Conference PaperPDF Available

EGYETEMI OKTATÓK TAPASZTALATAI A COVID 19 OKOZTA VESZÉLYHELYZET TÁVOKTATÁSI FÉLÉVÉBEN

Authors:
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
103
https://doi.org/10.36007/3730.2020.103
EGYETEMI OKTATÓK TAPASZTALATAI A COVID 19
OKOZTA VESZÉLYHELYZET TÁVOKTATÁSI FÉLÉVÉBEN
KÖVECSESNÉ GŐSI Viktória LAMPERT Bálint
PONGRÁCZ Attila LŐRINCZ Ildikó
1
ABSTRACT
A 2019/2020. academic year II. semester brought a special situation and a variety of solutions in
education in any part of the world. The emerging epidemic situation, learning and teaching from
home due to the health emergency, and the process of education also diverted the process. The
transition to online, distance learning has also presented new challenges for educators, parents,
teachers, university educators and students, but also a new path of development. In the course of
our research, we examined the experiences and difficulties gained during the semester among the
faculty members of the Széchenyi István University, Apáczai Csere János Faculty, using an online
questionnaire and a focus group discussion with students, lecturers and university leaders.
According to the preliminary results, the semester in the form of distance learning, despite the
difficulties, had many positive results, which resulted in the development of teachers' creativity,
pedagogical competencies and methodological culture in the use of various tools and programs.
KEYWORDS
Covid 19, distance learning, online education, mobile applications, Moodle, MaxWhere 3D VR
BEVEZETŐ
Az utóbbi évtizedekben a magyar oktatásba eltérő intenzitással szivárogtak be az
Infokommunikációs Technológiák, a különböző mobilapplikációk, tanulást segítő digitális
eszközök és programok a mindennapokba. Az elmúlt félév ezt a folyamatot véleményünk szerint
rendkívüli mértékben felgyorsította.
A Covid 19 okozta pandémiás helyzet, az otthonról történő oktatás szükségszerűségből új
dimenziókat nyitott a távoktatás és az online oktatás módszertanában. Természetesen ebben a
folyamatban nem szabad elfeledkeznünk azokról a 21. századi képességekről (együttműködés,
tudásépítés, IKT használat, valós problémák megoldása és innováció, önszabályozó tanulás) sem,
melyek fejlesztése az oktatás kiemelt feladata. [1,2,4,5]
Ebben a folyamatban lényeges a legújabb technológiai megoldások alkalmazása, a hozzájuk
kapcsolódó módszertani eljárások megismerése, beépítése a pedagógiai gyakorlatba. [3,16,17]
A „Covid 19” szemeszter távoktatása egyetemünkön a Moodle rendszeren keresztül valósult meg,
mely rendszer több évtizede a távoktatásban megvalósult képzések platformja és személyes
jelenléttel megvalósuló képzésekben is számos kurzusnak felületete blended learning formában.
1
Kövecsesné Gősi Viktória PhD, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Liszt Ferenc u. 42.
gosi.viktoria@sze.hu
Lampert Bálint, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Liszt Ferenc u. 42., lampert.balint@sze.hu
Pongrácz Attila PhD, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Liszt Ferenc u. 42.
pongracz.attila@sze.hu
Lőrincz Ildikó PhD, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Liszt Ferenc u. 42.
lorincz.ildiko@sze.hu
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
104
Az online felületek használata tehát komoly előzményekkel rendelkezett az egyetemen, amelyre
építve 2020 márciusában kidolgozta azokat az irányelveket, amelyek az oktatók és diákok számára
az otthonról történő tanulást, tanítást segítette.
Ebben a keretben változatos taneszközökkel mindenki a saját képzés- és tudományterületéhez
kapcsolódó megoldásokat választhatott. Egyetemünkön a SZE VR Központ kutatócsoportjának
munkája nyomán egy tananyagfejlesztési projekt is megvalósult az elmúlt félévekben, mely során
oktatóink jelentős mennyiségű tananyagot készítettek 3D VR térben. Véleményünk szerint ez a
folyamat is nagyban hozzájárult a veszélyhelyzetből adódó távoktatási formában megvalósuló
félév hatékony kivitelezéséhez.
A Maxwhere 3D virtuális terek hatékonyságát több kutatás is igazolta az elmúlt időszakban. Ezen
eredmények alapján a témát kutató szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a MaxWhere,
oktatási platformként számos lehetőséget kínált a felhasználók számára, olyan feladatok
elvégzésére, amelyek egyébként rendkívül bonyolult digitális munkafolyamatokat igényelnek a
hagyományosabb 2D-s környezetben. [8,10,11,12,13] Az eredmények között szerepel továbbá az
is a tesztek alapján, hogy a felhasználók legalább 50% -kal gyorsabban tudták elvégezni a szükséges
munkafolyamatot a MaxWhere 3D környezetben, mint minden más egyéb tartalommegosztás
esetben. [8,10,11,12,13]
A kísérletek azt is bizonyították, hogy a 3D-s környezetek a digitális munkafolyamatok megosztását
és értelmezését illetően sokkal magasabb szintű megértést képesek nyújtani a felhasználóknak.
[6,7,8,9,10,11,12,13,14]
A virtuális terek támogathatják, kiegészítheti a kooperatív, együttműködésen alapuló tanulási
folyamatokat, továbbá, pedagógiai, és más területeken megvalósuló projektmunkához adhatnak
kiváló háttértámogatást. [15,18,19]
A kutatás módszertani alapjai
A kutatás során a karunkon oktató kollégák számára küldtük ki online rdőívünket. A nyílt és
zárt végű kérdések oktatói kompetenciáik fejlődésének egyéni megítélésére, a voktatással
megvalósuló félév tapasztalataira kérdeztek rá: eszközellátottság, összegző, átfogó benyomások,
nehézségek, a távoktatás során alkalmazott gyakorlat, eszközrendszer, módszerek.
Feltételezéseink a következők voltak:
H1: A távoktatási időszakot többségében pozitívan, fejlődésként élték meg az egyetemi oktatók.
H2: A Covid 19 időszak kihívásai az oktatók előzetes IKT tudását mozgósította és kreatív
megoldásokat, változatos módszereket eredméynezett.
H3: Az oktatók saját megítélésük alapján leginkább digitális kompetenciájuk tekintetében fejlődtek
a távoktatás félévében.
A kérdőívet 49 fő töltötte ki, a közel 70 főállású és 40 óraadó közül. A válaszadó oktatók 69,4 %
vett részt korábban Moodle továbbképzésen.
A kutatás eredményeinek összegzése
A távoktatás eszközhátterével kapcsolatban a kollégák válaszai alapján a kép pozitív: A
megkérdezett kollégák 83,7 %-a úgy ítélte meg, hogy rendelkezett a megfelelő eszközökkel a
távoktatás zavartalan lebonyolításához. A 16,3%, aki nemleges választ adott kiemelte a jó
minőségű laptopok hiányát, továbbá az internet elérhetőség minőségi kérdéseit, is. Az oktató
kollégák 75,5%-a úgy vélte, megfelelő segítséget kapott a tanszékeken kijelölt távoktatási
felelősöktől. 22,4%-a a válaszadóknak úgy érezte nem volt szüksége a segítségre, mert mindent meg
tudott oldani. 2,1 % nem érezte elégségesnek a segítséget.
Kérdőívünk átfogó első részében arra kértük oktató társainkat, hogy jellemezzék saját távoktatási
munkájukat három szóval, illetve jellemezzék a hallgatóik munkáját is három szóval. Az oktatók saját
munkájukra reflektálva a közel 150 fogalomból 23 negatív fogalmat írtak, a többi pozitív vagy
semleges kategóriába tartozott. A negatív tartalmú fogalmak között többször szerepelt a
megnövekedett munkaidő, a személyes kapcsolatok hiánya, a kimerítő, a fáradtságos, a monoton
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
105
jelzők. A többi fogalom pozitív jellegű asszociációkhoz kapcsolódott, melyben a kreativitás, a
fejlődés, az izgalmas, az újszerű, a kihívás fogalmak, valamint a tanulás, innovativitás,
eredményesség, hasznos, eredményes, inspiráló többször is megismétlődtek, de a szorgalom,
türelem, tapasztalatszerzés, rugalmasság, precíz, gördülékeny, sikeres, empátia, hallgatóbarát
kifejezések is szerepeltek a válaszok között.
A hallgatók viselkedését az oktatóknak 3 fogalommal kellett jellemezni, az oktatói nézetek szerint
a hallgatók tevékenységére is inkább pozitívan hatott az online munka. Az összes fogalom közül
22 volt kimondottan negatív jellegű. Itt a kollégák a bizonytalanságot, az önálló tanulásra való
képtelenséget, a megnövekedett terheket, az elveszettséget, a nehézkes, lassabb reagálást emelték ki
a válaszokban, továbbá a zavarodottságot, a végleteket a hallgatók motiváltságában, aktivitásában.
A pozitív fogalmak között leggyakrabban az együttműködést, aktivitást, kreativitást, felelősséget,
az érdeklődést emelték ki, továbbá több említést is kapott a szorgalom, az alkalmazkodás, a kitartás,
lelkiismeretesség, rugalmasság, a hallgatók igyekvése.
A válaszok összegzéséből kiderül, hogy alapvetően az oktatók megítélése saját és hallgatóik
hozzáállásával, munkájával kapcsolatban jobbára pozitív.
Kérdőívünkben arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi okozta a legnagyobb nehézséget a távoktatásban? A
nyílt kérdésre adott válaszok között problémaként a legnagyobb arányban a személyes kapcsolatok
hiánya jelent meg, ami a pedagógia, az oktatás- nevelés alapja, továbbá a megnövekedett
munkaterhelés, és a rövid idő alatt szükségszerű gyors és rugalmas átállás egy más rendszerre.
Többen kiemelték az internetes adatátvitel minőségének nem megfelelő voltát, a saját technikai
háttér és a hallgatói eszközrendszer hiányosságát, problémáit. Több válaszban szerepelt az is, hogy
nehézséget jelentett a terhelés optimális megtervezése, a hallgatók számára elkészített feladatok
szintjének minőségi és mennyiségi optimalizálása. Azt is nehézségként fogalmazták meg egyesek,
hogy a távoktatás során a feladatok leírása, magyarázata sokkal körültekintőbb átgondolást igényel,
egyértelműbb útmutatásokat, segítségadást.
Több kolléga pszichés szempontokat is megemlített válaszaiban. A vírushelyzet okozta
bizonytalanság, az időbeosztás nehézségei, azaz az otthonról végzett oktatás és a családi élet, saját
gyermek tanulásának összehangolása. Továbbá esetenként nehézségként fogalmazódott meg a
hallgató és oktató hiányos IKT ismerete, vagy a Moodle platform működésének felületes ismerete.
Bár az elmúlt években több Moodle képzésein a váalszadók 2/3-a részt vett, a válaszadók legalább
1/3 csak először találkozott a rendszerrel ebben a félévben.
A rdőívekben a kollégák távoktatási gyakorlatára, az általuk alkalmazott módszer- és
eszközrendszerre is kíváncsiak voltunk.
A Készített-e video felvételeket az előadásairól/gyakorlati "foglalkozásairól", amiket megosztott a
hallgatósággal? kérdésre az oktató kollégák 79,6% válaszolt igennel.
Az előadások ilyen módon történő közlésére a hallgatók részéről is jelentős igény mutatkozott.
Főleg az auditív tanulási stílussal rendelkező hallgatóink smára volt ez a taneszköz hasznos.
Az oktatók 89,8%-a egyéb szakmai anyagokat (hanganyagok, hangfelvételek népdalok,
gyerekdalok gyűjteménye, pédamagyarázatok, cikkgyűjtemények) is készített, amit megosztott a
hallgatókkal.
Az 1. számú ábra szemlélteti az oktatók által leggyakrabban használt kapcsolattartási formákat.
Az e-mailek mellett leginkább a google meetet és a messengert alkalmazták a kapcsolattartásra,
de ezek mellett számos más lehetőség is megjelent a válaszok között.
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
106
1.ábra: Az oktatók által használt kapcsolattartási formák
Az oktatás során, ahogy a 2. számú ábra is mutatja, számos mobilapplikáció is helyet kapott, amit
a hallgatók is nagyon pozitívan értékeltek. Karunkon a pedagógusképzésekben az is nagyon
fontos feladatunk, hogy az általunk alkalmazott dszerekkel és eszközökkel sokszínű példát
mutassunk arra, hogy a leendő pedagógusok hogyan tudják kreatívan, sokféle lehetőséget
felhasználva támogatni a tanítási tanulási folyamatot általános iskolás tanulóknál.
2.ábra: Az oktatók által használt applikációk
Kutatásunk során a Maxwhere 3D VR program alkalmazásának gyakorlatát is próbáltuk
feltérképezni. A megkérdezett oktatók 59,2%-a vett részt korábban a VR terek használatával
kapcsolatos továbbképzésen, 57,1%-uk fejlesztett az elmúlt időszakban tananyagot 3D VR
terekben.
A távoktatás félévében a válaszadók 14,3 % alkalmazta ezt a felületet az oktatásban. Többen
kiemelték, hogy a hallgatók nem rendelkeztek megfelelő hardver háttérrel a program
működtetéséhez, vagy nem ismerték a programot.
Sok esetben a Moodle felületen elhelyezett anyagokat közvetlenül használták, és már nem léptek
tovább a Moodle-lal összekötött 3D programra. Bár karunkon szabadon lasztha tantárgy
keretében ismerhetik meg a hallgatók ezt a programot, akkor vállalkoznának a MaxWhere önálló
használatára, ha kontaktóra keretében is, a Moodle- felülethez hasonlóan több tevékenységet
végeznének 3D-ben is.
A Mit tanult, mivel gazdagodott a távoktatás során? kérdésre adott válaszokat több csoportba sorolhatjuk.
Egy részük személyes tulajdonságokra irányult, mint pl. empátia, kreativitás, rugalmasság, türelem,
bizalom, emberismeret, önreflexivitás. A válaszok másik nagy csoportja a Moodle rendszer
alaposabb megismerésére vonatkozott, illetve a különböző applikációk megtanulására, beépítésére
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
107
a távoktatás gyakorlatába, továbbá új módszerek, eljárások alkalmazására, változatos
kommunikációs felületek megismerésére, kipróbálására. Több válaszban körvonalazódott a
személyes jelenlét fontosságának megerősödése: “Azt tanultam meg, hogy a közvetlen emberi interakció a
tanítási-tanulási folyamat olyan szerves része, amelyet mindenki igényel, és amely nélkül sokkal kevésbé eredményes
és élvezetes a folyamat.”
“Egyértelművé vált, hogy a személyes jelenlét motiváló ereje semmivel sem pótolható.”
Több válaszban került elő, az oktatók közötti együttműködés kiemelése is. “Megtanultam, hogy az
oktatásban részt vevőkkel számíthatunk egymásra.”
A Milyen eljárást, módszert, alkalmazást vinne vissza osztálytermi, hagyományos oktatási formába az online
munka során alkalmazott eljárások közül? kérdésre adott válaszokat is több csoportba sorolhatjuk. A
válaszok legnagyobb része különböző, a félév során megismert applikációk felsorolásához
kapcsolódott. A válaszok egy következő csoportja az online gyakorlatok beemelésével gazdagítaná
a levelező tagozaton folyó oktatás eszköztárát (pl. “A hangmagyarázattal ellátott ppt-k, az előadások élő
elérhetősége azoknak a hallgatóknak, akik valamiért nem tudnak személyesen részt venni az órákon.”)
Akik először találkoztak munkája során a Moodle rendszerrel többen kiemelték, hogy a következő
félévek kurzusainak anyagait is feltöltik a rendszerbe.
Végül, kutatásunkban azt is vizsgáltuk, hogy saját fejlődésüket hogyan élték meg a kollégák,
véleményük szerint mely kompetencia területek fejlődését támogatta meg leginkább a távoktatás
féléve.
3.ábra: Hogyan ítéli meg, milyen mértékben fejlődött az alábbi területeken? kérdésre adott válaszok összegzése
A 3. számú ábra összegzi az egyetemi oktatók válaszait a hat kiemelt terület vonatkozásában. A
válaszokból látható, a kollégák úgy ítélték meg, hogy teljes mértékben leginkább a
problémamegoldó és a kreatív gondolkodásuk fejlődött a távoktatás félévében. Ezt követte a
hallgatók egyéni tanulási folyamatának támogatása, továbbá a digitális kompetenciáik fejlődése.
A sokat fejlődtem kategóriát leginkább a problémamegoldó gondolkodásnál, a digitalis
kompetenciánál és a kreatív gondolkodásnál választották. Közepes mértékben leginkább a
szakmai, tantárgyi tudás fejlődését emelték ki, továbbá a hallgatók fejlesztő értékelését.
010 20 30 40 50
FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS
SZAKMAI, TANTÁRGYI TUDÁS
KREATÍV GONDOLKODÁS
PROBLÉMAMEGOLDÓ
HALLGATÓK EGYÉNI
DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK
Pedagógusi kompetencia területek fejlődésének
megítélése
teljes mértékben fejlődtem
sokat fejlődtem
közepes mértékben fejlődtem
kicsit fejlődtem
egyáltalán nem fejlődtem
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
108
BEFEJEZÉS
Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az egyetemi oktatók hogyan élték meg a
távoktatásból adódó kihívásokat, milyen gyakorlatokat alkalmaztak munkájuk során, milyen
nehézségekkel küzdöttek, és mit tanultak a félév tapasztalataiból.
A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a távoktatási időszakot, a feltárt nehézségek ellenére
inkább pozitívan, fejlődésként élték meg a tanár kollégák, rugalmasan, kreatívan alkalmazkodva a
járvány okozta helyzethez.
Az is látható a válaszok alapján, hogy a Covid 19 időszakban megvalósuló távoktatási gyakorlat
változatos módszerekkel, kreatív megoldásokkal realizálódott az oktatók rugalmas
alkalmazkodásának köszönhetően.
Az a feltételezésünk, miszerint az oktatók saját megítélésük alapján leginkább digitális
kompetenciájuk tekintetében fejlődtek a távoktatás félévében nem igazolódott be, hiszen az általuk
megítélt legjelentősebben fejlődő területek a problémamegoldó és kreatív gondolkodás volt,
továbbá a hallgatók egyéni tanulási útjának támogatása, és csak ezt követte a digitális kompetencia
fejlődése.
Az is bíztató, hogy számos gyakorlatot kívánnak tovább vinni a következő félévek munkájába
kiegészítve a személyes jelenlétre épülő személyiségfejlesztést, oktatást. A visszajelzések útmutatást
adnak, hogy a következő félévekben az oktatói képzéseknek, eszközfejlesztéseknek milyen irányt
adjunk.
IRODALOMJEGYZÉK
[1] E. GOGH, A. KOVARI, “Experiences of Self-regulated Learning in a Vocational Secondary
School”, Journal of Applied Technical and Educational Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 72-86, 2019.
[2] A. KŐVÁRI, Adult education 4.0 and Industry 4.0 challenges in lifelong learning,”
PEDACTA, vol. 9, no. 1, pp. 9-16, 2019.
[3] T. UJBANYI, G. SZILADI, J. KATONA, A. KOVARI, “Ict Based Interactive and Smart
Technologies in Education - Teaching Difficulties,” Proceedings of the 229th International
Conference on Education and E-learning (ICEEL), 2017, pp. 3944.
[4] PRIEVARA T., The 21 st century teacher, Neteducatio Kft., 2015. Bp.,
[5] Innovation in Education, (Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Szabó Fruzsina) Oriold és Társa,
Budapest, 2019.,
[6] G. BUJDOSÓ, E. JÁSZ, Z.M. CSÁSZÁR, A. FARSANG, J. KAPUSI, E. MOLNÁR, K.
TEPERICS, Virtual Reality in teaching geography Proceedings of ICERI2019 Conference
11th-13th November 2019, Seville, Spain 659-665 https://doi.org/10.21125/iceri.2019.0215
[7] P. BARANYI, A. CSAPO, GY. SALLAI, (EDS.), Cognitive Infocommunications
(CogInfoCom). Springer, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19608-4
[8] B. LAMPERT, A. PONGRACZ, J. SIPOS, A. VEHRER, I. HORVATH, “MaxWhere VR-
learning improves effectiveness over clasiccal tools of e-learning,” Acta Polytechnica
Hungarica, vol. 15, no. 3, pp. 125-147, 2018. https://doi.org/10.12700/aph.15.3.2018.3.8
[9] GY. MOLNAR, “Challenges and Opportunities in Virtual and Electronic Learning
Environments,” IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics,
2013. pp. 397-401. https://doi.org/10.1109/sisy.2013.6662610
[10] I. HORVÁTH, The education of disruptive technologies in the innovative engineering training,
Australian Journal of Intelligent Information Processing System, Vol.14, No.4 pp.31-60.
(2016).
[11] I. HORVÁTH, Digital Life Gap between students and lecturers, 7th IEEE Conference on
Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016), 16-18 October, 2016, Wroclaw, Poland,
pp. 000353 - 000358, doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804575
12th International Conference of J. Selye University
Pedagogical Sections
109
[12] I. HORVÁTH, Innovative engineering education in the cooperative VR environment, 7th
IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2016), 16-18 October,
Wroclaw, Poland, pp. 000359 - 000364, doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804576
[13] I. HORVÁTH, Experiences and guidelines for developing 3D VR curricula, Advanced
Methods and Applications in Computational Intelligence, Springer book chapter 2020, in print
[14] J. OLLÉ (2012), Virtual environment, virtual education. ELTE, Bp.
107.http://www.eltereader.hu/media/2013/11/Oll%C3%A9_1_kotet_READER.pdf
Downloaded: 15 May 2019
[15] T. BUDAI, AND M. KUCZMANN, “Towards a modern, integrated virtual laboratory
system” Acta Polytechnica Hungarica, vol. 15, no. 3, pp. 191-204, 2018.
https://doi.org/10.12700/aph.15.3.2018.3.11
[16] SZŰCS A., ZARKA D. (2006), A távoktatás módszertanának fejlesztése, Nemzeti
Felnőttképzési intézet, Bp.,
[17] DEMETER R.-KŐVÁRI A. (2020), Digitális szimuláció jelentősége a jövő társadalmát
meghatározó mérnökök kompetenciafejlesztésében In.: Civil Szemle, 2020/2. 89-101.
[18] V. KÖVECSES-GŐSI, The pedagogical Project of Education for Sustainable Development in
3D virtual space,
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications
CogInfoCom 2019 • October 23-25, 2019 • Naples, Italy, konferenciakötet, 978-1-7281-4793-
2/19/$31.00 ©2019 IEEE, 539-544. https://doi.org/10.1109/coginfocom47531.2019.9090000
[19] V. KÖVECSES-GŐSI, “Cooperative Learning in VR Environment” Acta Polytechnica
Hungarica, vol. 15, no. 3, pp. 205-224, 2018. https://doi.org/10.12700/aph.15.3.2018.3.12
... Das seien die Bereiche, in denen sie sich am meisten entwickeln konnten. Die Entwicklung der digitalen Kompetenz steht nur an der dritten Stelle (Kövecsesné Gősi et al., 2020). ...
Article
Full-text available
The outbreak of the covid pandemic resulted in an upsurge of interest in research related to the investigation of its effects on education, including the functioning, conditions and efficiency of online or distance learning. Apart from reviewing the most recent research literature in the field, this study aims to give an account of the experiences gained and solutions applied by the German section of the Department of Foreign Languages and Literature (Faculty of Primary and Pre-School Education, Eötvös Loránd University) during the partial and full closure of universities and schools.
Conference Paper
Full-text available
Teaching needs to find new ways all the time. This research aims to renew both the contents and the methodology of teaching the geography of Hungary in primary and secondary education by developing a package of new tools (tasksheets, online and ICT-based activities, teacher support material and even VR), which focus on a selection of regions, landscapes and settlements. It is based on the activities of a research group of the Hungarian Academy of Sciences established in 2016, involving both secondary school teachers, university lecturers and teacher trainees. The research is concluded within the methodological framework of problem-based (Barrows, Kelson) and project-based learning (Dewey, Kilpatrick), but also relies heavily on digital devices and Internet-based resources. The purpose of the research group is not only to expand teachers’ inventory and skill set but to help modern methods and practices spread across teaching communities while offering students new ways to improve their skills and digital competence within their Geography studies. As part of this research, a sample learning environment has been developed to show secondary schools geography teachers how to use the VR environment for designing problem-based methods. The Lake Balaton area, one of Hungary’s most visited tourist regions, is used to present the sample environment. We use the MaxWhere collaborative service (3D Web + 3D Cloud + 3D Apps) that provides predesigned and predefined working areas in which users (teachers and students) can manage their own projects with personalized and shared contents by using modern Web technologies in a very natural and creative way. In that particular case, students are encouraged to discover this new digital environment and create their own interactive Balaton projects, which require individual research and are all connected the recent geographical issues and problems raised in the teaching material. We believe the introduction of VR to Geography teaching is not only motivating for students and teachers but demonstrates some collaborative techniques that can be applied to knowledge transfer and the development of creative thinking in other subjects as well.
Article
Full-text available
Nowadays it is increasingly visible that a change in the approach is needed in the field of education, thus we should move from “traditional” educational methods towards experience-oriented and cooperative teamwork-based education which considers the characteristics of the digital generation. After the brief demonstration of the methodological characteristics and the principles of digital culture, the present study aims to introduce how a lesson built on the improvement of different intelligence levels through cooperative techniques can be implemented with the help of virtual space, what opportunities are provided by the MaxWhere program for planning and organising teamwork and for supporting learning. Keywords: cooperative learning; VR learning environment; MaxWhere; teaching methodology; digital culture; the improvement of intelligence areas; formative assessment; interactive learning-teaching
Article
Full-text available
The paper investigates how workflows can be communicated and shared through linguistic descriptions, digital content and technological tools. We focus primarily on the content and digital tools of e-learning and VR learning, however the results of the paper can be applied to collaborative workflows in general. The paper compares the effectiveness of three techniques, ranging from well-known to radically new: classical e-mail / attachment based sharing, sharing through web interfaces (through a Moodle frontend), and sharing through a VR interface provided by a recently developed VR engine called MaxWhere. To this end, the paper introduces new methods and a new set of concepts for the purposes of benchmarking digital capabilities and user effectiveness within the domain of workflow sharing. The paper applies these concepts and methods to compare the use of the above listed technologies with the participation of 379 test subjects. Tests shows that the users were able to complete the required workflow at least 50% faster in the MaxWhere 3D environment than in all other competing cases. The paper also proves that 3D environments are capable of providing users with a much higher level of comprehension when it comes to sharing and interpreting digital workflows.
Conference Paper
Full-text available
ICT tools are available in all fields of life, whether they are industrial or scientific. Development of technical tools are getting very fast nowadays, enabling several opportunities in educational technology too, and even the role of the educator is changing. But opposed to the opportunities provided by new technologies and tools, some educators still prefer conventional tools, and they are not open for the new technologies. The goal of the survey introduced in the study, was to reveal the important difficulties related to the use of ICT tools, which need to be fixed in the near future to make benefits provided by modern technologies available in as big extent as possible.
Conference Paper
Full-text available
In the scope of the article, there is the presentation of the cyber-higher educational environment feasible by the technical innovations appearing rapidly and the investigation of the methods which can be applied successfully in the educational scene of the future. My goal was to create an educational scene suiting to the digital life of the CE generation students-called Z generation and alpha generation in the traditional generation theories, but clearly called CE and the CCE generation in the CogInfoCom theory — presently studying in the higher education of engineering and meeting the students requirements set against the learning environment. The educational method presented in the article and the research aiming at defining the strategy suit to the science of CogInfoCom supplementing it with an additional pedagogical aspect. The study shows an example for presenting the realization of how we can teach the future technologies to the the future engineers with the help of the present and modern technologies by applying innovative educational methods so that the the human and the ICT merges during work in the coopertative VR scene suiting mostly to the CE genetations digital life while the development of the future technologies is happenning. The cooperative VR learning environment presented in the article ensures an efficient educational scene for the higher education of engineering due to its project-based educational opportunity and at the same time it allows the education of the disruptive technologies appearing more and more extensively, even immediately after the appearance of the technology.
Conference Paper
Full-text available
The influence of accelerated technical and economic progress in the ICT (Informational and Communicational Technologies) supported world of atypical teaching and learning methods, as well as the learning environments, has been rapidly developing recently. At the same time, students' roles and their characteristic way of life can mainly be followed by different controlling and assessing systems. The author has brought ICT-based methodic opportunities and technical supports that are inherited in electronic learning environment into focus in this study, considering the solutions employed for the conveying, practising and controlling of new information and knowledge. In the era of educational systems, which seem to be reformed on a daily basis, besides educational and teaching functions, one should pay increasing attention to the results of students and graduates. The reason is that this determines the opportunities they will have to continue their studies or their chances of establishing themselves in a job. The results obtained are naturally not only issue in the learning environment or teaching methods, but they can firmly be influenced by numerous different factors like learning habits, ways of learning, and attitudes.
Article
The aim of this paper is to give an overview on virtual and remote laboratory systems and to evaluate current solutions focusing on feasibility and applicability in higher education. Based on the conclusions of this evaluation, a new set of requirements are established against a modern virtual laboratory system. Finally, an overview of state of the art infocommunication technologies, including cognitive infocommunication are presented, which can help create high user experience in the new virtual laboratory environment. © 2018, Budapest Tech Polytechnical Institution. All rights reserved.
Conference Paper
The investigation of the digital life of the students — belonging to the Z generation — studying at the higher education of engineering and the lecturers belonging to the older generation, revealing the different habits and the values of life are in the scope of this study. It is clearly visible that nowadays researchers deal more and more with the habits and the digital life of the students belonging to the Z, and following them the α and the CE generations [1]. The previous generations would like to have an insight into the life of the digital natives, to understand what they do and mainly why. In the present study we are trying to find the answer to what differences can be traced between the digital life of the present Z generation students who obviously mean the CogInfoCom [1], [2] society and that of the lecturers teaching them. In the article we present the questionnaire survey carried out among the Computer Science engineers and electric engineers students of the Faculty of Engineering and Information Technology at the University of Pecs and also the results of the detailed interview surveys carried out among the lecturers which help us draw the right conclusions and answer the questions.
Book
This book describes the theoretical foundations of cognitive infocommunications (CogInfoCom), and provides a survey on state-of-the-art solutions and applications within the field. The book covers aspects of cognitive infocommunications in research fields such as affective computing, BCI, future internet, HCI, HRI, sensory substitution, and virtual/augmented interactions, and also introduces newly proposed paradigms and initiatives under the field, including CogInfoCom channels, speechability and socio-cognitive ICT. The book focuses on describing the merging between humans and information and communications technology (ICT) at the level of cognitive capabilities with an approach towards developing future cognitive ICT.