ArticlePDF Available

Электроника в зарубежных вооружениях и военной технике

Authors:
 • Central Scientific Research Insitute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine

Abstract

It is an overview of military electronics trends
Керівник проекту, голова редакційної ради
Чепков І.Б., д.т.н.
Голова редакційної колегії
Дерепа А.В., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Заступник голови редакційної колегії
Васьківський М.І., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Відповідальний секретар редакційної колегії
Глазкова С.В., к.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Редакційна колегія:
Бісик С.П., к.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Блінцов В.С., д.т.н. (НУК)
Борковски Яцек, д.т.н. (ВІТО), Польща
Грінченко В.Т., акад., д.ф.-м.н. (ІГ НАНУ)
Гурнович А.В., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Дідковський В.С., д.т.н. (НТУУ КПІ)
Довгополий А.С., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Животовський Р.М., к.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Зубарєв В.В., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Коростельов О.П., д.т.н. (ДержККБ «Луч»)
Купріненко О.М., д.т.н. (НАСВ)
Кучер Д.Б., д.т.н. (ІВМС НУОМА)
Кучеров Д.П., д.т.н. (НАУ)
Кучинський А.В., к.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Ланецький Б.М., д.т.н. (ХНУПС)
Лапицький С.В., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Лейко О.Г., д.т.н. (НТУУ КПІ)
Луханін М.І., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Мітрахович М.М., д.т.н. (ДП «Івченко-Прогрес»)
Оліярник Б.О., д.т.н. (ДП «ЛОРТА»)
Расстригін О.О., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Сидоренко Ю.М., д.т.н. (НТУУ КПІ)
Слюсар В.І., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Чабаненко П.П., д.в.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Чепков І.Б., д.т.н. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Редакційна рада:
Пєвцов Г.В., д.т.н. (ХНУПС)
Ткачук П.П., д.іст.н. (НАСВ)
Толубко В.Б., д.т.н. (ДУТ)
Харченко О.В., д.т.н. (ДНДІА)
Шевцов М.М., к.т.н. (ОЗСУ)
Розглянуто та схвалено до друку
науково-технічною радою
ЦНДІ ОВТ ЗС України
(протокол №10 від 17.09.2020)
Оригінальний макет виготовлено
Видавничим домом Дмитра Бураго
Адреса редакції:
Україна, 03049, м. Київ,
пр-т Повітрофлотський, 28
Тел.: (044) 271-0966
Факс: (044) 520-12-84
E-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua
Сайт: https://journal.cndiovt.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серія КВ 20209-10009Р від 20.08.2013
Журнал входить до переліку наукових фахових
видань Міністерства освіти і науки України,
категорія Б (наказ №1643 від 28.12.2019)
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ISSN 2414-0651 (ДРУК)
ISSN 2663-5550 (ОНЛАЙН)
3(27)
2020
ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
© ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2020
У НОМЕРІ
ЩОКВАРТАЛЬНИК
ВИДАЄТЬСЯ З СІЧНЯ 2014 РОКУ
DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Головін О. О., Приходнюк В. В., Кадет Н. П. Концептографічний аналіз результатів
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі розвитку
озброєння та військової техніки на основі методу рекурсивної редукції . . . . . . . . . . . 3
Пащетник О. Д., Литвин В. В., Живчук В. Л., Поліщук Л. І. Визначення складу та
структури онтологічної системи підтримки прийняття рішень командирами
з’єднань і частин сухопутних військ збройних сил України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Гупало А. Ю. Становлення державно-приватного партнерства у військово-
технічній сфері в Україні. Аналіз засад нормативно-правового врегулювання . . . . . 20
АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ТА СТРІЛЕЦЬКЕ ОЗБРОЄННЯ
Adamenko B. I., Petushkov V. V., Maistrenko O. A., Lapitsky S. V. Mathematical model of
working processes of hydraulic brake of retrainable parts of artillery gun
(Адаменко Б. І., Петушков В. В., Майстренко О. А., Лапицький С. В. Математическая
модель рабочих процессов гидравлического тормоза откатных частей
артиллерийского орудия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Шкурат О. І., Ханнолайнен В. Т., Коломієць В. М., Кравченко С. М., Канівець В. М.,
Юнда А. М., Костецький В. І. Магнетронна розпилювальна система для нанесення
захисних покриттів на внутрішню поверхню стволів малого калібру . . . . . . . . . . . . 33
ЗЕНІТНІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ
Ланецький Б. М., Коваль І. В., Лук'янчук В. В., Попов В. П. Прогнозування впливу
зміни технічного стану основних зразків зенітного ракетного озброєння на
ефективність їх функціонування при тривалій експлуатації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Бортновський С. А., Звєрєв О. О., Животовський Р. М., Базіло С. М. Розробка
принципів спряження різнотипних систем телекодового зв’язку зенітного
ракетного озброєння з метою побудови сучасних мережецентричних систем
бойового управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА
Зібін С. Д., Попов А. О., Твердохлібов В. В. Параметричний синтез та оцінка
ефективності багатофункціональних засобів (комплексів) радіоелектронної
боротьби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
Derepa А. V., Каnishchev V. V., Leiko О. G., Shishkova K. А., Sviatnenko А. О. Infl uence
of physical characteristics of responsible ridins on electric authorities of hydroacoustic
radiator with internal screens
(Дерепа А. В., Каніщев В. В., Лейко О. Г., Шишкова К. А., Святненко А. О. Про
вплив фізичних характеристик заповнюючих рідин на електричні властивості
гідроакустичних випромінювачів з внутрішніми екранами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Коржик О. В., Чайка О. С., Ніжинська В. В., Богданова Н. В., Позднякова О. М.,
Курдюк С. В. До питання розв’язку задачі випромінення звуку сферою
в обмежених рідинних просторах хвилеводного типу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ВИПРОБУВАННЯ, ПОЛІГОННО-ВИПРОБУВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ
Корнієнко І. В., Корнієнко С. П., Дмитрієв В. А., Павленко А. Г., Камак Д. О.
Формування параметрів вхідного потоку вимог на випробування озброєння
і військової техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ІНФОРМАЦІЯ
Слюсар В. И. Электроника в зарубежных вооружениях и военной технике . . . . . . . . 93
Project Manager, Editorial Director
Chepkov I.B., DEng
Editorial Director
Derepa A.V., DEng (CRI AME AFU)
Deputy of Editorial Director
Vaskivskyy M.I., DEng (CRI AME AFU)
Executive Secretary of Editorial Board
Hlazkova S.V., PhD (CRI AME AFU)
Editorial Board:
Bisyk S.P., PhD (CRI AME AFU)
Blintsov V.S., DEng (NUS)
Borkovsky Yatsek, DEng (WITA), Poland
Hrinchenko V.T., acad., DEng (IG NASU)
Hurnovych A.V., DEng (CRI AME AFU)
Didkovskyy V.S., DEng (NTUU KPI)
Dovhopolyi A.S., DEng (CRI AME AFU)
Zhyvotovskyy R.M., PhD (CRI AME AFU)
Zubariev V.V., DEng (CRI AME AFU)
Korostelyov O.P., DEng ("SKDB"Luch")
Kuprinenko O.M., DEng (Hetman Petro Sahaidachnyi
NAA)
Kucher D.B., DEng (NI NU "OMA")
Kucherov D.P., DEng (NAU)
Kuchyns’kyy A.V., PhD (CRI AME AFU)
Lanetskyi B.M., DEng (KNUAF)
Lapytskyy S.V. DEng (CRI AME AFU)
Leyko O.H., DEng (NTUU KPI)
Lukhanin M.I., DEng (CRI AME AFU)
Mitrakhovych M.M., DEng (SE Ivchenko-Progress)
Oliyarnyk B.O., DEng (SE "LSP"LORTA")
Rasstryhin O.O., DEng (CRI AME AFU)
Sydorenko Yu.M., DEng (NTUU KPI)
Slyusar V.I., DEng (CRI AME AFU)
Chabanenko P.P., DScMil, (CRI AME AFU)
Chepkov I.B., DEng (CRI AME AFU)
Editors:
Pyevtsov H.V., DEng (KNUAF)
Tkachuk P.P., DSc
(Hetman Petro Sahaidachnyi NAA)
Tolubko V.B., DEng (SUT)
Kharchenko O.V., DEng (SRIA)
Shevtsov M.M., PhD (AAFU)
Reviewed and approved for publication
by Science and Engineering Board
(record No.10 of 17.09.2020)
Original dummy copy was made
by Dmitry Burago Publishing House
Editorial address:
Ukraine, 03049, Kyiv
28, Povitro otsky Ave
tel.: (044) 271-0966
fax: (044) 520-12-84
E-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua
Site: https://journal.cndiovt.com.ua
Medium State Registration Certi cate serial No. KB
20209-10009R of 20.08.2013
Journal is in the list of scientifi c professional
publications of the Ministry of Education
and Science of Ukraine Category B
(order No.1643 of 28.12.2019)
MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE
CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF ARMAMENT AND MILITARY
EQUIPMENT OF ARMED FORCES OF UKRAINE
ISSN 2414-0651 (PRINT)
ISSN 2663-5550 (ONLINE)
3(27)
2020
WEAPONS AND
MILITARY EQUIPMENT
SCIENTIFIC JOURNAL
© CSRI AME AF OF UKRAINE, 2020
TABLE OF CONTENTS
QUARTERL
PUBLISHED SINCE JANUARY 2014
DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651
MILITARY TECHNICAL POLICY
Holovin O. O., Prychodniuk V. V., Kadet N. P. Conceptographical analysis of results
of research and research and design works in the fi eld of development of weapons
and military equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pashchetnyk O. D., Lytvyn V. V., Zhyvchuk V. L., Polishchuk L. I. Determination
of the composition and structure of the ontological decision support system
for commanders of formations and units of land force of the armed forces of Ukraine . . . 11
Hupalo A. Yu. Modern model of the of defense ministry interaction with technical
equipment other participants of the armed forces of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ARTILLERY WEAPONS & SMALL ARMS
Adamenko B. I., Petushkov V. V., Maistrenko O. A., Lapitsky S. V. Mathematical
model of working processes of hydraulic brake of retrainable parts of artillery gun . . . . . 27
Shkurat O. I., Khannolainen V. T., Kolomiets V. M., Kravchenko S. M., Kanivets V. M.,
Yunda A. M., Kostetskyi V. I. Magnetron sputtering system for deposit protective
coatings on the inner surface of the small caliber barrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AIR DEFENSE SYSTEMS
Lanetskii B. M., Koval I. V., Lukyanchuk V. V., Popov V. P. Prediction of the
infl uence of change in the technical state of the basic surface-to-air missile systems
on the effi ciency of their functioning during long-term service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bortnovskyi S. A., Zvieriev O. O., Zhyvotovskyi R. M., Bazilo S. M. Development
of principles for pairing between diff erent telecode communication systems
of anti-airсraft missile armament with the purpose of construction of modern
network-centric combat control systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ELECTRONIC WARFARE
Zibin S. D., Popov A. O., Tverdochlibov V. V. Parametric synthesis and effi ciency
estimation of multifunctional electronic warfare systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NAVY ARMAMENT & EQUIPMENT
Derepa А. V., Каnishchev V. V., Leiko О. G., Shishkova K. А., Sviatnenko А. О.
Infl uence of physical characteristics of responsible ridins on electric authorities
of hydroacoustic radiator with internal screens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Korzhyk O. V., Chaika O. S., Nizhynska V. V., Bohdanova N. V., Pozdniakova O. M.,
Kurdiuk S. V. To the question of solving the problem of sound radiation
in a confi ned liquid space of a waveguide type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
TESTING, TEST SITES
Korniienko I. V., Korniienko S. P., Dmytriiev V. A., Pavlenko A. G., Kamak D. O.
Parameters formation of the input fl ow of requirements for testing weapons
and military equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
INPUTS
Slyusar V.I. Military electronics: current trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА • 3(27)/2020 93
Інформація
ISSN 2414-0651 (друк)
Электроника в зарубежных вооружениях
и военной технике
СЛЮСАР В.И.
Особенностью нынешних военных технологий явля-
ется присутствие электронной составляющей не только в
информационных системах, но и во всех других сферах
современных вооружений, включая средства поражения.
По большому счету электроника стала основным их эле-
ментом в самых разных её ипостасях. Свидетельством
тому являются международные выставки вооружений,
например, состоявшаяся 10 13 сентября 2019 г. в Лон-
доне ХХ (юбилейная) Международная выставка-ярмар-
ка вооружений DSEI (Defence Security and Equipment
International Exhibition and Conference), а также выставка,
сопутствовавшая ХХ Международной конференции по
бронетехнике IAV-2020 в том же Лондоне 20 22 января
2020 г. Хотя с момента проведения указанных мероприя-
тий прошёл достаточный срок, в условиях мировой пан-
демии COVID19 они все еще могут служить ориентиром
и стимулом для дальнейших инноваций в развитии элек-
тронной компоненты вооружений и военной техники.
Прежде всего, следует отметить, что основная
роль среди электронной элементной базы сегодня по-
прежнему отводится аналоговым радиочастотным ком-
понентам, цифровым средствам обработки сигналов и
изображений, встраиваемым процессорным модулям и
сетевым средствам. Указанные ниши, наряду с традици-
онными, маститыми игроками, зачастую представлены
набирающим обороты бизнесом, чьи технические ре-
шения вполне могут претендовать на свою долю рынка
и заслуживают внимания. При этом основной тренд со-
стоит в позиционировании конечных продуктов и гото-
вых решений, пригодных для интеграции в те или иные
изделия вооружений и военной техники. Подавляющая
часть номенклатуры первичного уровня электроники
на мировом рынке представлена платами, модулями
и блоками, тогда как дискретные компоненты (мощ-
ные СВЧ-транзисторы, ASIC и т.п.) прилагаются как
Рис. 1. Модули VPX компании Wolf Alvanced Technology
дополнительный фактор, подкрепляющий статусность
разработчика.
Примером такого рода является продукция компании
Wolf Alvanced Technology (https://wolf-at.com), специа-
лизирующейся на видеопроцессорных и компьютерных
модулях стандарта VPX с кондуктивным отводом тепла
в форм-факторах 3U и 6U, а также мезонинных модулях
XMC, MXC, MXM и др. При этом основная номенкла-
тура изделий такого рода, как показала DSEI-2019, бази-
руется на процессорах NVDIA Tesla GPU (рис. 1).
Кстати, стандарт НАТО на шину VME для сухопут-
ных платформ STANAG 4455 “Standardization of a VME
Bus for Use in Tactical Land Vehicles” был отменен в
2019 г.
Продукция компаний Wolf и ELMA подтверждает
господствующие позиции VPX (OpenVPX)-решений в
военных приложениях, оттеснивших MTCA и другие
альтернативы в разряд эксклюзива. Во всяком случае,
именно VPX-модули на DSEI-2019 были единственны-
ми в своём классе, позиционировавшимися их произво-
дителями в расчёте на получение прибыли. Впрочем,
для полноты картины на стендах некоторых компаний
не хватало детальной информации в отношении исполь-
зованных стандартов встраиваемых компьютерных си-
стем. Возможно, это связано с политикой конкретных
фирм, не стремящихся раскрывать детали своего бизне-
са, либо с недостаточной компетентностью присутство-
вавших на стендах представителей. Хотя, скорее всего,
виноваты в этом сами потребители, видимо не задаю-
щие подобных вопросов и довольствующиеся лишь по-
требительскими свойствамичерных боксов”.
Примером такого рода являются компьютер-
ныекирпичи” (“Brick”) корпорации ARGON (www.
argoncorp.com), рекомендуемые для использования в
беспилотных средствах и экипировке солдат (рис. 4).
3(27)/2020 • WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT 94
Inputs ISSN 2663-5550 (online)
Узнать, какой стандарт использован внутри защищён-
ных компьютерных модулей ACB 100/200 по их внеш-
нему виду невозможно, хотя это вряд ли является се-
кретом.
Дальнейшие перспективы в развитии VPX-решений
связаны с внедрением интерфейса PCI Express Gen5 и
его разрабатываемой 6-й версии (Gen6). Однако, как
обычно, рассмотренный сегмент систем является до-
статочно консервативным и не спешит с внедрением
новинок. Согласно прогнозам аналитиков, модули,
поддерживающие PCI Express Gen4, появятся не ранее
2021 г. и лишь через 5 лет – PCI Express Gen5.
Большие ожидания на рынке встраиваемой компью-
терной техники связаны с предстоящим принятием в
2020 г. стандарта SOSA, у которого есть все шансы за-
полнить нишу, пустующую после отмены в 2019 г. ука-
занного выше стандарта НАТО на шину VME для су-
хопутных платформ (STANAG 4455). Такое масштаби-
рование закладывает основы для доминирования VPX-
подходов в военной технике ещё минимум в течение 10
15 лет, тем более, что встраиваемые компьютерные
VPX-модули совместимы с цифровыми архитектурами
транспортных средств GVA (Великобритания), NGVA
(НАТО) [1], VICTORY (США).
Анализ ассорттимента изделий ведущих производи-
телей свидетельствует, что в целом, в классе встраивае-
мых компьютерных систем революционных изменений
не произошло. Конструктивные решения, отработанные
10 и более лет назад, по-прежнему остаются в силе, про-
должая постепенно эволюционировать в направлении
увеличения вычислительных возможностей и произ-
водительности при тех же ограничениях на рассеивае-
мую мощность. Единственно, при этом основную долю
рынка заняли системы с кондуктивным отводом тепла
и внешним воздушным охлаждением всего блока, тогда
как системы с жидкостным охлаждением не получили
распространения.
Вместе с тем, многие компьютерные компании раз-
ворачивают работы по внедрению средств реализации
технологий искусственного интеллекта. К примеру, та
же компания Wolf Alvanced Technology на своем сайте
еще в мае 2019 г. заявила о собственном петафлопном
нейропроцессорном модуле. Отчасти незаполненность
этой ниши обусловлена неготовностью серийного про-
изводства соответствующих изделий и определенным
скепсисом военных заказчиков в отношении эффектив-
ности нынешних реализаций искусственного интеллек-
та. Однако вполне возможно, что ситуация изменится
уже на следующей выставке DSEI, тем более, что инте-
рес военных к возможностям искусственного интеллек-
та стремительно растет [2].
В классе аналоговых решений интересные результа-
ты продемонстрированы компанией Sumitomo Electric
Industries, Ltd, представившей модуль 1-киловаттного
усилителя мощности для сантиметрового диапазона
длин волн (8,5 – 10,1 ГГц) японской компании Direct
RF Co, Ltd (www.directrf.co.jp). Модуль выполнен на ос-
нове пяти GaN-HEMT транзисторов Sumitomo Electric
Industries SGC0910-300A-R и одного SGC8595-100A-R,
а также каскада предварительного усилителя на двух
последовательно включенных транзисторных модулях
SGM6901VU (рис. 5).
В продукции Sumitomo Electric Industries заслужива-
ют внимания также 200-ваттные транзисторы диапазона
15,5 – 16 ГГц SGN15H200IV-S для бортовых спутнико-
вых систем. А вот явным рекордсменом по мощности
Рис. 4. ARGON ACB 100/200 Rugged Computer Brick
gy
у
Рис. 2. Элементы VPX Development System компании ELMA. Рис. 3. ATR-шасси от CM Computer
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА • 3(27)/2020 95
Інформація
ISSN 2414-0651 (друк)
является 600-ваттный транзисторный модуль SGN2729-
600H-R для частот диапазона 2,7 – 2,9 ГГц (https://www.
sedi.co.jp/ le.jsp?/pdf/SGN2729-600H-R_ED2-0.pdf).
Развитие цифровой элементной базы позволило
продвинуться в решении актуальной для военных при-
ложений задачи борьбы с помехами. Так, компания
NOVATEL (novatel.com) представила адаптивную ан-
тенную систему для подавления помех системе спут-
никовой навигации GAJT-710ML (GAJT – аббревиатура
от слов GPS Anti-Jam Technology). Она представляет
собой 7-элементную антенную решётку (рис. 6), позво-
ляющую формировать в цифровом виде до 6 нулей на
постановщики активных помех (Adaptive digital nulling)
с глубиной подавления до 40 дБ в полосе 22 МГц на
частотах несущих L1 (1575,42 MГц) и L2 (1227,6 MГц).
Несколько более широкую полосу подавления по-
мех (до 24 МГц) реализовано в 4-элементной антенной
решетке GAJT-410ML в комплекте с модулем антенной
электроники GAJT-AE-N (рис. 7), формирующем в пре-
деле три нуля в диаграмме направленности.
Аналогичная адаптивная антенная система (Anti
Jamming Controlled Radiation Pattern Antenna, AJ CRPA)
Landshield® в навигационном комплекте компании
Collins Aerospace обеспечивает приём сигналов GPS при
постановке активных помех мощностью 1 кВт с даль-
ности 1 км. Она содержит 4 антенных элемента. Более
продвинутая версия Landshield®Plus имеет 7 цифровых
приёмных каналов.
В дополнение к адаптивным ЦАР Collins Aerospace
продвигает навигационный хаб NavHubBPLUS, распре-
деляющий навигационную информацию и сигналы ча-
совой синхронизации всем бортовым потребителям от
одного комплекта адаптивной антенны. Традиционно на
боевых машинах, как правило, использовалось несколь-
ко средств GPS (до 5 шт.), поэтому установка вместо них
одной адаптивной антенной решётки является довольно
выигрышным шагом. Кроме того, в указанном хабе для
борьбы со спуфингом применено комбинацию сигналов
GPS с навигационной системой Galileo, а также ампли-
тудную селекцию сигналов спуфинга программным пу-
тём. В числе встроенных средств хаб содержит модуль
инерциальной навигации (Inertial Measurement Unit,
IMU) на основе MEMS-гироскопа и модуль рубидиево-
го атомного стандарта частоты (RAFS).
Более точно задача инерциальной навигации, а так-
же стабилизации платформ может решаться на основе
применения кориолисовых вибрационных гироскопов
(coriolis vibratory gyroscope, CVG), разработанных в
ирландской компании InnaLabs. Следует напомнить,
что первым GVC был металлический цилиндрический
виброгироскоп START, описанный в журнале компа-
нии GEC Marconi UK в 1982 г. [5]. На тот момент обе-
спечивалась нестабильность нуля 1 град/с. Лучший из
известных на данный момент вибрационных гироско-
пов полусферический резонаторный вибрационный
гироскоп (HRG) компании Northrop Grumman, име-
ет нестабильность 0,01 град в час. Представленные на
DSEI-2019 и IAV-2020 тактические гироскопы харак-
теризуются применением пьезоэлектрических элемен-
тов, что позволило достичь в GVC добротности 10000,
полосы пропускания 6 кГц, нестабильности 1 град/
час. Существенно, что авторами большинства гиро-
Рис. 5. Киловаттный усилитель мощности для диапазона
8,5 – 10,1 ГГц компании Direct RF Co, Ltd
Рис. 6. 7-элементная ЦАР GAJT-710ML компании NOVATEL
для подавления помех спутниковой навигации
(Anti-Jam Antenna)
Рис. 7. 4-элементная антенная решетка GAJT-410ML
в комплекте с модулем антенной электроники GAJT-AE-N
3(27)/2020 • WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT 96
Inputs ISSN 2663-5550 (online)
скопных патентов в США компании InnaLabs являются
Ю.О. Яценко, В.А. Коваленко, В.В. Чиковани. При ис-
пользовании таких гироскопов для стабилизации пу-
шечного ствола обеспечивается:
общая угловая девиация при повторном выстреле не
более 0,1 мрад;
среднеквадратический выходной шум менее
0,4 мрад в полосе 100 Гц;
кратковременная стабильность от 0,03 до 0,1 град/
час на интервале 150 с;
кратковременная стабильность во всем диапазоне
рабочих температур от 0,3 до 0,7 град/ч/мин;
смещение нуля вследствие вибрационной чувстви-
тельности не более 2,5 град/ч/g при среднеквадрати-
ческой вибрации 12 g в диапазоне частот 2 кГц;
средняя наработка на отказ более 500 тыс. часов.
Примером является 3-степенной гироскоп GI-CVG-
A23XXD с цифровым выходом разрядностью 18 бит,
скоростью выдачи данных 1 Мбод и весом 1,3 кг. Он
используется для стабилизации дистанционно управля-
емых боевых модулей, орудийных башен, спутников и т.
д. Компания способна производить до 12 тыс. тактиче-
ских гироскопов в год.
Планами на 2021 г. предусмотрено выпустить тре-
тье поколение GVC с уменьшенным на 1/3 размерами
за счет использования MEMS и нестабильностью до
10 град/ч. В 2024 г. InnaLabs намерена достичь неста-
бильности 0,01 0,1 град/ч на основе использования
комбинации GVC и лазерного кольцевого гироскопа для
выполнения всего спектра навигационных задач.
Такие показатели позволяют реализовать сетевой
принцип функционирования вооружения (Connected
weapon to conduct collaborative targeting and effector) с
взаимным оповещением на основе технологии допол-
ненной реальности о выбранных для поражения эле-
ментах групповых целей [6].
Наряду с защитой от помех не менее актуальный пул
электронных систем в нынешних вооружениях отно-
сится к средствам радиоэлектронной борьбы. Наиболее
обширно они представлены портативными и малогаба-
ритными средствами подавления каналов управления
БПЛА, наземных и надводных безэкипажных плат-
форм, постановщиками помех взрывателям самодель-
ных взрывных устройств (СВУ), а также средствам
тактической связи. В частности, болгарская компания
Samel 90 (www.samel90.com) предлагает 152-мм сна-
ряд Starshel VRS-546 со встроенным постановщиком
активных помех в диапазонах КВ-УКВ (рис. 8). Извест-
ная своими контрбатарейными радарами американская
компания SRС (srcinc.com) продвигает на рынок воору-
жений постановщики помех СВУ, предназначенные для
установки на борту бронемашин в целях самозащиты в
ходе марша.
Общий вывод от знакомства с указанной электрон-
ной техникой состоит в констатации эволюционного
характера развития систем РЭБ, обусловленного огра-
ничением максимальных мощностей излучения вслед-
ствие использования твердотельной элементной базы и
стремлением к портативности. Однако на данном этапе
такой подход в отношении перечисленных объектов воз-
действия себя вполне оправдывает, особенно, если систе-
ма РЭБ используется для осуществления кибератак.
Понимая растущий уровень угроз в киберсфере, не-
которые фирмы сделали предметом своей деятельности
внедрение киберзащиты в тактическом оборудовании
с целью обеспечения кибербезопасности тактических
сетей и подразделений. Среди соответствующих раз-
работок в этой сфере следует отметить наработки бри-
танских компаний 4Secure и Telesoft Technologies Ltd.
Сдерживающим фактором в их деятельности является
отсутствие стандартизации в отношении процедур экс-
пертизы угрожающих кибернетических инцидентов
и соответствующих мер противодействия. Для повы-
шения эффективности последних ведутся работы по
применению технологий искусственного интеллекта в
отношении обнаружения, идентификации и формирова-
ния оптимального набора ответных мер.
Важным трендом в развитии бронетехники стало
использование панорамных систем обзора. Для их реа-
лизации компания Haivision (haivision.com) разработала
защищенный встраиваемый модуль обработки изобра-
жений от 4-х камер с разрешением Full HD, либо одной
камеры 4K (рис. 9).
Хотя по своим характеристикам это решение про-
игрывает разработке Яндекса VHub, обеспечивающей
подключение до 12 камер Full HD, тем не менее преиму-
ществом модуля от Haivision является его соответствие
требованиям военного исполнения.
Аналогичные технические решения имеет в своем
портфолио и канадская компания Pleora Technologies
(www.pleora.com). Она была создана в 2000 г. как раз с
целью использования Ethernet-технологии для упроще-
ния передачи видео реального времени. Необходимость
совершенствования ситуационного представления эки-
пажей боевых машин на основе применения систем
кругового видеообзора была идентифицирована специ-
алистами компании в 2006 г. На этом пути необходимо
было решить проблему интеграции множества сенсо-
ров разных типов (видеокамер, акустических сенсо-
ров, датчиков CBRN, сенсоров контроля технического
Рис. 8. Снаряд Starshel VRS-546 со встроенным
постановщиком активных помех
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА • 3(27)/2020 97
Інформація
ISSN 2414-0651 (друк)
состояния машины, лазерных дальномеров, РЛ С, дат-
чиков оповещения о лазерном облучении и др.) в одну
систему. Результатом стала отработка сетевой архитек-
туры с множеством видеокамер и дисплеев. В презен-
тации на IAV-2020 был приведен пример аппаратной
реализации размещения на боевой машине комплекта
из 8 видеокамер и их подключения к 4 дисплеям через
медиаконверторы, концентраторы, коммутаторы и дру-
гое оборудование.
Главным направлением дальнейших усилий компа-
нии является уменьшение когнитивной нагрузки и раз-
витие способностей по принятию решений на основе
внедрения технологий искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения с целью оповещения и предупреж-
дения об угрозах, уменьшения времени реакции на их
появление. Специалисты компании исходят из трактов-
ки искусственного интеллекта как концепции того, что
машины могут выполнять автоматизированные задачи
и с помощью доступа к более широкому набору данных
могут научить себя новым процессам и навыкам с по-
мощью машинного обучения. В частности, в интересах
водителя-механика бронетехники искусственный ин-
теллект может выполнять функции:
предупреждения о возможности опрокидывания и
определения безопасного пути;
обнаружения внезапно возникающих угроз, препят-
ствующих движению;
визуального оповещения для маркировки зон, требу-
ющих особого внимания;
анализа гиперспектральных изображений почвы для
идентификации изменений на её поверхности, являю-
щихся признаком искусственной маскировки самодель-
ных взрывных устройств или мин;
идентификации камуфляжа на фоне природного
ландшафта и т. д.
Существенно, что при этом технологию дополнен-
ной реальности следует рассматривать как средство
коммуникации между искусственным интеллектом и
человеком, учитывая, что результаты обработки ин-
формации искуственным интеллектом наиболее удобно
донести оператору посредством визуальных, акустиче-
ских и тактильных символов дополненной реальности.
Сотрудничая с компанией Lemay.ai, лидером в сфе-
ре искусственного интеллекта, Pleora Technologies раз-
работала машинный модуль AI Gateway для обнаруже-
ния, отслеживания и классификации объектов. Одним
из главных его применений является использование
данных датчиков и возможности машинного обучения
для идентификации и классификации танков на поле
боя. Система обнаружения танков от Lemay.ai поможет
также обнаружить ранее неизвестные военные машины,
поддерживая принятие решений на поле боя и умень-
шая когнитивную нагрузку.
Для внедрения возможностей искусственного ин-
теллекта без необходимости в дополнительном обо-
рудовании и нарушения существующих систем Pleora
Technologies применяет плагин-решения как часть ин-
теллектуальной платформы своих видеокоммутаторов
RuggedCONNECT Smart Video Switcher. Именно таким
образом может быть реализована функция идентифи-
кации танков (Tank Detection AI Plug-in) и помощи во-
дителю в выборе безопасного пути (Vehicle / Terrain AI
Safety System Plug-in). Указанный подход является за-
логом обеспечения непрерывной функциональной кон-
вергенции бортовых систем от разрозненной функци-
ональности их составляющих к тесно интегрированным
и высокопроизводительным комплексам. При этом для
реализации сетей сенсоров в рамках архитектур GVA и
NGVA [1] используются протоколы передачи данных
DDS (Data Distribution Service), приспособленные для
функционирования в реальном масштабе времени, а
для трансляции видео сверхвысокой четкости речь идет
о необходимости обновления стандарта передачи видео
на борту боевых машин под скорость 10 Гбит/с вместо
нынешней 1 Гбит/с.
Компания Pleora Technologies в рамках IAV-2020
также представила медиаконвертор-захватчик кадров
для двух каналов аналогового видео с преобразовани-
ем 30 фреймов в секунду в цифровой Ethernet-поток со
скоростью передачи данных 1 Гбит/с (iPORT Analog-Pro
External Frame Grabber);
конвертор цифрового видеосигнала формата Ethernet
в HDMI/DVI интерфейс для выдачи видеопотока на
экран (vDisplay HDI-Pro External Frame Grabber);
смарт-коммутатор видео (RuggedCONNECT Smart
Video Switcher) с возможностью коммутации цифровых
видеосигналов от 8 камер Full HD в бортовую сеть или
на дисплеи, который изготовлен на основе модуля про-
цессорной системы (SoM) NVIDA TX2i и может выпол-
нять указанные выше плагин-решения искусственного
интеллекта;
набор средств разработчика (SDK) eBUS ISR для
создания API под операционные системы Windows или
Linux.
Как и рассмотренные выше компьютерные системы,
все устройства Pleora Technologies выполнены с уче-
том военных требований и совместимы с архитектура-
ми GVA, NGVA [1], VICTORY и стандартами передачи
видео GigE Vision, UK MoD Def Stan 00-82 (Vetronics
Infrastructure for Video over Ethernet, VIVOE), STANAG
4697 (PLEVID: Platform Extended Video Standard).
Рис. 9. Защищенный встраиваемый модуль обработки
изображений компании Haivision
3(27)/2020 • WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT 98
Inputs ISSN 2663-5550 (online)
Помимо защищенных дисплеев в системах кругово-
го обзора видеоинформация может выводиться на на-
шлемные очки членов экипажа в сочетании с данными
дополненной реальности. Типичными категориями та-
ких данных являются [7]: положение дружеских подраз-
делений, передний край и позиции противника (история,
текущие, прогнозируемые), места нахождения само-
дельных взрывных устройств (история, обнаруженные,
но неуничтоженные, вероятные или подозрительные),
дороги, мосты, подземная инфраструктура, локальные
культурные достопримечательности и т. п. Кроме того,
визуализации должны подлежать параметры грунта по
трассе движения, виртуальный коридор, распределе-
ние зон риска и др. В перспективе может применяться
симбиоз дополненной реальности c алгоритмами ис-
кусственного интеллекта для формирования контурных
символов по реальным объектам, в том числе движу-
щимся, в интересах распределения целеуказания.
Интенсивные разработки в этой сфере ведет израиль-
ская компания Elbit Systems. Ее система IRONVISION
постепенно набирает функциональности и становит-
ся все более эргономичной. Однако этого нельзя пока
сказать о шлеме пилота с дисплеем дополненной ре-
альностиСтрайкер-2” компании BAE Systems (Вели-
кобритания). Во время посещения выставки-ярмарки
DSEI-2019 автору удало сь протестировать текущую
версиюСтрайкера”. Наряду с множеством уникальных
решений данный комплекс имеет громоздкое кабельное
подключение шлема к бортовой сети, довольно боль-
шой вес шлема и не комфортен для пользователя из-за
отсутствия достаточной вентиляции.
Применение дополненной реальности набирает обо-
роты и в коллиматорных прицелах. В подобных издели-
ях разработки ASTUTE Electronics использованы двух-
цветные (красно-зеленые) дисплеи компании Microoled,
на которых отображаются символы дополненной ре-
альности. Следует отметить также полноцветный ми-
кродисплей Microoled MDP03 с размером диагонали
0,39 дюйма на 3,3 миллиона пикселей (1024 × 768), каж-
дый из которых имеет размер 7 × 7 микрон.
Символы дополненной реальности могут сочетать-
ся не только с отображением окружающей обстановки,
но и формировать смешанную реальность в виртуаль-
ной синтетической среде. Указанная компания ASTUTE
Electronics продвигает очки виртуальной реальности
Cinemizer OLED, которые имеют поле зрения 28 град
(соответствует 40-дюймовому дисплею (диагональ око-
ло 1 м), расположенному на расстоянии 2 м). Они содер-
жат 2 дисплея с разрешением 870 × 500 пикселей каж-
дый и поддерживают интерфейс HDMI 1.4 p с транс-
ляцией видеоизображения 1980 × 1080 p. Вес очков не
превышает 120 г, из которых на переносицу приходится
примерно 72 г.
Вместе с тем, представители компании ASTUTE
Electronics анонсировали следующую версию таких оч-
ков Cinemizer Сore, которая оснащена новыми диспле-
ями OLED Gen2 с разрешением 1280 × 1024 пикселей
и поддерживает размеры кадра 5:6 и 16: 9. Поле зрения
(FOV) в них возрастёт до 45 град. Подключение этих
очков к видеокамерам позволит накладывать на реаль-
ную картину символы дополненной реальности. Ав-
тором был также протестирован концепт очков допол-
ненной реальности, имеющих встроенный процессор и
возможность автономного использования, без дополни-
тельного кабельного соединения с батареей и источни-
ком сигналов. В них использованы проекционные про-
зрачные дисплеи и управление путем прикосновения и
постукивания по оправе.
В отношении использования технологии виртуаль-
ной реальности следует обратить внимание на наработ-
ки компании Atkins (www.atkinsglobal.com/rapid) для
быстрого проектирования двумерного и 3D-дизайна по-
левой инфраструктуры войск. Такой подход может быть
распространён на разработку безопасной топологии
полевых складов боеприпасов, однако при этом более
эффективной для привязки к конкретной местности яв-
ляется все же технология дополненной реальности.
На DSEI-2019 Atkins использовала в своём про-
граммном обеспечении типичные очки дополненной
реальности, равно как и компания BAE Systems, приме-
нившая их с целью виртуального ознакомления с про-
тотипом истребителя 6-го поколения Tempest для тех,
кто не мог себе позволить стоять в очереди желающих
подняться на борт демонстрационного образца истре-
бителя. Вообще наличие на выставочных стендах очков
дополненной или виртуальной реальности становится
модным трендом, дополняющим возможности пред-
ставления потенциала компаний в ограниченных рам-
ках выставочного пространства. К примеру, компания
MAXOR с помощью очков Microsoft Hololens демон-
стрировала на DSEI возможности своих разведыватель-
ных спутников.
Перечень приложений виртуальной реальности сле-
дует дополнить реконфигурируемыми виртуальными
тренажерами солдат RVT компании AEgis (США). Они
позволяют отрабатывать боевое применение стрел-
кового вооружения, переносных противотанковых и
зенитных средств. Опираясь на подобные решения,
виртуальная реальность внедряется в практику подго-
товки не только отдельных военнослужащих, но и це-
лых подразделений, например, батальйонной группы
(Великобритания) или даже полка (США). Однако до
полного стирания различий физической реальности и
ее виртуальной имитации путь предстоит еще довольно
долгий. Об этом свидетельствует анализ требований к
подобным системам, представленный в [8, 9]. Напри-
мер, для полного удовлетворения требований человече-
ского глаза необходимо разрешение изображения более
720 пикселей на градус (PPD) [8, 9]. В случае неиде-
альной виртуальной среды с относительно низкими
диспропорциями это требование снижается до 60 PPD
[9]. Современные же коммерчески доступные решения
позволяют обеспечить этот показатель на уровне макси-
мум 47 PPD (Hololens 2) [9]. Однако, согласно [9], даже
переход к дисплеям с разрешением 9600×9600 пкс на
каждый глаз позволяет поднять этот показатель лишь до
64 PPD. В этом случае полное видео для сцены 360 град
соответствует разрешению 24К и требует иметь для
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА • 3(27)/2020 99
Інформація
ISSN 2414-0651 (друк)
трансляции поля зрения 150×150 град при коэффициен-
те сжатия изображения 20:1 видеопоток объёмом 66,36
Гбит/с [9]. Обеспечить такой трафик в беспроводном ре-
жиме, возможно, будет под силу лишь системам сотовой
связи 6G.
Что касается роботизированных средств, то в мире
растет интерес к подобным комплексам, в том числе ос-
нащенным разного рода вооружением. Наряду с готовы-
ми изделиями, на указанных выставках демонстрирова-
лись и их комплектующие, например, UAV Navigation
представила на DSEI-2019 блоки автопилотов для
БПЛА, которые также могут быть установлены на борт
UGV или USV. В ходе выставки была проведенажи-
вая демонстрация различных сценариев боевого при-
менения наземных роботизированных платформ, а так-
же безэкипажных надводных судов при решении задачи
патрулирования акватории порта или морской базы.
В сфере техники ПВО важным потребителем элек-
тронных компонент по-прежнему являются многофунк-
циональные радиолокационные станции различного
класса. Примером такого рода может быть РЛС GM200
MM/C от компании Thales, способная обеспечить реше-
ние задач борьбы с БПЛА, уничтожения мин и артилле-
рийских боеприпасов в полете (Counter- Rocket, Artillery,
Mortar (C-RAM) миссия). Отличительной её особенно-
стью является отсутствие операторного отсека.
К решению задач борьбы с БПЛА подключилась и
американская компания SRС (srcinc.com), известная
своими разработками в сфере контрбатарейных РЛС.
В числе ключевых технологий РЛС, существенных для
обнаружения БПЛА, разработчики SRС делают акцент
на передовых антенных архитектурах. Прежде всего,
речь идет о невращающихся антенных системах на ос-
нове панельных ЦАР [3], которые позволяют:
избежать допплеровского смещения частоты, обу-
словленного вращением антенны,
обнаруживать цели с наименьшей скоростью движе-
ния;
получить высокую скорость сканирования про-
странства и чрезвычайно высокий темп обновления со-
провождаемых трасс;
отслеживать высокоманевренные цели;
обеспечить независимую скорость сканирования
для коротких форм сигнала и сигналов со сравнительно
большой продолжительностью во времени;
формировать выделенные лучи и их пучки при не-
прерывном сканировании;
реализовать полусферическое покрытие, без мерт-
вых зон (“конусов тишины”, cone of silence), характер-
ных для традиционных радаров;
совместить обнаружения целей с их классификаци-
ей;
эффективно подавлять помехи, достичь прецизион-
ной радиоэлектронной защиты;
получить максимально возможный динамический
диапазон.
В сфере радиочастотных технологий основное вни-
мание в SRC уделяется:
радиочастотным ASIC, системам на кристалле и ра-
дарам на чипе;
возможности достижения высокой плотности мощ-
ности передатчиков благодаря применению галлий-ни-
тридных транзисторов с алмазной подложкой;
преимуществам широкополосных радиоканалов, ко-
торые обеспечивают большую эффективность действия
в условиях помех и повышенную точность измерения
параметров сигналов;
снижению фазовых шумов для эффективной радио-
электронной защиты, обеспечения обнаружения мало-
размерных целей и уменьшения ложных тревог;
существенному сокращению времени переключе-
ния аналоговых ключей (модуляторов) для достижения
чрезвычайно короткой минимальной дальности дей-
ствия импульсных допплеровских радаров;
применению в одной антенне непрерывного и им-
пульсного излучений для допплеровской селекции целей;
использованию подрешёток и множества распреде-
ленных приемников/экстракторов сигналов для улуч-
шения фазового шума.
Относительно цифровой обработки сигналов следу-
ет констатировать сохранение интереса к:
технологии MIMO (множественный входмноже-
ственный выход);
разработке специальных банков допплеровских
фильтров для улучшения обнаружения целей, движу-
щихся с малой скоростью;
автоматической адаптации формы сигналов (опти-
мизация продолжительности, времени задержки) и лу-
чей сопровождения целей;
обработке сигналов с растяжением (stretch
processing);
фильтрации сигналов, отраженных от ветровых
электрогенераторов и обнаружения сигналов, отражен-
ных от винтов БПЛА, на основе анализа микродоппле-
ровских сигнатур;
поиску улучшенных алгоритмов сопровождения
трасс (использование взаимодействия нескольких мо-
делей движения целей (Interacting Multiple Model),
отслеживание множественных гипотез при сопрово-
ждении (Multiple Hypothesis Tracker), опосредованное
сопровождение элементов групповых целей методом
ближайший в мире сосед” (Global Nearest Neighbor),
отслеживание цели до ее обнаружения; распределённое
сопровождение (Fusion tracker) с помощью сочетания
данных видеокамер, станций радиотехнической развед-
ки, нескольких активных радаров);
расширенной оценке параметров целей после взя-
тия на сопровождение на основе нечеткой логики, ис-
кусственного интеллекта, машинного обучения, нейро-
морфных технологий.
В многофункциональных (MultiMission) РЛС упомя-
нутые задачи борьбы с БПЛА (C-UAV) должны решать-
ся одновременно с другими заданиями:
обзор наземной и надводной поверхностей для про-
тиводействия наземным роботизированным платфор-
мам (Counter-UGV) и надводным безэкипажным аппа-
ратам (Counter-USV);
3(27)/2020 • WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT 100
Inputs ISSN 2663-5550 (online)
локализация огневых средств (Weapon Location) для
решения задач C-RAM;
общий обзор воздушного пространства;
управление огнём (сочетание ведения объёмного по-
иска и сопровождения трасс);
реализация всех указанных функций в движении
(On-The-Move, OTM).
При этом под отсутствием многорежимности (Multi-
Mode) в РЛС экспертами подразумевается коммутация
нескольких режимов во времени, при отсутствии их
одновременной реализации.
Среди внедренных SRC технических решений не-
обходимо упомянуть так называемые 3D-дисплеи, ко-
торые позволяют отображать траектории полета множе-
ства целей в пространстве, в трехмерном виде, на фоне
цифровой 3D-карты местности высокого разрешения.
В завершение обзора следует отметить, что про-
шедшие за время проведения в мире карантинных ме-
роприятий 2020 г. многочисленные тематические он-
лайн-конференции и вебинары свидетельствуют о не-
прекращающемся развитии электронной элементной
базы в интересах совершенстования и разработки но-
вых вооружений. Идентифицированные Организацией
НАТО по вопросам науки и технологий (STO) прорыв-
ные технологии на период до 2040 г. [10] лишний раз
подчеркивают масштабность задач и информационную
насыщенность инновационных решений в развитии
электронной компоненты вооружений и военной тех-
ники. Искусственный интеллект, большие данные, авто-
номность, биосенсорика и квантовые технологиивот
те сферы, в которых будет разворачиваться дальнейший
прогресс в интересах поля боя [10]. Именно электрони-
ка становится его главным игроком.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Слюсар В. И. Концепция мультисетевой
архитектуры транспортных платформ. XV наук.
конф. Харківського нац. ун-ту Повітряних Сил іме-
ні Івана Кожедуба. Харків: ХНУПС. 10 – 11 квітня
2019 р. C. 355. [Електронний ресурс] – Режим до-
ступу: http://slyusar.kiev.ua/HNUPS_2019.pdf.
2. Vadym Slyusar. Arti cial intelligence as the basis of
future control networks. Coordination problems of
military technical and devensive industrial policy in
Ukraine. Weapons and military equipment development
perspectives. VII Intern. Scient. and Pract. Conf.
Abstracts of reports. October 8–10. 2019. K. Pp. 76
77. DOI: 10.13140/RG.2.2.30247.50087.
3. Слюсар В. И. Цифровые антенные решетки. Реше-
ния задач GPS. Электроника: наука, технология,
бизнес. 2009. 1. C. 74 78.
4. Bondarenko, M. V. & Slyusar, V. I. Limiting depth
of jammer’s suppression in a digital antenna array
in conditions of ADC jitter. 5th Intern. Scient. Conf.
on Defensive Technologies. OTEH 2012. 18
19 September. 2012. Belgrade. Serbia. Pp. 495 497.
5. Langdon, R. The vibrating cylinder gyro. The Marconi
Review, 46. 1982. Pp. 231 249.
6. Слюсар В. І. Концепція обєднаного у мережу стрі-
лецького озброєння. Перспективи розвитку озбро-
єння та військової техніки Сухопутних військ: Між-
нар. наук.-техн. конф. Львів: Нац. акад. Cухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 14 –
15 травня 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.32906.41920/1.
7. Слюсар В. И. Технологии дополненной реальнос-
ти для UGV. Спільні дії військових формувань і
правоохоронних органів держави: проблеми та
перспективи: тези Міжнар. наук.-практ. конф. Вій-
ськова академія (м. Одеса). 12 13 вересня 2019 р.
C. 248. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://slyusar.kiev.ua/ODESA_2019_Slyusar.pdf.
8. Cuervo, E. Chintalapudi, K. & Kotaru, M. Creating
the perfect illusion: What will it take to create life-like
virtual reality headsets? Proc. of 19th Int. Work. Mob.
Comput. Syst. Appl., pp. 7–12, February 2018, NY,
USA.
9. Fenghe, Hu, Yansha, Deng, Walid, Saad, Mehdi,
Bennis & A. Hamid Aghvami. Cellular-Connected
Wireless Virtual Reality: Requirements, Challenges
and Solutions. Preprint. January 2020. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/338688467.
10. Reding, D. F. & Eaton, J. Science & Technology Trends
20202040. Exploring the S&T Edge. NATO Science
& Technology Organization. 2020. 153 p.
Дата друкування 04.09.2020. Формат 60 х 84 1 / 8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Обсяг 16,25 ум. др. арк., 10 обл.-вид. арк. Наклад 250 прим. Зам. № 1855-3.
Видавничий дім Дмитра Бураго
Cвідоцтво про внесення до державного реєстру ДК № 2212 від 13.06.2005 р.
04080, Україна, м. Київ-80, а / с 41
Тел. / факс: (044) 227-38-28, 227-38-48; е-mail: info@burago.com.ua, site: www.burago.com.ua
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Preprint
Full-text available
Існуюча автономна зброя з обмеженим радіоз'єднанням та балістичним калькулятором вже зараз може застосовуватися як датчик для забезпечення під час бойового контакту видачі середнього кутового напрямку стрільби з точністю 45 град., визначення відстані до цілі з середньоквадратичною похибкою до 5 м та локалізації власної позиції з похибкою 10 м. У середньостроковій перспективі підключена до мережі короткого радіусу дії стрілецька зброя дозволить активізувати динамічне націлювання на рухомі об'єкти й здійснювати вогневе ураження без візуального контакту. З метою досягнення необхідного ефекту точність визначення пеленгу за допомогою зброї має бути підвищена до 1-2 градусів, а особистого позиціювання-до 1 м. В результаті індивідуальну зброю з помірним ступенем впевненості можна використовувати для позначення цілі (видачі пеленгу на неї та відстані) в мережі малої дальності в межах невеликого підрозділу (вогнева група, секція). Це дозволить забезпечити картографування цілей, застосовувати метод тріангуляції для більш точної локалізації ворожого об'єкту за умови видимості його мінімум 3-4 бійцями у мережі, забезпечити ведення вогню з підствольних гранатометів з закритих позицій кільком стрілкам групи, або, якщо у когось закінчились боєприпаси, видати цілевказування іншим. При такому сценарії замість одного або кількох солдат може використовуватися UGV чи бойова машина. Для вирішення завдання тріангуляції, окрім точного виміру азимуту, має також вимірюватися кут місця лінії візування цілі, що дозволить задіяти поєднане у мережу стрілецьке озброєння для боротьби з БПЛА, ведення бойових дій у гірській місцевості та містах з високими забудовам. Для досягнення зазначеної точності кутової пеленгації на додаток до цифрового компаса на стрілецькій зброї можливо буде задіяти відеозображення з використанням для потреб цілевказування технології доповненої реальності. При переході до групових дій на основі підключеної до мережі зброї виникне потреба у стандартизації адаптивної архітектури відділення. Необхідно буде запровадити новий тип повідомлень, що підтримував би передачу даних тріангуляції, врахувати множинний характер об'єктів ураження при управлінні вогнем, а також задіяти технологію штучного інтелекту для класифікації зображень, їх семантичної сегментації, локалізації і визначення границь мобільних об'єктів. Це створить можливість формування оболонок об'єктів як символів доповненої реальності в інтересах цілевказування шляхом передачі лише контурів цілей, що далі накладатимуться на реальні відеозображення.
Preprint
Full-text available
The implementation of Artificial Intelligence (AI) is an important trend in the development of battlefield and weapons control systems. The main applications of Artificial Intelligence and Machine Learning are to enhance C2, Communications, Sensors, Integration and Interoperability. On the basis of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) with Microsoft Common Objects in Context (MS-COCO) or Limpid Armor Inc. (Ukraine) technologies the Synthesis of Augmented Reality Symbols can be provided. It enables target acquisition, targeting of moving targets (single or swarm), coordination and deconfliction of distributed Join Fires between networked combat vehicles, tanks, ships etc. also inside Manned and Unmanned Teams (MUM-T).
Article
A class of gyro is described in which the rapidly spinning wheel used in conventional gyros is replaced by a vibrating structure. This allows the elimination of motors and precision bearings, and results in a much simpler and cheaper instrument. The particular form of structure described is a vibrating cylinder with integral piezoelectric transducers for vibrational drive and pick-off. This type of construction is very robust and can be made it small sizes suitable for use as a stabilization gyro. Its response is linear and is fairly insensitive to environmental factors like shock and vibration, and its drive power requirement can be made exceptionally low.
Концепция мультисетевой архитектуры транспортных платформ. XV наук. конф. Харківського нац. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Харків: ХНУПС. 10 -11 квітня 2019 р. C. 355
 • В И Слюсар
Слюсар В. И. Концепция мультисетевой архитектуры транспортных платформ. XV наук. конф. Харківського нац. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Харків: ХНУПС. 10 -11 квітня 2019 р. C. 355. [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://slyusar.kiev.ua/HNUPS_2019.pdf.
Цифровые антенные решетки. Решения задач GPS. Электроника: наука, технология, бизнес. 2009. № 1. C. 74 − 78
 • В И Слюсар
Слюсар В. И. Цифровые антенные решетки. Решения задач GPS. Электроника: наука, технология, бизнес. 2009. № 1. C. 74 − 78.
Limiting depth of jammer's suppression in a digital antenna array in conditions of ADC jitter
 • M V Bondarenko
 • V I Slyusar
Bondarenko, M. V. & Slyusar, V. I. Limiting depth of jammer's suppression in a digital antenna array in conditions of ADC jitter. 5th Intern. Scient. Conf. on Defensive Technologies. OTEH 2012. 18 − 19 September. 2012. Belgrade. Serbia. Pp. 495 − 497.
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Міжнар. наук.-техн. конф. Львів: Нац. акад. Cухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
 • В І Слюсар
Слюсар В. І. Концепція об'єднаного у мережу стрілецького озброєння. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Міжнар. наук.-техн. конф. Львів: Нац. акад. Cухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 14 -15 травня 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.32906.41920/1.
Технологии дополненной реальности для UGV
 • В И Слюсар
Слюсар В. И. Технологии дополненной реальности для UGV. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: тези Міжнар. наук.-практ. конф. Військова академія (м. Одеса).
Creating the perfect illusion: What will it take to create life-like virtual reality headsets?
 • E Cuervo
 • K Chintalapudi
 • M Kotaru
Cuervo, E. Chintalapudi, K. & Kotaru, M. Creating the perfect illusion: What will it take to create life-like virtual reality headsets? Proc. of 19th Int. Work. Mob. Comput. Syst. Appl., pp. 7-12, February 2018, NY, USA.
Science & Technology Trends 2020−2040. Exploring the S&T Edge. NATO Science & Technology Organization
 • D F Reding
 • J Eaton
Reding, D. F. & Eaton, J. Science & Technology Trends 2020−2040. Exploring the S&T Edge. NATO Science & Technology Organization. 2020. 153 p.