PreprintPDF Available

Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365

Authors:
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

Ръководството е разработено да подпомогне учителите при провеждане на електронно онлайн обучение чрез платформата Teams и свързаните с нея Office 365 и облачни услуги на Microsoft. Авторите РАЗРЕШАВАТ на всички заинтересовани страни да ползват настоящето ръководство единствено за некомерсиални цели!
проф. д.н. Божидар Божинов
д-р Камелия Божинова
Ръководство
за провеждане на
електронно обучение в среда
Велико Търново
2020
Настоящето ръководство е разработено да подпомогне учителите при
провеждане на електронно онлайн обучение чрез платформата Teams и свърза-
ните с нея Office 365 и облачни услуги на Microsoft. При разработката и изгот-
вянето на указанията са използвани единствено лицензионни копия на демон-
стрираните софтуери, придобити по официалните канали на Microsoft и в рам-
ките на корпоративния договор между МОН и Microsoft Corporation.
Авторите РАЗРЕШАВАТ на всички заинтересовани страни да
ползват настоящето ръководство единствено за некомерсиални цели!
Ще Ви бъдем благодарни, ако ни уведомите, дали настоящето ръковод-
ство е било полезно за Вас, както и с какво още можем да го подобрим!
За авторите:
Проф. д.н. Божидар Божинов е професор по финанси в Стопанска академия, автор на над 130
публикации, член на Elsevier Advisory Panel, член на редица редколегии в престижни списания.
Завършил е магистратури по специалностите „Икономическа информатика“ и „Счетоводство и
контрол“ и е защитил докторска степен по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“.
Големият му докторат е на тема „Финансово управление на информационните технологии във вис-
шето образование“. Той е и един от създателите на системата за електронно дистанционно обучение
Virtual Joint Learning®, отличена със специалната награда на Microsoft Corporation на образовател-
ното Байт Експо 2008.
Д-р Камелия Божинова е учител по математика и информационни технологии в ПГХТ „Асен
Златаров“ гр. Горна Оряховица. Завършила е с отличие специалност „Икономика на търговията“ в
Стопанска академия и е защитила докторат по „Икономика и управление (търговия)“. Завършва
втора магистратура по „Информатика и информационни технологии в образованието“ в Русенски
университет „Ангел Кънчев“ и професионална квалификация „Учител по математика и информа-
тика“ в Бургаски свободен университет.
За контакти:
проф. д.н. Божидар Божинов
Стопанска академия „Д.А. Ценов“, Свищов
b.bojinov@uni-svishtov.bg
д-р Камелия Божинова
учител по математика, информатика и
информационни технологии
ПГХТ „Асен Златаров“, Горна Оряховица
kameliqbojinova@abv.bg
Съдържание
Въведение
4
Раздел 1. Инсталация на Windows 10 Education и първоначална настрой-
ка на служебните учителски акаунти за работа с интегрирани
приложения в Windows 10 и с приложения от Office 365
5
1. Подготовка за инсталация на Windows 10 Education
6
2. Свързване на служебен учителски акаунт към Windows 10
15
3. Инсталиране на Office 365 чрез служебен учителски акаунт
16
4. Свързване на облачно файлово хранилище OneDrive към Windows 10
18
5. Свързване на приложенията на Office 365 към служебен учителски
акаунт
20
6. Инсталация и свързване на Teams към служебен учителски акаунт
22
7. Свързване на Outlook към служебен учителски акаунт
23
8. Свързване на OneNote for Windows 10 към служебен учителски
акаунт
25
9. Свързване на Calendar към служебен учителски акаунт
26
10. Свързване на Microsoft Store към служебен учителски акаунт и
инсталация на дигитална бяла дъска Microsoft Whiteboard
27
11. Прекъсване на връзка между служебен лиценз за Office 365 и
Windows 10
29
12. Получаване на безплатен продуктов ключ за Windows 10 чрез
ученически акаунт
30
Раздел 2. Провеждане на онлайн електронно обучение чрез платформата
Teams
33
1. Първоначална активация на служебен мейл (@edu.mon.bg) в
системата на Office 365
35
2. Влизане в системата Teams
38
3. Създаване на екип в Teams
40
4. Присъединяване на член към екип в Teams
42
5. Управление на екип в Teams
45
6. Екипна комуникация в Teams
46
7. Управление на чат в Teams
48
8. Управление на събрание в Teams
52
9. Планиране на събития в Teams
60
10. Възлагане на домашна работа в Teams
64
11. Проверка на домашни работи в Teams
73
12. Създаване на бележник в Teams
75
13. Работа с файлове в Teams
77
14. Работа с външни образователни ресурси в Teams
80
Въведение
Министерство на образованието и науката съвместно с Майкрософт
България предоставя достъп до най-новите дигитални технологии в български-
те училища чрез Microsoft 365 на база сключен корпоративен договор между
двете институции. В пакета Microsoft 365 са включени облачната услуга Office
365, лицензи за най-новите версии на Windows (лицензи за 2 устройства - само
за ученици) и Office пакет (лицензи за 5 устройства), Minecraft, както и допъл-
нителни инструменти за управление и защита. Всички учители и ученици имат
служебна електронна поща, собствено пространство за организиране (1ТВ),
съхраняване и споделяне на файлове, възможност за онлайн създаване, редак-
тиране и споделяне на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, вариант
за дистанционно обучение и изпитване и лицензирани софтуери.
За да можете да се възползвате до максимална степен от интеграцията
на услугите и продуктите на Microsoft, препоръчваме да имате инсталирана
последната версия на Windows 10, както и да имате личен акаунт е екосисте-
мата на производителя (напр. чрез създаване на безплатен акаунт за електрон-
на поща в домейна outlook.com). Този подход на работа е изключително поле-
зен в случай, че имате повече от едно устройство с Windows (напр. личен на-
столен компютър, личен лаптоп, служебен компютър), тъй като чрез интегра-
цията на Windows с облачните услуги на Microsoft всички Ваши устройства са
напълно синхронизирани и файловете са при Вас винаги когато Ви трябват.
Раздел 1.
Инсталация на Windows 10
Education
и първоначална настройка на
служебните учителски
акаунти
за работа с интегрирани
приложения в Windows 10 и
с приложения от Office 365
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 6
1. Подготовка за инсталация на Windows 10 Education.
В случай, че на Вашият компютър няма инсталирана операционна
система Windows 10, Вие можете да я инсталирате като използвате безплатна-
та дистрибуция на Microsoft, достъпна на сайта:
https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10
За целта, трябва да отидете в секцията Искате да инсталирате
Windows 10 на компютъра си?и да натиснете бутона Изтеглете инстру-
мента сега“, с което стартирате изтеглянето на специализирания софтуерен
инструмент MadiaCreationTool, чрез който се създава инсталационен
дистрибутив за последната версия Windows 10.
След като изтеглите файла е необходимо да стартирате приложението и
да следвате следните стъпки:
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 7
1. Съгласете се с предложеното споразумение на Microsoft.
2. Изберете опцията Create installation media (USB flash drive, DVD,
or ISO file) for another PC
3. Изберете желания от Вас език за инсталация (по подразбиране е
Английски), както и типа архитектура на дистрибуцията (след като изключите
отметката “Use recommended options for this PC”)
ВАЖНО!!! В случай, че Вашият компютър има по-малко от 3GB опера-
тивна памет, изберете 32-bit (x86) за да намалите нато-
варването на компютъра и оптимизирате работата му.
4. Изберете “USB flash drive и подгответе флашка (USB стик) с обем,
не по-малък от 8GB.
ВАЖНО!!! Не забравяйте, че цялата информация на флашката ще бъде
унищожена в процеса на създаване на инсталационна медиа.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 8
5. Изберете флашката, която ще използвате за създаване на инсталацион-
на медиа.
ВАЖНО!!! За да се предпазите от неволно унищожаване на данни на
Вашата флашка:
1. Задължително проверете дали нямате важна информация
записана на нея.
2. Изключете всички останали флашки от компютъра за да
избегнете неволно посочване на друг носител и унищожаване
на записаната върху него информация.
6. След приключване на процеса по създаване на инсталационна медия,
извадете флашката от компютъра.
С това сте готови да пристъпите към инсталацията на Windows 10 на
избран от вас настолен компютър или лаптоп.
За да започнем инсталацията на Windows 10 върху избраното от нас
устройство е необходимо да следваме описаната по-долу последователност:
1. Уверете се, че устройството е включено в захранването.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 9
2. В случай, че компютъра работи, изключете го от копчето му за
захранване.
3. Включете инсталационната флашка в свободен USB порт.
4. Натиснете копчето за включване на захранване на компютъра.
5. Веднага след появата на логото на производителя на компютъра,
натиснете бутона „F12за извеждане на т.нар. boot меню (меню с възможност
за избор от кое устройство да зареди компютъра.
ВАЖНО!!! В случай, че на Вашият компютър boot менюто се активира
по друг начин, моля прочетете в ръководството на произво-
дителя как да го извикате или как да настроите BIOS-а на
компютъра Ви да зарежда от USB устройство.
6. При правилен избор и успешно зареждане на инсталационната медиа,
на екрана Ви ще се появи първоначалния екран за инсталация на Windows 10.
От този екран Вие може да изберете:
- Език за инсталацията (Language to install)
- Формат за време и валута (Time and currency format)
- Език и подреждане на клавиатурата (Keyboard or input method)
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 10
7. След като потвърдите, че желаете да започнете инсталация на
Windows 10, системата ще поиска от Вас да въведете притежавания от Вас
сериен номер на продукта.
В случай, че серийния номер не е до Вас в момента, моля изберете
опцията „I don’t have a product keyза да продължите инсталацията.
ВАЖНО!!! Препоръчваме да използвате единствено лицензирано копие на
Windows 10.
ВАЖНО!!! В случай, че нe помните закупеният от Вас сериен номер на
Windows 10, или все още не сте го закупили, може да продъл-
жите инсталацията, вкл. и да го ползвате в тестови режим
1 (един) месец.
След изтичане на тестовия период, ще забележите воден
знак в долния десен ъгъл на екрана „Windows не е активиран.
Активирайте Windows сега" (“Windows isn’t activated. Activate
Windows now.”).
Освен това, след изтичането на тестовия период няма да
можете да промените тапета на работния плот и при опит
да направите това ще виждате съобщение „Трябва да акти-
вирате Windows, преди да можете да персонализирате ком-
пютъра си“ (“You need to activate Windows before you can
personalize your PC”) в горната част на този прозорец, а
опциите за промяна на тапета ви ще бъдат сиви.
Във всички останали аспекти, инсталирания от Вас Windows
10 ще продължи да работи без ограничения.
8. Изберете версията на Windows 10, която желаете да инсталирате на
компютъра си. (Текущото ръководство е направено по инсталационната
процедура на Windows 10 education).
ВАЖНО!!! Моля изберете версия на Windows 10 за която имате сериен
номер.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 11
ВАЖНО!!! В случай, че желаете да инсталирате Windows 10 в тестови
режи и в последствие да го активирате с закупен от Вас ключ,
можете да инсталирате избрана от Вас версия. След като
активирате Windows 10, той автоматично ще разпознае за
коя версия се отнася закупеният от Вас продуктов ключ и ще
активира свързаните с тази версия функционалности, без да
се налага отново да преинсталирате компютъра си.
ВАЖНО!!! Информация за функционалностите на различните версии на
Windows 10 е налична на адрес: https://www.microsoft.com/en-
us/windowsforbusiness/compare или
https://www.microsoft.com/bg-bg/windows/compare-windows-10-
home-vs-pro.
9. След като потвърдите, че приемате споразумението с Microsoft,
системата ще изиска да изберете един от двата варианта на инсталация:
- Upgrade: Install Windows and keep files, setting, and application
използва се, ако на компютъра има инсталирана по-стара версия на Windows и
желаете да я надградите към Windows 10 и да запазите всички инсталирани
приложения и създадени от Вас файлове.
- Custom: Install Windows only (advanced) използва се при инсталация
на Windows 10 върху устройства които нямат инсталирана операционна сис-
тема, или при замяна на операционна система, различна от Windows (напр.
FreeDOS, Linux, и др.)
ВАЖНО!!! В случай, че не се чувствате достатъчно уверени и подгот-
вени, моля потърсете специалист да Ви съдейства в процеса
на инсталация.
ВАЖНО!!! При инсталация, при която променяте дяловете на дисковите
устройства (изтривате ги и създавате нови) и на компютъра
е имало предварително инсталирана операционна система,
можете да загубите цялата информация, която е записана
върху дисковете, които променяте.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 12
10. В случай, че Вашият компютър е нов или с нов диск и върху него
няма инсталирана операционна система и дисковото пространство е тип
Unallocated Space“, изберете наличния дял върху който да инсталирате
Windows 10, Изберете бутона New и системата сама ще направи необходи-
мите настройки на диска.
В случай, че върху компютъра има инсталирана друга операционна
система, но Вие желаете да изтриете всичко, е необходимо да изберете всички
налични дялове (един по един) и да натиснете бутона „Delete и да потвърдите
изтриването на всеки един от тях. Ако сте се справили успешно, системата
трябва да Ви показва само един дял от тип Unallocated Space“. След това,
следва да го изберете и да натиснете бутона „New“, а системата сама ще
направи необходимите настройки на диска.
ВАЖНО!!! В случай, че не се чувствате достатъчно уверени и подгот-
вени, моля потърсете специалист да Ви съдейства в процеса
на инсталация.
ВАЖНО!!! При инсталация, при която променяте дяловете на дисковите
устройства (изтривате ги и създавате нови) можете да загу-
бите цялата информация, която е записана върху дисковете
преди това , които променяте.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 13
10. След като сте избрали дела върху който да се инсталира 10, системата
започва да копира необходимите за нормалната й работа файлове. След
приключване на копирането, компютъра Ви автоматични се рестартира.
11. След рестарта, системата ще изиска от Вас да направите избор за
региона в който ще ползвате компютъра, както и клавиатурните езици, които
ще са Ви необходими.
ВАЖНО!!! Дори и да решите в последствие да промените част от
настройките, това е възможно чрез настройките “Settings”
след успешната инсталация на Windows 10.
12. След приключване на регионалните настройки, Windows 10 ще Ви
подкани да въведете Вашият акаунт (при Windows 10 Education Вашият
служебен или училищен акаунт) за да се логнете в системата.
ВАЖНО!!! Поради наложена политика от страна на МОН, на този етап
не е възможно да се логнете с предоставените Ви акаунти от
типа xxxxxxx@edu.mon.bg.
ВАЖНО!!! След появата на грешка за логване, изберете опцията Offline
account”, която се намира в долен ляв ъгъл на екрана.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 14
12. Въведете потребителско име и парола с които да се логвате в
системата.
13. След въвеждане на финалните настройки за работа и поверителност,
инсталацията на Windows 10 приключва успешно.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 15
2. Свързване на служебен учителски акаунт към Windows 10.
За да можем да ползваме пълноценно пълния набор от облачни услуги,
свързани със служебния учителски акаунт, е необходимо те да бъдат свързани
с Windows 10.
ВАЖНО!!! Показаните процедури до края на настоящето ръководство
са приложими както за новоинсталирани компютри (чиста
инсталация), така и за компютри на които вече има
инсталиран Windows 10.
Свързването на служебните учителски акаунти с Windows 10 се извърш-
ва чрез следната последователност от стъпки:
1. След натискане на бутона Старт (разположен в долен ляв ъгъл
на екрана) се избира опцията „Settings”.
2. От новопоявилият се прозорец избираме секцията Accounts”, “Access
work or schoolи бутона „Connect.
3. В новия прозорец въвеждаме служебния учителски акаунт от типа
xxxxxxx@edu.mon.bg и след това въвеждаме и паролата за достъп до него.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 16
3. Инсталиране на Office 365 чрез служебен учителски акаунт.
Както вече бе посочено в началото на настоящето ръководство, на база
сключения корпоративен договор между МОН и Microsoft Corporation, всички
учители и ученици получават право да ползват безплатно най-новата версия
на офис пакета Office 365 на 5 различни устройства, работещи с операционна
система Windows (компютри, лаптопи, таблети).
За да инсталираме Office 365 на даден компютър е необходимо:
1. До отворим в уеб браузър сайта https://portal.office.com и да се логнем
в него със служебния си акаунт xxxxxxx@edu.mon.bg
2. От горния десен ъгъл на портала трябва да изберем „Инсталиране на
Office 365”, което ще стартира изтеглянето на инсталационно приложение.
3. След като инсталатора се изтегли, трябва да го стартираме (чрез клик
върху иконата в доилния край на браузър или чрез двоен клик върху
приложението от мястото в което сме го записали).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 17
4. По време на инсталацията системата не позволява да се правят каквито
и да е настройки.
5. След приключване на инсталацията, системата извежда уведомително
съобщение, а новоинсталираните приложения са налични в менюто Старт
.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 18
4. Свързване на облачно файлово хранилище OneDrive към
Windows 10.
За да имаме лесен и бърз достъп до служебното ни облачно пространство
в OneDrive е необходимо да свържем служебния си учителски акаунт
xxxxxx@edu.mon.bg с приложението OneDrive, което е част от Windows 10. За
целта трябва да изпълним следните стъпки:
1. От менюто Старт трябва да стартираме приложението OneDrive.
ВАЖНО!!! Ако вече сте свързали OneDrive с ваш личен акаунт (напр.
xxxx@outlook.com), за да свържете служебния си акаунт
трябва: (1) да кликнете с десен бутон върху иконата на
OneDrive (бяло облаче в десния долен ъгъл на екрана), (2) да
изберете опцията „Settings” от появилото се меню, (3) да
отидете в раздела „Account” и (4) да натиснете бутона „Add
an account”.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 19
2. В новопоявилият се прозорец трябва да въведем служебния си акаунт
xxxxxx@edu.mon.bg, евентуално и паролата за достъп до него.
3. На следващият екран ще имате възможност да изберете папка в която
да се синхронизират Вашите файлове от облачното хранилище OneDrive.
ВАЖНО!!! В случай, че използвате компютър с малък размер на
устройството върху което е записана операционната Ви
система (Drive C) или нямате достатъчно свободно място
върху него, препоръчително е да смените пътя на съхранение
на файловете към друго логическо устройство на Вашият
компютър (напр. Drive D).
4. След визуализацията на няколко информативни екрана, които Ви
запознават най-общо с възможностите на приложението, инсталацията
приключва успешно.
5. След приключване на инсталацията, Windows 10 Ви информира, че
започва да синхронизира файловете с OneDrive Ministry of Education and
Science Bulgaria” (т.е. вашето служебно облачно пространство) и отваря
папката в която се синхронизират Вашите файлове.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 20
5. Свързване на приложенията на Office 365 към служебен
учителски акаунт.
Свързването на приложенията на Office 365 (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Access и Publisher) позволява да постигнем висока степен на инте-
грация на всички достъпни услуги на Microsoft. Освен това, свързването на
Office 365 със служебния учителски акаунт е задължително условие да можем
да използваме приложенията в рамките на безплатния ни абонамент (и инста-
лация на до 5 устройства с операционна система Windows).
За целта трябва да изпълним следните стъпки:
1. От менюто Старт трябва да стартираме някое от приложенията
на Office 365 (напр. Word).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 21
2. От стартовият прозорец на приложението, трябва да изберем раздела
„Акаунт“ (в долния ляв ъгъл на екрана) и да въведем в появилия се диалогов
прозорец служебния си учителски акаунт xxxx@edu.mon.bg и свързаната с
него парола.
3. След потвърждаване, че приемаме споразумението с Microsoft, трябва
да изберем опцията за поддържани файлови формати (изборът по подразби-
ране е „Формати Office Open XML“) с което приключва процеса по свързване
на служебните акаунти с офис приложенията.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 22
6. Инсталация и свързване на Teams към служебен учителски
акаунт.
Една от възможностите за ползване Microsoft Teams е чрез инсталация
на десктоп приложението, което можем да изтеглим от сайта
https://teams.microsoft.com чрез натискане на бутона „Get the Windows app”.
След като изтеглим инсталационния файл, чрез двукратно кликване
върху него започва и самият процес на инсталация, който протича без необхо-
димост от намеса от Ваша страна. След като приложението се инсталира, то
автоматично се стартира и зарежда Вашият служебен акаунт в Teams, използ-
вайки данните от свързания към Windows 10 служебен учителски акаунт.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 23
7. Свързване на Outlook към служебен учителски акаунт.
Офис приложението Outlook е комплексно приложение, което включва
в себе си интегриран клиент за електронна поща, календар със събития,
управление на контакти, създаване и управление на текущи задачи и бележки.
Чрез свързването му с служебен учителски акаунт, то синхронизира както
пощата от служебния имейл акаунт xxxx@edu.mon.bg, така и свързаните с него
планирани ангажименти, вкл. и планирани събрания в Teams.
За целта трябва да изпълним следните стъпки:
1. От менюто „Старт трябва да стартираме приложението Outlook.
2. След като натиснем бутона Свържи се“, системата ще изисква да
въведем нашия служебен акаунт xxxx@edu.mon.bg и след повторното натис-
кане на бутона „Свържи се“, ще е необходимо да въведем и паролата си.
ВАЖНО!!! Препоръчваме да включите опцията Remember my creden-
tials” за да избегнете системата постоянно да Ви изисква
въвеждане на паролата за акаунта.
4. След проверка на акаунта и паролата, системата Ви уведомява, че
акаунтът е успешно добавен. На тази стъпка можете да добавите и други
ползвани от Вас имейл акаунти (напр. в abv.bg, gmail, icloud, outlook и др.). В
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 24
случай, че не желаете да добавяте други лични или служебни имейл акаунти,
натиснете бутона „Готово‘.
5. След настойката на акаунта, Outlook автоматично синхронизира
вашата пощенска кутия и събитията от календара Ви.
За да имате достъп до управлението на календара е необходимо да
изберете иконката календар от долната навигационна лента (разположена
в долния ляв ъгъл на приложението).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 25
8. Свързване на OneNote for Windows 10 към служебен учителски
акаунт.
За да можем да работим локално на компютъра със създадените от нас
бележници в OneNote и Teams, можем да свържем десктоп приложението
OneNote for Windows 10 със служебния ни учителски акаунт. За целта:
1. От менюто „Старт трябва да стартираме приложението OneNote
for Windows 10.
2. Системата автоматично взема Вашите данни от свързания по-рано
служебен учителски акаунт и автоматично зарежда бележниците, които сте
създали в OneNote или Teams.
ВАЖНО!!! Направените от Вас промени автоматично се записват и
съхраняват в облака и са достъпни от останалите свързани
приложения (напр. Teams).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 26
9. Свързване на Calendar към служебен учителски акаунт.
В случай, че желаем да използваме вграденото в Windows 10 приложе-
ние Calendar за да управляваме нашите ангажименти, вкл. и в рамките на
служебния ни акаунт и планираните събрания в Teams е необходимо:
1. От менюто „Старт да стартираме приложението Calendar.
2. От появилия се прозорец трябва натиснем бутона „Add accountи да
изберем типа на акаунта, който желаем да свържем. В нашият случай,
служебният ни учителски акаунт е тип „Exchange”.
3. След като си въведем служебния акаунт xxxx@edu.mon.bg и
потвърдим, че желаем да се свържем с него, системата ни уведомява за
успешното свързване и синхронизиране на планираните събития.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 27
10. Свързване на Microsoft Store към служебен учителски акаунт и
инсталация на дигитална бяла дъска Microsoft Whiteboard.
Ако желаем да използваме дигиталната бяла дъска Microsoft Whiteboard
за подготовка и провеждане на нашите онлайн уроци, е необходимо да
инсталираме приложението на компютъра си.
За целта трябва да изпълним следните стъпки:
1. От менюто „Старт или от лентата с приложения (разположена в
долната част на екрана) трябва да стартираме приложението Microsoft Store,
след което да се логнем с нашият служебен акаунт (чрез натискане на бутона
Add account .
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 28
2. В лентата за търсене (разположена в горния десен ъгъл) трябва да
напишем „Whiteboard”, при което приложението ще ни предложи списък от
съвпадащи или близки до търсенето ни приложения.
3. Кликайки върху иконата на Microsoft Whiteboard , систе-
мата ни отваря страницата на приложението в Microsoft Store, където можем
да се запознаем с неговата функционалност, както и да прочетем отзиви на
потребители за него. Ако сме решили да го инсталираме, трябва да натиснем
бутона Getс което изтеглянето и инсталирането на приложението автома-
тично започва.
4. След успешната инсталация, можем да стартираме приложението чрез
натискане на бутона Launch (от страницата на приложението в Microsoft
store) или от иконата му в менюто „Старт
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 29
11. Прекъсване на връзка между служебен лиценз за Office 365 и
Windows 10.
Както вече бе посочено, в рамките на корпоративния договор между
МОН и Microsoft Corporation, всеки учител и ученик има право да инсталира и
използва приложенията на Office 365 на до 5 компютърни устройства едновре-
менно. В случай, че решим да сменим своя компютър или да престанем да го
използваме, препоръчително е да отстраним нашите служебни данни и да пре-
къснем връзката между компютъра и нашия служебен лиценз за Office 365. По
този начин ние можем да използваме освободения лиценз на друго компютър-
но устройство. За целта е необходимо:
1. До отворим в уеб браузър сайта https://portal.office.com и да се логнем
в него със служебния си акаунт xxxxxxx@edu.mon.bg .
2. От горния десен ъгъл на портала трябва да изберем „Инсталиране на
Office 365 и от падащото меню да изберем „Други опции за инсталиране“.
3. Да изберем бутона „Преглед на приложенията и устройствата“ и от
появилият се екран да изберем устройството от което желаем да премахнем
служебния си лиценз за Office 365, и да натиснем бутона „Излизане“.
ВАЖНО!!! Излизането не деинсталира Office от Вашето устройство, а
само премахва от него свързания дигитален лиценз за Office 365.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 30
12. Получаване на безплатен продуктов ключ за Windows 10 чрез
ученически акаунт.
В рамките на корпоративният договор между МОН и Microsoft Corpo-
ration, всеки ученик има право да инсталира и използва безплатно послед-
ните версии на операционната система Windows 10 Education на до 2 ком-
пютърни устройства едновременно. За да получим продуктов ключ, с който
можем да активираме лицензно копие на операционната ни система е необхо-
димо:
1. До отворим в уеб браузър сайта https://edumon.onthehub.com и да се
логнем в него със служебния си ученически акаунт xxxxxxx@edu.mon.bg чрез
бутона „Sing in” (разположен в горния десен ъгъл на страницата).
2. Да изберем иконата на Windows 10 и да я добавим към нашата кош-
ница чрез бутона “Add to Card”, след което да финализираме поръчката чрез
бутона “Check Out”.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
Б. Божинов®, К. Божинова®, В. Търново, 2020 стр. 31
3. След като прочетем лицензионното си споразумение, следва да въве-
дем нашият служебен ученически акаунт xxxxxx@edu.mon.bg и нашите имена
(за предпочитане с латински букви), след което да натиснем бутона Accept
с което поръчката ни приключва успешно.
4. От новата страница трябва да вземем нашият продуктов ключ за
Windows 10 Education чрез натискане на бутона “Get Started”, който генерира
и визуализира нашият ключ във формат ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ
ВАЖНО!!! Запишете Вашият ключ на сигурно място и не го споделяйте с
други хора.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 32
За да активирате лицензното копие на вашият Windows 10 Education е
необходимо:
1. От менюто „Старт да изберем бутона Setting.
2. Да натиснем линка „Windows isn’t activated. Activate Windows now.
в долната част на прозореца или да изберем секцията Update & Security”,
раздел „Activation“.
3. Да изберем опцията „Change product key и в новопоявилият се
прозорец да въведем продуктовия ключ, който притежаваме.
С това активацията на Windows 10 Education приключва успешно.
Раздел 2.
Провеждане на онлайн
електронно обучение чрез
платформата Teams
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 34
Microsoft Teams е специализиран софтуер за екипна работа, чрез който
може да се осъществи онлайн преподаване в съвременна и модерна виртуална
класна стая. Системата позволява създаване на интерактивни презентации и
отчети, обмен на информация и идеи, съвместна работа по проекти, създаване
и оценяване на онлайн тестове, обратна връзка и бележки на своите ученици.
За целите на дистанционното обучение, Teams позволява и изнасяне на уроци
на живо, показване на презентации, споделяне на екрана на компютъра, като
същевременно всички могат да участват в урока чрез говорене (аудио или
видео конферентна връзка) или чат, а проведените уроци могат да бъдат
записвани и да бъдат достъпни за всички ученици от класа, по всяко време.
Платформата е интегрирана с Office 365 и с продуктите:
Common Data Service
Project for Office
Education Analytics
Microsoft Kaizala Pro
Whiteboard
To-Do
Azure Active Directory Basic
School Data Sync
Microsoft Stream for O365
Microsoft Teams
Microsoft StaffHub
Flow for Office 365
PowerApps for Office 365
Azure Rights Management
Microsoft Forms
Microsoft Planner
Sway
Yammer for Academic
Най-новата настолна версия
на Office пакета
Office for the web (Education)
SharePoint for EDU
Exchange Online
Skype for Business Online
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 35
1. Първоначална активация на служебен мейл (@edu.mon.bg) в
системата на Office 365.
Достъпът до услугите на Office 365 е възможна чрез множество алтерна-
тивни канали:
https://portal.office.com/
https://edu.mon.bg/
както и чрез вход в коя да е от услугите, включени в пакета Office 365
Teams, Outlook, OneDrive, Calendar и др.
При въвеждане на интернет адреса https://edu.mon.bg/ в избран от нас
браузър (Chrome, Edge, Opera, Firefox) се зарежда специализирания портал на
МОН за подпомагане на дистанционното обучение в България. За да влезем в
Office 365 и Teams е необходимо да кликнем върху иконата на Teams, която е
разположена в центъра на екрана.
Това действие, от своя страна, ще ни пренасочи към форма за
идентификация (логин форма) в която трябва да въведем служебния си имейл
(@edu.mon.bg) и свързаната с него парола.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 36
В случай, че това е първото ни влизане със служебен акаунт в облачната
услуга Office 365, е необходимо да се направи първично конфигуриране на
акаунта, което включва въвеждане на алтернативни способи за комуникация
(друг използван от нас имейл и телефон), които служат за възстановяване на
забравена парола или за допълнителна сигурност (при използване на
двуфакторна аутентификация).
При въвеждане на телефон за комуникация, системата изисква:
(1) да изберете международния телефонен код на Вашата страна от
падащ списък.
(2) да въведете вашият мобилен номер .
ВАЖНО!!! Телефония номер се въвежда без първия знак 0, т.е.
8хххххххх, а не 08хххххххх
(3) След въвеждане на телефонния номер се избира опцията Изпрати
ми текстово съобщение“, при което на посоченият от Вас телефон ще се
получи еднократен код за идентификация.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 37
ВАЖНО!!! Изпращането на идентификационен код от Microsoft е
напълно БЕЗПЛАТНО за Вас!
(4) Въведете полученият идентификационен код и натиснете бутона
Проверка
По аналогичен начин се извършва въвеждането и потвърждаването на
алтернативен мейл за комуникация.
(1) Въведете Ваша алтернативна електронна поща, която ползвате (напр.
abv.bg, gmail.com), като внимателно проверете правилното изписване.
(2) Натиснете бутона „Изпрати ми мейл.
(3) Отворете Вашата алтернативна поща и проверете за ново писмо от
Microsoft.
ВАЖНО!!! В зависимост от използваната от Вас пощенска услуга,
възможно е писмото да пристигне с известно забавяне (до
няколко минути).
ВАЖНО!!! Проверете във Вашата папка „Спам“ дали случайно систе-
мата не е разпознала писмото като нежелано!
(4) Въведете полученият идентификационен код и натиснете бутона
Проверка.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 38
2. Влизане в системата Teams.
В случай, че желаете да използвате Teams от Вашият телефон или
таблет, който използва операционна система, различна от Windows, Вие
можете да изтеглите приложението както от специализираните магазини за
мобилни приложения (GooglePlay, AppStore), така и от сайта на Microsoft.
След успешното логване в системата, пред Вас се визуализира
порталния екран на Office 365, чрез който е възможно:
- Избор на дадено приложение (чрез навигационната лента или иконата
за бърз достъп).
- Работа с последните файлове.
- Бърз старт на работа с документи.
- Локална инсталация на Office пакета върху настолен компютър или
лаптоп.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 39
За да започнем работа с Teams е необходимо
да изберем иконата на приложението от
навигационната лента, разположена в ляво на
екрана.
При първоначалното стартиране на прило-
жението, системата ни предлага опция за изтегля-
не и инсталиране на десктоп приложение Teams
(Вземете приложението за Windows) или въз-
можност да работим чрез уеб браузър (Използвай
уеб приложението вместо това).
ВАЖНО!!! Инсталирането на десктоп варианта на Teams е удачно, когато
работим на персонален личен или служебен компютър със
самостоятелен акаунт, т.е. ако сте сигурни, че други потреби-
тели нямат достъп до Вашите приложения и данни.
ВАЖНО!!! Ако използвате споделен компютър с общ акаунт или се логвате
инцидентно от чужд компютър, препоръчително е използване-
то на уеб приложението. Важно е да не позволявате на компю-
търа да запомни Вашето потребителско име и парола!
След направеният от Вас избор, Вие имате достъп до Вашето персонално
пространство и екипите в които участвате.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 40
3. Създаване на екип в Teams.
За да създадете нов екип в Teams е необходимо да изберете иконата
Екипи“, която е разположена върху навигационната лента в лявата страна на
екрана, след което от появилите се опции да изберете „Създаване на екип“ и
да натиснете бутона „Създаване на екип“.
След направеният от Вас избор, системата ще Ви попита за типа екип,
като в конкретния случай трябва да изберем:
- Клас“, в случай, че създаваме екип по учебна дисциплина от плана
за съответния клас, или
- Други в случай, че създаваме клуб по интереси, кръжок или друга
форма за извънкласни занимания
След избора на типа екип, системата изисква да въведем име на групата
и кратко описание за нея.
ВАЖНО!!! Препоръчва се името на групата и описанието да са макси-
мално значещи и разбираеми, както за собственика, така
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 41
и за евентуалните членове на групата, особено, ако се
работи с множество групи (напр. много класове или мно-
жество учебни дисциплини)
Като част от процеса на създаване на група, системата предлага добавяне
на нови членове.
В случай, че към момента на създаване на групата все още не са ясни
членовете на групата, то тази стъпка може да бъде пропусната, а членовете на
групата да бъдат добавени в последствие (способите за добавяне на членове на
групата са описани в следващата точка на настоящето ръководство).
Като последна стъпка при създаването на група, препоръчваме тя да
бъде персонализирана, с оглед по-лесната навигация и управление, особено в
случаи на работа с множество групи.
Това става като след влизане в новосъздадената група се избира
иконата разположена срещу името на групата, а от падащото меню се
избира „Редактиране на екипа“, от където може да изберете:
- Ниво на класа.
- Тема / наименование на предмета.
- Иконка за визуализиране на групата.
Чрез натискане на бутона „Актуализиране“ направените промени се
прилагат към информацията за групата.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 42
4. Присъединяване на член към екип в Teams.
За да осъществите достъп до Вашите групи в Teams е необходимо да
изберете иконата „Екипи“, която е разположена върху навигационната лента
в лявата страна на екрана.
Достъпът до конкретен екип става чрез натискане на иконата на съответ-
ния екип (напр. „Математика 8 а“), след което имате пълен достъп до инстру-
ментите за споделена работа.
При натискане на иконката , разполо-
жена срещу името не екипа, системата ви-
зуализира бързо меню, което Ви позволява:
- Управление на екип.
- Добавяне на канал.
- Добавяне на член.
- Напускане на екипа.
- Редактиране на екипа.
- Вземане на връзка към екипа.
- Управление на етикетите.
- Изтриване на екипа.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 43
Добавянето на членове на екипа може да се извърши по 2 начина:
1. Избор на иконата срещу името на
екипа.
2. Избор на менюто „Добавяне на член.
3. Избор на вида на члена ученик или
учител.
4. Въвеждане изцяло или част от неговия
служебен акаунт
(XXXXXXX@edu.mon.bg).
5. Избор на участника от падащото меню.
6. Потвърждаване на избора чрез натискане на бутона „Добавяне.
Друг възможен вариант за добавяне на член на екипа е:
1. Избор на иконата срещу името на екипа.
2. Избор на менюто „Управление на екип.
3. От раздела „Членове“ се избира бутона „Добавяне на член.
4. Избира се вида на члена – ученик или учител.
5. Въвежда се изцяло или част от неговия служебен акаунт
(XXXXXXX@edu.mon.bg).
6. Избора се участника от падащото меню.
7. Потвърждава се избора на участник чрез натискане на бутона
Добавяне.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 44
Трети възможен подход за създаване на екип е чрез включване на чле-
нове на екипа чрез споделен код за покана. Активирането на тази функцио-
налност става със следната последователност от действия:
1. В раздела Екипи“ се избира екипа с който ще работим (напр.
„Математика 8 б“).
2. От раздела „Настройки“ в секция Код на екипа“ се натиска бутона
Генериране“, който генерира код за споделяне.
3. Така генерирания код се споделя по алтернативни способи (мейл, чат
или др.) сред членовете на новосформирания екип.
4. Съответния член на екип (напр. ученик) трябва да влезе със своя слу-
жебен акаунт в Teams, да избере раздела „Екипи“ и да избере опцията „При-
съединете се към екип чрез код“, като в съответното поле (маркирано в
зелено на фигурата) трябва да въведе получения вече код (генериран от
собственика на екипа на стъпка 2).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 45
5. Управление на екип в Teams.
След като е създадена новата група, нейният собственик може да
извършва следните действия с нейните членове:
- Да променя тяхната роля и права в групата като Собственик или
Член.
- Да заглушава техните коментари.
- Да премахва членове на групата.
ВАЖНО!!! Препоръчва се на учениците да не се дава роля
„Собственик“ на групата.
Всеки собственик на група може да я премахне
като използва опцията „Изтриване на екипа“.
ВАЖНО!!! Препоръчва се да не се изтриват
служебно създадените от МОН групи!
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 46
6. Екипна комуникация в Teams
Екипната комуникация в Teams е способ при който е възможно да се
провежда комуникация между всички членове на екипа. Тя е достъпна и
видима в раздел „Публикации“ в съответната група.
За стартиране на комуникация по нова тема е необходимо да се натисне
бутона Нов разговор“, който е разположен в долната част на екрана, а за
отговор по съществуваща да се натисне опцията Отговорв съответната
тема.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 47
При създаване на нов разговор или при отговор на съществуващ, систе-
мата позволява както използване на текст и емотикони, така и прикрепяне на
файлове, видеа и други ресурси, свързани със съвместната работа на екипа.
За целите на учебния процес могат да се използват както създадените от
учителите ресурси, така и външни такива, като електронните ресурси на
издателство „Просвета“, електронно четимите учебници на издателство „Клет
България“, електронен дневник на „АдминПлюс“, електронен дневник „Сиела
Дневник“, Wikipedia и други приложими за целта ресурси.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 48
7. Управление на чат в Teams.
За оперативна комуникация между членовете на екипа в системата
Teams е предвидена специална функционалност в раздела „Чат“. При избора
на този раздел на екрана се визуализират участниците в екипа с които сме
провеждали разговори, а при избор на конкретен участник, в системата се
визуализира историята на разговорите по между ни.
За да изпратим съобщение до съответното лице е необходимо да го избе-
рем от наличния списък (ако е наличен) или да стартираме изцяло нов разговор
чрез натискане на иконата , разположена в горната част на екрана на хедъра
на раздела „Чат“ и въведем името на желания от нас участник.
Самото съобщение се въвежда в разположения в долния десен ъгъл
прозорец. В случай, че желаем изпратеният от нас текст да е форматиран по
определен начин, да съдържа хипервръзки към интернет страници, прикачени
файлове или друг тип ресурси, за целта е необходимо да изберем иконата
разположена под прозореца за писане на съобщения (долен десен ъгъл на
екрана) за да се отвори прозорец с разширена функционалност за изпращаното
от нас съобщение.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 49
В случай, че желаем да споменем някой член от екипа в дадено съобще-
ние, в този случай е необходимо в самото начало на съобщението да започнем
със символа @ последван от името на участника, който искаме да споменем,
след което се изписва и самият текст на съобщението. По този начин, в
момента в който ние изпратим съобщението, системата Teams ще изпрати
нотификация до съответния потребител, че е получено съобщение за него, а
споменаването му ще се отрази в раздела Дейност“.
В случай, че желаем изпратеното съобщение да е адресирано до целия
екип, след символа @ следва да изпишем името на екипа, след което се изпис-
ва и самият текст на съобщението. По този начин, в момента в който ние изпра-
тим съобщението, системата Teams ще изпрати нотификация до всички члено-
ве на екипа, че е получено съобщение, а споменаването ще се отрази в раздела
Дейност“.
Интересна възможност, която намира приложение и в случаите на обу-
чение на определени категории деца със специални образователни потребно-
сти е т.нар. Концентриран четец“, който позволява системата автоматично
да изчете на глас въведеното съобщение. Тази функционалност е достъпна
след като застанем върху конкретното съобщение на нашия събеседник и на-
тиснем иконата , която се появява в горния десен ъгъл над съобщението и
се намира в края на реда с емотикони.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 50
Извън текстови съобщения между участниците в екипа, системата поз-
волява провеждане и аудио- и видео конферентни разговори (чрез бутоните
разположени в горен десен ъгъл), както и възможността за добавяне и на други
участници към разговора (чрез бутона +“, разположен в горен десен ъгъл на
екрана).
В рамките на провеждания разговор, участниците могат да споделят
файлове от личния си компютър или от споделеното облачно пространство
OneDrive (раздел „Файлове“, опция „Споделяне и избор за споделяне от
OneDrive или Качване от моя компютър“), както и споделяне на други
приложения и ресурси, достъпни като част от ресурсите на Microsoft 365 и
партньорските организации.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 51
В случай, че участвате или управлявате повече от един екип, системата
Teams позволява да се следи новопостъпващата комуникация чрез т.нар.
Информационен канал (достъпен в раздел „Дейност) в който се визуализи-
рат всички постъпили съобщения, независимо от екипа в който са възникнали.
Избора на конкретно съобщение визуализира в дясната част на екрана общото
пространство на съответния екип.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 52
8. Управление на събрание в Teams.
Основният инструмент за провеждане на синхронно онлайн обучение
чрез платформата Teams е т.нар. Събрание. Стартирането на ново събрание
(онлайн час) е достъпно след като изберем раздела Екипи(от навигацион-
ната лента, разположена в левия край на екрана), изберем конкретния екип с
който ще работим (напр. „Математика 8 б“) и изберем „Начало на събрание
от падащото меню „Събрание“ (разположено в горен десен ъгъл на екрана).
След като направим избор за иницииране на ново събрание, на екрана ни
се появява екран в който можем да направим настройка на използваните от нас
мултимедийни устройства (микрофон и уеб камера), включително с опция за
тяхното първоначално изключване.
Стартирането на събранието (онлайн урока) става чрез натискане на
бутона „Присъединяване сега“.
ВАЖНО!!! В случай, че се присъединим с изключени микрофон и камера,
ние влизаме в качеството на слушател. При тази опция
другите участници (учениците) в събранието не могат да
ни чуят какво преподаваме.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 53
ВАЖНО!!! Включването и изключването на камерата и микрофона е
достъпно и по време на самата среща.
ВАЖНО!!! Препоръчва се учениците да са с изключена камера и
микрофон за да не се пречи на нормалното провеждане на
урока. Включването на микрофона от учениците е препо-
ръчително само при задаване на въпроси по материала и
след изискване на разрешение чрез „Вдигане на ръка“.
ВАЖНО!!! В случай на слаба интернет връзка при някой от участни-
ците е препоръчително да се използват единствено опции-
те за аудио конферентна връзка и споделяне на екрана, и
изключена видеоконферентна връзка (изключена уеб
камера) с оглед генериране на по-малък интернет трафик
и повишаване на качеството на комуникация (елиминиране
на прекъсванията на входящата аудио връзка в резултат
на лоша интернет свързаност.
След стартирането на събранието, инициаторът му придобива ролята на
Организатор“ и може да покани други участници, както и да извършва
допълнителни настройки на създаденото събрание.
Особено важна функция за учителите в рамките на провеждания онлайн
урок е възможността за централизирана забрана за включване на звука от
останалите участници. За да бъде активирана тя е необходимо организаторът
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 54
да избере бутона азположен в горен десен ъгъл на екрана на нивото на
хедъра „Хора“, след което от падащото меню да избере опцията „Не позволя-
вай на участниците да включват звука.
Чрез опцията Управление на разрешенията“, която е налична в съ-
щото падащо меню, системата позволява значително по-разширено настрой-
ване на провеждащото се събрание.
Опцията „Кой може да прескача фоайето“ отваря падащото меню със
следните възможности:
- Само аз тази опция позволява да се създаде събранието, като
всички останали участници „чакат във фоайето“, докато Вие изрично
не ги приемете.
- Хора в моята организация позволява само хора във Вашата
организация да получат достъп до Вашите събрания директно, докато
всички външни за организацията участници чакат във фоайето“ да
ги одобрите за присъединяване. Опцията е удачна при преподаване,
когато желаете Вашите ученици автоматично да се присъединяват,
без системата да изисква изрично да дадете разрешение на всеки един
от тях да вземе участие в събранието.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 55
- Хора в моята организация и надеждни организации тази опция
е вид разширение на по-горната, като в този случай автоматичното
присъединяване е позволено и на участници от надеждни партньор-
ски организации (напр. обучителни фирми).
- Всички тази опция позволява всеки, който има достъп до връзка-
та към събранието, да влиза директно в събранието, без да се изисква
одобрение от страна на организатора на събитието. Опцията е подхо-
дяща в случай на провеждане на публичен открит урок или друг тип
събитие, което е отворено за широката общественост.
Опцията „Винаги позволявай на повикващите да заобикалят фоайе-
то“ позволява да се изисква или не одобрение на чакащите участници в фоайе-
то на събранието.
Опцията Съобщаване, когато повикващите се присъединяват или
напускатпредоставя опция за контрол върху присъствието на участниците
(учениците), като извежда известия на организатора, когато даден участник се
е присъединил или напуснал събранието.
Опцията „Кой може да представяе свързана с предоставяне на права
за презентиране в рамките на съответното събрание. Чрез избора на опции от
падащото меню („Всички“, Хора в моята организация“, Конкретни хо-
ра“, „Само аз“) организатора преценява на кого да предостави подобни права.
ВАЖНО!!! Препоръчва се по време на преподаване на урока организа-
торите на събранието да използват опцията Само аз“.
Останалите опции са приложими в случаите, когато
учителите желаят да дадат възможност за представяне
на презентация от страна на учениците или желаят да
осъществят контрол върху дейността / заданието, която
учениците реализират на своя компютър (чрез споделяне
на екрана от страна на ученика).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 56
Опцията Позволяване на участниците да отменят изключването на
звукапозволява учениците самостоятелно и без разрешение на учителя да
включват своите микрофони.
ВАЖНО!!! Препоръчва се учениците да не могат самостоятелно да
включват микрофона си за да не се пречи на нормалното
провеждане на урока. Включването на микрофона от
учениците е препоръчително само при задаване на въпроси
по материала и след изискване на разрешение чрез
Вдигане на ръка“.
Особено важна функция за учителите, с оглед осъществяване на контрол
върху присъствието в рамките на провеждания онлайн урок е изтеглянето на
т.нар. „присъствен списък“, който системата генерира за участвалите лица в
провежданото събрание. За да създадем този списък е необходимо организа-
торът да избере бутона (разположен в горен десен ъгъл на екрана на
нивото на хедъра Хора“, след което от падащото меню да избере опцията
Изтегляне на присъствен списък“.
В рамките на провеждащото се събрание, организаторът (учителят) има
възможност да сподели своя екран или част от него, ако желае да представи
пред другите участници (ученици) даден ресурс (напр. урок от сайта Уча.се),
дадена презентация, външен софтуер или мултимедия, както и ако желае да
използва вградената в системата дигитална бяла дъска. За да активира тези
възможности, в режим на стартирало събрания, организаторът трябва да избе-
ре бутона Споделяне на екрана“ (разположен в горната навигационна лента,
отбелязан с жълто на фигурата), след което да избере една от възможните
опции за споделяне:
- Работен плот споделя се целия работен екран, като участниците
виждат абсолютно всички приложения и ресурси, които вижда орга-
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 57
низатора на своя компютър. Този режим е удачен, ако желаете да спо-
деляте с участниците повече от един тип ресурс (презентация, мулти-
медия, уеб сайт, специфично приложение).
- Прозорец в този случай се споделя само работното пространство на
избрано от Вас приложение – напр. уеб браузър с урок на Уча.се.
- Презентация на PowerPoint споделя се отворената презентация.
- Табло споделя се приложението за дигитална бяла дъска Microsoft
Whiteboard чрез което могат да се правят чертежи и записки на ръка
(чрез мишка или дигитален таблет) и да се представят допълнителни
разяснения на участниците.
ВАЖНО!!! Ако искаме участниците да чуват звуците от споделената
мултимедия от организатора, задължително трябва да
бъде активирана опцията „Включване на компютърен
звук.
Освен това, организаторът може да следи и реакцията и запитванията на
участниците в рамките на специализирания чат на събранието (достъпен чрез
бутона „Чатв горната навигационна лента, маркиран в червено на фигурата).
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 58
Използването на този инструмент е удачно в случай, че презентаторът е забра-
нил на участниците да включват микрофоните си, като чрез чата те имат въз-
можност да задават своите въпроси, а учителя да прецени кога в рамките на
урока да им отговори.
Друга изключително полезна функция на системата Teams е възмож-
ността за осъществяване на запис на събранието, тъй като тя позволява уче-
ниците в последствие да прегледат отново (колкото пъти е необходимо) препо-
дадения урок. Освен това, направеният запис е достъпен и за тези ученици,
които поради обективни причини на са били в състояние да се присъединят в
планираното време на събранието.
За да се активи записа на урока е необходимо да се натисне бутона
(разположен в горната навигационна лента) и от падащото меню да се избере
опцията Начало на записа“. Приключването на записа става чрез същите
стъпки, като се избере новопоявилата се опция „Край на записа.
Самият запис на събранието се появява в общия канал с публикации на
екипа, участващ в съответното събрание. Участниците имат възможност да го
изтеглят като видео файл и да го гледат на локания си компютър.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 59
ВАЖНО!!! Системата съхранява записите на събранията за определен
срок от време. Ако желаете да имате достъп до този
запис и след това, препоръчваме да изтеглите файла и след
това да го споделите в раздел „Файлове“ в желана от Вас
папка.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 60
9. Планиране на събития в Teams.
Системата Teams позволява планиране на работата на екипите чрез
опцията Календаразположена в навигационната лента в левия край на
екрана). При нейният избор системата визуализира календар с ангажиментите
в Teams в рамката на работната седмица, като потребителите могат да избират
както начина на визуализация на ангажиментите си (ден, работна седмица,
седмица), така и да разглеждат предстоящите си и приключилите си ангажи-
менти.
Създаването на нов ангажимент се осъществява чрез натискането на
бутона „Ново събрание“ (разположен в горен десен ъгъл на екрана) или чрез
избора на Планиране на събраниеили „Събитие на живо“ от падащото му
меню.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 61
При планирането на ново събрание, могат да бъдат дефинирани:
- Заглавие на събранието (задължително за попълване поле), което да
информира и ориентира участниците за целта на планираното съби-
тие.
- Добавяне на задължителни участници, които следва да се присъе-
динят към събитието.
- Начало и край на събитието (задължително за попълване поле),
дефинирани чрез дата и час, вкл. и с опция събитието да бъде плани-
рано за целия работен ден.
- Повторяемост на събитието, която може да бъде дефинирана чрез
избор от падащо меню („да не се повтаря“, „всеки делничен ден“,
„ежеседмично“, „ежемесечно“, „ежегодишно“ и „по избор“ – послед-
ната опция позволява да се предвиди определен от организатора ин-
тервал). За целите на електронното обучение, най-приложима опция
е „ежеседмично повторение“ с крайна дата края на съответния срок.
- Добавяне на канал, която позволява включването на екип в
планираното събитие, като за целта е необходимо да се избере името
на съответния екип и да се натисне опцията „Общи“.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 62
- Добавяне на местоположение, която позволява да се прикрепи гео-
локация или адрес. Тази опция е удобна и приложима, когато се съз-
дава събитие, включващо и външни лица, които не знаят точната ло-
кация на мястото, където ще се проведе събитието (напр. външно спе-
циализирано обучение).
- Информация за събитието, в която се описва допълнителна инфор-
мация за предстоящото събитие (напр. работна програма за провеж-
дащо се външно обучение).
След като информацията за събитието е въведена, тя се потвърждава
чрез натискането на бутона „Записване“, разположен в горния десен ъгъл на
екрана. В случай, че не желаем да създадем събитието, следва да изберем
бутона „Затваряне“.
ВАЖНО!!! Създаденото събитие автоматично се синхронизира със
секцията „Календар“ в приложението Outlook, както и с
вградения в Windows 10 календар, в случай, че сте свързали
служебния си акаунт с него.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 63
За да стартираме планирана среща, трябва да влезем в раздела „Екипи
(от лявата навигационна лента), да изберем екипа с който имаме среща, и от
раздела „Публикациида изберем предстоящата среща. В новопоявилият се
прозорец за управление планирането на срещата, трябва да изберем опцията
Присъединяване“ (в горен десен ъгъл на екрана) с което инициираме старта
на планираната среща.
Ако по някаква причина се налага планираната среща да бъде отменена,
то тогава трябва да изберем бутона Отмяна на събранието“, което ще
отмени планираното събитие и то ще се появи в раздела „Публикации“ на
екипа със статус „Отменено“.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 64
10. Възлагане на домашна работа в Teams
Възлагането на домашна работа в системата Teams става от раздела
Assignments (Задания) от лявата навигационна лента на продукта. След като
влезем в раздела, системата ни визуализира съществуващите задания в три
групи:
- Чернови включваща работни версии на заданията, които все още
не са възложени на учениците.
- Възложени с информация за възложените домашни работи.
- Върнати съдържаща върнатите от учениците решени домашни
работи.
Системата Teams позволява създаването на 2 типа нови задания
Задача“ и „Тест“, както и възможност за създаване на нова домашна работа
чрез модифициране на вече съществуваща такава. Създаването им става от
раздела Assignments (Задания) от лявата навигационна лента на продукта,
избор на бутона „Създай“ и избор на типа домашна работа.
При създаването на домашна работа тип Задача“, системата ни
предоставя възможност да изберем за кой екип (клас) ще се отнася домашната
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 65
работа, и след направения избор ни отваря нов прозорец за конфигуриране на
домашната работа, в който ние следва да въведем:
- Заглавие на домашната работа (задължително), в което описваме на
кратко темата на заданието. При желание от наша страна, можем да
добавим и категория на заданието (напр. задължителна, за самопод-
готовка, междинен тест и др.), който да предостави допълнителна
информация за домашната работа.
- Инструкции, в които можем да предоставим кратки напътствия за
успешното решаване на домашната работа. При желание на учителя
е възможно и прикачването на други ресурси, които могат да бъдат:
Ресурси от OneDrive, Бележник на класа, Връзка към интернет ре-
сурс, нов файл, Връзка към екип в Teams, както и друг тип файлов
ресурс от локалния компютър на учителя (снимка, видео, презента-
ция и др.).
- Точки, които се присъждат при успешно изпълнение на заданието.
Тук при желание на учителя могат да бъдат представени и детайлни
указания относно начина на оценяване на домашната работа, вкл. и
тежестта на отделните етапи от нейното решаване.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 66
- Възлагане, където се посочват екипите (класовете) за които се отнася
домашната работа, като тук е възможно да се добавят и индивидуални
ученици, в случай, че домашната работа се явява индивидуално
задание или задание за малки екипи, формирани в рамките на класа.
- Дата и час на предаване, в които се определя крайния срок до който
учениците следва да върнат решена домашната работа. След тази дата
и час, системата не позволява на учениците да решават домашната
работа и да прилагат файлове към нея.
След приключване на настройките на домашната работа, тя трябва да
бъде записана чрез натискане на бутона „Запиши“ (разположен в горен десен
ъгъл на екрана), а самото възлагане става чрез бутона „Възложи“.
ВАЖНО!!! В случай, че не възложим домашната работа чрез бутона
„Възложи“, същата се записва и остава в раздела Черно-
ви“ до момента в който ние решим да я възложим на
учениците. Чрез този механизъм е възможно предварител-
но да се подготвят задачите за домашна работа, а тяхно-
то реално възлагане да става в преценен от учителя мо-
мент.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 67
Създаването на тест за домашна работа става от раздела „Assignments“,
натискане на бутона „Създай“ и избор на опцията „Тест“ от падащото меню.
В този случай учителят отново трябва да посочи за кой екип (клас) ще се
отнася теста, и след това да избере предварително създаден тест във Forms или
на момента да създаде такъв в продукта.
При избор за съставяне на нов тест, системата отваря приложението
Forms чрез което могат да се въведат различни типове въпроси.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 68
В рамките на Forms могат да бъдат създадени тестове, включващи
следните типове въпроси:
- Въпрос с множествен избор.
- Въпрос с отворен отговор (къс или дълъг).
- Въпрос за даване на оценка.
- Въпрос за въвеждане на дата.
- Въпрос за класиране (подреждане на отговорите по даден ред).
- Въпрос тип Ликерт.
- Въпрос с възможност за качване на файл.
- Въпрос тип NetPromoter Score®.
Учителите имат пълна свобода при определянето на броя и типа въпро-
си, броя на отговорите в отделните въпроси, както и точките, които ще носят
съответните правилни отговори. За по-лесно възприемане на теста, въпросите
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 69
могат да бъдат подредени по определен от учителя ред, както и да бъдат
обособени в отделни тематични секции. Освен това, всеки един въпрос може
да бъде направен тип „задължителен“, което изисква ученика задължително да
даде някакъв отговор и едва след това да може да приключи теста.
Създаденият тест може да бъде оформен визуално чрез използване на
някоя от съществуващите теми (бутона Тема“, разположен в горен десен ъгъл
на навигационната лента), както и да се направи предварителен преглед, как
би изглеждал съответния тест на различни типове устройства (бутона
Визуализация“, разположен в горен десен ъгъл на навигационната лента).
В раздела Отговори учителите могат да получат информация за
решените тестове, да публикуват постигнатите резултати, както и да ги
експортират към външен файл в Excel.
Като допълнителни настройки към създадения тест, Forms позволява:
- Възможност за показване на резултатите веднага след приключване
на тестовете. Тази опция е удачна при тестовете за самоподготовка,
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 70
но при възлагане на тест под формата на домашно или контролно, за
препоръчване е тази опция да бъде изключена, с оглед избягване на
възможността за споделяне на правилните отговори между ученици-
те.
- Ограничение за достъпа до теста, чрез което има възможност да се
ограничи достъпа до домашната работа единствено до ангажираните
с предмета ученици.
- Възможности за визуализация на отговорите. Особено полезна
функция в процеса на решаване на тестове за самоподготовка е
опцията „Разбъркване на въпросите“, което позволява да се избегне
зрителното им запомняне от страна на учениците.
- Известяване чрез електронна поща на учениците и учителите при
решаване на теста.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 71
Удобен вариант за бързо създаване на домашни задачи е опцията за съз-
даване на задание от вече съществуващо такова (Раздел Assignments“, натис-
кане на бутона „Създайи избор на опцията „От съществуващи“ от падащо-
то меню). В този случай учителят трябва да избере екипа (класа) от който же-
лае да използва съществуваща домашна работа, след което да избере самата
домашна работа, и на края да избере за кой екип (клас) ще се отнася тя. След
като премине тези стъпки, системата визуализира новосъздадената домашна
работа и позволява на учителя да нанесе евентуални корекции в нейните пара-
метри.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 72
Друг възможен вариант за задаване на домашна работа е чрез директно
възлагане на екипа с който работим. В този случай, ние трябва да сме в раздел
Екипи“, да сме избрали екипа с който ще работим, и след което да изберем
раздела Assignmentsв който е налична информация за статуса на всички
възложени домашни работи на съответния екип.
Възлагането на нова домашна работа се извършва чрез натискането на
бутона „Създай“ и избор на една от възможните опции: „Задача“, „Тест“ и „От
съществуваща“. Следващите стъпки по създаването вече бяха описани по-горе
в настоящето ръководство.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 73
11. Проверка на домашни работи в Teams.
Проверката на вече възложените домашни работи се осъществява чрез
раздел Assignments“, секция „Възложени“ или “Върнати“, като за целта е
необходимо да изберем някоя от възложените от нас задания.
След направеният от нас избор, системата визуализира списъка не екипа
(класа), както и индивидуалния статус на заданието за всеки един ученик
(„Видяно“, „Не е предадено“, „Предадено“).
След като изберем съответния ученик, системата визуализира
направеното от него домашна работа или тест, като същевременно позволява
на учителя да върне обратна информация и препоръки към ученика, относно
степента на справяне със заданието и допуснатите от него грешки и слабости.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 74
Друг възможен вариант за проверка на домашна работа е чрез проверка
в рамките на екипа с който текущо работим. В този случай, ние трябва да сме
в раздел Екипи“, да сме избрали екипа с който ще работим, и след което да
изберем раздела Assignmentsв който е налична информация за статуса на
всички възложени домашни работи на съответния екип.
В този случай, ние можем да прегледаме статуса на всички възложени и
върнати домашни работи за всеки член от екипа, както и да разгледаме как
всеки отделен ученик се е справил с поставената задача.
Както вече бе посочено, системата позволява учителя да върне обратна
връзка и препоръки към ученика, свързани с конкретната домашна работа.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 75
12. Създаване на бележник в Teams.
Системата Teams позволява създаването на т.нар. „Бележник на класа
(достъпен в раздел „Екипи“, секция „Бележник на класа“), използвайки въз-
можностите на приложението OneNote. Създаването на бележник на класа
може да се осъществи чрез бутона Настройване на бележник на класа на
OneNote“ и избор на една от двете опции „Празен бележникили „От съдър-
жанието на съществуващ бележник“.
При създаването на нов празен бележник, системата ни информира
какви опции са налични в различните секции на бележника, а именно:
- Пространство за сътрудничество, в което се съхраняват бележките
на екипа, които са видими от всички. В този раздел и учители и
ученици могат да редактират съществуващите бележки.
- Библиотека за съдържание, в която учителите могат да публикуват
учебно съдържание за учениците. Публикуваните материали могат да
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 76
се редактират от учителя, докато учениците могат единствено да ги
разглеждат.
- Секция „само за учителя“, в която се предоставя лично простран-
ство само за учителя. Създадените в нея материали са достъпни
единствено за учителя, а учениците нямат никакъв достъп до тях.
- Бележници на учениците, които представляват лично пространство
на всеки ученик. Тук ученика може да създава и редактира докумен-
ти, като единствено той и учителя имат достъп до тези ресурси, дока-
то останалите ученици не виждат личното пространство на съответ-
ния ученик.
В процесът на създаване, системата позволява да създадем нови, както и
да преименуваме или изтрием съществуващи секции в бележника. След
създаването на бележника на класа, същият може да бъде достъпен и редакти-
ран чрез приложението OneNote, както чрез облачната, така и чрез десктоп
версията му. След създаването на бележника е възможно добавянето на нови
страници и секции към него.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 77
13. Работа с файлове в Teams.
Системата Teams позволява управление на файлове за нуждите на екип-
ната работа. Достъпът до тази функционалност става чрез раздела „Файлове
от лявата навигационна лента на продукта. Всички качени от нас файлове се
съхраняват в приложението SharePoint, чиято функционалност е тясно
интегрирана в Teams.
След като влезем в раздела, системата ни предоставя възможни опции за
работа:
- Работа с последните достъпвани от нас файлове (визуализира се по
подразбиране.
- Работа с файловете в рамките на Teams, чрез който ние можем да
достъпим и управляваме вече споделени файлове в нашите екипи.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 78
- Работа с файлове от OneDrive в качеството си на част от интегрира-
ните облачни услуги, системата Teams е изцяло интегрирана с облач-
ното файлово хранилище OneDrive, в което всички учители имат 1ТВ
безплатно дисково пространство за съхранение на необходимите им
файлове.
- Работа с файлове от външни облачни файлови хранилища. Системата
Teams позволява интеграция и достъп до файлове в облаци като
Dropbox, Box, Egnyte, ShareFile и Google Drive. В случай че ние
притежаваме акаунти в някое от тях, спокойно можем да ги свържем
с акаунта ни в Teams и да имаме достъп до съхраняваните в тях фай-
лови ресурси.
Друг възможен подход за управлението на файлове в Teams е чрез
тяхното управление в рамките на екипа с който работим. Достъпът до тази
функционалност е в раздела Екипив лявата навигационна лента, избор на
конкретния екип с който ще работим, и избор на секцията „Файлове“ в
горната навигационна лента.
В този случай системата ни предоставя следните възможности за работа
с файлове:
- Създай чрез която може да създадем нови папки или нови докумен-
ти в рамките на ресурсите на съответния екип.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
стр. 79
- Качи чрез която може да качим всякакви видове файлове, разполо-
жени на локалния ни компютър.
- Синхронизирай опция за синхронизация на файлове, разположени
в споделена папка в OneDrive с ресурсите на екипа.
- Копирай връзката опция чрез което се създава връзка за споделяне
на файловите ресурси на екипа извън Teams.
- Изтегляне чрез което може да изтеглим на локалния компютър
файловите ресурси на екипа.
- Добавяне на съхранение в облак чрез която можем да съхраним
файловите си ресурси в други файлови облачни хранилища като
Dropbox, Box, Egnyte, ShareFile и Google Drive.
- Отваряне в SharePoint опция, която позволява да имаме разшире-
на функционалност за управление на файловите ресурси в рамките на
облачното приложение SharePoint.
Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Microsoft 365
https://www.researchgate.net/publication/345982677_Rkovodstvo_za_provezdane_na_elektronno_obucenie_v_sreda_Microsoft_365 стр. 80
14. Работа с външни образователни ресурси в Teams.
В рамките на сключените договори на МОН, чрез системата Teams учи-
телите имат достъп до специализирани електронни образователни ресурси,
които могат да ползват като част от образователния процес в онлайн среда. В
рамките на системата са достъпни електронните учебници на издателствата
„Просвета“ и „Клет“, но достъпът до тях изисква наличието на платен абона-
мент.
* *
*
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.