Article

"Zeytin" Vakfi Mütevelliyesi Zeliha Hatun un Edremit ten Dersaadet e Uzanan Hak Arayışı (1853-1859)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Vakıflar mali, iktisadi ve sosyal alanlarda devlet ve toplum açısından önemli görevleri ifa etmektedirler. Dolayısıyla bu kurumların sosyal bilimler açısından birçok bilime yönelik unsurları bulunmaktadır. Bunlar içerisinden biri de vakıfların yönetim ve or-ganizasyon noktasında işletme tarihi açısından taşıdıkları hususiyettir. Yönetim kad-rolarının oluşturulması, bu kadroların tayini ve yetkilerinin neler olduğunun ortaya konulması İşletme tarihi açısından önem arzetmektedir. Bu sebeple çalışmada 1600 yılına ait İstanbul Evkaf Tahrir defterindeki İstanbul suriçi olarak bilinen bölgede-ki 3265 vakfın yönetim kadrosu içerisindeki tevliyet makamına yapılan atamalarda vakfın idaresinin kime bırakıldığı ele alınmıştır. Buna ilaveten tevliyet makamındaki atamalarındaki hususiyetler ve yetkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Abstract Foundations carry out important tasks for state and society in fiscal, economic and social fields. Accordingly, they have many components related to different fields in terms of social sciences. One of these components is the importance of foundations' administration and organisation for history of administration. The organisation and the appointment of the administrative staff and the description of their tasks matter in history of administration. Thus, this study focuses on the 3265 foundations' administrative staff appointments for entailed estate branches in foundation registrations, in the region which is called 'wallet city' in İstanbul foundation registration documents, which belong to 1600. Additionally, entailed estate authority characteristics and tasks were also examined.
Vakıf Kuran Kadınlar, Bildiriler, Haz. Fahameddin Başar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları
 • Ayrıntılı Bilgi Için
 • Bkz
Ayrıntılı bilgi için bkz. Vakıf Kuran Kadınlar, Bildiriler, Haz. Fahameddin Başar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2019.
Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar
 • Hüseyin Çinar
ÇINAR, Hüseyin, "Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar", Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat", Ed. Miyase Koyuncu Kaya, Bedriye Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2018.
İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Sistemi, 2. Baskı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını
 • Araştırma Eserleri
Araştırma Eserleri AKGÜNDÜZ, Ahmet, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Sistemi, 2. Baskı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1996.
Osmanlı Vakıf Sisteminde Bozulma Üzerine Bazı Düşünceler
 • Mustafa Alkan
ALKAN, Mustafa, "Osmanlı Vakıf Sisteminde Bozulma Üzerine Bazı Düşünceler", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 166, Şubat 2007, s. 67-83.
Osmanlı Mahkemelerinde Kadın
 • Sevim Can
CAN, Sevim, "Osmanlı Mahkemelerinde Kadın", Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 197-223.
Osmanlı Mahkemeleri (Tanzimat ve Sonrası), Arı Sanat Yayınları
 • Ekrem Ekinci
 • Buğra
EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Mahkemeleri (Tanzimat ve Sonrası), Arı Sanat Yayınları, İstanbul 2004.
Ondokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Taşrasında Bir Kadının Hukuk Mücadelesi: Midilli Nazırı Kulaksızzade Mustafa Ağa'nın Mirası Davası
 • Faruk Doğan
DOĞAN, Faruk, "Ondokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Taşrasında Bir Kadının Hukuk Mücadelesi: Midilli Nazırı Kulaksızzade Mustafa Ağa'nın Mirası Davası", History Studies İnternational Journal of History, Cilt: 3/2, 2011, s. 163-190.
Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Zeytin ve Zeytinyağı Tüketimi
 • Suraiya Faroqhi
FAROQHI, Suraiya, "Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Zeytin ve Zeytinyağı Tüketimi", Zeytinin Akdeniz'deki Yolculuğu, Konferans Bildirileri, Yay. Haz.: Ayşegül Sabuktay, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir 2018.
Wealth and Power in the Land of Olives: the Economic and Political Activities of Müridoğlu Hacı Mehmed Ağa, Notable of Edremit
 • Suraiya Faroqhi
FAROQHI, Suraiya, "Wealth and Power in the Land of Olives: the Economic and Political Activities of Müridoğlu Hacı Mehmed Ağa, Notable of Edremit [died in or befor 1823]", Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East içinde; Yay. Haz.: Çağlar Keyder, Faruk Tabak, SUNY Pres, Albany 1991, s. 77-97.
1821 Mora İsyanı Sırasında Edremit Körfezi ve Zeytincilik
 • Serdar Genç
GENÇ, Serdar, "1821 Mora İsyanı Sırasında Edremit Körfezi ve Zeytincilik", Tarihin Peşinde, -Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmaları Dergisi-, Yıl: 2017, Sayı: 17, s. 283-305.
 • Tevfik Güran
GÜRAN, Tevfik, "Tanzimat Döneminde Tarım Politikası (1839-1876)", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1929), Ed.: Osman Okyar, Halil İnalcık, Meteksan Limited Şirketi, Ankara 1980, s. 271-277.
 • Senem Karagöz
 • Muğla No'lu Ayıntab Şer'iyye Sicili Defteri Transkripsiyonu
 • Üniversitesi
KARAGÖZ, Senem, 1 No'lu Ayıntab Şer'iyye Sicili Defteri Transkripsiyonu, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2012.
Şer'îyye Sicillerinin Türk Dili ve Kültürü Açısından Kaynak Değeri
 • Senem Karagöz
KARAGÖZ, Senem, "Şer'îyye Sicillerinin Türk Dili ve Kültürü Açısından Kaynak Değeri, Yeni Türkiye Dergisi (Türkçe Özel Sayısı) Kasım-Aralık 2013, Yıl 9, S. 55, Ankara 2013, s. 452-460.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları
 • Vakıf Kuran Kadınlar
 • Haz Fahameddin Bildiriler
 • Başar
Vakıf Kuran Kadınlar, Bildiriler, Haz. Fahameddin Başar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2019.
Boş Vaktiniz Var Mı Veya 16. Yüzyılda Şarap, Eğlence ve Suç
 • Fikret Yilmaz
YILMAZ, Fikret, "Boş Vaktiniz Var Mı Veya 16. Yüzyılda Şarap, Eğlence ve Suç", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 1, Bahar 2005, s. 11-149.