ArticlePDF Available

KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE HARNUP VE KULLANIM ALANLARI* Carob and Usage Areas in Cyprus Turkish Folk Culture

Authors:

Abstract

Z Doğa ürünlerine beslenme, sağaltım gibi önemli işlevleri sebebiyle dünyanın her yerinde kutsallıklar izafe edilmiş, onlar için şarkılar, ilahiler, şiirler üretilmiş; bu ürünler tabulaştırılarak ibadetlerin, inanışların, töre ve törenlerin merkezine alınmıştır. Ağaç, bu bağlamdaki doğa varlıklarının başında gelmektedir. İlk çağlardan başlayan ağaca kutsallık izafe edilmesine, dünyanın hemen her tarafında rastlanmıştır. Türk kültürü içinde de Orta Asya kaynaklı inanış sistemleri ve yaşam şartları, ağacın kutsallığını mistik evrenden epik verilere, giderek kültürün yayıldığı geniş coğrafyalarda günlük yaşamın pratikliğine taşımıştır. Akdeniz'in çevrelediği ülkelerde binlerce yıllık geçmişi olduğu belgelenen harnup (keçiboynuzu) ağacı da, çok çeşitli dinsel kaynakların yer aldığı o coğrafyada kutsal bir değer kazanmıştır. Akdeniz yöresindeki Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman halkların harnuba bakış açılarında ortak bir kutsallık dikkat çeker. Özellikle Yahya Peygamber (St. John) ile bağlantılı anlatılar, bu ortaklıkta daha belirgindir. Bu anlayışın Kıbrıs'ta 16. yüzyıldan beri süregelen yansıma-larında, Anadolu ile koşutluğun yanı sıra yerelin yeni renk ve dokuları da ortaya çıkmıştır. Araştırmada betim-leyici-durum saptayıcı yöntem uygulanmış; görüşme tekniklerinin desteğiyle veri ve olguların tespiti, incelen-mesi gerçekleştirilmiştir. Yazılı kaynakların dışında doğrudan-özellikle kırsal kesimde yaşayan-kaynak kişilerin katkıları, araştırmaya özgünlük ve güncellik kazandırmıştır. Küresel ürünlerin evrensel verileri, ana çizgileriyle ve özellikle milli kültüre etkileri, benzeme oranları itibarıyla kaynaklara dayalı olarak verilmiş; Anadolu ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk kültürü kapsamında harnubun etnobotanik, folklorik ve endüstriyel boyut-ları, verilerle ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda ağaç kültünün geleneksel, antik sistematiğine koşut olarak harnubun Türk kültürü içinde yüzyıllar boyunca çeşitli işlevlerle önemli bir sevgi ve kutsallık kaynağı olarak benimsendiği, inançlardan, geleneğe, sağaltımdan halk edebiyatına kadar çok geniş bir çerçevede geçmişi güncele bağlayan bir kültürün odağında bulunduğu kanıtlanmıştır. Anahtar Kelimeler Bitki kültürü, Harnup, etnobotanik, Kıbrıs, halk bilimi. ABSTRACT Because the plants as natural beings have important functions such as nutrition and treatment, they are attributed holiness all over the world. Songs, hymns and poems are created for them. They are tabooed and taken to the centre of worship, beliefs, rituals and ceremonies. The tree is one of the natural beings in this context. The dedication of holiness to the tree, which began in the early ages, is seen in almost every part of the world. Belief systems and living conditions stemming from Central Asia within the Turkish culture have carried the holiness of the tree from the mystical universe to the epic works and to the practices of the daily life in the wide geographies in which culture has spread. The carob tree, which is proved to have a history of thousands of years in the countries of the Mediterranean region, has also gained a sacred value in that geography, which has been the source of a wide range of religions. It is interesting to see that Jewish, Christian and Muslim peoples attribute the same sacred value to the carob tree in the Mediterranean region. In particular, narratives related to John the Baptist (St. John) are more striking in this common belief. In the reflections of this common belief in Cyprus since the 16th century, new colours and textures of the locality have emerged in parallel with
238 http://www.millifolklor.com
KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE
HARNUP VE KULLANIM ALANLARI*
Carob and Usage Areas in Cyprus Turkish Folk Culture
Prof. Dr. Metin KARADAĞ**
Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ***
ÖZ
Doğa ürünlerine beslenme, sağaltım gibi önemli işlevleri sebebiyle dünyanın her yerinde kutsallıklar izafe
edilmiş, onlar için şarkılar, ilahiler, şiirler üretilmiş; bu ürünler tabulaştırılarak ibadetlerin, inanışların, töre ve
törenlerin merkezine alınmıştır. Ağaç, bu bağlamdaki doğa varlıklarının başında gelmektedir. İlk çağlardan
başlayan ağaca kutsallık izafe edilmesine, dünyanın hemen her tarafında rastlanmıştır. Türk kültürü içinde de
Orta Asya kaynaklı inanış sistemleri ve yaşam şartları, ağacın kutsallığını mistik evrenden epik verilere, giderek
kültürün yayıldığı geniş coğrafyalarda günlük yaşamın pratikliğine taşımıştır. Akdeniz’in çevrelediği ülkelerde
binlerce yıllık geçmişi olduğu belgelenen harnup (keçiboynuzu) ağacı da, çok çeşitli dinsel kaynakların yer
aldığı o coğrafyada kutsal bir değer kazanmıştır. Akdeniz yöresindeki Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman
halkların harnuba bakış açılarında ortak bir kutsallık dikkat çeker. Özellikle Yahya Peygamber (St. John) ile
bağlantılı anlatılar, bu ortaklıkta daha belirgindir. Bu anlayışın Kıbrıs’ta 16. yüzyıldan beri süregelen yansıma-
larında, Anadolu ile koşutluğun yanı sıra yerelin yeni renk ve dokuları da ortaya çıkmıştır. Araştırmada betim-
leyici-durum saptayıcı yöntem uygulanmış; görüşme tekniklerinin desteğiyle veri ve olguların tespiti, incelen-
mesi gerçekleştirilmiştir. Yazılı kaynakların dışında doğrudan -özellikle kırsal kesimde yaşayan- kaynak
kişilerin katkıları, araştırmaya özgünlük ve güncellik kazandırmıştır. Küresel ürünlerin evrensel verileri, ana
çizgileriyle ve özellikle milli kültüre etkileri, benzeme oranları itibarıyla kaynaklara dayalı olarak verilmiş;
Anadolu ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk kültürü kapsamında harnubun etnobotanik, folklorik ve endüstriyel boyut-
ları, verilerle ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda ağaç kültünün geleneksel, antik sistematiğine koşut
olarak harnubun Türk kültürü içinde yüzyıllar boyunca çeşitli işlevlerle önemli bir sevgi ve kutsallık kaynağı
olarak benimsendiği, inançlardan, geleneğe, sağaltımdan halk edebiyatına kadar çok geniş bir çerçevede
geçmişi güncele bağlayan bir kültürün odağında bulunduğu kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Bitki kültürü, Harnup, etnobotanik, Kıbrıs, halk bilimi.
ABSTRACT
Because the plants as natural beings have important functions such as nutrition and treatment, they are
attributed holiness all over the world. Songs, hymns and poems are created for them. They are tabooed and
taken to the centre of worship, beliefs, rituals and ceremonies. The tree is one of the natural beings in this
context. The dedication of holiness to the tree, which began in the early ages, is seen in almost every part of the
world. Belief systems and living conditions stemming from Central Asia within the Turkish culture have carried
the holiness of the tree from the mystical universe to the epic works and to the practices of the daily life in the
wide geographies in which culture has spread. The carob tree, which is proved to have a history of thousands
of years in the countries of the Mediterranean region, has also gained a sacred value in that geography, which
has been the source of a wide range of religions. It is interesting to see that Jewish, Christian and Muslim
peoples attribute the same sacred value to the carob tree in the Mediterranean region. In particular, narratives
related to John the Baptist (St. John) are more striking in this common belief. In the reflections of this common
belief in Cyprus since the 16th century, new colours and textures of the locality have emerged in parallel with
those in Anatolia. In this research, Descriptive-Case Study Research Design was used. In this research, De-
scriptive-Case Study Research Method was used. Data were collected by means of interview techniques, and
* Geliş tarihi: 11 Eylül 2018 - Kabul tarihi: 3 Nisan 2020
Karadağ, Metin; Aylanç, Mihrican. “brıs Türk Halk Kültüründe Harnup ve Kullanım AlanlarıMillî
Folklor 126 (Yaz 2020): 238-248
** Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lefkoşa/ KKTC,
mkaradag@ciu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7732-2599.
*** Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lefkoşa/ KKTC,
maylanc@ciu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-0524-8131.
DERLEMELER/COMPILATION PAPER/PAPIER DE COMPILATION
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
http://www.millifolklor.com 239
then they were examined and interpreted. In addition to the written sources, the data were collected from the
local people especially from those living in rural areas, which made this study original and updated. The uni-
versal features of global products and especially their effects on the local culture are outlined on the basis their
resemblance rates; and the ethno-botanical, folkloric and industrial dimensions of the carob in the Turkish cul-
ture in Anatolia and Northern Cyprus are stated with examples.As a result of the study, it is proved that for
centuries the carob, which exists in folk literature, in beliefs, in traditions, has always been an important source
of love and sacredness and the source of culture that connects the past to the present.
Key Words
Herbal culture, Carob, ethnobotany, Cyprus, folklore.
Giriş
Bitkilerin insanlık tarihinde mitolojik dönemlerden beri beslenme, tedavi, sembolik
anlamlar taşıma, dinsel ve kültürel inanç kaynağı olma, sözel halk edebiyatlarında motif-
sel değerler taşıma gibi çok farklı, yaygın işlevleri bulunmaktadır. Kök, ot, yaprak ve
meyveleriyle başta beslenme kaynağı olan bitkiler, evrensel kapsamlı bir bitki folkloru-
nun da oluşmasına yol açmıştır. Beslenme amacının ötesinde farklı uygulamalarla yerel-
den evrenselliğe ulaşmış bir sağaltım alanına sahip olan bitkilerin bu bağlamda çeşitli
ritüeller, gelenekler, sözlü ve yazılı metinler oluşturma gibi işlevleri de zamanla yaygınlık
kazanmıştır. İlkel insanın hastalık, yaralanma ve korunma amaçlı bitkiye dayalı uygulama
ve alışkanlıkları tarihin ilk çağlarına kadar uzanır (Koç 2016:173-186; Korkmaz 2006:
99-109). Mitolojiden başlayarak antik dönemlerden kalma yazılı kaynaklarda bitkilerin,
insanlara tanrılar tarafından lütfedilmiş en önemli armağan olduğu vurgulanır. Kuzey
Irak topraklarında yer alan Sanidar Mağarası’ndaki kazılarda neandertal insan kalıntıla-
rıyla birlikte ortaya çıkarılan fosilleşmiş veriler, insan-bitki ilişkilerinin ilk somut kanıt-
ları arasında sayılır. 60 bin yıl öncesine ait bu mezarlarda ölünün yanına konulan çeşitli
bitkiler, tekrar yaşama dönüleceği inancıyla beslenme ve korunma işlevleriyle antik bir
bitki fenomeninin yansımasıdır (Lewin 2000:48). Orta Asya/Sibirya coğrafyasındaki Şa-
manizm’in bitki ritüeli, Anadolu’da hâlâ, kutsal ya da verili olduğuna inanılan ağaçlara
bez bağlama, dilek objeleri asma biçiminde sürdürülmektedir (İnan 1998: 477).
Bitki folkloru genel başlığı altında, ağaç kültünün yaygınlık ve etki alanı bakımından
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Dünya kültürlerindeki sembolik anlam zengin-
likleri arasında ve mitolojik temelli veriler çerçevesinde zeytin, akasya, meşe, defne, çam,
selvi, palmiye, hurma, badem ve harnup ağaçları ön sıralarda gelmektedir (Ergun 2004).
Ağaç kültü, değişik kültürlerde biçimi, yapısı, meyvesi bakımından farklı sembollerle çe-
şitli anlam zenginliklerine kavuşturulmuştur. Mitolojik ve dinsel temelli inanış ve uygu-
lamalarda, ağacın yer (toprak) - gökyüzü bağlantısını sembolleştirmesi, genel ve ortak bir
olgudur. Neolitik ve paleolitik çağlarda meşe ağacının tanrı bedeni; meşe kovuğunun da
tanrıçanın rahmi olarak yorumlanması da, ağaç kültünün inanç kaynaklı örneklerinden
biridir (İnal 1955:102).
Harnup-Keçiboynuzu’nun Etimolojisi ve Tarihi
Harnup, yarattığı halk edebiyatı ve bireysel edebiyat ürünleri, kendisiyle ilgili inanç,
uygulamalar, sağaltım biçimleri ile evrensel bir saygınlık ve sempatinin merkezi; yarattığı
değerlerle doğa-insan ilişkilerinin tipik bir örneği olmuştur.
Bilimsel adı Yunanca keçiboynuzu anlamındaki kerationdan gelen Ceratoniasi-
liqua olan harnubun, İbranice kharuv, Arapça kharrupun türevi olduğu düşünülmektedir.
Öte yandan charoupi de Yunanca’da ağacın meyvesine verilen addır (Coit 1951:82-96).
İngilizcede carob sözcüğü ile bilinse de yaygın adı St. John’s Bread (Almancada
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
240 http://www.millifolklor.com
johannisbrot) dır ve bu farklı kültürlerde 5000 yıldan beri bilinen bir bitkidir (Folkard
2014: 41). Türkiye’de ise harnup (Arapçadan), “ballıbaba”, “ballı boynuz” (Denizli),
“deli boynuz” adlarıyla anılan, bazı yörelerde kaluş, melük, haraç (Silifke, İçel, Adana)
adları verilen keçiboynuzunun Türkiye'deki doğal yayılış alanı, Ege ve Akdeniz bölgele-
rinin kıyı kesimleridir (Nazlı 2014: 274-283; Özkan 2012:35). Kıbrıs Türk ağzında ise
harnıp, harıp söyleyişlerinin yanı sıra harnup da kullanılmaktadır.
Harnup, Hıristiyan dünyasında çölde yaşarken sadece harnupla beslenen ve Hz.
İsa’nın 12 havarisinden biri olan St John (Yakup Peygamber) ile ilgili çeşitli efsanelerin
kaynağı olmuştur (Mingana 2016:235-258). Harnubun Hıristiyan dünyasındaki ritüel
çeşitlenmesine ilişkin geniş bilgilerin yanı sıra bunların slüman dünyasında da
paylaşıldığı ileri sürülmektedir (Folkard 2014: 45). İlk 15 yıl meyve vermeyen harnup
ağacı, yetişkin bir ağaç haline gelince 1000 kiloya kadar meyve verebilmektedir. Daha
çok Akdeniz havzası iklim özelliklerine uygun olan Harnup, özel bir bakım gerek-
tirmeyen yapısıyla kendiliğinden yetişip uygun alanlarda yaygınlaşabilmektedir (Özkaya
ve Tunalıoğlu 2003: 142).
İlk görüldüğü yer olarak vurgulanan Mısır’dan sonra (Taşlıgil 2011: 252-266) Or-
tadoğu ve Akdeniz havzası ülkelerinde harnuptan kutsal bir şurup üretilmiştir. Kıbrıs ve
Anadolu, keçiboynuzunun tarih boyunca en çok yaygınlık gösterdiği yöreler arasındadır
Yunan kanalıyla Roma/İtalya’ya götürülen harnup, Araplar vasıtasıyla da Kuzey Af-
rika’ya; Fas üzerinden de İspanya ve Portekiz’e ulaştırılmıştır. Günümüzde bu coğrafya-
lara ek olarak Avrupa dışında Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Afrika’nın çeşitli
yöreleri harnubun yeni yaygınlık ve rağbet kazandığı alanlar olmuştur (Karkacıer ve Artık
1995:131-136).
Harnup, antik Yunanistan ve Mısır’da uzun sürmüş kuraklık dönemlerinde temel
beslenme araçlarından biri olmuştur. Öte yandan bu bitki yüzyıllardan beri Akdeniz/Or-
tadoğu mihverinde sağaltım amaçlı olarak kullanılagelmiştir (Bashir ve O. Said 2011:
123-149). Tarih boyunca uzun yolculukların, savaş ve göçlerin gözde besin kaynağı
harnubun tohumlarındaki boyut ve ağırlığın şaşmaz değerleri, kuyumcular için bir ölçü
birimi olarak kullanılmış, günümüzde de geçerli olan “karat/kırat” ölçü birimi haline dö-
nüşmüş; özellikle altın ve kıymetli taşların tartımında bu çekirdeklerden yararlanılmıştır.
Günümüzde de 0,2 gramın karşılığı 1 karattır. Karat kelimesi keçiboynuzu meyvesinin
Latince adı olan ceratoniadan gelmektedir. Öte yandan her biri 0,2 gram olan ağırlıkları
hiç değişmeyen harnup tohumları, altın paralar için uzun süre standart ağırlık birimi
olmuştur. MS 4. yüzyılda Bizans imparatoru Büyük Konstantin’in çıkardığı, solidus adlı
altın paranın ağırlığı 24 harnup tohumu ağırlığındadır. On altı tohum tanesi
bir dirhem eder. Dirhem, değişmekle birlikte 3 gr. ağırlığı temsil etmektedir. Satıcı iki
dirhemlik (32 çekirdek) bir şey satarken lütfedip bir çekirdek fazla tartarsa bu, malı alanın
itibarını gösterir. Olağandan fazla giyinen, süslenen vb. kişilere iki dirhem bir çe-
kirdek denmesi bundan kaynaklanmaktadır. Saf altına hâlâ “24 ayar” denmesinin o
günlerden yadigâr kaldığı ileri sürülür (Fidaner 2010: Radikal gazetesi 2 Eylül). Ayrıca
günümüzde harnuptan çeşitli endüstri kollarında da yararlanılmaktadır.
Edebiyatta Harnup
İlkçağlardan beri farklı sanatsal yaratmalarda çokça görülen harnubun Gılgamış de-
stanında ve Doğu dünyasının 1001 Gece Masalları külliyatında saygı duyularak yansıtıl-
ması, bitkinin Akdeniz ve Ortadoğu kültürlerindeki etki ve yaygınlığının bir gösterge-
sidir.1
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
http://www.millifolklor.com 241
Bitkinin çok kolay saklanabilen ve zamana direnen doğal yapısı, çölde uzun zaman-
lar geçirmek zorunda kalan Yahya Peygamber (St. John) ile ilgili Hıristiyan dünyasında
yaygın bir efsanenin doğuş sebebidir. Çölde yapmak zorunda olduğu uzun ve zorlu yol-
culukta keçiboynuzu yiyerek hayatta kalmayı başarmış Hıristiyan azizi ile ilgili olarak
Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında farklı anlatımlar da bulunmaktadır (Jones, K.M. vd.
1997: 48).
Öte yandan hikâye anlatıcısı, yazar Peninnah Schram’ın aktardığı eski bir Yahudi
(Talmud) masalında harnup ağacının dikilmesi ve uzun yıllar sonra meyve verebilmesi
ele alınarak yeryüzünün ekolojik korunmasına yönelik mesajlar verilmektedir.2 Bir başka
Yahudi efsanesinde Roma’nın baskılarından kaçanların Sina yarımadasındaki bir
mağarada harnup ağacıyla ilgili yaşadıkları aktarılır (Vilensky 1978:137). Bir Şili efsane-
sinde de dünyada hiçbir varlık yokken harnup ağacının bulunduğu vurgulanarak ağacın
kutsallığı nedeniyle kötü iklim koşullarından zarar görmediği konu edilir (Ramirez 2017).
Yahudi şair Hayyim Nahman Bialik’in On a Summer’s Day adlı eserinde harnup ağacına
duyulan saygı ve sempati yansıtılır.3
Filistin kaynaklarındaki harnup ile ilgili bir efsanede bitkiyle ilgili inanışlar, dikkat
çekici bir biçimde ele alınır: Bir kötülük sebebiyle ölen prensesin defnedildiği mezarında
kendiliğinden zambaklar açarken hemen yanında yapılan kötülüğün simgesi olarak da
harnup ağacı biter (Vickery 1984:180-201). Bu motifin Arzu ile Kamber hikâyesinin so-
nunda benzer bir biçimde yer alması da dikkat çekici bir benzerliktir (Karadağ 2004:172).
İslâm dünyasındaki kaynaklarda da harnupla ilgili ilginç bilgi ve aktarmalar mevcut-
tur: Irak Kerkük yöresinden derlenmiş bir efsanede harnubun farklı yanları gösterilmekte-
dir: Kerkük‘te Kerkük Kalesi‘nin kuzey batı yönüne bakan Henrük Ağacı (Keçiboynuzu),
isminde bir ağaç bulunmaktadır. Efsanede, halkın yüzlerce yıldan beri bu ağacı mübarek
bir eren/imam saydıkları, çeşitli dilek ve niyetler için ziyaret ettikleri; ağaçtan sızan
kırmızı usarenin de kan olduğuna inandıkları aktarılır. 4
Farklı ülkelerdeki şairlerin dizelerinde çeşitli vesilelerle harnuba yer verildiği
görülür (Anonim, finedictionary.com/carob.html). Sözlü gelenekten derlenmiş “The
Magic Bean Tree” adlı bir Arjantin çocuk masalı, harnup ağacı gölgesinin şans
getireceğine inanıldığını aktaran antik bir anlatıdır.5 Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyıları
ile bağlantılı olan Albert Camus’nun Düğün adlı eserinde bitkinin aşk duygusunu can-
landırması dile getirilir (Solmaz 2011: 53-54).
Harnup ile ilgili zengin bir muhtevaya sahip olan halk kültürü ve inanışlarının ironik
bazı yansımaları halk fıkralarına taşınmıştır: Anadolu’da ve Kıbrıs Türkleri arasında
keçiboynuzuyla ilgili olarak Nasrettin Hoca’ya atfedilen bir fıkra bilinmektedir. “Bir gün
Hoca’nın dostları meyvenin faydalarını anlatıp, ‘Keçiboynuzu sever misiniz?’ diye sorar.
Hoca da, ‘Efendim ben bir dirhem bal için bir çeki odunu kemiremem!’ der (KK1). Bu
fıkra ile bağlantılı “Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğne” deyimi günümüzde
de kullanılmaktadır (Aksoy 1965: 172; Nazlı 2014: 10).
Keçiboynuzu ile ilgili ilginç bir rivayet ise şöyledir: “Lokman Hekim, günlerden
birinde Akdeniz bölgesinde insanların dertleriyle ilgilenmek üzere yola çıkar. Toros
Dağlarından Akdeniz’e doğru ilerlerken limon ağaçlarını görür. Orada yaşayan insanların
daha sağlıklı olabileceğini düşünerek ilerlerken yolunun sağının solunun keçiboynuzu
ağaçlarıyla örtülü olduğunu görür. Orada durup yanındakilere ‘Buranın insanlarının bana
ihtiyacı olmaz’ deyip geri döner” (Anonim, www.sözvesiir.com). Harid Fedai’nin an-
lattığı başka bir fıkra da Anadolu’da harnubun yarattığı ironiyi yansıtması bakımından
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
242 http://www.millifolklor.com
ilginçtir: “Antalya-Teke yöresi Yörüklerinden biri, oldukça kurumuş, eski
keçiboynuzunu eline almış ve yaşlı dişleriyle ucundan kemirmeye başlamış.
Keçiboynuzunun tadını beğenmiş, ama sert kabuklarıyla yemesi oldukça zor olduğundan
Yörük; ‘Ah seni gök iken (taze ve yeşil) elime geçirsem bir yerdim ki!’ demiş. Meyvenin
yeşil halinin yenmeyeceğini bilmeyen Yörüğün cevabını duyanlar hayli gülmüşler
(KK2).
Fıkraların dışında kimi halk deyimleri de harnubu farklı açılardan tanımlamış, be-
timlemiştir: Harnıb yedirmeg: Değersiz besinler ya da işlerle aldatmak (Gümüşatam
2006: 99) daşdan harnıba işemeg: Çok az miktarda idrar yapmak (189); zeytin ağacının
altında harnıb aramag: Belli bir konuda bilgi birikimi edinmeden işe kalkmak (197);
harnıb odunu gibin ne yontulur, ne dovrulur: Durumunda hiç değişiklik olmayan, görgü
kurallarından uzak kaba saba kişi. İstenilen biçime sokulamadığından işe yaramayan kişi
(302).
Diğer Deyimler
Daştan harnuba:
Ne kadar iş yaptın? Daştan (taştan) harnıba gadar (KK7).
- Çok yoruldum der biri, öbürü de; aman nereye gittin de yoruldun? Der, öteki cevap
verir Daştan harnıba. Uzak yolun dışında, yorulduğunu söyleyene de denir. Nere
yoruldun? Ne iş yaptın da yoruldun? Daştan harnıba denir. Yani yakın, taşla harnıp
yakındır (KK3).
-Harnubu davet etmişler düğüne gitsin, nasıl gideyim demiş biri elimde biri de
gucağımda (KK5 ).
Harnup pekmezinin (betmez) geçtiği Kıbrıs Türk manilerinden örnekler:
Konsol üzerinde betmez (pekmez)
Al yanagdan kim öpmez
Bir kâtibin aylığı
Süsüme bile yedmez (Yorgancıoğlu 2003:482).
xxx
Harnıp bedmezi datlı
Hanayım iki gatlı
Şeherden goca aldım
Mersedesli, hem yatlı (Yorgancıoğlu 2003: 145).
xxx
Harnıp bedmezi datlı
Evimiz iki gatlı
Gasaba’dan evlendi
Gatlı hem gıravatlı (Yorgancıoğlu 2003:145).
xxx
Harnup dalda sallanır
İçi güzel ballanır
Harnup çok yararlıdır
Her şehere yollanır (KK4).
Kıbrıs Türk halk kültüründe harnubun ana motif olduğu Basdelli (harnuptan yapılan
bir çeşit tatlı) masalının yanı sıra (Yorgancıoğlu 1980: 498) Pekmezcinin Büyük Kızı,
Kocakarının Onluğu- Pastelli, (Gökçeoğlu 2000: 31,182) Kocakarıyla Kocamanın Pek-
mezi (Gökçeoğlu 2005: 473) masallarında da harnup, temel motiftir.
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
http://www.millifolklor.com 243
Harnup bilmecelerde de yer etmiştir:
Eğri gürgen üstünde kar durmaz (Bu bilmecenin “Eğri gürgen üstünde” kısmından
sonra; içi dolu softalar biçimindeki eşmetni de bulunur).
İri dalda kar durmaz, eğri gürgen dorasında kar durmaz. (Gökçeoğlu 2007).
Benim bir ağacım var çiçek açmaz, meyvesini gövdesinden verir (Özkan 2008).
Sıra sıra evle r/ İçinde sıra sıra arabcıglar (Gökçeoğlu 2007:166).
Gara tavıg dalda yatar / Dal gırılır yere yatar (Gökçeoğlu 2007: 166).
Benim bir ağacım var çiçek açmaz, meyvesini gövdesinden verir (KK3)
Halk edebiyatı dışında bireysel edebî eserlerde, özellikle Kıbrıs Türk romanında har-
nupla ilgili pek çok yansımalar bulunmaktadır (Aylanç 2017). Bunlar arasında Gürkan
Uluçhan’ın Keçiboynuzu adlı romanı, ilk planda dikkat çekmektedir. Antalyalı şair Hasan
Varol’un “Harnuplar, Pürenler Arılar” adlı kitabı harnubun şiir türündeki örneği olurken
Harnup, Kıbrıslı şairlerin dizelerinde de çeşitli ürünleri, işlevleriyle geniş bir biçimde
işlenmiştir.
Harnup Festivalleri/Kutlamalar
Harnubun antik, kutsallık atfedilmiş özellikleri nedeniyle ağacın çokça yetiştirildiği
yerlerde çoğunlukla Yahya Peygamber’e (St. John) dayanan ve bunların çoğunda bu
bitkiye duyulan saygı ve sevgiyi yansıtan kutlamalar, şenlik ve festivaller düzenlenmek-
tedir. Bunlardan biri İsrail’de her 28 Eylül‘de yapılan Carob Tree (Harnup Ağacı) Festi-
validir.6 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu beldesinde de 2005 yılından beri Gele-
neksel Harnup Festivali düzenlenmektedir.
Kıbrıs’ta Geleneksel Harnup Üretimi ve Kullanımı
Kıbrıs adasının üç bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunması; yörede
Akdeniz ikliminin de egemen olması sebebiyle ada zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.
Halk arasında kara altın” olarak adlandırılan harnup, Kıbrıs’ta uzun yıllar tarımsal üre-
timin başat unsuru olmuştur.
Kıbrıs coğrafyasında Mesarya düzlüğü ve Değirmenlik yöresi dışında yaygın olarak
yetişen harnup meyvesinden antik çağlardan beri yararlanıldığı bilinmektedir. Daha son-
raki dönemlerde harnup meyvesinden pekmez ve şurup yapılmış, çeşitli diğer yiye-
ceklerde temel malzeme olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise çekirdeklerinden sanayide
faydalanılmakta; meyvesi hayvan yem sanayisinde değerlendirilirken ağacın dallarından
alet sapı, kerestesinden parke, odunundan ise kömür ve yakacak imal edilmektedir (Ya-
pıcıoğlu 2004:248).
Osmanlı idaresi döneminde harnup ağacına tapu verilmiş, bu uygulama İngiliz
döneminde devam ettirilmiş ancak daha sonra uygulanmamıştır.7 Harnup hasadı ve
bitkiyle ilgili üretim süreçleri, Kıbrıs Türklerinin günlük yaşamlarında önemli izler
bırakmıştır. Harnup hasadı her yıl devlet tarafından ilân edilen zamanlarda yapılmaktadır.
Toplanan harnuplar öğütülerek ya da doğal halleriyle ihraç edilmektedir (Erten 1987).
Kırsal kesim insanlarının beslenme ve çalışma nesnesi olan harnubun hasat sonrası bazen
amaçlı olarak dallarda bırakılanları toplayarak geçimlerini sağlayan bongurgacılar, kül-
türün farklı bir boyutunu simgeler (KK1). Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hellim ve zivaniyayı
coğrafi işaret tescilinden sonra 2016 yılında da Kıbrıs harnup pekmezini mahreç adı ola-
rak KKTC’de tescil etmiştir.8
a. Harnuptan Yapılan Tatlılar
Geleneksel Kıbrıs Türk mutfağının başat ürünlerinden harnup pekmezi, tahinle be-
lirli oranlarda karıştırılarak kahvaltıda yenilir. İçine hiçbir şey katmadan tabağa dökülür.
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
244 http://www.millifolklor.com
Ekmek zeytine katık yapılır. Su ilavesi ile sıvılaştırılıp kış mevsimi boyunca zülbiye ya-
pımında kullanılır (Direktör 1998: 38). Halk arasında gullirikya/çörçelikya olarak bilinen
zülbiye, yaygın olarak tüketilen bir tatlıdır. Kıbrıs halkıyla özdeşleşmiş olan zülbiye tat-
lısına esas tadını harnup pekmezi verir (Oğuz vd. 2009: 88-89). “Pekmez Tatlısı” (Özka-
yalar 2009: 59) olarak da adlandırılan tatlının yapılışı için önce hazırlanan hamur, kalem
şekline getirilerek iç içe halka olacak biçimde sarılarak -yahut çiçek/ fiyonk şekli verile-
rek- suda kaynatılır, süzülür. Pekmez ilave edilerek bir süre daha kaynatılır. Sıcak yahut
soğuk servis edilir (Oğuz vd. 2009, KK5, KK6).
“Yağda ekmek parçaları kızartılarak üzerine pekmez (betmez) dökülür. Kahvaltı ola-
rak yenir. Buna ‘suppudya’ denir.” (Yorgancıoğlu 2002). Ayrıca halk arasında bun “pek-
mezli ekmek” diye de bilinir (KK: Kazım Haksever). “Panayırlarda satılan basdelli (pas-
telli), harup betmezine bazı katkı maddelerinin ilavesi ile yapılır (Özkayalar 2009). Bas-
dellicilik (pestilcilik) kazançlı bir meslek dalı olmuştur uzun zaman (KK7). Pekmezin
yapıldığı teknedeki son şerbet kaplara konur. Bu su niyetine içildiği gibi kokusu ve tadı
dolayısıyla gerekli maddeler konarak aşure yapılır veya un ilavesi ile tatlı bir bulamaç
elde edilir. Buna Rumca bir isimle ‘vruda’ denir. Harnıbın artan posası da hayvanlara
yem olarak verilir (Yorgancıoğlu 2002).
b. Diğer Harnup Yiyecekleri
-Palüze: Harnup yıkanıp çekiçle ezilir, kaplara konur, soğuk su döküp elle ovarak
ezilip şerbeti çıkarılır. Birinci su pekmez, ikinci su da palüze yapımında kullanılır. 1 lit-
reye 1 kaşık unla, 2 kaşık nişasta katılır. İsteğe göre araya ceviz, üste badem parçaları
serpilerek servis edilir. Şeker konmaz. Muhallebi gibi sulucadır (KK4).
-Köfter: Paluzenin kurutulmasıyla da köfter elde edilir. Paluze baklava şeklinde
kesilerek güneşte kurutulur, köfter olur. (KK4).
-Pekmez sucuğu: Üzüm sucuğu gibi, bademler ipliğe dizilir, un katılmış pekmeze
batırılır, asılıp kurutulur yahut vakumlanarak poşetlere konur (KK3).
-Harnup muhallebisi:
“Harnup yıkanıp ezilir, bir bardak harnuba bir kaşık un ilave edilerek kaynatılır, unlu
bulamaç, muhallebi gibi bir tatlı olur. İstendiğinde üstüne ezilmiş bademle süsleme
yapılır, tatlı olarak servis edilirdi” (KK6).
-Kavur(ma)ga: “Harnıbı dövüp, ezip eleyip, altında yarmacık gibi kalan parçalarını
kuruturduk, pişirir gavırırdık ağartılmamış susamla. Kabuklu susam, bulgur, harnubunan
da yağsız tavada kavurur, tatlı niyetine yerdik geceleri” (KK5).
-Un helvası: Tencereye yağ döken, önce un kavrulur, unun rengi biraz dö-
nünce/kızarınca pekmez dökülür/ilave edilir, sonra hangi şekilde (topcuk, köfte) isteğe
göre servis yapılır” (KK3).
-Unnuri: “Harnubun incesini ve (simit/susamın bir kalını) ağartılmamış susamı
yağsız tavada kavurup golifa gibi yersiniz(KK3).
-Harnup unu: Kek yapımında kullanılır (KK3).
-Harnup tozu: Sade ve isteğe göre farklı besinlerle karıştırılarak tüketilir (KK3).
-Pekmezli simit: Hamura pekmez ilave edilerek üretilen simitlerin günümüzde
yaygın olarak tüketilmektedir (KK4).
Kıbrıs Türklerinin eski zamanlarda konuk ağırlamalarında harnup ürünlerinin
yaygınlık kazanmasında ve çay, kahve içmek yerine harnup şurubu içilmesinde Dr. Hâfız
Cemal Lokmanhekim’in (1878-1967) önemli rolü olduğu bilinir (Fedai 2001/2003).
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
http://www.millifolklor.com 245
Kıbrıs Halk Hekimliğinde Harnup
Bitki kültüne dayalı sağaltım yöntemlerinin dünyanın her tarafında olduğu gibi Doğu
toplumlarında da oldukça eskiye dayanan bir geçmişi vardır (Bostancı - Erol 2012). Antik
Yunan ve İslâm dünyasında harnup çekirdeklerinin yaygın çocuk ishallerinin sağaltımı
konusunda İzmir Tepecik Eğitim Hastanesinde 80 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma,
bitkinin akut ishal tedavisi ve su kaybının önlenmesinde etken olduğunu kanıtlamıştır
(Saad 2011). Bu konuyla ilgili başka bir kaynakta Türkiye’nin ilk çocuk hekimlerinden
Ali Şükrü Şavlı’nın takip ettiği ishalli 204 çocuğu, harnup ile tedavi etmesi ve olumlu
sonuçların 21-23 Ekim 1946 yılında Ankara'da yapılan IX. Milli Türk Tıp Kongresinde
sunulması nakledilmektedir (Başağaoğlu 2017).
Harnup, Anadolu’nun etnobotanik alanındaki geleneksel şifalı bitkiler merkezi
olan aktarlarda ve geniş halk kesimlerinde yüzyıllar boyunca sağaltım aracı olarak kabul
edilmiş ve kullanılmıştır (Ege, vd. 2012). Bu konuda tespit edilen uygulama ve inanışlar-
dan bazıları şunlardır:
Harnup/Keçiboynuzu, dövülerek yılan veya akrebin soktuğu yere bağlanırsa zehiri
alır. Nezleye karşı harnup tütsüsü yapılır (KK6.)
Kıbrıs Türkleri arasında çocukların boğazı ağrıdığında, nezle ve akut öksürükte aç
karına harnup şurubu içirilir. Gebenin bünyesini güçlendirmede, kansızlığı önlemede
harnup pekmezi yaygın olarak kullanılır. Ayrıca çocuklara vitamin takviyesidir. Sabah aç
karnına iki çorba kaşığı verilir (KK6). Çocuğu olmayan erkeğe harnup yedirilir. İştahsız
olanlara bir çay bardağı arpa ve bir miktar harnup dövülerek suda kaynatılır suyu
süzülerek içirilir. Dalak büyümesinde harnup dövülür; su içinde bir gün bekletilir ve
içirilir (KK4). Harnup demir arttırıcı özelliğinden dolayı ağız aftları (KK6) ve kabızlığın
tedavisinde de kullanılır (Oğuz vd. 2009: 89).
Harnubun Sanatta Kullanımı
Harnubun sağlık amaçlı kullanımının yanı sıra Kıbrıs Türkleri arasında takı ve pano
gibi el işi yapımında da önemli bir yeri vardır. Lefkoşalı sanatçı Özgül Karakaya bu ko-
nuda el işinde kullanılacak olan harnup kesinlikle yumuşatılmaz, doğal haliyle delici
aletlerle delinerek işlenir. Islatılırsa çekirdek bozulur. Harnubu kullanarak takı cinsinden
yüzük, kolye, bilezik/bileklik, küpe, halhal olmak üzere çeşitli ürünler yapıyorum. Ayrıca
pano/tablo yapımında kullanıyorum” demektedir (KK6).
Harnupla İlgili Diğer İnançlar
Çoğu halk sağlığı ile bağlantılı harnup merkezli inanışlar da Anadolu ve Kıbrıs’ta
yaygındır. Nevşehir yöresinde yeni doğan bebek ölmesin diye ateşe tuz atılır; kapı
eşiğinde keçiboynuzu yakılır. Onun dumanına hiçbir kötü şeyin gelmeyeceğine inanılır
(Kabak 2011).
Anadolu ve Kıbrıs’ta çocuğu olmayan erkeğe keçiboynuzu yedirilmesi geleneği
oldukça yaygındır. Bitki, sperm yumurta etkileşimini sağlayan enzimlerin aktivitesi
artıran vitaminler ve önemli anti-oksidan maddelerden biri olan çinko içermektedir
(Mazıcı 2012: 105).
Hayvanlar hastalandığında limon suyu, kahve, harnup pekmezi içirilmektedir
(KK6). Özellikle sıcak bölgelerde yaz aylarında karşılaşılan en önemli zehirlenme
şekillerinden birisi de yılan ve akrep sokmalarıdır. Harnup/keçiboynuzu dövülerek yılan
veya akrebin soktuğu yere bağlanırsa zehiri alır (Sever 2004: 105). Çocuk sahibi olmak
isteyen, gebe kalmak isteyen kadınlara da harnup şurubu içirilir (KK5).
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
246 http://www.millifolklor.com
Sonuç
Doğa kaynaklı kültürel/halkbilimsel kuram ve yöntemlerin özünde ağaç ve ağaç
ürünleri önemli bir yer tutar. Geçmişi 5000 yıl öncelerine kadar inen harnup ağacı ve
meyvesi merkezinde toplanmış inanç, gelenek ve uygulamaların farklı coğrafyalarda
göstermiş olduğu çok boyutluluk, dikkat çekici bir yaygınlığa sahiptir. Dünyanın her
yöresindeki antik kültürlerde farklı ve bazen benzer biçimlerdeki yansımaları görülen
ağaç kültü, zengin bir folklorik bütünselliğine sahiptir. Özellikle Akdeniz, Ortadoğu
coğrafyasında harnupla ilgili verilerin kutsallıkla örülü başka bir boyutu da söz konusu-
dur.
Orta Asya Türklerinin defin töreninde kullanıldığı görülen ağaç kültü, dünyanın her
tarafındaki mevsimlik törenlerde, köken bilgisi kapsamında ve şekil değiştirme
olaylarında farklı işlev ve yansımalarla ortaya çıkmaktadır. Çeşitli dinlerde kutsal ve
koruyucu gözüyle bakılan ağacın Türk milli kültürü içindeki en anlamlı simgesi ise hayat
ağacıdır. Ağaçtan doğma, ağaçla sağaltma gibi inanç ve gelenekler, tarihsel geçişleriyle
çeşitli Türk coğrafyalarında benzer ya da eş biçimlerde sürekliliğe ulaşmıştır.
Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi kültürlerinde harnupla ilgili benzer inanış ve uy-
gulamaların görülmesi, bu bitkinin etnobotanik bağlamından çıkarak kültürlerarası ilişki
ve etkileşimlerin önemli bir aracı olduğunu kanıtlamaktadır Orta Asya’da kısırlığı yok
eden, anayı koyuyan ağaç, harnup cinsiyle bu işlevlerini Anadolu’ya, Akdeniz’e
günümüze kadar taşımıştır. Evrensel çerçevede beslenme, sağaltma, ritüel yaratma gibi
işlevleri olan harnup, Türkiye (özellikle Akdeniz bölgesi) ve Kıbrıs Türkleri arasında da
benzer konumlarda bulunmaktadır. Harnup, evrensel boyutta etiyolojik efsaneler, masal
metinleri, kutsal inançlarla örülü kıssalarla zengin bir çeşitlilik ortaya koyarken Kıbrıs
Türk kültüründe de hem halk edebiyatı ürünlerinin hem de halkbilimsel özelliklere sahip
veri ve olguların kaynağı olmuştur. Harnup, Kuzey Kıbrıs’ın tarih boyunca siyasal olaylar
nedeniyle sürekli sıkıntılar, ekonomik zorluklar, tıbbî imkânsızlar yaşadığı uzun sü-
reçlerde, ada halkı için beslenmeden, sağaltıma; eğlenceden geçim faaliyetlerine, zamanla
üretimin farklı alanlarına uzanan temel bir doğa hazinesi haline gelmiştir. Ancak, çok
emek talebinde bulunmadan doğa ve çevre korumacılığı konusunda muazzam hizmetler
sunmuş harnup ağacına, ondan asırlar boyunca yararlanmış olan insanın günümüz
koşullarında ilgisiz ve sevgisiz durması, üzüntü verici bir durumdur.
Araştırmanın sonucunda; ağırlıklı olarak üzerinde durulan Kıbrıs Türk kültüründe
harnubun beslenme ve sağaltım işlevleriyle sözü edilen eski Türk töresindeki doğa un-
surlarına kutsiyet atfetme geleneğinin odağında bulunduğu görülmüştür. Ayrıca harnup
örneğiyle ağaca duyulan saygı ve sevgi sonucunda inanç, gelenek ve edebî ürünlerin
kutsiyet ve milli kültürü güncele taşıyarak yaşattığı ortaya konulmuştur.
NOTLAR
1. Hurma çekirdekleri, kalbin meyvesi olan tutkunun sende kesinlikle bulunmamasından ötürü yüreğinin on-
lar gibi kuru olduğu anlamındadır. Sabır timsali Hazreti Eyüp’ün ağacı olan keçiboynuzunun taneleri,
âşıklar bakımından onca değerli olan bu erdemi sana, hatırlatmak için oraya konulmuştur” (Kasımoğlu,
2017:180).
2. Honithe Wise One was also known as Honith e Circle Make (Schram, Peninnah).
3. 1873-1934 yılları arasında yaşamış şairin harnup ağacıyla ilgili dizeleri şöyledir:
A shady carob grows in my garden
green, remote from the city’s crowds
whose foliage whispers secrets of God.
Good my brother, let’s takerefuge. (Kaynak: http://www.finedictionary.com/carob.html).
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
http://www.millifolklor.com 247
4. Harnup ağacının kökeni hakkında halk arasında bir rivayette yanlışlıkla öldürülen bir yabancının kanından
kırmızı usareli bir ağacın türediği an-latılır.(Irak Türkmenlerinin Halk İnançları ve Bu İnançlar Etrafında
Oluşan Halk Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi- Najdat Yashar Murad Mu-rad. S. 366).
5. This legend from Argentina is written to reflect the oral tradition. Flowery phrases, interesting words and
a longer length make for a picture book most appropriate for children ages 8 and older. The story is set
around the carob tree. A young boy who lives near the carob tree sets out to save his village, the animals
and all creatures of the pampas from dying of thirst. First the young boy must deal with the bird who lives
in the carob tree...a bird so evil that it can stop the rain. This legend explains why Argentineans believe in
the good luck found in the shade of a carob tree. (Ru Story-Huffman ).
6. Kaynak:(http://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/green-israel-news/september-2012/israel-carob-festival/)
7. 1 Eylül 1946 tarihli Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri Yasası Fasıl 224.
8. Kıbrıs Harnup Pekmezi Tescillendi. http://www.kibso.org/index.php/tr/2012-05-14-08-26-42/kuzey-k-br-
s-sanayi-strateji-raporu.html
KAYNAK KİŞİLER
Adı Soyadı
Yaşı
Görüşme Tarihi
İkameti
K1: Bayram Alp
79
25 .12.2016
Lapta
mevta
K2: Harid Fedai
87
20. 04. 2014
Lefkoşa/Yılmazköy
mevta
K3 Fatti Eryurt:
76
05.032018
Büyükkonuk köyü
K4: Kazım Haksever
77
20.03.2018
Avgalia(Kurtuluş)
K5: Nermin Altıkat
31
11.01.2018
G.Mağusa
K6: Özgül Kızılbora
40
11.02.2018
Lefkoşa
K7: Fatma Derici
68
13.02.2018
Kaleburnu
KAYNAKÇA
Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler. Türk Dil Kurumu Yayını 238. 1965.
Aylanç, Mihrican. Kıbrıs Türk Romanı Eserler Sözlüğü. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını. No: 8. 2017.
Başağaoğlu, İbrahim. “İlk Çocuk Hekimlerimizden Dr. Ali Şükrü Şavlı'nın Süt Çocukları İshallerinin Tedavi-
sinde Keçiboynuzunun (Harnup) Kullanması”. Türkiye Klinikleri. 25/3.s.103-107. 2017.
Coit, J. Eliot. “Carob or St. John’s Bread”. Economi Botany. Volume 5, Issue 1, pp 8296. January, 1951.
Direktör, Şevket. Kıbrıs Türk Mutfağı. Galeri Kültür Yayınları. 2. Baskı.1984.
Ege Bostancı, Göknur - Pelin Önder Erol. ”The Resurgence of Herbal Culture Turkish Society: An Analysis on
the Social Phenomenon of ‘Aktars’. Milli Folklor, Yıl 24, Sayı 95.315-332. 2012.
Ergun, Pervin. Türk Kültüründe Ağaç Kültü.Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara: 2004.
Erten, Öcal. “Üzüm ve Harnup Ürünleri”. Halkbilimi dergisi. Sayı 3. 27-30. Ekim 1987.
Fedai, Harid. “Çay Niyetine”. Çay Sempozyumu 08-09 Kasım 2001. İstanbul. (Bildiri metni: Harid Fedai. Bild-
iriler II). İstanbul: Eren Yayıncılık. 2003.
Fidaner, Caner. “Söğüt Köyünün Harnup Ağacı”. Radikal gazetesi Radikal-İki eki. 2 Eylül 2010.
Folkard, Richard. Plant Lore, Legends, and Lyrics Embracing the Myths, Traditions, Superstitions, and Folk-
Lore of the Plant. London: 1884 - Release Date: January 9, 2014.
Gökçeoğlu, Mustafa. Kıbrıs Türk Halkbilimi/ Bilmece- Bulmaca- Yanıltmaca- Lügaz- Muamma- Bil-
mecelerimiz. 2. Baskı. Yay Ajans Ltd. Lefkoşa. 2007.
____. Masal Ağacı-1-. Girne Belediyesi Yayınları, Lefkoşa: Mavi Basın Yayın. 2000.
____. Kıbrıs Türk Halkbilimi Masal Coğrafyamız II-Toplu Masallar II (Ay Oğlum Ayan Oğlum). Lefkoşa:
Gökçeoğlu Yayınları. 2005.
Gümüşatam, Gürkan. Yapı ve Anlam Açısından Kıbrıs Türk Ağzındaki Deyimler. DAÜ Lisansüstü Eğitim-
Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazimağusa. 2006.
Jones, Kenneth M. and Diane Veale Jones. The Loaf That Became a Legend: A History of Saint John's Bread. St.
Cloud, Minn: North Star Press of St. Cloud, 1997.
Lewin, R. Modern İnsanın Kökeni. (Çeviri: Nazım Özüaydın) İstanbul. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları,
2000.
İnan, Abdülkadir. Makaleler ve İncelemeler, C I, Ankara. 1998.
Kabak, Turgay .”Nevşehir - Derinkuyu İlçesi’nde Doğum ile İlgili İnanış ve Uygulamalar”. 1. Uluslararası
Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri. 51-72. 2012.
Karkacıer, Mustafa - Nevzat Artık. “Keçiboynuzunun (Ceratoniasiliqua L.) Fiziksel Özellikleri, Kimyasal Bi-
leşimi ve Ekstraksiyon Koşulları”. Gıda dergisi. Cit 20, sayı 3:131-136.1995.
Karadağ, Metin. Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Ankara: Ürün Yayınları, 2004.
Millî Folklor, 2020, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126
248 http://www.millifolklor.com
Kasımoğlu, Seval. Binbir Gece Masallarında Kahraman İzleği. Şehriyar’ın Farkındalık Yolculuğu. Ürün Ya-
yınları, e-kültür dizisi:1. Ankara: 2017.
Koç, Adem. “The Cultural Contunity of Cosmogony in Healing Lore”. Milli Folklor 14 (109): Mart 2016: 173-
186.
Korkmaz, Zeynep. “Eski Türklerdeki Ağaç Kültünün İslami Devirlerdeki Devamı”. Belleten 2003/1. 2016.
Mingana, Alphonse.”Vaftizci Yahyanın Yeni Bir Hayat Hikâyesi”. Dini Araştırmalar. Ocak-Haziran, Cilt: 19,
sayı: 48, ss. 235-258. 2016.
Murad, Najdat Yashar Murad. Irak Türkmenlerinin Halk İnançları ve Bu İnançlar Etrafında Oluşan Halk Ede-
biyatı Unsurlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış doktora tezi (Yö-
neten Prof.Dr. Pakize Aytaç). Ankara: 2009.
Nazlı, Atiye. “Bir Akdeniz Bitkisi Olan Harnupun Halk Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi”. UKÜ Kıbrıs
Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 273-283. 2014.
Oğuz, M. Öcal vd. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2008 Yılında Yaşayan İmgesel Yemekler, Ankara: Gazi
Üniversitesi THBMER Yayını. 2009.
Özkaya, M. T. - R. Tunalıoğlu. “Keçiboynuzu”, T.E.A.E. Bakış, Sayı: 3, Nüsha: 5, Haziran, Ankara: 2003.
Özkan, İbrahim. Bulgaristan Türkleri Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ba-
sılmamış Yüksek Lisans tezi. (Danışman: Prof.Dr. Metin Ekici). İzmir: 2008
Özkan, Şeyda. Anadolu Türk Folklorunda Bitki Adlarının Veriliş Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Ali Berat Alp-
tekin). Konya: 2012.
Özkayalar, Nezire, Nez’in Mutfağından Kıbrıs’ın Damak Tadı, Gazimağusa: 2009.
Saad, Bashir - Omar Said. Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine. 123-149. 2011.
Sever, Mustafa. “Türk Halk İnançlarında ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Meyve”. TÜBAR-XVI, Güz, 95-
109. 2004.
Solmaz, Mustafa. “Albert Camus’nün Düğün Yapıtında Zaman ve Uzam”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 20 Bahar: 53-54. 2011
Taşlıgil, Nuran. “Keçiboynuzunun (Ceratoniasiliqua L) Coğrafi yayılışı ve Ekonomik Özellikleri”. ODTÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3: 252-266. Haziran 2011.
Vickery R. Plants, death and mourning. Plant-Lore Studies. Edited by: Vickery R. University College London,
London, 180-201. 1984.
Vilensky, Zev. Legends of Galilee, Jordan and Sinai- The Gave of Shimon Bar Yohai - Jewish Publications of
America. 1978.
Varol, Hasan. Harnuplar, Pürenler Arılar. Kendi yayını. yy. 2015.
Yapıcıoğlu, İbrahim. Kuzey Kıbrıs Ağaç ve Ağaççıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası. 2004.
Yorgancıoğlu, Oğuz M. Kıbrıs Türk Folkloru. 44-45. yy. 2000.
_____. Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler, Mâniler. Gazimağusa: Temel Basımevi. 2003.
Anonim. “Ceratonia Siliqua /Carob”. https://www.herbco.com. (Erişim Tariihi: 03.04.2018).
Anonim. “Carob. Definitions / Etymology / Usage / Related words". (Erişim Tarihi: 28.12.2017)
Anonim. “Carob”. http://www.finedictionary. com. (Erişim Tarihi: 18.02.2018).
Anonim. "Myth of the origin of the Mochica Indian and the carob tree”. https://www.lifepersona.com.(Erişim
Tarihi 14.01.2018)
Anonim: “Carob”. finedictionary.com. (Erişim Tarihi: 22.02. 2018).
Ramírez Marco Bartolomé. “Ingredient Reconstituted from Dry Fruit and/or Carob”. https://pa-
tentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012001201&recNum=167&do-
cAn=ES2011070469&queryString=(((a01j*%2520OR%2520a23*)%2520OR%2520a21*))&maxRec=35
991. (Erişim Tarihi: (21.02.2018).
Schram, Peninnah. ”Honi and the Carob Tree”. A Talmud Tale. http://spiritoftrees.org/honi-and-the-carob-tree.
(Erişim Tarihi: 08.04.2018).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Hz. Yahya gerek İslam gerekse Hıristiyan kaynaklarında hakkında bilgi verilenbir peygamberdir. O ve babası Hz. Zekeriya İsrail oğullarına peygamber olarakgönderilmiş, ancak her ikisi de devrin şehit edilen peygamberleri arasında yerlerinialmışlardır. Hz. Yahya’nın çocukluğu ile ilgili teferruatlı bilgi İncillerde verilmemeklebirlikte onun Herod tarafından nasıl şehit edildiği anlatılmaktadır. 4. yüzyılda yaşamışolan Mısır’lı din adamı olan Serapion tarafından kaleme alınan Hz. Yahya’nın Hayatıisimli kayıtlarda Hz. Yahya’nın çocukluğu, mücadelesi, Hz. Zekeriya’nın şehadeti ileilgili bilgiler verilmekte, Hz. Yahya’nın vefatından sonra kesilen başı ile ilgili bir efsanede dile getirilmektedir.
Article
Full-text available
The use of herbs has very long history in a variety of cultures, including Turkish culture, for various purposes such as the practices in herbal medicine, cosmetics, witchery or religious rituals. However the practices involving the use of herbs necessitate profound knowledge about herbs. This need has been traditionally fulfilled by the herbalists who are called as aktars in Turkish culture. It is recently observed that there is an increase in consultation to aktars and the use of herbs in Turkey. This can be considered as a reflection of current worldwide resurgence of herbal culture which is mostly related to use of herbs for health and cosmetics. Along with this worldwide trend, economic reasons, preference for the natural over the processed, seeking remedies for ailments give rise to an extensive growth in use of aktar products. In this paper Giddens' "Modernity Theory" will form the theoretical framework so as to analyze the motives of popularization of aktars and herbal culture through a field research conducted in Izmir. This paper is an outcome of a motivation to develop an understanding the social and cultural reasons of resurgence of herbal culture in Turkish society through analyzing the information gathered from aktars and their potential customers.
Article
Trees affected the imaginations and traditional worldviews of societies, generally because of their longevity and great size. The imagination of cosmic tree is located in major motifs and episodes of oral narratives such as myths of descent and creation, epic, legend, fairy tale, story, tale of saint. The Umay that is brought down from the sky (heaven) accompanies to descent from the tree (beech) in Turkish culture. At the same time, Umay is imagined as mother’s and baby’s guardian. Mythological knowledge is transferred to folk medicine through ritual treatment and used as an applicable skill. It can be said that tree has features such as "healing" in the folk medicine, "rebirth, Central symbolism, tree saint, mother/ancestor tree, lineage, protecting its place" in the context of traditional worldview, "magick and fetish" in the magical process. In this context, it is understood that triology of tomb, tree and sacred water generates the Central symbolism in the samples of Eskişehir and Kütahya. The owners of the centers also serve to manage the sacred places. The concept of fireplace that also symbolizes family was transformed into centers of folk medicine and religion from Shamanism within the Anatolia. The cosmogony, maintains its cultural continuity by healing practice such as "passing through cleft of tree" in healing lore of defect (Yarım) within the villages of Kümbet (Eskişehir), Çamlıca and Karaağaç (Kütahya) through the ecology of Turkish culture. The oaks and pines (cosmic tree) of the tombs are used for healing. The Lodge of Çubuk (Kümbet), Tomb of Sayyid Ali Sultan, Small and Great dervish lodges (Karaağaç) generate the phenomenon of the visit. In this study, the healers that apply the traditional healing methods in villages of Kümbet (Eskişehir), Çamlıca and Karaağaç (Kütahya) have been selected as samples. The datas were obtained by both methods of document research and interview through the fieldwork. The applications was examined in the context of folklore and interdisciplinary by these datas and the study has been supported by visual datas.
Atasözleri ve Deyimler. Türk Dil Kurumu Yayını 238
  • Ömer Aksoy
  • Asım
Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler. Türk Dil Kurumu Yayını 238. 1965.
İlk Çocuk Hekimlerimizden Dr. Ali Şükrü Şavlı'nın Süt Çocukları İshallerinin Tedavisinde Keçiboynuzunun (Harnup) Kullanması
  • Mihrican Aylanç
Aylanç, Mihrican. Kıbrıs Türk Romanı Eserler Sözlüğü. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını. No: 8. 2017. Başağaoğlu, İbrahim. "İlk Çocuk Hekimlerimizden Dr. Ali Şükrü Şavlı'nın Süt Çocukları İshallerinin Tedavisinde Keçiboynuzunun (Harnup) Kullanması". Türkiye Klinikleri. 25/3.s.103-107. 2017.
  • J Coit
  • Eliot
Coit, J. Eliot. "Carob or St. John's Bread". Economi Botany. Volume 5, Issue 1, pp 82-96. January, 1951. Direktör, Şevket. Kıbrıs Türk Mutfağı. Galeri Kültür Yayınları. 2. Baskı.1984.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara: 2004. Erten, Öcal
  • Pervin Ergun
  • Türk Kültüründe Ağaç Kültü
Ergun, Pervin. Türk Kültüründe Ağaç Kültü.Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara: 2004. Erten, Öcal. "Üzüm ve Harnup Ürünleri". Halkbilimi dergisi. Sayı 3. 27-30. Ekim 1987.
Söğüt Köyünün Harnup Ağacı". Radikal gazetesi Radikal-İki eki
  • Caner Fidaner
Fidaner, Caner. "Söğüt Köyünün Harnup Ağacı". Radikal gazetesi Radikal-İki eki. 2 Eylül 2010.
Plant Lore, Legends, and Lyrics Embracing the Myths, Traditions, Superstitions, and Folk-Lore of the Plant. London: 1884 -Release Date
  • Richard Folkard
Folkard, Richard. Plant Lore, Legends, and Lyrics Embracing the Myths, Traditions, Superstitions, and Folk-Lore of the Plant. London: 1884 -Release Date: January 9, 2014.