ResearchPDF Available

Sarı Saltuk ve Babadağı Kasabasının İsmi

Authors:

Abstract

Eser, 1907 yılında John Deny tarafından Fransızca olarak yazılmış bir makalenin çevirisidir. Makale, Sarı Saltuk ile ilgili efsanevi anlatılara ve onunla bağlantılı olan bir kasabanın ismine odaklanmıştır.
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
84
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2
SARI SALTUK
VE BABADAĞI KASABASININ İSMİ1
1 
     
Jean Deny (1879-1963)
Çeviren
İzzet Çıvgın

HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
85
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2
2


Baba


4


6:

     




7


8



  

   


2 
           
   
4         
 
 

6              

       
7 
8 
              

  
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
86
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2

    10   
11











    12 















14






10 
11          
 
12 
              
   
14 
              
 
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
87
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2
16
          



17


18
20
21
   22  
           
           


    

24
262728

16 
17 

18 
 
20 
21    
  
22 
   



24              
         
 


26             
      
    
27      
   
28    

 

 
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
88
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2

        
      


 
    







     



 






 

    
 
   
        

 
            
         
 
           
,            


a.g.e.
             
            

    
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
89
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2









    

     

  











       



     


 
  
  


 


            
         
 

 
 
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
90
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2


 40    


41





 
42  


 

      
44




46

    







40 
41 
42 

 
44 



  Fg

46 
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
91
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2
47


48






         
    

 

       



      




   
     






47 
   

48              
          
               
         
            
        
              

  
 
HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
92
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2










  


 
 

    


    





   
       
  






        

              
      
 
      
       
  
 


HAFIZA
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences
93
Sayı-Issue: 2
Cilt-Volume: 2
Aralık/December 2020 • Yıl: 2








 
           







60


 
a.g.e.
 
 
 
60 

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
günümüzde Babadağı olarak bilinen" kasabadaki türbe sonraları II. Bayezid'in emriyle onarılmıştır. Metnin başında sözünü ettiğimiz türbe işte budur. 7. ve son tabutu alan kişi, Sarı Saltuk'u ejderha ile savaşmaya gönderen Dobruca kralı Ali Muhtar'dan başkası değildir
 • Avrupalı Kralların Ardından Osmanlı Diyarından Da
Avrupalı kralların ardından Osmanlı diyarından da tabut almaya gelenler olur: Edirne (Andrinople) kralı, dervişin naaşını bugün adı Babaeski olan Batorya'ya gömer; Boğdan (Moldova) kralı Yervan, tabutu Bozova 40 Kalesi'ne yakın bir manastıra götürür, "günümüzde Babadağı olarak bilinen" kasabadaki türbe sonraları II. Bayezid'in emriyle onarılmıştır. Metnin başında sözünü ettiğimiz türbe işte budur. 7. ve son tabutu alan kişi, Sarı Saltuk'u ejderha ile savaşmaya gönderen Dobruca kralı Ali Muhtar'dan başkası değildir. Bu naaşa ait türbe de Keligra 41 Burnu'nda bulunmaktadır.
Ona Baba Sultan, Sarı Saltuk Sultan, Keligra Sultan denirdi. Hıristiyanlar da dervişe saygılarını sunar
 • Evliyâ Çelebi
Evliyâ Çelebi'nin aktardığına göre, Sarı Saltuk 21 yıl Hıristiyan bir keşiş kılığında yaşamıştır ama temel amacı İslam'ı yaymak olmuştur. "Ona Baba Sultan, Sarı Saltuk Sultan, Keligra Sultan denirdi. Hıristiyanlar da dervişe saygılarını sunar, onu Svet Nikola (Aziz Nikola) olarak bilirlerdi.
Degrand'ın Souvenirs de la Haute-Albanie (Yüksek-Arnavutluk Anıları
 • A Öte Yandan
Öte yandan, A. Degrand'ın Souvenirs de la Haute-Albanie (Yüksek-Arnavutluk Anıları) 43
Degrand bize ejderha anlatısına dair, (içinde yine bir Sarı Saltuk türbesi ve ejderha ile savaşın izlerini barındıran) Kroya 46 kasabasından derlediği daha ayrıntılı bilgiler de verir (s. 236-240)
 • Nihayet
Nihayet, Degrand bize ejderha anlatısına dair, (içinde yine bir Sarı Saltuk türbesi ve ejderha ile savaşın izlerini barındıran) Kroya 46 kasabasından derlediği daha ayrıntılı bilgiler de verir (s. 236-240). Bu versiyon, Evliya Çelebi'nin aktardığı (olay örgüsü pek karmaşık olan) efsaneye nazaran daha bütünlüklüdür. İki versiyondaki farklılıklar ise, Kroya'nın yerel özelliklerinin/ anlatılarının Sarı Saltuk hikâyelerine uyarlanmasından kaynaklanmış olmalıdır.
Bozak" (Travels… I, bölüm II, s. 72)
 • Hammer'de
Hammer'de "Bozak" (Travels… I, bölüm II, s. 72)
Latin dilinde yedi-başlı ejder anlamına geldiğini" bildirir
 • Evliyâ Çelebi
Evliyâ Çelebi, bu sözcüğün "Latin dilinde yedi-başlı ejder anlamına geldiğini" bildirir.
Bu ilginç eserin özellikle 228-248 arasındaki sayfalarına bakınız
 • Welter Paris
Paris, Welter, 1901 -Bu ilginç eserin özellikle 228-248 arasındaki sayfalarına bakınız.
Vilayet-name-i Hacı Bektaş Veli" adlı eser de vardır, Eski Türk arşivleri, 136: ancak bu eserde Sarı Saltuk'a dair pasaja rastlanmaz
 • Okuyunuz Haza Şeklinde
Haza şeklinde okuyunuz. -Fransız Milli Kütüphanesi'nde ayrıca "Vilayet-name-i Hacı Bektaş Veli" adlı eser de vardır, Eski Türk arşivleri, 136: ancak bu eserde Sarı Saltuk'a dair pasaja rastlanmaz. -G. Jacob'a göre (Beiträge…, s. I dipnot), A. Degrand'ın yararlandığı kaynak Brown'ın (Journal of the Royal Asiatic Society, 1907, s. 561) ulaştığı el yazmasının aynısıdır.
Mehmet Buhari adıyla Bursa'nın fethine katıldığını, sonra Avrupa'ya (Dobruca'ya) geçtiğini ve Kırım'a kadar gittiğini, en son din yaymak amacıyla Rusya ve Polonya topraklarında bulunduğunu görüyoruz
 • Toparlarsak
 • Dervişin Türkistan'dan
 • Geldiğini
Toparlarsak, dervişin Türkistan'dan geldiğini, Mehmet Buhari adıyla Bursa'nın fethine katıldığını, sonra Avrupa'ya (Dobruca'ya) geçtiğini ve Kırım'a kadar gittiğini, en son din yaymak amacıyla Rusya ve Polonya topraklarında bulunduğunu görüyoruz.
nın fethi 1326 yılına aittir; Selçukluların Avrupa'ya / Dobruca'ya doğru göçleri ise, 1263 civarına, Bursa'nın fethinden çok daha önceye tarihlenen bir gelişmedir
 • Yani Asya Kıtasında Geçen Olay
 • Bursa
Asya kıtasında geçen olay, yani Bursa'nın fethi 1326 yılına aittir; Selçukluların Avrupa'ya / Dobruca'ya doğru göçleri ise, 1263 civarına, Bursa'nın fethinden çok daha önceye tarihlenen bir gelişmedir.