ArticlePDF Available

Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku

Authors:
Article
Full-text available
When the house is on fire, it is difficult to have a conversation"-Case study on the emergence of information resilience during the COVID-19 pandemic Resilience refers to the ability of people, organizations , or societies to cope with disturbances or crises. This research focuses on information resilience as a specific information-related form of resilience, and on the different ways it has emerged during the COVID-19 pandemic in the Finnish context. The data consist of articles on pandemic governance. The data were analyzed using abductive content analysis. The results indicate that systemic information resilience has emerged more strongly than agent-level information resilience which reinforces the importance of systemic understanding considering both resilience and preparedness. The current research also finds that information resilience is not a linear process but a circulating and emerging phenomenon that requires continuous development before, during and after crises.
Chapter
Mitä hallintotieteellinen tutkimus on ja minkälaista se voisi olla? Miten yhteiskunnallinen kehitys ja hallinnon tutkimus ovat sidoksissa toisiinsa? Hallintotieteellinen tutkimus kohdistuu julkishallinnon toimintaan hallinnon ja politiikan välimaastossa. Siihen kytkeytyy kriittinen keskustelu demokratian murroskehityksestä, julkisorganisaatioiden muutosprosesseista ja johtamisesta, julkisen toiminnan kestävyydestä tai toimintapolitiikkojen vaikuttavuudesta. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus on 54 tutkijan kirjoittama monitieteinen teos, joka luo näkymiä tieteenalan muutokseen ja tulevaisuuteen. Hallintotieteellisellä tutkimuksella on vahva käytännön yhteys ja merkittävä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä. Samanaikaisesti se on myös muutoksen kohteena. Teos jäsentää tätä kaksoisroolia. Teos soveltuu julkishallinnon muutoksesta, kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille lukijoille: tutkijoille, asiantuntijoille sekä opiskelijoille.
Book
Full-text available
Tämän keskustelupaperin tarkoituksena on luoda käsitteellistä ja teoreettista perustaa tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle sekä kytkeä tiedon huoltovarmuus suomalaisen yhteiskunnan ohjaus-, hallinta- ja sääntelymallin kehittämiseen. Tässä keskustelupaperissa tiedon huoltovarmuutta lähestytään viiden näkökulman kautta. Keskustelupaperi pureutuu tiedon huoltovarmuuden tematiikkaan tarkastelemalla sitä prosessina ja systeemisenä ilmiönä, avaamalla käsitettä osana kansallisen turvallisuuden kokonaisuutta, ymmärtämällä tiedon huoltovarmuus osana kollektiivista toimijuutta sekä sääntelykehikon muutostarvetta. Keskustelupaperin johtopäätösosiossa esitetään kymmenen teesiä, joiden toteuttaminen on omiaan vahvistamaan tiedon huoltovarmuutta osana kansallisen varautumisen järjestelmää. Keskustelupaperi on laadittu Suomen Akatemian rahoittaman IRWIN-hankkeen (Information Resilience in a Wicked Environment) puitteissa.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.