ArticlePDF Available

Монгол эдийн засагчид болон эдийн засгийн байгууллагуудын чансаа (Ranking of Mongolian economists and economic institutions)

Authors:

Abstract

Орчин үеийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны салбарт бид хаана байна, цаашид хөгжин дэвшихэд ямар урамшуулал, шаардлага хэрэгтэй байна вэ гэсэн асуултуудад хариулахын тулд олон улсад өргөн хэрэглэгддэг аргачлалаар монгол эдийн засагчид болон эдийн засгийн боловсрол, судалгааны байгууллагуудын чансааг тогтоов. Судалгаанд хамрагдсан 751 эдийн засагчийн 8.6%, 530 эдийн засгийн докторын 6.6% нь, БШУЯ-аас эдийн засгийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэг олгох зөвшөөрөл авсан 34 их, дээд сургуулиас 3 нь л олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг Web of Science, Scopus-ын оноотой сэтгүүлд бүтээлээ нийтлүүлжээ. ЗХУ болон ОХУ-ын докторын дээд зэрэг болох Доктор экономических наук-тай 37 монгол хүнээс ганц нь ч, эдийн засгийн профессор цолтонгууд, дотоодын дээд зэрэг болох шинжлэх ухааны доктор (ScD) 18 хүн, эдийн засгийн салбараарх Монгол Улсын ШУА-ийн 7 академичаас ганцаас бусад нь, эдийн засгийн 23 профессороос 2-оос бусад нь, 41 дэд профессороос 4-өөс бусад нь тийм сэтгүүлд бүтээлгүй байгаа нь эдийн засгийн доктор, докторын удирдагч, доктор хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн, профессор, академичид тавигдах шаардлагыг өндөрсгөх цаг болсныг харуулж байна. Энэхүү судалгааны ажлын өгөгдөл, дуурайлган гүйцэтгэх компьютерийн R кодыг олон нийтэд нээлттэй хуваалцаж байгаа бөгөөд бусад салбарынхан үүнийг мөн ашиглаж үзэхийг уриалъя. ************************************************************************************* This article provides the first academic ranking of Mongolian economists and economic institutions, to gauge where we are at in terms of international standards, what requirements and incentive mechanisms are necessary for our further advancement. Only 8.6% of the 751 economists considered in this study, 6.6% of the 530 economics doctorate holders and 3 of the 34 universities and colleges that are permitted to provide economics training at the undergraduate and higher levels by the Ministry of Education and Science have publications in Web of Science and Scopus indexed journals. None of the 37 Mongolians who obtained the Soviet Union's and Russia's Doctor of Science degrees, 1 out of 18 holders of the Mongolian version of such degrees, 1 economics professor titleholder, 1 out of 7 Academicians, 2 out of 23 full-professors and out of 41 associate professors have such publications. This finding indicates that we need to raise requirements and expectations for our economics doctors, their dissertation supervisors and defence committee members, professors and academicians. Replication data and R codes of this study are made publicly available, and I ask colleagues in other scientific fields to conduct similar investigations.
Preprint
Full-text available
2022 оны 4-р сар Удиртгал 2021 оны 8-р сарын 31-ны өдөр "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит сургалтын тэтгэлэг олгох журам"-ыг Засгийн газраас баталж, 2014 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн өмнөх журмыг хүчингүй болгосон билээ. Энэхүү өгүүллээр шинэ журам нь квотын шударга бус хуваарилалт, ялгаварлан гадуурхалт, өртөг өгөөжийн үрэлгэж тооцоолол гэсэн гурван үндсэн асуудлын үүднээс үндэслэлтэйгээ нийцэхгүй байгааг засаж сайжруулахыг, тодорхой саналуудыг олон нийтээр хэлэлцүүлэхийг зорьж байна.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.