ei rajoita karjansa määrää, minulle tulee karjani määrän
rajoittamisesta vain kustannuksia mutta muut jatkavat hyötymistään, eli minun ei
kannata missään nimessä yksipuolisesti rajoittaa karjani määrää.
Koska pelissä kaikki ajattelevat näin ja tietävät myös muiden ajattelevan näin, on lopputulos
Hardinin kuvaama: kaikki lisäävät karjaansa eikä ole kenenkään edun mukaista aloittaa
karjansa rajoittamista yksipuolisesti. Peliteoreettisin termein kaikkien kannalta paras
lopputulos on yksilöllisesti saavuttamaton, kenenkään ei yksin kannata ottaa ensimmäistä
askelta kohti yhteistä rajoittamista. Tämän lisäksi pelin rakenne johtaa myös siihen, että:
B) Mikäli muut rajoittavat karjansa määrää laidunmaan uusiutumisen kannalta
kestävälle tasolle, saan parhaan hyödyn tästä, kun en itse rajoita vaan vapaamatkustan
muiden kustannuksella.
Tästä syystä kaikkien kannalta paras lopputulos on myös epävakaa eli jokaisen yksilön on
kannattavaa ottaa ensimmäinen askel pois yhteisestä rajoittamisesta eli vapaamatkustaa.
Nämä kaksi vangin dilemman perusominaisuutta (kollektiivisesti paras lopputulos on
yksilöllisesti saavuttamaton ja epävakaa) johtavat siihen, että ratkaisuksi tarvitaan jotain
yksilöiden ulkopuolista, joka saa riittävän monen ottamaan ensimmäisen askeleen kohti
yhteistoimintaa (pakko tai pehmeämpi kannustin) ja toisaalta valvoo ja takaa, ettei liian moni
ota ensimmäistä askelta pois yhteistoiminnasta ja ala vapaamatkustaa (sanktiot,
rangaistukset). Kuten Lemetti ja Noponen tuovat omassa artikkelissaan esille,
yhteiskuntafilosofian historia tuntee monenlaisia ratkaisuja tähän ongelmaan. Hobbesin
jälkeisessä ajattelussa yksi tärkeimmistä on kuitenkin ollut perustaa valtion kaltainen
instituutio, jolla on riittävät oikeudet ja mahdollisuudet taata yhteistoiminta jopa
pakkokeinoin ja tämän jälkeen valvoa sen toteutumista.
Tällainen ratkaisu ei ollut vieras Hardinillekaan, hänhän epäilee vahvasti kaikkia sellaisia
ihmisten vastuuntuntoon perustuvia ratkaisuja, joissa ei ole ”mitään merkittäviä sanktioita",
koska silloin "ollaan kai vain vaatimassa yhteislaitumia hyödyntäviä vapaita ihmisiä
toimimaan oman etunsa vastaisesti" (Hardin 2011, 56). Charles Frankelia lainaten Hardin
määrittelee vastuullisuuden ”tarkkojen yhteiskunnallisten järjestelyjen” tuotteeksi.
Se, miten hyvin erilaiset järjestelyt pystyvät luomaan kollektiivista vastuullisuutta, joka estää
luonnonvarojen liikakulutusta tai yhteisen ympäristön saastumista, riippuu kuitenkin paljolti
siitä, vastaako kollektiivisen toiminnan tilanne yllä esitettyä Hardinin tragedian rakennetta.
Kuten johdannossa tuotiin esille, yksi keskeinen keskustelun aihe viime vuosikymmeninä on
koskenut sitä, pitävätkö Hardinin tragedian perusoletukset paikkansa. Milloin ympäristön ja
luonnonvarojen käyttö on oletetulla tavalla hallitsematonta ja vapaata? Entä millaisten
ehtojen vallitessa yksilöt toimivat kuten vangin dilemmassa, ja milloin heidän toimintansa
noudattaa jonkin muun ”pelin” mukaista strategiaa?
Se, millainen tulkinta toimijoiden motiiveista ja asenteista tilanteessa tehdään eli millaista
”peliä” heidän katsotaan pelaavan, vaikuttaa paljolti siihen, millaisia ratkaisuja tragediaan
pidetään mahdollisina. Muun muassa Jon Elster
x
on kuvannut politiikkaa ”keinoksi etsiä
erilaisia tapoja, joilla vangin dilemma voidaan ylittää (transcending)”. Tilanteen
peliteoreettisilla kuvauksilla tai malleilla voidaan siis hyvin jäsentää erilaisia kollektiivisen
toiminnan tilanteita ja niiden vaatimia poliittisia ratkaisuja, vaikka ei sitouduttaisikaan
mihinkään peliteorian rationaalisuuskäsitykseen
xi
. Kuten Elionor Ostrom kuuluisassa
Governing the Commons (1990) -kirjassaan kirjoittaa:
Näistä malleista tekee niin kiinnostavia ja vaikuttavia niiden kyky tuoda esiin eri
puolilla maailmaa ja moninaisissa olosuhteissa esiintyvien erilaisten ongelmien
tärkeitä piirteitä. Kun niitä käytetään metaforisesti poliittisten ratkaisujen perusteina,
malleista tekee niin vaarallisia se, että mallien oletukset, jotka on lyöty lukkoon
analyysin vuoksi, oletetaan uskollisesti lukkoon lyödyiksi myös empiirisessä
todellisuudessa, jollei jokin ulkoinen auktoriteetti niitä muuta. Kuulun dilemman
vangit eivät voi muuttaa piirisyyttäjän heille asettamia rajoituksia; hehän ovat
vankilassa. Kaikki luonnonvarojen käyttäjät eivät ole yhtä kykenemättömiä
muuttamaan toimintansa rajoitteita. Niin kauan kuin käyttäjät kuvataan [dilemman]
vangeiksi myös politiikkaratkaisut noudattavat tätä metaforaa.
Toimivien ratkaisujen kannalta on tärkeää, että tulkinta ympäristöongelmien ja
luonnonvarojen käytön tragedioiden taustalla vaikuttavista tekijöistä vastaa todellisuutta
mahdollisimman hyvin. Kaikki ongelmat eivät välttämättä noudata yhteislaitumien tragedian
rakennetta, ja niinpä kaikki ongelmat eivät ratkea samoilla ratkaisuilla. Toisaalta on hyvä
tunnistaa, milloin Hardinin tragedia on osuva kuvaus, jotta traagisen kehityskulun
katkaisemiseen tarjotaan riittävän voimakasta lääkettä eikä uskota liiaksi ihmisten
yksilöllisen vastuullisuuden ja yhteistyöhalukkuuden tuomaan ratkaisuun.
3. Mikä yhteislaidun?
Vaikka Hardin itse ei artikkelissaan sijoita esimerkkiään millekään historialliselle
aikakaudelle, hänen tärkeänä innoituksenaan on toiminut William Foster Lloydin vuonna
1833 kirjoittama pamfletti. Se julkaistiin keskellä Englannissa yli sataviisikymmentä vuotta
jatkunutta ajanjaksoa, jolla useat parlamentin säätämät lait vaativat yksityisiä maita
aidattavaksi erilleen yhteislaitumista
xii
.
Lloydin peruskysymys oli sama kuin Hardinilla: ”Miksi karja on yhteislaitumilla niin surkeaa
ja kitukasvuista? Miksi yhteislaidun itse on niin paljaaksi kaluttu ja loppuun syöty verrattuna
vieressä oleviin aidattuihin laitumiin?” Lloydin vastaus on toiminut selkeänä esimerkkinä
Hardinille, mutta siinä on yksi kohta, jonka myöhempi Hardinin tragediasta käyty kriittinen
keskustelu on nostanut selkeästi esiin. Lloyd kirjoittaa:
Aidatuilla laitumilla on saturaatiopiste [...], jonka yli kukaan järkevä ihminen ei lisää
karjaansa. Myös yhteislaitumilla on samalla tavoin saturaatiopiste. Mutta pisteen
sijainti näissä tapauksissa on ilmiselvästi erilainen. Mikäli lukuisat vierekkäiset
[aidatut] laitumet, jotka jo ovat täysin käytössä (fully stocked), yhtäkkiä avattaisiin, ja
niistä tehtäisiin yksi valtava yhteislaidun, laitumen saturaatiopiste muuttuisi saman
tien. Karjan määrää [suhteessa siihen mitä sitä oli ennen yksittäisten aidattujen
laidunten avaamista] kasvaisi ja uhkaisi yhä voimakkaammin toimeentuloa.
xiii
</sis>
Kuten Lloyd huomaa, yhteislaitumille ihmisten kannattaa lisätä enemmän karjaa kuin mitä he
lisäisivät yksityisille aidatuille laitumilleen. Tämä erilainen ”saturaatiopiste” johtuu yhteisten
laitumien kahdesta tärkeästä ominaisuudesta: vapaasta ja rajoittamattomasta käytöstä sekä
siitä, että hyödyt eläinten lisäämisestä koituvat suoraan karjanomistajille itselleen kun taas
kustannukset jakautuvat kaikkien kesken.
Ensinnäkin, yhteislaidunten ongelman syntyminen liittyy siis ennen kaikkea mahdollisuuteen
käyttää laidunta avoimesti, ilman rajoituksia. Talousteoriassa tällaiseen varannon tai
hyödykkeen ominaisuuteen viitataan vapaana hyödynnettävyytenä (open access) tai
mahdottomuutena sulkea ketään käytön ulkopuolelle (non-excludability). Perinteisesti
tällaiset ominaisuudet on liitetty niin sanottuihin julkishyödykkeisiin kuten
maanpuolustukseen tai tieteelliseen tietoon. Nimensä mukaisesti nämä hyödykkeet vaativat
yleensä kollektiivista tuottamista, mutta kun ne on kerran tuotettu, niiden käyttöä on
mahdotonta tai vaikeaa rajoittaa vain niihin, jotka ovat osallistuneet hyödykkeen
tuottamiseen. Ei olekaan ihme, että julkishyödykkeiden tuottamiseen liitetään usein vangin
dilemman kaltaiset kollektiivisen toiminnan ongelmat kuten halu vapaamatkustaa. Siksi
usein ainut tapa tuottaa julkishyödykkeitä on turvautua valtion kaltaisiin julkisiin
instituutioihin, joilla on riittävät pakko- ja valvontakeinot käytössään
xiv
.
On kuitenkin syytä huomata, että usein julkishyödykkeen tuottaminen ei vaadi kaikkien
yhteiskunnan jäsenten (N) osallistumista vaan vain tietyn osajoukon, kriittisen massan (k <
N), osallistuminen riittää. Esimerkiksi julkisen television tuottamisessa tehokkainta on
keskittyä takaamaan, että tarvittava kriittinen massa saadaan osallistumaan, sillä kaiken
vapaamatkustuksen kitkeminen voi osoittautua liian kalliiksi (tv-lupatarkastuksista aiheutuu
kustannuksia) ilman merkittävää lisäparannusta julkisen television tuottamisessa. Gillroy
kuitenkin huomauttaa, että monien julkisten "ympäristöhaitakkeiden” estämiselle kriittistä ei
ole vain osallistujien määrä, vaan vapaamatkustajien (N-k) määrällä on usein ratkaisevampi
merkitys. Ensinnäkin, mikäli päästöjen rajoittamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia, on
yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta parasta, jos vain ympäristön halutun laadun kannalta
riittävä määrä rajoittaa ja mahdollisimman suuri määrä ei rajoita (eli vapaamatkustaa)
xv
.
Toisaalta palautumattoman ympäristövahingon estämisessä pienikin määrä vapaamatkustajia
voi koitua kohtalokkaaksi, ja silloin heidän määränsä tulisi pyrkiä rajoittamaan
mahdollisimman lähelle nollaa. Esimerkiksi vain yksi öljytankkerin vastuuton varustaja tai
kapteeni, joka laiminlyö määräykset, voi koitua peruuttamattoman kohtalokkaaksi herkälle
meriluonnolle.
Puhtaiden julkishyödykkeiden käyttö tai niistä saatavat hyödyt ovat sillä tavoin jakamattomia
(indivisible) ja käyttö ei-kilpailtua (non-rivalness of consumption), ettei yhden käyttö
vähennä muiden mahdollisuuksia käyttää hyödykettä: tuotettu turvallisuus tai tieto ei vähene
käyttäjien lisääntyessä. Mutta toisin on yhteislaitumien kaltaisten varantojen kanssa.
Tällaisten varantojen käytössä yksi käyttäjä vähentää muiden mahdollisuutta käyttää tai saada
hyötyjä varannosta.
Kirjallisuudessa kilpailevalle kulutukselle alttiita (rivalness of consumption) resursseja,
joiden käyttöä on mahdoton tai liian kallista rajoittaa (open-access), kutsutaan yleensä
yhteisresursseiksi (common pool resources) erotuksena yleisnimityksestä yhteisvarannot
(commons) tai yhteisomistus (common property). Erottelu on tärkeä. Kuten on käynyt ilmi,
yhteisvarannot (kuten yhteislaitumet) eivät kaikissa tapauksissa ole lainkaan kaikkien
vapaasti käytettävissä, vaan käyttö on usein ollut hyvinkin tarkkaan rajoitettua, vaikka
fyysisiä raja-aitoja ei ole ollut näkyvissä. Ne eivät siis ole olleet kaikkien käytölle avoimia
kuten yhteisresurssit. Vielä selkeämmin tämä on usein pitänyt paikkansa erilaisissa
yhteisomistuksen muodoissa. Monien kollektiivisesti omistettujen maiden käyttö on ollut
tiukasti säänneltyä, ja rajoittamattomaan käyttöön liittyvät ongelmat ovat usein syntyneet kun
nämä säännöt ovat syystä tai toisesta ohitettu.
”Yhteislaidunten tragedian” kaltaiset ongelmat eivät siis johdu resurssin yhteiskäytöstä tai
yhteisomistuksesta, kuten Hardinin artikkelin jälkeisen keskustelun huumassa usein tunnuttiin
ajattelevan, vaan siitä, että resurssin käyttö on sekä kilpailtua että vapaata ja
säätelemätöntä.
xvi
Näiden ominaisuuksien vuoksi yhteisresurssit ovat niin herkkiä liialliselle
käytölle, koska käyttäjillä on niiden kestävässä käytössä kaksi kannustinloukkua. Ensinnäkin
heillä on sama vapaamatkustuksen houkutus kuin julkishyödykkeidenkin käyttäjillä. Muiden
rajoittaessa käyttöään ympäristön kannalta kestävälle tasolle, minulle on kannattavampaa olla
rajoittamatta, koska näin voin välttää toimintani rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset (b),
mutta kuitenkin nauttia muiden tuottamasta parantuneesta ympäristöstä (A).
Vapaamatkustaminen on yksinkertaisesti kannattavampaa, koska silloin hyötyni on A
kokonaisuudessaan, kun taas muut vähentävät tästä toimintansa rajoittamisesta aiheutuneet
kustannukset (A-b).
Houkutus vapamatkustukseen on jo omiaan ruokkimaan yhteisresurssin liiallista käyttöä,
mutta tämän lisäksi käyttäjillä on käytön rajoittamiseen liittyvä toinen kannustinloukku.
Kuten Hardin
xvii
on myöhemmin painottanut, ”yhteislaidunten tragedian” synnyssä tärkeää on
nimenomaan se, että laitumet ovat yhteisiä mutta karja yksityistä. Tämä johtaa peliin, jota
Hardin nimittää ”yhteisten kustannusten ja yksityisten voittojen” peliksi. Tilanne on tuttu
monien luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä. Usein sitä osaa luonnonvarasta, jota
ihmiset pitävät arvokkaana, voidaan käsitellä yksityisen hyödykkeen tavoin sen jälkeen, kun
varanto on otettu käyttöön. Esimerkiksi kun metsänomistajat (tai muut käyttäjät) ovat
kaataneet puut, niistä on tullut heidän yksityisiä hyödykkeitään, joiden kulutusta on helppo
tämän jälkeen valvoa: vain ne, jotka maksavat puutavarasta metsänomistajille, voivat käyttää
sitä. Vaikka metsien kestävää käyttöä kokonaisuudessaan voi olla vaikea valvoa, niin
kaadetun ja erilaisiksi kaupallisiksi hyödykkeiksi muutetun puun käyttöä on kohtuullisen
helppo rajoittaa ja valvoa. Tämä piirre kiihdyttää puiden kestämätöntä hakkaamista Hardinin
tragedian tapaan: puutuotteiden toimivien markkinoiden vuoksi metsänkäyttäjät saavat kaiken
hyödyn puiden hakkaamisesta itselleen, mutta kantavat vain murto-osan niistä kuluista, jotka
hakkuusta muille aiheutuvat
xviii
.
Usein aiheutuvat kulut liittyvät saman resurssin muuhun osaan, joka toimii kuin
julkishyödyke tai yhteisresurssi. Metsäluonto esimerkiksi pitää yllä julkishyödykkeen
kaltaista luonnon monimuotoisuutta. Puhdas hengitysilma on myös kuin julkishyödyke, jonka
hengittäminen ei vähennä muiden mahdollisuutta hengittää, mutta ilmansaasteita
vastaanottavana systeeminä sama ilmakehä on rajallinen ja yhden päästämä saaste vähentää
muiden mahdollisuutta käyttää ilmakehää saasteidensa nieluna. Siksi kannustinongelmat
luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan ilmankehän tuottamisessa voivat olla suuremmat kuin
tilanteessa, jossa varannon käyttöön ei liity samanlaista käänteistä julkishyödykettä. Koska
rajoitetun käytön lopputuloksena saatava arvokas tuote (monimuotoisuus tai puhdas ilma) ei
ole yksityinen hyödyke, jonka käyttö voidaan rajoittaa vain tuotantoon osallistuneisiin,
toimijoiden kannustimet vapaamatkustaa ja pakottaa näin muut hoitamaan arvokkaan
julkishyödykkeen tuottaminen korostuvat. Toisaalta on myös mahdollista, että puhtaan ilman
kaltaisen julkishyödykkeen tuottamista pidetään tärkeänä, mutta kukaan ei halua joutua
tilanteeseen, jossa rajoittaa saasteitaan yksin. Kummassakin tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä,
että tilannetta kuvaava peli olisi erilainen kuin Hardinin yhteislaidunten tragedian vangin
dilemma.
4. Mikä peli?
Ajatellaan edellä esille nostettua esimerkkiä puhtaasta hengitysilmasta julkishyödykkeenä.
Oletetaan, että tämä julkishyödyke saadaan tuotettua vain, mikäli kaupungin
energiantuotannon, liikenteen ja teollisuuden päästöt eivät ylitä tiettyä vaaralliseksi
määriteltyä tasoa. Tilanne voisi kuitenkin olla sellainen, että liikenteen, teollisuuden ja
voimalaitosten käytön lisääntymisen vuoksi hengitysilman laatu kaupungissa uhkaa laskea
terveydelle vaaralliselle tasolle, ellei vähintään kaksi näistä osapuolista vähennä päästöjään.
Tällaisessa tilanteessa kaikki tietävät ja tunnustavat lopputuloksen katastrofaalisuuden, mutta
haluavat siitä huolimatta viimeiseen asti välttää saasteiden rajoittamisesta itselleen koituvat
kustannukset. Tällöin on osapuolten edun mukaista jatkaa saastuttamista vain silloin, kun
tietää, että muut osapuolet rajoittavat päästöjään ja estävät ilman heikkenemisen vaaralliselle
tasolle. Siksi jokainen osapuoli yrittää omalla saastuttamisellaan pakottaa muut rajoittamaan
päästöjään, koska jokainen tietää, että kaikki haluavat välttää katastrofin. Niinpä esimerkiksi
kaupungin teollisuuslaitokset saattavat ilmoittaa esimerkiksi kilpailukykynsä menettämiseen
vedoten, että niiden on ”pakko” jatkaa saastuttamista entiseen malliin tai muuten lukuisat
työpaikat ovat uhattuna. Jos muut osapuolet eli voimalaitoksia hallitseva energiayhtiö ja
liikennerajoituksista päättävä kaupunki ja sen kaupunkilaiset hyväksyvät nämä
”vapaamatkustamisen perusteet”, heidän itsensä on pakko rajoittaa saastuttamistaan
vaarattomalle tasolle. Heistä on tullut pelkuripeliksi nimetyn pelin ”pelkureita”, jotka antavat
periksi ja rajoittavat päästöjään, jotta tuhoisa lopputulos voitaisiin välttää (katso tietolaatikko
2).
xix
.
Laatikko 2
Pelkuripeli
Pelkuripelin (Chicken Game) nimi tulee monille tutusta laittomasta kilpa-ajosta, jossa
kilpailijat ajavat tiellä kohti toisiaan ja voittaja on se, joka pakottaa toisen (pelkurin)
väistämään ensin ja näin estämään kohtalokkaan yhteentörmäyksen. Usein esimerkkinä
pelkuripelistä käytetään ydinaseiden kilpavarustelua, jossa kaikki tietävät lopputuloksen
täydellisen katastrofaalisuuden ja koettavat siksi pakottaa muut myöntymään omiin
vaatimuksiinsa kuten Kuuban ohjuskriisissä.
xx
Pelkuripelin taulukko ja perusrakenne on lyhyesti kuvattuna seuraava:
Ei osallistu
Osallistun
4
2
En osallistu
1
1
Osapuolten motiivit: Halu välttää kollektiivisesti aiheutettu tragedia, mutta halu
vapaamatkustaa säilyy yhä. Eli samoin kuin vangin dilemmassa kaikille paras vaihtoehto on
vapaamatkustaa muiden osallistuessa, mutta huonoin ei ole muiden hyväksikäytön uhriksi
joutuminen vaan yhteinen tragedia, jossa kukaan ei osallistu (oikea alaruutu).
Vaadittava ratkaisu: Halu välttää tragedia estää kaikkien vapaamatkustamisen. Riittävän
määrän on pakko osallistua (tai väistää kuten esimerkkikilpa-ajossa), jotta tragedia
vältettäisiin. Kuten kilpa-ajossa kyse on siitä, kenen kantti kestää. Toisaalta kun tragedian
välttäminen ei edellytä kaikkien osallistumista, ongelmaan voidaan antaa ratkaisu, joka
tehostaa suojelua tai päästöjen vähentämistä ja niin vähentää tarvittavien osallistujien määrää.
Juuri näin voi tulkita esimerkiksi Montrealin otsonikatosopimusta.
Tässä tilanteessa energiayhtiö ja kaupunki eivät myöskään enää pelaa vangin dilemma -peliä
keskenään. Heille ensisijainen vaihtoehto ei enää ole vapaamatkustaminen toisen
kustannuksella, vaan saasteiden rajoittaminen vaarattomalle tasolle. Mutta koska kumpikaan
ei pysty tähän yksin vaan molempia tarvitaan, heidän on saatava varmuus siitä, että myös
toinen osallistuu rajoituksiin. Yksipuolinen rajoittaminen, jossa itse joutuu kantamaan vain
rajoittamisen kustannukset mutta ilman laatu heikkenee siitä huolimatta vaaralliselle tasolle,
on edelleen vaihtoehto, jonka molemmat haluavat omalta osaltaan välttää. Olennainen ero
vangin dilemmaan on siinä, että nyt osapuolet osallistuvat yhteistoimintaan ilman
vapaamatkustuksen estäviä pakotteita ja sanktioita mikäli he ovat varmistuneet muiden (tai
riittävän monien) osallistumisesta. Siksi tätä peliä kutsutaan varmistuspeliksi (katso laatikko
3).
xxi
Laatikko 3
Varmistuspeli
Varmistuspelin (Assurance Game) teki tunnetuksi muun muassa Nobel-palkittu
taloustieteilijä ja filosofia Amartya Sen.
xxii
Varmistuspelin perusrakenne on seuraava:
Osapuolten motiivit: Toisin kuin vangin dilemmassa ja pelkuripelissä yhteistoimintaan
osallistuminen (vasen yläruutu) on kaikkien paras vaihtoehto. Mutta kunkin yhteistoimintaan
osallistuminen on ehdollista sille, että on varmistunut myös muiden osallistumisesta. Ilman
varmistusta osapuolet eivät osallistu, koska haluavat välttää huonoimman vaihtoehtonsa eli
oman yksipuolisen osallistumisensa kun muut eivät osallistu (”minulle” oikea yläruutu).
Ongelma ratkeaa antamalla riittävä varmistus esimerkiksi siitä, että tragedian välttämisen
kannalta riittävä määrä muita osallistuu, mutta tämän jälkeen vapaamatkustuksen estävää
ulkoista valvontaa ei vangin dilemman tapaan tarvita.
Varmistuspeli onkin usein vangin dilemmaa osuvampi kuvaus kumulatiivisesti ja
epäjatkuvasti syntyvistä saastumisongelmista, joissa haitta syntyy vasta kun riittävän moni
päästää saasteita ja niiden määrä ylittää tietyn raja-arvon. Tällöin yksittäisen osapuolen
toimilla on merkitystä vasta kun riittävän moni rajoittaa päästöjään. Mutta koska osapuolten
ensisijainen vaihtoehto on osallistua rajoituksiin eikä vapaamatkustaa, tilanteessa riittävät
rajoitussitoumukset, jotka antavat osapuolille varmuuden muiden osallistumisesta. Mutta
tilanteessa ei tarvita vangin dilemman tapaan jatkuvaa valvontaa ja sanktioita, jotka estäisivät
osapuolten jatkuvan pyrkimyksen vapaamatkustukseen. Tässä mielessä kollektiivinen
yhteistoiminta on varmistuspelissä (toisin kuin vangin dilemmassa) vakaata, vaikka se onkin
yhä yksilöllisesti saavuttamatonta (ilman varmistusta kenelläkään ei ole halua ottaa
ensimmäistä askelta).
Ei osallistu
Osallistun
2
1
En osallistu
3
3
Peliteoreettisia malleja on toki paljon enemmän kuin tässä esitellyt. Tilanne osapuolten välillä
voisi olla esimerkiksi sellainen, että kaikki osapuolet pitäisivät yhteistoimin toteutettua
saasteiden rajoittamista tärkeänä, mutta kaikilla olisi oma ehdottomasti paras vaihtoehtonsa
siitä, miten rajoittaminen tulisi järjestää. Peliteoriassa tällainen tilanne kulkee nimellä
”sukupuolten välinen taistelu” (laatikko 4). Yksi pitäisi päästörajoja ehdottomasti parempana
kuin päästökauppaa tai velvoitetta käyttää tietynlaista teknologiaa, toiselle taas
teknologiavelvoite olisi selvästi paras vaihtoehto ja niin edelleen. Nyt kysymys on ennen
kaikkea siitä, millä menetelmällä kaikki osapuolet saadaan hyväksymään yksi vaihtoehdoista,
joka on paras vain yhdelle heistä.
Laatikko 4
Sukupuolten välinen taistelu
Sukupuolten välisen taistelun (Battle of sexes) nimi tulee hieman vähemmän dramaattisesta
esimerkistä: Aviopari haluaa viettää illan yhdessä ulkona mutta heillä on eri mieltymykset
sen suhteen millä tavoin ilta sujuisi mukavimmin. Perinteisten roolimallien mukaisesti vaimo
haluaisi oopperaan ja mies jalkapallo-otteluun. Erilaisista mieltymyksistä huolimatta yhteinen
ilta on kummallekin mieluisampi kuin ilta yksin oman mielivalinnan parissa. Pelin ongelma
liittyy valintaa erilaisten mieltymysten välillä. Pelin perusrakenne voidaan kuvata seuraavasti:
Osapuolten motiivit: Yhteiset päämäärät tärkeitä, mutta erimielisyys esimerkiksi keinoista
estää yhteistoiminnan. Taulukossa ”minä” (rivit) pidän keinoa 1 parempana, kun taas toinen
(sarakkeet) pitää keinoa 2, mutta molemmille vaihtoehto, jossa kumpikin toteuttaa yksin
omaa keinoaan on huonoin (vasen ala- ja oikea yläruutu).
Ongelma ratkeaa, jos pystytään sopimaan tavasta päättää erimielisten vaihtoehtojen välillä
(arpa, äänestys).
5. Tehokkaat politiikkaratkaisut ja ympäristölainsäädäntö
Ratkaisut yhteisten varantojen kestämättömän käytön ongelmiin riippuvat varantojen
käyttöön liittyvästä kollektiivisen toiminnan ongelmasta. Hardinin tarjoama ratkaisu
kuvaamaansa yhteislaidunten ongelmaan on ”yhteisesti hyväksytyt keskinäiset pakotteet”.
Vaikka suosituksen voi tulkita monella tapaa, on selvää, että Hardinin ratkaisua ei voi tulkita
erillään hänen yhteislaidunesimerkistään, jossa osallistujien toiminta perustuu vangin
dilemma -peliin.
Tällaisenaan ehdotus noudattaa samaa ajatusta, jota poliittisen filosofian klassikot Hobbesista
Humeen ovat ehdottaneet: ilman keskinäisiä pakotteita ja niiden tehokasta valvontaa ja
toimeenpanoa omaa etuaan tavoittelevat yksilöt ajautuvat luonnontilan tragediaan, jossa
kaikki sotivat kaikkia vastaan. Yhteisesti hyväksytyt keskinäiset pakotteet ja niiden valvonta
eivät kuitenkaan synny itsestään. Liikakäytön estämiseksi luodut pakotteet, säännöt ja
valvontajärjestelmä ovat nimittäin itsessään julkishyödyke, jonka tuottamiseen ei ole
Keino 2
Keino 1
1
1
Keino 2
4
3
kannattavaa osallistua, koska järjestelmän hyödyistä voi nauttia ilmankin, kun riittävä määrä
muita osallistuu hallinnan kustannuksiin. Tätä hallintajärjestelmien tuottamiseen liittyvää
vapaamatkustuksen kannustinloukkua kutsutaan niin sanotuksi toisen asteen kollektiivisen
toiminnan ongelmaksi. Näin ollen, jotta yllä mainitut vapaamatkustamiseen ja varannon
käyttöön liittyvät kannustinloukut voidaan ylittää, tarvitaan
A. ulkopuolista pakottamista tai kannusteita, jotta riittävä määrä hyväksyy pakotteet,
jotka eivät ole heille (ainakaan lyhytaikaisesti) kannattavia;
B. ulkopuolista valvontaa ja sanktioita, jotta pakotteiden riittävä noudattaminen
voidaan taata;
C. pakotteita ja valvontaa, jotka takaavat, että ulkopuolisten pakotteiden ja valvonnan
kustannuksien kattamiseen myös osallistutaan.
Siksi ainoa keino välttyä tragedialta on luovuttaa sääntöjen valvonta suvereenille hallitukselle
tai valtiolle, joka pakottaa muutoin vapaamatkustamaan pyrkivät kansalaiset osallistumaan
sekä rajoitusten noudattamiseen että rajoitusten valvonnan kustannuksiin. Hobbesin
Leviathanin tyylisen keskitetyn hallinnon ja suvereenin auktoriteetin pakkovaltaan perustuvat
ratkaisut olivat Hardinin artikkelin jälkeisinä vuosina voimissaan myös ympäristöpoliittisessa
ajattelussa. Vuonna 1973 William Ophuls kirjoitti: ”yhteislaidunten ongelmien vuoksi
ympäristöongelmia ei voi ratkaista yhteistyöllä (cooperation) [...] ja perustelut merkittävää
pakkovaltaa käyttävän hallituksen puolesta ovat musertavat.” Ja hän jatkoi: ”mikäli
yhteislaidunten ongelma voidaan lainkaan välttää, se tapahtuu vain turvautumalla Leviathanin
traagiseen välttämättömyyteen”. Vuotta myöhemmin Robert L. Heilbroner kirjoitti:
”Suorimmin ilmaistuna kysymys kuuluu: eikö hobbesilainen taistelu […] aseta
kestämättömiä vaatimuksia edustuksellisen demokratian poliittiselle järjestelmälle, joka
kapitalistisiin yhteiskuntiin on historiallisesti liittynyt.”
6. Leviathanin ongelmat ympäristöpolitiikassa
Valtion suvereenin pakkovallan välttämättömyys ja laajuus ovat jatkuvan
yhteiskuntafilosofisen kiistan aihe myös ympäristöpolitiikassa. Jo vuotta myöhemmin 1969
Science-lehdessä julkaistussa Hardinin kritiikissään Beryl L. Crowe
xxiii
esimerkiksi huomautti
keskusjohtoisten hallinnollisten ratkaisuehdotusten perustuvan kyseenalaisiin olettamuksiin.
Crowen mielestä Hardinin ajatus siitä, että teknisesti ratkaisemattomat ongelmat ovat
ratkaistavissa ”yhteisesti hyväksytyillä keskinäisillä pakotteilla” lepää ensinnäkin sen
olettamuksen varassa, että pystytään luomaan ”mittapuu arvioinnille ja menetelmä
tärkeysjärjestykseen asettamiselle”. Menetelmä tekee ”yhteismitattomista” vertailukelpoisia.
Vain tällaisen olettamuksen pohjalta voi Crowen mukaan tämän jälkeen olettaa, että
”keskinäiset pakotteet” on mahdollista ”hyväksyä yhteisesti”. Lisäksi on oletettava, että
valtion hallintokoneisto on se taho, joka pystyy panemaan pakotteet tehokkaasti toimeen.
Crowen mukaan nämä olettamukset eivät nyky-yhteiskunnissa useinkaan pidä paikkaansa, ja
tämä murentaa hallinnollisten ratkaisujen uskottavuutta ympäristöongelmien ratkaisussa.
Artikkelissaan Hardin tunnustaa, että yhteismitattomien vertailu vaatii ”vuosien työtä”, jotta
”voitaisiin saavuttaa hyväksyttävä teoria asioiden painoarvoista ja niiden järjestykseen
asettamisesta”. Hän kuitenkin olettaa, että yhteismitallistaminen on mahdollista ja jopa
välttämätöntä selviytymisemme kannalta. Mutta Crowen mukaan nyky-yhteiskuntien
moniarvoisuus ja ”heimoistuminen”, joka on murentanut yhteisen arvopohjan, on tehnyt
monista keskeisistä arvoista yhteismitattomia ja yhteisistä päätöksistä vaikeita, koska
kompromissihalua ei ole: tällöin ”sukupuolten välisen taistelun” peli olisi ratkaisematon.
Vaikka moraaliset konfliktit ja monikulttuurisuus ovat nykyisen yhteiskuntafilosofian ja
demokratiateorian keskeisiä teemoja, tilanne monien ympäristöarvojen kannalta ei ehkä ole
näin lohduton. Yhteisestä ympäristöpolitiikasta on pystytty sopimaan jopa
maailmanlaajuisesti. Mutta yhtä lailla on selvää, että esimerkiksi Hardinille tärkeässä
syntyvyyden säännöstelyssä keskustelua käydään usein äärikantoja edustavien osapuolten
välillä ilman kompromissin mahdollisuutta. Living within limits -teoksessa Hardin päätyykin
pohtimaan sitä, miten kansan enemmistön tahto ei edustuksellisessa demokratiassa toteudu:
vaikka suurin osa amerikkalaisista kannattaa hänen mukaansa abortin sallimista (ja hänen
mukaansa myös maahanmuuton rajoittamista), niin kansanedustajat kuuntelevat omia
vaikutusvaltaisia sidosryhmiään, jotka vastustavat aborttia (ja maahanmuuton
rajoittamista)
xxiv
. Mutta Hardin ei juuri pohdi sitä, miten edustuksellista demokratiaa tulisi
korjata tämän ongelman välttämiseksi ja yhteisten päätösten aikaansaamiseksi, vaan hän
syyttää monikulttuurisuutta ja vapaata maahanmuuttoa kannattavia siitä, että kansakunta on
muuttunut ”Baabelin torniksi”.
Crowen mukaan moniarvoistumisella on kuitenkin tärkeä merkitys valtionhallinnon
toimintamahdollisuuksien kannalta. Hänen mukaansa yhteinen arvopohja tuki aikaisemmin
valtion määräysvaltamonopolia alueellaan, mutta yhteisen arvopohjan mureneminen syö
valtioiden valtamonopolia ja mahdollisuuksia käyttää valtaansa. Ehkä tämäkin arvio on
yleisellä tasolla osoittautunut liian pessimistiseksi. Useimmissa länsimaiden moniarvoisissa
yhteiskunnissa valtion mahdollisuudet käyttää määräysvaltaansa ympäristöasioissa eivät ole
pienentyneet ainakaan merkittävästi moniarvoisuuden tai ”heimoistumisen” vuoksi.
Tärkeämpää on se, että ongelmien ratkaisu ei ole enää yksittäisten valtioiden
päätäntävallassa. Taloudellinen globalisaatio on tehnyt luonnonvarojen kulutuksesta
maailmanlaajuista ja myös kulutuksen aiheuttamat ongelmat ovat usein maailmanlaajuisia.
Silti on selvää, että lähes kaikissa yhteiskunnissa valtion hyväksyttävällä määräysvallalla on
rajansa, jonka ylittäminen voi johtaa siihen, että pakkokeinot ja sanktiot yritetään kiertää
kaikin keinoin etenkin alueilla, joilla valvonta on vaikeaa. Usein nämä rajat liittyvät siihen,
mikä on ihmisten käsitys yksityisyydestä ja sellaisten valintojen alueesta, jossa päätäntävalta
on merkki asemastamme yhteisön täysivaltaisena jäsenenä
xxv
. Esimerkiksi päätöksiä
jälkikasvun hankkimisesta pidetään useimmissa yhteiskunnissa tällaisina valintoina, joihin
puuttuminen on osoitus ihmisten ei-täysivaltaisesta asemasta (ajatellaan vaikkapa keskustelua
Pohjoismaissakin aiemmin harjoitetusta pakkosterilisaatiosta)
xxvi
. Hardinin termein tälle
alueelle tunkeutuminen aiheuttaa taatusti ”älämölöä” oikeuksien ja vapauksien puolesta.
Ongelmien onnistuneen ratkaiseminen kannalta tärkeää kuitenkin on huomata, että jos tämä
”älämölö” on ihmisten mielestä perusteltua, he äänestävät demokratiassa sen mukaisesti ja ei-
demokraattisissa valtioissa lopulta usein jaloillaan (tai toimivat salassa), jos sellainen vain on
mahdollista. Mulgan
xxvii
myös painottaa, että pakkovalloin tehdyt muutokset ihmisten
lisääntymiskäyttäytymisessä eivät muuta esimerkiksi heidän käsityksiään sopivasta
perhekoosta, lapsien halutusta sukupuolesta ja vastuullisesta perhesuunnittelusta ylipäänsä.
Näin halutun syntyvyyden ylläpitäminen ja ei-toivottujen seurausten välttäminen vaatii
jatkuvaa säätelyä ja lisävalvontaa.
Yksi etenkin amerikkalaisessa keskustelussa keskeinen teema on myös byrokratian
korruptoitumisen uhka sekä siitä aiheutuvat kustannukset. Crowe olikin huolissaan siitä, että
virkamiehet eivät aina toimi yhteisen päämäärän hyväksi vaan toteuttavat tiettyjen
vaikutusvaltaisten ryhmien erityisintressejä. Myös Hardin muistuttaa korruption vaaroista ja
”vartijoiden vahtimisen” tärkeydestä, vaikka se ei saa estää meitä käyttämästä hänen
kannattamiaan hallinnollisia ratkaisuja. Hallinnollisten ratkaisujen optimaaliseen
mitoittamiseen liittyy kuitenkin myös monia tiedollisia haasteita
xxviii
. Usein esimerkiksi
rajoitusten tuottamista kokonaishyödyistä ja vaikutuksista varannon uusiutumiskykyyn on
vain karkeita arvioita
xxix
.
Hallinnollisten ratkaisujen todellista tehokkuutta on usein vähentänyt myös se, että ratkaisut
ovat harvoin ottaneet huomioon itse ulkopuolisesta toimeenpanosta ja valvonnasta
aiheutuneet kulut
xxx
. Lisäksi useat empiiriset havainnot ovat osoittaneet ulkopuolisen
auktoriteetin saapumisen ja paikallisten omien sääntöjen ohittamisen johtaneen siihen, ettei
ulkopuolisella auktoriteetilla ole ollut legitimiteettiä ja niin ollen paikalliset ihmiset ovat
olleet entistä hanakampia rikkomaan ulkopuolisen auktoriteetin asettamia sääntöjä (eli
vapaamatkustamaan) aina kun pystyvät
xxxi
.
7. Jatkuva kanssakäyminen synnyttää vastavuoroisuutta
Elionor Ostromin
xxxii
ja monien muiden tekemien empiiristen tutkimusten
xxxiii
yksi tärkeä
tarkoitus on ollut osoittaa, että monien varantojen käytössä ihmisten kollektiivinen toiminta ei
noudata vangin dilemman traagista logiikkaa vaan ihmisten jatkuva kanssakäyminen johtaa
pikemminkin varmistuspelin kaltaiseen tilanteeseen. Ajatuksen taustalla on empiiristen
havaintojen lisäksi peliteoreettisia malleja, joissa on osoitettu, että jos vangin dilemma -peliä
pelataan yhden kerran sijaan toistuvasti (mikä tietysti on myös lähempänä aitoja
kollektiivisen toiminnan tilanteita), osallistujat omaksuvat lähtökohdakseen eräänlaisen
vastavuoroisuuden periaatteen (”tit-for-tat”).
xxxiv
Tällöin toimijat eivät olekaan pelkästään
oman välittömän etunsa maksimoijia, joille on kannattavaa vapaamatkustaa kaikissa
tilanteissa, vaan ehdollisia yhteistoimijoita, jotka osallistuvat yhteistoimintaan, jos tietävät
myös toisten osallistuvan.
On kuitenkin hyvä huomata tällaisen lopputuloksen yleensä edellyttävän ryhmältä sellaista
kokoa, että toimijat tuntevat toisensa. Kuten Ostrom toteaa: ”kun toimijat, joiden
tulevaisuuden diskonttausaste on korkea ja keskinäinen luottamus pieni, toimivat toisistaan
riippumatta vailla mahdollisuutta kommunikoida, laatia yhteisiä sitovia sopimuksia tai
järjestää niiden toimeenpanoa ja valvontaa”, on epätodennäköistä, että he omaksuvat
vastavuoroisuuden strategian
xxxv
.
Kun luonnonvaran käyttäjien joukko kasvaa, myös kannuste toimia vangin dilemman
kaltaisesti kasvaa. Vapaamatkustus ja oman osuuden kasvattaminen tulee kannattavimmaksi
strategiaksi, koska:
1. varmuutta muiden riittävästä osallistumisesta ei ole;
2. oman osallistumisen (tai vapaamatkustamisen) vaikutukset ovat niin pienet, ettei
niillä yksinään ole vaikutusta kokonaisuuteen.
Se, mikä toimii selkeästi pienten ja rajattujen yhteisöjen luonnonvarojen käytön säätelyssä, ei
tästä syystä välttämättä toimi modernien yhteiskuntien laajojen joukkojen synnyttämien
ympäristöongelmien ratkaisuna. Kuten David Hume tutkielmassaan ihmisluonnosta vuonna
1740 kirjoitti, yhteistoiminnasta sopiminen on mahdollista kahden maanomistajan välillä,
mutta tuhannen ihmisen välillä se on jo mahdotonta. Hume ennakoi reilu kaksi vuosisataa
myöhemmin julkaistua Mancur Olsonin
xxxvi
kuuluisaksi tullutta teesiä, jonka mukaan mitä
suurempi on ryhmä, sitä pienempi on todennäköisyys, että se pystyy tuottamaan
julkishyödykkeitä (ilman ulkopuolista pakkoa tai kannustetta).
Tässä mielessä ”yhteislaitumien tragedialla” olisi siis edelleen sijansa monien laajoja ryhmiä
koskevien ympäristöongelmien kuten ilmastonmuutoksen tai valtamerikalastuksen
kuvauksena, vaikka nimenomaan rajallisissa luonnonvaroissa kuten laidunmailla, metsän
käytössä tai sisävesien kalastuksessa paikalliset toimijat ovatkin monissa tapauksissa
onnistuneet itse luomaan omat kestävän käytön sääntönsä. Myös laajojen
ympäristöongelmien tulkinnassa on kuitenkin muistettava, että vaikka ongelma koskee laajoja
joukkoja, kollektiivisen toiminnan ongelma voi johtua vain rajallisesta joukosta toimijoita.
Esimerkiksi ilmastokysymystä voi tarkastella valtioiden välisenä yhteistoiminnan ongelmana,
jossa yhä useampi maa tunnustaa hallitsemattoman ilmastomuutoksen katastrofaalisuuden, ja
neuvotteluissa maat haluavat riittävän varmuuden siitä, että myös muut maat osallistuvat ja
leikkaavat päästöjään kylliksi. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa riittävä varmistus jäi
saamatta monilta osapuolilta, kuten EU:lta. Toisaalta merkittävä piirre neuvotteluissa on ollut
varmasti myös se, että koska monet maat tietävät yleisen halun estää hallitsematon
ilmastonmuutos, niin niiden kannattaa yrittää soveltaa pelkuripelin strategiaa ja koettaa
pakottaa muita ottamaan suurempi vastuu päästövähennyksistä. Kehitysmaat vetoavat omaan
tarpeeseensa kehittyä taloudellisesti sekä teollisuusmaiden moraaliseen vastuuseen
ongelmasta ja koettavat näin pakottaa teollisuusmaat suurempiin päästövähennyksiin. Oman
asemansa turvin USA taas pelaa peliä toisin päin ja koettaa pakottaa kehitysmaat toimiin.
Pelkuripelin logiikka voi kuitenkin toimia myös toisin päin, myönteisesti, kuten Montrealin
otsonisopimuksen syntyä voisi väljästi tulkita: muuttuneet tuotantotekniikat mahdollistivat
freonittomien kylmälaite- ja ponnekaasujen valmistamisen, jolloin pienen joukon oli
kannattavaa sitoutua rajoituksiin muista välittämättä.
8. Ulkoiset ja sisäiset ratkaisut
Leviathan ja vastavuoroisuuteen perustuva ehdollinen yhteistoiminta ovat kaksi ääripäätä
vangin dilemman tyyppisten kollektiivisen toiminnan ongelmatilanteiden
ratkaisemisessa
xxxvii
. Leviathan perustuu selkeään ulkopuoliseen auktoriteettiin, joka pakolla
ja sanktioilla muuttaa pelin luonteen sellaiseksi, että kaikkien (tai ainakin riittävän monen) on
kannattavaa osallistua. Tämä on selvä ulkoinen ratkaisu, joka muuttaa valittavien
vaihtoehtojen saavutettavuutta tai kannattavuutta osapuolten kannalta. Esimerkiksi selkeä
laki, joka kieltää DDT:tä sisältävien torjunta-aineiden valmistuksen ja käytön, poistaa
mahdollisuuden valita tämä vaihtoehto, kunhan vain kiellon valvonta pystytään järjestämään
riittävän tehokkaasti. Kuten monissa tapauksissa on käynyt ilmi, lain toimeenpanon ja
valvonnan järjestäminen voi olla liian kallista tai muuten mahdotonta esimerkiksi siitä syystä,
että tehokas valvonta loukkaisi ihmisten yksityisyyttä.
Tarvitaan siis myös ratkaisuja, jotka perustuvat ihmisten omaan haluun osallistua
yhteistoimintaan. Esimerkiksi toistuvassa kanssakäymisessä vastavuoroisuuteen perustuva
ratkaisu syntyy ikään kuin sisäisesti ja spontaanisti osapuolten alkuperäisten vaihtoehtojen,
asenteiden ja uskomusten pohjalta
xxxviii
. Yleisesti sisäisiä ratkaisuja pidetään ulkoisia
ratkaisuja toivottavampina ainakin siinä mielessä, että niihin ei liity ulkopuolisen hallinnon
tuottamia ylimääräisiä kustannuksia eikä näihin kustannuksiin osallistumiseen liittyvää toisen
asteen kollektiivisen toiminnan ongelmaa. Erityisesti näillä on merkitystä silloin, kun uutta
hallintoa pystytetään alueelle, jolla sitä ei aiemmin ole ollut (esimerkiksi kansainväliset
sopimukset, uudet julkisen tahon ja yksityisten tahojen yhteistyöhankkeet
ympäristöhallinnossa).
Näiden kahden ääripään väliin sijoittuu joukko muita ratkaisuja, jotka usein pyrkivät tavalla
toisella vaikuttamaan niin, että toimijat sisäistävät sellaiset mahdollisuudet, asenteet ja
uskomukset, jotka joko poistavat kollektiivisen toiminnan ongelman tai ratkaisevat sen
takaamalla riittävän määrän yhteistoimintaa. Puhe ei ole siis vain siitä, että toimijat
osallistuvat ja noudattavat ulkopuolelta asetettuja sääntöjä auktoriteetin rangaistusten,
sanktioiden tai rasitteiden pelossa. He noudattavat niitä, koska uudessa tilanteessa se on heille
kannattavinta (kuten yksityisomistuksessa) tai se on esimerkiksi ainoa moraalisesti
hyväksyttävä vaihtoehto. Ratkaisu ei kuitenkaan ole täysin sisäinen, koska usein nämä
ratkaisut eivät synny vain toimijoiden keskinäistä kanssakäymisestä vaan vaativat
jonkinlaista ulkopuolisen väliintuloa. Ulkopuolisen väliintulon tavoitteena on siis saada
toimijat sisäistämään esimerkiksi varmistuspelin ehdollisen yhteistoiminnan tai jopa
altruistisen yhteistoiminnan mukaiset toimintastrategiat.
9. Yksityisomistus
Yksi yleisimmistä yhteislaidunten tragedian ratkaisuvaihtoehdoista on yhteisen laitumen
yksityistäminen. Se on pikemminkin ongelman poistamista kuin ratkaisemista, sillä
muuttamalla omistusjärjestelyjä yhteistoiminnan tarve poistetaan ainakin näennäisesti. Kuten
Hardin vuoden 1977 kokoelmaan sisältyvässä vastuita käsittelevässä tekstissään kirjoittaa,
yksityisomistukseen perustuvassa järjestelmässä ”omistaja, joka päättää käyttää
omistamaansa laidunta yli sen kapasiteetin, kärsii lopulta itse monin eri tavoin. Karjan
tuotanto laskee; aliravittu karja on herkempää sairastumaan; ylilaidunnuksen seurauksena
'tuore ruoho' voi korvautua 'rikkakasveilla': ylilaidunnus ja tallattu maa johtavat maan
eroosioon ja ruohonkasvun heikentymiseen seuraavina vuosina. Mitä tahansa tapahtuukin,
omistaja kärsii jos hän tekee huonon päätöksen; [...] Voimme sanoa, että hän on sisäisesti
vastuullinen (intrinsically responsible).”
xxxix
Kritiikki varantojen käytön yksityistämistä kohtaan on ollut kärkästä etenkin jos se on
perustunut väärään käsitykseen, jonka mukaan luonnonvarojen yhteisomistus on sama asia
kuin varannon rajoittamaton käyttö. Kuten todettu, yleensä kollektiivinen yhteisomistus on
päinvastoin asettanut selvät rajat sille, kuka saa käyttää yhteisesti omistettua varantoa ja millä
tavoin. Nämä yhteisomistuksen muodot ovat saattaneet jopa syntyä varannon käyttäjien
vastavuoroisesta toiminnasta, jolloin ratkaisu on aidosti toimijoiden sisäisesti synnyttämä.
Tällöin ulkopuolelta tuotu yksityistämisen malli on yksinkertaisesti tuhonnut ihmisten
sisäistämän oikeuksien ja vastuiden järjestelmän, mikä on oletetun ratkaisun sijaan luonut
yhteislaidunten tragedian sinne, missä sitä ei ainakaan Hardinin kuvaamalla tavalla aiemmin
ollut.
Tässä tulee hyvin esille se, miksi yksityisomistus on usein nimenomaan ulkopuolelta tuotu
ratkaisu, joka pyrkii saamaan toimijat sisäistämään vastuun käytön vaikutuksista
yksityisomistuksen kautta. Yksityiset omistusoikeudet eivät yleensä synny itsestään vaan
vaativat niiden toimeenpanosta ja valvonnasta huolta pitävien instituutioiden olemassaoloa tai
niiden synnyttämistä
xl
. Instituutioiden luomiseen liittyy aiemmin mainittu toisen asteen
kollektiivisen toiminnan ongelma, jonka mukanaan tuoma vapaamatkustamisen
kannustinloukku on yhä ratkaistava tavalla tai toisella.
Yksilöiden vastuullistaminen omistusoikeuksien avulla ei myöskään ratkaise liikakäytön
ongelmaa, mikäli yksittäisen omistajan toiminnan kaikki vaikutukset eivät näy hänen
omaisuutensa arvon vähenemisenä. Lisääntyvän karjan lanta voi tuottaa ravinnevalumia
läheiseen järveen, ja järven käyttäjät saavat kärsiä sen aiheuttamasta rehevöitymisestä. Kuten
aiemmin on tuotu esille, samalla luonnonvaralla voi olla monta ominaisuutta, joista vain osa
voidaan yksityistää. Laidunmaa voi ylläpitää yhä harvinaisemmaksi käyviä maatalousmaiden
eliölajeja, joilla ei tehokkaan karjankasvatuksen kannalta ole mitään merkitystä, mutta jotka
silti ovat nyky-yhteiskunnan tärkeä julkishyödyke.
Lisäksi on huomattava, että sellaisenaan varantojen liikakäytön ongelman ei välttämättä
tarvitse johtua kollektiivisen toiminnan ongelmista, vaan laidunmaansa pystyy kuluttamaan
loppuun myös yksittäinen käyttäjä, mikäli hän arvostaa käytöstä välittömästi saamansa
hyödyt myöhemmin saatavia hyötyjä selvästi suuremmiksi eli hänen diskonttausasteensa on
riittävän korkea. Muun muassa David Humelle inhimillinen piirre arvostaa välittömiä hyötyjä
tuleviin verrattuna oli keskeinen peruste pystyttää hallitusvalta. Nykyisessä ylisukupolvisten
ympäristöongelmien kontekstissa tulevaisuuden hyötyjen arvottaminen on noussut esille
entistäkin korostuneemmin. Nyt keskeiset kysymykset koskevat esimerkiksi sitä, millaisiin
kustannuksiin nykyisen sukupolven jäsenet voidaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi
velvoittaa, kun toiminnasta hyötyvät pitkälti sukupolvet kaukana tulevaisuudessa
xli
.
10. Altruismi ja yhteisvastuun sisäistäminen
Ratkaisuna yksityisomistamista rajoittavat toki myös käsiteltävän varannon ominaisuudet.
Kuten Hardin itse toteaa, ”ilmaa ja vettä ympärillämme ei voi aidata”, vaan tällöin tarvitaan
”toisenlaisia keinoja, kuten pakottavia lakeja tai veroja, joiden vuoksi saastuttajan on
halvempaa puhdistaa päästönsä kuin laskea ne puhdistamattomina menemään” (s. XXX).
Edellä on tuotu esiin monia syitä, miksi nämä ulkopuoliset vaikutuskeinot eivät aina ole
mahdollisia tai miksi ne eivät johda parhaimpaan lopputulokseen.
Näistä syistä laajojen kollektiivisten ympäristöongelmien ratkaisuissa on nostettu yhtä
useammin esiin toisenlainen, sisäistämiseen perustuva ratkaisu. Se pohjautuu altruistisiin
asenteisiin, jotka ottavat huomioon muiden hyvinvoinnin. Sisäistetyt sosiaaliset normit
saattavat saada osallistujat pitämään moraalisena velvollisuutenaan osallistua muita
hyödyttävään yhteistoimintaan, tai henkilökohtainen eettinen vakaumus voi saada esimerkiksi
pidättäytymään lihansyönnistä tai lentämisestä (vaikka se jossain mielessä tuottaa itselle
kustannuksia ja vaikka se ei tuota selkeitä palkintoja esimerkiksi yleisenä sosiaalisena
hyväksyntänä).
On selvää, että Hardin suhtautuu tällaisiin ”omaantuntoon” vetoaviin ratkaisuihin erittäin
epäilevästi. Tärkein syy tähän on se, että hänelle ihmisten kollektiivista toimintaa ohjaavat
asenteet ovat luonnostaan vangin dilemman kaltaisia. Kirjassaan Living within limits Hardin
painottaa, että yhteislaidunten tragediassa on väärin syyllistää yksittäisiä karjankasvattajia
ahneiksi, ”koska jokainen ihminen, kuten muutkin eläimet, on geneettisesti ohjelmoitu
tavoittelemaan omaa parastaan”
xlii
. Siksi Hardinin mukaan kaikkien yksilöiden
syyllisyydentuntoon vetoavien keinojen piilevä sanoma on vangin dilemman osapuolten
asenteiden mukainen: vain typerys rajoittaa omaa toimintaansa yksipuolisesti muiden
jatkaessa yhteislaitumien riistämistä
xliii
.
Lain ja hallintoratkaisujen tehokkuuteen uskovalle Hardinille syyllisyyden herättäminen tai
julkisesti vastuuttomaksi tuomitseminen ovat retorisen vaikuttamisen keinoja, joista vain
harva vallankäyttäjä on pystynyt kieltäytymään. Mutta herätetty syyllisyydentunto ei hänen
mukaansa auta ratkaisemaan ongelmia, pikemminkin päinvastoin. Paul Goodmania lainaten
hän toteaa, ettei ”syyllisyyden tuntemisesta ole koskaan seurannut mitään hyvää, ei
älyllisempää ajattelua, ei parempaa toimintaa, ei lisää myötätuntoisuutta” (Hardin 2011, 55).
Goodmanin arvio, jonka mukaan syyllisyyttä tunteva kiinnittää huomiota vain omaan
ahdistuneisuuteensa, on varmasti monissa tilanteissa paikkansa pitävä. Aikamme on täynnä
moralisoivia ja syyllistämään pyrkiviä näkemyksiä ja kannanottoja. Toisaalta syyllisyyden ja
vastuun tunteminen sekä syyllisyyden ja vastuun tunteiden herättäminen muissa ovat mitä
arkipäiväisimpiä asenteitamme. Toimintaamme ohjaa paitsi oman edun maksimointi myös
toisten tunteiden ja heidän meitä kohtaan tuntemiensa asenteiden huomioonottaminen.
Toisten hyväksynnällä, kiitollisuudella tai heidän paheksunnallaan ja närkästyksellään on
usein erittäin suuri merkitys meille, kun pohdimme toimintavaihtoehtojamme. Usein muiden
osoittama moraalinen närkästys ja paheksunta motivoi meidät muuttamaan toimintaamme
etenkin jos pidämme heidän asenteitaan perusteltuina
xliv
. Siksi tällaisilla asenteilla ja
reaktioillamme niihin on paljon merkitystä sille, syntyykö yhteismaan tragedian kaltaisia
tilanteita ylipäänsä, ja toisaalta sille, mitkä niiden ratkaisumahdollisuudet ovat. Muun muassa
Taylor
xlv
kirjoittaa:
Jos osa yksilöistä osallistuu, koska he ovat riittävän altruistisia (tai heillä on muita ei-
välineellisiä perusteita kuten vaikkapa ”itseilmaisu”), niin he saattavat synnyttää
tarvittavan 'alkusysäyksen' muiden rationaalisten egoistien ehdolliselle
osallistumiselle [...] tällöin pieni ryhmä [yksilöitä], jotka eivät muutoin olisi
osallistuneet, voidaan saada osallistumaan, koska heidän osallistumisensa on
ehdollista sille, että ainakin n määrä muita osallistuu ja altruistiset yhteistoimijat
muodostavat vähintään tämän suuruisen ryhmän. Tämä taas voi laukaista lisää
yhteistoimintaan niiltä, joiden osallistuminen on ehdollista altruistien ryhmää
suuremman joukon osallistumiselle. Ja niin edelleen. Toiseksi altruistit voivat kyetä
kokoamaan riittävät varat, joilla kustannetaan ulkoinen ratkaisu loppuryhmässä
vallitsevaan kollektiivisen toiminnan ongelmaan. Altruistit voivat esimerkiksi omalla
osallistumisellaan ’rahoittaa’ poliitikkoa [political entrepreneur], joka pyrkii
vaikuttamaan ei-altruisteihin. Tai altruistit voivat saada muut osallistumaan
saattamalla heidät häpeään tai luoda muita epäformaaleja sosiaalisia sanktioita heitä
kohtaan.
Altruististen asenteiden synnyttäminen tiettyihin henkilöihin ja ryhmiin on tunnetusti yksi
tärkeimmistä yhteiskunnallisista kasvatustehtävistä. Vastuun ottaminen lähimmäisistä,
yhteiskunnan heikko-osaisimmista ja maailman köyhimmistä on monen ”yhteisvastuu”- ja
valistuskampanjan tavoitteena. Ympäristökysymyksissä tällaisiin kampanjoihin on erityisesti
kaksi perussyytä.
Ensinnäkin monet ympäristöön vaikuttavat päätökset ovat ihmisten yksityisyyden piiriin
kuuluvia päätöksiä kuten se, miten lajittelemme jätteemme keittiöissämme, mitä ruokaa
laitamme, kuinka monta lasta hankimme, minne menemme lomamatkalle. Näihin päätöksiin
yksittäisen maan hallitus voi vaikuttaa vain rajallisesti säätämällä lakeja ja veroja: jokaisen
roskapussin sisällön valvominen ja niiden, jotka eivät lajittele, saattaminen edesvastuuseen
olisi liian kallista; jo yksittäinen kasvisruokapäivä julkisesti tuotetussa kouluruokailussa on
herättänyt suurta vastustusta; lasten lukumäärän säätäminen lailla koetaan selkeästi
yksityisyyden alueelle tunkeutumiseksi eikä se saa kannatusta ainakaan demokratioissa; sama
näyttäisi pätevän myös lomamatkailuun
xlvi
. Siksi hallitukset pyrkivät monissa demokratioissa
vaikuttamaan kansalaistensa asenteisiin erilaisin jätteiden kierrätystä, vastuullista
ruokakulttuuria ja perhepolitiikkaa sekä turismia edistävin valistuskampanjoin. Niillä
pyritään synnyttämään yhteis- ja ympäristövastuullisia (ja ainakin tässä mielessä altruistisia)
kansalaisia, jotka vapaaehtoisesti toimivat itse vastuullisesti ja katkaisevat ”yhteislaidunten
tragedian” kehittymisen. Ilman yksilöiden halua tehdä vastuullisia valintoja kodeissaan
hallitusten on mahdoton toteuttaa ympäristösuojelun ohella monia muitakaan
yhteiskunnallisesti tärkeitä julkishyödykkeitä
xlvii
.
Toiseksi monet ympäristöongelmat syntyvät monimutkaisten ja maailmanlaajuisten tuotanto-
ja kulutusketjujen vuoksi, ja niiden hallintaan valtioiden laeilla ja hallinnolla on vain rajalliset
mahdollisuudet vaikuttaa. Moni kansallinen laki, joka rajoittaa yksityisten tahojen
toimintavapautta asettamalla ympäristövaatimuksia, on mahdollinen ainoastaan silloin, jos
kansalaiset ovat asenteissaan sisäistäneet maailmanlaajuisen ”yhteisvastuun”.
Ympäristöpolitiikan filosofia onkin viime vuosina ollut huomattavan kiinnostunut erilaisista
yhteiskuntafilosofian teorioista, jotka painottavat kansalaisten vastuita ja velvollisuuksia
kollektiivisten ympäristötavoitteiden toteuttamisessa
xlviii
. Hardin näkee yksilöiden
”omatuntoon” ja vastuullisuuteen vetoamisessa vaaran, että omantunnontarkkuus häviää
syyllisyyden synnyttämän ahdistuksen alle. Mutta ne, jotka kirjoittavat uudesta vastuullisesta
ympäristökansalaisuudesta, näkevät asian täsmälleen päinvastoin. Vastuullinen kansalaisuus
merkitsee kahdenlaisten ratkaisujen mahdollisuuksien parantamista. Ensinnäkin
ympäristövastuulliset kansalaiset ymmärtävät valtion lakien ja hallinnon olevan usein
välttämättömiä laajojen kollektiivisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Heille
ympäristön kestävä käyttö on kaikille välttämätön julkishyödyke, jonka tuottamiseen kaikilla
on velvollisuus osallistua. Äärimmilleen vietynä tämä voisi tarkoittaa jopa kansalaispalvelun
tapaista velvollisuutta yleisen asevelvollisuuden tapaan
xlix
. Toisaalta ympäristökansalaiset
ovat valmiita toimimaan ympäristövastuullisesti myös yksipuolisesti, koska heille
ympäristönsuojelu ilmentää oikeudenmukaista sekä kunnioittavaa asennetta muita kansalaisia
kohtaan. Omat vaikka pienetkin päästöt vaikuttavat haitallisesti lähellä tai kauempana
elävien ihmisten elämään, ja se on yhtä epäkunnioittavaa heitä kohtaan kuin suorat kunnian-
tai kansalaisoikeuksien loukkaukset.
Ympäristökansalaiset eivät tietenkään synny tyhjästä eikä ympäristövastuullisten asenteiden
syntyminen ole mikään yksioikoinen prosessi. Yhteiskunnan laeilla ja määräyksillä, pakolla
ja rangaistuksilla sekä asennekasvatuksella ja tiedotuskampanjoilla voidaan osaltaan
vaikuttaa siihen, millaisen painoarvon ihmiset antavat ympäristölle valintoja tehdessään. Joka
tapauksessa on selvää, että Hardinin toivomat poliittis-hallinnolliset ratkaisut tehoavat
kollektiivisesti aiheutettuihin ympäristöongelmiin ainoastaan, jos ihmisillä on muitakin kuin
omaa välitöntä hyötyään maksivoivia pyrkimyksiä.
11. Lopuksi
Tässä peliteoreettisten mallien avulla esitetyt kuvaukset erilaisista kollektiivisen toiminnan
ongelmista antavat lyhykäisyydessäänkin käsityksen siitä, miten erilaisia kollektiivisen
toiminnan tilanteita ympäristön käyttöön voi liittyä. Hardinin yhteislaitumien tragedia nostaa
esiin yhden keskeisen kollektiivisen toiminnan ongelman, jonka merkitys korostuu
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien aikakautena. Suuren kollektiivin, monissa
tapauksissa lähes koko ihmiskunnan, on vaikea luoda yhteisesti sovittuja hallintajärjestelmiä,
jotka motivoisivat ihmisiä toimimaan spontaanisti kestävästi ympäristön ja tulevien
sukupolvien kannalta. Suurissa joukoissa on vastavuoroisuuteen perustuvia suhteita ja
sosiaalisia sanktioita vaikea pitää yllä. Suuressa joukossa myös yksilöiden motivaatio
vapaamatkustaa usein kasvaa, koska oman toiminnan vaikutus on kuitenkin niin mitättömän
pieni. Tällöin yksilöt päätyvät helposti ulosmittamaan oman lyhyen aikavälin etunsa, vaikka
eivät muutoin olisikaan Hardinin tragediassa (ja vangin dilemmassa) edellytettyjä välittömän
oman etunsa maksimoijia. Monet ympäristöongelmat ovat maailmanlaajuisia ja niiden
vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Silti ne kasautuvat hitaasti lukemattomien
yksittäisten tekojen summana. Usein nämä tekijät rajoittavat mahdollisuuksiamme ratkaista
näitä ongelmia yhtä paljon kuin eristyssellit vangin dilemmassa rajoittavat syytettyjen
mahdollisuuksia koordinoida ja luoda vastavuoroista luottamusta.
Kaikesta saamastaan kritiikistä huolimatta Hardinin tragedialla on siis yhä tiettyä
selitysvoimaa ympäristöongelmien kuvaamisessa. Tärkeää on kuitenkin huomata myös,
millaisissa tilanteissa Hardinin kuvaus on mennyt harhaan ja miksi sen mukaiset ratkaisut
ovat johtaneet uusiin ongelmiin. Jos jatkuva kanssakäyminen voi synnyttää yksilöiden välille
vastavuoroisuuteen perustuvia sääntöjä ja toimintaperiaatteita, heidän toimintansa ei noudata
yhteislaitumien tragediaa. Tällöin toimijat itse eivät välttämättä uhkaa kestävää
yhteisresurssin käyttöä. Tragedian taustalla voi pikemminkin olla kollektiivin olosuhteissa
tapahtunut muutos, joka muuttaa kollektiivin yhteistoiminnan luonnetta. Esimerkiksi
poikkeuksellinen kuivuus voi muuttaa laitumien kantokykyä odottamattomalla tavalla, joka
tekee aiemmasta kestävästä käytöstä liikakulutusta. Tai ulkopäin tulevat paineet hyödyntää
maata uudella tavalla esimerkiksi vientielintarvikkeiden kuten kahvin tai soijan viljelyyn
muuttavat eri maankäyttötapojen kannattavuutta radikaalisti aiempaan verrattuna.
Mutta vaikka ongelmien luonne noudattaisikin Hardinin tragediaa kuten monissa globaaleissa
ympäristökysymyksissä, ulkopuolisen pakottamisen, sanktioinnin ja valvonnan toteuttaminen
ei välttämättä ole helppoa. Valtioiden suvereenisuus näiden hallinnollisten ratkaisujen
auktoriteettina on globaalin talouden ja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien aikakaudella
kyseenalaistettu vakavasti. Tästä huolimatta valtioista irrallisen kansainvälisen hallinnon
auktoriteetti on usein lähes olematon. Siksi Hardinin toivomat yhteisesti hyväksytyt
keskinäiset pakotteet ovat usein yhtä saavuttamattomissa kuin yhteisesti paras lopputulos
vangin dilemmassa.
Kun ympäristöongelmia tulkitaan kollektiivisen toiminnan ongelmiksi, on syytä olla
tarkkana. Ollakseen analyysin kannalta käyttökelpoisia ongelmien kuvaukset ovat aina
yksinkertaistuksia, joiden rajaukset perustuvat tiettyihin oletuksiin toimijoiden
vuorovaikutuksesta ja esimerkiksi tulevaisuuspreferensseistä. Myös tässä esitetyt
peliteoreettiset mallit on hyvä tulkita nimenomaan kollektiivisten vuorovaikutustilanteiden
kuvauksiksi, joiden avulla voidaan ymmärtää sitä, millaiset ratkaisut kollektiivisen toiminnan
ongelmiin ovat mahdollisia. Mutta yhteiskuntafilosofian suuret kysymykset liittyvät usein
juuri siihen, vastaavatko oletukset todellisuutta. Hardinin yhteislaitumien tragedian
innoittama ympäristöpoliittinen keskustelu ei ole poikkeus.
Kirjallisuus
ARISTOTELES, Politiikka. Suom. A.M. Anttila. Gaudeamus, Helsinki 1991.
AXELROD, ROBERT, The Evolution of Cooperation. Basic books, New York 1984.
BADEN, JOHN A., A New Primer for the Management of Common-Pool Resources and Public
Goods. Teoksessa Baden, John A. & Noonan, Douglas S. (toim.) Managing the Commons.
Indiana University Press, Bloomington ja Indianapolis 1998, 51–62.
BADEN, JOHN A. & NOONAN, DOUGLAS S. (toim.), Managing the Commons. Indiana
University Press, Bloomington ja Indianapolis 1998.
BARDHAN, PRANAB, Symposium on management of local commons. Journal of Economic
Perspectives Vol. 7 3/1993, 87–92.
BARRY, JOHN, Resistance Is Fertile: From Environmental to Sustainability Citizenship.
Teoksessa Dobson, Andrew & Bell, Derek (toim.), Environmental Citizenship. The MIT
Press, Cambridge (Mass.) 2006, 21–48.
BROOME, JOHN, The most important thing about climate change. Teoksessa Boston, Jonathan,
Andrew Bradstock & David Eng (toim.), Public Policy: Why Ethics Matters. ANU E Press,
2010, 101–116. http://epress.anu.edu.au/ethics_matters_citation.html
COX, SUSAN J. BUCK, No Tragedy on the Commons. Environmental Ethics Vol. 7/1985, 49–
61.
CROWE, BERYL L., The Tragedy of the Commons Revisited. Teoksessa Hardin, Garret &
Baden, John (toim.), Managing the commons. W.H. Freeman and Company, San Francisco
1977, 53–65.
DAGGER, RICHARD, A duty to serve? Responsibility, reciprocity and the paradox of civic
service. Public Policy Research Vol. 12 1/2005, 15–21.
DIETZ, THOMAS, NIVES DOLŠAK, ELIONOR OSTROM & PAUL C. STERN, Introduction.
Teoksessa Ostrom, Elinor, Thomas Dietz, Nives Dolšak, Paul C. Stern, Susan Stonich, &
Elke U. Weber The Drama of the Commons. National Academy Press, Washington D.C.
2002, 1–36. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10287&page=R1
DOBSON, ANDREW (toim.), The Green Reader. Andre Deutch, Lontoo 1991.
DOBSON, ANDREW, Citizenship and the Environment. Oxford University Press, Oxford 2003.
DOBSON, ANDREW & BELL, DEREK (toim.), Environmental Citizenship. The MIT Press,
Cambridge (Mass.) 2006.
DRYZEK, JOHN S. & SCHLOSBERG, DAVID (toim.), Debating on Earth. Oxford University
Press, Oxford 1998.
ELSTER, JON, Some conceptual problems in political theory. Teoksessa Barry, Brian (toim.)
Power and Political Theory. Wiley, Lontoo 1976.
GILLROY, JOHN MARTIN, Justice & Nature. Kantian Philosophy, Environmental Policy and
the Law. Georgetown University Press, Washington D.C. 2000.
GOODIN, ROBERT, The Politics of Rational Man. John Wiley & Sons, Lontoo: 1976.
GRÜNE-YANOFF, TILL & AKI LEHTINEN, Philosophy of Game Theory. Teoksessa Mäki,
Uskali (toim.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 13: Philosophy of
Economics. Elsevier BV (tulossa 2012).
HARDIN, GARRETT, Yhteislaidunten tragedia. Teoksessa Kyllönen, S., Noponen, N., Lemetti,
J. & Oksanen, M. (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka.
Niin & Näin, Tampere 2011. (Alkuperäisteos: The Tragedy of the Commons. Science
162/1968, 1243–1248.)
HARDIN, GARRETT, An Operational Analysis of ”Responsibility”. Teoksessa Hardin, Garret
& Baden, John (toim.), Managing the commons. W.H. Freeman and Company, San Francisco
1977, 66–75.
HARDIN, GARRETT, Living within limits: Ecology, Economics, and Population Taboos.
Oxford University Press, Oxford 1993.
HARDIN, GARRETT & BADEN, JOHN (toim.), Managing the commons. W.H. Freeman and
Company, San Francisco 1977.
HOBBES, THOMAS, Leviathan (Leviathan, 1651). Suom. Tuomo Aho. Vastapaino, Tampere
1991.
HUME, DAVID, A Treatise of Human Nature. (Alkuteos 1740.) Penguin, Hammondsworth
1985.
KLOSKO, GEORGE, Political Obligation. Oxford University Press, Oxford 2005.
KYMLICKA, WILL & WAYNE NORMAN, Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on
Citizenship Theory. Ethics 104/1994, 352–381.
LLOYD, WILLIAM FOSTER, On the Checks to Population. Teoksessa Hardin, Garret & Baden,
John (toim.), Managing the commons. W.H. Freeman and Company, San Francisco 1977, 8–
15.
LISKI, MATTI, Sternin raportti ja sen kritiikki. Kansantaloudellinen aikakausikirja 1/2008:
57–71.
LUCE, R. DUNCAN & HOWARD RAIFFA, Games and Decisions. Dover Publications, New York
1957.
MONBIOT, GEORGE, The Tragedy of Enclosure. Teoksessa VanDeVeer, Donald & Pierce,
Christine (toim.), The Environmental Ethics and Policy Book. 2nd Edition. Wadsworth
Publishing Company, Belmont (CA) 1998, 360–362.
MULGAN, TIM, Future People. Clarendon Press, Oxford 2006.
NURMI, HANNU, Johdatus päätös- ja peliteoriaan. Gaudeamus, Helsinki 1978.
OLSON, MANCUR, The Logic og the Collective Action. Public Goods and the Theory of
Groups. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1971.
OPHULS, WILLIAM, Leviathan or Oblivion. Teoksessa Daly, Herman E. (toim.), Toward a
Steady State Economy. Freeman, San Francisco 1973, 215–230.
OSTROM, ELINOR, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective
Action. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
PARFIT, DEREK, Reasons and Persons. Oxford University Press, Oxford 1986.
PELLIKAAN, HUIB & ROBERT J. VAN DER VEEN, Environmental Dilemmas and Policy Design.
Cambridge University Press, Cambridge 2002.
RAWLS, JOHN, Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice, 1971). Suom. Terho
Pursiainen. WSOY, Porvoo 1988.
RUNGE, C. FORD, Institutions and the free rider: the assurance problem in collective action.
The Journal of Politics Vol. 46 1/1984, 154–181.
RUSSELL, BERTRAND, Common Sense and Nuclear Warfare. George Allen and Unwin,
Lontoo 1959.
SCHMIDTZ, DAVID, The Limits of Government. An Essay on the Public Goods Argument.
Westview Press, Boulder 1991.
SEN, AMARTYA K., Isolation, assurance and the social rate of discount. Quaterly Journal of
Economics Vol. 81/1967, 112–124.
SEN, AMARTYA K., Rationality and Uncertainty. Theory and Decision vol. 18/1985, 109–127.
STERN, NICHOLAS, The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge
University Press, Cambridge 2007. http://www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review
_report.cfm
STRAWSON, PETER, Freedom and Resentment. Proceedings of the British Academy Vol.
42/1962.
TAYLOR, MICHAEL, The Possibility of Cooperation. Cambridge University Press, Cambridge
1987.
TUOMELA, RAIMO & PEKKA MÄKELÄ, Sosiaalisen toiminnan filosofia ja kollektiivisen
toiminnan ongelmat. Teoksessa Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto (toim.) Filosofisia
näkökulmia yhteisöllisyyteen. Jyväskylän yliopisto 1998.
VAN DE VEER, DONALD & PIERCE, CHRISTINE (toim.), The Environmental Ethics and Policy
Book. 2nd Edition. Wadsworth Publishing Company, Belmont (CA) 1998.
WEITZMAN, MARTIN L., A Review of The Stern Review on the Economics of Climate
Change. Journal of Economic Literature Vol. 45 3/2007, 703–724.
i
Olen kiitollinen arvokkaista artikkelin käsikirjoitusta koskevista kommenteista Aki
Lehtiselle, Pekka Mäkelälle, Marjukka Laaksolle sekä kirjan muille kirjoittajille. Artikkeli on
kirjoitettu osana Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön (HENVI)
rahoittamaa tutkimushanketta ”Ympäristövastuun anatomia”.
ii
Ks. esim. Dobson (1991), Dryzek & Schlosberg (1998), VanDeVeer & Pierce (1998).
iii
Esim. Klosko (2005), Schmidtz (1991), Taylor (1987).
iv
Ks. Cox 1985.
v
Monbiot 1994, Dietz ym. 2002.
vi
Siitä, miten keskustelu Hardinin artikkelin teemoista on muuttunut, saa hyvän kuvan,
kun vertailee Hardinin artikkelin ympärille rakennetun kommentaarikirjan Managing the
commons kahta eri laitosta. Ensimmäinen, Hardinin itsensä ja John Badenin toimittama laitos
ilmestyi vuonna 1977. Se suhtautuu pääpiirteissään sympaattisesti Hardinin artikkelin
perusväitteisiin, joita tuetaan kokoelmassa jopa seitsemällä muulla Hardinin omalla
artikkelilla. Vuoden 1998 toisessa laitoksessa niistä on jäljellä vain kaksi kuuluisinta tekstiä,
"Yhteislaidunten tragedian" lisäksi "Pelastusvene-etiikka" ("Living on a Lifeboat").
Muutoinkin John Badenin ja hänen oppilaansa Douglas S. Noonanin toimittamassa toisessa
laitoksessa painottuu vuosikymmenten aikana käyty kriittinen keskustelu Hardinin
artikkelista, kun taas ensimmäisen laitoksen muiden kirjoittajien tekstit pikemminkin tukevat
Hardinin perusanalyysia. Näistä muistakin alkuperäisistä teksteistä on toiseen laitokseen
selvinnyt vain muutama, ja osa (mm. Ostromin teksti) on kokonaan uusittu.
vii
Ks. myös Lemetin ja Noposen artikkeli.
viii
Luce & Raiffa 1957, hyvä johdanto peleihin ks. Nurmi 1978.
ix
Luce & Raiffa 1957, hyvä johdanto peleihin ks. Nurmi 1978.
x
Elster 1976.
xi
Tässä peliteoria tulkitaan abstraktiksi tavaksi kuvata tai ymmärtää monimutkaisia
vuorovaikutustilanteita. Olennaista on tällöin se, että toimijoiden oletetaan kykenevän
panemaan heidän eteensä tilanteessa avautuvat vaihtoehdot tiettyyn paremmuusjärjestykseen.
Siihen, mistä syystä he tekevät näin, ei tarvitse ottaa kantaa. Peliteoreettisen kuvauksen
kannalta on merkityksetöntä, perustuuko parhaan vaihtoehdon arvostus esimerkiksi toimijan
samaan rahamäärään vai hänen altruistiin asenteisiinsa muita kohtaan. Peliteorian tehtävänä
on kuvata, minkä lopputuloksen toimijat saavat kollektiivisesti aikaan, kun jokainen heistä
valitsee oman paremmuusjärjestyksensä mukaisesti. Grüne-Yanoff & Lehtinen (tulossa 2012)
erottelevat myös kaksi muuta peliteorian tulkintaa. Ensinnäkin peliteoria voidaan ymmärtää
rationaalisia valintoja suosittelevaksi normatiiviseksi teoriaksi. Tällöin keskeiseksi nousee
kysymys siitä, onko teorian olettama rationaalisuuskäsitys oikeutettu. Toiseksi teorian
voidaan ymmärtää ennustavan kollektiivisessa vuorovaikutustilanteessa olevien yksilöiden
käytöstä. Tällöin olennainen kysymys koskee sitä, kykeneekö teoria ylipäänsä ennustamaan
ihmisten käytöstä, onko teoria esimerkiksi empiirisesti testattavissa. Tässä pitäydytään
tulkitsemaan peliteoria kollektiivisen toiminnan ymmärtämisen apuvälineeksi. Hyvä
yleisesitys kollektiivisen toiminnan ongelmista ja peliteorian rajoituksista niiden
ymmärtämisessä on Tuomela & Mäkelä (1998).
xii
Näistä laeista, jotka parlamentti vuosien 1709–1869 välillä sääti, käytetään
yleisnimitystä Enclosure Acts (”aitauslait”).
xiii
Lloyd 1977, 11, kursiivi lisätty.
xiv
Vrt. esim. Parfit 1986.
xv
Gillroy 2000 , ks. esim. myös Goodin 1976).
xvi
Kuten Oksanen tuo esille, Hardin halusi myöhemmin täsmentää omaa teoriaansa
nimenomaan lisäämällä määreen sääntelemätön (unmanaged) commons-sanan eteen.
xvii
Hardin 1993.
xviii
Dietz ym. 2002.
xix
Ks. esim. Russell (1959), vertaa myös Hardinin viittaus Wiesnerin ja Yorkin
asevarustelukilpaa käsittelevään artikkeliin.
xx
Ks. esim. Russell (1959), vertaa myös Hardinin viittaus Wiesnerin ja Yorkin asevarustelukilpaa käsittelevään
artikkeliin.
xxi
Ks. Sen 1967, Taylor 1987, Runge 1984.
xxii
Sen 1967. Ks. myös Gillroy 2000, Taylor 1987, Runge 1984.
xxiii
Crowe 1977.
xxiv
Hardin 1993, 290–291.
xxv
Esimerkiksi Scanlon (1998) nimittää tätä valintojemme symboliseksi arvoksi.
xxvi
Mulgan (2006) nostaa esiin, kuinka vanhempien päätäntävaltaa ja autonomiaa
lisääntymiskysymyksissä pidetään arvokkaana myös länsimaisten liberalististen yhteiskuntien
ulkopuolella.
xxvii
Mulgan 2006.
xxviii
Ks. Laukkasen artikkeli.
xxix
Ks. esim. Baden 1998.
xxx
Ks. Ostrom 1990.
xxxi
Ks. Dietz ym. 2002.
xxxii
Ostrom 1990.
xxxiii
Bardhan 1993, Baden & Noonan 1998, Dietz ym. 2002.
xxxiv
Axelrod 1984, Taylor 1987. ”Tit for tat” -toimintastrategiassa yksilö valitsee aina
ensimmäisessä pelissä yhteistoimintaan osallistumisen ja tämän jälkeen hän valitsee sen
mukaan, mitä toinen valitsee. Eli jos toinen osapuoli ensimmäisessä pelissä vastaa
yhteistoimintaan yhteistoiminnalla, yksilö jatkaa yhteistoimintaa. Jos taas toinen ei osallistu
ja vapaamatkustaa hänen kustannuksellaan, myöskään yksilö ei osallistu yhteistoimintaan
enää seuraavassa pelissä. Vaikka yksilöstä voi tulla ensimmäinen pelissä häviäjä (sucker),
niin kun peliä pelataan useampi kierros ja pelaajia on useampia, hänen strategiansa tuottaa
hänelle suuremman hyödyn kuin jatkuva vapaamatkustukseen pyrkiminen.
xxxv
Ostrom 1990, 183. Korkea diskonttausaste eli aikapreferenssi tarkoittaa, että
tulevaisuuden hyödyillä on heille pieni arvo nykyisiin hyötyihin verrattuna.
xxxvi
Olson 1971.
xxxvii
On huomattava, että tässä käsiteltävät ratkaisut ovat kollektiivisen toiminnan
ongelmatilanteiden ratkaisuja, eivät vangin dilemman peliteoreettisia ratkaisuja. Peliteoriassa
ratkaisun käsite liittyy ennen kaikkea tasapainopisteeseen. Tasapainopiste on tila, josta
yhdenkään pelaajan ei kannata yksipuolisesti poiketa. Näin esimerkiksi vangin dilemman
peliteoreettinen ratkaisu (tasapainopiste) on molempien osallistumattomuus, joka on juuri se
kollektiivisen toiminnan ongelma, jota tässä yritetään ratkaista. Peliteorian erilaisista
ratkaisukäsitteistä katso Grüne-Yanoff & Lehtinen (tulossa 2012).
xxxviii
Taylor 1987.
xxxix
Hardin 1977, 70.
xl
Vrt. Laukkasen artikkeli ja ulkopuolisen säätelijän tarve esimerkiksi kiintiö- tai
päästökaupassa.
xli
Nämä valinnat näkyvät esimerkiksi siinä, millaista diskonttokorkoa
ilmastonmuutoksen torjuntatoimien kustannusten laskemisessa tulisi käyttää. Kiista tästä
nousi keskusteluun etenkin Sternin kuuluisan raportin myötä, jossa Stern ehdottaa, että
diskonttokorko asetetaan alhaiseksi (1,4 %), koska ei ole perusteltua asettaa eri sukupolvien
hyötyjä eriarvoiseen asemaan pelkän ajallisen sijoittumisen perusteella (Stern 2007). Tässä
hän on samaa mieltä kuin yhteiskuntafilosofi John Rawls (1971). Sternin käsitys poikkeaa
kuitenkin Rawlsista toisessa sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvässä
kysymyksessä: miten yhteiskuntien vaurastuminen eli se, että tulevat sukupolvet ovat meitä
vauraampia, tulisi ottaa huomioon hyötyjen ja kustannusten arvioinnissa. Koska Rawlsin
mielestä kaikkia sukupolvia on kohdeltava tasa-arvoisesti, tulisi vaurastumisvaikutus ottaa
täysin huomioon ja rajoittaa säästöt tuleville sukupolville oikeudenmukaisuuden vaatimaan
minimiin, sillä muutoin vaurastuminen saa nykysukupolven tekemään uhrauksia, jotta tulevat
sukupolvet olisivat vauraampia. Sternin käsitys sitä vastoin on, että yhteiskuntien
vaurastumisen annetaan vaikuttaa ilmastopolitiikan tulevaisuuden hyötyjen laskemiseen vain
vähän. Kriitikoiden mukaan käsitys vie Sternin toiseen äärilaitaan Rawlsiin verrattuna:
ilmastopolitiikan nimissä meitä nykyihmisiä vaaditaan tekemään epäoikeudenmukaisen
suuria uhrauksia tulevaisuuden hyväksi. Muun muassa Liski (2008) hyväksyy tämän Sterniä
kohtaan esitetyn kritiikin, mutta löytää muita perusteita alhaisille koroille kun arvioidan
ilmastopolitiikan pitkän aikavälin hyötyjä: ilmastonmuutokseen liittyvät epävarmuudet sekä
palautumattomien ja katastrofaalisten muutosten riskit tekevät ilmastopoliittisista sijoituksista
pysyvästi epävarmoja, ja sen katsotaan nostavan tulevaisuuden arvostusta (mm. Weitzman
2007). Weitzmanin mukaan Stern onkin saattanut päästä oikeaan tulokseen, tosin vääristä
syistä. Weitzmanin taloustieteellistä yritystä johtaa diskonttokoron valinta ihmisten
markkinapreferensseistä (esim. vakuutuksen ottamisesta) eettisten perusteiden sijaan taas on
kritisoinut filosofi John Broome (2010).
xlii
Hardin 1993, 218.
xliii
Vangin dilemmassa huonoimman vaihtoehdon (yksipuolinen osallistuminen muiden
vapaamatkustaessa) valinneen osapuolen nimitys on yleisesti juuri ”typerys” tai
”hyväuskoinen hölmö” (sucker).
xliv
Kuuluisassa esseessään ”Freedom and Resentment” Peter Strawson (1962) nimitti
näitä asenteita reaktiivisiksi asenteiksi. Ollessamme moraalisesti vastuussa jostakin meitä voi
oikeutetusti pitää tällaisten asenteiden kohteena ja meiltä odotetaan jonkinlaista vastausta
näihin asenteisiin. Peruste asenteille voi olla vaikkapa aiheuttamamme vahinko muille, mutta
myös osallistumisemme yhteistoimintaan, joka kollektiivisesti aiheuttaa vahinkoa muille
vaikka oma roolimme olisi mitätön (ks. myös Parfit 1986). Sopiva vastaus taas voi olla
anteeksipyyntö, vahingon korvaaminen tai rangaistuksen hyväksyminen.
xlv
Taylor 1987, 110.
xlvi
Pellikaan & van der Veen 2002.
xlvii
Esim. Kymlicka & Norman 1994.
xlviii
Dobson 2003, Dobson & Bell 2006.
xlix
Ks. Barry 2006, Dagger 2005.
Article
Full-text available
Kestävyys on yksi aikamme muotisanoista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten kestävyyden tavoittelu toteutuu kantokyvyltään rajallisessa maailmassa, jossa maiden kohtalot on sidottu yhä tiukemmin toisiinsa? Entä mikä on Suomen eettinen asema tällaisessa maailmassa? Kyllösen laatiman analyysin taustalla on ajatus siitä, että globaalina ja yksittäisiä yhteiskuntia koskevana asiana kestävyys on ennen kaikkea eettinen tavoite. Tavoitteena kestävyys koskettaa sekä koko ihmiskuntaa että yksittäisen yhteiskunnan ylisukupolvista hyvinvoinnin turvaamista. Kyllönen ei anna meille valmiita vastauksia, vaan hänen raporttinsa tarjoaa "kartan" kestävyyden moraalisiin kysymyksiin liittyvistä, tärkeistä ja soveltamiskelpoisista käsitteistä ja teorioista, joiden avulla jatkokeskustelua Suomen tilanteesta ja tavoitteista voidaan jäsentää.
Article
Preface 1. Introduction: the problem of collective action 2. The prisoners' dilemma, chicken and other games in the provision of public goods 3. The two-person prisoners' dilemma supergame 4. The N-person prisoners' dilemma supergame 5. Altruism and superiority 6. The state 7. Epilogue: cooperation, the state and anarchy Annex Notes Bibliography Index.