ArticlePDF Available

A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén (Studies and activities of young Loránd Eötvös in the field of chemistry)

Authors:

Abstract

It is little known that Loránd Eötvös, eminent physicist and geophysicist, began his university studies in Heidelberg as a chemistry student. This paper presents some details of Eötvös’s early interest in chemistry, including his studies and his experimental work. His turning of scientific orientation in 1868 in favour of physics is also concerned with. The complete curriculum of university studies of Eötvös in Hungary and Germany from 1865 to 1870 is also included.
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI
Volume 111 Budapest, 2019 pp. 79–93
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén
P  G.
Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár, 1083 Budapest, Ludoika tér 2–6.
E-mail: papp.gabor.min@nhmus.hu
Összefoglalás – Eötvös Loránd kiemelkedő fizikusi és geofizikusi munkássága miatt kevéssé
ismert az a tény, hogy heidelbergi egyetemi tanulmányait vegyészhallgatóként kezdte. E cikk
Eötvös korai kémiai érdeklődésének, illetve a fizika felé fordulásának egyes részleteit mutatja be,
kitérve Eötvös kémiai tanulmányaira és kísérleti tevékenységére, valamint közli Magyarországon
és Németországban 1865–1870 között folytatott egyetemi tanulmányainak teljes órarendjét is.
Kulcsszavak – Robert Wilhelm Bunsen, Eötvös Loránd, Gustav Robert Kirchhoff, Heidelbergi
Egyetem, Krenner József, Lengyel Béla, Than Károly, tudománytörténet, Wartha Vince
BEVEZETÉS
Az egyetemi tanárként, tudományirányítóként és -szervezőként, szakpolitikus-
ként vagy éppen hegymászóként is kimagasló Eötvös Lorándnak a fizika és a
geofizika ter ületén kifejtett, vi lágszerte elismert tudományos munká ssága mögött
többnyire homályban marad az a körülmény, hogy egyetemi éveinek kezdetén
inkább a kémia állt érdeklődése homlokterében. Ezen írás Eötvös tudományos
pályakezdésének e kevéssé ismert oldalát mutatja be a knyahinyai meteoriton
végzett részleges vegyelemzésének (E 2019) közzététele kapcsán.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ELŐTANULMÁNYOK
Eötvös Loránd az elemi iskolát magántanulóként végezte, majd 1857-től a pesti
piarista gimnáziumba járt, és ott is érettségizett 1865-ben, a 16 félévből 8-at
ismét magántanulóként teljesítve. Nevelője 1855 előtt Jancsó József, utána 1861-
ig Klette (1861-től Kelety) Gusztáv festő (1834–1902), 1859-től 1864-ig Vécsey
Tamás (1839–1912) jogász és – valószínűleg az előbbiekkel legalább részben pár-
huzamosan – Krenner József (1839–1920) mineralógus és paleontológus volt.
Egyes források szerint Krenner volt az, aki Eötvös Loránd figyelmét – apja,
Papp G.
80
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
1. ábra. A f iatal Eöt vös Loránd (Magyar B ányászati és
Földtani Sz olgálat, Eöt vös Loránd Emlé kgyűjtemény)
Fig. 1. Young Lorá nd Eötvös (Minin g and Geological
Survey of Hungary, Loránd Eötvös Memorial
Collection)
Eötvös József kérésére – a természetrajz, illetve a természettudományok felé
fordította (a fentiekről részletesebben l. P 2019). P (1998) úgy vélte, hogy
Eötvös vegytan iránti érdeklődését is Krenner próbálta kielégíteni. A korabeli
gimnáziumi tanterv („E” 1849) eleve meglehetősen kevés lehetőséget
biztosított a kémiával történő megismerkedésre, hiszen a vegytan csak a
Kiegyezés után lett önálló tantárgy (l. T et al. 1995), bár az Entwurf idején
is nyújtottak némi kémiai ismeretet a fizika, illetve az ásványtan tantárgyakon
belül („E” 1849, S-N 1974). Eötvös, mint fentebb
említettük, a 16 gimnáziumi félévből 8-ban magántanuló volt, így magában a
piarista gimnáziumban, amelynek tanmenete lényegében az Entwurf előírásait
követte, a természettudományi és természetrajzi tárgyak közül csak hat félév
(heti 3–4 óra) matematikát, illetve három és fél év természettant (azaz fizikát) és
ugyanennyi természetrajzot tanult (ezen belül állattant és ásványtant), egyenként
heti 2–3 tanóra erejéig („T 1858–1865).
MIAI TANULMÁNYOK A PESTI EGYETEMEN
A fentiek dacára a fiatal Eötvös
(1. ábra) nyilvánvalóan erőteljesen
érdeklődött a kémia iránt, és ez a pesti
egyetemen 1865–1867 között folytatott
jog- és államtudományi tanulmányaival
párhuzamosan a bölcsészkaron felvett
egyéb tárgyainak listájából is kivilág-
lik, legalábbis ha a másodévet tekint-
jük (1. táblázat). Than Károly vegyész-
professzorral (2. ábra) e két szemesz-
terben összesen heti 5, illetve 10 órája
volt, ami az utolsó félévben meghaladta
az összes jogi óraszámot (7) is.
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén 81
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
2. ábra. Than Károly
(Pollák Zsigmond metszete, 1868)
Fig. 2. Károly Than
(engraving by Zsigmond Pollák, 1868)
(forrás/source: B 1868)
Than Károly a szén-oxid-szulfid
(karbonil-szulfid, COS) felfedezéséről
szóló magyar és német nyelvű cikkeiben
is elismerte ifjú tanítványának a
laboratóriumában végzett munkáját:
Végre köszönetemet fejezem ki b.
Eötvös Loránd es Lengyel Béla uraknak
azon szíves fáradozásukért, melylyel a
kísérletek kivitelében segítségemre oltak,
es a mely lehetőé tette, hogy számos
foglalatosságaim daczára e vizsgálatok
aránylag röid idő alatt eszközöltettek
(T 1867a);
Schliesslich erlaube ich mir, meinen
beiden Schülern, Herrn Baron Lorand
Eötvös und Herrn Béla Lengyel, meinen
Dank für die Hülfe [!] auszudrücken,
welche sie mir bei der Ausführung dieser
Versuche geleistet haben” (T 1867b).
(a) (b) (c) (d) (e)
1
Római jog / Roman law
Jog/
Law
Cherny
I–III, V–VI: 9–10 h,
I, III , V: 15–16 h [8]
1 Jog- és államtudományi enc yclopedia /
Encyclopedia of law and political science Jog/
Law Pauler II: 8–9, 15–16 h [2]
1 Jogtörténet (a XIII . század végéig) / Legal
histor y (until the end of the 13th century) Jog/
Law Wenzel I–III, V–VI: 10–11 h
[5]
1 Gömbi csil lagászat / Spherical astronomy Csill/
Astr Kondor II, V: 17–18 h [2]
1 Külzeléki hánylat [differenciálszámítás]
alapelvei stb. / Principles of differential
calculus
Mat/
Math Petzval I–III, V–VI: 11–12 h
[5]
1 Bölcsészeti erkölcstan [etika] / Ethics Bölcs/
Phil Horváth II–I II, V–VI: 16 –17 h
[4]
2 Római magánjog / Roman civil law Jog/
Law Hoffmann I–III, V–VI: 9–10 h,
I, III , V: 15–16 h [8]
1. táblázat. Eötvös Lorándnak a pesti Magyar Királyi Tudományegyetemen felvett órái
(1865–1867), a kémiai tárgyak kiemelésével
Tab le 1. Curriculum of Loránd Eötvös at the Hungarian Royal University of Pest (1865–1867),
chemical courses and practices are in bold
Papp G.
82
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
(a) (b) (c) (d) (e)
2
A római alkotmány és jogképződési
közegek történelme / History of the
Roman constitution and its legal
enironment
Jog/
Law
Hoffmann
II, VI: 15–16 h, V:
16–17 h [3]
2 Jogi módszertan / Legal methodology Jog/
Law Pauler II: 8 –9 h [1]
2 Jogtörténet / Legal h istory Jog/
Law Wenzel I–III, V–VI: 10–11 h
[5]
2 Magya rország története a Hunyadiak
korában (1438–1490) / History of Hungary
in the Age of the Hunya dis (1438–1490)
Tört/
Hist Kerékgyártó I, II I, V–VI: 8–9 h
[4]
2 Az egészleti hánylat [integrálszám ítás]
stb. / Integral calculus etc. Mat/
Math Petzval I–III, V–VI: 11–12 h
[5]
2 Gömbi csil lagászat / Spherical astronomy Csill/
Astr Kondor VI: 15–17 h [2]
2 Goethe „ Faust” című drámájának II.
része, magyarázattal / Part II of Goethe’s
“Faust”, with explanation
Bölcs/
Hum Riedl II, V I: 17–18 h [2]
3 Egyházjog, különös tek intettel hazánk
egyházi viszonyaira (I. rész) / Canon law,
with spec ial regard to the ecclesiastical
situation of Hungary (Part I)
Jog/
Law Cherny I–III, V–VI: 8–9 h
[5]*
3Észjogtan [természetjog], nevezetesen
előtan és magánjog / Natural law, viz.
preliminaries and civil law
Jog/
Law Pauler I, I II, V–VI: 15–16 h
[4]
3 Római csa lád- és örökjog / Roman family
law and inheritance law Jog/
Law Cherny I, I II, V: 14–15 h [3]
3 Által ános kísérleti vegyta n, a
szénveg yületek veg ytana stb. / General
experime ntal chemist ry, chemist ry of
carbon compounds, etc.
Kém/
Chem Than I–V: 9–10 h [5]
3 Növényi szövet- és élettan górcsői
mutatványokkal / Pl ant histology and
physiology with microscopic demonstration
Növ/
Bot Jurányi III–V 17–18, VI:
10–12 h [5]
4 Egyházi jog, folytatólag / Canon l aw,
continued Jog/
Law Cherny I–III, V: 8–9 h [3]
4Észjogtan [természetjog], nevezetesen
közjog / Natural law, viz . public law Jog/
Law Pauler I, I II, V–VI: 15–16
h [4]
4 Által ános kísérleti vegyta n, a
szénveg yületek veg ytana stb. / General
experime ntal chemist ry, chemist ry of
carbon compounds, etc.
Kém/
Chem Than I–V: 9–10 h [5]
4 Gyógyszerészeti veg ytan (…)
gyakorlatok kal / Pharmaceutical
chemistry (…) with practices
Kém/
Chem Than I–V: 7–8 h [5]
Források: Eötvös Loránd leckekönyv-másolatai (közölte P s.a.),
https://konyvtar.elte.hu/hu/regi-tanrendek-1785-1885
Sources: Copies of the registration book of Loránd Eötvös (published by P s.a.),
https://konyvtar.elte.hu/hu/regi-tanrendek-1785-1885
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén 83
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
(a) Szemeszterek: 1 – 1865 ősz, 2 – 1866 tavasz, 3 – 1866 ősz, 4 –1867 tavasz
Semesters: 1 – 1865 Autumn, 2 – 1866 Spring, 3 – 1866 Autumn, 4 –1867 Spring
(b) Az előadások és gyakorlatok megnevezése a hivatalos tanrendek szerint
Title of lectures and practices translated from the off icial curricula
(c) Tudomány(ág): Bölcs: bölcsészet, Csill: csillagászat, Jog: jog, Kém: kémia, Mat: matematika,
Met: meteorológia, Növ: növénytan, Tört: történelem
Discipline: Astr: astronomy, Bot: botany, Chem: chemistry, Hist: history, Hum: humanities,
Law: law, Math: mathematics, Met: meteorology
(d) Az előadó (gyakorlatvezető) neve / Name of lecturer (instructor)
Cherny: Cherny József (1812–1886), Hoffmann: Hoffmann Pál (1830–1907), Horváth: Horváth
Cirill József (1804–1884), Jurányi: Jurányi Lajos (1837–1897), Kerékgyártó: Kerékgyártó Árpád
Alajos (1819–1902), Kondor: Kondor Gusztáv (1825–1897), Than: Than Károly (1834–1908),
Pauler: Pauler Tivadar (1816–1886), Petzval: Petzval Ottó (1809–1883), Riedl: Riedl Szende
(1831–1873), Wenzel: Wenzel Gusztáv (1812–1891)
(e) Az előadások / gyakorlatok órarendi helye. Nap(ok), római számmal: óra tól–ig [heti
óraszám]
Schedule of lectures / exercises. Day(s) with Roman numeral(s): hour from–until [number of
lectures/practices per week]
*Eötvös indexe szerint csak 4 óra
*Only 4 classes according to the registration book of Loránd Eötvös
Az Eötvös Loránddal foglakozó irodalomban található közlések (R
1991, P 2002) szerint az Eötvös-családdal közelebbi ismeretségben álló
Than Károly – maga is 1858/59-ben két szemeszter erejéig a heidelbergi egyetem
hallgatója és Robert Wilhem Bunsen tanítványa (B 2008) – beszélte rá Eötvös
Józsefet, hogy engedje fiát Heidelbergbe Bunsenhez tanulni. A fenti köszönet-
nyilvánításban szintén megemlített Lengyel Béla, aki 1866–1868 között Than
tanársegéde volt, 1868–1870 között szintén Bunsennél tanult Heidelbergben mint
állami ösztöndíjas. Kiküldetése érdekében 1868. október 14-én kelt heidelbergi
levelében Eötvös Loránd is interveniált apjánál, a kultuszminiszternél: „Bunsen
laboratoriumát valószínűleg csak [1868. október] 23-án nyitja meg; különösen
azért írom ezt, hogy emlékeztesselek Lengyelre; kinek kiküldésére e szerint még
olna idő. – Rendkívül örülnék ha ez lehetséges lenne” (E 1868d).
A HEIDELBERGI VEGYÉSZHALLGATÓ
Eötvös Loránd 1867. október 3-án érkezett meg Heidelbergbe, hogy beiratkozzon
az egyetemre (Großherzoglich Badische Ruprecht-Karolinische Universität
zu Heidelberg). Amint az anyakönyv*Studium” rovatában található 1867.
október 21-i sajátkezű bejegyzése: „Chemie” (3. ábra), valamint az ugyanekkor
* Universitätsarchiv Heidelberg, Matrikel der Universität Heidelberg 1386–1920: UAH
M11: 1858–1872, 219 recto.
Papp G.
84
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
kiállított egyetemi felteli okiratán* olvasható „studiosus chemiae” megnevezés
is tanúsítja, eredetileg nem fizikát, hanem vegyészetet ment tanulni a hírneves
német egyetemre. Első látogatása ennek megfelelően Bunsenhez (4. ábra)
vezetett: „még Bunsennel akarok beszélni, ő most otthon van s így hozzá megyek”
(E 1867a). Apja még 1856-os nyugat-európai útja során járt Heidelbergben
és egy korabeli levele alapján Bunsennel is érintkezésbe lépett (F 1903),
majd 1867-ben a svájci Ragazban is találkoztak – ahol Eötvös József a fizikus
Kirchhoff-fal is megismerkedett (B & B 1986) –, így Lorándon
keresztül, úgy látszik, rendszeresen üdvözleteit küldte a kiváló vegyésznek:
Az üdvözleteket Bunsennal az ebédnél szoktam közölni, – ilyenkor ő fülét
ránczigálja, feláll a közben köszönő szózatot morog; természetesen én is fölállok,
az asztal fölött mosolyogva egymás felé hajlunk, s mikor veszély nélkül toább
hajolni már nem lehet, nehány pillanatig beszédre várva szembe nézzük egymást –
s rendesen szó nélkül nagy lassusággal ismét leülünk” (E 1867a). Eötvös
József egyébként további neves heidelbergi jogtudósokkal is ismeretségben
állt, akiknél fia tisztelgő látogatást is tett: „Kirchhoff, Wangerow, Bluntschli és
Welkernél** oltam – ez urak nagyon szívesen fogadtak s üdvözölnek. – Jobban
állottam meg a sarat e látogatásoknál, mint reménylettem olna, Wangerownál
különösen jól éreztem magamat s örömmel fogadtam felszólítását, hogy látogassam
meg mennél többször. – Az öreg Welker ma délután hozzám jött, együtt mentünk
sétálni s meghítt holnap estére – kezdek ismerkedni s otthonias lenni” (E
1867b).
3. ábra. Eötvös Loránd 1867. október 21-i bejegyzése a Heidelbergi Egyetem anyakönyvében
(a bal és a jobb oldal egymás alá másolva)
Fig. 3. E ntry of Loránd E ötvös in the register of t he University of Heidelberg, dat ed to 21 Oct. 1867
(left and right sides are copied below each other)
(forrás/source: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/digit/uah.m11/0442 és 0443)
* MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár Ms 5089/1.
** Gustav Robert K irchhoff (1824–1887) f iziku s, Karl Phi lipp Adolph von Vangerow (1808–1870)
jogtudós, Johann Kaspar Bluntschli (1808–1881) jogtudós, Carl Theodor Welcker (1790–1869)
jogtudós és politikus.
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén 85
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
4. ábra. / Fig. 4. Robert Wilhelm Bunsen
(forrás/source: HeidICON / Wikimedia
Commons)
Eötvös az 1867/68-as téli szemesz-
ter során 22 órát vett fel. (2. táblázat),
és a gyakorlatokkal együtt a kémiából
volt a legtöbb órája. Az ekkor írt
leveleiben többször utalt Bunsen
laboratóriumában végzett munkájára:
ha a laboratoriumban a sok állástól
elfáradtam, valami mathematicus
előadásban kipihenhetem magamat, s
ha már sok lesz az ülés, újra állhatok
a retorták előtt” (E 1867c);
A filtráláshoz úgy hittem nagy
türelem szükséges; de ha elgondolom
a ti munkátokat szinte megijedek s
kételkedem, hogy a türelemnek oly
nagy fokával rendelkezni tudnék
(E 1867e); „[a Magyarországról
hozott bazaltmintákat] most Bunsen
segítségével analysálom; még pedig
magvát és elbomlott héját külön-külön
(E 1868a); „ma megint thekával
kezemben rohanok a Friedrichsbauból*
a Laboratoriumba (5. ábra) s a Labo-
ratoriumból a Friedrichsbauba” (E 1868b). Eötvösnek Bunsen iránti
tiszteletéről tanúskodik egykori nevelőjéhez, Kelety Gusztávhoz írt levele: „Volt- e
Kegyed Heidelbergben? s látta-e az öreg Bunsent? Oly két dolog mely messze utazást
érdemel (...) Heidelberg nem nagyszerű, Bunsen nem szép; de van mindkettőben
valami mi édes megelégedéssel tölti el azt ki őt naponként láthatja, tapinthatja
(Eötvös in C 1970). Ugyanez a tisztelet csendül ki e még könnyedebb
hangvételű sorokból is, amelyeket apjának írt: „A Heidelbergi chemicus
Gesell’[schaft]** lelkesül Májszter-éért – egy szavára bele ugranék – a kénsavba!
(E 1868c). A Bunsen laboratóriumában végzett elemzések közül jelenleg
csak a knyahinyai meteorit részleges mennyiségi elemzési eredményeit közlő
befejezetlen kéziratot ismerjük (E 2019).
* A fizika, matematika stb. tanszékeinek otthont adó épület.
** Valószínűleg a más levelekben Chemischer Verein néven említett, Bunsen tanítványaiból álló
diáktársaság.
Papp G.
86
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
2. táblázat. Eötvös Lorándnak a heidelbergi és königsbergi egyetemen felvett órái (1867–1870),
a kémiai tárgyak kiemelésével
Tab le 2 . Curriculum of Loránd Eötvös at Heidelberg and Königsberg Universities (1867–1870),
chemical courses and practices are in bold
(a) (b) (c) (d) (e)
1
Experimentalchemie
Chem
Bunsen
I–VI: 9–10 h [6]
1Praktisch-chemische Übungen
(gya korlat / practice) Chem Bunsen I–V […]
1Allgemeine Resultate der
Naturwissenschaf ten (Biologischer Teil) Bio Helmholtz I, III , V: 17–18 h [3]
1Einleitung in de r Analyse des
Unendlichen Math Hesse I–I II: 12–13 h [3]
1Analytische Mechanik Math Hesse I–III: 10–11 h [3]
1Analytisch-geometrische Übungen
(gyakorlat / prac tice) Math Hesse V: 12–13 h [1]
1Experimentalphysik Phys Kirchhoff I–VI: 11–12 h [6]
2Praktisch-chemische Übungen
(gya korlat / practice) Chem Bunsen I–V […]
2Analytische Geometr ie in der Ebene Math Hesse I–II , IV: 10–11 h [3]
2Differentialrechnung Math Hesse I–II, IV: 12–13 h [3]
2Theor ie der Elasticität fester Körper Phys Kirchhoff II , V: 14–15 h [2]
2Physikalische Übungen (gyakorlat /
practice) Phys Kirchhoff […]
2Geognosie und Geologie (mit Exkursionen
in der Umgegend) Geo Leonhard I–II, IV–V: 10–11 h [4]
2Theor ie der Fourier’schen Reihen und
deren Anwendung auf physikalische
Probleme
Math Weber … [3]
3Analytische Geometr ie des Raumes Math DuBois-
Reymond* I–II , IV: 10–11 h [3]
3Integralrechnung Math DuBois-
Reymond* I–II , IV: 12–13 h [3]
3Analytisch-geometrische Übungen
(gyakorlat / prac tice) Math DuBois-
Reymond* V: 12–13 h [1]
3Physiologie der Sinnesorgane Bio Helmholtz I–II , IV, VI: 11–12 h [4]
3Allgemeine Resultate der
Naturwissenschaf ten (Kosmologischer
Teil)
Astr Helmholtz I, III–I V: 17–18 h [3]
3Theoretische Physik Phys Kirchhoff I, III–I V: 14–15 h [3]
3Theor ie der Elektrizität und des
Magnetismus Phys Kirchhoff I I: 14–15 h
4Entwicklung der Theor ie des Lichts /
Optik Phys Neumann I–II, IV: 11–12 h [3]
privatim
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén 87
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
(a) (b) (c) (d) (e)
4Ausgewählte Capitel der mathematischen
Physik / Ausgewählte K apitel d. Physik Phys Neumann III: 11 h [1] öffentlich
4Fortsetzung de r Übungen im
mathematisch-physikalischen Seminar
(gyakorlat / prac tice)
Phys Neumann … […] öffentlich
4Analytische Mechanik, 1. Theil Math Richelot … […] privatim
4Mathematisches Seminar (gyakorlat /
practice) Math Richelot … […] öffentlich
4(×) Theoretische Astronomie Astr Luther … [4] privatim
5Allgemeine Resultate der
Naturwissenschaf ten (Biologischer Theil) Bio Helmholtz I, III, V: 17–18 h [3]
5Das Gesetz on der Erhaltung der Kraft Phys Helmholtz II–III: 16–17 h [2]
5Praktisch-chemische Übungen
(gya korlat / practice) Chem Bunsen I–V […]
5(×) Grundzüge der Meteorolog ie u.
Klimatologie Met Kopp II, IV: 17–18 h [2]
6Theoretische Chemie Chem Horstmann [2]
Források / Sources: A-B” (1869a, 18 69b), „A” (1867, 186 8a, 1868 b, 186 9, 1870),
E (18 70), H et al. (2 019), H (2 010), „V” (18 69)
(a) Szemeszterek / semesters: 1 – Wintersemester 1867/1868, 2 – Sommersemester 186 8,
3 – Wintersemester 1868/1869, 4 – Sommersemester 1869 (Königsberg), 5 – Wintersemester
1869/1870, 6 – Sommersemester 1870
(b) Előadások és gyakorlatok neve a hivatalos nyomtatott tanrendek szerint. Törtvonal mögött
van az Eötvös indexében (Anmeldungsbuch) szereplő név lényeges eltérés esetén. / Name of
lectures and practices according to official printed lecture lists. Behind the slash is the name of the
course from the registration book (Anmeldungsbuch) of Eötvös in the case of signif icant deviation.
): Törölt vagy befejezetlen tárgy / Cancelled or unfinished subject
(c) Tudomány(ág): Astr: csillagászat, Bio: biológia, fiziológia, Chem: kémia, Geo: geológia,
Math: matematika, Met: meteorológia / Discipline: Astr: astronomy, Bio: biology, physiology,
Chem: chemistry, Geo: geology, Math: mathematics, Met: meteorology
(d) Az előadó (gyakorlatvezető) neve / Name of lecturer (instructor)
Bunsen: Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899), DuBois-Reymond: Paul DuBois-Reymond
(1831–1889), Helmholtz: Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821–1894), Hesse: Ludwig
Otto Hesse (1811–1874), Horstmann: August Friedrich Horstmann (1842–1929), Kirchhoff:
Gustav Robert Kirchhoff (1824–1877), Kopp: Hermann Kopp (1817–1892), Leonhard: Gustav
von Leonhard (1816–1878), Luther: Eduard Luther (1816–1887), Neumann: Franz Ernst
Neumann (1798–1895), Richelot: Friedrich Julius Richelot (1808–1875), Weber: Heinrich
Martin Weber (1842–1913)
(e) Az előadások / gyakorlatok órarendi helye. Nap(ok), római számmal: óra tól–ig [heti
óraszám]; …: nincs adat / Schedule of lectures / exercises. Day(s) with Roman numeral(s): hour
from–until [number of lectures/practices per week]; …: / no data
Papp G.
88
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
* A Hesse nevén meghirdetett előadást tartotta az 1868-ban Münchenbe távozott professzor helyett /
* He took over the courses of Hesse when the professor left for Munich in 1868
5. ábra. Bunsen laboratóriuma
(metszet az Eötvös Loránd által Heidelbergben 1868. január 10-én Krenner Józsefnek írt levél
papírjáról; forrás: MTM Központi Könyvtár, Tudománytörténeti Gy űjtemény, II-7/24/5)
Fig. 5. Laboratory of Bunsen
(engraving on the stationery paper used by Loránd Eötvös for a letter written in Heidelberg on 10
January 1868 to József Krenner; source: Science History Collection, Central Library, Hungarian
Natural History Museum, Budapest, II-7/24/5)
AZ 1868AS ORIENTÁCIÓVÁLTÁS
B (1930) megállapítása szerint Eötvös Loránd 1868-ban határozta
el, „hogy a vegytan helyett a fizikát választja szaktárgyául”, ez összhangban van
Eötvös Loránd 1869. február 6-án apjának írt levelével, amely szerint a fizikát
már „jó idő óta” kedvenc tudományszakjául választotta (E 1869a). Ennek
megfelelően Eötvös a második heidelbergi szemeszterre (1868 nyár) már csak
Bunsen laborgyakorlatait vette fel órarendjébe, míg a harmadikra (1868/69 tél)
nem is maradt kémiai órája (2. táblázat).
A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén 89
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
H (2010) szerint Kirchhoff személyisége és előadásai hatottak
Eötvös Lorándra oly mértékben, hogy Eötvös a fizikát választotta fő érdeklődési
területéül. Eötvös maga a következőképpen nyilatkozott apjának elhatározásáról:
Szakom után kérdezel – evvel jó idő óta tisztában vagyok, s a physicátlasz-
tottam. Nem tartom ennél kevésbé fontosnak a kérdést, míly úton, míly alapon
akarok ismereteimhez jutni?; mert én azt hiszem, hogy fiatal korunkban jobbra
fordítjuk időnket, ha a tudomány módszerével, eszközeivel ismerkedünk meg, mint
ha fejünket dogmaticus igazságok és hamisságokkal butítjuk el. S mert bizonyosan
legbiztosabban jutunk czélhoz, ha minden eszközt felhasználunk, ezért az
exper imentum mellett nag y súlyt fektetek a theoriára is. Bizo nyos hogy a theor ia útja
sikamlós, s néha roppant fáradalmak után parányi eredményekhez vezet; de más
oldalról nem szabad felednünk a nagy találmányokat sem, melyek eg yedül a theoria
vívmányai, s hogy a theoria az, mely a természet jelenségeit benső összefüggésükben
mutatja, s a tudományt egyszerűvé teszi. – Ha példa után keresek okvetlenül
a meleg elmélete jut eszembe, mellyel a mai tudós annyira kérkedik, s melyről a
nem tudós annyi csodásat hall – és e vívmányért a tudós csakugyan büszke lehet;
mert két egyszerű egyenlet segélyével, magyarázatot ad a természet tüneményeinek
egy nagy csoportjáról. És ha más oldalról példával akarnám megmutatni hoa
vezet a theoriának hiánya; úgy a chemiára gondolok, mely eddigelé minden egyes
eredményét különös törvényben fejezi ki – s mely csak analogia és intuitió segélyével
haladhat.” (E 1869a)
Eötvös az 1868/69-es téli szemeszter elvégzése után Kirchhoff tanácsára
Königsbergbe ment az ottani egyetemre (Königlich-Preussische Albertus-
Universität zu Königsberg), ahol szintén csak fizikai és matematikai tárgyakat
hallgatott. Az ottani oktatást azonban túlságosan elvontnak találta, és a
következő (1869/70 téli) szemesztert már ismét Heidelbergben kezdte meg. Erre
már nem vegyész-, hanem bölcsészhallgatóként iratkozott be (fizikusként nem is
tudott volna, ugyanis akkoriban Heidelbergben a bölcsészkari szakterületeken
belül csak a kémiát, illetve kameralisztikát lehetett „szakirányként” megjelölni,
H 2010). A szakmai irányváltás olyan apróságokban is tükröződött, hogy
Eötvös már nem a vegyész-, hanem a fizikushallgatók összejöveteleit látogatta,
vö. a következő két részletet Eötvös Józsefnek Heidelbergből írt leveleiből. 1867
novembere: „Néha sok is van a jóból – tegnap este példáúl legalább háromfelé
szerette m olna lenni – egy conce rt csábitott a „Harmonie” ba, egy felola sás Schiller
fölött a „Museum” ba, és a chemischer Verein ülése bölcs férfiak körébe, a sörös
kancsó mellé” (E 1867d), 1869 novembere: „Hetenként szombaton jő össze
az úgynevezett „physikalischer Verein”, hol mérsékelten söröznek, de mértéktelenül
énekelnek” (E 1869b).
Eötvös mindazonáltal korántsem lett teljesen hűtlen a kémiához, és az
1869/70-es téli szemeszterre ismét felvette Bunsen laboratóriumi gyakorlatait
(2. táblázat). Amint maga is írta apjának: „Nem nagy terhet raktam vállaimra;
mindössz e 12 előadá som van hetenkint, s ebből is csak ket tő erőltet kissé meg. (…) Eze-
ken kívül Bunsen Laboratoriumában és itthon is dolgozom (…) (E 1869b).
Papp G.
90
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
Az utolsó, 1870-es nyári szemeszterre felvett egyetlen előadása is kémiai tárgyú
volt (2. táblázat). 1870. július 7-én „summa cum laude” minősítéssel letett
bölcsészdoktori vizsgáján a fizika főtárgy mellett (vizsgáztató: Kirchhoff) az
egyik melléktárgya a kémia (Bunsen) volt (a másik a matematika, amelyből Leo
Königsberger [1837–1921] vizsgáztatta). Bunsen egyébként teljes mértékben
elégedett volt a kérdéseire Eötvöstől kapott válaszokkal („Ich fand mich on den
Antworten des Candidaten ganz befriedigt”, l. P s.a.).
*
Köszönetnyilánítás A kéziratos forrásokhoz való hozzáféréshez nyújtott segítségért a
szerző köszöne ttel tartozi k dr. Babus Anta lnak (MTA Könyvtá r és Információs Központ Kéz irattár
és Régi Könyvek Gyűjteménye), Mészárosné Jelinek Beátának (Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat [MBFSz] Geofizikai Szakkönyvtár), Sebestyén Rékának (MTM Központi Könyvtár),
Török Ildikónak (MBFSz Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény) és dr. Varga Júliának (Eötvös Loránd
Tudományegyetem Levéltára). Külön köszönet dr. Fancsik Tamásnak, az MBFSz elnökének, az
Eötvös Loránd Emlékgyűjteményben őrzött Eötvös-fotó felhasználásának engedélyezéséért.
***
Studies and activities of young Loránd Eötvös in the field of chemistry
G. P
Department of Mineralogy and Petrology, Hungarian Natural History Museum,
Ludoika tér 2–6., H–1083 Budapest, Hungary
E-mail: papp.gabor.min@nhmus.hu
Abstract – It is little known that Loránd Eötvös, eminent physicist and geophysicist, began
his university studies in Heidelberg as a chemistry student. This paper presents some details
of Eötvös’s early interest in chemistry, including his studies and his experimental work. His
turning of scientific orientation in 1868 in favour of physics is also concerned with. The complete
curriculum of university studies of Eötvös in Hungary and Germany from 1865 to 1870 is also
included.
Key words – Bunsen, Robert Wilhelm; Eötvös, Loránd; history of science; Kirchhoff, Gustav
Robert; Krenner, József; Lengyel, Béla; Than, Károly; University of Heidelberg; Wartha, Vince
91
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
Studies and activities of young Loránd Eötvös in the f ield of chemistry
IRODALOM  REFERENCES
A-B” (186 9a): [Eötvös Loránd königsbergi egyetemi indexe az 1869-es nyári
szemeszterre / Registration book of Loránd Eötvös for the Königsberg University, 1869 summe r
semester]. – Manuscript, Ms 5089/3, Department of Manuscripts & Rare Books, Library
and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.
A-B” (186 9b): [Eötvös Loránd h eidelberg i egyetemi in dexe az 1869/70- es téli és az
1870-es nyár i szemeszter re / Registration book of Loránd Eötvös for the Heidelberg Univers ity,
1869/70 winter and 1870 summer semesters]. – Manuscript, Ms 5089/5, Department of
Manuscripts & Rare Books, Library and Information Centre of the Hungarian Academy
of Sciences, Budapest.
A” (1867, 1868a, 1868b, 1869, 1870): Anzeige der Vorlesungen, welche im ... auf der
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten
werden sollen. – Karl Groos, Heidelberg. 1867: Winter-Halbjahr 1867–68, 20 pp.; 1868a:
Sommer-Halbjahr 1868, 20 pp.; 1868b: Winter-Halbjahr 1868–69, 20 pp.; 1869: Winter-
Halbjahre 1869–70, 20 pp.; 1870: Sommer-Halbjahr 1870, 20 pp.
B M. 2 008: Than Ká roly élete és munk ássága. – Mag yar Tudomány történeti Intézet , Piliscsaba ,
206 pp.
B A. 1868: Dr. Than Károly. – Vasárnapi Újság 15(35): 413–414.
B A. (1930): A két Eötvös. – In: F I. (ed.): Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 3–12.
B T. & B M K. 1986: A fizika fejedelme”. – Magvető Könyvkiadó,
Budapest, 420 pp.
C N Z. 1970: Eötvös Loránd és Kelety Gusztáv kapcsolata. – A Magyar Nemzeti
Galéria Évkönyve 1: 188–19 4.
E” 1849: Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich. –
Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 258 pp.
E L. 1867a: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. október 4. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 4 Oct. 1867.] – Manuscript, 9494/115/1982, Letter Collection, Collection of
Manuscripts, National Széchényi Library, Budapest.
E L. 1867b: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. október 17. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 17 Oct. 1867.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671017.html
E L. 1867c: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. noember 5. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 5 No. 1867.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671105.html
E L. 1867d: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. noember 21. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 21 No. 1867.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671121.html
92
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
G. Papp
E L. 1867e: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. december 9. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 9 Dec. 1867.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671209.html
E L . 1868 a: [Levél Kre nner József nek, Heidelbe rg, 1868. janu ár 10. / Letter to József Krenner,
Heidelberg, 10 Jan. 1868.] – Manuscript, II-7/24/5, Science History Collection, Central
Library, Hungarian Natural History Museum, Budapest. (Published in P 2 019.)
E L. 1868b: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1868. február 24. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 24 Feb. 1868.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l680224.html
E L. 1868c: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1868. február 25. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 25 Feb. 1868.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l680225.html
E L. 1868d: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1868. október 14. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 14 Oct. 1868.] – Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School
Centre, Budapest. On-line available at:
https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l681014.html
E L. 1869a: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1869. február 6. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 6 Feb. 1869.] – Manuscript, 9494/115/1982, Letter Collection, Collection of
Manuscripts, National Széchényi Library, Budapest.
E L. 1869b: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1869. noember 6. / Letter to József Eötvös,
Heidelberg, 6 No. 1869.] – Manuscript, 9494/115/1982, Letter Collection, Collection of
Manuscripts, National Széchényi Library, Budapest. (Published in K D D. 1998:
A csúcson. A heg yek szerelme se – báró Eötvös Loránd. E LTE Eötvös K iadó, Budapest, 225 pp.)
E L. 1870: Vita [Rolandi Eötvös]. – Manuscript, HU ELTEL XIV.416, Papers of Loránd
Eötvös, Archives of the Eötvös Loránd University, Budapest,
E L. 2019: Analyse des Knyahinyaer Meteorites / Analysis of the Knyahinya meteorite.
Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 95–10 2.
F Z. 1903: Báró Eötvös József. – Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 302 pp.
H J., DK M. & H, J. 2019: Geschichte der Physik an der Universität
Heidelberg. – Heidelberg University Publishing, Heidelberg, 226 pp.
H K. 2010: Gustav Robert Kirchhoff – Das gewöhnliche Leben eines außergewöhnlichen
Mannes. – Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher, 312 pp.
P G. 2019: „... hálás tanítványa, Loránd” – Eötvös Loránd és Krenner József barátságáról. –
Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 61–77.
P K. 1998: »Mint legjobb barátod őszinte tanácsa.« Nevelési elvek Eötvös József és fia,
Loránd levelezésében. – Fizikai Szemle 48(6): 185–190.
P K. 2 002: Eötvös L oránd (1848–1919) gyermek- és if júkora az összegy űjtött dokumentu mok
krében (184 8–1872). – In: Kapcsolatok Magyarország és Európa más részei között a
tudományok, a technika és az orvoslás történetében: a 2001. évi ankét anyaga. Műszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest, pp. 73–80.
93
Annls Mus. hist.-nat. hung. 111, 2019
Studies and activities of young Loránd Eötvös in the f ield of chemistry
P K. s.a.: [Eötvös Lorándról és családjáról szóló tablók. / Posters about Loránd Eötvös and his
family.] – Manuscript, On-line available at
https://eotvos100verseny.hu/img/plosz-tablok/N1.jpg
https://eotvos100verseny.hu/img/plosz-tablok/N2.jpg
R Gy. 1991: Az Eötvös-korszak. – Fizikai Szemle 41(10): 341–380.
S-N Z. 1974: A kémia magyarországi oktatása a Bach-korszakban. – Az Egri
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat) = Acta Academiae
Paedagogicae Agriensis (Noa series) 12: 91–106.
T K. 1867a: A szénélegkénegről. – Értekezések a Természettudományok Köréből 1 (7): 12 pp.
T K. 1867b: Über das Kohlenoxysulfid. – Annalen der Chemie und Pharmacie V.
Supplementband: 236–247.
T A., K L. & M E. 1995: A kémia tanítása a dualizmus korában. – Fejlesztő
Pedagógia 6(4): 50–56.
„T” 1858–1865: Tudósitvány a pesti kegyes tanitórendi nagy gymnasiumról ...
tanévben. 1857/58: Pes t, 33 pp.; 1858/59: 1859, Pest, 39 pp .; 1859/60: 1860, Pest , 31 pp.; 1860/61:
1861, Pest, 41 pp.; 1861/62: 1862, Pest, 34 pp.; 1862/63: 1863, Pest, 44 pp.; 1863/64: 1864,
Pest, 44 pp.; A kegyes tanitórendiek pesti nagy gymnasiumába járó ifjúságnak érdemszerénti
osztályozása az 1864/65-iki tanév második felében. 1865, Pest, 22 pp.
V” 1869: Verzeichniss der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg
in Pr. im Sommer-Halbjahre om 12ten April 1869 an zu haltenden Vorlesungen und der
öffentlichen akademischen Anstalten. – E. J. Dalkowski, Königsberg, 6 pp.
Research
Full-text available
Summary of the comments of the publisher (G. Papp) – The manuscript published here is found among the university lecture notes taken by Loránd Eötvös in Germany and contains the first partial quantitative chemical analysis of the Knyahinya meteorite. To the best of our knowledge, this manuscript is the only known study of Eötvös in the field of chemistry. The analysis was undoubtedly carried out by Eötvös in the laboratory of Robert Wilhelm Bunsen during his stay in Heidelberg (1867–1870). Due to the large amount of stones that was found, the Knyahinya “meteorite shower” has become one of the most famous meteorite falls of the era. Quantitative chemical analysis of the metallic parts of the Knyahinya meteorite was carried out by Eötvös with the gravimetric method, dominant analytical process of the age, while the qualitative determination of the precipitates were occasionally done using the flame reaction method improved by Bunsen and by borax bead testing. Out of the results of Eötvös’s analysis, the iron content can be checked against later analytical data, bearing in mind that meteorites are inhomogeneous bodies. The metallic iron content of 4.44% as determined by Eötvös is in satisfactory agreement with the subsequent analytical data. Zusammenfassung der Kommentare des Veröffentlichers (G. Papp) – Das hier veröffentlichte Manuskript enthält die erste quantitative chemische Teilanalyse des Meteoriten von Knyahinya. Dieses Manuskript ist nach unserem besten Wissen das einzige bekannte chemische Werk von Loránd Eötvös (1848–1919). Die Analyse wurde zweifellos von Eötvös während seines Aufenthalts in Heidelberg (zwischen 1867–1870) im Laboratorium von Robert Wilhelm Bunsen durchgeführt. Der Knyahinya „Meteorschauer“, aufgrund der großen Menge an Meteorsteinen (ca. 1200 Stücke mit einem Gesamtgewicht von 500 kg) gehört zu den berühmtesten Meteoritenfällen der Ära. Die quantitative chemische Analyse der metallischen Bestandteile des Meteoriten wurde nach der damals vorherrschenden gravimetrischen Methode durchgeführt, während der qualitativen Bestimmung der Niederschläge gelegentlich mit Flammenversuchen (verbesserten von Bunsen) oder mit Boraxperle durchgeführt wurde. Aus den Ergebnissen der Analyse von Eötvös kann der Eisengehalt mit späteren analytischen Daten verglichen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass Meteoriten inhomogene Körper sind. Der von Eötvös ermittelte Eisengehalt von 4,44% stimmt mit den nachfolgenden analytischen Daten zufrieden.
Anzeige der Vorlesungen, welche im ... auf der Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten werden sollen
 • Anzeige
Anzeige" (1867, 1868a, 1868b, 1869, 1870): Anzeige der Vorlesungen, welche im... auf der Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten werden sollen. -Karl Groos, Heidelberg. 1867: Winter-Halbjahr 1867-68, 20 pp.; 1868a: Sommer-Halbjahr 1868, 20 pp.; 1868b: Winter-Halbjahr 1868-69, 20 pp.; 1869: Winter-Halbjahre 1869-70, 20 pp.; 1870: Sommer-Halbjahr 1870, 20 pp.
 • A Benedek
Benedek A. 1868: Dr. Than Károly. -Vasárnapi Újság 15(35): 413-414.
A fizika fejedelme". -Magvető Könyvkiadó
 • T Buday
 • K Budayné Mosonyi
Buday T. & Budayné Mosonyi K. 1986: "A fizika fejedelme". -Magvető Könyvkiadó, Budapest, 420 pp.
 • L Eötvös
Eötvös L. 1867b: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. október 17. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 17 Oct. 1867.] -Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School Centre, Budapest. On-line available at: https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671017.html
 • L Eötvös
Eötvös L. 1867d: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. november 21. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 21 Nov. 1867.] -Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School Centre, Budapest. On-line available at: https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671121.html G. Papp
 • L Eötvös
Eötvös L. 1867e: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1867. december 9. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 9 Dec. 1867.] -Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School Centre, Budapest. On-line available at: https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l671209.html
 • L Eötvös
Eötvös L. 1868a: [Levél Krenner Józsefnek, Heidelberg, 1868. január 10. / Letter to József Krenner, Heidelberg, 10 Jan. 1868.] -Manuscript, II-7/24/5, Science History Collection, Central Library, Hungarian Natural History Museum, Budapest. (Published in Papp 2019.)
 • L Eötvös
Eötvös L. 1868c: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1868. február 25. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 25 Feb. 1868.] -Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School Centre, Budapest. On-line available at: https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l680225.html
 • L Eötvös
Eötvös L. 1868d: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1868. október 14. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 14 Oct. 1868.] -Manuscript, Library of the Patrona Hungariae Catholic School Centre, Budapest. On-line available at: https://mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/lor_lev/l681014.html
1998: A csúcson. A hegyek szerelmese -báró Eötvös Loránd
 • L Eötvös
Eötvös L. 1869b: [Levél Eötvös Józsefnek, Heidelberg, 1869. november 6. / Letter to József Eötvös, Heidelberg, 6 Nov. 1869.] -Manuscript, 9494/115/1982, Letter Collection, Collection of Manuscripts, National Széchényi Library, Budapest. (Published in Kis Domokos D. 1998: A csúcson. A hegyek szerelmese -báró Eötvös Loránd. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 225 pp.)