Technical ReportPDF Available

Svært mye regn på Helgeland mandag 20.01.2020

Authors:
  • Norwegian Meteorological Institute Tromsø

Abstract and Figures

Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest ble transportert inn mot Nordland i løpet av mandag 20. januar. Særlig siste del av mandag utviklet et lavtrykk seg utenfor den nordlige delen av Nordland, og kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og fuktig luft, førte til en god del regn på 6 til 12 timer på Helgeland siste del av mandag. I forkant av hendelsen ble det sendt oransje farevarsel på svært mye regn med mulighet for 60-70 mm på 12 timer hvorav 40-50 mm kunne komme på 6 timer. Det ble ikke observert så store mengder på de offisielle målestasjonene, men flere private værstasjoner antyder 40-50 mm på 6 timer i et område rett nord for Mosjøen. På offisielle stasjoner har Storforshei over kriteriene for oransje farevarsel for indre Helgeland for 6 og 12 timers nedbør på 30-40 mm/6t og 40-60 mm/12t. Det ble imidlertid i forkant av hendelsen kun valgt å fokusere på de største mengdene i forbindelse med varselutsendingen. Hendelsen førte lokalt til en del konsekvenser med bl.a. vann i vegbanen og oversvømmelser, særlig i de områdene hvor det ble observert mest nedbør. Det var imidlertid ikke store konsekvenser for et større område. Observasjonene signaliserer at værprognosene hadde for store nedbørmengder i et for stort område, noe man bør ta lærdom av i forbindelse med framtidige varsler for orografisk nedbør i Nordland.
Content may be subject to copyright.
METinfo
ISSN 1894-759X
NO. 23-20
METEOROLOGI
Sted, 03.09.2020
Hendelserapport
Svært mye regn på Helgeland mandag 20.01.2020
Forfattere: Eirik Mikal Samuelsen, Ketil Tunheim, Mai-Linn Finstad Svehagen,
Gjermund Haugen
Innhold
Sammendrag 2
Kort beskrivelse 3
Lang beskrivelse 3
Farevarsler 4
Utstedt <dato> 5
Observasjoner fra det aktuelle området 5
Vindobservasjoner fra utvalgte stasjoner 5
Vannstand 5
Nedbør 5
Bølgehøyde 5
Sjeldenhet 6
Konsekvenser/Skader/Mediaklipp 6
Oppsummering/Konklusjon 7
Intern del 8
Grunnlaget for utsending av (ekstremvær)varsel 8
Kriterie(r) som ble brukt 8
Synoptisk beskrivelse 8
Modellprognosene 8
De involverte tjenstestedene 8
Ressursbruk knyttet til bemanning - utstyr - lokaliteter 8
Interne/eksterne (tekniske) problem under situasjonen? 8
Ble varselet mottatt/forstått blant beredskapsetater/publikum/media? 9
Oppsummering 9
1
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Sammendrag
Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest ble transportert inn mot Nordland i løpet av
mandag 20. januar. Særlig siste del av mandag utviklet et lavtrykk seg utenfor den
nordlige delen av Nordland, og kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og
fuktig luft, førte til en god del regn på 6 til 12 timer på Helgeland siste del av mandag. I
forkant av hendelsen ble det sendt oransje farevarsel på svært mye regn med mulighet
for 60-70 mm på 12 timer hvorav 40-50 mm kunne komme på 6 timer.
Det ble ikke observert så store mengder på de offisielle målestasjonene, men flere
private værstasjoner antyder 40-50 mm på 6 timer i et område rett nord for Mosjøen. På
offisielle stasjoner har Storforshei over kriteriene for oransje farevarsel for indre
Helgeland for 6 og 12 timers nedbør på 30-40 mm/6t og 40-60 mm/12t. Det ble
imidlertid i forkant av hendelsen kun valgt å fokusere på de største mengdene i
forbindelse med varselutsendingen.
Hendelsen førte lokalt til en del konsekvenser med bl.a. vann i vegbanen og
oversvømmelser, særlig i de områdene hvor det ble observert mest nedbør. Det var
imidlertid ikke store konsekvenser for et større område. Observasjonene signaliserer at
værprognosene hadde for store nedbørmengder i et for stort område, noe man bør ta
lærdom av i forbindelse med framtidige varsler for orografisk nedbør i Nordland.
2
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Kort beskrivelse
Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest ble transportert inn mot Nordland i løpet av
mandag 20. januar. Særlig siste del av mandag utviklet et lavtrykk seg utenfor den
nordlige delen av Nordland, og kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og
fuktig luft, førte til en god del regn på 6 til 12 timer på Helgeland siste del av mandag. I
forkant av hendelsen ble det sendt oransje farevarsel på svært mye regn med mulighet
for 60-70 mm på 12 timer hvorav 40-50 mm kunne komme på 6 timer.
Det ble ikke observert så store mengder på de offisielle målestasjonene, men flere
private værstasjoner antyder 40-50 mm på 6 timer i et område rett nord for Mosjøen.
3
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Lang beskrivelse
Uvanlig mild og fuktig luft fra sørvest ble transportert inn mot Nordland i løpet av
mandag 20. januar. Særlig siste del av mandag utviklet et lavtrykk seg utenfor den
nordlige delen av Nordland, og kombinasjonen av mye pålandsvind opp mot fjell og
fuktig luft, førte til en god del regn på 6 til 12 timer på Helgeland siste del av mandag. I
forkant av hendelsen ble det sendt oransje farevarsel på svært mye regn med mulighet
for 60-70 mm på 12 timer hvorav 40-50 mm kunne komme på 6 timer.
Prognosene viste imidlertid opp mot 130 mm på 12 timer lokalt, noe som potensielt
skulle tilsi utsending av ekstremvarsel på regn. Meteorologene på vakt hadde imidlertid
erfaring med at varslene har en tendens til å ligge over observerte verdier, og følgelig
ble det ikke sett på som nødvendig å sende mer enn oransje farevarsel på 6 og 12 timers
nedbør. Det ble ikke observert så store mengder på noen av de offisielle målestasjonene,
men flere private værstasjoner antyder 40-50 mm på 6 timer i et område rett nord for
Mosjøen. I tillegg har Storforshei i Rana over kriteriet sitt for 10 års returperiode på 6
og 12 timers nedbør.
NVE sendte ut gult farevarsel på jordskred og flom i forbindelse med denne hendelsen.
4
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Figur 1: Værsituasjonen over Helgeland 20. januar kl. 16 norsk tid (15 UTC).
Den mest intense nedbøren kom i tidsperioden hvor det var ute farevarsel, nemilg om
ettermiddagen mellom kl. 13 og 19 norsk tid (kl. 12 og 18 UTC).
Det ble samtidig observert storm på kysten og det var sendt ut gult farevarsel på
vindkast, noe som bekrefter at nedbøren var orografisk forsterket av sterk pålandsvind
mot fjell. Det ble rapportert vel så mange hendelser på sterk vind som på nedbør denne
mandagen.
5
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Farevarsler
Utfordrende
Alvorlig
Ekstremt
Observert
Sannsynlig
For 24 timers
nedbør, utstedt
●fredag for
Namdalen,
Helgeland og
Salten
●lørdag for
Helgeland og
Salten
●søndag for Salten
Utstedt søndag for
12-timers regn for
Helgeland
Mulig
Utstedt lørdag for
12-timers regn for
Helgeland
6
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Utstedt fredag 17. januar for Namdalen, Helgeland, Saltfjellet og Salten
Søndag kveld til mandag kveld ventes mye nedbør, lokalt 70-100 mm/24 timer.
Konsekvenser: Se www.varsom.no for mer informasjon.
Anbefalinger: Vurder behov for forebyggende tiltak.
7
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Utstedt lørdag 18. januar for Helgeland
Siste del av mandag er det mulighet for svært mye regn lokalt på omkring 60-70 mm på
12 timer.
Konsekvenser: Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller
overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for
vannplaning.
Anbefalinger: Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters
instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes
fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig.
8
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Utstedt lørdag 18. januar for Helgeland, Saltfjellet og Salten
Søndag kveld til mandag kveld ventes mye nedbør, lokalt 80-110 mm/24 timer. Siste
del av mandag er det mulighet for svært mye regn lokalt på Helgeland, omkring 60-70
mm på 12 timer.
Konsekvenser: Se www.varsom.no for mer informasjon.
Anbefalinger: Vurder behov for forebyggende tiltak.
Utstedt søndag 18. januar for Saltfjellet og Salten
Siste del av mandag ventes mye regn lokalt på omkring 35-50 mm på 12 timer. 30-40
mm kan komme på 6 timer
Konsekvenser: Se www.varsom.no for mer informasjon. Noen reiser vil kunne få
lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for
vannplaning.
Instruksjoner: Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal
vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).
9
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Utstedt søndag 18. januar for Helgeland
Siste del av mandag ventes svært mye regn lokalt på omkring 60-70 mm på 12 timer.
Opp mot 40-50 mm kan komme på 6 timer.
Konsekvenser: Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller
overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige
kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Anbefalinger: Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters
instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes
fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger
(175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Lenke til mer info:
https://www.met.no/nyhetsarkiv/svaert-mye-regn-pa-helgeland-mandag-oransje-fareniv
a
10
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Observasjoner fra det aktuelle området
Stasjonsnavn
mm/12t
mm/24t
Storforshei
45.2
57.5
Laksfors
33.7
56.1
Leirfjord
54.0
Mosjøen
34.0
45.3
Skamdal
35.9
44.4
Valljord
43.3
Hjartåsen
26.8
43.0
Seljelia
33.7
42.7
Majavatn, E6, 355 moh (Statens Vegvesen)
43.9
Mosjøen, Skalandsvegen, 61 moh (privat)
106
122
Mosjøen, Brattbakkveien, 121 moh (privat)
56
70
Mosjøen, 147 moh (privat)
44
70
11
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Sjeldenhet
Skamdal observerte såvidt over kriteriet på 30 mm/6t for 5 års returperiode, og 33
mm/12 t for 10 års returperiode.
Leirfjord observerte mindre nedbør enn kriteriet på 65 mm/24t for 5 års returperiode.
Av offisielle stasjoner målte Storforshei 32.5 mm nedbør på 6 timer og 45.2 mm på 12
timer. Interpolerte data tilsier kriterier på 32 mm/6t og 45/12t for 10 års returperiode.
Det er i utgangspunktet vanskelig å bruke en pålitelig returperiode for denne stasjonen,
siden det bare har vært gjort målinger i 9 år. Nærliggende stasjoner som har gjort
målinger av 6 og 12 timers nedbør mer enn 9 år kan sees på Figur 5 og i påfølgende
tabell. For 6 timers nedbør ligger grenseverdier for 10 års returperiode for nedbør
(oransje kriterium) for disse tre stasjonene under det som ble observert på Storforshei.
For 12 timers nedbør er det kun Bodø-Skivika som ligger såvidt over. For
Indre-Helgeland og Salten ligger de storstilte kriteriene for et oransje farevarsel på
30-40 mm på 6 timer og 40-60 mm på 12 timer. Basert på denne informasjonen må
Storforshei sine nedbørmengder sies å oppfylle kriteriet for oransje farevarsel.
12
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Figur 2: Plasseringen av stasjoner (rødt) med pålitelige verdier for gjentaksintervall i forhold til
Storforshei (gult) hvor det ble registrert størst nedbørmengder av offisielle stasjoner.
Øvre Saltdal (Saltdal, Nordland)
Returperiode
6t nedbør
12t nedbør
5 år
21,2 mm
30,7 mm
10 år
23,3 mm
35,0 mm
Bodø - Skivika (Bodø, Nordland)
Returperiode
6t nedbør
12t nedbør
5 år
26,8 mm
39,7 mm
10 år
29,8 mm
45,8 mm
Høylandet (Høylandet, Trøndelag)
Returperiode
6t nedbør
12t nedbør
5 år
24,2 mm
34,6 mm
10 år
27,2 mm
39,3 mm
13
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Konsekvenser/Skader/Mediaklipp
Foreløpig naturskadestatistikk fra Norsk Naturskadepool viser erstatningsbeløp
på ca 1 millioner kroner for totalt omlag 25 skader.
Det var mange farevarsler ute samtidig både fra NVE og MET i forbindelse med
denne hendelsen. MET hadde ute oransje farevarsel på svært mye regn og
sendte senere også ut gult farevarsel på vind. NVE hadde ute gult farevarsel på
både jordskred og flom. I tillegg hadde de ute rødt farevarsel på snøskred i
enkelte områder i Nordland.
Sett i ettertid var det vel så mange hendelser knyttet til stengte veier og ikke
minst fergesamband pga. sterk vind på kysten både for mandagen den 20.
januar, men også for sterk vind den 21. januar da bl.a. en buss blåste av veien i
Lofoten. Men interessant nok viser rapportene fra Vegtrafikksentralen at det
også kom rapporter om flom/oversvømmelse fra områder og veger som lå nært
de stedene hvor det var observert over kriteriene for oransje farevarsel på
nedbør, som f.eks. i områdene rundt Mosjøen og Storforshei.
14
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Sammendrag mediaoppslag:
15
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Utvalgte medieklipp
p4: https://www.p4.no/nyheter/fare-for-stengte-veier/artikkel/790433/
16
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
http://xn--bodposten-n8a.no/stor-skredfare-og-sokk-vatt-i-nordland/
17
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
https://www.dagbladet.no/nyheter/ni-av-elleve-farevarsler-i-bruk/72049260
18
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
https://ranano.no/skred-flom-ras-regn-storm-fokk-tar-i-bruk-nesten-alle-varseltrekanten
e/20.01-07:01
19
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Rapporterte hendelser til Vegtrafikksentralen (VTS) relatert til det oransje
farevarselet.
Ev 6 Eiteråga bru: Masse vann i vegbanen på brua.
Ev 6 Medjåbrua: En del vann i vegbanen.
Fv 7326 Skåsmyra: Tett stikkrenne.
Fv 7326 Markvegen: Tett stikkrenne, vann over veien.
Fv 78 Drevjemoen: Jord kommet ned inntil grøfta.
Ev 6 Nevermobekken: Veldig mye vann på veien, trolig en stikkrenne som er
tett.
Ev 6 Bertilforsen: Mye vann sør for rasteplassen.
Ev 6 Messingslett - Eiteråga: Glatt i Dunderlandsdalen
I tillegg var det noen rapporter knyttet til mye vann i vegbanen og flom i Trøndelag og
Salten, og veldig mange rapporter knyttet til stengte fergesamband i forbindelse med
sterk vind på kysten.
20
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
Oppsummering/Konklusjon
Da farevarselet ble sendt ut ble det valgt å fokusere på området i ytre Helgeland der det
var ventet mest nedbør (40-50 mm på 6 timer, 60-70 mm på 12 timer). Sett i ettertid
burde man nok også kommentert mengdene som var ventet i indre Helgeland, hvor
kriteriene var noe lavere for oransje farevarsel (30-40 mm på 6 timer, 40-60 mm på 12
timer). Dette siste kriteriet ble også overskredet på den offisielle stasjonen på
Storforshei i Dunderlandsdalen. I dette området er det også rapportert flom og vann i
vegbanen på E6 til Vegtrafikksentralen.
Tre private værstasjoner nord for Mosjøen viser imidlertid verdier som tilsvarer oransje
farevarsel for 6 timers nedbør, og delvis også for 12 timers nedbør. I dette området har
Vegtrafikksentralen mottatt rapporter om flom, vann i vegbanen og ett jordskred, noe
som antyder at de private nedbørobservasjonene er realistiske.
Hendelsen førte lokalt til en del konsekvenser med bl.a. vann i vegbanen og
oversvømmelser, særlig i de områdene hvor det ble observert mest nedbør. Det var
imidlertid ikke store konsekvenser for et større område. Observasjonene signaliserer at
modellene hadde for store nedbørmengder i et for stort område, noe man bør ta lærdom
av i forbindelse med framtidige varsler for orografisk nedbør i Nordland.
21
Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no
Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536
Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406
Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.