ArticlePDF Available
A vályogépítés több ezer év alatt kialakult tradicionális formáiban nem
képes ezekre a kihívásokra válaszokat adni. A vályogtechnológiák mai for-
máiban azonban vannak olyan előképek, amelyek fejlesztésével lehetőség
van egyes fenti kérdések megválaszolására.
A cikk arra keresi a választ, hogy az EU területén belül a vályogépítésnek
milyen tendenciái várhatók az elkövetkező években. A jelenlegi gyakorlat
elemzésekor a magyarországi példák mellett az uniós szintű rálátás érde-
kében a francia és német példákat tekintjük át.
A VÁLYOGÉPÍTÉS ELŐNYEINEK ÉS HÁTRÁNYAINAK
BE MU TATÁSA
A vályogépítéssel, a vályog anyagtulajdonságaival kapcsolatban a nem-
zetközi szakirodalom és gyakorlat a hazai köz- és szakmai vélekedéssel
esetenként ellentétes vagy jóval árnyaltabb állításokat fogalmaz meg.
SZERZŐ 
Bihari Ádám,
Medgyasszay Péter
AVÁLYOGÉPÍTÉS JELENE
ÉS VÁRHATÓ JÖVŐBENI TENDENCIÁI
01
01
02
Azépítőipar számos új kihívás
előtt áll a2020-as években.
Atermészeti környezet korlátossága,
aklíma változása mára már
nyilvánvaló. Azélet szinte minden
területén megjelentek az egyre
komplexebb, sokszor mesterséges
intelligenciával támogatott eljárások.
Aglobalizáció, urbanizáció erősödik,
az egyéni fogyasztás mértéke nő.
https://doi.org/10.33268/Met.2020.4.640 METS ZE T 2 020  4 ZÖLD ÉPÍTÉS
A VÁLYOG ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI
A vályog kiemelkedő szorpciós képességeiben az össze-
foglaló jellegű nemzetközi [2],[8] és hazai szakirodalmak
[4],[9] és a rövidebb, specifikus tudományos cikkek is
egyetértenek.
Ugyancsak egyetért a szakirodalom a vályog átlagos
anyagoknál magasabb hőtároló képessége tekintetében.
Mindezeknek köszönhetően elmondható, hogy a vályog az
emberi hőérzet és klímakomfort szempontjából kifejezet-
ten kedvező hatású. [5]
Fenntarthatósági szempontból kiemelkedő a teljesít-
ménye. Mivel a vályog épületszerkezetek gyártásuk és
építésük során nem esnek át magas hőfokú égetésen és
mesterséges adalékok hozzáadásán, vagyis 100%-ban ter-
mészetes anyagokból épülnek föl, teljes egészükben újra
felhasználhatóak vagy közvetlenül visszaforgathatók a ter-
mészetbe. A beépített primer energiatartalmuk minimá-
lis. [8]
Faanyagokkal közösen épített szerkezetek esetén
megfigyelhető, hogy a vályog a fát hatékonyan konzer-
válja, a biológiai kártevőkkel szemben ellenállóbbá teszi.
Tűzvédelmi szempontból elmondható, hog y gyakorlatilag
nem éghető. Nagy tömege révén kedvező akusztikai tulaj-
donságokkal rendelkezik.
Mindezek mellett könnyen formálható, emberi erővel is
megmunkálható anyag, mely világszerte számos helyen
nagy mennyiségben hozzáférhető, felhasználásának g ya-
korlatilag nincsenek menny iségi korlátai. [2]
A VÁLYOG HÁTRÁNYOS
TULAJDONSÁGAI
Figyelembe kell venni, hogy a vályogfalaknak robusz-
tusságuk ellenére nincs kiemelkedő nyomószilárdsági
teljesítményük, és elhanyagolható a húzó- és hajlítószilárd-
ságuk. [3], [7] Ennek következménye, hogy szeizmikusan
aktivitásra – kiegészítő merevítő rendszer nélkül – rendkí-
vül érzékenyek.
Egy elterjedt tévhit a vályoggal kapcsolatban, hogy jó
hőszigetelő képességű anyag. Ennek éppen az ellenkezője
igaz. Mivel nagy tér fogatsúlyú, íg y jó hővezető, következés-
képpen rossz hőszigetelő.
A konvencionális építőanyagokhoz (égetett kerámiák,
beton, acél stb.) képest a vályogfal nedvességérzékenysége
magas. A jelentős nedvességfelvétel szilárdságcsökkenést
ere dmén yez. [1]
A vályog is elsősorban a saját építési rendszerében kom-
patibilis más anyagokkal, melyek a természetes alapú
anyagok: fa, szalma, kender, mész. Vakolattartási prob-
lémák merülhetnek fel különösen cementes vakolatok
vályogfalra építése esetében, és vályogvakolat sem épít-
hető közvetlenül betonfalra.
02
01 Prototípus fa tartószerkezetű előregyártott vályogház szerelés közben, fotó: Bihari Ádám
02 Le domaine de la terre – vályogépítészeti kísérleti lakótelep egyik háza Villefontaine-ben (Franciaország), fotó: Medvey Boldizsár
METS ZE T 2 020  4 ZÖLD ÉPÍTÉS 41
TÉMA: ZÖLD ÉPÍTÉS
Mivel természetes anyag, problémát jelenthet a bioló-
giai kártevőkkel (rovarok, gombák) szembeni érzékenység
és az inhomogenitás. A különböző vályogtalajok sokféle
agyagásványból és görgetegfrakciókból épülnek össze.
Ezek egy része nedvességfelvétel közben jelentős duzza-
dásra, száradás közben pedig zsugorodásra hajlamos.
Szintén hátrányos tulajdonság, hogy az alapanyag
könnyű hozzáférhetőségével szemben rendkívül idő- és
élőmunka-igényes a tradicionális vályogszerkezetek
kivitelezése.
JE LE NLEGI GYAKO RLAT BEM UTATÁSA
A vályog építőanyag használata több helyen divatba jött
környezettudatos építők körében. Az EU több országában
alakultak ki kutatásával foglalkozó központok. Megindult
új termékek fejlesztése, és trenddé vált, hogy a vályog mint
exkluzív belsőépítészeti elem jelenik meg az épületekben
látszó réteges vert falazatként vagy dekorvakolatként.
Magyarországon a nagyszámú vályogépítészeti örök-
ség mellett a kortárs vályogtermékek is meg jelentek, ame-
lyek kitöltő szerkezetként, felületképzésként széles körben
használhatóak. [6] Az iparosított technológiához közelítő
vályogtermékekre, -technológiákra a táblázatban bemuta-
tott példákat találtuk.
JÖVŐBEN VÁRHATÓ TENDENCIÁK
A vályogépítés jövőképét a jelenleg érzékelhető tren-
dekből és szakirodalmi forrásokból próbáljuk meg-
határozni azzal a feltételezéssel élve, hogy a globális
gazdaság bővülő, fenntartható pályán tud fejlődni. A hazai
és a nemzetközi szakirodalom, [10] (1–5. pont) és saját
meglátások (A–H pontok) alapján a következőket azonosí-
tottuk a vályog építés és -építészeti tervezés jövőjét érintő
kihívásokként:
1. A virtuális valóság egyre nagyobb szerepet kap a ter ve-
zések során.
2. A teljes életciklust kísérő komplex épületmodellezés,
adatkezelés (BIM) egyre általánosabbá válik.
3. A mesterséges intelligencia segíti, formálja a jövő épüle-
teinek formavilágát.
4. Az építés robotizálódik, a 3D nyomtatás nagyobb szere-
pet kap az építések során.
5. A fenntarthatóság hármas szempontrendszerének (kör-
nyezeti, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság) általá-
nossá válása.
A) Európai szinten a nagy városok koncentrálódása
helyett vélhetően jellemzőbb lesz a kisvárosi (40 000–
500 000 fő) környezet terjedése, a falusi-községi telepü-
lésszövet arányának visszaszorulása.
B) Az épület egyre inkább termék ké válik. Az egyediségre
való igény megmarad, de konfekciómegoldásokra lesz
a legnagyobb igény.
C) Építési rendszerek fejlődnek ki, a közöttük való átjár-
hatóság egyre korlátosabbá válik.
D) Az építési idő lényegesen lerövidül.
E) A helyszíni élőmunka visszaszorul.
F) Az egészséges belső terekre egyre nagyobb lesz az
igény.
G) Az épületek bekerülési költsége reálértéken növekszik.
H) A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
során az épületek kel szemben támasztott követelmények
módosulnak.
05 06
03 04
07
03
04
42 METS ZE T 2 020  4 ZÖLD ÉPÍTÉS
KONKLÚZIÓ
Trendként már napjainkban is megfigyelhető
a meglévő, általános építési technológiákkal kompa-
tibilis vályogtermékek alkalmazásnak terjedése.
A jelenleg alkalmazott vályogépítési technoló-
giák azonban jellemzően még nem elégítik ki a jövő-
ben várható igényeket.
Szükséges:
1. rendszerszintű megoldások szabványosítása
épületszerkezeti és teljes épület szinten;
2. az intelligens ter vezéssel kompatibilis elemek
létrehozása;
3. előregyártott, gyors építkezést lehetővé tevő,
robotizálható építési technológiák kifejlesztése;
4. a vályog alkalmazásával elérhető egészségügyi,
környezeti, gazdasági előnyök számszerűsítése,
publikálása, népszer űsítése.
A jövőben az építés egyes szegmenseiben (belső
oldali felületképzés, tömegképzés) várható, hogy
a vályogépítés előnyeinek köszönhetően kis mérték-
ben megnő a kor igényeit kielégíteni képes vályog-
termékek piaci részesedése.
A cikk a2018-2.1.15-TÉT-PT-2018-00005 számú projekt keretében aNemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a„Kétoldalú tudományos
és technológiai (TéT) együttműködés támogatása amag yar–portugál relációban”
pályázati program finanszírozásában valósult meg.
Ország Technológia Funkció
Magyarország extrudált tömör vályogtégla kitöltő fal
extrudált üreges vályogtégla kitöltő fal, válaszfal
géppel préselt földtégla kitöltő fal/teherhordó fal
zsákos vályog belső vakolat
zsákos vályog falazóhabarcs
Németország vert vályog esztétika/hőtárolás
préselt könnyűvályog belső oldali hőszigetelés
farostba préselt vályog nehéz építőlemez
nádszövetre préselt vályog építőlemez
Franciaország vályogpanel (építőlemez) szerelt falak
vályogpadozat padlóburkolat
öntött látszó vályogfalazat külső, belső falazat
03 Könnyűvályog építőlemez hajlítópróba, fotó: Bihari Ádám
04 Szerelt vályog építőlemez falon vályogvakolat több rétegben,
fotó: Bihari Ádám
05 Dekor döngölt vályog falfelület, fotó: Bihari Ádám
06 Készülő vályog falfűtés panel, fotó: Bihari Ádám
07 3D nyomtatásos vályogház, forrás: 3D Wasp
Vályog építési termékek Magyarországon, kiegészítve aMagyarországon nem
elérhető német és francia termékekkel
07
05
06
IRODALOM  REFERENCES
[1] Champiré, F et al: „Impact of relative humidity on the
mechanical behavior of compacted ear th as abuilding
ma ter ial”, Construction and Building Materials, Vol 110 (2016),
pp 70–7 8.
[2]
Houben H, – Guillaud, H: Earth construction, Intermediate
Technology Publication, London 1989.
[3]
Maniatidis, V – Walker, P: AReview of Rammed Earth
Construction for DTi Partners in Innovation Project
‘Developing Rammed Earth for UK Housing’ (2003).
[4]
Medgyánszky, Miklós: Vályogházak – Építés, korszerűsítés,
átalakítás, Terc Kiadó, 2005.
[5]
Medgyasszay, P – Novák, Á: Föld- és szalmaépítészet, Terc
Kiadó, 2006.
[6]
Medvey, B – Bihari, A– Medgyasszay, P: „Természetes
építőanyagok szabályozása, különös tekintettel avályog
építési anyagokra és technológiákra”, Metszet, Vol 9, No 6
(2018), pp 84–91.
[7]
Morel JC, et al (2008): „Compression behaviour of
nonindustrial materials in civil engineering by three scale
experiments: the case of rammed earth”, Materials and
Structures.
[8] Minke, Gernot: Lehmbau Handbuch, Ökobuch Verlag, 1999.
[9]
Szűcs, Miklós: Föld- és vályogfalú házak építése és
felújítása, Építésügyi Tájékoztatási Központ, 2002.
[10]
Kovács, Ádám Tamás: „A z építészeti tervezés jövője
Magyarországon az elkövetkező 20 évben”, in MTA
Jövőkutatási Tudományos Albizottság (ed): Amúltból átívelő
jövő, VIII Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia,
Platina 2018, pp 329–339.
METS ZE T 2 020  4 ZÖLD ÉPÍTÉS 43
ABSTRACTS
WESSELÉNYI-GARAY, Andor: AFTER POST ORGANIC ARCHITECTURE
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 11-17, DOI: 10.33268/Met.2020.4.1
FAMILY HOME, BUDAKESZI, HUNGARY | Archite ct: Gábor and Orsolya BÁRTFAI-SZABÓ
The regional tradition for developing linear
rural homes has been reinvented for this family
home. Referencing past works of respected
Hungarian architects and the influence
of studying under the Mesteriskola and
Vándoriskola programs guided this project's
architect . The home is divided into clear
functional elements, daytime, nighttime with
transitional areas that are linked by acommon
veranda. This in theor y follows the Hungarian
rural tradition: to apoint, after which the
architectural language and use of materials
follow amore contemporary vein.
WARE-NAGY, Orsolya: COMMUNITY BUILDING
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 18-23, DOI: 10.33268/Met.2020.4.2
SAINT PETER ’S CATHEDRAL, WOR MS, GERMANY | Artworks by: Anna H ERINGER and Martin RAUCH
In this project to redesign of liturgical
spaces in a cathedral the community came
together with artists to create rammed earth
furnishings: the pulpit, altar and prayer stands
amongst others. In stead of cement, here clay
was put to the task to strengthen the rammed
earth structures, meaning all materials were
taken directly from nature. The link bet ween
nature and h uman activity being implem ented
at this level also helps to inform everyo ne
that the so-called sophistication of western
ideals does not really differ from out poo rer
counterparts elsewhere. Creativity is a proof
of the brotherhood of man.
GUTAI, Mátyás: TRADITION BALANCE
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 24-29, DOI: 10.33268/Met.2020.4.3
ODUNPAZARI MODERN MUSEUM, TURKEY | Architects: KENGO KUMA
Kengo Kuma’s museums always reinterpret
local tradition, and his new work in Turkey,
Odunpazari Modern Museum is another
example of this d esign approach. Woode n
architecture has great trradition in Turkey,
so Kengo Kuma chose this material, wh ich
results in a p layful appearan ce with horizontal
wooden lamels and light filtering through. Not
only the fac ades, but the floor plan was also
influenced by vernacular architecture, hence
the rotated bu ilding masses that also create
new, contemporary public spaces.
GIUSTRA, Martina: AZULEJO, REVITALIZATION, RENZO PIANO
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 30-33, DOI: 10.33268/Met. 2020.4.4
PRATA HO USING COMPLEX, LISBON, PORTUGAL | Archite cts: RPBW, RENZO PIANO
Originally conceived just over twenty years
ago the Prata Housing complex in Lisbon
has finall y moved ahead. Designed to be an
energy aware redevelopm ent on abrown field,
site where technical development of these
residential units addresses issues of public
and private spaces, orientation and azulejo
anod towards th e regional use of azulaj
tiles. The obvious similarity between locally
produce d ceramic tiles and the not intende d
decorative repetition of solar cells lead
towards the development of ah igh tech azulej
solar roof system, which generates energy,
opens for m eans of ventilation and serves as
ablue on whi te decorative motif.
WETTSTEIN, Domonkos: STRUCTURAL DYNAMICS: ŐRMEZŐ CITY GATE
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 34-39, DOI: 10.3326 8/Met.2020.4.5
BUDAPEST ONE OFFICE BU ILDING, BUDAPEST, HUNGARY | Architect s: Gergely PAULINYI, András REITH and István VÁMOSSY
Rust Belt re development has led to the
increase of flagship commercial building
projects at key points along main ar terial
roads and railways into major cities.
Environmental impact and sustainability
guided the design team towards an innovative
use of generative design analysis which trea ts
the building as adesign object arrived at by
the application of computable algorithms. The
final result being acomplex geometric form
where controlled assessment of daylighting,
ventilation and user p atterns assiste d in
creating afree-flowing outer shell.
BIHARI, Ádám – ME DG YAS SZ AY, Péter: PRESENT ADOBE CONSTRUCTION AND EXPECTED FUTU RE TENDENCIES
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 40 -43, DOI: 10.33268/Met.2020.4.6
The construction industry faces many
challenges over the next decade. Adobe
or to be more accurate earth-based
construction methods are limited
when applied to traditional brick and
wall finishes, yet with the advance of
technology prefabricated or robotic
solutions offer aviable way forward. Both
traditional and future technologies will
need to be regulated and monitored
correctly considering financial, social
and environmental impact. Once this is
achieved embarking upon apath forwards
can easily occur.
KONDOR, Tamás – JUHÁSZ Hajnalka: HUNGARIAN NEST
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 44-47, DOI: 10.33268/Met.2020.4.7
NEW TYPES OF ENERGY SPACES IN SUSTAINABLE ARC HITECTURE
Developing ideas explored in the S olar
Decathlon competition the reality of exploring
how to improve on th e Hungarian cube-like
house type with the hope of expan ding upon
the use of vernacular el ements to create
alow-cost passive housing t ypology. Here the
external and intermediate spaces have been
included in the generation of asuccessf ul
microclimatic experiment. Zoning of ahom e
from private to public has proven to hold
environmental impact solutions for energy
positive homes.
MAT OL CSY, Károly – TERJÉK, Anita – ZAJÁROS, Anett: REMOURBAN : SMART CITIES AND CO MMUNITIES
Citation: Metszet, Vol 11, No 4 (2020), pp 48-51, DOI: 10.33268/Met.2020.4.8
METHODS, RESULTS, GOOD PRACTICE AND LESSONS
The EU project, Regeneration Mo del
for accelerating the smart U RBAN
transformation, consists of 22 partnerships
across 7 member state s. Three existing
city projects: Nottingham, Tepebaşi and
Valladolid have returned po sitive results, now
the project will be fur ther expanded to the
cities of Seraing and M iskolc. To date projects
have focused upon smart infrastructure from
the point of view of energy consumption, in
Miskolc this will be extent towards public
utilities and urban public transport.
58 METSZET 2020  4 ABSTRACTS
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.