ArticlePDF Available

Abstract

Vaikka eri psykoterapiasuuntaukset pyrkivät kaikki yhteisenä tavoitteenaan potilaan itsehavainnoin- nin muutokseen, on itseanalyysiä pidetty yhtenä psykoanalyysille erityisenä tavoitteena. Itseanalyyt- tisen työn avulla psykoanalyyttinen prosessi voi jatkua terapian päättymisen jälkeen. Huolimatta tästä keskeisyydestä läpi eri psykoanalyyttisten koulukuntien itseanalyyttistä funktiota ei tematisoida tutkimuksissa suoraan ja empiirinen näyttö siitä on niukkaa. Tässä tutkimuksessa yritämme 1) näyttää empiirisesti, miten itsehavainnointi edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle voi kehittyä ja 2) käyttää näitä tuloksia teoriaa rakentavalla tavalla näyttämään, mitä itseanalyysi on. Teemme tämän käyttäen dialogista sekvenssianalyysiä paljon tutkitun Amalia X:n analyysituntien 152–156 sekvenssin avulla, minkä kautta pyrimme näyttämään, miten Amalia asemoituu uudella tapaa alus- sa ongelmallisena koettuun haavoittuvuuteen ja häpeään. Tarkastelun fokuksessa ovat Amalian unikokemukset ja Amalian suhde psykoanalyytikkoonsa.
Psykoterapia (2020), 39(3)
196
Sami Kivikkokangas, Mikael Leiman & Henrik Enckell
Itsehavainnoinnin kehittyminen
edellytyksenä itseanalyyttiselle
funktiolle
Vaikka er i psykoterapiasuuntaukset pyr ki t kaikki yhteise tavo it te en aa n potilaan itsehavainnoin-
nin muutokseen, on itseanalyysiä pidetty yhtenä psykoanalyysille erityisenä tavoitteena. Itseanalyyt-
tisen työn avulla psykoanalyyttinen prosessi voi jatkua terapian päättymisen jälkeen. Huolimatta
tästä keskeisyydestä läpi eri psykoanalyyttisten koulukuntien itseanalyyttistä funktiota ei tematisoida
tutkimuksissa suoraan ja empiirinen näyttö siitä on niukkaa. Tässä tutkimuksessa yritämme 1)
näyttää empiirisesti, miten itsehavainnointi edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle voi kehittyä
ja 2) käyttää näitä tuloksia teoriaa rakentavalla tavalla näyttämään, mitä itseanalyysi on. Teemme
tämän käyttäen dialogista sekvenssianalyysiä paljon tutkitun Amalia X:n analyysituntien 152–156
sekvenssin avulla, minkä kautta pyrimme näyttämään, miten Amalia asemoituu uudella tapaa alus-
sa ongelmallisena koettuun haavoittuvuuteen ja häpeään. Tarkastelun fokuksessa ovat Amalian
unikokemukset ja Amalian suhde psykoanalyytikkoonsa.
Johdanto
Jokaisen psykoterapian tavoite on, että poti-
laalle on kehittynyt terapian aikana sellaisia
valmiuksia, joiden avulla hän voi jatkaa psy-
koterapeuttista prosessia itsenäisesti terapi-
an päättymisen jälkeen. Psykoanalyyttisessa
traditiossa kutsumme tätä uudenlaista mie-
lellistä kykyä itseanalyyttiseksi funktioksi, it-
seanalyyttiseksi kyvyksi tai itseanalyyttiseksi
työksi (Busch 2009; 2013; Freud 1937/1964;
Hoffer 1950; Horney 1942; Kantrowitz, Katz &
Paolitto 1990; Leuzinger-Bohleber ym. 2003;
Ticho 1967). Kykyä itseanalyyttiseen työhön
on pidetty keskeisimpänä psykoanalyyttisen
hoidon tavoitteena, eräänlaisena kriteerinä
riittävän hyvälle analyysille ja hoidonättämis-
vaiheen aloittamiselle. Vaikka eri psykoterapi-
asuuntaukset tavoittelevat kaikki (eri keinoin)
itsehavainnointikyvyn uudenlaista kehittymistä
psykoterapeuttisen prosessin tuloksena, on
itseanalyyttisen funktion kehittyminen nähty
nimenomaan psykoanalyyttiselle prosessille
erityisenä tavoitteena. Tämä on totta läpi kaik-
kien psykoanalyyttisten koulukuntien: psyko-
analyyttisen prosessin lopussa potilaalle tulisi
olla kehittynyt kyky itseanalyysiin. Yksinkertai-
sesti tämä tarkoittaa, että potilas oppii käyt-
tämään ja käyttää erityistä psykoanalyyttista
dialogia luonnehtivaa reektion muotoa (Busch
2013; Thomä & Kächele 1987, 319).
Miten tämä kyky kehittyy? Perinteisesti on
kuvattu kaksi keskeistä ajattelulinjaa. Ensim-
mäisen näkökulman mukaan itseanalyyttinen
funktio kehittyy analyytikkoon samaistumisen
kautta (Greenson 1967; Hoffer 1950). Esimer-
ARTIKKELIT
Psykoterapia (2020), 39(3)
197
kiksi kun analyytikko tekee tulkinnan, tämä kut-
suu potilaan väliaikaisesti ja osittain identioi-
tumaan analyytikkoon (Greenson 1967; Sterba
1934). Vähitellen siitä, mikä alussa saattoi
vaatia tietoista ponnistelua, alkaa tulla enem-
män esitietoista ja automaattista. Greenson
kuvaa, miten ”tämän tyyppinen identikaatio
säilyy analyysin jälkeen, jolloin kohdatessaan
jotain hankalaa potilas työstää tätä itseanalyy-
sin kautta” (Greenson 1967, 245).
Vaikkakin itseanalyysia pidetään keskeisenä
kaikissa psykoanalyyttisissä traditioissa, se on
kehittynyt egopsykologisen suuntauksen sisäl-
psykoanalyysin historiassa. Ajattelemme
kuitenkin, että sen tähdellisyys voidaan nähdä
myös objektisuhdeteoriassa. Esimerkiksi po-
tilaan kehittyvä säilömiskyky (engl. container-
contained, Bion 1962), missä ensin potilas ei
kykene käsittelemään ja ”metabolisoimaan”
erilaisia impulssejaan mutta hoitosuhteen
kautta kykenee ottamaan tämän funktion käyt-
töön itse. Psykoanalyysin tavoite on saavutet-
tu, kun potilas on sisäistänyt tämän funktion.
Tämä on yhtäpitävä identikaatio-hypoteesin
kanssa.
Toisen näkökulman mukaan keskeistä on
se tapa, miten analyytikko käsittelee vastarin-
taa (Busch 2006; 2007; 2009; 2013; Gray
1982; 1990; 1994). Keskeisenä ajatuksena
on, että onnistuneessa analyysissä potilas
kehittää kapasiteetin ajatella ongelmiaan ja
koniktejaan (Busch 1995). Tämän mahdollis-
tamiseksi analyyttisessä työssä pyritään kiin-
nittämään huomiota siihen, 1) miten potilas
suojautuu ja miten tämä suojautuminen estää
ajattelua ja toimintaa ja 2) miten työskennellä
potilaan auttamiseksi aktiiviseksi työskentelyn
osapuoleksi. Kun potilas kykenee paremmin
näkemään, miten (ajattelua rajoittavat) de-
fenssit pidetään paikoillaan (suojautuakseen
vaaroilta ja peloilta), hän voi tulla paremmin
tietoiseksi tiedostamattomasta materiaalista.
Tätä materiaalia voi työstää, mikä tekee siitä
vähemmän vaarallista. Vielä tärkeämpää silti
on kiinnittää fokusta siihen, miten potilas voi
vältellä potentiaalisesti käsillä olevien uusien
funktioiden käyttämistä: funktioiden, jotka teki-
sivät potilaasta aktiivisen itsehavainnoinnissa
ja reektiossa.
Lyhyesti ensimmäisessä mallissa itseana-
lyysi kehittyy (epäspesisesti) identikaation
kautta analyytikkoon ja hänen funktioihinsa.
Toisessa mallissa itseanalyyttinen kapasiteet-
ti rakentuu vastarintatyöskentelyn kautta kohti
funktioita, jotka rakentuvat tästä samasta ka-
pasiteetista. Nämä kaksi mallia ovat teoreet-
tisia rakennelmia, ja kliinikot yhdistävät niitä,
mutta kliinisessä teoriassa ne on erotettu.
Molemmissa malleissa potilas saavuttaa ka-
pasiteettia ”nähdä” enemmän ajatuksiaan ja
tunteitaan sekä myös kehittyneen kyvyn ajatel-
la niitä, mutta reitit näihin kapasiteetteihin ovat
erilaiset (Busch 2019; 2009).
Itsehavainnointi on perinteisesti viitannut po-
tilaan havaintoihin omasta kokemuksestaan,
joistain hänen kokemuksensa puolista kuten
ajatuksista, tunteista, asenteista tai reaktiois-
ta (Valkonen 2018). Itsehavainnoinnin kehit-
tyminen edellytyksenä itseanalyyttiselle työlle
vaikuttaa olevan yleisesti tunnustettu kehitys-
linja psykoanalyyttisessä perinteessä (Busch
1995). Itseanalyysilla viitataan kykyyn havain-
noida ja reflektoida omaa käyttäytymistään,
tunteitaan tai fantasioitaan tavalla, joka johtaa
ilmiön ymmärtämiseen uudessa valossa (Kant-
rowitz ym. 1990). Niinpä keskeinen ero siirty-
misessä itsehavainnoinnista itseanalyyttiseen
toimintaan vaikuttaa olevan potilaan kyvyssä
käsitellä itsehavaintojaan tavalla, joka johtaa
johonkin uuteen – joka johtaa muuntuneeseen
suhteeseen suhteessa ilmiöön. Tämän lisäksi
potilaan käsitys ilmiöstä on tietysti rikastunut
ja kehittynyt terapeuttisen prosessin kautta.
Huolimatta itseanalyyttisen funktion keskeisyy-
destä psykoanalyyttisen teorian ja käytännön
osalta empiirinen tutkimus itseanalyysistä ja
siitä, miten se saavutetaan, on niukkaa (Fal-
kenström ym. 2017; Falkenström & Sandell
2007; Kantrowitz, Katz & Paolitto 1990; Leu-
zinger-Bohleber ym. 2003).
Kehitysaskeleet, joita on otettu uusissa mik-
roanalyyttisissa potilaan ilmaisun tutkimusme-
netelmissä, ovat mahdollistaneet yksityiskoh-
taisemman psykoanalyyttisen prosessin ja
menetelmän tutkimuksen siitä, miten vuoro-
vaikutus kehittyy kliinisessä tilanteessa. Täs-
sä nyt esiteltävässä tutkimuksessa käytämme
dialogista sekvenssianalyysiä ilmaisun mik-
Psykoterapia (2020), 39(3)
198
roanalyyttisena menetelmänä, kun pyrimme
ensin näyttämään toteen empiirisesti, miten
itsehavainnoinnin kehittyminen muodostaa
edellytyksen itseanalyyttisen funktion kehitty-
miselle. Tarkastelemme Amalia X:n tunnettua
psykoanalyyttista tapausta ja hänen analyysin-
sa tunteja 152–156 osoittaaksemme, miten
tämä tapahtuu. Toiseksi pyrimme selventä-
mään, mitä itseanalyysi on käyttäen materiaa-
lia teoriaa rakentavalla tavalla.
Potilas, terapeutti ja kliininen materiaali
Amalia X (Kächele ym. 2006; Thomä & Kächele
2007) on yksi eniten tutkituista psykoanalyyt-
tisista tapauksista. Tullessaan psykoanalyy-
siin Amalia X oli 35-vuotias opettaja, jonka
keskeisinä hoitoon hakeutumisen syinä olivat
itsetuntoon liittyvät hankaluudet, jotka olivat
altistaneet häntä masennukselle.
Amalia kärsi hirsutismista (vahvasta kar-
voituksesta ympäri kehoa). Hän koki itsensä
leimatuksi ja estyneeksi muodostamaan intii-
mejä suhteita, vaikka kykenikin piilottamaan
stigmansa muilta. Amalian isää on kuvattu jäy-
käksi ja joustamattomaksi, jolla oli hankaluutta
kommunikoida tunnetasolla ja joka oli poissa
Amalian lapsuudessa. Amalian äitiä puoles-
taan on kuvattu eläväksi ja kulturelliksi, joka
oli kärsinyt miehensä poissaolevuudesta. Äitin-
sä vakavan sairauden takia Amalia lähetettiin
5-vuotiaana tätinsä luokse asumaan, missä
hän asui kymmenen vuotta. Vaikkakin Amalia
menestyi koulussa, hän kärsi tätinsä ja isoäi-
tinsä tiukasta uskonnollisesta kasvatuksesta.
Ratkaisuna hirsutismiin Amalia oli nuoresta
pitäen halunnut alkaa nunnaksi ja olikin men-
nyt luostariin 20-vuotiaana. Hän eli ankaraa
uskonnollista elämää, kärsi syyllisyyden tun-
teista mutta kääntyi pois (ennen analyysin
alkua) kirkon piiristä. (Kächele ym. 2006;
Kächele, Schachter & Thomä 2008; Levy, Ab-
lon & Kächele 2012; Thomä & Kächele 1994a,
1994b.)
Analyytikkona toimi kokenut ja hyvin tunnet-
tu psykoanalyytikko. Tapausmateriaali kerättiin
yhteistyössä Ulmin yliopiston psykoterapeutti-
sen keskuksen kanssa. Se koostuu 517 ää-
ninauhoitetusta tunnista, jotka on myös litte-
roitu. Näistä 517 tunnista olemme valinneet
tunnit 152–156 tarkempaan analyysiin. Tunti
152 analysoitiin käyttäen ääninauhoitetta sekä
transkriptiota. Tuntien 153–156 osalta käytim-
me vain transkriptioita.
Valinta näiden tuntien käytöstä tehtiin ai-
emman tutkimuksen perusteella Amalian ta-
pauksesta; tuntia 152 on pidetty erinomaisena
esimerkkinä psykoanalyyttisestä prosessista
ja tekniikasta sekä kliinisesti (Akhtar 2007;
Jimenez 2004; Kächele ym. 2006; Thomä &
Kächele 1994) että empiirisesti (Albani ym.
2006; Buchholz, Spiekermann & Kächele
2015). Keskeinen teema ennen näitä tunteja
oli Amalian toive olla joku merkittävä analyyti-
kolle (hän antoi esimerkiksi analyytikolle kel-
lon, jonka toivoi lyövän heille molemmille; ks.
Thomä & Kächele 1994a; 1994b).
Amalian analyysi tapahtui osana tutkimus-
asetelmaa. Tämä herättää kysymyksiä siitä,
mitä tämä tutkimusasetelma ja ääninauhoituk-
sen käyttö merkitsi Amalialle ja hänen analyyt-
tiselle prosessilleen. Meidän tietääksemme
tämä keskeiseksi teemaksi tuleva kysymys ei
aiemmin ole tullut tematisoiduksi analyysissä
(pois lukien tietoinen suostumus tutkimukseen
osallistumisesta ja materiaalin antamisesta
myös tutkimuskäyttöön).
Menetelmä: Dialoginen
sekvenssianalyysi (DSA)
Analyytikkoina kuuntelemme analysandin il-
maisua useista näkökulmista, ja nämä johta-
vat erilaisiin auttaviin interventioihin analyyti-
kon osalta. Kaksi näkökulmaa, kuten Bollas
(2011) on todennut, voidaan erityisesti nähdä
toisiaan täydentävinä elementteinä kliiniseen
tilanteeseen. Ensimmäisessä näkökulmassa
analyytikko kuuntelee analysandin vapaiden
assosiaatioiden sisältöä: mistä analysandi
puhuu ja miten hän suhtautuu näihin havain-
toihin. Tämä on ”freudilainen kuuntelun tapa”.
(Bollas 2011.) Toinen näkökulma fokusoi suo-
remmin analysandin ja analyytikon väliseen
suhteeseen. Analyytikko kuuntelee ilmaisua
kiinnittäen erityistä huomiota transferenssi-
materiaaliin: miten analyytikko analysandin
ilmaisun vastaanottajana vaikuttaa vapaan
Psykoterapia (2020), 39(3)
199
assosiaation ow’hun. Tämä on ”objektisuh-
detapa kuunnella” (Bollas 2011). Kliinikkoina
käytämme näitä molempia tapoja kuunnella,
vaikkakin yksi tai toinen voi paikoitellen pai-
nottua enemmän lähestymistavoissamme klii-
niseen materiaaliin riippuen analysandista,
omasta taustakoulutuksestamme tai mielty-
myksistämme.
Tässä tutkimuksessa käytämme dialogista
sekvenssianalyysiä laadullisena mikroanalyyt-
tisenä menetelmänä analysoimaan Amalian il-
maisua tuntien 152–156 aikana. Analysandin
ja analyytikon ilmaisujen ”kuuntelun tapana”
DSA on kliininen materiaalin luentatapa, joka
pyrkii pitämään mielessä näitä molempia-
kulmia. Avaamme tätä tarkemmin seuraavissa
kappaleissa. Kuitenkin DSA:n tutkimukselli-
sessa käytössä suhteessa ”perinteiseen kliini-
seen kuuntelun tapaan” on joitain merkittäviä
eroja: siinä missä kliinisessä praktiikassa ana-
lyytikko voi aina vahvistaa ja uudelleen jäsen-
tää tulkintojaan analysandin kanssa in vivo, täl-
laista ylellisyyttä ei tutkimusasetelmassa ole.
Tässä tutkimuksen objekti ei voi ”vastustaa”
ja korjata tutkijoiden johtopäätöksiä.
Laadulliset erot käytettävissä olevassa kliini-
sessä materiaalissa tuo rajoituksia sen käyt-
töön. Tästä huolimatta Amalian koko analyysin
saatavilla olo ääninauhoitteiden ja transkripti-
oiden muodossa mahdollistaa tutkijoille ma-
teriaalin mikroanalyysin ja itsehavainnoinnin
kehittymisen tutkimisen sellaisella yksityis-
kohtaisuudella (ja laajuudella), mikä muuten ei
olisi mahdollista (ks. Kivikkokangas & Leiman
2019). Tekniset yksityiskohdat DSA:n teoriasta
ja käytöstä menetelmänä tapaustutkimuksis-
sa on kuvattu aiemmissa metodologisemmin
painottuneissa artikkeleissamme (Kivikkokan-
gas & Leiman 2019; Kivikkokangas, Leiman
& Laitila 2018; Kivikkokangas, Leiman, Laitila
& Stiles 2020; Leiman 1992; 1994; 1997;
2000; 2002; 2004; 2006; 2011; 2012; Tik-
kanen 2015; Valkonen 2018).
DSA perustuu Bakhtinin ilmaisuteoriaan
(1984). Keskeinen idea on: puhuja aina ase-
moi/positioi itsensä suhteessa viittauskoh-
teeseen (”asia”, mistä hän puhuu) sen pe-
rusteella, kenelle hän puhuu (vastaanottaja).
Ilmaisut ovat aina osoitettuja jollekulle ja ne
viittaavat johonkin. Lisäksi analyytikko ei ole ai-
nut ilmaisun vastaanottaja (ks. myös Heimann
1950; ”näkymättömät toiset”). Jopa yksityiset
ajatuskulkumme on osoitettuja sisäiselle toi-
selle (superego), ja sen vastausta odotetaan
ja ennakoidaan. ”Mistä puhutaan” ja ”kenelle
puhutaan” muovaavat sitä tapaa, miten puhuja
rakentaa ilmaisunsa (mukaan lukien ilmaisun
prosodit kvaliteetit). Tutkimuskäytössä DSA
jäljittää tätä sisällön ja vastaanottajan dynaa-
mista vastavuoroisuutta missä tahansa kom-
munikatiivisessa tilanteessa.
Ilmaisun analyysin perusyksikkö DSA:ssa on
suhde viittauskohteeseen (stance to the referen-
tial object) eli se, miten puhuja asemoi itsensä
suhteessa siihen asiaan/sisältöön, josta hän
puhuu. Ilmaisut näyttävät puhujan aseman suh-
teessa viittauskohteeseen. Tässä kontekstis-
sa kohde (engl. object) ei ole toinen ihminen
(kuten yleensä käytämme psykoanalyyttisessa
keskustelussa), vaan toiminnan kohde eli suh-
teessa siihen ”asiaan”, mihin ihminen asemoi
itsensä (esimerkiksi havainto, josta analysan-
di puhuu). Kun puhumme jostain, väistämät-
kommunikoimme myös henkilökohtaisen
asemoitumisemme (engl. personal stance)
suhteessa tuohon kohteeseen – oli tuo kohde
sitten toinen henkilö, tärkeä puoli itsestämme,
tilanne maailmassa, uni tai muisto, henkilökoh-
taisesti tärkeä ajatus tai mikä tahansa koke-
mus arkipäivässämme (Leiman 2011).
Reektiiviset kommentit omista tunteista tai
väliin tulevat kommentit (”Idioottimaista”) ovat
suoria esimerkkejä suhteesta (ei spesioitu
tässä) viittauskohteeseen näissä kommen-
teissa puhuja näyttää avoimesti, miten hän
suhtautuu niihin asioihin, joista hän puhuu.
Epäsuoria esimerkkejä suhteesta erilaisiin
viittauskohteisiin voivat olla idiosynkraattis-
ten sanojen käyttö, epäröinnit ja tauot, jotka
voivat viitata 1) ongelmalliseen suhteeseen
ei-artikuloituun kohteeseen (esimerkiksi ana-
lysandi kokee hankaluutta suhteessa mie-
lessä olevaan asiaan) ja/tai 2) aktivoitunee-
seen ongelmalliseen transferenssifantasiaan
analyytikosta (toisin sanoen siihen, millaisen
kuvan vastaanottajasta analysandi rakentaa).
Ymmärrettävästi suhde kohteeseen heijastaa
molempia, ja näiden kahden dimension dyna-
Psykoterapia (2020), 39(3)
200
miikka, eli sisällön ja vastaanottajan, muodos-
taa fokuksen DSA:ssa.
Tiivistäen, käyttäen tavanomaisempaa psyko-
analyyttistä puhuntaa, DSA:n kautta katsotaan,
miten kokemus analyytikosta vaikuttaa niihin
asioihin, joista analysandi kykenee puhumaan;
katsotaan dynamiikkaa transferenssin ja ta-
voitettavien asioiden välillä, kuten tämä näkyy
ilmaisussa. Niinpä ehdottaisimme Bakhtinin
ilmaisuteorian tarjoavan hedelmällisen tavan
käyttää toisiaan täydentävästi näitä kahta -
kökulmaa, freudilaista ja objektisuhdetapaa, klii-
nisen materiaalin luennassa: se, mistä puhuu, ja
se, kenelle sanansa osoittaa, ovat aina vastavuo-
roisessa yhteydessä toisiinsa (Leiman 2012).
Yksityiskohtainen esimerkki voi toimia par-
haana tapana näyttää, miten materiaalin mik-
roanalyysia tehdään DSA:ssa. Vinjetissä 1
olemme korostaneet ilmaisun viittauskohteen
ja alleviivanneet hypoteesimme suhteesta
kohteeseen. Analysoidessa transkriptioita ei
ole mahdollista käyttää analysandin nonver-
baalista kommunikaatioita määrittääksemme
suhdetta kohteeseen. Ymmärrettävästi nämä
kommunikaatiot (kuten kasvojen peittäminen,
asennon vaihtaminen) ovat mitä tärkeimpiä
merkkejä analyytikon yritykselle tunnistaa
analysandin suhdetta viittauskohteeseen. Li-
säksi suurin osa transkriptioista ei välitä ana-
lysandin ääntä, toisin sanoen sen eri sävyjä
ja rytmejä. Numerot suluissa viittaavat tauon
pituuksiin sekunneissa.
Tutkimuksen prosessi
Analyysi eteni kolmessa vaiheessa: 1) Amalian
tunti 152 valittiin analyysin aloituskohdaksi se-
manttisten positioiden hahmottamiselle. Tämä
valinta tehtiin aiemman tutkimuskirjallisuuden
perusteella, missä tämä tunti oli valittu niin
kliinisin (Akhtar 2007; Jimenez 2004; Kächele
ym. 2006; Thomä & Kächele 1994) kuin em-
piirisin perustein (Albani ym. 2006; Buccholz,
Spiekermann & Kächele 2006) erinomaiseksi
esimerkiksi psykoanalyyttisestä prosessista
ja tekniikasta. 2) Amalian uni ja siinä näyttäy-
tyvät positiot hahmotettiin keskeiseksi ongel-
mallisen kokemuksen analyysin lähtökohdaksi,
jonka kehitystä seurasimme tuntien 152–156
ajan. Ensimmäinen kirjoittaja oli tutustunut
koko kliiniseen aineistoon ja valitsi tutkimus-
kysymyksen ohjaamana vinjettejä tarkempaan
analyysiin datasessioryhmään1. Tunti 152 ana-
lysoitiin käyttäen ääninauhaa ja transkriptiota.
Tunnit 153–156 analysoitiin käyttäen ääninau-
hoihin perustuvia litteraatioita. 3) Kun analyysit
tunneista 152–156 oli tehty, oli mahdollista
palata takaisin tuntiin 152 ja arvioida, toiko
uudenlainen kehittynyt ymmärrys uusia näkö-
kulmia alun problematiikkaan.
Amalian ongelmallisen kokemuksen
analyysi – uni tunnilla 152
Amalian keskeinen ongelmallinen teema, jota
tulemme seuraamaan tuntien 152–156 ajan,
tulee näkyviin Amalian unessa heti tunnin 152
alussa. Keskeinen teema Amalian analyysis-
sä tuntia edeltäen oli ollut Amalian toive olla
joku, joka olisi erityinen analyytikolle. Esimer-
kiksi hän oli antanut analyytikolle lahjaksi kel-
lon, joka tikittäisi heille kahdelle (ks. Thomä &
Kächele 1994). Tilan puutteen takia näytämme
vain rajoitetusti valittuja vinjettejä. Rivinumerot
ovat mukana, jotta lukija voi saada kuvaa, mis-
tä kohtaa tuntia näyte on otettu.
Vinjetti 1 (tunti 152, rivit 44–63)2.
Amalia: hhhhhh (7) viime yönä näin unta tänä
aamuna (2) (1) kello oli juuri soinut (1,4) minut
oli murhattu tikarilla
Analyytikko: hm
Amalia: mutta se o li t osin ( 0,7 ) kuin filmissä (2,2)
minun piti maata aika pitkään (1) mahallani ja
tikari oli selässä ja (2,2) sitten tuli aika paljon
ihmisiä (5) ja (2) en enää tiedä mitä varten (-)
pitää käsiä aloillaan jotenkin niin kuin kuollut
Analyytikko: hm
Amalia: minulle oli hyvin noloa että hame oli
luiskahtanut niin ylös (1) takaa
Analyytikko: hm
Amalia: ja sitten tuli (1) kollega hyvin
selvästi nähtävissä XY:stä se oli kaikkein
ensimmäinen työpaikkani (1) hän veti tikarin
selästäni ja otti sen mukaansa en tiedä se
oli ikään kuin matkamuisto (2) ja sitten tuli
nuori pari tiedän vain, että mies oli neekeri
Psykoterapia (2020), 39(3)
201
ja sitten he leikkasivat pois tukkani ja aikoivat
tosiaan tehdä siitä peruukin, luullakseni (2) ja
se oli minusta todella kauheaa (2) ja h e alkoivat
sitten leikkaamaankin (3) ja (2) sitten nousin
ylös (2) ja menin (kevyt naurahdus) kampaajal-
le (3) (nielaisee) tarkoitan että herätyskello soi
juuri silloin (1) (nielaisee) soinut (3) ja heräsin
Kuten olemme aiemmin kuvanneet (Kivik-
kokangas & Leiman 2019) Amalia etenee
unen kertomiseen kuvaamalla aluksi sen ul-
koiset puitteet (rivit 44–45). Siihen hän myös
lopettaa (rivit 62–63), mikä korostaa unen
sisällön ja heräämisen jälkeisten tapahtumien
erillisyyttä. Hiusten leikkaaminen ja peruukin
tekeminen lienevät viittauskohteina kuitenkin
merkitysyhteydessä kampaajalle menemiseen.
Itse unen kerronta voidaan jakaa temaat-
tisesti kolmeen kohtaukseen. Ensimmäinen
kohtaus alkaa suoralla kuvauksella ”minut oli
murhattu tikarilla” (46). Amalia ilmaisee suh-
tautumisensa tapahtumaan siirtymällä tarkas-
telemaan sitä ulkopuolisesta näkökulmasta
ikään kuin hän olisi katsoja elokuvissa (47).
Tätä seuraa yksityiskohtaisempi kuvaus
(48), joka tiivistyy ilmaisuun ”jollain tapaa
kuin kuollut (50). Huomiota kiinnittävät sitä
edeltävät sanat minun täytyi pysyä makaa-
massa” ja ”en enää tiedä mitä varten (-) pitää
käsiä aloillaan”. Jokin pakottaa Amalian liikku-
mattomuuteen, mutta hän ei saa siihen koske-
tusta. Kuvauksen näkökulma huojuu kokevan
ja havainnoivan position välillä. Sitä ilmentää
viittauskohteen hetkellinen vaihtuminen (49)
paikalle tuleviin ihmisiin.
Seuraavassa (51) Amalia samastuu täysin
kokemukseensa unessa aistiessaan hameen
nousseen ylös. Ilmaisuun sisältyy selkeä se-
manttinen positio. Hameen nouseminen ”niin
ylös” oli hyvin noloa minulle” sisältää sek ä viit-
tauskohteen että suhteen siihen. Sehr pein-
lich” on Amalian ensimmäinen ilmaisu hänen
suhteestaan hameeseen ja paikalla oleviin
ihmisiin. Ääninauhalla Amalian intonaatio an-
taa yksityiskohtaisemman vihjeen hänen suh-
teestaan viittauskohteeseen. Hänen äänensä
on ikään kuin itkun kynnyksellä, se melkein
tukahtuu, mutta Amalia kokoaa itsensä lopet-
taakseen lauseensa.
Seuraava kohtaus kuvaa Amalian kollegan,
joka veti tikarin pois (52–56). Teon suoravii-
vainen kuvaus määrittelee kollegan toiminnan
laatua. Sen keskellä on si irtymä havainnoivaan
positioon jonka saatoin helposti nähdäja
todennäköisesti analyytikolle osoitettu selven-
nys miehen identiteetistä.
DSA:ssa kiinnitetään huomiota sanojen va-
lintaan. Puhujan suhde viittauskohteeseen on
usein upotettu sanan kielelliseen merkityk-
seen. Tässämatkamuistoluonnehtii kolle-
gan suhtautumista tikariin, joka oli isketty Ama-
lian selkään. Tikari ja matkamuisto sisältävät
todennäköisesti sangen rikkaan viiteverkoston.
Amalian on vaikea löytää sille osu vaa ilm ais ua,
mikä ilmenee kommentoivissa sanoissaja en
tiedä” ja ”se oli kuin”.
Dialogisessa sekvenssianalyysissä on
kuitenkin varottava spekuloimasta tikarin ja
matkamuiston symboliikkaa. Jälkikäteen to-
teutuvassa analyysissa potilas ei voi ottaa
kantaa tulkinnan kohdallisuuteen. Amalia
kuvaa tässä toisen ihmisen toimintaa, mikä
tämän näkökulmasta näyttää mutkattomalta,
tilanteessa kohdalliselta teolta. Toimija menee
tiehensä kiinnittämättä huomiota Amalian ko-
kemukseen.
Kolmas kohtaus (57–61) sisältää samankal-
taisen jännitteen oman ja toisten semanttisen
position välillä suhteessa samaan viittauskoh-
teeseen. Se on tässä Amalian tukka. Sekvens-
sin eteneminen on lähes identtinen kohtauk-
selle kollegan kanssa. Ensimmäiseksi Amalia
kuvaa nuorenparin, mitä täydentää yksityiskoh-
taisempi havainto miehestä (”Muistan vain että
hän oli neekeri3). Siinä missä kollega muunsi
tikarin matkamuistoksi, nuoripari haluaa leika-
ta Amalian hiukset ja tehdä niistä peruukin.
Amalia keskeyttää tapahtuman kuvaamisen
erityisellä suhtautumisen ilmaisulla ”ja se vai-
kutti todella kauhealta” (60) ja jatkaa kahden
sekunnin tauon jälkeen, että pariskunta todella
alkoi leikata hänen tukkaansa. Myös tässä ta-
pahtumassa Amalia on kuin lamaantunut eikä
mahda heidän toiminnalleen mitään. Heillä ei
sen sijaan näytä olevan mitään suhdetta Ama-
lian kauhuun.
Uni loppuu äkillisesti assosiatiiviseen viit-
taukseen kampaajasta. Se kääntää aamun
Psykoterapia (2020), 39(3)
202
tapahtumien ajallisen järjestyksen viimeiseen
ilmaisuun nähden, kuvaukseen heräämisestä.
Herätyskellosta ja heräämisestä Amalian unta
koskeva selonteko myös alkoi.
Unen temaattinen yhtenäisyys sisältyy
nnitteeseen toisten näennäisen välinpitämät-
tömän tai kevyen suhtautumisen (ohikulkijat,
kollega, nuoripari) ja Amalialle erityisen mer-
kityksellisten kohteiden (tikari, hame, hänen
hiuksensa) välillä. Hän on kuin avuton ja la-
maantunut uhri suhteessa toisiin, jotka ovat
vapaita toimimaan ja voivat tehdä hänelle mitä
vain haluavat. Avuttomuuden ohella häpeä lie-
nee Amalian unikokemuksen olennainen se-
manttinen positio, vaikka se näyttäytyy selvästi
ainoastaan hameen vetäytymistä koskevassa
viittauksessa.
Tämä formulaatio on tiivistelmä toistuvista
suhtautumisista kohteisiin – tapa, miten Ama-
lia asemoituu suhteessa puhuttuihin asioihin
heijastuneena hänen ilmaisussaan – manifes-
tissa unen materiaalissa. Unen symboliikka
ehdottaa keskeisen teeman olevan seksuaa-
lisuus, passiivisesti koettuna. Väkivalta voi
olla osa eroottista kokemusta. Amalia voi olla
haavoittuva eroottisissa toiveissaan, ja tämä
heijastuu väkivallan pelossa: ikään kuin hän
on muiden armoilla, jotka välinpitämättöminä
näkevät hänen paljastuneen tilansa. Samaan
aikaan liikkumattomuus voi olla defenssi eroot-
tisten toiveiden aktualisaatiota vastaan: kun
ei liiku, on viaton. Näiden näkökulmien perus-
teella Amalian keskeinen kehitystehtävä olisi
oman seksuaalisuuden haltuunotto, ja uni viit-
taa tähän. Varovaisempi muotoilu olisi: sen si-
jaan että attribuoi toimijuuden muihin, analyysi
voisi auttaa Amaliaa löytämään sen itselleen.
Vastauksessaan Amalian äkilliseen tapaan
päättää ilmaisunsa unestaan analyytikko ku-
vaa, miten kuitenkin Amalia pystyy nousemaan
ylös unen lopussa. Seuraavissa vuoroissa [ei
näytetty tässä] ongelmallisen teeman heijastu-
essa unen narratiivissa Amalia ei kuitenkaan
pysty tarttumaan siihen, mitä analyytikko tar-
joaa tai viipyilemään unessa artikuloimassaan
häpeän ja kauhun kuvastossa. Uni ongelmalli-
sena kokemuksena tulee ilmaistuksi mutta ei
vielä yhdessä jaetuksi ja tutkituksi. Amalia ei
kykene lähestymään uudelleen untaan ja ottaa
helposti vähättelevän suhteen niin omaan ko-
kemukseensa (se, mitä ajattelen, on ”Idiootti!
Miten idioottimaista!”) kuin analyytikon yrityk-
siin kiinnittää huomiota erilaisiin (unen viit-
taamiin) teemoihin (Kivikkokangas & Leiman
2019).
Amalian ongelmallinen suhde analyytikkoon
Myöhemmin tunnilla 152 Amalia kykenee työs-
tämään suhdettaan analyytikkoon, mutta unen
ilmaisemien teemojen analyysi säilyy suljettu-
na. Amalian ongelmallinen suhde analyytik-
koon tulee näkyviin pelossa toisen vastauk-
sesta hänen vaativuuteensa: kestääkö toinen
ja osaako toinen käsitellä (sitä mikä itselle
näyttäytyy hallitsemattomana, liiallisena ja tu-
hoavana). Amalia pelkää, että analyytikko ei
kestä ja selviydy – peläten analyytikon olevan
yhtä pehmeä kuin hänen isänsä oli ollut. Jo-
tain Amalian halusta ja vaativuudesta tiivistyy
moneen suuntaan avautuvaan haluun tarttua
analyytikkoa niskasta ja pitää hänestä lujasti
kiinni.
Vinjetti 2 (sessio 152, rivit 111–129)
Amalia: Ah, tiedätkö, joskus – minulla on se
tunne – haluaisin rynnätä luoksesi, tarttua si-
nua niskasta kiinni, ja pitää kiinni niin lujasti,
ja sitten
Analyytikko: hm
Amalia: ja sitten ajattelen, hän ei ikinä kykenisi
ottamaan sitä vastaan, yhtäkkiä, hän tippuisi
kuolleena maahan
Analyytikko: hm
Amalia: ja sitten näen sinut, jollain tapaa – myös
palavana, tai, tai, en löydä sanoja sille, en tiedä
mitä näen tai tunnen sitten
Analyytikko: Etten kykenisi ottamaan sitä vas-
taan, että minä…
Amalia: Niin
Analyytikko: En pysty, en pysty ottamaan sinua
ja
Amalia: Niin, minua pitämässä sinusta lujasti
kiinni
Analyytikko: hm
Amalia: Se on jotain liikaa sinulle jollain tapaa
Analyytikko: um – hmm
Psykoterapia (2020), 39(3)
203
Amalia; Tai enemmänkin sillä tapaa, että sinä,
sinä alat jollain tapaa tutista ja järkkyä, ja sinä
– mutta sitten usein mietin, jos olen näin täysin
varma tästä, miten se saa minut tuntemaan (6)
Tämän keskeisen teeman – mitä analyytikko
voi kestää – kehittyminen tulee tärkeäksi seu-
raavilla tunneilla 153–156 ratkaisevin seurauk-
sin. Tunnilla 152 analyytikko tuo aktiivisuuden
vaarallisuuden (suhteessa analyytikkoon) unen
näyttämölle.
Vinjetti 3 (sessio 152, rivit 130–142)
Amalia: sillä tällä hetkellä se on oikeastaan
Analyytikko: se on oikeastaan taistelua puukos-
ta [engl. a fight for the knife]
Amalia: kyllä, niin voisi sanoa
Analyytikko: hmm – tällä tavoin voi näyttää mitä
unessa oli
Amalia: luulen niin, kyllä, ja syy siihen että se on
niin paha on – niin, kyllä koska olen yksinkertai-
sesti, minulla on ollut samankaltainen kokemus
aiemmin uneksinnasta, ja lopputulos oli silloin
yksinkertaisesti että minä lähdin, ja olin kaikki
ne vuodet täysin poissa / menin luostariin
Analyytikko: hmm
Amalia: Ei, ei enää ikinä! Olen vakavasti epäillyt
olinko oikeassa lähtiessäni pois
Analyytikko: hmm
Amalia: ja nyt, näin pitkän ajan jälkeen on taas
tämä halu paeta //
Analyytikko: hmm… sen sijaan että taistelisi
puukosta, niin menisi luostariin
Analyytikon mukaan aktiivisuuden vaaral-
lisuus näyttäytyy siten myös unessa. Amalia
selventää aiemmin tekemäänsä valintaa (sa-
mankaltaisessa emotionaalisessa tilanteessa
hän lähti pois luostariin). Analyytikko formuloi
sisäisen liikkumatilan vaihtoehdot muotoilus-
saan ”taistella puukosta tai mennä luostariin”.
Taistelu puukosta vaikuttaa viittaavan kiellet-
tyyn (aktiiviseen) asennoitumiseen, vaihtoeh-
tona (passiiviselle) kokemukselle halvaantu-
neena olemisesta tai pakoon juoksemisesta
(luostariin). Tapaamisen lopussa Amalia palaa
alussa esille tuotuun ongelmalliseen koke-
mukseen.
Vinjetti 4 (sessio 152, rivit 564–603)
Amalia: se on yksinkertaisesti… [Viittaa edel-
tävään, missä uneksinut analyytikon työtilasta
hautausmaan edustalla täydellisen rauhan paik-
kana.]
Analyytikko: ovi luostariin?
Amalia: Kyllä! Tuo tekee sen inhottavan selväksi
minulle että
Analyytikko: Kyllä
Amalia: tällä hetkellä
Analyytikko: mutta se antaisi sinun – sitten voisit
säästää minut ja itsesi, eikö
Amalia: Kyllä, voisin jättää sinut ulkopuolelle. Ja
sinä voisit pitää omat dogmasi
Analyytikko: kyllä
Amalia: Sitten minä en todella haluaisi tapella
kanssasi
Analyytikko: hmm
Amalia: se on totta // tai repiä päätäsi irti
Analyytikko: kyllä, mutta silloin sinun ajatuksesi
eivät rikastaisi minun ajatuksiani, minun dogma-
ni eivät kohtaisi sinun dogmejasi, vai?
Amalia: ei
Analyytikko: ja miten näiden kohtaamisten kaut-
ta, sinun kosketuksesi minun mieleeni, päähäni.
Vaikuttaisi, ett ä sinulla on tahto ja kyk y muuttaa
tätä kautta jotain.
Amalia: kyllä. Ehkä jälleen yksi yritys juosta pa-
koon? Minun täytyy kertoa siitä sinulle maanan-
taina, ja kaikesta mitä sen myötä tulee mieleen
Analyytikko: hmm
Amalia: tai oikeammin, kaikista niistä asioista
mitä edelleen tulee mieleen siitä
Amalian voimakas halu juosta pois, luosta-
riin, nähdään pakona ponnistelusta/kamppai-
lusta analyysissä. Hän ei halua ”kamppailla”
analyytikon kanssa, hän jättää tämän ulkopuo-
lelle testaamatta, millaista toimintaa analyytik-
ko voisi Amalialta kestää. Analyytikko jäsentää
Amalian ambivalenssia omaa toimijuuttaan
kohtaan osoittamalla, kuinka Amalia voisi
muuttaa jotain, ja Amalia tunnistaa, miten hä-
nen pakonsa luostariin eväisi mahdollisuuden
muuttaa jotain yhdessä jaettujen kokemusten
ja keskusteluiden kautta.
Amalia vaikuttaa avoimesti tunnustelevan
välttävää suhtautumistaan ja kuvaa orasta-
Psykoterapia (2020), 39(3)
204
vasti uutta tuntumaa sen vaikutuksista (”Mi-
nun täytyy ker toa siitä sinulle maanantaina, ja
kaikesta mitä sen myötä tulee mieleen"). Tämä
lupaus tunnin 152 lopussa on lyhyt näyte siitä,
miten Amalia on nyt kykenevä suhtautumaan
(ainakin hetkellisesti) uudella tapaa pelkoonsa
tulla aktiiviseksi, ja hän käyttää tässä analyy-
tikon muotoilua oivalluksensa tavoittamiseen.
Tunnin 156 analyysi – ensimmäisiä askeleita
kohti itseanalyyttistä funktiota
Tilarajoitusten vuoksi tuntien 153–155 ana-
lyysiä ei näytetä tässä. Haluamme kuitenkin
tuoda esiin muutaman lukijaa auttavan asian.
Tunnilla 153 Amalia jää jumiin aktiivisesti
välttävään asemaan suhteessa ongelmalliseen
kokemukseen ja hän hylkää kaikki interventiot.
Tärkeä teema tulee esiin tunnilla 154. Amalia
reektoi uudella tavalla hänen ja analyytikon
näkökulmien erillisyyttä. Analyytikon toiseuden
hahmottaminen mahdollistaa Amalialle usei-
den keskeisten teemojen pohdinnan: hänen
tarvitsevuutensa ja kriittisyytensä analyytikkoa
kohtaan, miten hän eri tavoin väistää analyyti-
kon interventioita ja myös oman (ongelmalli-
seksi koetun) seksuaalisuuden. Näitä teemo-
ja kehitellään eteenpäin tunnilla 155, missä
Amalian pelko tulla analyytikon kritisoimaksi
tulee transferenssiin. Amalia ilmaisee omia
mielipiteitään suoremmin, mikä puolestaan
vahvistaa pelkoa siitä, miten analyytikko saat-
taisi vastata tähän. Lopuksi Amalia selventää,
miten ajatuksiensa kehittelyn kautta hänen
voimakas halunsa ja paine paeta (luostariin)
on kadonnut.
Seuraavaksi esitämme tarkemmin tunnin
156 ensimmäisen osan analyysia. Tämä osa
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensin
Amalian ongelmallinen kokemus halvaantu-
neena olemisesta tulee uudelleen unen näyt-
tämölle. Toinen vaihe aloitetaan jälleen uuden
unen kautta, joka viittaa suoraan analyyttiseen
suhteeseen. Kolmas vaihe näyttää, miten uu-
denlainen kyky saavuttaa ja käsitellä unen
sisältöjä tulee käyttöön sekä uudenlainen ha-
vainto aiemmin torjutuista peloista.
Amalia aloittaa tunnin kertomalla unen,
jonka oli nähnyt levottomana yönä. Hän oli
kamppaillut ambivalenssinsa kanssa pakoon
juoksemisesta: ”Ajaisinko pois täältä kaikesta
vai enkö?”
Vinjetti 5, ensimmäinen uni, (sessio 156, rivit
8–75)
Amalia: Viikonloppuna näin oudon unen. Me
olimme, ikään kuin minä olisin sisäoppilaitokses-
sa ja moni oppilas olisi vielä kotona, sisällä... en
tiedä, tunnetko (nimi epäselvä) taiteilijaa… ja…
olimme hänen talossaan kellarissa alimmassa
kerroksessa tai, ei ei, maantasossa, ja kollega ja
minä nukuimme siellä, seuraavan oven takana
oli näitä laitoksessa asuvia oppilaita, ja yhtäkkiä
poika seisoi meidän vuoteemme edessä, ja sen
on täytynyt olla, hän näytti aivan kuin eräältä
aikaisemmalta oppilaaltani [kuiskaa jotain mistä
ei saa selvää] ja hän sanoo: Nouskaa ylös, minä
myrkytän teidät nyt kaasulla! Ja sitten kollega
käveli ulos hänen kanssaan, ja hän halusi tehdä
sen kaasuhellalla ja sitten he kävelivät ulos, hän
jätti oven auki. Ja sitten minä menin ikkunalle,
halusin mennä ulos ikkunasta, kuitenkaan, en
mennyt mutta ajattelin, jos menen ulos ikkunas-
ta nyt, olin jollain tapaa jähmettynyt tai jumissa,
jos pääsen naapurin luokse sitten, sitten se tuli
mieleeni: voi ei, naapuri on muuttanut pois! Siel-
lä asuu nyt muita, he eivät päästä minua sisään
vaikka huutaisin. Sitten ajattelin, paljain jaloin,
kaikki ei mene hyvin, ja sitten se tuli äkillisesti
mieleeni: ehkä ulkopuolella on vartija. Ja kaikki
oli niin halvaannuttavaa, ja en tiennyt ollenkaan
mitä tehdä. Kaiken sen keskellä heräsin pelois-
sani ja minulla oli uskomattomia sydämentyky-
tyksiä, se oli vain niin outoa, että en tehnyt juuri
sitä kaikkea, mitä olisi varmasti voinut tehdä,
mennä siis ulos ikkunasta ainakin ja katsoa
huolellisesti olisiko siellä ketään (engl. ”whether
there would be anyone standing there").
Unessa uhka tulee Amalian entisen oppilaan
kautta. Amalian vastaus tähän uhkaan eroaa
selvästi kollegan vastauksesta. Siinä missä
kollega oli aktiivinen, käveli ulos huoneesta,
Amalia palasi vastauksessaan uudelleen hal-
vaantumisen kokemukseen.
Vaikkakin unen temaattinen kompositio
muistuttaa unta tunnilta 152 (Amalia samais-
Psykoterapia (2020), 39(3)
205
tuneena haavoittuvaksi, uhkaavien ja voi-
makkaiden toisten armoilla), tässä on joitain
merkittäviä eroja. Ensinnäkin unen narratiivi
keskeytyy Amalian reflektiivisillä kommen-
teilla, jotka osoittavat, miten Amalia kykenee
uudella tapaa suhtautumaan siihen, mitä hän
kuvaa. Toiseksi ulkoisten tapahtumien kuvauk-
set limittyvät näiden aikana tapahtuvan sisäi-
sen dialogin kuvaukseen. Kolmanneksi siinä
missä aiemmin toiset unissa eivät näyttäneet
mitään huolta/liikutusta Amalian kamalaan ti-
lanteeseen, Amalia näyttää, miten on olemas-
sa toivoa avun käsillä olosta (naapuri, vartija)
– saatavilla olevuudesta – vaikkakin hän ei voi
aivan luottaa siihen.
Unen narratiivissa tämä viimeinen osio on
sekoitus suoraa sisäistä puhetta (preesen-
sissä), jota ympäröi deskriptiiviset kuvaukset
(imperfektissä), missä uusi teema toivon mah-
dollisuudesta introdusoidaan – auttava toinen
saattaa olla käsillä, saatavilla: kuitenkaan, en
mennyt ulos mutta ajattelin, jos menen ulos ik-
kunasta nyt, olin jollain tapaa jähmettynyt tai
jumissa, jos pääsen naapurin luokse sitten,
(epävarma mutta toiveikas) voi ei, naapuri on
muuttanut pois! Siellä asuu nyt muita, he eivät
päästä minua sisään vaikka huutaisin. (Toiset
eivät välitä Amalian hädästä.) Sitten ajattelin,
paljain jaloin (haavoittuva), kaikki ei mene hyvin
(ei toivoa/hylätty/lannistunut) ja sitten se tuli
äkillisesti mieleeni: ehkä ulkopuolella on vartija.
Tämä auttavan toisen käsilläolo epätoi-
voisessa apua kaipaavassa tilanteessa on
merkitsevä muutos suhteessa unen tematiik-
kaan tunnilla 152, missä toiset olivat täysin
välinpitämättömiä. Eräässä mielessä tunnin
156 unessa on kyse siitä, miten Amalia -
velee ikkunan luo, haluaa mennä ulos mutta
ei pysty ja tältä kynnykseltä hän ajattelee
unessaan toisten käsilläolon mahdollisuutta
ja sitä, miten nämä hänelle vastaisivat. Unen
ensimmäinen osa, missä Amalia on epävarma
mutta toiveikas, päättyy toisten täydelliseen
välinpitämättömyyteen (”eivät päästä sisään
vaikka huutaisin”). Tässä Amalia kykenee, kont-
rastina tunti 152, samaistumaan kokevaan
positioon unessa; hän pystyy lähestymään
ja ajattelemaan unen sisältöjä, hän kykenee
astumaan kokemukseensa unessa, ottamaan
tämän perspektiivin. Sitten, ilman vastausta
toisilta (hänen avunhuutoonsa), hän kykenee
astumaan haavoittuvuuden kokemukseen: hän
ajattelee – paljain jaloin ettei ole olemassa
toivoa. Tämän jälkeen, jälleen, ajatus mahdol-
lisesta avusta tulee hänen mieleensä vartijan
hahmossa.
Tässä sekvenssissä mahdollisista auttavis-
ta toisista on jatkuva liikehdintä edestakai-
sin. Ensin Amalia ajattelee naapureita, mutta
päättelee heidän muuttaneen pois. Toiseksi
hän tulee ajatelleeksi vartijaa. Nämä kaksi
liikettä kohti uutta mahdollisuutta (auttavan
toisen saatavillaolosta) lomittuvat havaintoon
paljain jaloin olemisesta. Voi ajatella, että en-
simmäinen liike näyttää radikaalin askeleen:
nojaaminen auttavan toisen mahdolliseen kä-
silläoloon. Tämä tekee Amaliasta haavoittuvan
(paljain jaloin). Tämän tunteen tavoittaminen
johtaa mahdollisuuteen edetä (”ehkä siellä on
vartija!”) Tämä saattaa heijastaa uutta kään-
nettä transferenssissa.
Tämän katkelman jälkeen Amalia näyttää
palaavan takaisin unensa alun kysymykseen
(onko siellä mahdollisesti auttava toinen käsil-
lä), mutta uudella tapaa: suojautumisen sijasta
hän kykenee pysymään hankalan kokemuksen-
sa äärellä (”kaikki oli niin halvaannuttavaa”) ja
ajattelemaan omaa haavoittuvuuttaan suh-
teessa tähän (”en tiennyt mitä tehdä”). Vaik-
kakin Amalia herää peloissaan sen sijaan että
hän kysyisi, mitä analyytikko voi tehdä unesta,
Amalia pitäytyy kiinni omassa unikuvastossaan
aktiivisella ja etsivällä tavalla (”se oli vain niin
outoa, että en tehnyt juuri sitä kaikkea, mitä
olisi varmasti voinut tehdä”), joka päättyy ref-
lektiiviseen kommenttiin, mikä melkein kantaa
sisällään ratkaisua Amalian epätoivoiseen ti-
lanteeseen (”mennä siis ulos ikkunasta ainakin
ja katsoa huolellisesti olisiko siellä ketään”).
Kerrottuaan unen Amalian assosiaatiot siir-
tyvät muistoon luostarista, jossa hän oli elä-
nyt varhaisaikuisena. Seksuaalirikollinen oli
raahannut tytön ulos yöllä. Nunnat eivät olleet
kyenneet suojaamaan tyttöjä toistuvilta seksu-
aalirikoksilta. Naispuolinen kollega unessa oli
myös elänyt luostarissa tuohon aikaan, mis-
sä hän oli (aktiivisesti) kohdannut näitä uhkia
”nuija kädessä”. Unen kuvastossa Amalia
Psykoterapia (2020), 39(3)
206
vaikuttaa identioituvan uhattuihin tyttöihin,
ei kykenevänä kohtaamaan uhkaavaa miestä
samalla tavoin kuin kollega. Amalia pysyi pas-
siivisena. Amalia tiivistää: ”Tiedän vain olleeni
hirveän peloissani ja en tehnyt mitään."
Analyytikko kysyy, voisiko unella olla joitain
yhteyksiä edelliseen tuntiin, missä he olivat
keskustelleet siitä, miten Amalia ja hän vai-
kuttavat toinen toisiinsa. Amalia vastaa tähän,
ettei näe mitään suoraan yhteyttä – ja etenee
kertomaan toisen unen. Tämä aloittaa tunnin
”toisen vaiheen”.
Vinjetti 6, toinen uni, (sessio 156, rivit 417–439)
Amalia: Viime yönä uneksin jotain erityistä, se
oli, se oli vain sinusta, ja ehkä enemmän tähän
suuntaan – se oli jotain aivan kauheaa.
Analyytikko: hmm
Amalia: Sinä olit muuttunut kauhistuttavasti
unessa
Analyytikko: mm
Amalia: Tulit takaisin kongressista, olit sinä vii-
konloppuna, kyllä, luulen että sinä olit poissa
sinä perjantaina, olitko sinä?
Analyytikko: Kyllä
Amalia: Ja yhtäkkiä sinä näytit niin kovin kum-
malliselta, professori. Niin, noh, sellaiselta kuin
olisi nähnyt kuvan Sauerbruchista4.
Analyytikko: Kyllä.
Amalia: Sinulla oli lasit ja, ja outo kalju pää, ja
sinä loit sellaisen itsepäisen katseen ja sanoit
noh, en tiedä, olin siellä ensin, mutta se oli hyvin
outo huone, tai oikeastaan katu, ja siellä oli sän-
kyjä ja kaikki oli niin epäsiistiä, ja sitten minun
piti odottaa, en tiedä tarkkaan miten se kaikki
alkoi. Sivuhuoneessa, minä makasin sängyllä.
Luulen, että nukahdin sitten, ja sitten yhtäkkiä
sinä tulit sisään, sänkyni viereen ja autoit minut
pois sängystä – mikä oli täysin tarpeetonta –
ja sitten menin sinne toiseen huoneeseen, ja
yhtäkkiä kollega kurkisti, eräs sellainen hyvin
hyvin jääräpäinen ja outo kollega, noh minun
kollegani, ja hänen vierellään oli joitain poikia
istumassa, en tuntenut heitä, he olisivat voi-
neet olla opiskelijoita tai sitten ei, ja sitten sinä
sanoit pöydän takaa, ikään kuin olisit puhunut
jollekulle kongressissa ja hän sanoi, että nämä
yksityiset istunnot ovat täysin hedelmättömiä.
Analyytikko: Nämä yksityiset istunnot?
Amalia: Kyllä, ja et voisi enää jatkaa näitä pi-
dempään, joko liittyen jaksamiseesi ja ajallisesti
sinun täytyisi muuttaa tätä nyt, ja tämä ei joh-
tanut mihinkään ja annoit ihmisille ohkasia kir-
joja ja en ollut saanut vielä yhtä, ja sinä sanoit
että meidän tulisi kääntää jollekin sivulle tai,
en tiedä, se tuli melkein mieleeni, tätini jolla oli
sellainen luterilainen virsikirja, se oli sellainen
täysin outo kirja ja kaikilla muilla oli jo sellaiset
ja se kollega vain kiilusilmäisesti kurkisteli ver-
hon takaa, joten hän tiesi jo että nämä yksityiset
istuntoni loppuisivat ja sitten hän myös yhtäkkiä
tiesi että olin sinun kanssasi [ääninauhasta ei
saa sitten selvää] ja sitten sinä sanoit, että on
olemassa ihmisiä, voi luoja, [ääninauhasta ei
saa selvää] ja sitten menin täysin punaiseksi
ja ajattelin, minä pidän sitä tahdittomana, että
hän sanoo jotain tällaista.
Analyytikko: Hmm…
Amalia: Ja halusin sanoa sen ääneen, mutta
en löytänyt… en kyennyt sanoa sitä. Onko vielä
jotain muuta? Noh, kuten näet on aina kovin
paljon, näen aina sellaista pitkähköä roskaa.
Kyllä, sitä se oli.
Analyytikko: Mh
Amalia: Tämä on se, mitä pystyn vain muista-
maan.
Unta edeltävästi Amalia vaikuttaa antavan
varoituksen analyytikolle: uni koskee tätä ja
se on kauhea. Unen sisällöllinen aines on
äärettömän rikasta. Tiivistämme tässä joitain
puolia, jotka kuvaavat muutoksia haavoittuvuu-
den tematiikassa (viittauskohde) sekä Amalian
suhteessa analyytikkoon (vastaanottaja) unen
narratiivissa, ja nämä suhteet yhdessä muo-
dostavat suhteen kohteeseen.
Tärkeä teema unessa on kysymys yksityisyy-
destä ja julkisesta paljastumisesta/altistumi-
sesta. Unen ensimmäinen näyttämö on outo
huone epäsiisteillä sängyillä; huone, joka ei
ollut huone vaan pikemminkin katu. Viereises-
sä huoneessa on yksityinen istunto kollegan
kanssa, muistuttaen luokkahuonetta, ja poikia
verhon takana. Lisäksi analyytikko lopettaa
Amalian yksityiset istunnot ja paljastaa hänen
yksityisiä asioitansa muille ihmisille.
Toin en tä rkeä t ee ma une ss a o li A ma li an suh-
Psykoterapia (2020), 39(3)
207
de analyytikkoon. Tässä on joitain kiinnosta-
via variaatioita. Ensinnäkin analyytikko näyttää
Sauerbruchilta – kirurgilta ilman empatiaa ”po-
tilaitaan” kohtaan, käyttäen heitä omien tar-
koitusperiensä mukaisesti kokeissaan. Tässä
huone–katu-näyttämöllä analyytikko herättää
Amalian ja auttaa hänet ylös sängystä. Amali-
an kommentti ”mikä oli täysin tarpeetonta” näyt-
tää hänen suhtautumisensa tarjottuun apuun.
Seuraavaksi analyytikko vaikuttaa vahvista-
van Amalian huolen tunnilta 152: hän ei voi
jatkaa näitä yksityisiä istuntoja (Amalia viittaa
jaksamiseen ja voimaan jatkaa puheessaan).
Hänen ilmeinen heikkoutensa (kun hän ei voi
ottaa vastaan Amalian aktiivisuuden eleitä,
toimintaa) on naamioitu auktoriteettipositioon:
analyytikko puhuu pöytänsä takaa ja hän viittaa
kollegoidensa mielipiteisiin näistä istunnoista
(he ajattelevat kuten hän ajattelee).
Ehkä tämä ei ole vain pelättyä Sauerbruch-
analyytikon heikkoutta (heijastaen Amalian
pelkoa tunnilla 152, että analyytikko ei kestä
Amalian aktiivisuutta, vaan on pehmeä kuten
isä), vaan Amalian pelkoa autonomiaa kohtaan
(jos olen aktiivinen ja itsenäinen, niin analyy-
tikko ei enää ole kanssani). Joka tapauksessa
transkriptiossa ei ole riittävästi vihjeitä oikeut-
tamaan kyseistä johtopäätöstä.
Lopuksi analyytikko toimii tavalla, joka rikkoo
Amalian henkilökohtaisia rajoja: hän paljastaa
jotain (minkä Amalia sanoo tavalla, ettei täs-
tä saa selvää ääninauhalta), mikä tulisi pitää
julkistamattomana. Amalian vastauksen inten-
siivisyys ei käänny oikein suomennoksessa.
Saksankielinen ”total wahnsinnig rot” viittaa
intensiiviseen häpeän kokemukseen, yrittäen
säilyttää omat kasvonsa, mitä ei kykene teke-
mään analyytikon toiminnan takia. Halvaantu-
misen kokemus kulkee yhdessä häpeän kans-
sa.
Kuten ensimmäisessä unessa (tunnilla 156)
unen narratiivi on yhdistelmä kuvauksia ulkoi-
sista tapahtumista ja viittauksia ajatuksiin ja
tunteisiin. Lisäksi arvioivat kommentit (esi-
merkiksi ”jotain kovin inhottavaa seurasi sitä”)
ja sanavalinnat (esimerkiksi ”kiilusilmäisesti
kurkisti”) näyttävät Amalian välitöntä suhdetta
kuvauksen sisältöihin. Tämä asemoituminen
välittää vastavuoroista suhdetta katsottuna
olon kokemuksen ja toisten katseen välillä.
Yksityisyyden ja julkisen paljastumisen tema-
tiikka on keskeistä: toiset katsovat ja rikkovat
Amalian yksityisyyttä ottamatta huomioon hä-
nen haavoittuvuuttaan; tai kokemus katsotuksi
tulemisesta on hänen haavoittuvuutensa, ja si-
vustakatsojat eivät välitä hänen tilastaan, joka
itsessään on osa hänen haavoittuvuuttaan.
Amalia päättää kerrontansa vähättelevällä
kommentilla (”Noh, kuten näet on aina kovin
paljon, näen aina sellaista pitkähköä roskaa”),
hyvin samankaltaisesti kuin tunnilla 152. Kui-
tenkin Amalian tapa käsitellä unen sisältöjä ja
hänen tavoittamansa johtopäätös on merkit-
tävästi erilainen. Hän on paljon aktiivisempi,
suorempi ja itsemääräytyneempi. Itse asiassa
Amalian toinen uni on assosiatiivinen vastaus
analyytikon yritykseen yhdistää ensimmäinen
uni analyyttiseen suhteeseen. Tämä näkyi esi-
merkiksi ilmaisuissa se oli vain sinusta” ja
”ehkä enemmän tähän suuntaan”.
Seuraava vinjetti kuvaa Amalian uudenlaista
tapaa lähestyä niitä keskeisiä uhkia, mitä liit-
tyy paljastetuksi tulemiseen toisen toiminnan
kautta. Kun analyytikko tekee lyhyen yhteenve-
don tästä teemasta, Amalia keskeyttää:
Vinjetti 7, assosiaatioita tunnin 156 toiseen
uneen (sessio 156, rivit 269–292)
Amalia: Kyllä, nyt minä tiedän, voinko lyhyesti
sanoa jotain?
Analyytikko: Kyllä
Amalia: Hmm, sanoin kerran, että en oikeasti
välitä kun esimerkiksi sinä puhut vaimosi kans-
sa potilaistasi, se oli silloin kun se kollega aloitti
ripille menemisen, tämä nunna, tiedätkö, joka
entisenä protestanttisena löytää papin istu-
masta siinä laatikossa, naimattomana, ja siten
hänellä ei ole vaimoa jonka kanssa hän voisi
keskustella siitä, ja kun kerroin hänelle, että en
välitä ollenkaan ja tietysti ajattelin sinua silloin,
ja ajattelin, luulen että olen jo kertonut sinulle
että ajattelen, ja joskus olen löytänyt itseni ajat-
telemasta, voi että, miten ääninauhat eivät pysy
ainoastaan sinun käsissäsi, mutta minä ajatte-
lin että en välittäisi, se voi näyttää siltä, mutta
kun kuvittelen miten jotkut ihmiset käyttävät
sitä [ääninauhaa] uudelleen jollain tapaa, kuka
Psykoterapia (2020), 39(3)
208
tietää, tai prosessoi sitä ja ehkä nauraa sille
yhdessä tai toisessa kohtaa, se on ok minulle,
olisin sanonut mutta unessa, se näyttää minulle
että se on oikeastaan hyvin vakavaa. Kyllä, ja
unessa se ei ole.
Analyytikko: Ajattelen, että uni näyttää miten si-
nun, sinun tyydytyksesi, sinun intohimosi
Amalia: Minun masturbaationi
Analyytikko: Sinun intohimosi ja sinun tyydytyk-
sesi, sinun masturbaatiosi, ja myös sinun, noh,
ei ole enää sinun omaasi, henkilökohtaisesti
omaasi vaan sinä olet paljastettu
Amalia: Kyllä. Näyttää kuin pelkäisin tuota mutta
en voi mitään // Kun kysyn nyt itseltäni tässä
päiväsaikaan // näyttää ikään kuin en muka
pelkäisi tuota.
Amalian toista unta seuraavassa keskus-
telussa Amalian assosiaatiot antavat viitteitä
itseanalyyttisen työn kehityksestä. Hän tunnis-
taa oman tiedostamattoman kieltämisensä,
hädän paljastetuksi tulemisesta analyytikon
ääninauhan käytön kautta. Amalia assosioi
oman kokemuksensa paljastetuksi tulemises-
ta unen näyttämöllä todelliseen suhteeseen
hänen ja analyytikon välillä. Hän artikuloi pi-
demmälle sen, miten hän ajatteli, ettei hän
välittäisi ääninauhoituksista. Kuitenkin hänen
unensa näyttää hänelle, että se on ”oikeastaan
hyvin vakavaa”. Tämä semanttinen positio pal-
jastetuksi tulemisesta muiden edessä, joiden
pelätään ”nauravan sille” kuvittaa sitä, miten
haavoittuvaksi Amalia kokee itsensä.
Analyytikko viittaa ”epäselvästi sanottuun”
kohtaan edellisessä vinjetissä (numero 7)
kuvaamalla ”sinun tyydytyksesi, intohimosi”,
minkä Amalia eksplisiittisesti vahvistaa mi-
nun masturbaationi”. Tämä oli se, minkä ana-
lyytikko paljasti yleisölle – asia, joka herätti
intensiivistä häpeää (”total wahnnsinnig rot”)
Amaliassa. Tätä analyytikko ei puolustele tai
tylpennä: ”Sinä olit paljastettu."
Unella oli tärkeä suhde välittömään tilantee-
seen Amalian ja hänen analyytikkonsa välillä.
Analyytikko oli perunut Amalian tunnin (tunti
ennen tuntia 156). Syy tähän – Amalia kysyy ja
analyytikko vahvistaa – oli konferenssi. Amalia
näki unen perutun tunnin yönä. Tiedostamaton
ajatus paljastetuksi tulemisesta ääninauhan
kautta konferenssissa merkitsi, ettei hänen
seksuaalisuutensa ollut enää yksityisesti -
nen omaansa. Se oli näkyvää muille, ja hän ”ei
kyennyt sanomaan mitään”. Amalia havaitsee
nyt selvästi, miten päiväsaikaan hän voi täy-
sin kieltää ongelmallisen kokemuksen oman
seksuaalisuutensa paljastetuksi tulemisesta
muille (kun taas hänen unensa kertoo hänelle,
miten hän pelkää tätä).
Tunnin 156 lopussa Amalia näyttää uuden-
laista itsemääräytyneisyyttä. Välittömästi seu-
raavan vinjetin jälkeen Amalia kuvaa innostus-
taan kirjeestään eräälle avioparille. Innostus
tekee hänet epävarmaksi, sillä hän ei tiedä, mi-
ten he vastaavat. Analyytikko on hiljaa. Amalia
ajattelee (ääneen), että analyytikko saattaisi
pidättää hengitystään. Hyvin odottamatta Ama-
lia kysyy suoraan: onko hän oikeassa tässä?
Vastauksena tähän analyytikko osoittaa, miten
uni ottaa puheeksi analyytikon kritiikin, miten
analyytikko ei kestä sitä ja miten hän kostaa
tämän Amalialle.
Vinjetti 8 (sessio 156, rivit 391–411)
Analyytikko: Että sinä olet suututtanut minut.
Minulla on se vaikutelma että // unessa, siinä
minä olen kritisoitu päiväsaikaan, missä teen
kaiken väärin, tai, en tee oikein ollenkaan ja
tällä tavoin, en kykene sietämään kritiikkiä
Amalia: Sitten kostat
Analyytikko: Mieluummin minä kostan
Amalia: Hyvä Jumala, se viittaisi siihen, miten
rikon sinun Raamattusi tai haluaisin raapia sitä
jollain tavoin
Analyytikko: Se, niin sanotusti, ehm, myös se
miten hoidan potilaitani ja nyt sinua myös,
oli puheen aiheena nimenomaan ääninauhojen
käytön takia ja siellä, öh, mm… et sinä vaan
minä olin kritiikin kohteena
Amalia: Kyllä, jo selvää
Analyytikko: Ja että, eh, minä en kestä sitä
Amalia: Voin ajatella tuota vain suhteessa itsee-
ni, että jopa minulla on ahdistusta sitä kohtaan,
kun sanon jotain kahta raamattua (Freud ja
Raamattu) kohtaan, niin se on jo kritiikkiä
Analyytikko: Kyllä ja miten
Amalia: Sinä et kestä sitä
Analyytikko: Minä en kestä sinua ja sinä olit jo
Psykoterapia (2020), 39(3)
209
ajatellut, sinulla oli se tunne
Amalia: Kyllä, se oli aika koomista
Analyytikko: Ikään kuin minä olisin, eh, ikään
kuin sinä… miten sinä sanoitkaan
Amalia: ärsyyntynyt minuun // tämä on todella,
todella kriittistä analyysiä kohtaan monella ta-
paa ja joskus myös erittäin vakavaa ja, eh, silloin
aiemmin minua ahdisti kun sanoin, että sitten
sinä olisit jollain tapaa vihainen
Amalian suoran kysymyksen jälkeen (”Pidä-
tätkö hengitystäsi?”) keskustelu etenee erikoi-
sella tavalla. Amalia uskoo, että analyytikko ei
pysty kestämään hänen (Amalian) toimintaa,
mutta analyytikko puhuu siitä, miten se oli hän
(analyytikko), jota oli kritisoitu konferenssissa
– miten hän (analyytikko) ei kykene sietämään
tätä kritiikkiä ja kostaa tämän Amalialle. Ää-
ninauhojen käyttö näyttää viittaavan Amalian
ja analyytikon samankaltaisiin mutta eri ko-
kemuksiin haavoittuvuudesta ja paljastetuksi
tulemisesta muiden edessä. Jää epäselväksi,
missä määrin analyytikko viittaa todellisiin
kokemuksiin (ja missä määrin pysyy Amalian
projektioiden piirissä), mutta joka tapauksessa
tässä on epäsuhta: analyytikko vaikuttaa syr-
jähtävän omaan kokemukseensa (paljastetuksi
tulemisesta haavoittuvana). Kuitenkin Amalia
kykenee pysymään aktiivisena ja itsemääräy-
tyneenä – huolimatta analyytikon toiminnasta:
hän selventää, miten kyse on hänen pelostaan,
ettei analyytikko kestä hänen arvosteluaan ja
kostaa tämän hänelle. Amalian itsemääräyty-
neisyyden kautta analyytikko ymmärtää tämän
myös. Amalian päättäväisyys auttaa toisin
sanoen analyytikkoa pääsemään takaisin kär-
ryille: kyse on hänen (Amalian) kokemuksesta,
hänen pelostaan.
Pohdinta
Tässä tutkimuksessa pyrimme näyttämään,
miten itsehavainnoinnin kehitys toimi edelly-
tyksenä itseanalyyttiselle funktiolle tuntien
152–156 aikana Amalian analyysissä. Fokuk-
senamme oli 1) Amalian itseanalyyttinen suh-
de hänen ongelmalliseen kokemukseensa ja 2)
miten Amalian kyky käyttää objektia muuntui.
Keskeinen teema näiden tuntien aikana
oli Amalian suhde haavoittuvuuteensa, mis-
sä alussa hän oli halvaantunut uhri unessa.
Lopussa unimateriaali näytti kehittyvää toimi-
juuden tuntoa miten hän oli ottanut oman
haavoittuvuutensa enemmän omiin käsiinsä.
Tämä muutos tapahtui käsi kädessä sen
kanssa, miten hänen suhteensa analyytikkoon
muuttui: alussa Amalia suhtautui projektiivi-
sesti analyytikkoon (esim. havainnoiden hänet
hauraana, joka ei kestä), siinä missä tunnilla
156 analyytikko koettiin enemmän todellisena
toisena. Amalia näyttää, miten haavoittuvuus
ei mene pois (kuten ei mene pois projektiivi-
nen elementti vuorovaikutussuhteesta), mutta
hänen suhteensa sitä kohtaan muuntui. Sen
jälkeen kysymys oli, miten hän kykeni teke-
mään siitä omaansa, hänen haavoittuvuut-
taan. Kolmas muutos oli Amalian kasvava
kykenevyys lähestyä hankalia ja kipeitä sisäl-
töjä unimateriaalissa. Tämä tuo meidät takai-
sin kysymykseen kehittyvästä toimijuudesta
suhteessa siihen, mikä on ongelmallista, eli
itseanalyysiin.
Alussa Amalia makasi tikari selässään, jol-
lain tapaa kuin kuollut. Oli muita, mutta heil-
lä ei ollut mitään suhdetta tai huolta Amalian
kokemuksesta. Toiset eivät olleet ”siellä”.
Amalia ei kyennyt aktiivisesti lähestymään on-
gelmallista unikokemustaan eikä hän kyennyt
käyttämään analyytikon tarjoamia interventioi-
ta oman itsehavainnointinsa apuna.
Eräs keskeinen analyysimme tulos koski
nimenomaan potilaan kokemusta auttavan
toisen saatavilla, käsillä olosta. Amalian ke-
hittyvä itseanalyyttinen kyky vaikutti kulkevan
käsi kädessä tällaisen saatavilla olon raken-
tumisen myötä.
Kun Amalia tunnilla 156 kertoo ensimmäi-
sen unen, hän melkein huomaa ratkaisevan
asian. Hän sanoo: ”Onko siellä ketään, joka
näkisi ahdinkoni?” Tätä kysymystä testataan
sitten suhteessa analyytikkoon: ”Onko toinen
siellä kuuntelemassa minua?” (Käyttääkö ana-
lyytikko ääninauhoja väärin, onko kongressin
yleisö tärkeämpi kuin minä?) Tämä asia vai-
kuttaa keskeiseltä suhteessa mahdollisuuteen
ottaa aktiivista asemoitumista, otetta. Unisek-
venssissä tunnilla 152 toiset kohtelevat Ama-
liaa kuin matkamuistoa. Unessa tunnilla 156
Psykoterapia (2020), 39(3)
210
puolestaan Amalia kykenee kokemaan toisten
(naapuri, vartija) olevan potentiaalisesti siellä
– vaikkakin hän on epävarma. Tunnilla 156 vai-
kuttaa olevan kahtalainen muutos suhteessa
tuntiin 152: 1) kuva ymmärtävästä toisesta on
tullut enemmän saataville, käsille 2) Amalia
on ottanut aktiivisemman otteen, asemoitu-
misen (engl. stance) suhteessa ratkaisevaan
kysymykseen: Ovatko toiset ”siellä”? Tämä on
kuvasto, jonka unet tarjoavat.
Näemme siis muutoksen unissa ja Amalian
tavassa lähestyä unen sisältöjä. Keskeinen
kysymys luonnollisesti on: mitä tapahtui tun-
tien 152 ja 156 välissä? Miten Amalialle tuli
mahdolliseksi saavuttaa kokemus siitä, että
analyytikko on ”siellä”? Tämä tulee olemaan
seuraavan artikkelimme teema.
Itseanalyysi viittaa aktiiviseen, etsivään ase-
moitumiseen suhteessa itseen. Miten tämä
asemoituminen muuttui tuntien 152 ja 156
välillä?
Tunnin 152 lopussa Amalia on lähellä kye-
tä kääntymään aktiiviseksi, sanomalla muun
muassa, miten hän aikoo palata seuraavalla
tunnilla erilaisiin suojautumisen tapoihinsa.
Vaikuttaa siis, että tunnin 152 sisällä tapahtuu
keskeinen kehityksellinen muutos. Tämä on yh-
täpitävä aiempien tulosten kanssa (Buchholz,
Spiekermann & Kächele 2015). Muutos tun-
nilla 156 on samankaltainen kuin tunnilla
152: passiivinen alku, aktiivinen loppu. On
olemassa kuitenkin eroja. Vaikkakin aktiivinen
asemoituminen saavutettiin lyhyeksi hetkeksi
tunnin 152 lopussa, se menetettiin tunnilla
153. Kontrastina tälle tunnilla 156 aktiivinen
lähestymistapa säilyi läpi tunnin (käsiteltyjen
asioiden haastavuudesta huolimatta). Tämä
vaikuttaa olevan uusi tulos Amaliaa koske-
vassa kirjallisuudessa: ei vain tunti 152, vaan
tuntien 152–156 sekvenssi vaadittiin saavut-
tamaan tätä asemoitumisen muutosta passii-
visesta aktiiviseksi (Buchholz, Spiekermann &
Kächele 2015).
Uskomme Amalian aktiivisen asemoitumi-
sen tunnin 156 aikana lepäävän vakaammalla
pohjalla kuin hänelle mahdollistunut asemoi-
tuminen neljä tuntia aiemmin. Suhteessa tä-
hän haluamme tehdä muutamia lyhyitä huo-
miota.
Unet tunneilla 152 ja 156 jakavat saman
teeman (haavoittuvuus ja häpeä). Kuten jo
mainitsimme Amalia kuitenkin myöhemmillä
tunneilla suhtautuu eri lailla ongelmalliseen
kokemukseen. Keskeinen teema tunnin 152
unessa (haavoittuva voimakkaiden toisten ar-
moilla, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi
asioihin, jotka ovat kuolemanvakavia Amalialle)
on sama kuin tunnin 156 unessa: olla haavoit-
tuva, halvaantunut toisten edessä, jotka eivät
päästä häntä sisään, vaikka hän huutaisi. Nyt
kuitenkin Amalia kykenee ajattelemaan omaa
untaan. Tekemällä näin Amalia löytää ongel-
mallisen kokemuksen ongelman (”niin outoa,
etten tehnyt juuri sitä mitä olisin voinut tehdä”,
toisin sanoen hänen halvaantumisensa, liikku-
mattomuutensa). Vielä lisäksi hän ymmärtää
muutoksen edellytyksen (”mennä ikkunasta
läpi ainakin ja katsoa tarkasti onko siellä joku").
Tämän Amalia tekee suhteellisen konkreetti-
sesti näyttävällä tavalla eli miten kävellä ”sin-
ne” ja katsoa tarkasti jos toinen on siellä. Toisin
sanoen kokemus toisen "siellä olosta" (koke-
mus auttavan toisen saatavilla ja käsillä olos-
ta) vaikuttaa olevan muutoksen edellytys: kun
voin luottaa auttavan toisen saatavillaoloon,
sitten voin löytää rohkeutta ottaa riskin, luopua
tästä turvallisesta positiosta jonkin uuden täh-
den (ilman takuuta, mitä tästä uudesta seuraa
ja miten se toimii lopulta).
Uskomme, että aktiivisen asemoitumisen
pysyvyys tunnin 156 lopussa liittyy pääosin
kahteen keskeiseen tekijään. Ongelmallinen
kokemus on käsitelty suhteessa analyytikkoon:
miten haavoittuva Amalia on suhteessa analyy-
tikkoon, mitä analyytikko tekee äänitteillä, onko
analyytikko siellä häntä varten (vai onko hän
”Sauerbruch-analyytikko”). Toiseksi Amalia on
ottanut, tässä ja nyt analyyttisessa suhteessa,
käsittelyyn oman suojautumisensa ongelmal-
lista teemaansa kohtaan. Tämä merkitsee va-
kaampaa pohjaa. Tämä näyttää näkyvän aivan
tunnin 156 lopussa. Amalia rohkenee kysyä,
onko analyytikko ”siellä” (piteleekö analyytikko
henkeään). Uskomme, että tämä on niin sanot-
tu nyt hetki kuten Stern (1998) on kuvannut.
Amalia uskaltaa ojentua, käyttää analyytikkoa
objektina ja pitää kiinni oman kokemuksensa
tärkeydestä.
Psykoterapia (2020), 39(3)
211
Itsehavainnon kehittyminen
itseanalyysin edellytyksenä
Itseanalyyttisen funktion kehittyminen on psy-
koanalyyttisen menetelmän ytimessä. Hoidon
päättymisen jälkeen toivomme, että potilas
on saavuttanut sellaista itsereektiivistä ky-
kyä, mikä mahdollistaa kasvua ja pysymistä
monipuolisesti hyvinvoivana, elossa (Busch
2009, 86). Empiiriset tutkimukset Tukholman
psykoterapiaprojektista tukevat tätä väitettä:
ainoastaan kehitys itseanalyyttisessä funktios-
sa oli yhteydessä hoidon päättymisen jälkeiseen
kehittymiseen (Falkenström 2007; ks. Käche-
le 2010; Leuzinger-Bohleber ym. 2003). Mistä
siis puhumme, kun puhumme itseanalyyttises-
tä funktiosta?
Kuten johdannossa totesimme, on olemassa
kaksi keskeistä mallia siitä, miten itseanalyytti-
sen funktion kehittymisestä on ajateltu. Toisen
näkökulman mukaan analyytikko edistää tätä
kehitystä analysoimalla suojautumista (vasta-
rintaa), erityisesti suojautumista aktiivista it-
sehavainnointia kohtaan. Laajentaen Buschin
kirjoituksista (1995; 2006; 2009; 2013)
itsehavainnointi on edellytys itseanalyyttisel-
le funktiolle. Itsehavainnointi ja itseanalyytti-
nen funktio eivät kuitenkaan ole sama asia.
Lyhyesti ehdottaisimme, että itseanalyysi on
itsehavainnointia psykoanalyyttisen prosessin
muuntamana. Potilas saattaa kyetä tekemään
monenlaisia asioita ollessaan vielä analyy-
sissä, mukaan lukien havainnoida itseään. It-
seanalyyttinen funktio edellyttää rakentumista
edistävän prosessin kehittymistä (mukaan lu-
kien itsehavainnointi), mutta tämän rakenteen
erityinen luonne määrittyy ainutkertaisen ana-
lyyttisen prosessin kautta.
Me pysyisimme siten melko avoimina sille,
mitä itseanalyyttiset funktiot ovat. Tästä huo-
limatta saattaa olla hyödyllistä tehdä joitain
käsitteellisiä tarkennuksia. DSA:n käsitteillä
ilmaistuna itsehavainnointi viittaa subjektin
asemoituneeseen psyykkisen toimintaan;
tämä aktiivisuus on kohteellista (”about so-
mething”, toisin sanoen viittauskohde) jollakin
tavalla (suhde kohteeseen). Itseanalyysissä
kyse on (psykoanalyyttisesta) tämän suhteen
”käsittelystä” (viittauskohteen ja kohteeseen
otetun suhteen välillä). Tämä ”käsittely” (engl.
handling) riippuu idiosynkraattisesta psykoana-
lyyttisesta prosessista, mutta siihen sisältyy
tietyn tyyppistä toimijuutta. Ilman ainakin tietyn
tasoista toimijuutta (engl. agency) kyse ei olisi
aktiivisesta funktiosta. Tämä muotoilu tulee
lähelle Winnicottin (1974) ajatuksia kyvystä
käyttää objektia. Tämä ”käsittely” ja ”objektin
käyttö” voivat liittyä viittaussuhteeseen kytkey-
tyvään suojautumiseen (kuten Amalian omaan
uneensa kohdistuva oivallus), mutta se voi olla
myös jotain muuta.
Mitä voimme oppia Amalialta? 1) Tunnilla
152 saattoi nähdä, että Amalia teki itsehavain-
toja, mutta hän ei kyennyt käyttämään näitä
lähtökohtina uusille havainnoille ja etsinnöil-
le. Hän koki itsensä avuttomaksi suhteessa
niihin. Tunnilla 156 puolestaan havainnot
olivat jotain, mitä Amalia kykeni työstämään
yhdessä analyytikon kanssa. Tämä viittaa 2)
uudenlaiseen kykyyn tehdä analyyttistä työtä:
hän saa kiinni mahdollisuudesta tehdä jotain
havaitsemillaan asioilla. Lisäksi myöhemmin
tunnilla Amalia kykenee havainnoimaan, että 3)
on olemassa asioita, joita hän välttää havain-
noimasta. Hänelle on siten tullut mahdolliseksi
huomata ja pitää kiinni esteistä itsehavainnoin-
nille, mikä puolestaan avaa mahdollisuuden
aktiiviselle itsehavainnoinnin alan laajentumi-
selle. Tämä näyttäytyy todellisena merkkinä
itseanalyysistä.
Tässä artikkelissa pyrimme tutkimaan it-
seanalyysin kehitystä per se ja käyttämään ha-
vainnollistavaa materiaalia näyttämään, mistä
tämä kapasiteetti muodostuu. Me emme ole
pyrkineet tutkimaan, millaisen vuorovaikutuk-
sen kautta tämä kapasiteetti kehittyy – tämä
on fokuksena parhaillaan työstämässämme
käsikirjoituksessa. Vaikka nykyinen tutkimus ei
fokusoi tähän, haluamme lyhyesti palata kah-
teen malliin itseanalyysin kehityksestä. Ama-
lian tapauksessa prosessi näyttää seuraavan
Buschin näkemystä (toinen malli). Tunnilla 152
Amalia näyttää käyttävän samaistumista suo-
jautumisen (eikä siis kehittymisen) keinona.
Erottelu tila- (mitä tiedetään) ja prosessitiedon
(miten se tiedetään) välillä saattaa olla hyö-
dyllinen tässä (Busch 2009). Amalia identioi
itsensä analyytikon ajatusten sisältöön (”the
Psykoterapia (2020), 39(3)
212
what”). Hän pysyy suojautuen, passiivisena ja
haavoittuvana tutkimuksen kohteena; saman-
aikaisesti analyytikko aktiivisesti tietää kaiken.
Kun analyytikko kykenee näyttämään Amalial-
le aktiivisuuden vaarallisuuden ”tässä ja nyt”,
Amalia alkaa saamaan yhteyttä omaansa (”the
how”, Busch 2009). Ehdotamme, että Amalian
identioituminen analyytikon ajatusten sisäl-
töön oli osa hänen suojautumistaan (suljetussa
transferenssisuhteessa). Yhteisen työn kautta
suojautumisen parissa Amalia ja analyytikko
avautuvat kuvaamaan, millaisten prosessien
kautta he ymmärtävät toisiaan, ja he pystyvät
lähestymään tämän prosessin esteitä. Kun
tämä oli avautunut ja tullut mahdolliseksi, Ama-
lia löysi uudenlaista rohkeutta kokeilla uuden-
laista aktiivisuutta. Ehdottaisimme, että edelly-
tys tälle uudella tavalle, löytyneelle rohkeudelle
oli syntymässä oleva mahdollisuus kokea aut-
tavan toisen olevan "siellä". Tätä koetellaan
suhteessa analyytikkoon. Vasta tämän jälkeen
Amalialle tuli mahdolliseksi käyttää (Winnicott
1974) analyytikon formulaatioiden sisältöjä ja
nähdä unensa problemaattisen transferenssin
heijastumana (olla haavoittuva, analyytikon kä-
sissä ääninauhojen kautta). Amalian ei tarvin-
nut suojautua niiltä vaaroilta, jotka uhkaavat
aktiivisena ollessa.
Lyhyesti itseanalyyttinen funktio yttää
viittaavaan toimijuuden tai itsemääräytynei-
syyden kokemukseen, minkä kautta potilaalle
tulee mahdollisuus neuvotella keskustelun ja
yhteistoiminnan suuntaa ulkoisten ja sisäisten
toisten läsnä ollessa omastaan kiinni pitä-
en, toisten kulmista omaansa rikastaen. Se
viittaa kykyyn astua omaan kokemukseensa
ja olla aktiivisella tavalla suhteessa viittaus-
kohteeseen. Lisäksi samanaikaisesti pitäen
tätä aktiivista asemoitumista viittauskohtee-
seen potilas pitää mielessään, että olisi ole-
massa myös muita mahdollisia tapoja olla
suhteessa tähän. Tämä näkyy esimerkiksi
Amalian vastauk sessa analyytikon tulkintaan
ensimmäiseen uneen tunnilla 156. Amalia
kuuntelee analyytikkoa mutta päättää liikkua
omaan suuntaansa: ”Pystyn käyttämään sitä
enemmän tähän suuntaan kuin tuohon toiseen
(mitä analyytikko ehdotti)." Toinen esimerkki
on, miten Amalia tajuaa, kuinka päiväsaikaan
hän suhtautuu kysymykseen ääninauhoista yh-
dellä tapaa, mutta miten uni näyttää hänelle
jotain muuta. Hänen tajutessaan tämän tulee
mahdolliseksi aktiivisesti ajatella, miten olla
suhteessa tähän asiaan.
Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet
Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet liittyvät
yleisiin vahvuuksiin ja heikkouksiin yksittäista-
paustutkimuksissa ja siihen, millaisia erityis
menetelmällisiä rajoituksia tämänkaltaiseen
tutkimusstrategiaan liittyy (Kivikkokangas &
Leiman 2019). DSA on tapaustutkimuksen
menetelmä. Semanttiset positiot ovat ainutker-
taisia. Niiden idiosynkraattinen kehityshistoria
ei mahdollista vuorovaikutuksen abstrahointia
osallisena olleiden henkilöiden psyykkisistä
toiminnoista, toisin sanoen subjektia ei voida
poistaa analyysistä. Tämä erottaa lähestymista-
valtaan aiemmasta vuorovaikutuksen tutkimuk-
sesta Amalian tapauksessa (Albani ym. 2012;
Buchholz, Spiekermann & Kächele 2015).
Erilaisilla tutkimusstrategioilla on erilaisia
vahvuuksia ja heikkouksia. Esimerkiksi PSQ-
menetelmässä (Albani ym. 2012) kategori-
soidaan eri toimintoja Amalian ja analyytikon
prosessista, mutta siinä ei tavoiteta vuorovai-
kutuksen dynamiikkaa tai sitä, miten erilaiset
muutokset, siirtymät tai kehitykset tapahtuvat
ja syntyvät tunneilla. Toinen tutkimus tunnista
152 (Buchholz, Spiekermann & Kächele 2015)
teki tämän saman käyttäen keskustelunana-
lyysia (CA) mikroanalyyttisenä välineenä. He
tutkivat, miten Amalia muuntui (passiivisesta
tutkimuksen kohteesta aktiiviseksi toimijaksi)
vuorovaikutustapahtumien kautta. Keskuste-
lunanalyysi korostaa sitä, miten vuorovaiku-
tustapahtuman kehys (vuorovaikutuksellinen
rakenne, minkä puhujien sekventiaaliset pu-
heenvuorot luo) organisoi ilmaisua (Peräkylä
ym. 2008). Ilmaisujen temaattinen sisältö
abstrahoidaan, jotta voidaan tutkia vuorovai-
kutuksen sekvenssejä tarkemmin. DSA:ssa
taas aloituskohtana on nimenomaan teema
potilaan ilmaisun viittauskohde; miten se
organisoi ilmaisua ja miten analyytikon suhde
viittauskohteeseen determinoi vuorovaikutuk-
sen ja dynamiikan ow’ta.
Psykoterapia (2020), 39(3)
213
Semanttisia positioita voidaan tunnistaa
vain havainnoimalla elävän subjektin psyykki-
sen toiminnan viittauskohteita. Nämä kohteet
ilmaistaan vuorovaikutuksessa ja äänensä-
vyissä (heijastuen puheen prosodiassa tai
ilmeissä). Keskustelunanalyysissa on mah-
dollista listata erilaisia vuorovaikutuksellisia
tekoja (esimerkiksi myötäilevät/konfrontoivat
vuorovaikutuskäytännöt), jotka organisoivat
keskustelun rakennetta. DSA:ssa tämä ei ole
mahdollista, koska se ei ole tällä tavoin yleis-
tettävissä. Ei ole mitään mieltä laittaa erilaisia
semanttisia positioita riviin eikä ole olemassa
mitään transpersoonallista listaa semanttisis-
ta positioista. Vaikkakin keskustelunanalyysi ja
DSA kuuluvat samaan mikroanalyyttisten me-
netelmien traditioon, tällä erolla on seurauksia
sille, miten materiaalia ”luetaan”.
Lopuksi haluamme esittää tiivistäen muuta-
mia lyhyitä huomioita kysymykseen ”Miksi uusi
metodi?” Kolme näkökohtaa voidaan nostaa
esiin: 1) Tutkimusasetelmassa ääninauhoite-
tun ja litteroidun materiaalin käyttö tuo oman
rajoitteensa ja mahdollisuutensa. Kysymys
siitä, miten analysandin suhde keskeiseen
ongelmalliseen teemaan muuntuu ja kehittyy
analyysissä ja millaisten askeleiden kaut-
ta tämä tapahtuu tai ei tapahdu – voidaan
näyttää yksityiskohtaisesti esimerkiksi, miten
alun passiivinen ja välttävä suhde omaan hä-
peäkokemukseen voi muuntua terapian avulla
aktiiviseksi (Kivikkokangas ym. 2020). Kui-
tenkin tämä osoittaa yhden DSA:n keskeisen
rajoitteen. Se on tutkimuskysymyksestä riip-
puvainen menetelmä vain yksittäistapausten
tutkimuksiin (Kivikkokangas & Leiman 2019).
Tämä mahdollistaa idiosynkraattisen kehityk-
sen seuraamisen yksittäistapauksessa, mutta
näitä tuloksia ei voida sellaisenaan yleistää
kuten esimerkiksi keskusteluanalyysissä. 2)
DSA:n teoreettiset havainnointia ohjaavat kä-
sitteet fokusoivat itsehavainnoinnin ytimeen:
miten analysandi voi havainnoida oman mie-
lensä kohteita ja mitä hän ei voi havainnoida
sekä miten kokemus toisesta vaikuttaa tähän
havainnointiin. Tämän DSA tekee tavalla, joka
ei poista subjektia yhtälöstä. Lisäksi pitämällä
mielessä molemmat, freudilaisen sekä objekti-
suhdetavan kuunnella, DSA kiinnittää erityistä
huomiota muuttuviin ja kehittyviin transferens-
siteemoihin. Tämä on keskeistä esimerkiksi
kiinnitettäessä huomiota siihen, miten analy-
sandin havainto analyytikosta (vastaanottajas-
ta) perustuu projektiivisempaan materiaaliin
ja milloin tapahtuu muutos kohti analyytikon
kokemista enemmän todellisena toisena – ja
miten tämä muutos kokemuksen rakentumi-
sessa vastaanottajasta vaikuttaa siihen, mikä
on analysandille tavoitettavissa ja millä tapaa
itsehavainnossa. Vaikka DSA soveltuu minkä
tahansa kommunikatiivisen tilanteen analy-
sointiin, se on mitä havainnollisin näkökulma
haavoittuvuuteen: kun näytän toiselle, mitä it-
sestäni löydän, miten hän ottaa sen vastaan?
3) Ehdotamme, että DSA on operationalisoitu
tapa näyttää, miten psykoanalyyttinen ymmär-
rys rakentuu (Kivikkokangas & Leiman 2019).
Siinä missä kliinisellä näyttämöllä teemme
tämän intuitiivisesti – kuuntelemalla, mistä
analysandi puhuu, ja millä tavalla ja miten
vastaanottaja vaikuttaa tähän – on teoreettis-
ten välineiden artikuloinnissa olemassa omat
etunsa. Tämä psykoanalyyttisen ymmärryksen
”instrumentin” terävöittäminen mahdollistaa
artikuloidumman tavan kuunnella – materiaa-
lin luennan. Kun tämä on enemmän artikuloitu,
saatamme tavoittaa tai nähdä jotain, mikä ei
olisi muuten ollut tavoitettavissa, jos tämä lu-
enta olisi ollut ei-artikuloitu.
Olemme tässä artikkelissa keskittyneet
Amalian ilmaisuun, ei niinkään analyytikon
rooliin luoda vuorovaikutusta. Tämä tutkimus
näyttää, että muutosta tapahtui tuntien 152–
156 välillä. Seuraavaksi tulee näyttää, mikä
mahdollisti tätä muutosta. Työstämme parhail-
laan käsikirjoitusta, joka fokusoi nimenomaan
vuorovaikutukseen tuntien 152–156 välillä;
toisin sanoen siihen vuorovaikutukseen, joka
teki tässä artikkelissa kuvaillun muutoksen
mahdolliseksi.
Johtopäätökset
Psykoanalyyttisesta näkökulmasta tässä artik-
kelissa kuvattu muutosprosessi rakentui kol-
mesta elementistä. Ensiksi, kehittyvä toiseu-
den taju/erillisyys (ei tämän artikkelin fokus,
vaan seuraavan) tuntien 154–155 aikana vai-
Psykoterapia (2020), 39(3)
214
kutti edeltävän Amalian siirtymää kohti uuden-
laista kokemusta ongelmallisesta kokemukses-
ta haavoittuvana ja halvaantuneena. Toiseksi,
ongelmallinen kokemus tuli transferenssiin, ja
se koettiin ei yleisesti vaan suhteessa ana-
lyytikkoon. Kolmanneksi, Amalia kykeni käyt-
tämään untaan tunnilla 156 itseanalyyttisella
tavalla; hän kykeni käyttämään unen totuutta
paljastamaan päivän kieltämiset. Nämä kehi-
tykset eivät ainoastaan laajentaneet Amalian
itseymmärrystä; ne myös edistivät itsemää-
räytyneisyyttä ja aktiivisuutta hänen analyysis-
sään. Itseanalyyttinen funktio viittaa toimijuu-
den kokemukseen suhteessa siihen, mikä on
ongelmallista.
Vaikkakin erilaisia näkökulmia voidaan esit-
tää siitä, miten ääninauhoitukset vaikuttivat
Amalian yksityisyyteen, saattaa olla mainitse-
misen arvoista korostaa yhtä puolta siitä: kysy-
mys ääninauhoista teki jotain näkyväksi. Sama
asia olisi saattanut tulla esiin toista tietä siinä
tapauksessa, ettei tunteja olisi nauhoitettu.
Emme tiedä. Joka tapauksessa Amalia ei olisi
voinut saavuttaa kaikkia näitä muutoksia yk-
sin. Analyytikon rooli vuorovaikutuksessa, näi-
den muutosten edistämisessä, oli ratkaisevaa.
Viitteet
1Datasessioryhmän jäsenet olivat artikkelin
kirjoittajat.
2Analyysin aikaan 1970-luvulla käytössä ollut
termi tummaihoisista.
3Analyytikkona tässä esiintynyt Helmut Thomä
toimi Ulmin yliopiston professorina.
4Sauerbruch oli kuuluisa saksalainen kirurgi,
joka Natsien aikaan antoi luvan epäinhimilli-
sille ihmiskokeille.
Kirjallisuus
Akhtar, Salman (2007). Diversity without fanfare: Some
reections on contemporary psychoanalytic technique.
Psychoanalytic Inquiry, 27, 690–704.
Albani, Cornelia; Blaser, Gerd; Jacobs, Uwe; Jones, En-
rico; Thomä, Helmut & Kächele, Horst (2002). Ama-
lia X’s psychoanalytic therapy in the light of Jones’s
psychotherapy process Q-sort. Teoksessa Leuzinger-
Bohleber, Marianne & Target, Mary (toim.), Outcomes
of psychoanalytic treatments. Perspectives for thera-
pists and researchers, 294–302. London/Philadelphia:
Whurr Publishers.
Bakhtin, Mihail (1984). Speech genres and other es-
says. Austin: University of Texas Press.
Bion, Wilfred (1962). Learning from experience. Lon-
don: Heinemann.
Buchholz, Michael B.; Spiekermann, Jane & Käche-
le, Horst (2015). Rhythm and blues. Amalia´s 152nd
session. From psychoanalysis to conversation and me-
taphor analysis and retour. International Journal of
Psychoanalysis, 96, 877–910.
Busch, Fred (1995). Critical issues in psychoanalysis:
The ego at the center of our clinical technique. Nor th-
vale, NJ: Jason Aronson.
Busch, Fred (2006). A shadow concept. International
Journal of Psychoanalysis, 87, 1471–1485.
Busch, Fred (2007). ‘I noticed’: the emergence of
self-observation in relationship to pathological attrac-
tor sites. International Journal of Psychoanalysis, 88,
423–41.
Busch, Fred (2009). On creating a psychoanalytic mind.
The Scandinavian Psychoanalytic Review, 32(2), 85–92.
Busch, Fred (2013). Creating a psychoanalytic mind.
New York: Routledge.
Busch, Fred (2019). Analyst’s reveries. New York: Rout-
ledge.
Bollas, Christopher (1989). The unthought known. New
York: Routledge.
Bollas, Christopher (20 11 ). Th e Chr istopher B ol las r ea-
der. New York: Routledge.
Falkenström, Fredrik; Finkel, Steven; Sandell, Rolf;
Rubel, Julian A. & Holmqvist, Rolf (2017). Dynamic
models of invidual change in psychotherapy. Journal of
Consulting and Clinical psychology, 85(6), 537–549.
Falkens trö m, Fredrik & Sa ndell, Rolf (2 007) . Self-ana ly -
sis and post-termination improvement after psychoana-
lysis and long-term psychotherapy. Journal of the Ame-
rican Psychoanalytical Association, 55(2), 629–674.
Freud, S ig mu nd (1937/1964). Analysis terminable and
interminable. Teoksessa Strachey, James (toim.), The
standard edition of the complete psychological works of
Sigmund Freud. Volume XXIII (1937-1939): Moses and
monotheism, An outline of psycho-analysis and other
works, 216–253. London: The Hogarth Press.
Gray, Paul (1982). "Developmental lag" in the evoluti-
on of technique for psychoanalysis of neurotic conict.
Journal of American Psychoanalytical Association, 30,
621–655.
Psykoterapia (2020), 39(3)
215
Gray, Paul (1990). The nature of therapeutic action in
psychoanalysis. Journal of American Psychoanalytical
Association, 38, 1083–1097.
Gray, Paul (1994). Ego and the analysis of defence.
Northvale, NJ: Jason Aronson.
Greenson, Ralph R. (1967). The technique and practice
of psychoanalysis. Volume 1. Madison, CT: International
Universities Press.
Heimann, Paula (1950). On countertransference. Inter-
national Journal of Psychoanalysis, 31, 81–84.
Hoffer, Willi (1950). Three psychological criteria for
the termination of treatment. International Journal of
Psychoanalysis, 31, 194–195.
Horney, Karen (1942). Self-analysis. New York: Norton.
Ikonen, Pentti (2002). The basic tools of psychoana-
lysis. Scandinavian Psychoanalytic Review, 25, 12–19.
Ikonen, Pentti (2003). A few reections on how we may
approach the unconscious. Scandinavian Psychoanaly-
tic Review, 26, 3–10.
Jiménez, Juan Pablo; Kächele Horst & Pokorny, Dan
(2006). The psychoanalytic loss-separation model
(LSM): Evolution of the reaction to breaks in the psycho-
analytic process as an indicator of change. International
Journal of Psychotherapy, 10, 22–34.
Kantrowitz, Judy L; Katz, Ann L. & Paolitto, Frank
(1990). Follow-up of psychoanalysis ve to ten years
after termination: II. Development of the self-analytic
function. Journal of the American Psychoanalytic Asso-
ciation, 38, 637–654.
Kivikkokangas, Sami & Leiman, Mikael (2018). Dialo-
ginen sekvenssianalyysi tapaustutkimuksen menetel-
mänä psykoanalyysissä – Amalia X. Psykoanalyyttinen
psykoterapia, 14, 53–61.
Kivikkokangas, Sami & Leiman, Mikael (2019). Dialo-
gical sequence analysis as a method in theory based
single-case studies in psychoanalysis. Scandinavian
Psychoanalytic Review, 2, 110–118.
Kivikkokangas, Sami; Leiman, Mikael & Laitila, Aarno
(2019). Häpeän ilmentyminen ja muutos psykoterapi-
assa – tapaustutkimus. Psykoterapia, 38(2), 103–121.
Kivikkokangas, Sami; Leiman, Mikael; Laitila, Aarno &
Stiles, William B. (2020). Hiding shame – A case study
of developing agency. Romanian Journal of Psychoana-
lysis, 3(1), 85–116.
Kächele, Horst; Albani, Cornelia; Buchheim, Anna; Höl-
zer, Michael; Hohage, Roderich; Mergenthaler, Erhard;
… & Thomä, Helmut (2006). The German specimen
case Amalia X: Empirical studies. International Journal
of Psychoanalysis, 87(3), 809–826.
Kächele, Horst; Schachter, Joseph & Thomä, Helmut
(toim.) (2008). From psychoanalytic narrative to empiri-
cal single case research. Implications for psychoanaly-
tic practice. New York: The Analytic Press.
Leiman, Mikael (1992). The concept of sign in the work
of Vygotsky, Winnicott and Bakhtin: Further integration
of object relations theory and activity theory. British
Journal of Medical Psychology, 65(3), 209–221.
Leiman, Mikael (19 94). Projectiv e ide ntication as early
joint action sequences: a Vygotskian addendum to the
Procedural Sequence Object Relations Model. British
Journal of Medical Psychology, 67(2), 97–106.
Leiman, Mikael (1997). Procedures as dialogical se-
quences: a revised version of the fundamental concept
in cognitive analytic therapy. British Journal of Medical
Psychology, 70(2), 193–207.
Leiman, Mikael (2000). Ogden’s matrix of transferen-
ce and the concept of sign. British Journal of Medical
Psychology, 73(3), 385–397.
Leiman, Mikael (2002). Toward semiotic dialogism.
Theory and Psychology, 12, 221–235.
Leiman, Mikael (2006). What does the rst exchan-
ge tell? Dialogical sequence analysis and assimilation
in very brief therapy. Psychotherapy Research, 16(4),
408–421.
Leiman, Mikael (2011). Mikhail Bakhtin’s contribution
to psychotherapy research. Culture and Psychology,
17(4), 441–461.
Leiman, Mikael (2012). Dialogical sequence analysis
as a method to study psychotherapeutic discourse.
International Journal of Dialogical Science, 6(1), 123–
147.
Leuzinger-Bohleber, Marianne; Stuhr, Ulrich; Rüger,
Bernhard & Beutel, Manfred (2003). How to study the
‘quality of psychoanalytic treatments’ and their long-
term effects on patients’ well-being: a representative,
multi-perspective follow-up study. International Journal
of Psychoanalysis, 84, 263–290.
Levy, Raymond, A.; Ablon, Stuart; Thomä, Helmut;
Kächele, Horst; Ackerman, Julie; Erhardt, Ingrid &
Seybert, Carolina (2012). A specimen session of
psychoanalytic therapy under the lens of the Psycho-
therapy Process Q-set. Teoksessa Levy, Raymond A.;
Ablon, Stuart & Kächele, Horst (toim.), Psychodynamic
psychotherapy research, 509–528. Totowa, NJ: Huma-
na Press.
Peräkylä, Anssi; Antaki, Charles; Vehviläinen, San-
na & Leudar, Ivan (2008). Conversation analysis and
psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.
216
Psykoterapia (2020), 39(3)
Sterba, Richard (1934). The fate of the ego in psycho-
analytic therapy. International Journal of Psychoanaly-
sis, 15, 117–126.
Stern, Daniel N.; Sander, Louis W.; Nahum, Jeremy P.;
Harrison, Alexandra M.; Lyons-Ruth, Karlen; Morgan,
Alec C.; … & Tronick, Edward Z. (1998). Non-interpre-
tive mechanisms in psychoanalytic therapy: The some-
thing more than interpretation. International Journal of
Psychoanalysis, 79, 908–921
Thomä, Helmut & Kächele, Horst (1987). Psychoanaly-
tic practice, Volume 1: Principles. Berlin: Springer.
Thomä, Helmut & Kächele, Horst (1994a). Psychoana-
lytic practice. Volume 1: Principles. New Jersey: Jason
Aronson Inc.
Thomä, Helmut & Kächele, Horst (1994b). Psychoana-
lytic practice. Volume 2: Clinical studies. New Jersey:
Jason Aronson Inc.
Thomä, Helmut & Kächele, Horst (2007). Comparative
psychoanalysis on the basis of a new form of treatment
report: The case Amalia X. Psychoanalytic Inquiry, 27,
650–89.
Ticho, Gertrude (1967). On self-analysis. International
Journal of Psychoanalysis, 48, 308–318.
Tikkanen, Soile (2015). Development of an empathic
stance – Dialogical sequence analysis (DSA) of a single
case during clinical neurological assessment procedu-
re. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
Valkon en , Harri (2018 ). The d ynam ics o f self-obs er vat i-
on in patients with borderline personality disorder (BPD)
diagnosis. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Objective: There is a need for rigorous methods to study the mechanisms that lead to individual-level change (i.e., process-outcome research). We argue that panel data (i.e., longitudinal study of a number of individuals) methods have 3 major advantages for psychotherapy researchers: (1) enabling microanalytic study of psychotherapeutic processes in a clinically intuitive way, (2) modeling lagged associations over time to ensure direction of causality, and (3) isolating within-patient changes over time from between-patient differences, thereby protecting against confounding influences because of the effects of unobserved stable attributes of individuals. However, dynamic panel data methods present a complex set of analytical challenges. We focus on 2 particular issues: (1) how long-term trajectories in the variables of interest over the study period should be handled, and (2) how the use of a lagged dependent variable as a predictor in regression-based dynamic panel models induces endogeneity (i.e., violation of independence between predictor and model error term) that must be taken into account in order to appropriately isolate within- and between-person effects. Method: An example from a study of working alliance in psychotherapy in primary care in Sweden is used to illustrate some of these analytic decisions and their impact on parameter estimates. Results: Estimates were strongly influenced by the way linear trajectories were handled; that is, whether variables were "detrended" or not. Conclusions: The issue of when detrending should be done is discussed, and recommendations for research are provided. (PsycINFO Database Record
Thesis
Clinically relevant understanding of self-observation in patients with borderline personality disorder (BPD) diagnosis is limited. This is mainly due to the conceptual ambiguities around the terminology related to self-observation and low ecological validity of previous research. This comprehensive theory-building case study tackles both of these limitations in the literature and complements existing knowledge of self-observation in patients with BPD in nuanced and practice-friendly ways.
Article
This reader brings together a selection of seminal papers by Christopher Bollas.
Article
Bringing a fresh contemporary Freudian view to a number of current issues in psychoanalysis, this book is about a psychoanalytic method that has been evolved by Fred Busch over the past 40 years called Creating a Psychoanalytic Mind. It is based on the essential curative process basic to most psychoanalytic theories – the need for a shift in the patient's relationship with their own mind. Busch shows that with the development of a psychoanalytic mind the patient can acquire the capacity to shift the inevitability of action to the possibility of reflection.
Thesis
Tikkanen, Soile Development of an empathic stance – Dialogical sequence analysis (DSA) of a single case during clinical child neurological assessment procedures Joensuu, University of Eastern Finland, 2015 Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 68 ISBN: 978-952-61-1748-5 (nid.) ISSNL: 1798-5625 ISSN: 1798-5625 ISBN: 978-952-61-1749-2 (PDF) ISSN: 1798-5633 (PDF) ABSTRACT: DEVELOPMENT OF AN EMPATHIC STANCE – DIALOGICAL SEQUENCE ANALYSIS (DSA) OF A SINGLE CASE DURING CHILD NEUROLOGICAL ASSESSMENT PROCEDURES The focus of this research was the child neurological assessment as parent’s process of change. The case material of the research consisted of video-recorded and transcribed encounters between the parents and staff at the paediatric neurological outpatient clinic during the assessment of a 4-year-old girl who was referred to the child neurological team due to contact and communication problems. The dialogues between the parent and the professionals were analysed through dialogical sequence analysis (DSA), which is a conceptual tool and method for examining dialogical patterns in utterances. The interactive pattern between the parent and the child, which started to manifest during the initial assessment process and the first session, was formulated by DSA. Development of the parent’s observing stance on the problematic pattern was traced using the assimilation model, which illustrates therapeutic change and qualitative changes in the initial situation as a sequence of eight consecutive stages. The central finding of the first sub-study is that the child neurological assessment has therapeutic implications for the parent. What in the initial stage was perceived solely as the child’s behavioural problem was gradually formulated into an interactive pattern between controlling/coercive–adaptive or controlling/coercive–rebellious/resisting. As the assessment proceeded, the parent’s own role in the pattern was brought into empathic observation and as the object of self-reflection. The parent’s sense of otherness in relation to the child also developed. During the course of a three-month follow-up, the parents had developed new methods of interacting with the child and controlling their own behaviour in conflict situations. The parents perceived the child as an individual actor and not solely as someone who is defined through the parent’s position. The results of the first theory-based case study suggest that the development of a reflective, empathic relationship with oneself precedes the formation of an empathic relationship with another person. The second theory-based case study (of the same case) illustrates the changes in the parent’s positioning and the parent forming an empathic relationship with herself and with the other during a short episode in the course of a single session. The second sub-study illustrates the stages during which the parent’s position changed from her own perspective into acknowledging the child’s perspective and gaining a sense of otherness in relation to the child. This process was mediated by the observer position which enabled perceiving the whole interaction pattern, in which the parent participated and in which her actions affected both herself and the other party. The third sub-study focuses on the same case as the two previous sub-studies. It illustrates how the problematic interaction pattern was manifested as a conflict during a network meeting between the parents and the preschool staff, which took place at the end of the child’s assessment process. The conflict was resolved by the neuropsychologist formulating the situation as a problematic pattern and from the perspective of the child. The stages of conflict resolution and the development of an empathic stance were analysed and illustrated through DSA. The child neurological assessment process can be a therapeutic intervention for the parent. The micro-analytical method of dialogical sequence analysis, combined with the assimilation model, proved to be applicable when examining individual results within child care and assessment processes. The research shows that dialogical sequence analysis can also be applied while examining interaction within group situations. Tikkanen, Soile Development of an empathic stance - Dialogical sequence analysis (DSA) of a single case during clinical child neurological assessment procedures Joensuu, University of Eastern Finland, 2015 Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 68 ISBN: 978-952-61-1748-5 (nid.) ISSNL: 1798-5625 ISSN: 1798-5625 ISBN: 978-952-61-1749-2 (PDF) ISSN: 1798-5633 (PDF) TIIVISTELMÄ: EMPAATTISEN NÄKÖKULMAN MUOTOUTUMINEN–TAPAUSTUTKIMUS LASTENNEUROLOGISESTA TUTKIMUSPROSESSISTA DIALOGISTA SEKVENSSIANALYYSIA (DSA) KÄYTTÄEN Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lastenneurologista tutkimusprosessia kehittymistapahtumana vanhemman kannalta. Tutkimuksen tapausaineisto koostui videolle nauhoitetuista ja litteroiduista vanhemman ja työntekijöiden keskusteluista 4-vuotiaan puheen ja kontakti-ongelmien vuoksi tutkimuksiin lähetetyn lapsen moniammatillisessa tutkimusprosessissa lastenneurologian poliklinikalla. Vuorovaikutusasetelmia vanhemman ja työntekijän ilmaisusta hahmotettiin dialogisen sekvenssianalyysin (DSA) avulla, joka on käsitteellinen jäsennysväline ja menetelmä ilmaisussa näyttäytyvien dialogisten asetelmien tutkimiseksi. Tutkimusprosessin alkutilanteessa ja ensimmäisellä käynnillä hahmottuva vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutusasetelma formuloitiin DSA:lla. Kehittymisen vaiheita vanhemman ongelmallisen asetelman havainnoinnissa tarkasteltiin assimilaatiomallin avulla, joka kuvaa terapeuttista muutosta ja alkutilanteen laadullisia muuntumia kahdeksana peräkkäisenä vaiheena. Ensimmäisen osatutkimuksen keskeinen tulos on, että lastenneurologisella tutkimusprosessissa on terapeuttisia vaikutuksia vanhemman kannalta. Alkutilanteessa vain lapsen käyttäytymisongelmana hahmottunut jäsentyi vähitellen vanhemman ja lapsen välisenä vuorovaikutusasetelmana kontrolloi/pakottaa – mukautuu tai kapinoi/vastustaa. Tutkimusprosessin kuluessa vanhemman oma osuus asetelmassa tuli empaattiseen tarkasteluun, ja itsehavainnoinnin kohteeksi. Myös vanhemman toiseuden taju suhteessa lapseen kehittyi. Seurannassa 3 kk kuluttua vanhemmille oli kehittynyt uusia keinoja toimia lapsen kanssa ja myös oman toimintansa hillintään konfliktitilanteissa. Lapsi hahmottui vanhemmalle erillisenä toimijana eikä ainoastaan vanhemman asemoitumisesta käsin määrittyvänä. Ensimmäisen teoreettisen tapaustutkimuksen tulokset antavat näyttävät, että reflektiivisen, empaattisen suhteen muodostuminen itseen edeltää empaattisen suhteen muodostumista toiseen. Toinen teoreettinen tapaustutkimus kuvaa vanhemman asemoitumisen muutoksia ja empaattisen suhteen muodostumista itseen ja toiseen yhden käynnin kuluessa lyhyen episodin aikana samassa tapauksessa. Toinen osatutkimus havainnollistaa ne vaiheet, joiden kautta vanhemman näkökulman muutos äidin omasta näkökulmasta lapsen näkökulman huomioimiseen ja toiseuden tajuun suhteessa lapseen eteni sellaisen havaitsijaposition välittämänä, josta käsin voi tarkastella koko vuorovaikutusasetelmaa, jossa on osallisena sekä oman toiminnan seurauksia itselle ja toiselle. Kolmas osatutkimus kuvaa ongelmallisen vuorovaikutusasetelman näyttämöllistymisen konfliktina saman lapsen tutkimusprosessin loppupuolelle sijoittuneessa päiväkotineuvottelussa sekä sen laukeamisen sen seurauksena, että työntekijä muotoili meneillään olevan tilanteen ongelmallisen asetelman kaltaisena ja Sadun näkökulmasta. Neuvottelussa syntyneen konfliktin ratkeamisen ja empaattisen näkökulman rakentumisen vaiheet analysoitiin ja kuvatiin DSA:lla jäsennettyä alkuformulaatiota käyttäen. Lastenneurologinen tutkimusprosessi voi olla terapeuttinen interventio vanhemman kannalta. Tutkimuksessa assimilaatiomallin kanssa käytetty mikroanalyyttinen menetelmä, dialoginen sekvenssianalyysi, osoittautui käyttökelpoiseksi lasten hoito- ja tutkimusprosessien yksilöllisen tuloksellisuuden tarkastelussa. Tutkimus osoittaa, että dialoginen sekvenssianalyysi toimii myös ryhmätilanteiden meneillään olevan vuorovaikutuksen tarkastelussa.
Article
This paper inquires into the method of psychoanalysis, i.e., the way one, in psychoanalysis, investigates the unconscious. The author emphasizes that the basic instrument in this investigation is the analysand's self-observation. Accordingly, the goal of psychoanalysis is viewed as the enhancement of the analysand's ability to observe himself (and, thus, the facilitation of the internal flow of information), and that all other goals are secondary to this one. In this context, the author mainly discusses the instrument of interpretation. It is found that many psychoanalysts today seem to disregard this instrument's function of helping the analysand to see for himself what there is to be observed in his own psyche. The author makes a distinction between helping the analysand acquire the ability to make observations and the making of observations in themselves, draws some inferences from this, and discusses various difficulties in keeping to the mentioned basic goal of psychoanalysis.