ArticlePDF Available

Archeologický informační systém ČR. Jeho poslání, služby a plánovaný rozvoj | The Role, Services and Future Development of the Archaeological Information System of the Czech Republic

Authors:

Abstract

The Archaeological Information System of the Czech Republic is a national research infrastructure uniting archaeological digital sources and tools in Czechia (http://www.aiscr.cz/en/). Since 2016, the AIS CR has been listed on the Roadmap of Large Research Infrastructures of the Czech Republic for Research, Experimental Development and Innovations. This article provides important changes and updates, which have been made to AIS CR tools in 2019 and 2020, and others that will be implemented by 2021. The core of the AIS CR infrastructure is represented by the Archaeological Map of the Czech Republic (AMCR) – the information system for the daily agenda of the archaeological fieldwork and the central evidence of its results. It includes data that has been systematically and centrally collected by the Institutes of Archaeology of the CAS in Prague (IAP) and Brno (IAB) over the last one hundred years, which is retrospectively uploaded into the system as well. Users can currently access the AMCR via a desktop application although, from 2021, the tool will be transferred to a more user-friendly web application, which will provide the option to use it on smartphones and tablets. Its development is now focused on strengthening the server-and-database related segments of the AMCR. The AMCR also serves as a national repository for the archaeological fieldwork documentation archives and guarantees their long-term preservation. AMCR content can currently be browsed in the AMCR Digital Archive web application, which is also available in English (https://digiarchiv.aiscr.cz/). From autumn 2020, the digital archive will have the option to browse the stored documents as well as all the other data archived in the AMCR. Two new modules will be implemented in 2020 – the Portal for Amateur Collaborators and the Register of Individual Finds (AMCR-PAS), the first national centrally-built tool for registering field activities resulting from cooperation between amateur archaeologists and professionals, and the 3D Library, which is designed for the registering and re-use of 3D archaeological models. In 2019, the API service was created for the automated extraction of AMCR data using the OAI-PMH protocol (https://api.aiscr.cz/), thus ensuring interoperability with other information systems and projects. The Archaeological Atlas of the Czech Republic, the web guide to selected archaeological sites in Czech and English, is a tool specifically developed for the general public that helps visitors identify individual sites and their preserved visible relicts directly in the field. The future development of this service is aimed at expanding the current content with other interesting sites (http://www.archeologickyatlas.cz/en). From a professional point of view, the web portal ‘Prague-Archaeological’ has many benefits (http://www.praha-archeologicka.eu/) and compiles data on Prague archaeological heritage from various available sources in one information system. It simultaneously presents the data to the general public in the form of tips for trips and theme-walks dedicated to archaeology. In 2019, the Thesaurus of Archaeological Terminology (http://teater.aiscr.cz/) was integrated into the AIS CR portfolio of provided tools and services. The target groups of this tool are specialised libraries eventually students and those interested in archaeology. Its development focuses on the creation of a multilingual thesaurus in English and German. Another tool recently included is the MEDCEM application published in English https://medcem.aiscr.cz/), which administers the online presentation of selected medieval cemeteries and burials. It sets a new standard for the digital publication of the archaeological research of cemeteries. The interest in archaeological heritage, which AIS CR presents in digital form, is evidenced by the specific interest of the constantly increasing number of users. The system is not yet complete and is still being supplemented with data and functional tools that cover other unsystematically recorded and published segments of data sources. However, as it is currently so comprehensive and provides most of the data sets stored by the central archaeological archives, the AIS CR team has paid particular attention to its systematic promotion in the media and social networks.
220
Varia X Přehled výzkumů 61/1, 2020 X 214–226
Archeologický informační systém ČR.
Jeho poslání, služby aplánovaný rozvoj
Archeologický informační systém ČR (AIS CR) je centrální
zkumná infrastruktura zastřešující různorodé digitální zdroje
anástroje české archeologie na poli evidence terénních v ýzkumů
aarcheologického dědictví obecně (http://www.aiscr.cz/). Za-
měřena je na široké spektrum uživatelů, ato od odborníků přes
amatérské zájemce až po širokou veřejnost, čemuž odpovídá šíře
spravovaných nástrojů. Systém ajeho fungování byly odbor
veřejnosti v minulosti již několikrát představeny (Kuna et al.
2015, 2018; Novák et al. 2019; Lečbychová et al. 2019). V tomto
příspěvku se zaměřujeme na aktuální vývoj dílčích součástí in-
frastruktury AIS CR, kterou společně spravují Archeologické
ústavy AV ČR vBrně (ARÚB) aPraze (ARÚ). Od roku 2016 je za-
psána na Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj ainovace.1
AIS CR se skládá zřady informačních zdrojů (databází) adi-
gitálních služeb. Jádrem systému je Archeologická mapa České
republiky (http://www.archeologickamapa.cz/), dnes hlavní
nástroj agendy terénních výzkumů a sběru informací o jejich
výsledcích. S ní se na denní bázi setkávají nejen odborníci, ale
též veřejnost, neboť jejím prostřednictvím může kdokoli podat
informaci opřipravovaných stavebních či jiných terénních zása-
zích podle Zákona ostátní památkové péči (20/1987 Sb.).
Hlavní uživatelské rozhraní – Desktopová aplikace A MČR, je
vsoučasnosti po několika letech provozu převedena do udržova-
cího režimu anení plánován její další rozvoj. Její roli vroce 2021
totiž plně převezme nová, uživatelsky příjemnější webová apli-
kace. Bude vycházet ze stávajících principů fungování AMČR,
nicméně nabídne vyšší uživatelský komfort, možnost pracovat
ina mobilních zařízeních ařadu dalších výhod. Aktuální rozvoj
AIS CR se proto soustřeďuje na posilování dílčích serverových
a databázových segmentů AMČR, především s cílem zkvalit-
nění jejího datového obsahu, navýšení výpočetních prostředků,
zlepšení síťové komunikace arozšíření kapacit úložišť. Zejména
bezpečný datový repozitář je chápán jako nejdůležitější součást
systému, neboť právě vněm jsou ukládána nenahraditelná data,
jejichž uchování AIS CR garantuje.
Obsah repozitáře AMČR je zveřejňován pomocí webové ap-
likace Digitální archiv AMČR (https://digiarchiv.aiscr.cz/). Již
dnes je zde možné procházet desítky tisíc dokumentů týkajících
se terénních v ýzkumů, a rcheologických nálezů alokalit, např. ná-
lezové zpráv y ahlášení, terénní aletecké fotografie, plá ny archeo-
logických výzkumů apod. Fond archivu ARÚ je již kompletně pře-
veden do digitá lní podoby asbírka textových hlášen í análezových
zpráv je vúplnosti online zveřejněna. Ostatní typy dokumentace
jsou ke zveřejnění postupně připravovány. Fond ARÚB je rovněž
digitalizován, probíhá jeho indexace ake zveřejňování bude do-
cházet vzávislosti na dokončování metadatových záznamů.
Digitální archiv je aktivně rozvíjen ipo technické stránce.
Itento nástroj čeká generační technologická obměna, díky které
již od podzimu 2020 Digitální archiv nabídne kprohlížení ne-
jen vlastní dokumentaci, ale také veškerá další archivovaná data
zAMČR. Tím plně nahradí částečně nevyhovující vyhledává
ve stávajícím desktopovém klientu AMČR. Mezi poslední již zve-
řejněné novinky v Digitálním archivu patří možnost stahovat
plné verze dokumentů (při dodržení stanovených licenčních
podmínek), doplnění nástrojů pro prezentaci dat znových mo-
dulů AMČR-PAS aKnihovna 3D, automatické generování prefe-
rovaných citací vyhledaných záznamů adokumentů, vylepšené
generování online náhledů dokumentů adalší funkce vedoucí ke
zlepšení práce saplikací.
Zmíněné nové moduly jsou postaveny na webové platformě
ajsou prvním krokem v procesu přechodu na nového klienta
AMČR. Knihovna 3D je zaměřena na evidenci a vyhledává
trojrozměrných archeologických modelů, vsoučasné době stále
znamnější součásti archeologické dokumentace avýzkumu.
Významnou inovací archeologické terénní praxe je modul
AMČR-PAS, tedy tzv. Portál amatérských spolupracovníků aevi-
dence samostatných nále. AMČR-PAS navazuje systematickou
spolupráci sdosud nezapojeným okruhem uživatelů, kteří mají
nezanedbatelný vliv na archeologické památky v krajině aza-
chování informací onich. Půjde oprvní centrálně vybudovaný
nástroj k podchycení v ýsledků terénních aktivit amatérských
spolupracovníků a hledačů v Česku. V plném souladu spoža-
davky současné legislativy nabídne PAS podporu pro efektiv
spolupráci odborníků a neprofesionálních zájemců v terénu,
smožností svá zjištění prezentovat vsouladu sdobrou praxí již
vyzkoušenou vjiných evropských zemích (např. ve Velké Britá-
nii, Nizozemí či Dánsku).
2
Zavedení PAS do praxe předpoklá-
dáme ve druhé polovině tohoto roku, ato při zajištění nezbytné
metodické podpory, školení adalších podpůrných materiálů ze
strany obou Archeologických ústavů AV ČR.
Značný dopad mělo zveřejnění otevřené API služby (https://
api.aiscr.cz/), které proběhlo včervnu 2019. Pomocí něj lze au-
tomatizovaně vytěžovat data obsažená vAMČR, což ji dovoluje
provazovat sdalšími informačními systémy. API založené na
široce rozšířeném protokolu OAI-PMH dnes využívají vývojáři
muzejních software (nejnověji např. vsystému Museion), Ná-
rodní památkový ústav pomocí něj připravuje integraci svlastní
digitální infrastrukturou a API reaguje též na potřeby vmezi-
oborovém imezinárodním výzkumném prostředí (např. agre-
gace dat pro portály Europeana ainfrastrukturu ARIADNE).3
Postupně je daty plněn iportál A rcheologie ONLINE (http://
ww w.archeologieonline.cz/), který strukturovaně popisuje infor-
mační systémy adigitální zdroje související sarcheologií, ato
včetně zveřejňování vzorků dat ztěchto zdrojů. Díky posílení
mu získal od letošního roku nového správce, který postupně
zajistí naplnění portálu potřebnými informacemi. Vroce 2020
bude mimo jiné na stránkách portálu publikován český překlad
příručky Guidelines to FAIRify data management and make data
available, vzniklé vrámci projektu PARTHENOS.
4
Ta popisuje zá-
kladní principy dobré praxe při práci sdaty podle principů FAIR
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable = vyhledatel-
nost, přístupnost, interoperabilita aopakovatelná využitelnost).
Pro nejširší veřejnost je určen Archeologický atlas ČR,
český a anglický webový průvodce po vybraných archeologic-
kých lokalitách (http://www.archeologickyatlas.cz/). V něm jsou
dosud obsaženy zejména informace navazující na tištěné prů-
vodce (celkem 205 lokalit), nicméně vpřípravě je významné roz-
šíření datového obsahu směrem kprezentaci dalších míst, která
jsou vhodná pro přiblížení archeologického dědictví vkrajině lai-
kům. Na smíšené odborné ilaické publikum pak cílí portál Praha
archeologická (http://www.praha-archeologicka.cz/). Zodbor-
ného hlediska je důležitý tím, že v jednom systému propojuje
data opražském archeologickém dědictví zrůzných zdrojů, jme-
novitě revidovanou verzi tzv. Mapy archeologických dokumen-
tačních bodů (Hrdlička 2009) adata poskytovaná Národním
Archeologický
informační systém
České republiky
221
Varia X Přehled výzkumů 61/1, 2020 X 214–226
památkovým ústavem. Obsahuje však i tipy na výlety či pro-
cházky sarcheologickou tématikou pro nejširší veřejnost. V roce
2019 přibyl do portfolia poskytovaných nástrojů Tezaurus ar-
cheologické terminologie (http://teater.aiscr.cz/), který svým
užitím cílí na oblast oborových knihoven, případně na studenty
azájemce oarcheologii. Jeho rozvoj se bude zaměřovat na rozši-
řování datového obsahu adoplnění anglické aněmecké mutace
termínů. Mezi další nově zveřejněné nástroje patří též aplikace
MEDCEM (https://medcem.aiscr.cz/) zabývající se online pre-
zentací hrobových nálezů. Ta nastavuje nový standard digitální
publikace archeologických výzkumů pohřebišť.
AIS CR podporuje archeologii nejen vlastními novými ná-
stroji, ale též snahou ukotvit dobrou praxi voblasti sběru ar-
cheologických dat, jejich trvalého ukládání aprezentace. Pro
sjednocení zásad sběru dat zarcheologických výzkumů byla na
podzim roku 2019 vydána aktualizace pravidel pro podání nále-
zové zprávy oterénním archeologickém výzkumu.5 Podilo se
též zajistit souhlas se zveřejňováním terénní dokumentace pře-
bírané od více než devadesáti licencovaných organizací aktiv
působících vterénu. Díky tomu má každý odborník izájemce
možnost seznámit se s terénní dokumentací těchto institucí
nejpozději síletým odstupem (systém samozřejmě připouští
jimky vpřípadech, kdy by zveřejnění dat mohlo bezprostřed
ohrozit archeologické památky vterénu). Na poli poskytová
metodické podpory atvorby standardů pro práci sarcheologic-
mi daty bude tým AIS CR inadále aktivně pracovat.
Zájem oinfrastrukturu AIS CR neustále vzrůstá díky jejímu
průběžnému rozvoji asnaze spolupracovat s uživateli AIS CR
jako spartnery při zajišťování kvalitního výzkumu apéče oar-
cheologické dědictví. Nejde jen opodporu každodenní agendy
související se záchrannými výzkumy. Důležitost digitalizace ar-
cheologických informací potvrzuje především návštěvnost jed-
notlivých služeb ze strany veřejnosti, která vsouhrnu zahrnuje
desítky tisíc jednotlivých uživatelů ročně. Přitom systém stále
ještě není plně dokončen asamotné informace vněm jsou teprve
kompletovány. I proběhlá krizová situace spojená spandemií ko-
ronaviru, kdy se mnohé běžné služby přesouvaly do online pro-
středí, vedla kdalšímu zvýšení zájmu odigitální infrastrukturu.
Ten cíleně posiluje iaktivita týmu AIS CR na sociálních sítích
a snaha o systematickou mediální prezentaci. Nabyté zkuše-
nosti nás ujišťují vpřesvědčení, že taková digitální platforma
je pro českou archeologii zcela nezbytná. Jde onejefektivnější
nástroj ke komunikaci výsledků, kterých je při archeologických
zkumech dosahováno, ato pro všechny zainteresované strany.
Archeologie prostřednictvím AIS CR naplňuje svou primární
úlohu, tedy přispívat společnosti k poznávání své minulosti
abudování vztahu kvlastnímu kulturnímu dědictví. Zároveň
přispívá kmodernizaci celého oboru vČR.
Článek vznikl v rámci grantového projektu Archeologický in-
formační systém ČR –druhá generace (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/
16_013/0001439) pod správou Ministerstva školst, mládeže atě-
lovýchovy ČR s podporou Operačního programu Výzkum, vývoj
avzdělávání (OP VVV).
Poznámky
1 Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR
je dostupná na adrese https://www.msmt.cz/
cestovni-mapa-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-cr
2 Jedná se oportály Portable Antiquties Scheme ve Velké
Británii (https://finds.org.uk/), Portable Antiquities of the
Netherlands vNizozemí (https://portable-antiquities.nl/
pan/#/public) aDigitale Metaldetektorfund vDánsku
(https://www.metaldetektorfund.dk/)
3 Europeana: http://europeana.eu/, ARIADNE:
https://ariadne-infrastructure.eu
4 Informace kprojektu PARTHENOS apříručka vanglickém
jazyce dostupná zhttps://www.parthenos-project.eu/
5 Pravidla pro podání nálezové zprávy oterénním arche-
ologickém výzkumu jsou dostupné zhttp://arub.avcr.cz/
miranda2/export/sitesavcr/arub/archiv/files/
Pravidla-pro-podani-nalezove-zpravy-
o-terennim-archeologickem-vyzkumu_3_2020.pdf nebo
https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/
pravidla_NZ_obecna_191009.pdf
Literatura
Hrdlička, L., 2009: Praha. Databáze podrobné mapy archeologických
dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace
(Aktualizace k31. 12. 2005) [online]. Praha: Archeologický ústav
Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. [cit. 2020-06-04].
Dostupné zhttp://www.praha-archeologicka.cz/files/databaze-
madb.pdf.
Kuna, M., Lečbychová, O., Kosarová, Z., Novák, D. 2018: Obsah
vytvářený komunitou. Zprávy památkové péče 78(1), 35– 4 4.
Novák, D., Kuna, M., Lečbychová, O. 2019: IT and the
Humanities in the 21st Century - The Case for Archaeology.
9th International Conference on Advanced Computer Information
Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5–7,
2019 [o n l i n e] . České Budějovice: IEEE, 496–499 [cit. 2020-06-04].
DOI: https://doi.org/10.1109/ACITT.2019.8780027.
Dostupné zhttps://ieeexplore.ieee.org/document/8780027.
Lečbychová, O., Novák, D., Kuna, M., Kosarová, Z. 2019: The
Archaeological Information System of the Czech Republic - A Big
Solution for Big Data [online]. Proceedings of the 23rd International
Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2018
[cit.2020-06-04]. Dostupné zhttps://www.chnt.at/wp-content/
uploads/eBook_CHNT23_Lecbychova.pdf.
Summary
The Role, Services and Future Development of the
Archaeological Information System of the Czech Republic
The Archaeological Information System of the Czech Republic
is anational research infrastructure uniting archaeological digital
sources and tools in Czechia (htt p://ww w.aiscr.cz/en/). Since 2016,
the AIS CR has been listed on the Roadmap of Large Research In-
frastructures of the Czech Republic for Research, Experimental
Development and Innovations. This article provides important
changes and updates, which have been made to AIS CR tools in
2019 and 2020, and others that will be implemented by 2021. The
core of the AIS CR infrastructure is represented by the Archaeolo-
gical Map of the Czech Republic (AMCR) – the information system
for the daily a genda of the archaeological fieldwork and the central
evidence of its resu lts. It includes data that has been systematically
and centra lly collected by the Institutes of Archaeolog y of the CAS
in Prague (IAP) and Brno (IAB) over the last one hundred years,
which is retrospectively uploaded into the system as well. Users
can currently access t he AMCR via adesktop application although,
from 2021, the tool will be transferred to amore user-friendly web
application, which w ill provide the option to use it on smartphones
and tablets. Its development is now focused on strengthening the
server-and-database related segments of the AMCR. The AMCR
also ser ves as anational repositor y for the archaeological fieldwork
documentation archives and g uarantees their long-term preserva-
tion. AMCR content can currently be browsed in the AMCR Digital
222
Varia X Přehled výzkumů 61/1, 2020 X 214–226
Archive web application, which is also available in English (htt ps://
digiarchiv.aiscr.cz/). From autumn 2020, the digital archive will
have the option to browse the stored documents as well as all the
other data archived in the AMCR. Two new modules will be im-
plemented in 2020 – the Portal for Amateur Collaborators and the
Register of Individual Finds (AMCR-PAS), the first national cen-
trally-built tool for registering field activities resulting from coop-
eration between amateur archaeologists and professionals, and the
3D Library, which is designed for the registering and re-use of 3D
archaeological models. In 2019, the API service was created for the
automated extraction of AMCR data using the OAI-PMH protocol
(https://api.aiscr.cz/), thus ensuring interoperability with other
information systems and projects. The Archaeological Atlas of the
Czech Republic, the web guide to selected archaeological sites in
Czech and English, is atool specifically developed for the general
public that helps visitors identify individual sites and their pre-
served visible relicts directly in the field. The future development
of this service is aimed at expanding the current content with
other interesting sites (http://www.archeologickyatlas.cz/en).
From aprofessional point of view, the web portal ‘Prague-Archae-
ological’ has many benefits (http://ww w.praha-archeologicka.eu/)
and compiles data on Prague archaeological heritage from various
available sources in one information system. It simultaneously
presents the data to the general public in the form of tips for trips
and theme-walks dedicated to archaeolog y. In 2019, the Thesaurus
of Archaeological Terminology (http://teater.aiscr.cz/) was inte-
grated into the AIS CR portfolio of provided tools and services.
The target groups of this tool are specialised libraries eventually
students and those interested in archaeology. Its development
focuses on the creation of amultilingual thesaurus in English and
German. Another tool recently included is the MEDCEM applica-
tion published in English (https://medcem.aiscr.cz/), which admin-
isters the online presentation of selected medieval cemeteries and
burials. It sets anew standard for the digital publication of the ar-
chaeological research of cemeteries. The interest in archaeological
heritage, which AIS CR presents in digital form, is evidenced by
the specific interest of the constantly increasing number of users.
The system is not yet complete and is still being supplemented
with data and functional tools that cover other unsystematically
recorded and published segments of data sources. However, as it
is currently so comprehensive and provides most of the data sets
stored by the central archaeological archives, the AIS CR team has
paid particular attention to its systematic promotion in the media
and social networks.
David Novák, Olga Lečbychová, Martin Kuna, Tomáš Pavloň
Nový přírůstek do řady mikulčických průvodců: MP-5
Vpolovině roku 2020 vyšlo tiskem další pokračování oblí-
bených mikulčických průvodců (MP), tentokrát na téma zázemí
hradiště Mikulčice-Valy v9. století (obr. 1). Prvním vřadě před-
chozích svazků dané edice je již klasický MP-1 Terénní výzkum
vMikulčicích, vydaný ve dvou českých vydáních (2000 a2006)
i cizojazyčných mutacích – anglické, německé a bulharské
(2008). Následovala čtveřice „nových průvodců“ (svazky MP-2
až MP-5) představující obsahově igraficky jednotnou sérii pub-
likací určených odborné iširoké veřejnosti. Velký důraz je zde
kladen na přehlednost odpovídající charakteru publikace jako
„průvodce“. Proto je základem každého svazku systematická ka-
talogová/soupisová část, doplněná obecných výkladem vrámci
jednotlivých tematických kapitol.
Základní příručku oMikulčickém hradišti ajeho dlouhole-
tém výzkumu reprezentují průvodci MP-2 (2016 – česky) aMP-3
(2018 – anglicky), na ně pak navazuje svazek čtvrtý, věnovaný
problematice paleobotanického zpracování rostlin avýživy vel-
komoravských Mikulčic (MP-4, 2019). Nyní dosáhla ediční řada
Mikulčice-průvodce po dvaceti letech svého trní počtu pěti
svazků, realizovaných vdevíti samostatných publikacích. Prv
pětici brožur v grafické úpravě Atelieru Kupka (úzký formát
vbarvě bordeau) vystřídala čtveřice „nových průvodců“ for-
mátu B5 připravených ve spolupráci s Atelierem Zidlicky. Celá
řada MP si bere za cíl informovat atraktivní, důstojnou avšem
dostupnou formou ovýsledcích výzkumu na hradišti vMikulči-
cích avědecko-výzkumných aktivitách mikulčického detašova-
ného pracoviště ARÚB.
V předkládaném pátém svazku ediční řady Mikulčice-prů-
vodce se čtenář postupně seznámí snejlépe prozkoumanými vel-
komoravskými sídlišti apohřebišti vokolí Mikulčic, ato vrámci
abecedně uspořádaných katastrálních území na české islovenské
straně řeky Moravy. Ještě předtím – vúvodu knihy – se pozor-
nost upírá khistorické krajině avývoji bádání od jeho počátků
vminulém století až po dnešní aplikaci moderních archeologic-
kých metod ta kzvané krajinné aprostorové archeologie. V závěr u
knihy čtenář najde interpretační modely, pomocí nichž lze ná-
zorně vysvětlit hlavní rysy hospodářských asociálních vzta
mikulčického centra sjeho hospodářský m zázemím. Kniha je bo-
hatě vybavena obrazovou dokumentací, byť tentokrát nedovolilo
zpracování různorodých, většinou převzatých starších obrazo-
vých materiálů dosáhnout požadovaného uceleného vizuálního
razu knihy. Nechybí ani výběr základní literatury. Doufáme,
Mikulčice-průvodce
Svazek V
Kniha nabízí stručný přehled nejvýznamnějších
archeologických lokalit 9. století vnejbližším okolí
slovanského hradiště vMikulčicích. Mikulčické „Valy“–
přední centrum VelkéMoravy – zkoumají pracovníci
brněnského Archeologického ústavu Akademie věd již od
roku 1954. Paralelně stímto výzkumem se archeologové
zmikulčického detašovaného pracoviště ústavu věnují
od roku 1975 intenzivně také velkomoravským lokalitám
vprostoru předpokládaného hospodářského zázemí centra.
Archeologické výzkumy neopevněných prvků sídelní sítě
vokolí centra – sídlišť ipohřebišť – přinášejí neocenitelné
informace pro poznání celé velkomoravské společnosti,
především její socioekonomické struktury. Protože
konkrétních písemných pramenů je málo ajejich výpověď
je vtomto směru omezená, klademe si otázku, „jak to celé
vlastně na Velké Moravě fungovalo?“. Dnes víme, že tato
otázka vsobě ukrývá velké množství témat dotýkajících
se různých aspektů života populace 9. století. Moderní
archeologii spolupracující sřadou exaktních, zejména
přírodovědných oborů se otevírají právě na tomto poli
zcelanové možnosti poznání.
Vpředkládaném pátém svazku ediční řady
Mikulčice-průvodce se čtenář postupně seznámí snejlépe
prozkoumanými velkomoravskými sídlišti apohřebišti
vokolí Mikulčic, ato vrámci abecedně uspořádaných
katastrálních území na české islovenské straně řeky
Moravy. Ještě předtím – vúvodu knihy – se pozornost
upře khistorické krajině avývoji bádání od jeho počátků
vminulém století až po aplikaci moderních archeologických
metod takzvané krajinné aprostorové archeologie. Vzávěru
knihy čtenář najde interpretační modely, pomocí nichž lze
názorně vysvětlit hlavní rysy hospodářských asociálních
vztahů mikulčického centra sjeho hospodářským zázemím.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. [ arub.avcr.cz ]
Výzkumná základna Mikulčice-Trapíkov [ mikulcice.arub.cz ]
MP
V
Zázemí hradiště
Mikulčice-Valy
v9. století
Texts © Marek Hladík, Marian Mazuch, Lumír Poláček, 2020
Drawing reconstructions © Rostislav Skopal
Orthophotographs © Český úřad zeměměřický akatastrální,
Geodetický akartogracký ústav Bratislava
Lidarmaps © Úrad geodézie, kartograe akatastra Slovenskej republiky
© Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2020
Brno 2020
ISBN 978-80-7524-033-0
Marek Hladík, Marian Mazuch, Lumír Poláček
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v9. století
Obr. 1. Obálka knihy MP-5: Zá zemí hradiště Mikulčice -Valy v9. století.
Grafika Atelier Zidlicky.
Fig. 1. Book cover M G-5: Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v9. století. [The Hinterland
of Mikulčice-Valy Stronghold in the 9th century]. Graphic design by Atelier Zidlicky.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.