ArticlePDF Available

Image and Likeness of God in the Human Being and Angels in Gregory Palamas’ Theology

Authors:
381
БОГООБРАЗНІСТЬ І БОГОПОДІБНІСТЬ ЛЮДИНИ
Й АНГЕЛІВ У БОГОСЛОВ’Ї ГРИГОРІЯ ПАЛАМИ
Розглянуто вчення про образ іподобу Божу влюдини йангелів убогословській
думці відомого візантійського богослова та святого XIVст. Григорія Палами,
показано його бачення місця, ролі та значення людини йангелів утворчому
задумі Пресвятої Трійці. Окреслено головні риси пневматологічної антро-
пології Палами як утріадологічно-сотеріологічному вимірі, так іпорівняно
з відповідними ангелологічними аспектами. Висвітлено онтологічно-гносео-
логічний зв’язок, який Палама проводить усвоєму богомисленні між природою
Троїчного Бога, природою людини ібогопізнанням.
Ключові слова:  ,  ,  , , , ,
.
        -
 1.  ,   -
      
,   ,    , 
   .  ’   ,  ,
         -
 ,  ,    
  .      -
   ,    ,   –
 ,  .      
,       .   -
       
   ,    . 
1 P. Christou. TheTeaching of Gregory Palamas on Man// Miriobiblos (
www.myriobiblos.gr
).
Віктор Жуковський
PhD, STD, доцент,
Український католицький університет,
Львів
  : ’.
. 7 (2020) 381-406.
DOI: 10.47632/2075-4817-2020-7-381-406
Віктор ЖукоВський
382
   ,    -
  ,      
   .     
    (.  5:48).   
      ,   
       
.     
       , ,
    ,    
  ,     –  
: , ,   .    
    , 
  теології–      іко-
номії,      .
         
 ,   .    
   ,    «-
»           
.       -
  ,  ,   
.     – -
      , 
 ,   ,    ,  -
 .       -
       
  ,     .
      -
    . ,    -
 ,     (.  1:14), 
      .  
«»  «»      , 
     – ,   -
,    ,     
.        .
      , 
  , ,    -
 .  ,   ,  
        -
,   ,   .
       -
 ,         -
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
383
    .  ,  ,   
    XXI.,  
 .   ,  ,    
  –    ,    
  , ,  .  
  XIV.      
,  ,    .  -
  ,      8:5–6 
 ,     ,  , .-
     ,   .
    –    -
       -
  ,    , 
  2.      -
  ,     
.  –    -
   -  -
  .
Людина– мікрокосмос
    ,  –   ,
   ,   .  -
     ,     
 ,   ,    -
 .      , 
     ,    -
   :
   [...]  ,   
,    ,    .
     ,      
       ,    .
2      .: A. Chouliaras. e Anthropology of
StGregory Palamas: eImage of God, theSpiritual Senses, and theHuman Body. Amsterdam 2019;
Christou. TheTeaching of Gregory Palamas on Man; N. Russell. Gregory Palamas and theMaking
of Palamism in theModern Age. Oxford 2019, c. 189–208; J. Blackstone. Knowledge and Experience
in theeology of Gregory Palamas. Oxford– New York 2018; F. Ivanovic. Mans Position in Cosmos
according to Dionysius theAreopagite and Gregory Palamas// Triune God: Incomprehensible but
Knowable– ePhilosophical and eological Signicance of St Gregory Palamas for Contemporary
Philosophy and eology / . C. Athanasopoulos. Cambridge 2015, . 180–189; D. Harper.
Becoming Homotheos: St. Gregory Palamas’ Eschatology of Body // Triune God, . 237–247;
.. Антропология св. Григория Паламы.  1996.
Віктор ЖукоВський
384
       [...], 
   . [...]   –  . [...]
,      , –    .
 –           .
[...]     ,   ,   -
         , 
  - , ,     ,  
.3
       .
       ,  
,     ,   4.  
   , ,   ,   , -
    .    ,
     .    -
 ,  ,      .
         
  ,      , 
     .
      ,  
      -
     ,     
  ,  ,     
5.     –  .
   ’   6.    -
       -
   ,     
,  ,      (. 2  1:4). -
    ,  , 
 –   –    , -
 -     «   ,
    »7.    -
3 Gregorius Palamas. Homillia 26 (– Hom.)// PG 151, 332CD.    -
.– В. Ж.
4 .: R. E. Sinkewicz. Gregory Palamas// La éologie Byzantine et sa tradition (XIII–XIX s.),
. / . C. G. Conticello, V. Conticello. Turnhout 2002, .167.    ,
        - -
 ( ).
5 .: V. Krivoshein. e Ascetic and eological Teaching of Gregory Palamas// e Eastern
Church Quarterly 3 (1938) 28.
6 .
7 Gregorius Palamas. Pro sanctis hesychastis (PSH) , 1, 22; .: Grégoire Palamas. Défense
dessaints hésychastes/ . J. Meyendor. Louvain 1959, c.63.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
385
,  8.       -
   9, –  –  
      . 
  ’     :
      ,   
         .  
        ;
     [ ] ,  [] 
    .     
,         
.       ,  
        ,  -
,   ,  ,  -
   ,  - ,    
 .       
 ,     .10
       -
   ,  .   
    ,  .  -
       , 
,    .  ,  
    ,    
 .  ,     -
,     ,    11. 
     ,  
      :
          
,       ,  -
    ,     -
   .  ,     , 
   .12
8 .: PSH , 1, 22, c.61–63.
9 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .166.
10 Gregorius Palamas. Capita physica, theologica, moralia et practica CL (Cap.) 24// Saint
Gregory Palamas. eOne Hundred and Fiy Chapters/ .R.E. Sinkewicz. Toronto 1988, .106,
108.
11.: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .28.
12 .: «όνο γρ πάντων γγείων τε κα ορανίων κτίσθη κατ’ εκόνα τοπλάσαντο, 
πρ κενον ρη κα ατν γαπη, κκείνου όνου ύστη κα προσκυνητ εη, κα τ πρ
ατν πίστει κα νεύσει κα διαθέσει τν οκείαν καλλονν συντηροίη· πάντα δ τλλα, σα γ κα
οραν δε φέρει, κατώτερα αυτο εδείη κα νο παντάπασιν οιρα» (Cap., 26, .110).
Віктор ЖукоВський
386
     « »  ,  -
 «  »13.      
,     ,  ,
 –  «»  .   – 
  14.
Ум ідуша– образ Божий
   ,    -
       . 
,         , 
 ,       :
 ,      ,    -
   .    ,    
  ,   ,     -
   ,  .     ,  
   .    –  (νο),   
  (εκόνα θείαν),  -  . [...]
    (νοερ φύσι)–   
  (εκόνα το κτίσαντο),  []    
      .15
   «»  .  , –
  ,     ,  –    
,     .       
 ,   ,  16.   
    –  ,  
,  , [...]  ,  , ,  
 ,   .   
[] ,  ,     
 ,   ,   .17
13       : « –   
 [...]    » (Origenes. Contra Celsum 6, 63// PG 11,
1393).
14.: Gregorius Palamas. eophanes// PG 150, 949.
15 Cap. 27, .242.
16 .: . . Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души.
  2004, .118.
17 .: «ώρων ο τν γγέλων φθαλο τότε τν ασθήσει κα σαρκ συνηένην το
νθρώπου ψυχν κα θεν λλον ώρων,  γεγενηένον όνον π γ δι’ γαθότητα θείαν,
νον τε κα σάρκα τν ατόν, λλ δι’ περβολν ταύτη κα κατ θεο χάριν εορφωένον,
 εναι τν ατν σάρκα κα νον καπνεα κα τ κατ’ εκόνα κα οίωσιν θείαν τν ψυχν
χειν ντελνιαίαν οσαν ν ν κα λόγ κα πνεύατι» (Gregorius Palamas.
De processione
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
387
  ,   , ,  , 
  ,  –     ,
        18.
Єдність ітроїчність Божого первообразу та людського образу
   –  ,   . ,  
  ,     .  
 ,   ,     -
 – -19.     
   20. ,   ,  
   ,     -
: - (), - () 
()21.       , 
   .     ,
    : , - 22.
       -
 ,     – , 
  .      , 
       . , -
        
 ,  ,   .   -
    , –     23,
spiritus sancti orationes duae
( DPSS) 2, 9, 13–19; .: Λόγοι ποδεικτικο δύο περ τ
κπορεύσεω του γίου Πνεύατο 2, 9, 13–19 // Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ συγγράμματα/ .
P.K.Chrestou, .1. essalonica 1962, .85).
18 . Православная психотерапия, .119.
19 .
20 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .169.
21 .: Cap. 63, .158, 156.
22   ,       -
- ,    ,  .    
   De Trinitate (Sinkewicz. Gregory Palamas, .169, . 121). 
.: R. Flogaus. Palamas and Barlaam revised: A Reassesment of East and West in theHesychast
Controversy of XIVth Century Byzantium// St. Vladimir eological Quarterly 42 (1998) 1–32.
23 .: Cap.37, .122, 124.      -
        -
         .   
             ,
      «»       
   .      ,   
,    .  «»    -
   ’.      
Віктор ЖукоВський
388
       , –    
24.   ,      
,    25. ,    ,
  ,      ,
   26.     
    ,   ,  
 (microtheos).     -
    ,    (microcosmos).
    –     
.  ,  ,   
 27.
  ,    
,       :
1)       28;
2)    29 , 
    ,   « »  «-
   »  .   ,  – 
    ,      «  ».  
    ,   ,   . 
–   «» «»  «»  ,   «»
 ,   – «»   . ’  – 
 ’    (περιχώρησι) . -
   ’      .:
R. Flogaus. Inspiration– Exploitation– Distortion: eUse of St Augustine in theHesychast
Controversy// Orthodox Readings of Augustine/ . A.Papanikolaou, G.E. Demacopoulos.
Crestwood 2008, . 63–80; J. D. Wilkins. “e Image of is Highest Love”: TheTrinitarian
Analogy in Gregory Palamas’s Capita 150 // St. Vladimir eological Quarterly 47:3–4 (2003)
383–412; E. Hussey. ePalamite Trinitarian Models // St. Vladimir eological Quarterly 16:2
(1972) 83–89; J.Lössl. Augustine’s “On theTrinity” in Gregory Palamas’ “One Hundred and Fiy
Chapters”// Augustinian Studies 30:1 (1999) 69–81; Amphiloque Radovic. Le mystère de la Sainte
Trinité selon Saint Grégoire Palamas. Paris 2012.
24.: Christou. TheTeaching of Gregory Palamas on Man.
25 .: Cap. 35–39, .118–127.
26.: Christou. TheTeaching of Gregory Palamas on Man.
27 .
28 .: PSH , 1, 22, c.61, 63.
29 .: Cap. 24, . 108:      «  
  ,  - ,   ,   –  
 .      ,     
    »– «τν δ ψυχν κ τν περκοσίων, λλον
δ παρ’ ατο το θεο δι’ φυσήατο πορρήτου,  έγα τι κα θαυαστν κα το παντ
περέχον κα τ πν ποπτεον κα το πσιν πιστατον κα θεο γνωστικν α κα δεκτικν
κα δεικτικν παντ λλον τ περανκισένη το τεχνίτου εγαλειότητο ποτέλεσα·
κα  τι θεο δεκτικν δι’ γνο κα χάριτο, λλ κα δυνατν νωθναι τούτ κατ ίαν
πόστασιν».
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
389
3)    « »,    
 (θεν λλον ώρων)30.  « »,   -
 ,    31.
     ’,  
 ,    –    -
 – ,      -
.      
-        
  .
-, []  ,   ,   
   . [...]      
      .  ’
    ,  ,    
 ,           
. [...]    –    
. [...]      ,  .  
         .  
,     ,    
 ,       .  
        . 
   –       ,
      .32
 ,       
33,      ,  , 
   34. ,  «»  
     ,   
       .  -
        
  ,    –      .
     ,    
        .  
         
30 .: DPSS 2, 9, 13–19, .85.
31.: Christou. TheTeaching of Gregory Palamas on Man.
32 Cap. 36–37, . 122.       
 ,     , :. eodoretus. Quaestiones in
Genesim 20// PG 80, 108; Basilius Seleuciensis. Oratio 1, 3// PG 85, 36; Joannes Damascenus.
Expositio dei 6–7// PG 94, 801C–805.
33 .: Hussey. ePalamite Trinitarian Models.
34          .: D. Coey. eHoly
Spirit as theMutual Love of theFather and theSon// eological Studies 1 (1990) 193–229.
Віктор ЖукоВський
390
.     –    ,  
     ,   .
 –      ,   .
  –   ,   
  .    
   ,     . 
    ,   
 ,   , ,  ,  
     .
      
 ’    ’,   -
   – .   -
        . 
 35.   –    -.
  ,    ,  
«»   .     -
   ,   ’ -
      
, , ,   ’
 ,      . --
       ,
  .   -    
    - 
  ,     , 
 ,    ’  ,
,  ’ ’  .  
      ,  ,  
       [] .
       (κατ εκόνα θεο κα οί-
ωσιν  ληθ χει)   []  ,  
 (πίχαρι κα σοφ κα θεία).36
      ,
     - ,     -
     . ,   -
 ,       
35  ’     .: R. Swinburne. Gregory Palamas and Our
Knowledge of God// Studia Humana 3/1 (2014) 312; P. Calvário. Bounds of Reason in theKnow-
ledge of God: Gregory Palamas’ Criticism of Greek Philosophy// Revista Portuguesa de Filosoa
73/2 (2017) 783–792.
36 Cap. 40, .126, 128.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
391
37.  : «   ,   
   »38.
Від сутності й енергії Троїчного Бога
до сутності йенергії троїчної людини
      
         
 .    –   -
   ,  () ,    
 ,     .   -
-       . 
      ,   
  .     ,  
 ,    .   , 
   ,  –  39.
    , ,  
 ,  ,    «».  
    – ,  – .  –  -
,   ,     . 
     ,    
    40. ,  , 
 «      ,   
»41. ,    , ,    -
 ,    ’ ,   
,        : « –
  , –  »42.     
 «     »:
     (νέργεια),    -
.  –    (δύναι),     , 
 .    –   – 
 . [...]     . [...]  – , 
  . [...]      .43
37 .: Gregorius Palamas. De oratione et puritate cordis capita tria ( DOPC) 2// PG 150,
1117C, 1120A-B.
38 DOPC 2// PG 150, 1120B.
39 Gregorius Palamas. Epistulae 4, 5; .: Πρσ ανιλ Ανου 5 // Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
συγγράμματα/ . P. K. Chrestou, .2. essalonica 1966, .378.
40 .: PSH , 2, 3, c.79, 81.
41 PSH , 2, 4, c.83.
42 «τι λλο ν οσία νο, λλο δ νέργεια» (PSH , 2, 5, c.83).
43 .: DOPC 3// PG 150, 1120–1121BD.
Віктор ЖукоВський
392
    ,  ,   
  –   .     -
  , – , – 44.
     :  .  – 
  ,  .  –  -
      .   
   ,       
  ,       -
.        
.           
  45.     46
         47 «-
»,  , ,      . 
  ,    «–  -
   (νέργεια έν στι, φησίν, δραστικ κα οσιώδη τ
φύσεω κίνησι48. -   
’     ,  
    :   
, , -  –  49. 
       
 –      ,  -
    50.
Богообразність людини йангелів
 - ,   -
       
.        
44 .: DOPC 2// PG 150, 1120 B.
45 .: PSH , 2, 5, c.85.
46          ad extra .:
. . ’   :   // Наукові
записки УКУ: Богослов’я 6 (2019) 163–205.
47     in Se .: . . -«-
»       // Vox P atrum 68 (2017) 569–592.
48 Cap. 129, .232–234.
49      «»  : «–  ,
       . [...]   
 ,  –  » (Joannes Climacus. Scala Paradisi 27 // PG
88, 1097B). .: PSH , 2, 6, c.87.        
   .: PSH , 2, 7–12, c.87–101.
50 .: PSH , 2, 9, c.93.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
393
        
   .   
       .   , 
       ,   
   ,        -
. 63-   :
   (τ τριαδικν τ ετέρα γνώσεω) ,
  ,  ,     (κατ’ εκόνα το
θεο).  ,    ,  ,   -
   .        
      (τ νοερ τε κα λογικ κα
τασθητικν χοεν).    ,  
  ,   : , ,
 ,     (  ).
[...]        
  ,    , –  
         .  
         ’ 
  ,     .51
        
.   ,  ,   .
 «»   .  ,   -
,   .    ,   
    ,     52. ,
   ,         -
,    .
 ,   ,  ,    
  .   –    , 
     ,    .  
–  ,    53.  
    – , – -
   .      , 
,       .
  ,  ,   ,–  , 
  ,    , . -
       , 
 ,  , ,  , ,  
51 Cap. 63
,
.156, 158.
52 .: Cap. 62
,
.156.
53 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .169.
Віктор ЖукоВський
394
  ,  «   
(ζωοποιν) ». ,  ,  «  »,  -
   ,       
 « »,  .
     ,  , 
,         (συνεκτικήν τε κα
ζωοποιν χει δύναιν ν αυτ),   ,   .  
 ,  ,     (τ ν
γεονικόν τε κα ρχικόν),  –  . , -
,    ,     (νον),  
 ,  ,      , 
   ,      
 . ,    ,   
   .    ’  
(σα),    (τ ν). [...]  
       .54
         -
  ,   55,    -
 ,  .     , .
,     ,      -
     .   
,  ,–   .  
    ,  -   
 , «   ,      , 
  » (. 1:14). [...]    -
 ,     [...],  ,  –  
(κατ’ εκόνα το κτίσαντο) ,  ,  ,  , 
  (κατ’ εκόνα θεο).56
    ,    -
     57.  ,  -
,– «    , [...]    , 
54 Cap. 62
,
.154, 156.
55.: . Антропология, .363.
56 .: «Κα ο γγελοι γάρ, ε κα πρ  εσι τν ξίαν, λλ’ πηρετονται κα οτοι το
πρ ν κείνου βουλεύασι,διάκονοι γάρ εσιν ποστελλόενοι δι το έλλοντα κληρονοεν
σωτηρίαν». [...] Κα πλεονεκτοσι ν ν ν πολλο, στι δ’ φ’ ν ν ποδέουσιν,  φηέν
τε κα λέξοεν, πρ τ τελεν κατ’ εκόνα το κτίσαντο· δι’  κα λλον κείνων ε κατ’
εκόνα θεο γεγόναεν» (Cap. 43
,
.132).
57 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .28.    -
   ’  ,  ,  
       , .: Saint
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
395
 ,    ,  . [...]   -
    ,     
»58.      -
     .    -
     ,    .
      , 
.      -
         
59.
Божественна тілесність Божого образу іподоби
      –  . 
       -
.    -    -
,     –    ,   60. 
   .    -
   «  »61,   -
  ,      , 
 ,  ’     62.   -
,   «» «    ,  
,      »63. , 
      ,  
  .     -
  ,  ,   ,  
 64.
Gregory Palamas. eOne Hundred and Fiy Chapters/ . R. E. Sinkewicz. Toronto 1988, .135,
. 67.
58 .: «πηρετεν ρισένων δυνατ τν γγέλων τ κτίσαντι κα όνον ρχεσθαι
κληρωσαένων, ρχειν δ τν ετ’ ατο ο ταχθέντων, ε  ρα πεφθεεν ε τοτο παρ το
κρατοντο τν λων, [...] πε δ  νθρωπο οκ ρχεσθαι όνον, λλ κα ρχειν τέτακται τν
π γ πάντων, βασκάνοι ασι τούτ προσιδν  ρχέκακο, πάσ ηχανχρται τοτον τ
ρχ καθελεν» (Cap. 44
,
.134).
59 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .170.
60 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .29.
61 .: Gregorius Palamas. Dialogus animae et corporis// PG 150, 1347–1372.  
      . .: F. M. Jugie. Palamas Gré-
goire// Dictionnaire de éologie Catholique/ .: A. Vacant, E. Mangenot, E. Amann, .11,
. 2. Paris 1932, . 1749.
62 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .29.
63 Gregorius Palamas. Dialogus animae et corporis// PG 150, 1361 C.
64 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .29.
Віктор ЖукоВський
396
   ’  , -
          -
 (.  17:1–8).      .
 ,     ,  – -
        
,     « » (νοερ ασθησι)65. 
      –  -
66.         . 
      -
    «  » (το θείου Πνεύατο
δυνάεω)67.       – « -
» (1  2:16).      
   ,    68.
      ,
   .      
. -   
 , ,   , [...]  
   ,   ,  
         -
   ,      , 
 .69
 -     -
        70.
       , 
,     71. 
65 PSH , 3, 31, c.177.
66 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, . 157.      -
-    .: R. Sinkewicz. eConcept of Spiritual Perception in
Gregory Palamas’ First Triad in Defence of theHoly Hesychasts// Христианский Восток 1(7)
(1999) 374–390.
67 PSH , 3, 17, c.145.
68 .: PSH , 3, 16, c.143, 145.
69 PSH , 3, 31, c.177, 179.
70    ,     -
      .: H. Gunnarsson. Mystical Realism in theEarly
eo logy of Gregory Palamas. Context and Analysis. Göteborg 2001, .152–252.
71      ,    - -
    .    (PSH , 3, 2 .109);
  (PSH , 3, 25, .163; , 3, 32, . 179);   (PSH , 3, 31, .177);
     (PSH , 3, 25, .163; , 3, 32, .179);   -
    (PSH , 3, 2, .109; , 3, 31, .177; , 3, 32, .181). .: Sinkewicz. Gregory
Palamas, .172, . 126.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
397
     ,   
72.    -  
 ,        
,     73.
     ,   
 ,        -
         ,
  .      -
  ,  « »  « »,  -
       74.
        
,    .   
  (κατποσι)  75,   , -
, ,  ’    76. 
 ,       –
    .     ,
    ,   
    77.   
     ,  « 
      »78. ,  -
      ,   -
  .       ,
     ,    
 .        -
  ,      
   79.
  ,      
      .   ,  
        . 
       80,   
72 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .158.
73 .
74 .: PSH , 3, 34, c.185.
75 PSH , 3, 33, c.183.
76 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .158–159.
77 PSH , 3, 36, c.189.
78 PSH , 3, 37, c.191.
79 .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .159.
80 –      .  
         -
      .  – 
Віктор ЖукоВський
398
, , .     ,   
    81.   
  « ,      
   ,    »82.   
        , ,  ,
 ,   ,    ,  
    .    
 ,     , -
    -    .83
     –   
     ,  .
  : «      
  ,    ?»84.     -
    .    -
     .     
    .   
  ,     , ’ -
,          
.        
,     .
       
     :
      ,    ,
   .        
 .    ,     -
 .     ,   
    ,   []    ,
     . [...]  , 
  (σώατο ζωοποιόν),–  ,    
,        .  
   ’      
.85
      ,   -
    .    -
       ,   
. .: Sinkewicz. Gregory Palamas, .161.
81 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .30.
82 Gregorius Palamas. Hagioriticus Tomus// PG 151, 1233B.
83 , PG 151, 1233B–.
84 Gregorius Palamas. Dialogus animae et corporis// PG 150, 1370B.
85 Cap. 38
,
.124.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
399
      ,  
.         , 
 .   – 86.
,        -
,       .   -
    ,    . , 
         ,   -
    .     
        
 87.
      ,
      . 
  ,        -
  ,  . ,  
 ,     ,    ,
   88.
  ,         , 
      .   ,  -
–  ,    ,  , 
  ,   ,    .   
    .    –  
(τ ζωοποιόν)  ,       
  .      ,  
  . ,  ,   
  .    ’  , 
   ’ .    
 ,        
.       –  , 
,   .      -
     89.
       
 90. ,   , 
86 .: « νοερ κα λογικ φύσι τ ψυχ, όνη νον χουσα κα λόγον κα πνεα ζωοποιόν,
όνη κα τν σωάτων γγέλων λλον κατ’ εκόνα το θεο παρ’ ατο δεδηιούργηται»
(Cap.39
,
.126).
87 .: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .29.
88.: . Православная психотерапия, .108.
89 .: Irenaeus. Adversus haereses 5, 6// PG 7, 1137.
90     .: J. Zachhuber.
Human Nature in Gregory of Nyssa:
Philosophical Background and eological Signicance
. LeidenBostonKöln 2000; . .
Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека. 
Віктор ЖукоВський
400
        -
 91.  «» «»  , 
, ,   «»   ,  «»
  ,      ,
    .   – 
  .      , 
      92.  
   ,    . 
   « »,      -
 93.      «»
   (θεοειδε δυνάει),    
.
     ,  ,   , 
,    . [...]   
     ,  
 . [...]     ,  
 .     ,    -
 «    ».94
       .  -
    ,    
  (θεοειδε δυνάει),     ,  -
     .95
,      (τ λλάψεω ο ετέχοντε), 
     . [...]   -
   ,     
( θεία οσία οκ στι).96
2012, .127–157, 183–201; M. Hart. Reconciliation of Body and Soul: Gregory of Nyssa’s Deeper
eology of Marriage// eological Studies 51 (1990) 450–478; E. Ferguson. God’s Innity and Man’s
Mutability: Perpetual Progress According to Gregory of Nyssa// Greek Orthodox eological Review 18
(1973) 59–78; C. Roth. Platonic and Pauline Elements in theAscent of theSoul in Gregory of Nyssas
Dialogue on theSoul and Resurrection// Vigiliae Christianae 46 (1992) 20–30; E. Peroli. Gregory of
Nyssa and theNeoplatonic Doctrine of theSoul// Vigiliae Christianae 51 (1997) 117–139; J. W. Smith.
eBody of Paradise and theBody of the Resurrection: Gender and the Angelic Life in Gregory of
Nyssas De Hominis Opicio// Harvard eological Review 92:2 (2006) 207–228.
91.: Krivoshein. eAscetic and eological Teaching, .28.
92 .: Cap. 27
,
.110.
93 .: Cap. 64
,
.158.          -
 ( )   ,   ,  , -
   .   .: . Антропология св. Григория Паламы, .358.
94      (Gregorius Nazianzenus. Orationes 40, 5 //
PG 36, 364B).
95 Cap. 64
,
.158.
96 Cap. 65
,
.158.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
401
Дар свобідної волі: свобода до життя чи смерті?
    –   .
         , 
 ,       
  97.        
    (.  1:26).
     ,  -
  ,  ,  « »,   , ,
 « »,–  ,     
   .    
 ,  ,     ,  
   .    -
 ,       ,  
    .
      ,   
,   – ,   –  
.   ,      -
  ,      , 
    .       , [...]
     (καθ’ οίωσιν εναι θείαν),
 .98
        
    .     
  ,     ,  -
    (θείαν νέργειαν),   ,
  «  » (θεία φύσεω
λαπρότη)  « » (περουσιότητα),   -
 99.      
    100.      
   .      
  .    ,  
–   .    ,   
     ,   – ,   
,    .    :
97 .: Hom. 16// PG 151, 204; Hom. 57, 1// PG 151.
98 Cap. 39, .126. . Hom. 16// PG 151, 220.
99 Gregorius Palamas. Orationes antirrheticae contra Acindynum 2, 7, 18; .: ντιρρητικο πρ
κίνδυνον 2, 7, 18// Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ συγγράμματα/ . P. K. Chrestou, .3. essalonica
1970, .97–98.
100 .: Hom. 16// PG 151, 196.
Віктор ЖукоВський
402
    –     ,
       ,    (οκ οσίαν,
λλ’ νέργειαν χει τατα τν ζωήν),  –  ,  
 . ,     ,  ,  -
   ,    ,   
     . [...]     
.   –      ,
   ,   ,  
 (ζωοποιν χει τν νέργειαν).      
 (νέργειαν),     (οσίαν χει τν ζωήν),  
  . [...]     ,  -
      . [...]   
 ,        (λλ’
οσίαν χουσα τν καθ’ ατν ζωήν).101
    – ,  
 –   .    
 ,   102.  ,   
,  ,    . –  
  103. –  ,  ,   
 104.        ,  -
      105.   
       
  ,      
   .      
    (. 1  3:2)   -
       ,
   .
Висновок
          -
         -
 ,   - ’
       .
   ,     
          -
.    –   ,
101 Cap. 31–32, .114, 116.
102 .: Hom. 16// PG 151, 208 .
103 .: Cap. 51, .142,144.  .: Hom. 31// PG 151, 396 –397 .
104 .: Hom. 27// PG 151, 344 ; Hom. 39// PG 151, 492 .
105 .: Hom. 27// PG 151, 345 .
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
403
      
  : , , , .  
’        
  .      
        
 .
       -
 .     
  ,     ,  
      
   ,    «
»        . -
    . 
     ,   -
    .
       
         .  
        
    .    –  -
   ,   
,  ,   , 
    ,    -
  ,  –   . – 
   .     , -
       ,
 ,    
  ,  .   ,  
      ,– -
         
.     – , -
   ,      ,
        -
.  –    ,  
   ,  -
,   , .
 ,    ,   -
     ,– 
   ,   
 .     
     ,  -
     
Віктор ЖукоВський
404
, ,   ,  -
  . ,   
        ,
  .      -
 ,        
       -
,    .
Бібліографія– Bibliography
Джерела– Sources
Basilius Seleuciensis. Oratio 1// PG 85, 28–38.
Gregorius Nazianzenus. Orationes 40// PG 36, 359–428.
Cap. = Gregorius Palamas. Capita physica, theologica, moralia et practica CL// Saint
Gregory Palamas. eOne Hundred and Fiy Chapters/ ed.R.E. Sinkewicz [=Studies
and Texts, 83]. Toronto 1988.
DOPC = Gregorius Palamas. De oratione et puritate cordis capita tria// PG 150, 1117–1122.
Gregorius Palamas. Dialogus animae et corporis// PG 150, 1347–1372.
Gregorius Palamas. Epistulae 4 = Πρσ ανιλ Ανου 5 // Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
συγγράμματα/ ed. P. K. Chrestou, .2. essalonica 1966, 375-394.
Gregorius Palamas. Hagioriticus Tomus// PG 151, 1225–1236.
Hom. = Gregorius Palamas. Homillia// PG 151, 9–550.
PSH = Gregorius Palamas. Pro sanctis hesychastis = Grégoire Palamas. Défense des
saints hésychastes / ed. J. Meyendor [=Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et
documents, 30–31]. Louvain 1959.
Gregorius Palamas. eophanes// PG 150, 909–960.
DPSS = Gregorius Palamas. De processione spiritus sancti orationes duae = Λόγοι
ποδεικτικο δύο περ τ κπορεύσεω του γίου Πνεύατο // Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ συγγράμματα/ ed. P. K. Chrestou, .1. essalonica 1962, 7-153.
Gregorius Palamas. Orationes antirrheticae contra Acindynum = ντιρρητικο πρ
κίνδυνον // Γρηγορίου το Παλα συγγράατα / ed. P. K. Chrestou, vol. 3.
essalonica 1970, 39-506.
Irenaeus. Adversus haereses 5// PG 7, 1118–1224.
Joannes Climacus. Scala Paradisi// PG 88, 631–1164.
Joannes Damascenus. Expositio dei// PG 94, 789–1228.
Origenes. Contra Celsum 6// PG 11, 1287–1422.
eodoretus. Quaestiones in Genesim// PG 80, 77–226.
Опрацювання– Studies
 . Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души.
  2004.
Vlahos I. Pravoslavnaya psihoterapiya. Svyatootecheskij kurs vrachevaniya dushi.
Sergiev Posad 2004.
БогооБразність іБогоподіБність людини йангеліВ уБогослоВї григорія палами
405
 . -«»      
// Vox Pat r um 68 (2017) 569–592.
Zhukovskyi V. Sviatyi-«ieretyk» Hryhorii Palama pro vnutrishnie buttia Presvia-
toi Triitsi// Vox Patrum 68 (2017) 569–592.
 . ’   :   //
Наукові записки УКУ: Богослов’я 6 (2019), 163–205.
Zhukovskyi V. Bohoslovia enerhii Hryhoriia Palamy: holovni aspekty i znachen-
nia// Analecta of theUCU: eology 6 (2019), 163–205.
 . Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный
путь к Нему человека. e 2012.
Karkova L. Svyatitel’ Grigorij Nisskij. Beskonechnost’ Boga i beskonechnyj put’
kNemu cheloveka. Kiev 2012.
 . Антропология св. Григория Паламы.  1996.
Kern K. Antropologiya sv. Grigoriya Palamy. Moskva 1996.
Blackstone J. Knowledge and Experience in theeology of Gregory Palamas. Oxford–
New York 2018.
Calvário P. Bounds of Reason in the Knowledge of God: Gregory Palamas’ Criticism of
Greek Philosophy// Revista Portuguesa de Filosoa 73/2 (2017) 783–792.
Chouliaras A. eAnthropology of St Gregory Palamas: eImage of God, theSpiritual
Senses, and theHuman Body. Amsterdam 2019.
Christou P. eTeaching of Gregory Palamas on Man// Miriobiblos (www.myriobiblos.gr).
Coey D. eHoly Spirit as theMutual Love of theFather and theSon // eological
Studies 1 (1990) 193–229.
Ferguson E. God’s Innity and Mans Mutability: Perpetual Progress According to Gregory
of Nyssa// Greek Orthodox eological Review 18 (1973) 59–78.
Flogaus R. Inspiration– Exploitation– Distortion: eUse of St Augustine in theHesychast
Controversy// Orthodox Readings of Augustine/ ed. A.Papanikolaou, G.E.Demacopoulos.
Crestwood 2008, 63–80.
Flogaus R. Palamas and Barlaam revised: A Reassesment of East and West in theHe-
sychast Controversy of XIVth Century Byzantium// St. Vladimir eological Quar-
terly 42 (1998) 1–32.
Gunnarsson H. Mystical Realism in theEarly eology of Gregory Palamas. Context and
Analysis. Göteborg 2001.
Harper D. Becoming Homotheos: St. Gregory Palamas’ Eschatology of Body // Triune
God: Incomprehensible but Knowable– e Philosophical and eological Signicance
of St Gregory Palamas for Contemporary Philosophy and eology/ . C. Athanaso-
poulos. Cambridge 2015, 237–247.
Hart M. Reconciliation of Body and Soul: Gregory of Nyssas Deeper eology of Mar-
riage// eological Studies 51 (1990) 450–478.
Hussey E. ePalamite Trinitarian Models// St. Vladimir eological Quarterly 16:2
(1972) 83–89.
Ivanovic F. Mans Position in Cosmos according to Dionysius theAreopagite and Greg-
ory Palamas// Triune God: Incomprehensible but Knowable– ePhilosophical and
eological Signicance of St Gregory Palamas for Contemporary Philosophy and eol-
ogy/ ed. C. Athanasopoulos. Cambridge 2015, 180–189.
Віктор ЖукоВський
406
Jugie F. M. Palamas Grégoire// Dictionnaire de éologie Catholique/ ed. A. Vacant,
E.Mangenot, E. Amann, vol. 11/2. Paris 1932, 1735–1818.
Krivoshein V. eAscetic and eological Teaching of Gregory Palamas// e Eastern
Church Quarterly 3 (1938) 26–33.
Lössl J.Augustines “On theTrinity” in Gregory Palamas’ “One Hundred and Fiy Chapters”//
Augustinian Studies 30:1 (1999) 69–81.
Peroli E. Gregory of Nyssa and theNeoplatonic Doctrine of theSoul// Vigiliae Christi-
anae 51 (1997) 117–139.
Radovic Amphiloque, étropol. Le mystère de la Sainte Trinité selon Saint Grégoire Pala-
mas. Paris 2012.
Roth C. Platonic and Pauline Elements in theAscent of the Soul in Gregory of Nyssa’s
Dialogue on theSoul and Resurrection// Vigiliae Christianae 46 (1992) 20–30.
Russell N. Gregory Palamas and theMaking of Palamism in theModern Age. Oxford 2019.
Sinkewicz R. eConcept of Spiritual Perception in Gregory PalamasFirst Triad in De-
fence of theHoly Hesychasts// Христианский Восток 1(7) (1999) 374–390.
Sinkewicz R. E. Gregory Palamas// La éologie Byzantine et sa tradition (XIII–XIX s.),
vol. / ed. C. G. Conticello, V. Conticello. Turnhout 2002, 131–188.
Smith J. W. eBody of Paradise and theBody of theResurrection: Gender and theAn-
gelic Life in Gregory of Nyssa’s De Hominis Opicio// Harvard eological Review
92:2 (2006) 207–228.
Swinburne R. Gregory Palamas and Our Knowledge of God// Studia Humana 3/1 (2014)
3–12.
Wilkins J.D. “eImage of this Highest Love”: eTrinitarian Analogy in Gregory Pala-
mas’s Capita 150// St. Vladimir eological Quarterly 47:3–4 (2003) 383–412.
Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and eological
Signicance [=Supplements to Vigiliae Christianae, 46]. Leiden– Boston– Köln 2000.
Viktor Zhukovskyy
Image and LIkeness of god In the human BeIng and angeLs
In gregory PaLamas theoLogy
is article considers thedoctrine of theimage and likeness of God in thehuman
being and angels in thetheological thinking of the famous 14th century Byzantine
theologian saint Gregory Palamas. eauthor presents his concepts of theplace and
meaning of human persons and angels in thecreative plan of theHoly Trinity. He
outlines themain aspects of pneumatic anthropology, both in thetriadological and
soteriological dimension, and in comparison with the corresponding angelologic
sphere. Special attention is paid to thesignicance of theontological-epistemological
connection that Palamas makes in his approach between thenature of the Triune
God, thehuman nature and knowledge of God.
Keywords: Gregory Palamas, image of God, likeness of God, mind, soul, body, angels.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
‘Palamism’ is not a neutral term. It was devised in the early twentieth century by a Roman Catholic scholar, Martin Jugie, to indicate a system of thought developed in the fourteenth century by Gregory Palamas and validated by several Orthodox Church councils that Jugie considered erroneous and therefore indicative of the fallibility of Orthodox teaching. In opposition to Jugie, Orthodox scholars, principally John Meyendorff, proposed a different interpretation of Palamism that in many ways was just as ideologically motivated. The first part of this book examines the debates generated by Meyendorff’s classic Introduction à l’étude de Grégoire Palamas and the new directions that have been taken since then by both Western and Orthodox scholars. The second part, in response to a call by Robert Sinkewicz to raise ‘the larger questions’, explores the issues raised by the controversy initiated by Barlaam of Calabria in 1340 with his denunciation of Palamas as a ‘Messalian’ heretic. These issues concern the nature of doctrinal development, the sense in which a human being can participate in God, the meaning of grace, the character of symbols, and the context of divine–human communion. Palamas developed his distinction between the divine essence and the energies precisely in order to defend the reality of such communion as deification. It is argued that he did not reify the distinction but at the same time held that it was more than merely notional. Finally, it is suggested that Palamas has a valuable contribution to make to current debates on the relationship between divine transcendence and divine immanence.
Article
Dans le " De virginitate ", Gregoire de Nysse developpe une theorie du mariage valorise par la compatibilite et l'union du mariage et de la contemplation| les affirmations qui semblent deprecier le mariage sont a prendre comme un procede ironique. Le mariage concu de cette facon peut etre superieur au celibat, mais celui-ci reste en soi superieur au mariage ordinaire
Article
Nyssa attempts to present the doctrine of the resurrection of the body in terms of the Platonic philosophical tradition but also in accord with the biblical revelation. There are those who believe that he failed to integrate his philosophy with his Christianity. Harold Cherniss in particular claims that Gregory was a Platonist in his heart, and that it was an intellectually dishonest concession to his overbearing older sister Macrina which made him insert Christian doctrine into his writings.2 Charalambos Apostolopoulos considers Gregory to be a Greek philosopher of notable originality who, because he feared the ecclesiastical authorities, disguised the boldness of his thought with pious formulas and biblical citations.3 Jean Danielou, on the other hand, believes that Gregory's thought is wholly Christian, though expressed in Platonic terminology.4 I hope by studying the literary form of this dialogue to come to some conclusions about its unity or disunity. In this paper I shall deal with a short passage which appears especially indebted to Plato, and show how Gregory has woven words and themes from St. Paul into a Platonic warp. I shall consider what message is conveyed by the interaction of Gregory's two languages, the biblical and the philosophical.5 First of all, something should be said about the overall form of the treatise. The choice of a dialogue form in itself shows that Gregory wanted to be recognized as a follower of Plato. It has often been pointed out that his dialogue shows many parallels with Plato's Phaedo.6 In both dialogues the death of a beloved teacher gives occasion to a discussion of the nature of the soul and its possible continuance after the death of the body. Phaedo reports the conversation which Socrates purportedly had with his friends on his last day, and the dialogue concludes by describing the death of Socrates. Gregory's