ArticlePDF Available

Національна науково-інформаційна система URIS та принцип її побудови

Authors:

Abstract

У роботі описано принцип побудови національної електронної науково-інформаційної системи «URIS» (Ukrainian Research Information System), що повинна стати консолідованим сервісом для збереження, управління та поширення актуальної інформації про наукові дослідження, що проводяться в Україні.
2
8’2020
Êîìåðöûàëûзація
Ірина АБДУЛІНА
Шлях до відкритої науки
© Сергій НАЗАРОВЕЦЬ
ISSN 1608-6422
Національна науково-інформаційна система URIS
та принцип її побудови
Сергій НАЗАРОВЕЦЬ,
заступник директора з наукової роботи
Державної науково-технічної бібліотеки України, канд..ек. наук,
м. Київ
станови та організації, що прово-
дять або фінансують наукові
дослідження, постійно збирають
величезну кількість даних про наукову
діяльність своїх працівників. Крім того,
самі науковці в процесі проведення
дослідження використовують численні
інформаційні сервіси, що також зберіга-
ють та опрацьовують інформацію про
дослідження (електронні записники,
репозитарії, бібліографічні менеджери,
спеціалізовані пошукові системи тощо).
У переважній більшості українських
установ не піклуються про збереження
даних про наукову активність установи,
натомість, такі дані збираються й опра-
цьовуються одноразово та виключно для
потреб конкретного звітування чи оці-
нювання. Це призводить до того, що
інформація про наукову активність міс-
титься або у непов’язаних між собою
базах даних, або взагалі відсутня у маши-
ночитних форматах, відтак її складно
знаходити та повторно використовувати.
Тому, дослідникам доводиться кілька
разів вводити одну і ту ж інформацію у
різних електронних системах, наприк-
лад, при поданні заявки на конкурс, чи
при написанні звіту про виконану робо-
ту.
У
3
8’2020
Очевидно, що для подолання цієї
проблеми повинна бути єдина точка
доступу до інформації про дослідження,
що проводяться в Україні, де інформа-
ція була б представлена у чіткій та зро-
зумілій формі, і вона була б доступною
для повторного використання як людь-
ми, так і комп'ютерними програмами.
Національна електронна науково-
інформаційна система «URIS» (Ukrai-
nian Research Information System)
повинна стати таким консолідованим
сервісом, що зберігатиме, структурува-
тиме та поширюватиме актуальну
інформацію про усі наукові досліджен-
ня, що проводяться в Україні.
URIS пропонуватиме користувачам
зручний інтерфейс для пошуку, пере-
гляду та експорту інформації про націо-
нальну наукову активність. Також,
URIS дозволить користувачам швидко
переглядати певні наукометричні
показники вчених та установ, що будуть
розраховані на основі інформації отри-
маної з відкритих та комерційних баз
даних наукових цитувань.
Система матиме дві основні моделі
агрегації даних. Перший базувати-
меться на імпорті записів (наприклад, у
XML-форматі). Цей спосіб буде вико-
ристовуватися, насамперед, у тих
випадках, коли відповідні дані належної
якості доступні для імпорту у машино-
читній формі з інших інформаційних
системах. Другий варіант — введення та
редагування даних вручну за допомогою
користувацького вебінтерфейсу, коли
обсяг відповідних даних порівняно
невеликий, проте вони відсутні для
завантаження з інших систем (наприк-
лад, дані про наукову інфраструктуру,
чи обладнання).
Для початкового наповнення бази
URIS планується використати базу
даних міжнародного реєстру ідентифі-
каторів вчених ORCID (http://orcid.-
org/) — за допомогою ORCID Member
API у базу URIS буде імпортовано всі
доступні дані, що пов'язані з ідентифі-
каторами працівників наукових установ
України. При цьому, якщо аутентифіка-
ція користувача в системі відбувати-
меться за допомогою ORCID ID, то дані
з його профілю ORCID автоматично
потраплять у його профіль в URIS.
Водночас, користувач зможе ство-
рити профіль цілковито вручну, а також
відредагувати та додати інформацію у
своєму профілі. Крім того, для інформа-
ції, що неможливо отримати зі сторон-
ніх джерел, але яку користувач захоче
вказати (наприклад, номер диплому,
або державна нагорода), система пропо-
нуватиме поля для ручного введення.
Отримані дані забезпечать первісне
наповнення розділів URIS («Публіка-
ції», «Вчені», «Установи» тощо), а ство-
рені автоматично таким чином профілі
дослідників отримають відповідну
позначку «Згенеровано автоматично».
Кожен завантажений запис (з ORCID та
інших систем) можна буде збагатити
додатковими даними за допомогою руч-
ного редагування. Якщо користувач
авторизується у системі та зробить
зміни у своєму профілі, то позначка
«Згенеровано автоматично» зміниться
на позначку «Перевірено користува-
чем».
Для створення та редагування про-
філів установ, інфраструктур, облад-
нання користувач повинен буде отри-
мати спеціальний дозвіл, що надавати-
меться за окремим зверненням відпо-
відно до встановленої процедури.
Адміністратори системи також мати-
муть доступ до створення/редагуван-
ня/вилучення записів в URIS.
Записи про публікації в ORCID, що
містять ідентифікатори DOI, проте не
містять інформації про номери, сторін-
ки документів тощо, будуть автоматич-
но доповнені інформацією з Crossref
(або OUCI). Наявність в авторських
профілях унікальних ідентифікаторів
для документів (наприклад, DOI) та осіб
(наприклад, Scopus ID) дозволить отри-
мувати зі сторонніх баз інформацію про
Êîìåðöûàëûзація
Сергій НАЗАРОВЕЦЬ
Національна науково-інформаційна система URIS та принцип її побудови
ISSN 1608-6422
4
8’2020
Êîìåðöûàëûзація
Сергій НАЗАРОВЕЦЬ
Національна науково-інформаційна система URIS та принцип її побудови
ISSN 1608-6422
цитування публікацій, вчених та уста-
нов. Метадані публікацій в URIS місти-
тимуть унікальні ідентифікатори уста-
нов, зокрема GRID (https://grid.ac/) та
ROR (https://ror.org/), що полегшить
процес ідентифікації інституційної при-
належності науковців.
Загалом, у своїй роботі URIS базува-
тиметься на таких принципах, як міні-
мізація ручного введення даних та під-
тримка майбутніх розширень, зокрема,
щодо охоплення різноманітних типів
метаданих та використання зовнішніх
джерел даних. При цьому, система не
повинна вимагати збільшення витрат
для свого функціонування та розвитку,
а дані системи повинні бути доступни-
ми, сумісними та такими, що дозволя-
ють легальне багаторазове використан-
ня та полегшують пошук інформації від-
повідно до принципів FAIR (Findability,
Accessibility, Interoperability, Reusability)
та директиви ЄС 2019/1024.
Успішна реалізація проєкту URIS,
насамперед, допоможе самим вченим,
адже дослідникам не доведеться вводи-
ти кілька разів одну й ту ж саму інфор-
мацію, що зменшить навантаження
щодо підготовки заявок та звітів, а
інформація про актуальні дослідження,
потенційних наукових партнерів,
потрібні прилади та обладнання буде
доступна усім стейкхолдерам. Гран-
тодавці та платники податків отримають
комплексне уявлення про результати
профінансованих наукових досліджень.
Редакції наукових видань та засобів
масової інформації отримають інстру-
мент для пошуку рецензентів та експер-
тів.
Водночас, URIS відкриває можли-
вість для побудови різних аналітичних
надбудов та інструментів візуалізації
даних керівники наукових установ
отримають швидкий доступ до інформа-
ції про дослідження, що проводяться в
установі, а також можливість для порів-
няння своїх результатів з результатами
інших установ.
Скануємо та друкуємо, 3D-технології до Ваших послуг
Вартість 3D-друку — від 3 гривень за 1 грам пластику
Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 180, 15-й поверх
https://dntb.gov.ua
Телефон: (044) 521-93-52
Факс: (044) 521-93-50
E-mail: gntb@gntb.gov.ua
... The National Ukrainian Research Information System ("URIS") is developing to consolidate service, store, structure, and disseminate up-to-date information on all, studies, scientists, instructions, projects, and other scientific data related to Ukraine [14]. URIS foresees using multiple times the data inputted by users once agreed with the law of Ukraine "On public registers". ...
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.