ArticlePDF Available

Mental health during COVID-19 pandemic -a literature review /Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 -przegląd literatury

Authors:

Abstract

Pneumonia caused by SARS-CoV-2 infection emerged in Wuhan City, Hubei Province, China in December 2019. Widespread outbreaks of infectious disease are associated with psychological distress and symptoms of mental illness. The COVID-19 outbreak has caused a public health crisis. In response to the rapidly increasing number of publications on this subject, this article attempts to provide a comprehensive review of early reports that appeared in the international literature until the beginning of May 2020. This paper details the effects on the general population as medical staff are exposed to different, specific stressors. The available literature has emerged from only a few of the most affected countries; therefore, there is a need for more representative research from other affected regions. The majority of studies focus on depression, anxiety, insomnia and distress. Subsyndromal mental health problems are a common response to the COVID-19 pandemic. There is a huge need for further research. In particular, attention must be paid to the potentially devastating effects on population-wide mental health. Pandemic crisis shifts from acute to protracted, and the long-term mental-health consequences of the pandemic will manifest themselves in the future.
174
© Medica l Commun ications Sp. z o.o. is isan open-access art icle dist ributed u nder the ter ms oft he Creative Commons At tribution-NonCommercial-NoDerivative s License
(CC BY-NC-ND). Reproduct ion ispermitte d for personal, edu cational, non-c ommercial use , provided that t he origina l article isin w hole, unmodi ed, andproperly c ited.
Mental health during COVID-19 pandemic – a literature review
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
Correspondence: Magdalena Gawrych, PhD, MA, Institute of Psychology, The Maria Grzegorzewska University, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warsaw, Poland,
tel.: +48 22 589 36 00, e-mail: magdalena@gawrych.net, mgawrych@aps.edu.pl
Adres do korespondencji: Magdalena Gawrych, Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa,
tel.: +48 22 589 36 00 (wew. 3424), e-mail: magdalena@gawrych.net, mgawrych@aps.edu.pl
Pneumonia caused by SARS-CoV-2 infection emerged in Wuhan City, Hubei Province, China in December 2019. Widespread
outbreaks of infectious disease are associated with psychological distress and symptoms of mental illness. The COVID-19
outbreak has caused a public health crisis. In response to the rapidly increasing number of publications on this subject, this
article attempts to provide a comprehensive review of early reports that appeared in the international literature until the
beginning of May 2020. This paper details the effects on the general population as medical staff are exposed to different,
specific stressors. The available literature has emerged from only a few of the most affected countries; therefore, there is a need
for more representative research from other affected regions. The majority of studies focus on depression, anxiety, insomnia
and distress. Subsyndromal mental health problems are a common response to the COVID-19 pandemic. There is a huge
need for further research. In particular, attention must be paid to the potentially devastating effects on population-wide
mental health. Pandemic crisis shifts from acute to protracted, and the long-term mental-health consequences of the
pandemic will manifest themselves in the future.
Keywords: COVID-19, mental health, mental disorder
Zapalenie płuc wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 pojawiło się w Wuhan City w chińskiej prowincji Hubei już w grudniu
2019 roku. Szerokie rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jest zazwyczaj związane z dystresem psychicznym i objawami
zaburzeń psychicznych w populacji. Wybuch pandemii COVID-19 doprowadził do światowego kryzysu zdrowia publicznego.
W odpowiedzi na szybko rosnącą liczbę publikacji na ten temat podjęto próbę kompleksowego przeglądu wczesnych
doniesień, które ukazały się w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym do początku maja 2020 roku. W niniejszej pracy
szczegółowo opisano wpływ pandemii na populację ogólną, ponieważ zgodnie z badaniami personel medyczny doświadcza
odmiennych, specyficznych stresorów. Literatura dotycząca COVID-19 pojawiła się początkowo tylko w kilku najbardziej
dotkniętych pandemią krajach, dlatego wciąż istnieje potrzeba bardziej reprezentatywnych badań z innych rejonów.
W szczególności należy zwrócić uwagę na potencjalnie niszczący wpływ na zdrowie psychiczne całej populacji. Większość
badań koncentruje się na objawach depresji, lęku i bezsenności oraz na dystresie. Subkliniczne objawy zaburzeń psychicznych
są często obserwowaną reakcją na pandemię COVID-19. Istnieje ogromna potrzeba dalszych badań, które pozwolą zapewnić
adekwatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną osobom z grup ryzyka i przebywającym na kwarantannie oraz rodzinom
pracowników medycznych. Kryzys pandemii z ostrego zmienia się w przewlekły i dopiero w przyszłości ujawnią się jego
długoterminowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego.
Słowa kluczowe: COVID-19, zdrowie psychiczne, zaburzenie psychiczne
Abstract
Streszczenie
Magdalena Gawrych
Received:
24.08.2020
Accepted:
15.09.2020
Published:
30.11.2020
© Psychiatr Psychol Klin 2020, 20(3), p. 174–182
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
Mental health during COVID-19 pandemic – a literature review
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
175
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), p. 174–182 DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
INTRODUCTION
The number of publications on the impact of
COVID-19 on mental health is rapidly growing.
New articles are added to the ResearchGate data-
base every couple of hours, whereas PubMed has several
dozen new publications posted every week. For instance,
the number of search results in the PubMed database for
“COVID-19” and “mental health” were 239 on 30 April
2020, 408 on 18 May 2020, while there were already 1,401
publications on 24 August 2020. This literature review
covers works published from the beginning of May 2020,
which dealt with the topic of mental health in the gener-
al population, excluding medical workers, and focused
mostly on the prevalence of symptoms of depression,
anxiety and stress.
What do we know about populations mental health in the
context of COVID-19 outbreak? How is mental health of
particular groups aected? What should be expected, con-
sidering the current statistics and the results of studies on
mental health aer the 2002–2003 SARS pandemic? My in-
tention is to provide the readers with the latest information
on the subject.
Emotional reactions to the pandemic, such as increased fear
and insecurity, as well as negative social behaviours trig-
gered by fear and inadequate risk assessment can evolve
into stress reactions (insomnia, anger, increased and inade-
quate fear of disease), risky health behaviours (psychoactive
substance abuse, social isolation), mental disorders (post-
traumatic stress disorder, anxiety disorder, depression, so-
matisation disorder) and deterioration of perceived health
(Shigemura et al., 2020).
MENTAL HEALTH
IN THE GENERAL POPULATION
Research ndings on the mental health status in the gen-
eral population in China in the rst two weeks of the ep-
idemic indicate signicant deterioration of mental health
and well-being. A questionnaire study conducted using the
Impact of Event Scale-Revised (IES-R) and Depression,
Anxiety and Stress Scale (DASS-21) in a large population
(N=1,210, response rate – above 92%) showed a signicant
psychological impact of the COVID-19 outbreak – 53.8%
of the respondents indicated a moderate-to-severe impact,
21.7% stated that the impact was mild, and only 24.5%
experienced minor psychological impact of the epidemic
(Wang et al., 2020b). Taking into account the scores in the
DASS depression subscale, 12.2% of the surveyed individ-
uals experienced symptoms of moderate depression, and
4.3% – severe depression. In the anxiety subscale, 7.5% of
respondents had a score indicating mild level of anxiety,
20.4% – moderate, and 8.4 % had severe or extremely severe
anxiety. e stress subscale scores demonstrated that 24.1%
of respondents experienced mild stress, 5.5% – moderate
stress, and 2.6% – severe stress. e psychological impact
WPROWADZENIE
Liczba dostępnych publikacji na temat związku
COVID-19 ze zdrowiem psychicznym rośnie w nie-
zwykle szybkim tempie. W bazie ResearchGate ar-
tykuły dodawane są przez autorów co kilka godzin, w Pub-
Med liczba tekstów wzrasta o kilkadziesiąt tygodniowo.
I tak 30 kwietnia 2020 roku liczba prac wyszukiwanych
w bazie PubMed za pomocą haseł COVID-19 i mental
health wynosiła 239, 18 maja – 408, a 24 sierpnia – już 1401.
Niniejszy przegląd literatury obejmuje prace opublikowane
do początku maja 2020 roku dotyczące zdrowia psychicz-
nego populacji ogólnej (z wyłączeniem pracowników me-
dycznych) i koncentrujące się przede wszystkim na rozpo-
wszechnieniu objawów depresyjnych i lękowych oraz stresu.
Co już wiemy o zdrowiu psychicznym populacji w związ-
ku z pandemią COVID-19? Jak kształtuje się zdrowie psy-
chiczne poszczególnych grup? Czego należy się spodzie-
wać, biorąc pod uwagę statystyki i wyniki badań zdrowia
psychicznego ludzi po epidemii SARS w latach 2002–2003?
Zamiarem autorki jest, by niniejsza praca przybliżyła Czy-
telnikowi aktualny stan wiedzy.
Reakcje emocjonalne towarzyszące pandemii, takie jak na-
silony lęk i niepewność, oraz negatywne zachowania spo-
łeczne, napędzane przez lęk i nieadekwatną ocenę ryzyka,
mogą ewoluować w kierunku reakcji stresowych (bezsen-
ność, złość, nieadekwatny do sytuacji lęk przed chorobą),
ryzykownych zachowań zdrowotnych (używanie substancji
psychoaktywnych, społeczna izolacja), zaburzeń psychicz-
nych (zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenia lękowe,
depresja, zaburzenia somatyzacyjne) i pogorszenia postrze-
ganego zdrowia (Shigemura et al., 2020).
ZDROWIE PSYCHICZNE
POPULACJI OGÓLNEJ
Badania przeprowadzone w Chinach w 2 pierwszych tygo-
dniach epidemii wskazują na istotne pogorszenie dobro-
stanu i zdrowia psychicznego populacji ogólnej. Badania
kwestionariuszowe z udziałem licznej populacji (N=1210,
wskaźnik odpowiedzi ponad 92%), w których wykorzysta-
no skale Impact of Event Scale-Revised (IES-R) oraz De-
pression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), wskazały na
istotny wpływ epidemii COVID-19 na pogorszenie stanu
psychicznego: 53,8% osób badanych wskazało na umiarko-
wany lub znaczny wpływ, 21,7% – na łagodny wpływ, a je-
dynie 24,5% doświadczało jedynie minimalnego psycholo-
gicznego wpływu epidemii (Wang et al., 2020b). Biorąc pod
uwagę wyniki podskali depresji w DASS, 12,2% responden-
tów doświadczało objawów umiarkowanej depresji, a 4,3% –
ciężkiej depresji. W podskali lęku 7,5% osób uzyskało wyni-
ki świadczące o doświadczaniu lęku o łagodnym nasileniu,
20,4% – lęku o umiarkowanym nasileniu, a 8,4% – lęku o po-
ważnym lub bardzo poważnym nasileniu. Zgodnie z wyni-
kami podskali stresu 24,1% uczestników przeżywało łagod-
ny stres, 5,5% –umiarkowany, a 2,6% – ciężki. Wśród kobiet
Magdalena Gawrych
176
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), 174–182DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
of the epidemic was more pronounced in women, both in
the IES-R and DASS-21 scales. It should be noted that com-
pared to workers, students had higher scores in terms of the
psychological impact of the epidemic and the experienced
stress and anxiety levels. ere was a statistically signicant
link between a history of chronic diseases and higher scores
for the psychological impact of COVID-19 outbreak, as well
as higher scores for stress, depression and anxiety. Individ-
uals without formal education are more likely to experience
depression during the epidemic.
It should be noted that despite high scores in particular
DASS subscales of anxiety, depression and stress, most peo-
ple had normal scores, which did not indicate any symp-
toms of mental functioning disorders (i.e. 69.7% of the sur-
veyed population for the DASS depression subscale, 63.6%
for the anxiety subscale and 67.9% for the stress subscale)
(Wang et al., 2020b).
As demonstrated by Roy et al. (2020) (N=662) in their
cross-sectional study conducted in India in the beginning
of the year, more than 80% of respondents were preoccu-
pied with the thoughts of COVID-19, and almost half of
respondents declared some feelings of panic in connection
with the media coverage. About 72% of respondents stat-
ed that they had concerns about themselves and their close
ones, and approximately 12% experienced sleep disturbanc-
es due to increased worry in the past week.
Chinese scientists (Liu et al., 2020) reported a relationship
between the severity of symptoms of post-traumatic stress
and gender. Between 30 January 2020 and 8 February 2020,
a study was conducted among 285 participants in Wuhan
and nearby areas of the Hubei province. Among the sur-
veyed persons, 43.5% were staying in Wuhan at that time,
and 66% had been staying in Wuhan before the survey.
e study used the PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5).
The results showed a statistically significantly increased
prevalence of symptoms in women in criterion B – intru-
sion symptoms, criterion D – negative alterations in cog-
nitions and mood, and criterion E – alterations in arous-
al and reactivity.
An extensive study on distress in the Chinese population of
52,730 individuals demonstrated that by 10 February 2020
almost 35% of the respondents had experienced mental
stress (Qiu et al., 2020). e researchers received respons-
es from 36 provinces, autonomous regions and municipal-
ities, as well as from Hong Kong, Macau and Taiwan. A to-
tal of 18,599 men (35.27%) and 34,131 women (64.73%)
were tested. Women appeared to be more aected by the
negative mental consequences of pandemic than men [av-
erage (SD)=24.87 (15.03) vs. 21.41 (15.97), p<0.001].
Another group that scored higher on the test [average (SD)
30.94 (19.22), F=929.306, p<0.001] were people from
the central areas of China, including Hubei. The study
observed that economic migrants also experienced higher
levels of distress [mean (SD)=31.89 (23.51), F=1602.501,
p<0.001], and so did persons aged 18–30 years and above
60 years of age, as well as those with higher education.
wpływ epidemii na funkcjonowanie psychologiczne był wy-
raźniejszy, co wykazano zarówno na podstawie skali IES-R,
jak i DASS-21. Warto zaznaczyć, że studenci w porówna-
niu z osobami zatrudnionymi uzyskiwali wyższe wyniki
w zakresie wpływu epidemii na funkcjonowanie psychicz-
ne oraz poziomu przeżywanego stresu i lęku. Historia cho-
rób przewlekłych była istotnie statystycznie związana z wyż-
szymi wskaźnikami wpływu psychologicznego epidemii
COVID-19 oraz stresu, depresji i lęku. Osoby bez formalnego
wykształcenia z wyższym prawdopodobieństwem mogą
doświadczyć depresji podczas epidemii.
Warto zwrócić uwagę, że mimo wysokich wyników w po-
szczególnych podskalach DASS większość respondentów
uzyskała wyniki w zakresie normy i nie prezentowała
żadnych objawów zaburzeń funkcjonowania psychicznego
(dla podskali depresji DASS było to 69,7% badanej
populacji, dla podskali lęku – 63,6%, dla podskali stresu –
67,9%) (Wang et al., 2020b).
Jak wskazują Roy i wsp. (2020) na podstawie badań prze-
krojowych przeprowadzonych w Indiach na początku roku
(N=662), ponad 80% uczestników doświadczało zaabsor-
bowania tematem COVID-19, a niemal połowa deklarowała
odczuwanie paniki w związku z doniesieniami medialnymi.
Około 72% miało obawy dotyczące samego siebie i bliskich,
u około 12% w ciągu ostatniego tygodnia wystąpiły zabu-
rzenia snu spowodowane nasilonym martwieniem się.
Badacze chińscy (Liu et al., 2020) zauważyli związek mię-
dzy nasileniem objawów po stresie traumatycznym a płcią.
W okresie 30 stycznia – 8 lutego 2020 roku zespół naukow-
ców przeprowadził badanie w Wuhan i pobliskich miastach
prowincji Hubei z udziałem 285 osób, z których 43,5% prze-
bywało w Wuhan aktualnie, a 66% – w okresie poprzedza-
jącym badanie. W badaniu wykorzystano PTSD Checklist
for DSM-5 (PCL-5). Wykazano statystycznie istotne więk-
sze rozpowszechnienie objawów wśród kobiet w następują-
cych kategoriach: B – intruzja, D – negatywne zmiany w po-
znaniu i nastroju, E – zmiany w pobudzeniu i reaktywności.
Obszerne badanie dystresu przeprowadzone w populacji chiń-
skiej, w grupie liczącej 52730 osób, wskazało, że do 10 lutego
2020 roku niemal 35% respondentów doświadczyło stresu psy-
chicznego (Qiu et al., 2020). Badacze uzyskali odpowiedzi z 36
prowincji, regionów autonomicznych i gmin, a także z Hong-
kongu, Makau i Tajwanu. Zbadano 18 599 mężczyzn (35,27%)
i 34 131 kobiet (64,73%). Okazało się, że kobiety w porównaniu
z mężczyznami [średnia (SD)=24,87 (15,03) vs 21,41 (15,97),
p<0,001] są bardziej dotknięte negatywnymi konsekwencjami
psychicznymi pandemii. Również osoby ze środkowych Chin,
włączając prowincję Hubei, uzyskały wyższe wyniki [średnia
(SD) 30,94 (19,22), F=929,306, p<0,001]. Grupami, na któ-
re zwrócono uwagę, były: badani w wieku 18–30 lat i powyżej
60. roku życia, osoby o wyższym poziomie edukacji oraz mi-
granci zarobkowi. Wszystkie wymienione grupy doświadcza-
ły wyższego poziomu dystresu [w grupie migrantów średnia
(SD)=31,89 (23,51), F=1602,501, p<0,001].
W badaniu posłużono się specjalnie skonstruowaną skalą
doświadczeń peritraumatycznych (związanych z występu-
Mental health during COVID-19 pandemic – a literature review
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
177
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), p. 174–182 DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
e study was conducted using a specially designed scale
of peritraumatic experiences (related to a disaster/trauma),
i.e. the COVID-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI).
e questionnaire was designed based on the diagnostic
guidelines for specic phobias and stress disorders identi-
ed in ICD-11, as well as expert opinions from psychiatrists
of the Shanghai Mental Health Center. Cronbachs alpha of
the nal tool was 0.95 (p<0,001). CPDI inquires about the
frequency of anxiety, depression, specic phobias, cogni-
tive change, avoidance and compulsive behaviour as well
as physical symptoms and loss of social relations. e mea-
surement concerns symptoms occurring in the past week
and the scores range from 0 to 100. A score of 28 to 51 in-
dicates mild to moderate level of distress, while a score ≥52
indicates severe distress.
e researchers noticed that the levels of stress and mental
health problems associated with COVID-19 pandemic are
also aected by access to and quality of health care. e au-
thors provided an example of the city of Shanghai, which is
considered to be a high-risk area due to its large population
of economic migrants. At the same time, the city has one of
the best public health care systems in China.
The authors recommend that attention be paid, among
other things, to the mental health of the most vulnerable
groups, i.e. women, young people, seniors and low-skilled
workers, and to increasing the availability of medical re-
sources and public health care system, as these are the fac-
tors that could minimise the level of distress experienced by
the society (Qiu et al., 2020).
Another cross-sectional study on the prevalence of gener-
al anxiety disorder, depressive symptoms and sleep qual-
ity was conducted in the Chinese population in the peri-
od 3–17 February 2020 (Huang and Zhao, 2020a, 2020b).
e sample consisted of 7,236 individuals, including 3,284
men (45.4%) and 3,952 women (54.6%). e mean age of
the respondents was 35.3 years (SD 5.6). Health care work-
ers constituted 31.1% of the respondents. e study used
the GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) scale to as-
sess anxiety disorders, the Center for Epidemiology Scale
for Depression (CES-D) to measure depression levels, and
the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to inquire about
sleep quality. e overall prevalence of generalised anxi-
ety disorder (GAD), depressive symptoms and poor sleep
quality was 35.1%, 20.1% and 18.2%, respectively. ere
was no statistically signicant dierence in the prevalence
of GAD, depressive symptoms and poor sleep quality by
gender (p>0.05). e prevalence of GAD and depressive
symptoms in respondents below the age of 35 years was
signicantly higher than among those aged 35 years and
more (p<0.001). Compared to other occupational groups,
health care workers (23.6%) showed the highest rate of poor
sleep quality (p<0.001) (Huang and Zhao, 2020a, 2020b).
Until now, the only longitudinal research study on the men-
tal health of general population has been conducted in China
(Wang et al., 2020a). e rst measurement was taken dur-
ing the epidemic outbreak (31 January – 2 February 2020)
jącą katastrofą/traumą) – COVID-19 Peritraumatic Distress
Index (CPDI). Kwestionariusz został opracowany na pod-
stawie wytycznych diagnostycznych z ICD-11 (fobie spe-
cyczne i zaburzenia stresowe) oraz ekspertyz psychiatrów
z Szanghajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Shanghai
Mental Health Center). W przypadku ostatecznego narzędzia
alfa Cronbacha wyniosła 0,95 (p<0,001). CPDI odnosi się
do częstotliwości występowania lęku, depresji, fobii specy-
cznych, zmian poznawczych, zachowań kompulsywnych
i unikających, jak również objawów zycznych i utraty re-
lacji społecznych. Pomiar dotyczy objawów z ostatniego ty-
godnia, a zakres wyników to 0–100 punktów. Wynik 28–51
wskazuje na dolegliwości od łagodnych do umiarkowanych,
natomiast wynik ≥52 – na poważne cierpienie.
Badacze zwrócili uwagę, że na poziom doświadczanego
stresu i dolegliwości psychicznych związanych z pandemią
COVID-19 wpływ mają też dostępność i jakość opieki zdro-
wotnej. Autorzy podają przykład Szanghaju, który ze wzglę-
du na dużą populację migrantów zarobkowych jest miastem
o wysokim ryzyku nosicielstwa wirusa. Równocześnie mia-
sto to ma jeden z najlepszych w Chinach systemów publicz-
nej opieki zdrowotnej.
Rekomendacje autorów obejmują m.in. zwrócenie uwagi
na zdrowie psychiczne grup najbardziej podatnych – ko-
biet, osób młodych, seniorów i pracowników zarobkowych,
a także zwiększanie dostępności zasobów medycznych i pu-
blicznego systemu opieki zdrowotnej, mogące wpływać na
minimalizację dystresu w populacji (Qiu et al., 2020).
Inne przekrojowe badanie populacji chińskiej pod kątem
rozpowszechnienia uogólnionego zaburzenia lękowego,
objawów depresyjnych i zaburzeń snu przeprowadzono
w okresie 3–17 lutego 2020 roku (Huang i Zhao, 2020a,
2020b). Grupa badana liczyła 7236 osób: 3284 (45,4%)
mężczyzn i 3952 (54,6%) kobiety. Średnia wieku respon-
dentów wynosiła 35,3, SD – 5,6; 31,1% uczestników stano-
wili pracownicy służby zdrowia. W badaniu zastosowano
Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) do oceny zabu-
rzeń lękowych, Center for Epidemiology Scale for Depres-
sion (CES-D) do oceny depresji i Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI) do oceny zaburzeń snu. Częstość wystę-
powania zespołu lęku uogólnionego (generalised anxiety
disorder, GAD), objawów depresyjnych i zaburzeń jako-
ści snu wyniosła odpowiednio 35,1%, 20,1% i 18,2%. Nie
stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między kobie-
tami a mężczyznami pod względem częstości GAD, obja-
wów depresyjnych i zaburzeń jakości snu (p>0,05). U ba-
danych w wieku <35 lat w porównaniu z osobami w wieku
35 lat i starszymi częstość GAD i objawów depresyjnych
była znacznie większa (p<0,001). Jeśli chodzi o grupy za-
wodowe, wśród pracowników służby zdrowia odnotowa-
no najwyższy wskaźnik zaburzeń snu (p<0,001) (Huang
i Zhao, 2020a, 2020b).
Jedyne opublikowane badanie podłużne stanu psychiczne-
go populacji ogólnej przeprowadzono również w Chinach
(Wang et al., 2020a). Pomiar wykonano podczas wybuchu
epidemii (31 stycznia – 2 lutego 2020 roku) i powtórzono
Magdalena Gawrych
178
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), 174–182DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
and it was repeated 4 weeks later during the peak (28 Febru-
ary – 1 March 2020). A total of 1,738 and 861 responses were
obtained, respectively, with 333 individuals participating in
both measurements. e psychological impact of COVID-19
was assessed based on the presence of post-traumatic stress
disorder (PTSD) symptoms (using the IES-R), as well as
the associated symptoms of depression, anxiety and stress
(using the DASS-21). A statistically signicant decrease
in the mean IES-R score was reported, with 32.98 in the
rst measurement vs. 30.76 in the second measurement
(p<0.01); however, this result did not signicantly improve
the clinical image. In the rst measurement, moderate to
severe stress, anxiety and depression were reported in
8.1%, 28.8% and 16.5% of the respondents, respectively.
No statistically significant differences were reported in
DASS-21 in particular areas aer the second measurement.
us, the mean depression score was 6.25 (SD 7.16) in the
rst measurement, and 6.38 (SD 7.39) in the second mea-
surement; the mean anxiety score was 6.16 (SD 6.57) and
6.15 (SD 6.94), respectively, and the mean stress score was
7.76 (SD 7.74) and 7.86 (SD 7.93), respectively. According
to the ndings, protective factors should include regular ac-
cess to updated information, particularly on the number of
recovered patients (this was correlated with lower stress lev-
els), access to additional information on the availability and
eectiveness of medications, location of infected individu-
als and routes of transmission (this was negatively correlat-
ed with anxiety levels measured by DASS).
e guidelines for local authorities with regard to men-
tal health protection should include identication of risk
groups and the development of adequate measures for par-
ticular groups (e.g. mobile applications for young people)
(Wang et al., 2020a).
An Italian study conducted in a large population [N=2,766,
1,982 (71.7%) female and 784 (28.3%) male respondents,
mean age 32.94 (SD 13.2)] in the period of a few days only
(18–22 March 2020) demonstrated that socio-demograph-
ic variables explain approximately 30% of the variabil-
ity in anxiety, depression and stress (Mazza et al., 2020).
is cross-sectional study used DASS-21 and Personali-
ty Inventory for DSM-5–Brief Form–Adult (PID-5-BF).
With regard to depressive symptoms, 17% of the respon-
dents scored high, and 15.4% scored extremely high; socio-
demographic variables explained only 9% of the variability.
A high level of anxiety was declared by 7.2% of the respon-
dents, and extremely high level – by 12.6%. At the same time,
socio-demographic variables explained only 8% of the vari-
ability. Variables such as young age, female gender, having
a family member infected with COVID-19, and a history of
stressful events and medical problems were associated with
higher anxiety levels. Among the respondents, 14.6% re-
ported a high level of stress and 12.6% considered their lev-
el of stress to be extremely high. In relation to stress, socio-
demographic variables explained only 8% of the variability,
and variables such as young age, female gender, having to
leave ones domicile for work (i.e. no possibility to work
po 4 tygodniach (28 lutego – 1 marca), w trakcie jej
szczytu. Uzyskano odpowiednio 1738 i 861 odpowiedzi,
przy czym 333 osoby wzięły udział w obu pomiarach.
Psychologiczny wpływ COVID-19 oceniano na pod-
stawie obecności objawów zaburzenia po stresie trau-
matycznym (IES-R), a także towarzyszących objawów
depresyjnych i lękowych oraz stresu (DASS-21). Zaob-
serwowano statystycznie istotny spadek średnich wyni-
ków w IES-R, z 32,98 w pierwszym pomiarze do 30,76
w drugim (p<0,01), aczkolwiek nie miało to istotnego
wpływu na poprawę obrazu klinicznego. W pierwszym
pomiarze umiarkowany do wysokiego poziom stresu,
lęku i depresji odnotowano odpowiednio u 8,1%, 28,8%
i 16,5% badanych. W drugim pomiarze nie stwierdzo-
no istotnych statystycznie różnic w wynikach DASS-21
w poszczególnych badanych obszarach. Dla depresji
wynik w pierwszym pomiarze wyniósł 6,25 (SD 7,16),
w drugim – 6,38 (SD 7,39), dla lęku – odpowiednio 6,16
(SD 6,57) i 6,15 (SD 6,94), a dla stresu – odpowiednio
7,76 (SD 7,74) i 7,86 (SD 7,93). Do czynników ochron-
nych należy zgodnie z wynikami badania zaliczyć regu-
larną dostępność uaktualnianych informacji, w szcze-
gólności dotyczących liczby wyleczonych pacjentów (co
korelowało z niższym poziomem stresu), oraz dostęp-
ność dodatkowych informacji na temat istnienia i sku-
teczności leków, lokalizacji zakażonych i dróg transmisji
(co negatywnie korelowało z poziomem lęku w DASS).
Wskazówki dla lokalnych decydentów w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego obejmują identykację grup ryzy-
ka i oddziaływania adekwatne do specyki poszczególnych
grup (np. aplikacje na urządzenia mobilne dla młodych ludzi)
(Wang et al., 2020a).
Badania włoskie z udziałem dużej grupy respondentów
[N=2766, w tym 1982 (71,7%) kobiety i 784 (28,3%)
mężczyzn, średnia wieku 32,94 (SD 13,2)], prowadzone
na przestrzeni kilku dni (18–22 marca 2020 roku), wy-
kazały, że w odniesieniu do lęku, depresji i stresu zmien-
ne socjodemograficzne wyjaśniają około 30% wariancji
wyników (Mazza et al., 2020). W tym przekrojowym ba-
daniu wykorzystano DASS-21 oraz Personality Inventory
for DSM-5–Brief Form–Adult (PID-5-BF). W przypad-
ku objawów depresyjnych 17% badanych uzyskało wynik
wysoki, a 15,4% – bardzo wysoki; zmienne socjodemo-
graficzne wyjaśniały jedynie około 9% zmienności wy-
ników. Objawy lękowe na poziomie wysokim deklaro-
wało 7,2% respondentów, a na bardzo wysokim – 12,6%;
istotne zmienne socjodemograficzne wyjaśniały oko-
ło 8% zmienności. Młody wiek, płeć żeńska, członek ro-
dziny chory na COVID-19, historia stresujących wyda-
rzeń i problemów medycznych były związane z wyższym
poziomem lęku. Wysoki poziom stresu opisywało
u siebie 14,6% badanych, bardzo wysoki deklarowało
12,6%. W przypadku stresu zmienne socjodemograficz-
ne wyjaśniały zaledwie 8% zmienności wyników, a mło-
dy wiek, płeć żeńska, konieczność wychodzenia do pra-
cy (brak możliwości pracy zdalnej), historia wydarzeń
Mental health during COVID-19 pandemic – a literature review
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
179
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), p. 174–182 DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
remotely from home), history of stressful events and medi-
cal problems, and having a friend infected with COVID-19
were associated with higher stress levels. Considering the
above, it should be noted that the majority of cases of in-
creased distress levels were associated with maladaptive and
traumatic course of the pandemic.
A Spanish study (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020) was con-
ducted with the participation of 976 residents of the Basque
Autonomous Community from 11 to 15 March 2020 to
measure the levels of anxiety, stress and depression in the
sample group. DASS-21 was used for the assessment of psy-
chopathological symptoms. Women constituted 81.1% of
the sample (n=792), more than half of the respondents
(56.5%) were aged 18–25 years, 35.6% were aged between
26 and 60 years old, and 8% were aged 61 and older. Of all
the respondents, 14.9% (n=145) had at least one chron-
ic disease, while 85.1% (n=831) did not have any diseases.
Women experienced more symptoms of depression, anxiety
and stress measured by DASS-21 than men. Symptoms
of at least moderate severity were experienced by 18.9%
of women in relation to anxiety, 12.4% in relation to
depression and 13.3% in relation to stress (whereas the
rates among the surveyed men were 9.9%, 8.6%, and 8.7%,
respectively). In the 18–25 years age group, higher scores
were reported for depression, anxiety and stress. e lowest
severity of symptoms was reported in the oldest age group
(61 and older). The authors suggest a link between the
distribution of results and additional stress experienced by
young adults due to remote learning (as most of them were
students).
MENTAL HEALTH OF STUDENTS
Chinese studies conrm that students are one of the most
vulnerable groups in terms of mental health deterioration.
An extensive study in Chinese students (N=7,143) (Cao
et al., 2020) demonstrated that 21.3% of respondents ex-
perienced mild anxiety, 2.7% experienced moderate anx-
iety, while 0.9% had severe anxiety. Anxiety levels in the
sample group were positively correlated with such factors
as living alone, family income instability, living in a rural
area and having relatives or acquaintances infected with
COVID-19 (odds ratio, OR= 3.007, 95% confidence
interval, 95% CI=2.377–3.804). At the same time, there
was no link between the students’ gender and perceived
stress levels. Furthermore, it was demonstrated that the
anxiety levels were correlated with delays in academic
activities, eects on daily life and economic eects of the
pandemic. Protective factors included living in urban areas
(OR=0.810, 95% CI=0.709–0.925), family income stability
(OR=0.726, 95% CI=0.645–0.817) and living with parents
(OR=0.752, 95% CI=0.596–0.950). Social support was
negatively correlated with anxiety (r=−0.151, p<0.001)
(Cao et al., 2020). e research on mental health of young
people (14–35 years old) undertaken in China in January
2020 suggests that young people are exposed to the negative
stresujących i problemów medycznych oraz posiada-
nie znajomego z potwierdzoną infekcją COVID-19 były
powiązane z wyższym poziomem stresu. Należy są-
dzić, że większość przypadków podwyższonego pozio-
mu dystresu wiązała się z doświadczanymi trudnościami
adaptacyjnymi i traumą pandemii.
Badania hiszpańskie (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020)
z udziałem 976 mieszkańców Kraju Basków, przepro-
wadzone w okresie 11–15 marca 2020 roku, miały na
celu ocenę objawów depresji, lęku i stresu. Do oceny
objawów psychopatologicznych zastosowano DASS-21.
Kobiety stanowiły 81,1% (n = 792) badanej grupy.
Ponad połowa respondentów (56,5%) miała 18–25 lat,
35,6% – 26–60, a 8% – 61 i więcej. Na co najmniej jedną
chorobę przewlekłą cierpiało 14,9% (n=145) uczestni-
ków, 85,1% (n=831) nie było obciążonych żadną chorobą.
U kobiet w porównaniu z mężczyznami występowało
więcej objawów depresyjnych, lękowych i związanych
ze stresem – mierzonych za pomocą DASS-21. Objawów
o przynajmniej umiarkowanym nasileniu doświadczało:
w przypadku lęku – 18,9%, depresji – 12,4%, stresu –
13,3% badanych kobiet (wśród mężczyzn odpowiednio
9,9%, 8,6%, 8,7%). W grupie wiekowej 18–25 lat odno-
towano wyższe wyniki w zakresie depresji, lęku i stresu.
Najniższe nasilenie objawów odnotowano w najstarszej
grupie wiekowej (61 i więcej lat). Autorzy sugerują zwią-
zek takiego rozkładu wyników z dodatkowym stresem
doświadczanym przez młodych dorosłych – w większo-
ści studentów – z powodu zdalnego uczenia się.
ZDROWIE PSYCHICZNE
WŚRÓD STUDENTÓW
Chińskie doniesienia potwierdzają, że studenci to jedna z grup
szczególnie narażonych na pogorszenie zdrowia psychicznego.
Obszerne badania z udziałem chińskich studentów (N=7143)
(Cao et al., 2020) wykazały, że 21,3% uczestników odczuwa ła-
godny niepokój, 2,7% – umiarkowany lęk, a 0,9% – lęk o du-
żym nasileniu. Poziom lęku w badanej grupie był skorelowa-
ny pozytywnie z samotnym zamieszkiwaniem, niestabilnością
ekonomiczną rodziny, pochodzeniem z obszarów wiejskich
oraz infekcją COVID-19 u krewnego lub znajomego (iloraz
szans, odds ratio, OR=3,007, 95-procentowy przedział ufno-
ści, 95% condence interval, 95% CI2,377–3,804). Płeć stu-
dentów nie miała związku z poziomem odczuwanego lęku.
Jednocześnie wykazano, że poziom lęku korelował z odkła-
daniem aktywności akademickich, wpływem na życie co-
dzienne i skutkami ekonomicznymi pandemii. Czynnikami
ochronnymi były: zamieszkiwanie na obszarach miejskich
(OR=0,810, 95%CI=0,709–0,925), stabilność przychodów
rodziny (OR=0,726, 95%CI=0,645–0,817), a także zamiesz-
kiwanie z rodzicami (OR=0,752, 95%CI=0,596–0,950).
Wsparcie społeczne negatywnie korelowało z lękiem
(r=−0,151, p<0,001) (Cao et al., 2020). Badania dotyczące
zdrowia psychicznego osób w wieku 14–35 lat przeprowadzo-
ne w Chinach w styczniu 2020 roku sugerują, że młodzi już na
Magdalena Gawrych
180
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), 174–182DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
psychological consequences of the pandemic already at an
early stage of the epidemic.
Liang et al. (2020) inquired 584 individuals (361 females
and 223 males), most of them (74.6%) aged 21–30 years.
A bachelor’s degree was reported by 77.9% of the par-
ticipants, while 13.5% had a master’s degree or above.
Students constituted 77.7% of the respondents. e study
used the General Health Questionnaire (GHQ-12) scale for
the assessment of general mental health, the PTSD Check-
list-Civilian Version (PCL-C) for the evaluation of sever-
ity of PTSD symptoms, and the Simplied Copying Style
Questionnaire (SCSQ) for the examination of negative cop-
ing strategies for stress. e results indicate that approx-
imately 40.4% of the respondents experience psychologi-
cal problems and 14.4% show symptoms of PTSD. In this
study, unlike most studies of this kind, men had higher rates
of symptoms of mental disorders than women. e authors
explain this nding by dierent gender roles and dierent
coping styles used by men and women (Liang et al., 2020).
e analyses by Jiao et al. (2020) on the mental consequenc-
es for children and youth conducted in the Shaanxi prov-
ince in the second week of February 2020 with the partic-
ipation of 168 girls and 142 boys aged 3–18 years showed
that the most frequent symptoms were clinginess, dis-
traction, irritability and fear of asking questions. Younger
children (3–6 years old) were more likely to show symp-
toms such as clinginess, fear that a family member could
be infected (p=0.002), while older children demonstrated
inattention (p=0.049) and persistent inquiry (p=0.003).
The strategies used in families to prevent psychological
difficulties in children included, above all, redirecting
the childrens attention by the use of media, reading and
physical activity.
IMPACT OF QUARANTINE
ON MENTAL HEALTH
A team of Chinese researchers (Lei et al., 2020) conducted
a study among 1,593 adult respondents who answered ques-
tions about, among other things, self-assessment of health
and knowledge about COVID-19, and completed the Self-
rating Anxiety Scale (SAS) and Self-rating Depression Scale
(SDS) questionnaires. e analyses demonstrated that the
prevalence of anxiety and depression was 8.3% and 14.6%,
respectively. e sample group was divided into two sub-
groups, aected versus unaected by quarantine, based on
whether an individual or their family, co-workers, class-
mates or neighbours had been quarantined. ere were dif-
ferences in the prevalence of anxiety and depression in these
subgroups (Za=3.961, pa<0.001; Zd=5.298, pd<0.001),
with prevalence of 12.9% and 22.4%, respectively, in the
aected group, and 6.7% and 11.9%, respectively, in the
unaffected group. Statistically, women scored higher on
SAS and SDS, while respondents who assessed their health
condition as “very good” had lower levels of anxiety and
depression than other groups. Participants who had suered
wczesnym etapie epidemii są istotnie narażeni na negatywne
konsekwencje psychiczne.
Liang i wsp. (2020) przebadali 584 osoby (361 płci żeńskiej,
223 płci męskiej), w większości (74,6%) w wieku 21–30 lat.
77,9% spośród badanych miało tytuł licencjata, a 13,5% –
co najmniej tytuł magistra. Studenci stanowili 77,7% re-
spondentów. W badaniu wykorzystano General Health
Questionnaire (GHQ-12) do oceny ogólnego stanu zdrowia
psychicznego, PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C) –
w celu zbadania natężenia objawów zaburzenia po stresie
traumatycznym, Simplied Copying Style Questionnaire
(SCSQ) – do badania negatywnych strategii radzenia so-
bie ze stresem. Wyniki wskazują, że aż 40,4% respondentów
doświadcza problemów psychologicznych, a 14,4% prezen-
tuje objawy zaburzenia po stresie traumatycznym. Inaczej
niż w większości podobnych badań to mężczyźni uzyskali
wyższe wskaźniki objawów zaburzeń psychicznych. Autorzy
wyjaśniają to odmiennymi u każdej z płci stylami radzenia
sobie i rolami społecznymi (Liang et al., 2020).
Analizy Jiao i wsp. (2020) dotyczące konsekwencji psy-
chicznych u dzieci i młodzieży, prowadzone w prowincji
Shaanxi w drugim tygodniu lutego 2020 roku z udziałem
168 dziewcząt i 142 chłopców w wieku 3–18 lat, wykaza-
ły, że najczęstszymi objawami były nachalność w kontakcie,
roztargnienie, drażliwość i strach przed zadawaniem pytań.
Młodsze dzieci (3–6 lat) częściej manifestowały objawy ta-
kie jak przywieranie i strach, że członek rodziny mógłby
się zarazić (p=0,002), a dzieci starsze prezentowały nie-
uwagę (p=0,049) i nieustanne zadawanie pytań (p=0,003).
Strategie stosowane w rodzinach w celu przeciwdziałania
trudnościom psychologicznym dzieci obejmowały przede
wszystkim odwracanie uwagi poprzez korzystanie z me-
diów, czytanie i ćwiczenia zyczne.
WPŁYW KWARANTANNY
NA ZDROWIE PSYCHICZNE
Zespół badaczy chińskich (Lei et al., 2020) przeprowadził bada-
nia z udziałem 1593 dorosłych, którzy odpowiadali na pytania
dotyczące m.in. samooceny zdrowia i wiedzy o COVID-19 oraz
wypełniali Self-rating Anxiety Scale (SAS) i Self-rating Depres-
sion Scale (SDS). Wykazano, że rozpowszechnienie lęku i depre-
sji wynosiło odpowiednio około 8,3% i 14,6%. Grupę badaną
podzielono na dwie podgrupy: „dotkniętą kwarantanną” i „nie-
dotkniętą kwarantanną, w zależności od tego, czy dana osoba
albo jej rodzina, współpracownicy, koledzy z zajęć studenckich/
szkolnych, sąsiedzi byli poddani kwarantannie. Rozpowszech-
nienie lęku i depresji różniło się między grupami (Za=3,961,
pa<0,001; Zd=5,298, pd<0,001): w grupie osób „dotkniętych
kwarantanną” wynosiło odpowiednio 12,9% i 22,4%, a w grupie
„niedotkniętej” – odpowiednio 6,7% i 11,9%. Kobiety uzyska-
ły statystycznie wyższe wyniki w SAS i SDS, a osoby oceniające
swój stan zdrowia jako bardzo dobry cechowały się mniejszym
natężeniem lęku i depresji niż inne grupy. Statystycznie wyższe
wyniki depresji (SDS) i lęku (SAS) osiągali uczestnicy doświad-
czający większych strat nansowych.
Mental health during COVID-19 pandemic – a literature review
Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
181
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), p. 174–182 DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
greater nancial loss had statistically higher scores on SAS
(anxiety score) and SDS (depression score).
e aected group showed poorer health condition and great-
er worry about being infected, but it also received statistical-
ly more nancial and psychological support from community
or government agencies. e authors noted that the popula-
tions mental health was aected by such factors as prioritisa-
tion of measures to increase the safety and knowledge in the
public (77.3% of the participants thought they had a high level
of knowledge about COVID-19), very rapid initiation of a psy-
chological support system (40.4% of the respondents received
psychological help), which could mitigate the negative emo-
tions surrounding the epidemic (Lei et al., 2020).
Psychological eects of quarantine have been described in de-
tail, mostly with reference to the SARS epidemic of 2002–2003
(Brooks et al., 2020; Cava et al., 2005; Hull, 2005; Person
et al., 2004). Brooks et al. (2020) conducted an extensive re-
view of studies on the psychological impact of quarantine.
Factors associated with deteriorated mental health condi-
tion aer quarantine include medical profession, psychiat-
ric history, longer quarantine duration, infection fears, frus-
tration, boredom, insucient basic supplies (such as water,
food, clothes, accommodation), inadequate information
from public authorities, nancial loss, deterioration of -
nancial status, stigma attached to quarantine triggered by
the community’s concerns (Brooks et al., 2020).
SUICIDE RISK
Researchers have focused on one of the serious risks related to
the consequences of COVID-19 outbreak, which is the risk of
suicide. Klomek (2020) suggests that during a pandemic, men-
tal health professionals should pay special attention to the di-
agnosis of suicidal thoughts and tendencies, especially in the
risk groups, i.e. persons who have been quarantined or treated
for mental disorders. Kawohl and Nordt (2020) made a predic-
tion of an increase in suicides in the context of the COVID-19
pandemic based on the increased unemployment rates esti-
mated by the International Labour Organization. In the neg-
ative scenario, the global unemployment rate would increase
from 4.936% to 5.644%, which would be associated with an in-
crease in suicides by 9,570 every year. In a more optimistic sce-
nario, unemployment rates could reach 5.088%, which would
entail an increase in suicide numbers by 2,135 (Kawohl and
Nordt, 2020).
In the past few months, and even weeks, at least several di-
agnostic scales have been developed specifically for the
COVID-19 pandemic. ese mostly concern the symptoms
of anxiety, such as the above-mentioned CPDI (Qiu et al.,
2020), Fear of COVID-19 Scale (Ahorsu et al., 2020), which
was created for the Iranian population, and the Coronavi-
rus Anxiety Scale developed in the United States of America
(Lee, 2020). A term “coronaphobia” was coined to de-
scribe the fear triggered by the spread of COVID-19 and
it is becoming increasingly common (Asmundson and Tay-
lor, 2020).
Grupa „dotknięta kwarantanną” charakteryzowała się gor-
szym stanem zdrowia i nasiloną obawą przed zarażeniem,
a jednocześnie otrzymała statystycznie więcej wsparcia -
nansowego i psychologicznego ze strony agencji lokalnych
lub rządowych. Autorzy zwrócili uwagę, że duże znaczenie
dla zdrowia psychicznego populacji miały takie czynniki, jak
priorytetyzowanie działań zwiększających bezpieczeństwo
i wiedzę w populacji (77,3% uczestników badania oceniło wy-
soko własną wiedzę na temat COVID-19) oraz bardzo szyb-
kie uruchomienie systemu wsparcia psychologicznego (40,4%
osób otrzymało pomoc psychologiczną), który mógł złago-
dzić negatywne emocje wywołane epidemią (Lei et al., 2020).
Konsekwencje psychiczne kwarantanny opisywano szcze-
gółowo głównie w odniesieniu do epidemii SARS w latach
2002–2003 (Brooks et al., 2020; Cava et al., 2005; Hull, 2005;
Person et al., 2004). Brooks i wsp. (2020) dokonali szerokiego
przeglądu badań nad wpływem kwarantanny na zdrowie psy-
chiczne. Czynniki związane z gorszym zdrowiem psychicz-
nym po kwarantannie to: wykonywanie zawodu medycznego,
wcześniejsze leczenie psychiatryczne, dłuższa i przedłużają-
ca się kwarantanna, strach przed infekcją, frustracja i nuda,
niedostatek podstawowych zasobów (wody, żywności, ubrań,
lokum), niedostatek informacji ze strony służb publicznych,
straty nansowe i pogorszenie statusu nansowego, styg-
matyzacja – motywowana lękiem społeczności – w związku
z kwarantanną (Brooks et al., 2020).
RYZYKO SAMOBÓJSTW
Istotnym zagrożeniem, na którym koncentrują się bada-
cze, jest ryzyko samobójstwa w związku z konsekwencjami
COVID-19. Klomek (2020) sugeruje, że specjaliści zdrowia
psychicznego w okresie pandemii powinni zwracać szcze-
gólną uwagę na diagnozę myśli i tendencji samobójczych,
zwłaszcza w grupach ryzyka – wśród osób poddanych kwa-
rantannie czy leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.
Kawohl i Nordt (2020) dokonali predykcji wzrostu samo-
bójstw w związku z COVID-19, biorąc pod uwagę wzrosty
bezrobocia szacowane przez Międzynarodową Organiza-
cję Pracy (International Labour Organization). W scena-
riuszu niekorzystnym światowy odsetek bezrobocia wzrósł-
by z 4,936% do 5,644%, co mogłoby się wiązać ze wzrostem
samobójstw o około 9570 rocznie. W scenariuszu bardziej
optymistycznym bezrobocie sięgnęłoby 5,088%, co wią-
załoby się ze wzrostem liczby samobójstw o około 2135
(Kawohl i Nordt, 2020).
W ostatnich miesiącach, a nawet tygodniach, powstało co
najmniej kilka specycznych dla pandemii COVID-19 skal
diagnostycznych. Dotyczą one głównie objawów lękowych –
tak jak opisana wcześniej CPDI (Qiu et al., 2020) czy Fear
of COVID-19 Scale (Ahorsu et al., 2020), opracowana dla
populacji irańskiej, i Coronavirus Anxiety Scale, stworzona
w Stanach Zjednoczonych (Lee, 2020). Coraz częściej poja-
wia się pojęcie „koronafobia, oznaczające strach związany
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (Asmundson i Tay-
lor, 2020).
Magdalena Gawrych
182
© PSYCHIATR PSYCHOL KLIN 2020, 20 (3), 174–182DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022
SUMMARY
e reports available concern mostly the Chinese popula-
tion. e results cannot be extrapolated to the European
conditions due to such factors as social and cultural con-
ditions, as well as the scope and manner of sanitary and
epidemiological surveillance. Nevertheless, these reports
should be an incentive to analyse the psychiatric and psy-
chological resources available, and to create prevention
strategies dedicated to various population groups.
Conict of interest
e author does not report any nancial or personal aliations to persons
or organisations organisations that could negatively aect the content of or
claim to have rights to this publication.
References / Piśmiennictwo
Ahorsu DK, Lin CY, Imani V et al.: The Fear of COVID-19 Scale:
development and initial validation. Int J Ment Health Addict 2020:
1–9. DOI: 10.1007/s11469-020-00270-8.
Asmundson GJG, Taylor S: Coronaphobia: fear and the 2019-nCoV
outbreak. J Anxiety Disord 2020; 70: 102196.
Brooks SK, Webster RK, Smith LE et al.: The psychological impact of
quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet
2020; 395: 912–920.
Cao W, Fang Z, Hou G et al.: The psychological impact of the COVID-19
epidemic on college students in China. Psychiatry Res 2020; 287:
112934.
Cava MA, Fay KE, Beanlands HJ et al.: The experience of quarantine
for individuals affected by SARS in Toronto. Public Health Nurs
2005; 22: 398–406.
Huang Y, Zhao N: Chinese mental health burden during the COVID-19
pandemic. Asian J Psychiatr 2020a; 51: 102052.
Huang Y, Zhao N: Generalized anxiety disorder, depressive symptoms
and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-
based cross-sectional survey. Psychiatry Res 2020b; 288: 112954.
Hull HF: SARS control and psychological effects of quarantine, Toron-
to, Canada. Emerg Infect Dis 2005; 11: 354; author reply 354–355.
Jiao WY, Wang LN, Liu J et al.: Behavioral and emotional disorders in
children during the COVID-19 epidemic. J Pediatr 2020; 221:
264–266e1.
Kawohl W, Nordt C: COVID-19, unemployment, and suicide. Lancet
Psychiatry 2020; 7: 389–390.
Klomek AB: Suicide prevention during the COVID-19 outbreak. Lancet
Psychiatry 2020; 7: 390.
Lee SA: Coronavirus Anxiety Scale: a brief mental health screener for
COVID-19 related anxiety. Death Stud 2020; 44: 393–401.
Lei L, Huang X, Zhang S et al.: Comparison of prevalence and associ-
ated factors of anxiety and depression among people affected by
versus people unaffected by quarantine during the COVID-19 epi-
demic in southwestern China. Med Sci Monit 2020; 26: e924609.
PODSUMOWANIE
Dostępne doniesienia dotyczą w głównej mierze popula-
cji chińskiej. Uwarunkowania społeczno-kulturowe czy za-
kres i metody nadzoru sanitarno-epidemiologicznego unie-
możliwiają ekstrapolowanie wyników na grunt europejski.
Niemniej jednak doniesienia te skłaniają do analizy za-
sobów psychiatrycznych i psychologicznych oraz tworze-
nia strategii prewencyjnych skoncentrowanych na różnych
grupach populacyjnych.
Konikt interesów
Autorka nie zgłasza żadnych nansowych ani osobistych powiązań z in-
nymi osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć
na treść publikacji oraz rościć sobie prawo do tej publikacji.
Liang L, Ren H, Cao R et al.: The effect of COVID-19 on youth men-
tal health. Psychiatr Q 2020; 91: 841–852.
Liu N, Zhang F, Wei C et al.: Prevalence and predictors of PTSS dur-
ing COVID-19 outbreak in China hardest-hit areas: gender differ-
ences matter. Psychiatry Res 2020; 287: 112921.
Mazza C, Ricci E, Biondi S et al.: A nationwide survey of psychologi-
cal distress among Italian people during the COVID-19 pandem-
ic: immediate psychological responses and associated factors. Int
J Environ Res Public Health 2020; 17: 3165.
Ozamiz-Etxebarria N, Dosil-Santamaria M, Picaza-Gorrochategui M
et al.: Stress, anxiety, and depression levels in the initial stage of the
COVID-19 outbreak in a population sample in the northern Spain.
Cad Saude Publica 2020; 36: e00054020.
Person B, Sy F, Holton K et al.; National Center for Infectious Diseases/
SARS Community Outreach Team: Fear and stigma: the epidemic
within the SARS outbreak.Emerg Infect Dis 2004; 10: 358–363.
Qiu J, Shen B, Zhao M et al.: A nationwide survey of psychological dis-
tress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implica-
tions and policy recommendations. Gen Psychiatr 2020; 33:
e100213 [Correction: Gen Psychiatr 2020; 33: e100213corr1].
Roy D, Tripathy S, Kar SK et al.: Study of knowledge, attitude, anxiety
& perceived mental healthcare need in Indian population during
COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr 2020; 51: 102083.
Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC et al.: Public responses to the
novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health con-
sequences and target populations. Psychiatry Clin Neurosci 2020;
74: 281–282.
Wang C, Pan R, Wan X et al.: A longitudinal study on the mental
health of general population during the COVID-19 epidemic in
China. Brain Behav Immun 2020a; 87: 40–48.
Wang C, Pan R, Wan X et al.: Immediate psychological responses and
associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus
disease (COVID-19) epidemic among the general population in
China. Int J Environ Res Public Health 2020b; 17: 1729.
... The clinical importance of the above study indicates that the use of regular exercises constitutes a significant prophylaxis for maintaining physical and mental health during the social isolation in connection with the outburst of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic [4]. In turn, Chinese scientists proved that the prevalence of anxiety and depression is almost two-fold greater in people staying in quarantine [11]. The signs above touched predominantly women who had statistically higher scores compared to men. ...
... The signs above touched predominantly women who had statistically higher scores compared to men. The group of people affected by a compulsory social isolation was characterized by a worse general health condition and an increased fear for the infection with the SARS-CoV-2 coronavirus [11]. ...
... In the light of current scientific reports on the positive impact of physical activity on health [6,8,[13][14][15], as well as the negative impact of social isolation during the Covid-19 pandemic on the mental state of different groups of subjects [4,5,11,12], it seems important to include the group of professional athletes in the analysis. Actions taken in many countries to limit the spread of coronavirus included, among others, the suspension of sports facilities [16][17][18]. ...
Article
Full-text available
Due to the rapid rate of spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, a number of restrictions have been introduced into public spaces, including those related to the operation of sports facilities, compounding the difficulty for athletes to conduct appropriate forms of training. The aim of this study was to review current scientific reports assessing the impact of the pandemic on the physical activity, mental state, and quality of life of professional athletes. Popular scientific databases—PubMed, Scopus, and Embase—were systematically searched from the beginning of the pandemic until 12 July 2021. According to the adopted criteria, 14 articles were included in the review. Ten of the qualified studies determined the impact of the pandemic on the physical activity of athletes. The authors of 11 papers assessed the mental state and quality of life of athletes during the pandemic. The studies showed negative effects of the pandemic: a decrease in overall physical fitness and number of days and hours of training, as well as an increase in the occurrence of negative emotions (stress, fatigue, and depression) and a decrease in sleep quality. Changes in physical activity had an impact on overall well-being ratings, which depended on the sex of the subjects. Women were more likely to experience negative emotions compared to men. The mental state of the athletes affected the quality of sleep. This review summarises the negative effects of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic on the physical and mental health of professional athletes.
Article
A randomized-controlled-trial study (N = 219) tested two pre-registered hypotheses that mobile-phone app-based mindfulness training improves wellbeing and increases self-transcendent emotions: gratitude, self-compassion, and awe. Latent change score modeling with a robust maximum likelihood estimator was used to test how those changes are associated in the training versus the waiting-list group. The training increased wellbeing and all self-transcendent emotions regardless of interindividual variance in the changes across time. Changes in all self-transcendent emotions were positively associated with changes in wellbeing. The strength of those associations was comparable in the waiting-list group and the training group. More studies are needed to test whether the effects of mindfulness practice on wellbeing are driven by increases in self-transcendent emotions. The study was conducted over 6 weeks during the COVID19 pandemic. The results indicate that the mindfulness training can be an easily accessible effective intervention supporting eudaimonic wellbeing in face of adversity.
Article
Full-text available
Purpose: This study aims to examine the physical activity and eating habits of elite athletes to identify changes in their weight and participation levels in competitions pre- and post-COVID-19, and to establish a database of the abovementioned factors for the post-COVID-19 period. Methods: This study surveyed 913 elite adult athletes from 22 sports. They were divided into two groups: weight loss athletes' group (WLG) and non-weight loss athletes' group (NWLG). In addition to demographic factors, the questionnaire included questions about physical activity, sleep, and eating habits pre- and post-COVID-19 pandemic. The survey included 46 questions requiring short subjective answers. Statistical significance was set at p<0.05. Results: In the post-COVID-19 pandemic period, physical activity and sitting decreased in athletes of both groups. The difference in the number of meals consumed by both groups varied, and the number of tournaments the athletes participated in decreased for all sports. The success or failure of weight loss is essential for maintaining athletes' performance and health. Conclusion: Coaches play an important role in investigating and managing the weight loss regimen of athletes during crisis situations like a pandemic. Additionally, athletes must find the best way to maintain their competencies to the standards set before COVID-19. Adhering to such a regimen will have the greatest impact on their tournament participation in the post-COVID-19 pandemic period.
Article
Full-text available
The uncontrolled spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) has called for unprecedented measures, to the extent that the Italian government has imposed a quarantine on the entire country. Quarantine has a huge impact and can cause considerable psychological strain. The present study aims to establish the prevalence of psychiatric symptoms and identify risk and protective factors for psychological distress in the general population. An online survey was administered from 18–22 March 2020 to 2766 participants. Multivariate ordinal logistic regression models were constructed to examine the associations between sociodemographic variables; personality traits; depression, anxiety, and stress. Female gender, negative affect, and detachment were associated with higher levels of depression, anxiety, and stress. Having an acquaintance infected was associated with increased levels of both depression and stress, whereas a history of stressful situations and medical problems was associated with higher levels of depression and anxiety. Finally, those with a family member infected and young person who had to work outside their domicile presented higher levels of anxiety and stress, respectively. This epidemiological picture is an important benchmark for identifying persons at greater risk of suffering from psychological distress and the results are useful for tailoring psychological interventions targeting the post-traumatic nature of the distress.
Article
Full-text available
The purposes of this study was to assess the youth mental health after the coronavirus disease 19 (COVID-19) occurred in China two weeks later, and to investigate factors of mental health among youth groups. A cross-sectional study was conducted two weeks after the occurrence of COVID-19 in China. A total of 584 youth enrolled in this study and completed the question about cognitive status of COVID-19, the General Health Questionnaire(GHQ-12), the PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C) and the Negative coping styles scale. Univariate analysis and univariate logistic regression were used to evaluate the effect of COVID-19 on youth mental health. The results of this cross-sectional study suggest that nearly 40.4% the sampled youth were found to be prone to psychological problems and 14.4% the sampled youth with Post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms. Univariate logistic regression revealed that youth mental health was significantly related to being less educated (OR = 8.71, 95%CI:1.97–38.43), being the enterprise employee (OR = 2.36, 95%CI:1.09–5.09), suffering from the PTSD symptom (OR = 1.05, 95%CI:1.03–1.07) and using negative coping styles (OR = 1.03, 95%CI:1.00–1.07). Results of this study suggest that nearly 40.4% of the youth group had a tendency to have psychological problems. Thus, this was a remarkable evidence that infectious diseases, such as COVID-19, may have an immense influence on youth mental health. Therefor, local governments should develop effective psychological interventions for youth groups, moreover, it is important to consider the educational level and occupation of the youth during the interventions.
Article
Full-text available
The SARS-CoV-2 virus reached Spain in March 2020, and a nationwide state of alert was declared on March 14th, leading to the confinement of the entire population. The current study was conducted in the Basque Autonomous Community in northern Spain. The authors analyzed stress, anxiety, and depression with the arrival of the virus and the levels of symptoms according to age, comorbidity, and confinement. Levels of anxiety, stress, and depression were measured in a sample of 976 adults, using the DASS scale (Depression Anxiety, and Stress Scale). Although levels of symptoms were generally low at the start of the alert, younger individuals with chronic diseases reported more symptoms than the rest of the population. The study also detected higher levels of symptoms after the stay-at-home order was issued. Such symptoms are predicted to increase as the confinement continues. The authors propose psychological interventions for prevention and treatment in order to mitigate the pandemic’s psychological impacts.
Article
Mental health concerns of people impacted by the coronavirus pandemic have not been adequately addressed. The objective of this study was to develop and evaluate the properties of the Coronavirus Anxiety Scale (CAS), which is a brief mental health screener to identify probable cases of dysfunctional anxiety associated with the COVID-19 crisis. This 5-item scale, which was based on 775 adults with anxiety over the coronavirus, demonstrated solid reliability and validity. Elevated CAS scores were found to be associated with coronavirus diagnosis, impairment, alcohol/drug coping, negative religious coping, extreme hopelessness, suicidal ideation, as well as attitudes toward President Trump and Chinese products. The CAS discriminates well between persons with and without dysfunctional anxiety using an optimized cut score of ≥ 9 (90% sensitivity and 85% specificity). These results support the CAS as an efficient and valid tool for clinical research and practice.
Article
In addition to being a public physical health emergency, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) affected global mental health, as evidenced by panic-buying worldwide as cases soared. Little is known about changes in levels of psychological impact, stress, anxiety and depression during this pandemic. This longitudinal study surveyed the general population twice - during the initial outbreak, and the epidemic's peak four weeks later, surveying demographics, symptoms, knowledge, concerns, and precautionary measures against COVID-19. There were 1738 respondents from 190 Chinese cities (1210 first-survey respondents, 861 second-survey respondents; 333 respondents participated in both). Psychological impact and mental health status were assessed by the Impact of Event Scale-Revised (IES-R) and the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), respectively. IES-R measures PTSD symptoms in survivorship after an event. DASS -21 is based on tripartite model of psychopathology that comprise a general distress construct with distinct characteristics. This study found that there was a statistically significant longitudinal reduction in mean IES-R scores (from 32.98 to 30.76, p<0.01) after 4 weeks. Nevertheless, the mean IES-R score of the first- and second-survey respondents were above the cut-off scores (>24) for PTSD symptoms, suggesting that the reduction in scores was not clinically significant. During the initial evaluation, moderate-to-severe stress, anxiety and depression were noted in 8.1%, 28.8% and 16.5%, respectively and there were no significant longitudinal changes in stress, anxiety and depression levels (p>0.05). Protective factors included high level of confidence in doctors, perceived survival likelihood and low risk of contracting COVID-19, satisfaction with health information, personal precautionary measures. As countries around the world brace for an escalation in cases, Governments should focus on effective methods of disseminating unbiased COVID-19 knowledge, teaching correct containment methods, ensuring availability of essential services/commodities, and providing sufficient financial support.
Article
China has been severely affected by Coronavirus Disease 2019(COVID-19) since December, 2019. We aimed to assess the mental health burden of Chinese public during the outbreak, and to explore the potential influence factors. Using a web-based cross-sectional survey, we collected data from 7,236 self-selected volunteers assessed with demographic information, COVID-19 related knowledge, generalized anxiety disorder (GAD), depressive symptoms, and sleep quality. The overall prevalence of GAD, depressive symptoms, and sleep quality of the public were 35.1%, 20.1%, and 18.2%, respectively. Young people reported a significantly higher prevalence of GAD and depressive symptoms than older people. Compared with other occupational group, healthcare workers were more likely to have poor sleep quality. Multivariate logistic regression showed that age (< 35 years) and time spent focusing on the COVID-19 (≥ 3 hours per day) were associated with GAD, and healthcare workers were at high risk for poor sleep quality. Our study identified a major mental health burden of the public during the COVID-19 outbreak. Young people, people spending too much time thinking about the outbreak, and healthcare workers were at high risk of mental illness. Continuous surveillance of the psychological consequences for outbreaks should become routine as part of preparedness efforts worldwide.
Article
Novel Corona Virus Disease (COVID-19) originating from China has rapidly crossed borders, infecting people throughout the whole world. This phenomenon has led to a massive public reaction; the media has been reporting continuously across borders to keep all informed about the pandemic situation. All these things are creating a lot of concern for people leading to heightened levels of anxiety. Pandemics can lead to heightened levels of stress; Anxiety is a common response to any stressful situation. This study attempted to assess the knowledge, attitude, anxiety experience, and perceived mental healthcare need among adult Indian population during the COVID-19 pandemic. An online survey was conducted using a semi-structured questionnaire using a non-probability snowball sampling technique. A total of 662 responses were received. The responders had a moderate level of knowledge about the COVID-19 infection and adequate knowledge about its preventive aspects. The attitude towards COVID-19 showed peoples' willingness to follow government guidelines on quarantine and social distancing. The anxiety levels identified in the study were high. More than 80 % of the people were preoccupied with the thoughts of COVID-19 and 72 % reported the need to use gloves, and sanitizers. In this study, sleep difficulties, paranoia about acquiring COVID-19 infection and distress related social media were reported in 12.5 %, 37.8 %, and 36.4 % participants respectively. The perceived mental healthcare need was seen in more than 80 % of participants. There is a need to intensify the awareness and address the mental health issues of people during this COVID-19 pandemic.