ArticlePDF Available

Zasady bezpieczeństwa pracy na fermie jeleniowatych

Authors:

Abstract

The behaviour of red deer and fallow deer kept as farm animals differs significantly from that of other domestic animals. Deer farming is associated with a higher risk of accidents for both the workers and the animals them�selves. This article attempts to develop principles of safe work on deer farms, based on technical organization and equipment as well as long-standing practice at the Research Station of the Institute of Parasitology of the Polish Academy of Sciences in Kosewo Górne. Continual observation of farmed herds of red deer and fallow deer was found to be extremely important, affecting the functioning of the entire farm and daily handling of the animals. Factors to be considered in introducing principles of safe work and handling of animals include their species, individual behaviour, and seasonal variation in stress and aggression. Smaller staff on the deer farm, but possessing the necessary knowledge, is more effective and enables a higher level of safety.
przegląd hodowlany nr 4/2020 23
Zasady bezpieczeństwa
pracy na fermie
jeleniowatych
Paweł Janiszewski1, Jagoda Czajkowska1,
Marek Bogdaszewski2
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział
Bioinżynierii Zwierząt
2Instytut Parazytologii PAN w Warszawie, Stacja Badawcza
w Kosewie Górnym
Stosunkowo nowy kierunek, jakim jest hodowla fer
mowa jeleniowatych rozwija się na świecie od lat 70.
XX wieku [1]. Od 2002 roku trzy gatunki jeleniowa
tych również w polskim prawie mają status zwierząt
gospodarskich, w świetle obowiązującej ustawy z dnia
29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich [16]. Cytując rozdział 1 art. 2.
punkt 1c do zwierząt gospodarskich należą: „jelenio
wate zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Ce-
rvus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel
(Dama dama) utrzymywane w warunkach fermowych
w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z cho
wu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepi
sach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermo
wej” [16].
Fermy jeleniowatych w Polsce są ukierunkowane
na pozyskiwanie mięsa oraz jednocześnie stanowią
atrakcję turystyczną, a w nielicznych przypadkach tak
że miejsce badań naukowych. Najstarsza ferma w Pol
sce została założona w roku 1984 na terenie Stacji
Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie
Górnym koło Mrągowa. Cieszy się ona dużym zainte
resowaniem, rocznie odwiedza ją ponad 8 tys. osób.
Na terenie 100 ha kwater wypasowych utrzymywane
są w systemie ekstensywnym jelenie szlachetne, jele
nie sika oraz daniele – łącznie około 500 zwierząt [14].
W polskim rolnictwie każdego roku odnotowuje się
niemal trzy tysiące wypadków spowodowanych ugry
zieniem, kopnięciem lub przygnieceniem przez zwie
rzęta [5]. Najczęstszą przyczyną są niewłaściwe wa
runki utrzymania zwierząt oraz brak odpowiedniego
postępowania osób z obsługi. Zwierzęta, których do
brostan nie jest zaburzony są spokojniejsze, tym sa
mym nie wykazują agresywnej postawy wobec in
nych osobników oraz pracowników [2, 6]. Trzeba pa
miętać, że mimo uznania jeleniowatych za zwierzęta
The presence of Enterobacteriaceae in animal feed in the area monitored
by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2018-2019
Summary
The aim of the study was to assess the level of livestock feed contamination with pathogenic bacteria of the
family Enterobacetriaceae and to analyse factors determining the level of contamination. The tests were carried
out at the Veterinary Hygiene Institute (ZHW) in Olsztyn in 2018-2019 on samples of feed for livestock (cattle,
pigs and poultry), fur-bearing animals, and companion animals. The highest level of Enterobacteriaceae con
tamination during the study period was found in feeds for fur-bearing animals and companion animals. Analysis
of the number of positive samples from the area monitored by ZHW in Olsztyn in relation to the country as
a whole showed that level of feed contamination with this group of pathogens was similar to the national aver
age. Air temperature was identified as a factor increasing the presence of Enterobacteriaceae in feed, which is
confirmed in studies by other authors.
KEY WORDS: Enterobacteriaceae, animal feed, feed components, microbial contamination of feed
gnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa, 111-112. 28.
Szewczyk M., Czuba Z., Wiczkowski A., Hajdrowska B.,
2019 – Antybiotykooporność izolowanych z żywności bakte
rii z rodziny Enterobacteriaceae. Medycyna Weterynaryjna
75 (9), 553-557. 29. Van Schothorst M., Mossel D.A.A.,
Kampelmacher E.H., Drion E.F., 1966 ‒ The Estimation of
the Hygienic Quality of Feed Components using an Entero-
bacteriaceae Enrichment Test. Zoonoses and Public Health
13, 273- 285. 30. Veldman A., Vahl H.A., Borggreve G.J.,
Fuller D.C., 1995 ‒ A survey of the incidence of Salmonella
species and Enterobacteriaceae in poultry feeds and feed
components. The Veterinary Record 136 (7), 169-172.
przegląd hodowlany nr 4/2020
24
gospodarskie są to wciąż dzikie osobniki, które mają
zupełnie odmienny behawior niż np. bydło czy owce.
Nie można więc twierdzić, że chów jelenia szlachet
nego czy daniela jest analogiczny do chowu bydła
mięsnego bądź innych domowych przeżuwaczy. Tym
samym ryzyko wypadku czy jakiegokolwiek zagrożenia
jest stosunkowo duże.
Do tej pory nie opracowano katalogu kompleksowych
„dobrych praktyk” na fermach jeleni i danieli, pozwalają
cych zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia zarów
no obsługi, jak i samych zwierząt. Także fachowa litera
tura dotycząca tego zagadnienia jest w naszym kraju
uboga i trudnodostępna. Z tego powodu podjęto próbę
opracowania zasad bezpiecznej pracy na fermach jele
niowatych, opierając się na organizacji przestrzennej
i wyposażeniu technicznym oraz wieloletniej praktyce
hodowlanej realizowanej w Stacji Badawczej Instytutu
Parazytologii PAN w Kosewie Górnym.
Zasady bezpieczeństwa podczas prac wykonywa-
nych na fermie
Utrzymanie fermowe jeleniowatych wymaga m.in.
prowadzenia określonych zabiegów hodowlanych.
Czynności te mają na celu zarówno poprawę dobro
stanu zwierząt, jak i zadbanie o prawidłowy oraz bez
pieczny rozwój poszczególnych osobników. Wszelkie
zabiegi planowane muszą być z dużym wyprzedze
niem czasowym i oparte na stałych obserwacjach
stada. Ulegają one również częstym modykacjom i tym
samym ulepszeniom. Jakakolwiek ingerencja „siło
wa” człowieka w behawior jeleni lub danieli może ne
gatywnie wpływać na poziom stresu, zachowanie
tych zwierząt względem siebie i pracowników fermy.
Sytuacje wymagające przemieszczenia stada po
między kwaterami zazwyczaj są dla nich bardzo stre
sujące [11, 15]. Miejsce i czas, w którym będzie to
dokonywane wpływa na zachowanie zwierząt. Przy
zmuszaniu zwierząt do przejścia w miejsca im nie
znane często dochodzi do panicznych ucieczek mo
gących skutkować gwałtownym zderzeniem z ogro
dzeniem, a w rezultacie urazami ciała, a nawet śmier
cią. W takich przypadkach najlepszą opcją może być
pozostawienie na noc otwartej bramy do nowej kwa
tery, dzięki czemu stado spokojnie i we własnym tem
pie będzie mogło zapoznać się z nowym terenem.
Częsty i regularny kontakt obsługi ze zwierzętami
podczas czynności dla nich korzystnych znacznie
podnosi bezpieczeństwo [4, 7]. Warto zaznaczyć, że
przy odpowiednio wyszkolonych pracownikach do
obsługi fermowych jeleni i danieli nie potrzeba wielu
osób. Na przykład w Stacji Badawczej IP PAN w Ko
sewie Górnym na fermie, na której łączny stan jeleni
i danieli dochodził do 500 osobników pracowało przy
nich łącznie 7-8 osób. Gatunek zwierzęcia nie jest
najważniejszym czynnikiem determinującym liczeb
ność pracujących osób, jest nim natomiast ich do
świadczenie i znajomość behawioru zwierząt będą
cych pod ich opieką.
Przyzwyczajenie zwierząt do kojarzenia obsługi z sy
tuacjami niegroźnymi, a wręcz pozytywnymi, jak np.
karmienie, może znacznie ułatwić pracę. Wyrobiony
wcześniej nawyk kojarzenia paszy z bezpieczeń
stwem wykorzystuje się w momencie zmiany kwater.
Paszowóz zadający paszę zachęca zwierzęta do po
dążania za podawaną karmą. W ten sposób, podczas
krótkiego przejazdu paszowozu z jednego miejsca na
drugie, zwierzęta podążając za nim nieświadomie
zmieniają kwaterę.
Zachowanie się pracowników w stosunku do zwie
rząt wpływa na ich późniejsze reakcje [13]. W przyro
dzie ssaki wykazują określone mechanizmy obronne.
W przypadku jeleniowatych nerwowe zachowania
obsługi, np. krzyk lub uderzanie ostrymi przedmiota
mi, mogą wywołać mechanizm uwrażliwienia. Wyni
ka to z kojarzenia konkretnej czynności z atakiem
drapieżnika. Dlatego zbyt agresywne podejście pra
cowników do zwierząt może w przyszłości skutkować
ucieczką, kończącą się próbami obrony przed poten
cjalnym zagrożeniem [10]. Zwiększa to ryzyko wy
padków podczas codziennych prac wykonywanych
na fermie. Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się
opracować harmonogram prac z dużym wyprzedze
niem. Przede wszystkim wprowadzanie zwierząt do
odłowni powinno bdokonywane dwa razy w roku
(wiosna i jesień), a czas ten wykorzystany na odroba
czanie, dokładny przegląd każdego osobnika oraz
inne zabiegi zootechniczno-weterynaryjne.
Manipulacja stadem w korytarzu przepędowym
i odłowni polega na odpowiednim manewrowaniu ko
lejnymi drzwiami, które tam się znajdują, bez bezpo
średniego kontaktu ze zwierzętami. Umożliwia to
osłonę pracownika, a tym samym stanowi powierzch
nię rozdzielającą stado. W przypadku, gdy obsługa
ma bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, pracownicy
winni być wyposażeni w specjalne tarcze ochronne
[8]. Najlepiej sprawdzają się tarcze wykonane ze
sklejki o grubości 10-12 mm, o wymiarach 120x120
cm, z wygodnymi uchwytami. Tarcze nie mogą być
zbyt ciężkie, aby nie ograniczać ruchów pracownika
i umożliwiać szybkie manewrowanie. Zapewnia to
ochronę przed uderzeniami i atakami, w szczególno
ści byków z porożem (nawet obciętym).
Stosunkowo niebezpieczne jest manipulowanie
grupą łań z cielętami. Przenoszenie ich do oddziel
nych kwater może skutkować próbami forsowania
ogrodzenia i gwałtownymi nieprzewidywalnymi reak
cjami. Na fermach jeleniowatych należy unikać spę
dzania stad składających się z byków, łań i cieląt jed
nocześnie. Zestresowane dorosłe samce mogą wy
kazywać wtedy agresję oraz atakować słabsze osob
niki. Zalecane jest stopniowe odławianie byków od
innych zwierząt, a tym samym zmniejszenie niebez
pieczeństwa podczas przyszłego przeganiania pozo
stałej części stada.
Podstawową, a wręcz obowiązkową, procedurą
związaną z bezpieczeństwem ludzi i zwierząt na fer
przegląd hodowlany nr 4/2020 25
mach jeleniowatych powinno być obcinanie poroża
(najlepiej tuż po wytarciu ze scypułu). Nie wykonanie
tego zabiegu może prowadzić do groźnych, nawet
śmiertelnych wypadków. Wzajemne śmiertelne zro
gowania zwierząt (np. przy grupowym trzymaniu by
ków) wiążą się przede wszystkim ze stratami finan
sowymi hodowcy, ale warto też zaznaczyć, że w Pol
sce był co najmniej jeden wypadek śmiertelny ‒ byk
zabił właściciela fermy. Poza takimi zagrożeniami,
obcinanie poroża przed okresem godowym zapewnia
również większe bezpieczeństwo podczas jesienne
go zganiania zwierząt z kwater wypasowych. Należy
jednak pamiętać, że zabieg ten wykonywany jest w okre
sie, kiedy byki mają znacznie podwyższony poziom
testosteronu [9]. Chcąc uniknąć zwiększonej agresji,
należy oawiać stopniowo niewiel grupę byków w po
rożu, liczącą maksymalnie 4 samce, następnie roz
dzielać je i pojedynczo poddawać zabiegowi. Osobni
ki męskie czekając w oddzielnych kojcach wykazują
większy spokój, niż te utrzymywane w grupie.
Mimo że wszelkie potencjalne zagrożenia bezpie
czeństwa pracowników wynikające z pracy ze zwie
rzętami niwelowane oraz stosowana jest szeroko
rozumiana profilaktyka, to jeleniowate są nieprzewi
dywalne w swoich zachowaniach. Są to stosunkowo
ruchliwe zwierzęta mają
ce zróżnicowane tempera
menty. Podejście pracow
nika do zwierzęcia powin
no być za każdym razem
takie samo, a jakiekolwiek
odstępstwa mogą wywoły
wać niepożądane reakcje.
Ilekroć zdarzy się taka sytu
acja należy wyciągać z niej
wnioski, które wpłyną na
zmianę konstrukcji pomiesz
czeń lub zagród na fermie,
bądź pozwolą na modyka
cję urządzeń tam ywa
nych. Każde takie ulepsze
nie zwiększa bezpieczeń
stwo pracy i tym samym
poprawia komfort pracow
ników.
Budowa fermy a bezpie-
czeństwo zwierząt i pra-
cowników
Jak już wspomniano, ho
dowla fermowa jeleniowa
tych powinna opierać się
na wczesnym oraz długo
trwałym planowaniu. Do
tyczy to między innymi prze
strzennej organizacji kwater
wypasowych, odłowni, ko
rytarzy przepędowych oraz
budynków gospodarskich. Już na etapie planowania
przestrzennego oraz zagospodarowania konkretnego
terenu należy uwzględnić specyczny behawior jelenio
watych [15]. Plan korytarzy przepędowych oraz bram
powinien uwzględniać dodatkowo małe bramki dla
pracowników oraz specjalne ukrycia, za którymi ob
sługa podczas przepędzania zwierząt będzie mogła
się schować (rys. 1). Należy przy tym zwróc uwagę,
że określenie „przepędzanie” nie jest w tym przypad
ku całkiem trafne, gdyż należy tu raczej mówić o wy
korzystywaniu naturalnych reakcji zwierząt w celu
kierowania ich w pożądanym kierunku, niż o wymu
szaniu tego ruchu poprzez typowe „popędzanie”.
Jest to niezwykle istotne, gdyż najczęstszą przyczy
ną upadków zwierząt na fermach jeleniowatych są
zderzenia z ogrodzeniem spowodowane spłosze
niem się zwierzęcia. Ma to szczególne znaczenie
podczas jesiennych manipulacji stadem, gdyż dla
cieląt urodzonych latem jest to pierwszy tak bliski
kontakt z człowiekiem, a więc taka sytuacja jest dla
nich szczególnie stresująca. Oczywiście ferma jele
niowatych jest obiektem zamkniętym, ogrodzonym ‒
zgodnie z przepisami ‒ siatką o minimalnej wysoko
ści 2 metrów. Takimi samymi siatkami jest ona po
dzielona wewnętrznie na poszczególne kwatery, ko
Rys. 1. Schemat funkcjonowania korytarza przepędowego (autor: J. Czajkowska)
przegląd hodowlany nr 4/2020
26
rytarze itp. Nie ma oddzielnych przepisów ani proce
dur dotyczących kontroli ogrodzeń, co zazwyczaj
wykonuje się na bieżąco, przy okazji wykonywania
codziennych, różnych prac na fermie. Należy zdawać
sobie sprawę, że na fermie o powierzchni stu czy stu
kilkudziesięciu hektarów jest łącznie kilkanaście
bądź kilkadziesiąt kilometrów ogrodzeń.
Korytarze przepędowe spełniają funkcję ogrodzo
nych dróg, które kierują stado bezpośrednio z kwater
wypasowych lub odłowni. Z uwagi na ograniczoną sze
rokość takich korytarzy muszą być one dobrze widocz
ne dla zwierząt, aby uniknąć prób forsowania ogrodzeń
[17]. Najczęściej stosowanym i zalecanym rozwiąza
niem jest umieszczenie na ogrodzeniu z siatki dodatko
wych elementów w postaci poziomo umieszczonych
desek, których zagęszczenie powinno wzrastać w mia
rę zwężania się korytarza. Korytarze przepędowe po
winny być też wyposażone w bramy (najlepiej w pełni
pokryte sklejką), które zapobiegają cofaniu się zwie
rząt (rys. 1), a jednocześnie są bezpieczną osłoną dla
pracowników podczas przeganiania stada.
Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności zoo
technicznych, np. kolczykowaniu czy obcinaniu poro
ża, niezbędna jest, nawet najprostszej budowy,
odłownia. Posiadanie jej na fermie jest także wyma
gane przez krajowe przepisy prawne [12]. Podstawo
wym elementem jej wyposażenia jest poskrom, który
pozwala na chwilowe unieruchomienie zwierzęcia.
Jego obecność i odpowiednia konstrukcja znacząco
wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników, jak
i zwierząt [3, 8].
W praktyce hodowlanej można wyróżnić dla jele
niowatych poskromy uruchamiane hydraulicznie lub
mechanicznie. Ich budowa jest uzależniona przede
wszystkim od gatunku zwierząt na fermie. Do unieru
chamiania dorosłych osobników (szczególnie byków
jelenia szlachetnego) zaleca się używanie poskromu
hydraulicznego. Obsługiwanie tego urządzenia wy
maga dostosowania wysokości bocznych ścian do
wielkości zwierzęcia. Należy to zrobić jeszcze przed
wejściem samca do poskromu. Zbyt wysokie usta
wienie może powodować urazy czaszki lub kręgosłu
pa szyjnego, a zbyt niskie umożliwia zwierzęciu wy
skoczenie z tego urządzenia. Podczas regulacji sze
rokości otwarcia poskromu obsługa powinna zwrócić
uwagę na aktualne położenie kończyn zwierzęcia,
aby uniknąć ich urazów. Zbudowany jest on z dwóch
ram, jednej przymocowanej na stałe, drugiej rucho
mej, pokrytych grubymi materacami obitymi wytrzy
małym, wodoodpornym materiałem. Przed unieru
chomieniem zwierzęcia ściany poskromu są rozchy
lane, nawet do 1,5 m, w taki sposób, aby umożliwiało
to swobodne wejście byka w pełnym porożu. Następ
nie zamykane są drzwi i pracownik, stojący poza
Rys. 2. Schemat działania „młyna” i manipulowania grupą zwierząt (autor: J. Czajkowska)
przegląd hodowlany nr 4/2020 27
ewentualnym zasięgiem unieruchamianego zwierzę
cia, za pomocą siłownika hydraulicznego przesuwa
jedną z ram. Przy pomocy dwóch dodatkowych siłow
ników istnieje możliwość dopasowania wysokości
umieszczenia materaców do wysokości poszczegól
nych osobników, co zwiększa ich dobrostan i sku
teczność unieruchamiania. Obsługa poskromu hy
draulicznego nie wymaga użycia siły fizycznej, a ‒ co
najważniejsze zapewnia bezpieczeństwo obsługi.
Posługiwanie się nim wymaga jednak dużej ostroż
ności, gdyż łatwo doprowadzić do uszkodzeń k
czyn (złamań, a nawet amputacji), jeżeli zwierzę nie
stoi dokładnie pośrodku płyty podłogowej. W trakcie
manipulacji siłownikami należy więc cały czas zwra
cać uwagę na ruchy zwierzęcia w poskromie.
Do unieruchamiania danieli lub młodych jeleni, a na
wet łań jeleni sika można wykorzystywać prostszy w bu
dowie poskrom naskokowy. Najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest umieszczenie takiego urządzenia
na końcu zaciemnionego pomieszczenia, w którym
uprzednio gromadzi się zwierzęta. W przypadku łań
czy cieląt może to być nawet kilkanaście osobników,
natomiast byki w twardym porożu powinny być wpro
wadzane pojedynczo. Poskrom ten charakteryzuje
się dwoma drewnianymi, długimi ścianami ustawio
nymi klinowato, zwężającymi się ku dołowi. Umiesz
czany jest nad zagłębieniem w posadzce. Przy mani
pulacji zwierzętami przebywającymi w ciemnym po
mieszczeniu wykorzystuje się fakt, że w takich wa
runkach stają się spokojniejsze. Poskrom jest nato
miast umieszczony w pomieszczeniu oświetlonym.
Naturalnym odruchem zwierzęcia jest próba ucieczki
w kierunku światła, czyli wykonanie skoku w tym kie
runku. Po wykonaniu skoku przez zwierzę, jego kor
pus zostaje oparty na ukośnych ścianach, a kończy
ny nie dotykają podłoża, co uniemożliwia ucieczkę.
Po wykonaniu zabiegów zootechnicznych jeden z bo
ków urządzenia (zamontowany na zawiasie) jest otwie
rany przez pracownika obsługi, a unieruchomiony
dotychczas osobnik opada w dół do poziomu podło
ża. W efekcie może dotknąć kończynami podłoża i sa
modzielnie opuścić poskrom i pomieszczenie.
W odłowniach znajdują się korytarze przepędowe
i kojce manipulacyjne różnej wielkości oraz kojec
zbiorczy. Należy w taki sposób dopasować wymiary
tych pomieszczeń, aby bez problemu pomieściła się
tam określona grupa wpędzanych zwierząt, które na
stępnie będą poddane zaplanowanym zabiegom.
Uzależnione to jest od hodowanego gatunku, jak i ro
dzajów grup technologicznych, jakie planuje się wy
odrębnić w stadzie. Dlatego ważne jest wcześniejsze
ustalenie przybliżonej maksymalnej liczby jeleniowa
tych utrzymywanych na fermie, bo to ona będzie
głównym wyznacznikiem wymiarów kojca zbiorczego
i innych części odłowni, już na etapie ich budowy.
Jest to niezmiernie ważne, gdyż przepędzanie zwie
rząt przez odłownię jest jednym z większych czynni
ków stresogennych na fermach jeleniowatych. Wpę
dzane tam zwierzęta, ze względu na stres, mogą
wykazywać przejawy wzajemnej agresji, jak i agresji
w stosunku do pracowników. Takie zachowanie m
na zniwelować poprzez szybki i sprawny podział gru
py zwierząt na 2-3 mniejsze, w czym pomaga system
pośrednich bram. Rozdzielenie stada przebywające
go w odłowni na mniejsze grupy nie tylko pozwala na
sprawniejsze działanie, ale też na zmniejszenie pre
sji wywieranej na zwierzęta samą obecnością pra
cowników. Mniejsza grupa przebywająca w pobliżu
poskromu może być szybciej „obsłużona”, a pozostałe
zwierzęta oczekujące w dalszej części odłowni mogą
się uspokoić, gdyż nie mają bezpośredniego kontaktu
z człowiekiem. Zbyt duże zagęszczenie osobników
może się przyczynić m.in. do zadeptywania lub pobicia
cieląt przez starsze osobniki. Szczególnie agresywne
mogą być byki w twardym porożu.
Jak już wspomniano, odłownia jest jednym z naj
bardziej niebezpiecznych miejsc na fermie. Dlatego
tak ważna jest jej solidna konstrukcja. Ściany powin
ny być wykonane z desek lub szczelnie ze sobą połą
czonych yt, o wysokości minimum 3 m. Jakiekol
wiek szczeliny mogą prowokow zwierzęta do po
dejmowania prób ucieczki i tym samym do powsta
wania urazów kończyn [17]. Zminimalizowanie stresu
oraz wszelkich czynników wzbudzających agresję u je
leniowatych podczas ich przebywania w odłowni po
woduje jednocześnie większe bezpieczeństwo pracy
obsługi.
W kojcach, w których znajdują się mniejsze grupy
zwierząt powinien być ograniczony dostęp naturalne
go światła, dzięki czemu szybciej się uspakajają, tra
orientację i łatwiej jest nimi manipulować. Szcze
gólnie dotyczy to danieli. Odłownia wyposażona musi
być w tzw. młyn, czyli okrągły kojec z podwójnymi
obrotowymi drzwiami (rys. 2). Jedno skrzydło drzwi
jest sztywne, drugie natomiast ma dodatkową możli
wość „łamania się”, co pozwala na oddzielenie poje-
dynczego osobnika z grupy.
Działania zmniejszające ryzyko zagrożeń związa-
nych z działalnością agroturystyczną
Pod naz „działalność agroturystyczna” rozumiemy
specyczną formę usług turystycznych, która oferowana
jest turystom lub zwiedzającym przez rolnika/hodowcę
bezpośrednio na terenie gospodarstwa rolnego. Działa
nia takie zazwyczaj związane są z niewielkimi gospodar
stwami rolnymi, a prowadzona w nich hodowla jeleniowa
tych ma najczęściej charakter amatorski, a nie typowo
fermowy. Częsty, bliski kontakt rolnika ze zwierzętami
powoduje ich znaczne oswojenie. Należy jednak podkre
ślić, że sytuacja taka może stanowić potencjalne zagro
żenie, szczególnie w okresie podwyższonej pobudliwości
zwierząt w trakcie sezonu rujowego. Szczególnie niebez
pieczne może być oswajanie samców, w tym odchowy
wanych sztucznie od urodzenia. Znane w behawiorysty
ce zjawisko imprintingu polega na kojarzeniu przez
tak odchowywane zwierzę wizerunku opiekuna jako
przegląd hodowlany nr 4/2020
28
matki, a więc osobnika tego samego gatunku. W takiej
sytuacji następuje istotne zaburzenie zachowania, mo
gące w perspektywie prowadzić np. do agresji w trakcie
sezonu godowego. Opiekun (bądź inne przypadkowe
osoby) może być traktowany jako potencjalny konkurent.
W przypadku hodowli fermowej jeleniowatych pro
wadzenie działalności turystyczno-edukacyjnej wy
maga zatrudnienia osób, które w bezpośredniej bli
skości zwierząt będą w sposób bezpieczny oprowa
dzały turystów po fermie. Najczęściej tego typu wy
cieczki odbywają się w sezonie letnim, gdy zwierzęta
przebywają na kwaterach wypasowych. Aby nie do
prowadzać do zakłóceń w funkcjonowaniu całej fer
my podczas zwiedzania jej przez turystów, kwatery
przeznaczone do ewentualnej agroturystyki powinny
być usytuowane blisko wejścia na fermę. Ułatwi to
przewodnikom nadzór nad wchodzącymi osobami, a tym
samym pozwoli na unikanie sytuacji niebezpiecz
nych. Ze względu na wielkość ciała, a jednocześnie
dużą atrakcyjność, daniele gatunkiem bardziej
preferowanym w agroturystyce, chociaż jelenie szla
chetne tak samo dobrze „współpracują” z turystami.
Należy wydzielić grupę kilkunastu lub dwudziestu kil
ku zwierząt, które zawsze będą stanowiły „stado tu
rystyczne”. Muszą one być przyzwyczajone do wielu
nowych zapachów, odgłosów, zwiększonego ruchu
itp. Ważny jest stopień oswojenia zwierząt. Nie mogą
one być oswojone do takiego stopnia, aby podcho
dziły bezpośrednio do turystów, ani zbyt płochliwe.
Zalecane jest „półoswojenie”, kiedy zwierzęta mogą
być obserwowane przez osoby zwiedzające z odle
głości kilkunastu metrów.
Osoba oprowadzająca musi wcześniej zdobyć od
powiednie doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
Warto wspomnieć, że w tej pracy ważna jest nie tylko
wiedza na temat biologii jeleniowatych, ale przede
wszystkim o ich zachowaniu. Wycieczki po fermie je
leniowatych wymagają podjęcia określonych działań,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających,
do których zalicza się przede wszystkim tworzenie
małych grup turystów oraz zwiedzanie tylko wyzna
czonych tras. Już sam fakt wejścia obcych osób na
kwaterę wypasową zwraca uwagę zwierząt. Zbyt
duże rozproszenie ludzi lub zbyt głośne ich zachowa
nie może doprowadzić albo do zachowań agresyw
nych ze strony zwierząt, albo może być przez nie od
bierane jako atak drapieżników.
Podsumowanie
Specyfika behawioru fermowych jeleniowatych unie
możliwia porównywanie ich chowu do innych zwie
rząt gospodarskich. W celu ograniczenia ryzyka wy
stąpienia wypadków, zarówno pracowników, jak i zwie
rząt, zaleca się wdrożyć na fermach jeleni i danieli
następujące zasady:
podczas codziennej obsługi zwierząt należy
uwzględniać indywidualny behawior gatunku oraz se
zonowe zmiany aktywności i agresji zwierząt (np. okres
rujowy);
systematyczna, codzienna obserwacja stada
(każdej wydzielonej grupy technologicznej) i analiza
zachowań zwierząt umożliwia bezpieczną codzienną
obsługę jeleni i danieli, a tym samym sprawne funk
cjonowanie fermy;
• obowiązkową procedurą związaną z bezpieczeń
stwem ludzi i zwierząt na fermach jeleniowatych po
winno być obcinanie poroża, możliwie szybko po wy
tarciu ze scypułu;
wszelkie zabiegi zootechniczno-weterynaryjne
stosowane u danieli i jeleni w odłowni są jednym z więk-ęk
szych czynników stresogennych, a tym samym obar-
czone są największym ryzykiem wystąpienia wypadków,
dlatego właściwie zaprojektowana i wyposażona za
groda manipulacyjna bardzo istotnie wpływa na od
powiedni stan bezpieczeństwa zwierząt i ludzi;
układ korytarzy przepędowych oraz bram powi
nien uwzględniać specjalne miejsca ukrycia dla pra
cowników, wykorzystywane w trakcie manipulowania
stadem;
• do działalności agroturystycznej na fermach jele
ni i danieli nie zaleca się wykorzystywać oswojonych
samców, zwierzęta przeznaczone do kontaktów z tu
rystami powinny być jedynie „częściowo” oswojone;
• nieduży liczebnie zespół pracowników, ale posia
dający odpowiednią wiedzę dotyczącą behawioru je
leniowatych zapewnia zachowanie odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa oraz dobrostanu, przy jed
noczesnej sprawnej obsłudze zwierząt.
Należy jednocześnie dodać, że całokształt proce
dur, które zostały wprowadzone w Stacji Badawczej
Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym, jest
dostosowywany do ww. zaleceń i może stanow
wzorzec do zastosowania w innych krajowych ferdo zastosowania w innych krajowych fer
mach jeleniowatych.
Artykuł powstał w ramach projektu „Dziczyzna Fermo-
wa – opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-
-produkcyjnej innowacji w technologii fermowego chowu
jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie metod or-
ganizacji wprowadzania jej do obrotu”, współfinansowa-
nego przez ARMiR – działanie 16 Współpraca.
Literatura: 1. Borys B., Bogdaszewska Z., Bogdaszewski
M., 2012 – Dynamiczny wzrost fermowej hodowli danieli i je
leni w Polsce. Wiadomości Zootechniczne 1, 33-44. 2. Beat-
son N., Collie D., Orange K., Campell A., Fraser A., 2000
Deer Master. Deer Production Guide. South Canterbury &
North Otago Branch NZFA. Herald Communications: Tima
ru, New Zealand. 3. Carragher J.F., Ingram J.R., Matthews
L.R., 1997 Effects of yarding and handling procedures on
stress responses of red deer stags (Cervus elaphus). Applied
Animal Behaviour Science 51, 143-158. 4. Chaya W., Pollard
J., Littlejohn R., 2006 – A note on stability of behavioural re
actions to handling in red deer hinds and their calves. Applied
Animal Behavior Science 101, 177-182. 5. CIOP-PIB – Przyczy
przegląd hodowlany nr 4/2020 29
Procedury awaryjne
w celu zapewnienia
dobrostanu zwierząt
laboratoryjnych
Anna Kosson1, Piotr Kosson2,
Marta Kuczeriszka3
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossa-
kowskiego PAN w Warszawie: 1Zwierzętarnia, 2Laboratorium
Hodowli Zwierząt Genetycznie Zmodykowanych,
3Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych
Wydarzenia ostatnich miesięcy mające związek z wybu
chem pandemii choroby COVID-19 skutkują zmianami
i obostrzeniami w zakresie funkcjonowania wielu
przedsiębiorstw i rm z sektora produkcyjnego, handlo
wego i usługowego, zarówno państwowego, jak i pry
watnego. Sytuacja ta dotyczy całego świata. O ile dzia
łanie części branży zostało ograniczone lub po prostu
wstrzymane, to takie rozwiązanie nie jest możliwe w przy
padku jednostek i ośrodków zajmujących się utrzyma
niem i hodowlą zwierząt. Miejsca, gdzie utrzymywane
zwierzęta, poczynając od ferm hodowlanych i pro
dukcyjnych, poprzez ogrody zoologiczne czy schroni
ska dla zwierząt, a kończąc na wysokospecjalistycz
nych zwierzętarniach obsługujących ośrodki naukowe
i uczelnie, pomimo panujących obostrzeń związanych
ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS
-Cov-2 muszą zapewnić zwierzętom opiekę gwarantu
jącą dobrostan i utrzymanie prawidłowego stanu zdro
wia. Bez względu na to, jak bardzo zautomatyzowana
jest obsługa zwierząt, obecność człowieka jest zawsze
niezbędna.
Przykładem ośrodka hodowlano-eksperymentalnego
obsługującego instytuty naukowe i instytucje uniwersy
teckie jest Zwierzętarnia Instytutu Medycyny Doświad
Principles of work safety on a deer farm
Summary
The behaviour of red deer and fallow deer kept as farm animals differs significantly from that of other domestic
animals. Deer farming is associated with a higher risk of accidents for both the workers and the animals them
selves. This article attempts to develop principles of safe work on deer farms, based on technical organization
and equipment as well as long-standing practice at the Research Station of the Institute of Parasitology of the
Polish Academy of Sciences in Kosewo Górne. Continual observation of farmed herds of red deer and fallow
deer was found to be extremely important, affecting the functioning of the entire farm and daily handling of the
animals. Factors to be considered in introducing principles of safe work and handling of animals include their
species, individual behaviour, and seasonal variation in stress and aggression. Smaller staff on the deer farm,
but possessing the necessary knowledge, is more effective and enables a higher level of safety.
KEY WORDS: deer farming, industrial safety, farm equipment
ny i okoliczności wypadków w chowie zwierząt (archiwum.ciop.
pl/20661; dostęp: 1.12.2019 r.). 6. Goddart PJ., 1998 – The
welfare of Deer. Acta Veterinaria Hungarica 46 (3), 395-404.
7. Janiszewski P. (red.), 2014 Chów i hodowla fermowa
jeleniowatych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn. 8. Janiszewski
P., Bogdaszewski M., Murawska D., Tajchman K., 2016
Welfare of farmed deer – practical aspects. Polish Journal of
Natural Sciences 31 (3), 345-361. 9. Janiszewski P., Tom-
czak A., Potrapeluk A., 2019 – Behawior samców danieli fer-– Behawior samców danieli fer� Behawior samców danieli fer�
mowych w okresie wycierania poroża. Przegląd Hodowlany 4,
16-20. 10. Kaleta T., 2003 Zachowanie się zwierząt. Zarys
problematyki. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 11. Mattiello
S., 2009 – Welfare issues of modern deer farming. Italian Jour
nal of Animal Sciences 8 (Suppl. 1), 205-217. 12. Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca
2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania ga
tunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których nor
my ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
(Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778). 13. Rushen J., Taylor A.A., de
Passillè A.M., 1999 – Domestic animals’ fear of humans and
its effect on their welfare. Applied Animal Behaviour Science
65, 285-303. 14. Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii
PAN (www.kosewopan.pl; dostęp: 13.04.2020 r.). 15. Tuck-
well C., 2003 – The Deer Farming Handbook. Rural Industries
Research and Development Corporation. Gawler, South Aus
tralia. 16. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2017 poz.
2132). 17. Whittington C.J., Chamove A.S., 1995 Effects
of visual cover on farmed red deer behavior. Applied Animal
Behaviour Science 45, 309-314.
... It allows for farming of those animals for the production of high quality meat and hides. All animal husbandry activities are performed by qualified personnel in compliance with hygienic and veterinary standards, while continuous veterinary monitoring ensures food safety (Tuckwell, 2003;Janiszewski et al., 2020). ...
Article
Full-text available
The average body weight of the 20-21-month-old bucks was 48,00 kg, with an average cold carcass weight of 24,08 kg (Table 1). Research by Żmijewski et al. (2020) showed an average body weight of more than 48 kg in 18-month-old deer bucks, with an average cold carcass weight of 26 kg. According to Volpelli et al. (2002), animals of the same age had an average body weight of 42 kg and a cold carcass weight of 24 kg. Those results are similar to the values presented in this study, which suggests that the body development of the animals studied was normal. null The average carcass weight of 24-month-old fallow deer acquired in natural hunting grounds has been found to be 36,2 kg (Dzierżyńska-Cybulko and Fruziński, 1997). It is worth noting that animals living in the wild are more physically active than farm-raised animals, which may be reflected in differences in their average body weight. The differences between values may be linked to many factors, e.g. health, activity, and/or the quality and amount of food in the diet. It should also be noted that deer body weight differs during the hunting season and off-season, while farmed animals can be slaughtered all year long. The measurements presented in Table 1 are an important element of carcass assessment. Both the carcass proportions and the animal’s individual development can be determined on the basis of these measurements. The average carcass length was 135,67 cm and was statistically significantly correlated (P ≤ 0,01) with body weight (Tables 1 and 2). Żmijewski et al. (2020) reported an average side length of 94 cm in fallow deer. This differs significantly from the data presented in our study, which can be explained by the use of different research methodologies. null A statistically significant relationship (P ≤ 0,01) was found between chest girth and body weight. Among height measurements, a significant relationship (P ≤ 0,05) was noted between height at the withers and body weight, and a highly statistically significant (P ≤ 0,01) relationship between rump height and body weight, as presented in Table 2. The cold dressing percentage was 50,09%, which is similar to the values obtained by Dzierżyńska-Cybulko and Fruziński (1997), ranging from 48,7% to 56,8%. According to Summer et al. (1997), 18-24-month-old fallow deer bucks can attain a dressing percentage of up to 56%, which is higher than the result presented here. Based on hot carcass weights, Stanisz et al. (2015) and Volpelli et al. (2002) estimated dressing percentages of 63,3% and 57,7%, respectively. The differences in the results may stem from differences in research methodologies, including the use of hot carcass weight rather than cold carcass weight to calculate dressing percentage. The combined percentage share of inedible elements (skin, head, and lower limbs) in fallow deer from the research farm was calculated to be 15,42%. Żmijewski et al. (2020) reported a value of 12,48%, while Stanisz et al. (2015) estimated the weight of the head, skin, and lower limbs to be 2,41 kg, 4,31 kg, and 1,44 kg, respectively. In our study, the head and lower limb weights were higher (2,89 kg and 2,06 kg respectively), while the skin weight was lower (2,44 kg). The difference may be attributed to differences in the age of the animals. The internal organs, i.e. the heart, liver, spleen, and kidneys, together constituted 2,86% of the animal’s body weight (Table 3). A statistically significant positive relationship (P ≤ 0,01) was shown between the weight of the liver and body weight (Table 4). Stanisz et al. (2015) reported heart, kidney and liver weight of 0,41 kg, 0,12 kg, and 0,95 kg, respectively. The corresponding values in the present study were 0,34 kg, 0,26 kg, and 0,62 kg. It is worth noting that the data used for comparison pertained to 32-month-old bucks, resulting in significantly different internal organ weights. null null Research by Czajkowska and Czaplejewicz (2020) showed that the average heart weight of 2-3-year-old fallow deer was 0,28 kg, while the heart weight in our research was 0,06 kg higher. The difference in heart weight can be attributed to different methods of extracting the organ, including different amounts of fat tissue left adhering to the heart. An important attribute of carcass quality is the percentage share of the various cuts. In the present study, the rump had the largest percentage share, amounting to about 37% of the total carcass weight, followed by the shoulders (19,49%) and the loin (16,60%). The combined weight of all cuts was 24 kg (98,97%). Stanisz et al. (2015), in 32-month-old fallow deer, found that the loin and the shoulders constituted 17,7% and 16,7%, respectively, of the carcass weight. Żmijewski et al. (2020) reported the rump, loin and shoulder cuts to be 38,42%, 14,42%, and 15,50% of the carcass weight. Those numbers confirm that the rump accounts for the highest percentage share of the carcass, amounting to more than 37% of the overall carcass weight. It should be noted that detailed comparison of the data obtained in the present study with the results of other research may be problematic due to differing dissection methods. The present study showed a highly significant (P ≤ 0,01) relationship between the shoulder, loin, and rump weights and carcass weight. The correlation coefficients ranged from 0,97 to 0,99. Łebacka and Gardzielewska (1975) noted similar relationships for loin and shoulder weights in red deer (r = 0,83 and r = 0,98, respectively). Similarly, Janiszewski (2009) found a highly statistically significant relationship between the weights of the cuts and carcass weight in red deer. For example, the correlation coefficients for the rump and shoulders were r = 0,82 and r = 0,84, respectively. A pronounced relationship between rump weight and carcass weight was also noted by Trziszka (1975), with a correlation coefficient (r = 0,95) very similar to that obtained in the present study. This confirms that calculating correlations between the weights of cuts can enable carcass assessment without the need for dissection. To conclude, the research results confirmed that there are clear relationships between the carcass parameters determined in the study (Table 5), which can serve as a basis for developing indirect methods of assessing the carcasses of farm-raised fallow deer. null Calculating linear regression equations made it possible to approximate the weight of the rump, shoulders, and loin based on the cold carcass weight. The results, presented in Table 6, indicate that the equations are useful and quite accurate, as the estimated and actual weights of the cuts differ by less than 0,13%. The equation used to estimate the weight of the shoulders had the smallest standard error and a high correlation coefficient. null
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.