ArticlePDF Available

Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku

Authors:
Book
Full-text available
Tämän keskustelupaperin tarkoituksena on luoda käsitteellistä ja teoreettista perustaa tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle sekä kytkeä tiedon huoltovarmuus suomalaisen yhteiskunnan ohjaus-, hallinta- ja sääntelymallin kehittämiseen. Tässä keskustelupaperissa tiedon huoltovarmuutta lähestytään viiden näkökulman kautta. Keskustelupaperi pureutuu tiedon huoltovarmuuden tematiikkaan tarkastelemalla sitä prosessina ja systeemisenä ilmiönä, avaamalla käsitettä osana kansallisen turvallisuuden kokonaisuutta, ymmärtämällä tiedon huoltovarmuus osana kollektiivista toimijuutta sekä sääntelykehikon muutostarvetta. Keskustelupaperin johtopäätösosiossa esitetään kymmenen teesiä, joiden toteuttaminen on omiaan vahvistamaan tiedon huoltovarmuutta osana kansallisen varautumisen järjestelmää. Keskustelupaperi on laadittu Suomen Akatemian rahoittaman IRWIN-hankkeen (Information Resilience in a Wicked Environment) puitteissa.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.