ArticlePDF Available

Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı Ve Geleceğe İlişkin Öneriler

Authors:

Abstract

0282) 250 28 00 Yayın Türü/ Type of Publication BJSS Alan endekslerince taranan ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. BJSS is an international peer-reviewed academic journal published biannually Alan Endeksleri/Indexes ASOS Index, DOAJ, EBSCOhost, Araştırmax ve Academia Edu tarafından taranmaktadır. Yayınlanan tüm eserlerin sorumluluğu yazarlara aittir.
A preview of the PDF is not available
Chapter
Full-text available
Yaklaşık 40 yıldır Türk finans sisteminde kendisine yer bulan ve özellikle son yıllarda kamu kesimi tarafından da ciddi ölçüde desteklenen katılım bankalarının Eylül 2021 dönemi verilerine göre Türk bankacılık sektörü aktiflerinden aldığı pay %7,54 seviyesine ulaşmış olup, sektör 2025 yılında %15 pazar payına ulaşma hedefiyle (TKBB, 2021b) çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefe ulaşabilme sürecinde sektördeki karar alıcılara katkı sunması beklenen çalışmamızın bulguları; kamu tarafından verilen desteklerin de etkisiyle güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan ve ayrıca krizlerden etkilenme dereceleri görece sınırlı olan katılım bankalarının barındırdıkları yüksek büyüme potansiyellerini hayata geçirebilmeleri için; tanınırlık/ bilinirlik, kamuoyu algısı, fiziki şube yatırımları, ürün-hizmet çeşitliliği ve insan kaynakları konularında etkili çalışmalar yapmaları gerektiğine, işaret etmektedir.
Article
Full-text available
z Son yıllarda Türkiye"nin en önemli sorunları arasında cari açık sorunu yer almaktadır. Makroekonomik istikrarın tesis edildiği sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleĢmesi için Türkiye"nin sürdürülebilir bir cari açık düzeyinin yakalanması gerekmektedir. Bu çalıĢmada Türkiye"nin cari açık dinamikleri ve cari açık içinde önemli bir payı olan enerji açığının önemi ve finansmanı kalitesi konu edilmiĢtir. ÇalıĢmada cari açığın kontrolünde enerji açığının kontrolünün önemli olduğu, enerji açığı ile mücadelede takip edilmesi gereken politika setinin Türkiye"nin zayıf ve güçlü yönleri dikkate alınarak oluĢturulması gerekliliğine dikkat çekilmiĢtir. Abstract
Article
Full-text available
Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların birbirleriyle iletişimlerinin hızını çok yüksek seviyelere çıkarmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir ürün, uydu yayınlarına ve internete konu olabildiği anda neredeyse bütün ülkelerden talep görebilmektedir. Bu durum tüm dünyanın tek bir pazar haline gelmesini sağladığı gibi aynı zamanda toplumları yeni bir forma sokmaktadır. Bu form, toplumların artık "tüketim toplumu" olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Günümüz insanının alışkanlıkları bırakın yüz yıl öncesini, on yıl öncesine göre bile önemli ölçüde değişmiştir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, insanları yeni teknolojiye uymaya zorlamakta ancak yeni teknoloji, tüketiciler tarafından satın alındığı andan itibaren eski teknoloji konumuna düşmektedir. Teknolojik ürünler, insan yaşantısının daha kaliteli olması için geliştirilirken, uygulanan küresel pazarlama çabaları neticesinde bu gerçek göz ardı edilir hale gelmiştir. Daha yeni ya da en yeniye sahip olma düşüncesi elektronik çağın nimetlerinin araç değil maalesef amaç haline gelmesine neden olmaktadır. Bunun nedeni "devamlı tüketim" düşüncesinin insanlara bir zorunluluk gibi algılatılmasından ve dayatılmasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte tüketim toplumu, fiziksel ihtiyaçların tatmininden çok psikolojik ve sosyal ihtiyaçların tatmini ile ilgilenmektedir. Tüketim, toplum yapısı insanları salt bu eylemle değerlendirmektedir.
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this study is to investigate the effect of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey. The TANAP is a project which ensures the security of the country’s natural gas supply and encourages a decrease in energy prices. So, this study investigates TANAP’s efforts to decrease gas prices, as well as the effects of gas prices on industrial production. Design/methodology/approach – The data include gas prices and industrial production index series. Gas prices are approached for industrial users (nonresidential) in Turkey and industrial production index series have been discussed for whole industries. The Johansen cointegration method has been used to analyze the data, spanning the period from 2005M01 to 2015M11. Findings – Results indicate that the decrease in the energy prices has a positive effect on the industrial production index, which is accepted as a basic sign of economic growth. Accordingly, it has been proved that gas priced had a significant effect on industrial production in Turkish economy during the respective periods. Research limitations/implications – This study has supported the argument that TANAP helps to decrease gas prices in Turkey. It can be said that a decrease in gas price is expected to have positive effect on industrial production in the long-term. Originality/value – The present study shows that projects such as TANAP can help gas importing countries like Turkey to decrease gas prices and increase industrial production. In this context, this study supports projects that decreasing gas prices for energy importing countries in the long term. Keywords Energy sector, Econometric, Time series analysis, ADF unit root test, Gas prices, Gregory Hansen co-integration test, Industrial production, Johansen cointegration method, TANAP, Zivot Andrews tests Paper type Research paper
Article
Full-text available
One of the most debated topics in Economics literature is the relation between budget deficit and current account deficit. The data obtained from the presence of this kind of relation is leading for policy makers in terms of determining the quality of the policy to be preferred and the economic policy to be pursued. In this study, the relation between budget deficit and current account deficit in Turkey is analyzed for 2001Q2-2012Q2 period. According to the data obtained, budget deficit has negative and statistically meaningful effect on current account balance. On the other hand, budget deficit has negative effect on current account balance in short terms.
Article
Full-text available
Ülke ekonomilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayabilmeleri, öncelikle enerji kaynaklarının doğru tespitine ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ancak enerji rezervlerinin dünya yüzeyinde dengesiz dağılımına ve bunun yanında kısıtlı olmalarına rağmen toplam enerji talebi her geçen gün artmaktadır. Böylece, iç talebi karşılamakta yetersiz olan enerji kaynaklarına sahip ülkelerin enerjiye olan bağımlılıkları da buna paralel arttırmaktadır. Dolayısıyla, ülkelerin artan enerji ihtiyacına karşılık enerji üretimlerini aynı oranda artırılamamaları, enerji açığı gibi önemli bir sorunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda ele alınan çalışma, sürdürülebilir büyümenin önündeki en önemli kısıtlardan biri olarak görülen enerji açığının temel belirleyicilerini hem talep hem de arz yönüyle incelemeyi amaçlamaktadır.
Article
This paper tries to examine the Granger causality between electricity consumption per capita and Gross Domestic Product (GDP) per capita for India using annual data covering the period 1950–51 to 1996–97. Phillips–Perron tests reveal that both the series, after logarithmic transformation, are non-stationary and individually integrated of order one. This study finds the absence of long-run equilibrium relationship among the variables but there exists unidirectional Granger causality running from economic growth to electricity consumption without any feedback effect. So, electricity conservation policies can be initiated without deteriorating economic side effects.
  • U Altunöz
Altunöz, U., Cari Açık Sorununun Temel Nedenleri ve Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 2014 BP, Statistical Review of World Energy June 2016.
The Seek for A New Monetary Polıcy on The Axis Of Neo-Liberal Polıtıcal Thought
  • İ Eroğlu
  • F Yeter
Eroğlu, İ. ve Yeter, F. (2016). The Seek for A New Monetary Polıcy on The Axis Of Neo-Liberal Polıtıcal Thought, International Congress Of Management Economy And Policy, 26-27 November, Istanbul-Turkey.
Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
  • B A Eşiyok
Eşiyok, B. A., Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(569), 2012
Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu Ve Çözüm Önerileri
  • B A Eşiyok
Eşiyok, B. A. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu Ve Çözüm Önerileri, İktisat ve Toplum,16, 2012
Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, Var Analizi İle Türkiye Üzerine Bir İnceleme
  • M Demir
Demir, M., Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, Var Analizi İle Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 2013