Article

The New Rules for Reporting by Sharing and Gig Economy Platforms under the OECD and EU Initiatives

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

During 2020, the OECD and the EU Commission have separately unveiled two proposals both laying down new rules for reporting of tax information by sharing and gig economy platforms. Although the template used for tax reporting by sharing and gig economy platforms is nearly the same, some differences can be noted by a close reading and comparison of the text under the two initiatives. In this article, the author analyses the new rules for reporting by sharing and gig economy platforms that the OECD and the EU have separately released in the first half of 2020, retraces the common rationale behind the proposed introduction of the new rules, and explains similarities and differences existing between the two initiatives. Tax information reporting, Digital platform, Sharing economy, Gig economy, OECD, European Commission

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Po zrušení registrácie zahraničného prevádzkovateľa platformy členské štáty zabezpečia, aby takýto zahraničný prevádzkovateľ platformy bol pri opätovnej registrácii v Únii povinný poskytnúť dotknutému členskému štátu primerané záruky, ako sú čestné vyhlásenia alebo zloženie zábezpeky. 9 Smernica DAC7 obsahuje nový Článok 8ac, ktorý stanovuje základný rámec rozsahu a podmienok povinnej automatickej výmeny informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem (podrobné pravidlá sú stanovené v prílohe V smernice). V prvom kroku ukladajú nové pravidlá oznamujúcim prevádzkovateľom platforiem povinnosť získavať a overovať informácie v súlade s postupmi hĺbkového preverovania. ...
Conference Paper
Príspevok sa zaoberá administratívnou spoluprácou členských štátov EÚ v daňovej oblasti so zameraním na automatickú výmenu informácií o ekonomických činnostiach vykonávaných prostredníctvom digitálnych platforiem. Rozšírenie pôsobnosti smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní na prevádzkovateľov digitálnych platforiem predstavuje na poli zdaňovania digitalizovaného hospodárstva posun vpred. Európska únia dlhodobo vyvíja snahu o prijatie pravidiel zdaňovania digitalizovaných ekonomických činností a rozšírenie pôsobnosti smernice na operátorov digitálnych platforiem je jedným z prvých prijatých legislatívnych aktov Únie v tejto oblasti. Príspevok zahŕňa návrhy de lege ferenda smerujúce k dosiahnutiu tých cieľov smernice, ktoré sú zamerané na transparentnosť digitalizovaného hospodárstva a jeho zdaňovanie.
Conference Paper
Tento príspevok pozostáva z dvoch častí. V prvej časti autori venujú pozornosť stavu verejných financií po pandémii Corona-19 na Slovensku. Stav verejných financií analyzujú autori v kontexte vládnych iniciatív pre zavedenie nových politík znamenajúcich výdavky pre štátny rozpočet. Autori hodnotia tieto iniciatívy kriticky. V druhej časti príspevku navrhujú autori zavedenie dane z AI a robotov (označovanej v príspevku aj „AI/R daň“). V ďalšom texte príspevok poukazuje na jeden z hlavných problémov prijatia takýchto nových daňových inštrumentov zameraných na zdanenie AI a robotov a to na problém legálneho takéhoto predmetu zdanenia.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.